31997L0041[1]

A Tanács 97/41/EK irányelve (1997. június 25.) a gyümölcsökben és zöldségekben, a gabonafélékben, az állati eredetű élelmiszerekben, illetőleg az egyes növényi eredetű termékekben - többek között a gyümölcsökben és zöldségekben -, illetve azok felületén található peszticid-szermaradványok megengedett legmagasabb mértékének meghatározásáról szóló 76/895/EGK, 86/362/EGK, 86/363/EGK, illetőleg 90/642/EGK irányelv módosításáról

A Tanács 97/41/EK irányelve

(1997. június 25.)

a gyümölcsökben és zöldségekben, a gabonafélékben, az állati eredetű élelmiszerekben, illetőleg az egyes növényi eredetű termékekben - többek között a gyümölcsökben és zöldségekben -, illetve azok felületén található peszticid-szermaradványok megengedett legmagasabb mértékének meghatározásáról szóló 76/895/EGK, 86/362/EGK, 86/363/EGK, illetőleg 90/642/EGK irányelv módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 43. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel az Európai Parlament véleményére [2],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [3],

mivel a gabonafélékben, illetve azok felületén található peszticid-szermaradványok megengedett legmagasabb mértékének meghatározásáról szóló, 1986. július 24-i 86/362/EGK tanácsi irányelv [4], az állati eredetű élelmiszerekben, illetve azok felületén található peszticid-szermaradványok megengedett legmagasabb mértékének meghatározásáról szóló, 1986. július 24-i 86/363/EGK tanácsi irányelv [5] és az egyes növényi eredetű termékekben - többek között a gyümölcsökben és zöldségekben, illetve azok felületén található peszticid-szermaradványok megengedett legmagasabb mértékének meghatározásáról szóló, 1990. november 27-i 90/642/EGK tanácsi irányelv [6] közös rendszert hozott létre a peszticid-szermaradványoknak a Közösség teljes területén alkalmazandó kötelező mértékeiről;

mivel e rendszer értelmében a gyümölcsökben és zöldségekben, illetve azok felületén található peszticid-szermaradványok megengedett legmagasabb mértékének meghatározásáról szóló, 1976. november 23-i 76/895/EGK tanácsi irányelv [7] alapján összeállított maximális szermaradványértékek, technikai vizsgálatokat követően, fokozatosan átkerülnek a 90/642/EGK irányelvbe; mivel ez az áthelyezés már megtörtént egyes értékek tekintetében, és mások tekintetében előkészület alatt áll;

mivel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelv [8] létrehozott egy mechanizmust, mely az I. mellékletében szereplő hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerek engedélyezését ahhoz a kötelezettséghez köti, hogy az engedélyező tagállamok ideiglenes maximális szermaradványértéket határozzanak meg a szóban forgó hatóanyagra a kezelt növénykultúrában; mivel ez a mechanizmus felhatalmazást ad a Bizottságnak arra, hogy a tagállam által megállapított ideiglenes maximális szermaradványérték alapján az egész Közösségben alkalmazandó ideiglenes szermaradványértéket határozzon meg; mivel az egyértelműség kedvéért az e mechanizmus alapján megállapított ideiglenes szermaradványértékeket megfelelő módon be kell építeni a 86/362/EGK, a 86/363/EGK és a 90/642/EGK irányelv mellékleteibe;

mivel szabályokat kell megállapítani a szárított és/vagy feldolgozott mezőgazdasági termékekben és az összetett élelmiszerekben megengedhető maximális szermaradványértékekre az emberi egészség megfelelő szintű védelme biztosítására, és hogy biztosítva legyen a belső piac megfelelő működése e termékek tekintetében;

mivel a tagállamoknak biztosítaniuk kell a többi tagállamból származó termékek maximális szermaradványértéke meghatározásának lehetőségét ezért, hogy az egyes szermaradvány/termék kombinációkra vonatkozó egységes maximális szermaradványérték hiányából eredő kereskedelmi problémákat a lehető legnagyobb mértékben csökkenteni lehessen;

mivel egyeztetési eljárásra van szükség azokban az esetekben, amikor a Közösségen belüli kereskedelem elé az egyes maradvány/termék kombinációkra vonatkozó egységes maximális szermaradványérték hiányából fakadó gyakorlati akadályok gördültek;

mivel a peszticid-szermaradványok hatékony megfigyelését mind nemzeti, mind közösségi szinten módszeresen meg kell szervezni, hogy biztosítsa a megállapított kötelező értékek betartását, valamint hozzájáruljon az emberi egészség védelme terén elért szintbe vetett legmagasabb fokú fogyasztói bizalomhoz;

mivel a magas szintű fogyasztóvédelem biztosításához elengedhetetlen a meghatározott maximális szermaradványértékek betartásának ellenőrzése; mivel ezeknek az ellenőrzéseknek a lehető legnagyobb mértékben ki kell terjedniük a szermaradványokkal kapcsolatos irányelvekben szereplő növényi termékekre; mivel azonban a rendelkezésre álló erőforrások optimális felhasználása miatt szükségtelennek tűnik az ellenőrzések elvégzése a feldolgozott, szárított vagy összetett élelmiszereken vagy a feldolgozási folyamat köztes termékein, amennyiben a nyersanyagokon elvégezték a megfelelő ellenőrzéseket;

mivel szükséges a 76/895/EGK, a 86/362/EGK és a 86/363/EGK irányelv egyes rendelkezéseinek frissítése, hogy megfeleljenek a 90/642/EGK irányelv hasonló rendelkezéseinek, hogy biztosított legyen a maximális szermaradványértékre vonatkozó valamennyi rendelkezés alkalmazásának egységessége;

mivel a mellékletekben a tudományos és technikai ismeretek fejlődése miatt eszközölt módosítások, az ideiglenes maximális szermaradványértékek meghatározása és az egyes szárítási vagy feldolgozási műveletek hígítási vagy koncentrációs tényezőinek meghatározása technikai intézkedések; mivel a szabályozási bizottság döntéshozatali eljárása megfelelőnek tűnik ilyen rendelkezések elfogadására a 76/895/EGK, a 86/362/EGK, a 86/363/EGK, a 90/642/EGK és a 91/414/EGK irányelv és egyéb vonatkozó irányelvek végrehajtási rendelkezései hatékony és minden szempontot kielégítő érvényesítésének biztosítása céljából;

mivel az emberi egészség megfelelő védelme és a belső piac megfelelő működése szükségessé teszi, hogy a mellékletekben megjelenő módosításokat minden tagállam gyorsan alkalmazza,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 76/895/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1. Az 1. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. cikk

(1) Ez az irányelv azokra az emberi fogyasztásra, kivételesen állati takarmányozásra szánt termékekre alkalmazandó, amelyek az I. mellékletben meghatározott közös vámtarifaszám alatt szerepelnek, és amelyekben, illetve amelyeken a II. mellékletben felsorolt peszticid-szermaradványok találhatók.

(2) Ez az irányelv alkalmazandó ugyanazokra a termékekre szárítás vagy feldolgozás, valamint összetett élelmiszerekbe történő bedolgozás után is, amennyiben tartalmazhatnak egyes peszticid-szermaradványokat.

(3) Ez az irányelv az anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerekről szóló, 1991. május 14-i 91/321/EGK bizottsági irányelv [9], valamint a csecsemők és kisgyermekek számára készült feldolgozott gabona alapú élelmiszerekről és bébiételekről szóló, 1996. február 16-i 96/5/EK bizottsági irányelv [10] rendelkezéseinek sérelme nélkül alkalmazandó. Amíg azonban a 91/321/EGK irányelv 6. cikkének vagy a 95/5/EK irányelv 6. cikkének rendelkezéseivel összhangban nem határozzák meg a maximális értékeket, ezen irányelv 5a. cikke (1) és (3)-(6) bekezdésének rendelkezései alkalmazandóak az érintett termékekre."

2. A 2. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. cikk

Ezen irányelv alkalmazásában:

1. "peszticid-szermaradvány": a II. mellékletben meghatározott peszticideknek és metabolitjaiknak, továbbá bomlás- vagy reakciótermékeiknek az 1. cikkben említett termékekben, illetve azok felületén található maradványai;

2. "forgalomba hozatal": az 1. cikkben említett termékek betakarítás utáni, ellenszolgáltatás fejében vagy anélkül történő bármilyen átruházása."

