32016D2366[1]

A Bizottság (EU, Euratom) 2016/2366 végrehajtási határozata (2016. december 19.) a saját forrásokra vonatkozó jogosultságok számlakimutatásaira vonatkozó minták és a saját forrásokra vonatkozó jogosultságoknak megfelelő behajthatatlan összegekről szóló bejelentési nyomtatvány 609/2014/EU, Euratom tanácsi rendelet szerint történő kidolgozásáról

A BIZOTTSÁG (EU, Euratom) 2016/2366 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2016. december 19.)

a saját forrásokra vonatkozó jogosultságok számlakimutatásaira vonatkozó minták és a saját forrásokra vonatkozó jogosultságoknak megfelelő behajthatatlan összegekről szóló bejelentési nyomtatvány 609/2014/EU, Euratom tanácsi rendelet szerint történő kidolgozásáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a tradicionális, a héa- és a GNI-alapú saját források rendelkezésre bocsátásának módszereiről és eljárásáról, valamint a készpénzigények teljesítését célzó intézkedésekről szóló, 2014. május 26-i 609/2014/EU, Euratom tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 6. cikke (4) bekezdésére és 13. cikke (3) bekezdésére,

a saját forrásokkal foglalkozó tanácsadó bizottsággal folytatott konzultációt követően,

mivel:

(1) A 97/245/EK, Euratom bizottsági határozat (2) megállapítja a saját források rendszere keretében a tagállamok által a Bizottsághoz eljuttatandó egyes információk továbbítására vonatkozó eljárásokat.

(2) A 97/245/EK, Euratom határozatnak egy jogalapja van: az 1150/2000/EK, Euratom tanácsi rendelet (3). A 2014/335/EU, Euratom tanácsi határozat (4) hatálybalépését követően a tagállamok által a Bizottsághoz eljuttatandó egyes információk továbbítását két tanácsi rendelet szabályozza: a 608/2014/EU, Euratom tanácsi rendelet (5) és a 609/2014/EU, Euratom rendelet. Ennélfogva indokolt egy külön bizottsági végrehajtási határozatot elfogadni e rendeletek mindegyike tekintetében. A hagyományos saját forrásokra vonatkozó jogosultságokat érintő csalással és szabálytalanságokkal kapcsolatos esetekről szóló jelentésre és a hagyományos saját forrásokkal kapcsolatos ellenőrzésekre vonatkozó nyomtatványokkal és mintával összefüggő rendelkezések bekerültek az (EU, Euratom) 2016/2365 bizottsági végrehajtási határozatba (6). A 97/245/EK, Euratom határozatban meghatározott saját forrásokra vonatkozó jogosultságok számlakimutatásaira vonatkozó mintákra és a saját forrásokra vonatkozó jogosultságoknak megfelelő behajthatatlan összegekről szóló bejelentési nyomtatványra vonatkozó rendelkezéseket bele kell foglalni e határozatba.

(3) Az "A" és "B" havi számlakimutatások tekintetében mintákat kell meghatározni, hogy strukturáltan történhessen a jelentéstétel.

(4) A saját forrásokra vonatkozó jogosultságok számlakimutatásaira vonatkozó mintáknak tükrözniük kell a beszedési költségek kulcsára vonatkozó kiigazítást, amelyet a tagállamoknak meg kell tartaniuk a hagyományos saját források 2014/335/EU, Euratom határozatban foglaltak szerinti beszedése során.

(5) A 97/245/EK, Euratom határozat értelmében a tagállamoknak továbbítaniuk kell a Bizottsághoz a jelentéstételért felelős szervekre és ügynökségekre vonatkozó információkat. Elő kell írni, hogy a tagállamok tájékoztassák a Bizottságot az említett információkat érintő változásokról is.

(6) Az egyértelműség és a jogbiztonság érdekében a 97/245/EK, Euratom határozatot hatályon kívül kell helyezni.

(7) Annak biztosítása érdekében, hogy a tagállamok mihamarabb a módosított formanyomtatványt használják, különösen a módosított megtartási arány tekintetében, e határozatnak a kihirdetésének napján hatályba kell lépnie, és azt alkalmazni kell.

(8) A következetesség érdekében e határozatot és az (EU, Euratom) 2016/2365 végrehajtási határozatot ugyanattól az időponttól fogva kell alkalmazni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A tagállamok az e határozat I., II., III. és IV. mellékletében meghatározott mintákat használják a 609/2014/EU, Euratom rendelet 6. cikkének (4) bekezdésében említett saját forrásokra vonatkozó jogosultságok számlakimutatásainak kidolgozása céljából.

2. cikk

A tagállamok az e határozat V. mellékletében meghatározott formanyomtatványt használják a 609/2014/EU, Euratom rendelet 13. cikkének (3) bekezdésében említett saját forrásokra vonatkozó jogosultságoknak megfelelő behajthatatlan összegekről szóló jelentések elkészítéséhez. E jelentéseket a tagállamok az elektronikus igazgatási és információs rendszeren keresztül továbbítják.

3. cikk

A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot az 1. cikkben említett kimutatások és a 2. cikkben említett jelentések elkészítéséért és továbbításáért felelős szervekről és ügynökségekről. Továbbá a tagállamok tájékoztatják a Bizottságot az említett szervekre és ügynökségekre vonatkozó információkat érintő változásokról is.

4. cikk

A 97/245/EK, Euratom határozat hatályát veszti.

5. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2016. december 19-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER

(1) HL L 168., 2014.6.7., 39. o.

(2) A Bizottság 97/245/EK, Euratom határozata (1997. március 20.) a Közösségek saját forrásainak rendszere keretében a tagállamok által a Bizottsághoz eljuttatandó egyes információk továbbítására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 97., 1997.4.12., 12. o.).

(3) A Tanács 1150/2000/EK, Euratom rendelete (2000. május 22.) az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló 2007/436/EK, Euratom határozat végrehajtásáról (HL L 130., 2000.5.31., 1. o.).

(4) A Tanács 2014/335/EU, Euratom határozata (2014. május 26.) az Európai Unió saját forrásainak rendszeréről (HL L 168., 2014.6.7., 105. o.).

(5) A Tanács 608/2014/EU, Euratom rendelete (2014. május 26.) az Európai Unió saját forrásainak rendszerére vonatkozó végrehajtási intézkedésekről (HL L 168., 2014.6.7., 29. o.).

(6) A Bizottság (EU, Euratom) 2016/2365 végrehajtási határozat (2016. december 19.) a 608/2014/EU, Euratom tanácsi rendelet szerint a tradicionális saját forrásokra való jogosultságokat érintő csalásokról és szabálytalanságokról, valamint a tradicionális forrásokra vonatkozó ellenőrzésekről szóló jelentések elkészítéséhez használandó formanyomtatványok megállapításáról (lásd e Hivatalos Lap 24. oldalát).

I. MELLÉKLET

II. MELLÉKLET

III. MELLÉKLET

IV. MELLÉKLET

V. MELLÉKLET

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32016D2366 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32016D2366&locale=hu

Tartalomjegyzék