3. A 4. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Amennyiben új információk vagy meglévő információk új értelmezése folytán egy tagállam megítélése szerint a II. mellékletben megállapított maximális érték veszélyezteti az emberi vagy állati egészségét, és ezért sürgős intézkedés meghozatalát igényli, a tagállam saját területén időlegesen csökkentheti az értéket. Ebben az esetben azonnal értesítenie kell a többi tagállamot és a Bizottságot a megtett intézkedésekről, csatolva az ennek okait tartalmazó nyilatkozatot."

4. Az 5. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"5. cikk

Az I. és II. melléklet tudományos és technikai ismeretek fejlődéséből eredő módosításait a 7. cikkben megállapított eljárással összhangban kell elfogadni. Különösen a maximális szermaradványérték meghatározásakor kell figyelembe venni a vonatkozó, a táplálkozással való felvétel kockázatának értékelését és a rendelkezésre álló adatok számát és minőségét."

5. Az irányelv következő cikkel egészül ki:

"5a. cikk

(1) E cikk alkalmazásában "származási hely szerinti tagállam": az a tagállam, amelynek területén az 1. cikk (1) és (2) bekezdésében meghatározott terméket törvényesen készítették és értékesítették, vagy szabad forgalomba hozták; "rendeltetési hely szerinti tagállam": az a tagállam, amelynek területére ezeket a termékeket bevitték és forgalomba hozták, kivéve ha ennek célja egy másik tagállamba vagy harmadik országba irányuló tranzit.

(2) Amennyiben nincsenek megállapítva az 5. cikk szerinti maximális szermaradványértékek, a tagállamok intézkedéseket hoznak állandó vagy ideiglenes maximális szermaradványértékek meghatározására a származási tagállamból a területükre behozott, az 1. cikk (1) és (2) bekezdésében meghatározott termékek vonatkozásában, figyelembe véve a származási tagállam helyes mezőgazdasági gyakorlatát, és a fogyasztó egészségének védelmét szolgáló feltételek sérelme nélkül.

(3) Amennyiben

- nem állapítottak meg az 5. cikkel összhangban maximális szermaradványértékeket az 1. cikk (1) és (2) bekezdésében említett termékekre, és

- a származási hely szerinti tagállamban alkalmazott maximális szermaradványértékre vonatkozó előírásoknak megfelelő termékkel szemben a rendeltetési hely szerinti tagállamban olyan intézkedéseket vezettek be, amelyek megtiltották vagy korlátozták a forgalomba hozatalát amiatt, hogy a termék peszticid-szermaradvány tartalma magasabb, mint a rendeltetési hely szerinti tagállamban elfogadott maximális szermaradványérték, és

- a rendeltetési hely szerinti tagállam új maximális szermaradványértéket vezetett be, vagy megváltoztatta a jogszabályaiban meghatározott értékeket, illetve olyan változtatásokat vezetett be az ellenőrzése terén, amelyek aránytalanok vagy diszkriminatívak a belföldi termékeire alkalmazott ellenőrzéssel összehasonlítva, vagy a rendeltetési hely szerinti tagállamban alkalmazott maximális szermaradványérték lényegesen különbözik a többi tagállam által megállapított megfelelő értékektől, vagy a rendeltetési hely szerinti tagállam által alkalmazott maximális szermaradványérték aránytalan védekezési szintet képvisel a tagállam által a hasonló veszélyességet jelentő peszticidekkel szemben, vagy hasonló mezőgazdasági termékek vagy élelmiszerek esetén alkalmazott védekezési szinthez képest,

a következő kivételes rendelkezések alkalmazandók:

a) a rendeltetési hely szerinti tagállam értesíti a másik érintett tagállamot és a Bizottságot az elfogadott intézkedésekről, azok alkalmazásától számított húsz napon belül. Az értesítésnek rögzítenie kell az érintett adatokat;

b) az a) pont szerinti értesítés alapján a két érintett tagállam késedelem nélkül kapcsolatba lép egymással, hogy amennyiben lehetséges, a kettejük között kötött megállapodások útján megszüntessék a rendeltetési hely szerinti tagállam által elfogadott rendelkezések tiltó vagy korlátozó hatását; a tagállamok minden szükséges adatot megadnak egymás számára.

Az a) pont szerinti értesítéstől számított három hónapon belül az érintett tagállamok értesítik a Bizottságot a megbeszéléseik eredményéről, különösen az általuk alkalmazni kívánt intézkedésekről, amennyiben van ilyen, beleértve az általuk elfogadott maximális szermaradványértéket. A származási hely szerinti tagállam értesíti a többi tagállamot a tárgyalások eredményéről.

c) A Bizottság az ügyet haladéktalanul a Növény-egészségügyi Állandó Bizottság elé terjeszti, és amennyiben lehetséges, benyújt egy javaslatot ideiglenes maximális szermaradványérték meghatározására a II. mellékletben, amelyet a 7. cikkben megállapított eljárással összhangban kell elfogadni.

A Bizottság javaslatában figyelembe veszi az üggyel kapcsolatosan rendelkezésre álló technikai és tudományos ismereteket, különösen az érdekelt tagállamok által benyújtott adatokat, különösen a toxikológiai értékeléseket és a becsült ADI-t, a helyes mezőgazdasági gyakorlatot és a származási hely szerinti tagállam által használt kísérleti adatokat, amelyek alapján meghatározta a maximális szermaradványértékeket, valamint a rendeltetési hely szerinti tagállam által a kérdéses intézkedések bevezetésére adott indokokat.

Az ideiglenes maximális szermaradványérték érvényességének időtartamát az elfogadott jogszabályban kell meghatározni, és nem haladhatja meg a négy évet. Az érvényességi időtartam függhet a származási hely szerinti tagállam és/vagy érdekelt tagállamok által szolgáltatott, a Bizottság által a maximális szermaradványértékeknek az 5. cikkel összhangban történő meghatározásához igényelt kísérleti adatok benyújtásától. Kérésükre a Bizottság és a tagállamok folyamatosan tájékoztatást kapnak a vonatkozó kísérleti programról.

(4) A tagállamok a (2) és (3) bekezdés szerinti intézkedéseket a Szerződésben vállalt kötelezettségeikre, különösen annak 30-36. cikkére való tekintettel hozzák.

(5) A műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 1983. március 28-i 83/189/EGK tanácsi irányelv [*] HL L 109., 1983.4.26., 8. o. A legutóbb a 96/139/EK irányelvvel (HL L 32., 1996.2.10., 31. o.) módosított irányelv. nem vonatkozik a tagállamok által az e cikk (3) bekezdésével összhangban elfogadott és jelzett intézkedésekre.

(6) Az e cikk szerinti eljárás végrehajtásának részletes szabályai a 8. cikkben megállapított eljárással összhangban fogadhatók el."

6. A 7. cikk (2), (3) és (4) bekezdésének helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(2) A Bizottság képviselője tervezetet nyújt be a bizottság részére a megteendő intézkedésekről. A bizottság, az elnöke által az ügy sürgősségére tekintettel megállapított határidőn belül, véleményt nyilvánít a tervezetről. Olyan határozatok esetében, melyeknél a Tanácsnak a Bizottság javaslata alapján kell elfogadnia, a véleményt a Szerződés 148. cikkének (2) bekezdésében megállapított többséggel kell meghozni. A bizottságban a tagállamok képviselőinek szavazatait az említett cikkben meghatározott módon kell súlyozni. Az elnök nem szavazhat.

(3) A Bizottság a tervezett intézkedéseket elfogadja, ha azok összhangban vannak a bizottság véleményével.

(4) Ha az intézkedések nincsenek összhangban a bizottság véleményével, vagy az állandó bizottság nem nyilvánított véleményt, a Bizottság a meghozandó intézkedésekről haladéktalanul javaslatot terjeszt a Tanács elé. A Tanács minősített többséggel határoz.

(5) Ha a javaslatnak a Tanács elé terjesztésétől számított három hónapon belül a Tanács nem döntött, a javasolt intézkedéseket a Bizottság fogadja el, kivéve ha a Tanács egyszerű többséggel az említett intézkedések ellen szavazott."

7. A 8. cikk (2), (3) és (4) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A Bizottság képviselője tervezetet nyújt be a bizottság részére a megteendő intézkedésekről. A bizottság, az elnöke által az ügy sürgősségére tekintettel megállapított határidőn belül, véleményt nyilvánít a tervezetről. Olyan határozatok esetében, melyeknél a Tanácsnak a Bizottság javaslata alapján kell elfogadnia, a véleményt a Szerződés 148. cikkének (2) bekezdésében megállapított többséggel kell meghozni. A bizottságban a tagállamok képviselőinek szavazatait az említett cikkben meghatározott módon kell súlyozni. Az elnök nem szavazhat.

(3) A Bizottság a tervezett intézkedéseket elfogadja, ha azok összhangban vannak a bizottság véleményével.

(4) Ha az intézkedések nincsenek összhangban a bizottság véleményével, vagy az állandó bizottság nem nyilvánított véleményt, a Bizottság a meghozandó intézkedésekről haladéktalanul javaslatot terjeszt a Tanács elé. A Tanács minősített többséggel határoz.

(5) Ha a javaslatnak a Tanács elé terjesztésétől számított 15 napon belül a Tanács nem döntött, a javasolt intézkedéseket a Bizottság fogadja el, kivéve ha a Tanács egyszerű többséggel az említett intézkedések ellen szavazott."

8. Az irányelv a következő cikkel egészül ki:

"8a. cikk

A Bizottságot egy bizottság segíti, mely a tagállamok képviselőiből áll, és amelynek elnöke a Bizottság képviselője.

A Bizottság képviselője tervezetet nyújt be a bizottság részére a megteendő intézkedésekről. A bizottság, az elnöke által az ügy sürgősségére tekintettel megállapított határidőn belül, véleményt nyilvánít a tervezetről. Olyan határozatok esetében, melyeknél a Tanácsnak a Bizottság javaslata alapján kell elfogadnia, a véleményt a Szerződés 148. cikkének (2) bekezdésében megállapított többséggel kell meghozni. A bizottságban a tagállamok képviselőinek szavazatait az említett cikkben meghatározott módon kell súlyozni. Az elnök nem szavazhat.

A Bizottság a tervezett intézkedéseket elfogadja, ha azok összhangban vannak a bizottság véleményével.

Ha az intézkedések nincsenek összhangban a bizottság véleményével, vagy a bizottság nem nyilvánított véleményt, a Bizottság a meghozandó intézkedésekről haladéktalanul javaslatot terjeszt a Tanács elé. A Tanács minősített többséggel határoz.

Ha a javaslatnak a Tanács elé terjesztésétől számított három hónapon belül a Tanács nem döntött, a javasolt intézkedéseket a Bizottság fogadja el."

9. A 9. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"9. cikk

(1) Ez az irányelv az (1) cikkben említett, harmadik országokba történő kivitelre szánt termékek tekintetében is alkalmazandó. Az irányelvnek megfelelően meghatározott maximális értékek azonban nem alkalmazandóak az exportálást megelőzően kezelt olyan termékeknél, amelyek tekintetében megnyugtatóan bizonyítható, hogy:

a) a rendeltetés szerinti harmadik ország a károsítóknak az állam területére való bejutásának megelőzése céljából különleges kezelésre tart igényt; vagy

b) a kezelés a terméknek a rendeltetés szerinti harmadik országba történő szállítása és az ott történő raktározása során a károsítók elleni védekezés érdekében szükséges.

(2) Ez az irányelv nem alkalmazandó az (1) cikkben említett termékekre, amennyiben megfelelően bizonyítható, hogy ezeket a következő célokra szánják:

a) az élelmiszerektől vagy takarmányoktól különböző termékek előállítása; vagy

b) vetés vagy ültetés."

10. Az irányelv a 10. cikk után a következő cikkel egészül ki:

"10a. cikk

A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a II. mellékletnek az 5. cikkben említett határozatok alapján történő módosításai a területükön az elfogadástól számított legkésőbb nyolc hónapon belül végrehajthatók legyenek, illetve rövidebb végrehajtási időszakon belül, ha ezt az emberi egészség védelmének sürgető okai megkövetelik.

A jogos elvárások tiszteletben tartása érdekében a Közösség jogi végrehajtási aktusai előírhatnak átmeneti időszakokat bizonyos maximális szermaradványértékek végrehajtására, hogy lehetővé tegye a betakarított termékek rendes értékesítését."

2. cikk

A 86/362/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1. Az 1. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. cikk

(1) Ez az irányelv az I. mellékletben meghatározott termékekre, az ezekből szárítás vagy feldolgozás útján előállított termékekre, valamint olyan összetett élelmiszerekre alkalmazandó, amelybe bedolgozásra kerültek, amennyiben tartalmazhatnak egyes peszticid-szermaradványokat.

(2) Ez az irányelv a következők sérelme nélkül alkalmazandó:

a) a Tanács 1973. december 17-i 74/63/EGK irányelve a takarmányban előforduló nemkívánatos anyagok és termékek megengedett legmagasabb szintjének meghatározásáról [*] HL L 38., 1974.2.11., 31. o. A legutóbb a 96/25/EK irányelvvel (HL L 125., 1996.5.23., 35. o.) módosított irányelv.;

b) a Tanács 1976. november 23-i 76/895/EGK irányelve a gyümölcsökben és zöldségekben, illetve azok felületén található peszticid-szermaradványok megengedett legmagasabb mértékének meghatározásáról [**] HL L 340., 1976.12.9., 26. o. A legutóbb a 96/32/EK irányelvvel (HL L 144., 1996.6.18., 12. o.) módosított irányelv.;

c) a Tanács 1990. november 27-i 90/642/EGK irányelve egyes növényi eredetű termékekben - többek között a gyümölcsökben és zöldségekben -, illetve azok felületén található peszticid-szermaradványok megengedhető legmagasabb mértékének meghatározásáról [***] HL L 350., 1990.12.14., 71. o. A legutóbb a 96/32/EK irányelvvel (HL L 144., 1996.6.18., 12. o.) módosított irányelv.;

d) a Bizottság 1991. május 14-i 91/321/EGK irányelve az anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerekről [****] HL L 175., 1991.7.4., 35. o. A legutóbb a 96/4/EK irányelvvel (HL L 49., 1996.2.28., 12. o.) módosított irányelv. és a Bizottság 1996. február 16-i 96/5/EK irányelve a csecsemők és kisgyermekek számára készült feldolgozott gabona alapú élelmiszerekről és bébiételekről [*****] HL L 49., 1996.2.28., 17. o.. Amíg azonban a 91/321/EGK irányelv 6. cikkével vagy a 95/5/EK irányelv 6. cikkével összhangban nem határozzák meg a maximális értékeket, ezen irányelv 5a. cikke (1) és (3)-(6) bekezdésének rendelkezései alkalmazandóak az érintett termékekre.

(3) Ez az irányelv az (1) bekezdésben említett, harmadik országokba történő kivitelre szánt termékek tekintetében is alkalmazandó. Az irányelvnek megfelelően meghatározott maximális értékek azonban nem alkalmazandóak az exportálást megelőzően kezelt olyan termékeknél, amelyek tekintetében megnyugtatóan bizonyítható, hogy:

a) a rendeltetés szerinti harmadik ország a károsítóknak az állam területére való bejutásának megelőzése céljából különleges kezelésre tart igényt; vagy

b) a kezelés a terméknek a rendeltetés szerinti harmadik országba történő szállítása és az ott történő raktározása során a károsítók elleni védekezés érdekében szükséges.

(4) Ez az irányelv nem alkalmazandó az (1) bekezdésben említett termékekre, amennyiben megfelelően bizonyítható, hogy ezeket a következő célokra szánják:

a) az élelmiszerektől vagy takarmányoktól különböző termékek előállítása; vagy

b) vetés vagy ültetés."

2. A 2. cikk (1) bekezdésében a "II. mellékletben felsorolt" szövegrészt el kell hagyni.

3. A 4. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. cikk

(1) A 6. cikktől eltérve az 1. cikkben említett termékek forgalomba hozataluk időpontjától nem tartalmazhatnak a II. mellékletben meghatározottnál magasabb mértékű peszticid-szermaradványokat.

Az érintett peszticid-szermaradványok listáját, és a hozzájuk tartozó maximális értékeket a II. mellékletbe kell foglalni a 12. cikkben megállapított eljárással összhangban, figyelembe véve az aktuális tudományos és technikai ismereteket.

(2) Az olyan szárított és feldolgozott termékek esetében, amelyek tekintetében a II. melléklet kifejezetten nem állapít meg maximális értéket, az alkalmazandó maximális értékek a II. mellékletben említett listán megállapítottak, figyelembe véve a szárítási folyamat eredményeképpen vagy a feldolgozás során létrejött koncentrációt vagy hígítást. Az egyes szárított vagy feldolgozott termékek esetén a 12. cikkben megállapított eljárással összhangban lehet meghatározni az egyes szárítási vagy feldolgozási folyamatok által okozott koncentrációt és/vagy hígítást jellemző koncentrációs vagy hígítási mértéket.

(3) Kevert összetevőkből álló olyan összetett élelmiszerek esetén, amelyekre nincsen maximális szermaradványérték meghatározva, az alkalmazandó maximális szermaradványértékek nem haladhatják meg a II. melléklet szerinti értékeket, figyelembe véve a keverékben lévő összetevők relatív koncentrációját, valamint a (2) bekezdés rendelkezéseit.

(4) A tagállamok - legalább ellenőrző mintavétel útján történő ellenőrzéssel - biztosítják az (1) bekezdésben említett maximális értékek betartását. A szükséges vizsgálatokat a hatósági élelmiszer-ellenőrzésről szóló, 1989. június 14-i 89/397/EGK tanácsi irányelvvel [*] HL L 186., 1989.6.30., 23. o. összhangban, annak 14. cikke kivételével, és a hatósági élelmiszer-ellenőrzéssel kapcsolatos további intézkedésekről szóló, 1993. október 29-i 93/99/EGK tanácsi irányelvvel [**] HL L 290., 1993.11.24., 14. o. összhangban, annak 5., 6. és 8. cikke kivételével kell elvégezni."

4. Az 5. cikk helyébe a következő két cikk lép:

"5. cikk

Amennyiben egy, az I. mellékletben említett csoportba tartozó termékre a Bizottság a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelv [*] HL L 230., 1991.8.19., 1. o. A legutóbb a 96/32/EK irányelvvel (HL L 144., 1996.6.18., 12. o.) módosított irányelv. 4. cikke (1) bekezdése f) pontjának rendelkezéseivel összhangban a Közösség teljes területén alkalmazandó ideiglenes maximális szermaradványértéket határoz meg, ez az érték a II. mellékletben az ezen eljárásra való hivatkozással fog szerepelni.

5a. cikk

(1) E cikk alkalmazásában "származási hely szerinti tagállam": az a tagállam, amelynek területén az 1. cikk (1) bekezdésében meghatározott terméket törvényesen készítették és értékesítették, vagy szabad forgalomba hozták; "rendeltetési hely szerinti tagállam": az a tagállam, amelynek területére ezeket a termékeket bevitték és forgalomba hozták, kivéve ha ennek célja egy másik tagállamba vagy harmadik országba irányuló tranzit.

(2) Amennyiben nincsenek megállapítva a 4. cikk (1) bekezdése vagy az 5. cikk rendelkezései szerinti maximális szermaradványértékek, a tagállamok intézkedéseket hoznak állandó vagy ideiglenes maximális szermaradványértékek meghatározására a származási tagállamból a területükre behozott, az 1. cikk (1) bekezdésében meghatározott termékek vonatkozásában, figyelembe véve a származási tagállam helyes mezőgazdasági gyakorlatát, és a fogyasztó egészségének védelmét szolgáló feltételek sérelme nélkül.

(3) Amennyiben

- nem állapítottak meg a 4. cikk (1) bekezdésével vagy az 5. cikkel összhangban maximális szermaradványértékeket az 1. cikk (1) bekezdésében említett termékekre, és

- a származási hely szerinti tagállamban alkalmazott maximális szermaradványértékre vonatkozó előírásoknak megfelelő termékkel szemben a rendeltetési hely szerinti tagállamban olyan intézkedéseket vezettek be, amelyek megtiltották, vagy korlátozták a forgalomba hozatalát amiatt, hogy a termék peszticid-szermaradvány tartalma magasabb, mint a rendeltetési hely szerinti tagállamban elfogadott maximális szermaradványérték, és

- a rendeltetési hely szerinti tagállam új maximális szermaradványértéket vezetett be, vagy megváltoztatta a jogszabályaiban meghatározott értékeket, illetve olyan változtatásokat vezetett be az ellenőrzése terén, amelyek aránytalanok vagy diszkriminatívak a belföldi termékeire alkalmazott ellenőrzéssel összehasonlítva, vagy a rendeltetési hely szerinti tagállamban alkalmazott maximális szermaradványérték lényegesen különbözik a többi tagállam által megállapított megfelelő értékektől, vagy a rendeltetési hely szerinti tagállam által alkalmazott maximális szermaradványérték aránytalan védekezési szintet képvisel a tagállam által a hasonló veszélyességet jelentő peszticidekkel szemben, vagy hasonló mezőgazdasági termékek vagy élelmiszerek esetén alkalmazott védekezési szinthez képest,

a következő kivételes rendelkezések alkalmazandók:

a) a rendeltetési hely szerinti tagállam értesíti a másik érintett tagállamot és a Bizottságot az elfogadott intézkedésekről, azok alkalmazásától számított húsz napon belül. Az értesítésnek rögzítenie kell az érintett adatokat;

b) az a) pont szerinti értesítés alapján a két érintett tagállam késedelem nélkül kapcsolatba lép egymással, hogy amennyiben lehetséges, a kettejük között kötött megállapodások útján megszüntessék a rendeltetési hely szerinti tagállam által elfogadott rendelkezések tiltó vagy korlátozó hatását; a tagállamok minden szükséges adatot megadnak egymás számára.

Az a) pont szerinti értesítéstől számított három hónapon belül az érintett tagállamok értesítik a Bizottságot a megbeszéléseik eredményéről, különösen az általuk alkalmazni kívánt intézkedésekről, amennyiben van ilyen, beleértve az általuk elfogadott maximális szermaradványértéket. A származási hely szerinti tagállam értesíti a többi tagállamot a tárgyalások eredményéről;

c) a Bizottság az ügyet haladéktalanul a Növény-egészségügyi Állandó Bizottság elé terjeszti, és amennyiben lehetséges, benyújt egy javaslatot ideiglenes maximális szermaradványérték meghatározására a II. mellékletben, amelyet a 12. cikkben megállapított eljárással összhangban kell elfogadni.

A Bizottság javaslatában figyelembe veszi az üggyel kapcsolatosan rendelkezésre álló technikai és tudományos ismereteket, különösen az érdekelt tagállamok által benyújtott adatokat, különösen a toxikológiai értékeléseket és a becsült ADI-t, a helyes mezőgazdasági gyakorlatot és a származási hely szerinti tagállam által használt kísérleti adatokat, amelyek alapján meghatározta a maximális szermaradványértékeket, valamint a rendeltetési hely szerinti tagállam által a kérdéses intézkedések bevezetésére adott indokokat.

Az ideiglenes maximális szermaradványérték érvényességének időtartamát az elfogadott jogszabályban kell meghatározni, és nem haladhatja meg a négy évet. Az érvényességi időtartam függhet a származási hely szerinti tagállam és/vagy érdekelt tagállamok által szolgáltatott, a Bizottság által a maximális szermaradványértékeknek a 4. cikk (1) bekezdésével összhangban történő meghatározásához igényelt kísérleti adatok benyújtásától. Kérésükre a Bizottság és a tagállamok folyamatosan tájékoztatást kapnak a vonatkozó kísérleti programról.

(4) A tagállamok a (2) és (3) bekezdés szerinti intézkedéseket a Szerződésben vállalt kötelezettségeikre, különösen annak 30-36. cikkére való tekintettel hozzák.

(5) A műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 1983. március 28-i 83/189/EGK tanácsi irányelv nem vonatkozik a tagállamok által az e cikk (3) bekezdésével összhangban elfogadott és jelzett intézkedésekre [**] HL L 109., 1983.4.26., 8. o. A legutóbb a 96/139/EK irányelvvel (HL L 32., 1996.2.10., 31. o.) módosított irányelv..

(6) Az e cikk szerinti eljárás végrehajtásának részletes szabályai a 11a. cikkben megállapított eljárással összhangban fogadhatók el."

5. A 7. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. cikk

(1) A tagállamok kijelölnek egy hatóságot, hogy biztosítsák a 4. cikk (4) bekezdésében meghatározott megfigyelés elvégzését.

(2) a) A tagállamok minden év június 30-ig megküldik a Bizottság részére a következő naptári évre vonatkozó előzetes nemzeti megfigyelési programjaikat. Az előzetes programok legalább a következőket határozzák meg:

- a megvizsgálandó termékeket és az elvégzett vizsgálatok számát,

- a megvizsgálandó peszticid-szermaradványokat,

- az e programok kidolgozása során alkalmazott szempontokat.

b) A Bizottság minden év szeptember 30-ig benyújt a Növény-egészségügyi Állandó Bizottságnak egy ajánlástervezetet az összehangolt közösségi megfigyelési programról, megadva benne a nemzeti megfigyelési programokba felveendő különleges mintavételeket. Az ajánlásokat a 11b. cikkben megállapított eljárással összhangban fogadják el. A közösségi megfigyelési program alapvető célja az I. mellékletben szereplő csoportokban meghatározott, a Közösségben termelt vagy oda importált gabonákból vett minták közösségi szinten történő optimális felhasználása problémák felmerülése esetén, a II. mellékletben meghatározott maximális peszticid-szermaradványértékek betartása érdekében.

(3) A tagállamok minden év augusztus 31-ig megküldik a Bizottságnak és a többi tagállamnak az előző év során a nemzeti megfigyelési programjuk, valamint az összehangolt közösségi megfigyelési program keretében vett minták elemzésének eredményeit. A Bizottság összeveti és összeszerkeszti ezeket az adatokat a 86/363/EGK irányelv [*] HL L 221., 1986.8.7., 43. o. A legutóbb a 96/33/EK irányelvvel (HL L 144., 1996.6.18., 35. o.) módosított irányelv. és a 90/642/EGK irányelv szerinti ellenőrzések eredményeivel, és elemzi a következőket:

- a maximális szermaradványértékek megsértése, és

- a szermaradványok átlagos tényleges értéke és a megállapított maximális értékhez viszonyított arányuk.

A Bizottság az összehangolt megfigyelési program készítése során olyan rendszer kidolgozásán dolgozik, amely segítségével lehetséges a peszticidek táplálkozással történő tényleges felvétele mennyiségének becslése.

A Bizottság a Növény-egészségügyi Állandó Bizottság keretein belül minden év szeptember 30-ig továbbítja ezeket az adatokat a tagállamoknak, hogy azok ezeket áttekintsék és elfogadják az olyan szükséges intézkedéseket, mint például:

- bármilyen közösségi szinten hozandó intézkedés a maximális szermaradványértékek megsértésének jelentésekor,

- az összevetett és összeszerkesztett adatok kiadásának igénye.

(4) A 11a. cikkben megállapított eljárással összhangban a következőket fogadhatják el:

a) e cikk (2) és (3) bekezdésének módosítása, amennyiben ezek a módosítások az értesítések időpontját érintik;

b) a (2) és a (3) bekezdés rendelkezéseinek megfelelő működését biztosító részletes végrehajtási szabályok.

(5) Legkésőbb 1999. december 31-ig a Bizottság e cikk alkalmazásáról szóló jelentést küld a Tanács részére, amennyiben szükséges, a megfelelő javaslatokkal együtt."

6. A 8. cikk (1) bekezdésében a "12. cikk" szövegrész helyébe "11a. cikk" lép.

7. A 9. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"9. cikk

(1) Amennyiben új információk vagy meglévő információk új értelmezése folytán egy tagállam megítélése szerint a II. mellékletben megállapított maximális érték veszélyezteti az emberi vagy állati egészségét, és ezért sürgős intézkedés meghozatalát igényli, a tagállam saját területén időlegesen csökkentheti az értéket. Ebben az esetben haladéktalanul értesíti a többi tagállamot és a Bizottságot a megtett intézkedésekről, csatolva az ennek okait tartalmazó nyilatkozatot.

(2) A Bizottság sürgősen kivizsgálja a tagállam által az (1) bekezdésnek megfelelően részére átadott indokolást, és a Növény-egészségügyi Állandó Bizottság (a továbbiakban: "bizottság") keretein belül konzultál a tagállammal; azután haladéktalanul véleményt nyilvánít, és megteszi a megfelelő intézkedéseket. A Bizottság haladéktalanul értesíti a Tanácsot és a tagállamot a megtett intézkedésekről. A Bizottság intézkedésével kapcsolatban bármely tagállam az említett értesítéstől számított 15 napon belül a Tanácshoz fordulhat. A Tanács az ügy hozzá utalásától számított 15 napon belül minősített többséggel eltérő határozatot hozhat.

(3) Amennyiben a Bizottság úgy véli, hogy a II. mellékletben megállapított maximálási értékeket az (1) bekezdésben említett nehézségek megoldása és a közegészségügyi védelem biztosítása érdekében módosítani kell, a 13. cikkben megállapított eljárást kezdeményezi a módosítások elfogadása céljából. Ez esetben az (1) bekezdés értelmében intézkedést hozó tagállam a Tanácsnak vagy a Bizottságnak az említett eljárás alapján történő határozatáig fenntarthatja az intézkedések hatályát."

8. A 10. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"10. cikk

A mellékletek az 5. cikkel, az 5a. cikk (3) bekezdésével és a 9. cikkel összhangban elfogadott módosításainak sérelme nélkül, a mellékletek módosításait a 12. cikkben megállapított eljárással összhangban kell elfogadni, figyelembe véve az aktuális tudományos és technikai ismereteket. Különösen a maximális szermaradványérték meghatározásakor kell figyelembe venni a vonatkozó, a táplálkozással való felvétel kockázatának értékelését és a rendelkezésre álló adatok számát és minőségét."

9. A 11. cikket el kell hagyni.

10. Az irányelv a következő cikkekkel egészül ki:

"11a. cikk

A Bizottságot egy bizottság segíti, mely a tagállamok képviselőiből áll, és amelynek elnöke a Bizottság képviselője.

A Bizottság képviselője tervezetet nyújt be a bizottság részére a megteendő intézkedésekről. A bizottság, az elnöke által az ügy sürgősségére tekintettel megállapított határidőn belül, véleményt nyilvánít a tervezetről. Olyan határozatok esetében, melyeknél a Tanácsnak a Bizottság javaslata alapján kell elfogadnia, a véleményt a Szerződés 148. cikkének (2) bekezdésében megállapított többséggel kell meghozni. A bizottságban a tagállamok képviselőinek szavazatait az említett cikkben meghatározott módon kell súlyozni. Az elnök nem szavazhat.

A Bizottság a tervezett intézkedéseket elfogadja, ha azok összhangban vannak a bizottság véleményével.

Ha az intézkedések nincsenek összhangban a bizottság véleményével, vagy a bizottság nem nyilvánított véleményt, a Bizottság a meghozandó intézkedésekről haladéktalanul javaslatot terjeszt a Tanács elé. A Tanács minősített többséggel határoz.

Ha a javaslatnak a Tanács elé terjesztésétől számított három hónapon belül a Tanács nem döntött, a javasolt intézkedéseket a Bizottság fogadja el.

11b. cikk

A Bizottságot egy bizottság segíti, mely a tagállamok képviselőiből áll, és amelynek elnöke a Bizottság képviselője.

A Bizottság képviselője tervezetet nyújt be a bizottság részére a megteendő intézkedésekről. A bizottság, az elnöke által az ügy sürgősségére tekintettel megállapított határidőn belül, véleményt nyilvánít a tervezetről. Olyan határozatok esetében, melyeknél a Tanácsnak a Bizottság javaslata alapján kell elfogadnia, a véleményt a Szerződés 148. cikkének (2) bekezdésében megállapított többséggel kell meghozni. A bizottságban a tagállamok képviselőinek szavazatait az említett cikkben meghatározott módon kell súlyozni. Az elnök nem szavazhat.

A Bizottság a tervezett intézkedéseket elfogadja, ha azok összhangban vannak a bizottság véleményével.

Ha az intézkedések nincsenek összhangban a bizottság véleményével, vagy a bizottság nem nyilvánított véleményt, a Bizottság a meghozandó intézkedésekről haladéktalanul javaslatot terjeszt a Tanács elé. A Tanács minősített többséggel határoz.

Ha a javaslatnak a Tanács elé terjesztésétől számított 15 napon belül a Tanács nem döntött, a javasolt intézkedéseket a Bizottság fogadja el."

11. A 12. cikk (2), (3) és (4) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A Bizottság képviselője tervezetet nyújt be a bizottság részére a megteendő intézkedésekről. A bizottság, az elnöke által az ügy sürgősségére tekintettel megállapított határidőn belül, véleményt nyilvánít a tervezetről. Olyan határozatok esetében, melyeknél a Tanácsnak a Bizottság javaslata alapján kell elfogadnia, a véleményt a Szerződés 148. cikkének (2) bekezdésében megállapított többséggel kell meghozni. A bizottságban a tagállamok képviselőinek szavazatait az említett cikkben meghatározott módon kell súlyozni. Az elnök nem szavazhat.

(3) A Bizottság a tervezett intézkedéseket elfogadja, ha azok összhangban vannak a bizottság véleményével.

(4) Ha az intézkedések nincsenek összhangban a bizottság véleményével, vagy a bizottság nem nyilvánított véleményt, a Bizottság a meghozandó intézkedésekről haladéktalanul javaslatot terjeszt a Tanács elé. A Tanács minősített többséggel határoz.

(5) Ha a javaslatnak a Tanács elé terjesztésétől számított három hónapon belül a Tanács nem döntött, a javasolt intézkedéseket a Bizottság fogadja el, kivéve ha a Tanács egyszerű többséggel az említett intézkedések ellen szavazott."

12. A 14. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"14. cikk

A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a II. mellékletnek a 4. cikk (1) és (2) bekezdésében, az 5. cikkben, az 5a. cikk (3) bekezdésében, a 9. cikk (3) bekezdésében és a 10. cikkben említett határozatok alapján történő módosításai a területükön az elfogadástól számított legkésőbb nyolc hónapon belül végrehajthatók legyenek, illetve rövidebb végrehajtási időszakon belül, ha ezt az emberi egészség védelmének sürgető okai megkövetelik.

A jogos elvárások tiszteletben tartása érdekében a Közösség jogi végrehajtási aktusai előírhatnak átmeneti időszakokat bizonyos maximális szermaradványértékek végrehajtására, hogy lehetővé tegye a betakarított termékek normál értékesítését."

3. cikk

A 86/363/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1. Az 1. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. cikk

(1) Ez az irányelv az I. mellékletben meghatározott állati eredetű élelmiszerekre, az ezekből szárítás vagy feldolgozás útján előállított termékekre, valamint olyan összetett élelmiszerekre alkalmazandó, amelybe bedolgozásra kerültek, amennyiben tartalmazhatnak egyes peszticid-szermaradványokat.

(2) Ez az irányelv a következők sérelme nélkül alkalmazandó:

a) A Tanács 1973. december 17-i 74/63/EGK irányelve a takarmányban előforduló nemkívánatos anyagok és termékek megengedett legmagasabb szintjének meghatározásáról [*] HL L 38., 1974.2.11., 31. o. A legutóbb a 96/25/EK irányelvvel (HL L 125., 1996.5.23., 35. o.) módosított irányelv..

b) A Bizottság 1991. május 14-i 91/321/EGK irányelve az anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerekről [**] HL L 175., 1991.7.4., 35. o. A legutóbb a 96/4/EK irányelvvel (HL L 49., 1996.2.28., 12. o.) módosított irányelv. és a Bizottság 1996. február 16-i 96/5/EK irányelve a csecsemők és kisgyermekek számára készült feldolgozott gabona alapú élelmiszerekről és bébiételekről [***] HL L 49., 1996.2.28., 17. o.. Amíg azonban a 91/321/EGK irányelv 6. cikkével vagy a 95/5/EK irányelv 6. cikkével összhangban nem határozzák meg a maximális értékeket, ezen irányelv 5a. cikke (1) és (3)-(6) bekezdésének rendelkezései alkalmazandóak az érintett termékekre.

(3) Ez az irányelv az (1) bekezdésben említett, harmadik országokba történő kivitelre szánt termékek tekintetében is alkalmazandó.

(4) Ez az irányelv nem alkalmazandó az (1) bekezdésben említett termékekre, amennyiben megfelelően bizonyítható, hogy ezeket az élelmiszerektől és takarmányoktól különböző termékek előállítására szánják."

2. A 2. cikk (1) bekezdésében a "II. mellékletben felsorolt" szövegrészt el kell hagyni.

3. A 4. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. cikk

(1) A 6. cikktől eltérve, az 1. cikkben említett termékek forgalomba hozataluk időpontjától nem tartalmazhatnak a II. mellékletben meghatározottnál magasabb mértékű peszticid-szermaradványokat.

Az érintett peszticid-szermaradványok listáját, és a hozzájuk tartozó maximális értékeket a II. mellékletbe kell foglalni a 12. cikkben megállapított eljárással összhangban, figyelembe véve az aktuális tudományos és technikai ismereteket.

(2) Az olyan szárított és feldolgozott termékek esetében, amelyek tekintetében a II. melléklet kifejezetten nem állapít meg maximális értéket, az alkalmazandó maximális értékek a II. mellékletben említett listán megállapítottak, figyelembe véve a szárítási folyamat eredményeképpen, vagy a feldolgozás során létrejött koncentrációt vagy hígítást. Az egyes szárított vagy feldolgozott termékek esetén a 12. cikkben megállapított eljárással összhangban lehet meghatározni az egyes szárítási vagy feldolgozási folyamatok által okozott koncentrációt és/vagy hígítást jellemző koncentrációs vagy hígítási mértéket.

(3) Kevert összetevőkből álló olyan összetett élelmiszerek esetén, amelyekre nincsen maximális szermaradványérték meghatározva, az alkalmazandó maximális szermaradványértékek nem haladhatják meg a II. melléklet szerinti értékeket, figyelembe véve a keverékben lévő összetevők relatív koncentrációját, valamint a (2) bekezdés rendelkezéseit.

(4) A tagállamok - legalább ellenőrző mintavétel útján történő ellenőrzéssel - biztosítják az (1) bekezdésben említett maximális értékek betartását. A szükséges vizsgálatokat a hatósági élelmiszer-ellenőrzésről szóló, 1989. június 14-i 89/397/EGK tanácsi irányelvvel [*] HL L 186., 1989.6.30., 23. o. összhangban, annak 14. cikke kivételével, és a hatósági élelmiszer-ellenőrzéssel kapcsolatos további intézkedésekről szóló, 1993. október 29-i 93/99/EGK tanácsi irányelvvel [**] HL L 290., 1993.11.24., 14. o. összhangban, annak 5., 6. és 8. cikke kivételével, valamint bármely egyéb, az állati eredetű élelmiszerekben található szermaradványok vizsgálatára vonatkozó jogszabályi rendelkezéssel összhangban kell elvégezni."

4. Az 5. cikk helyébe a következő két cikk lép:

"5. cikk

Amennyiben egy, az I. mellékletben említett csoportba tartozó termékre a Bizottság a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelv [*] HL L 230., 1991.8.19., 1. o. A legutóbb a 96/32/EK irányelvvel (HL L 144., 1996.6.18., 12. o.) módosított irányelv. 4. cikke (1) bekezdése f) pontjának rendelkezéseivel összhangban a Közösség teljes területén alkalmazandó ideiglenes maximális szermaradványértéket határoz meg, ez az érték a II. mellékletben az ezen eljárásra való hivatkozással fog szerepelni.

5a. cikk

(1) E cikk alkalmazásában "származási hely szerinti tagállam": az a tagállam, amelynek területén az 1. cikk (1) bekezdésében meghatározott terméket törvényesen készítették és értékesítették, vagy szabad forgalomba hozták; "rendeltetési hely szerinti tagállam": az a tagállam, amelynek területére ezeket a termékeket bevitték és forgalomba hozták, kivéve ha ennek célja egy másik tagállamba vagy harmadik országba irányuló tranzit.

(2) Amennyiben nincsenek megállapítva a 4. cikk (1) bekezdése vagy az 5. cikk rendelkezései szerinti maximális szermaradványértékek, a tagállamok intézkedéseket hoznak állandó vagy ideiglenes maximális szermaradványértékek meghatározására a származási tagállamból a területükre behozott, az 1. cikk (1) bekezdésében meghatározott termékek vonatkozásában, figyelembe véve a származási tagállam helyes mezőgazdasági gyakorlatát, és a fogyasztó egészségének védelmét szolgáló feltételek sérelme nélkül.

(3) Amennyiben

- nem állapítottak meg a 4. cikk (1) bekezdésével vagy az 5. cikkel összhangban maximális szermaradványértékeket az 1. cikk (1) bekezdésében említett termékekre, és

- a származási hely szerinti tagállamban alkalmazott maximális szermaradványértékre vonatkozó előírásoknak megfelelő termékkel szemben a rendeltetési hely szerinti tagállamban olyan intézkedéseket vezettek be, amelyek megtiltották vagy korlátozták a forgalomba hozatalát amiatt, hogy a termék peszticid-szermaradvány tartalma magasabb, mint a rendeltetési hely szerinti tagállamban elfogadott maximális szermaradványérték, és

- a rendeltetési hely szerinti tagállam új maximális szermaradványértéket vezetett be, vagy megváltoztatta a jogszabályaiban meghatározott értékeket, illetve olyan változtatásokat vezetett be az ellenőrzése terén, amelyek aránytalanok vagy diszkriminatívak a belföldi termékeire alkalmazott ellenőrzéssel összehasonlítva, vagy a rendeltetési hely szerinti tagállamban alkalmazott maximális szermaradványérték lényegesen különbözik a többi tagállam által megállapított megfelelő értékektől, vagy a rendeltetési hely szerinti tagállam által alkalmazott maximális szermaradványérték aránytalan védekezési szintet képvisel a tagállam által a hasonló veszélyességet jelentő peszticidekkel szemben, vagy hasonló mezőgazdasági termékek vagy élelmiszerek esetén alkalmazott védekezési szinthez képest,

a következő kivételes rendelkezések alkalmazandók:

a) a rendeltetési hely szerinti tagállam értesíti a másik érintett tagállamot és a Bizottságot az elfogadott intézkedésekről, azok alkalmazásától számított húsz napon belül. Az értesítésnek rögzítenie kell az érintett adatokat;

b) az a) pont szerinti értesítés alapján a két érintett tagállam késedelem nélkül kapcsolatba lép egymással, hogy amennyiben lehetséges, a kettejük között kötött megállapodások útján megszüntessék a rendeltetési hely szerinti tagállam által elfogadott rendelkezések tiltó vagy korlátozó hatását; a tagállamok minden szükséges adatot megadnak egymás számára.

Az a) pont szerinti értesítéstől számított három hónapon belül az érintett tagállamok értesítik a Bizottságot a megbeszéléseik eredményéről, különösen az általuk alkalmazni kívánt intézkedésekről, amennyiben van ilyen, beleértve az általuk elfogadott maximális szermaradványértéket. A származási hely szerinti tagállam értesíti a többi tagállamot a tárgyalások eredményéről;

c) a Bizottság az ügyet haladéktalanul a Növény-egészségügyi Állandó Bizottság elé terjeszti, és amennyiben lehetséges, benyújt egy javaslatot ideiglenes maximális szermaradványérték meghatározására a II. mellékletben, amelyet a 12. cikkben megállapított eljárással összhangban kell elfogadni.

A Bizottság javaslatában figyelembe veszi az üggyel kapcsolatosan rendelkezésre álló technikai és tudományos ismereteket, különösen az érdekelt tagállamok által benyújtott adatokat, különösen a toxikológiai értékeléseket és a becsült ADI-t, a helyes mezőgazdasági gyakorlatot és a származási hely szerinti tagállam által használt kísérleti adatokat, amelyek alapján meghatározta a maximális szermaradványértékeket, valamint a rendeltetési hely szerinti tagállam által a kérdéses intézkedések bevezetésére adott indokokat.

Az ideiglenes maximális szermaradványérték érvényességének időtartamát az elfogadott jogszabályban kell meghatározni, és nem haladhatja meg a négy évet. Az érvényességi időtartam függhet a származási hely szerinti tagállam és/vagy érdekelt tagállamok által szolgáltatott, a Bizottság által a maximális szermaradványértékeknek az 5. cikkel összhangban történő meghatározásához igényelt kísérleti adatok benyújtásától. Kérésükre a Bizottság és a tagállamok folyamatosan tájékoztatást kapnak a vonatkozó kísérleti programról.

(4) A tagállamok a (2) és (3) bekezdés szerinti intézkedéseket a Szerződésben vállalt kötelezettségeikre, különösen annak 30-36. cikkére való tekintettel hozzák.

(5) A műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 1983. március 28-i 83/189/EGK tanácsi irányelv [**] HL L 109., 1983.4.26., 8. o. A legutóbb a 96/139/EK irányelvvel (HL L 32., 1996.2.10., 31. o.) módosított irányelv. nem vonatkozik a tagállamok által az e cikk (3) bekezdésével összhangban elfogadott és jelzett intézkedésekre.

(6) Az e cikk szerinti eljárás végrehajtásának részletes szabályai a 11a. cikkben megállapított eljárással összhangban fogadhatók el."

5. A 7. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

"A Bizottság összeveti és összeszerkeszti ezeket az adatokat a 86/362/EGK irányelv [*] HL L 221., 1986.8.7., 1. o. A legutóbb a 96/33/EK irányelvvel (HL L 144., 1996.6.18., 35. o.) módosított irányelv. és a 90/642/EGK irányelv [**] HL L 350., 1990.12.14., 71. o. A legutóbb a 96/32/EK irányelvvel (HL L 144., 1996.6.18., 12. o.) módosított irányelv. szerinti ellenőrzések eredményeivel."

6. A 8. cikk (1) bekezdésében a "12. cikk" szövegrész helyébe "11a. cikk" lép.

7. A 9. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"9. cikk

(1) Amennyiben új információk vagy meglévő információk új értelmezése folytán egy tagállam megítélése szerint a II. mellékletben megállapított maximális érték veszélyezteti az emberi vagy állati egészségét, és ezért sürgős intézkedés meghozatalát igényli, a tagállam saját területén időlegesen csökkentheti az értéket. Ebben az esetben haladéktalanul értesíti a többi tagállamot és a Bizottságot a megtett intézkedésekről, csatolva az ennek okait tartalmazó nyilatkozatot.

(2) A Bizottság sürgősen kivizsgálja a tagállam által az (14) bekezdésnek megfelelően részére átadott indokolást, és a Növény-egészségügyi Állandó Bizottság (a továbbiakban: "bizottság") keretein belül konzultál a tagállammal; azután haladéktalanul véleményt nyilvánít, és megteszi a megfelelő intézkedéseket. A Bizottság haladéktalanul értesíti a Tanácsot és a tagállamot a megtett intézkedésekről. A Bizottság intézkedésével kapcsolatban bármely tagállam az említett értesítéstől számított 15 napon belül a Tanácshoz fordulhat. A Tanács az ügy hozzá utalásától számított 15 napon belül minősített többséggel eltérő határozatot hozhat.

(3) Amennyiben a Bizottság úgy véli, hogy a II. mellékletben megállapított maximális értékeket az (1) bekezdésben említett nehézségek megoldása és a közegészségügyi védelem biztosítása érdekében módosítani kell, a 13. cikkben megállapított eljárást kezdeményezi a módosítások elfogadása céljából. Ez esetben az (1) bekezdés értelmében intézkedést hozó tagállam a Tanácsnak vagy a Bizottságnak az említett eljárás alapján történő határozatáig fenntarthatja az intézkedések hatályát."

8. A 10. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"10. cikk

A mellékletek az 5. cikkel, az 5a. cikk (3) bekezdésével és a 9. cikkel összhangban elfogadott módosításainak sérelme nélkül, a mellékletek módosításait a 12. cikkben megállapított eljárással összhangban kell elfogadni, figyelembe véve az aktuális tudományos és technikai ismereteket. Különösen a maximális szermaradványérték meghatározásakor kell figyelembe venni a vonatkozó, a táplálkozással való felvétel kockázatának értékelését és a rendelkezésre álló adatok számát és minőségét."

9. A 11. cikket el kell hagyni.

10. Az irányelv a következő cikkekkel egészül ki:

"11a. cikk

A Bizottságot egy bizottság segíti, mely a tagállamok képviselőiből áll, és amelynek elnöke a Bizottság képviselője.

A Bizottság képviselője tervezetet nyújt be a bizottság részére a megteendő intézkedésekről. A bizottság, az elnöke által az ügy sürgősségére tekintettel megállapított határidőn belül, véleményt nyilvánít a tervezetről. Olyan határozatok esetében, melyeknél a Tanácsnak a Bizottság javaslata alapján kell elfogadnia, a véleményt a Szerződés 148. cikkének (2) bekezdésében megállapított többséggel kell meghozni. A bizottságban a tagállamok képviselőinek szavazatait az említett cikkben meghatározott módon kell súlyozni. Az elnök nem szavazhat.

A Bizottság a tervezett intézkedéseket elfogadja, ha azok összhangban vannak a bizottság véleményével.

Ha az intézkedések nincsenek összhangban a bizottság véleményével, vagy a bizottság nem nyilvánított véleményt, a Bizottság a meghozandó intézkedésekről haladéktalanul javaslatot terjeszt a Tanács elé. A Tanács minősített többséggel határoz.

Ha a javaslatnak a Tanács elé terjesztésétől számított három hónapon belül a Tanács nem döntött, a javasolt intézkedéseket a Bizottság fogadja el.

11b. cikk

A Bizottságot egy bizottság segíti, mely a tagállamok képviselőiből áll, és amelynek elnöke a Bizottság képviselője.

A Bizottság képviselője tervezetet nyújt be a bizottság részére a megteendő intézkedésekről. A bizottság, az elnöke által az ügy sürgősségére tekintettel megállapított határidőn belül, véleményt nyilvánít a tervezetről. Olyan határozatok esetében, melyeknél a Tanácsnak a Bizottság javaslata alapján kell elfogadnia, a véleményt a Szerződés 148. cikkének (2) bekezdésében megállapított többséggel kell meghozni. A bizottságban a tagállamok képviselőinek szavazatait az említett cikkben meghatározott módon kell súlyozni. Az elnök nem szavazhat.

A Bizottság a tervezett intézkedéseket elfogadja, ha azok összhangban vannak a bizottság véleményével.

Ha az intézkedések nincsenek összhangban a bizottság véleményével, vagy a bizottság nem nyilvánított véleményt, a Bizottság a meghozandó intézkedésekről haladéktalanul javaslatot terjeszt a Tanács elé. A Tanács minősített többséggel határoz.

Ha a javaslatnak a Tanács elé terjesztésétől számított 15 napon belül a Tanács nem döntött, a javasolt intézkedéseket a Bizottság fogadja el."

11. A 12. cikk (2), (3) és (4) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A Bizottság képviselője tervezetet nyújt be a bizottság részére a megteendő intézkedésekről. A bizottság, az elnöke által az ügy sürgősségére tekintettel megállapított határidőn belül, véleményt nyilvánít a tervezetről. Olyan határozatok esetében, melyeknél a Tanácsnak a Bizottság javaslata alapján kell elfogadnia, a véleményt a Szerződés 148. cikkének (2) bekezdésében megállapított többséggel kell meghozni. A bizottságban a tagállamok képviselőinek szavazatait az említett cikkben meghatározott módon kell súlyozni. Az elnök nem szavazhat.

(3) A Bizottság a tervezett intézkedéseket elfogadja, ha azok összhangban vannak a bizottság véleményével.

(4) Ha az intézkedések nincsenek összhangban a bizottság véleményével, vagy a bizottság nem nyilvánított véleményt, a Bizottság a meghozandó intézkedésekről haladéktalanul javaslatot terjeszt a Tanács elé. A Tanács minősített többséggel határoz.

(5) Ha a javaslatnak a Tanács elé terjesztésétől számított három hónapon belül a Tanács nem döntött, a javasolt intézkedéseket a Bizottság fogadja el, kivéve ha a Tanács egyszerű többséggel az említett intézkedések ellen szavazott."

12. A 14. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"14. cikk

A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a II. mellékletnek a 4. cikk (1) és (2) bekezdésében, az 5. cikkben, az 5a. cikk (3) bekezdésében, a 9. cikk (3) bekezdésében és a 10. cikkben említett határozatok alapján történő módosításai a területükön az elfogadástól számított legkésőbb nyolc hónapon belül végrehajthatók legyenek, illetve rövidebb végrehajtási időszakon belül, ha ezt az emberi egészség védelmének sürgető okai megkövetelik.

A jogos elvárások tiszteletben tartása érdekében a Közösség jogi végrehajtási aktusai előírhatnak átmeneti időszakokat bizonyos maximális szermaradványértékek végrehajtására, hogy lehetővé tegye a betakarított termékek normál értékesítését."

4. cikk

A 90/642/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1. Az 1. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Ezt az irányelvet az I. melléklet 1. oszlopában meghatározott csoportokba tartozó termékek tekintetében - amelyekhez a 2. oszlop tartalmaz példákat - kell alkalmazni, amennyiben az ezekbe a csoportokba tartozó termékek, vagy a termékeknek a 3. oszlopban leírt részei egyes peszticid-szermaradványokat tartalmazhatnak.

Az irányelv alkalmazandó ugyanazokra a termékekre szárítás vagy feldolgozás, valamint összetett élelmiszerekbe történő bedolgozás után is, amennyiben tartalmazhatnak egyes peszticid-szermaradványokat."

2. Az 1. cikk (2) bekezdése a következő rendelkezéssel egészül ki:

"e) az anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerekről szóló, 1991. május 14-i 91/321/EGK bizottsági irányelv [*] HL L 175., 1991.7.4., 35. o. A legutóbb a 96/4/EK irányelvvel (HL L 49., 1996.2.28., 12. o.) módosított irányelv., valamint a csecsemők és kisgyermekek számára készült feldolgozott gabona alapú élelmiszerekről és bébiételekről szóló, 1996. február 16-i 96/5/EK bizottsági irányelv [**] HL L 49., 1996.2.28., 17. o. rendelkezései. Amíg azonban a 91/321/EGK irányelv 6. cikkével vagy a 95/5/EK irányelv 6. cikkével összhangban nem határozzák meg a maximális értékeket, ezen irányelv 5a. cikke (1) és (3)-(6) bekezdésének rendelkezései alkalmazandóak az érintett termékekre."

3. A 2. cikk a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"a) "peszticid-szermaradvány": a peszticideknek és metabolitjaiknak, továbbá bomlás- vagy reakciótermékeiknek az 1. cikkben említett termékekben, illetve azok felületén található maradványai."

4. A 3. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. cikk

(1) A csoportokban szereplő termékek, vagy adott esetben ezek részei forgalomba hozataluk időpontjától nem tartalmazhatnak a II. mellékletben említett listán meghatározottnál magasabb mértékű peszticid-szermaradványokat.

Az érintett peszticid-szermaradványok listáját, és a hozzájuk tartozó maximális értékeket a II. mellékletbe kell foglalni a 10a. cikkben megállapított eljárással összhangban, figyelembe véve az aktuális tudományos és technikai ismereteket. A peszticid-szermaradványok addig szerepelnek a listán, amíg megengedett mértékeiket a 76/895/EGK irányelv állapítja meg.

(2) Az olyan szárított és feldolgozott termékek esetében, amelyek tekintetében a II. melléklet kifejezetten nem állapít meg maximális értéket, az alkalmazandó maximális értékek a II. mellékletben említett listán megállapítottak, figyelembe véve a szárítási folyamat eredményeképpen vagy a feldolgozás során létrejött koncentrációt vagy hígítást. Az egyes szárított vagy feldolgozott termékek esetén a 10a. cikkben megállapított eljárással összhangban lehet meghatározni az egyes szárítási vagy feldolgozási folyamatok által okozott koncentrációt és/vagy hígítást jellemző koncentrációs vagy hígítási mértéket.

(3) Kevert összetevőkből álló olyan összetett élelmiszerek esetén, amelyekre nincsen maximális szermaradványérték meghatározva, az alkalmazandó maximális szermaradványértékek nem haladhatják meg a II. melléklet szerinti értékeket, figyelembe véve a keverékben lévő összetevők relatív koncentrációját, valamint a (2) bekezdés rendelkezéseit.

(4) A tagállamok - legalább ellenőrző mintavétel útján történő ellenőrzéssel - biztosítják az (1) bekezdésben említett maximális értékek betartását. A szükséges vizsgálatokat a hatósági élelmiszer-ellenőrzésről szóló, 1989. június 14-i 89/397/EGK tanácsi irányelvvel [*] HL L 186., 1989.6.30., 23. o. összhangban, annak 14. cikke kivételével, és a hatósági élelmiszer-ellenőrzéssel kapcsolatos további intézkedésekről szóló, 1993. október 29-i 93/99/EGK irányelvvel [**] HL L 290., 1993.11.24., 14. o. összhangban, annak 5., 6. és 8. cikke kivételével kell elvégezni."

5. A 4. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. cikk

(1) A tagállamok kijelölnek egy hatóságot, hogy biztosítsák a 3. cikk (4) bekezdésében meghatározott megfigyelés elvégzését.

(2) a) A tagállamok minden év június 30-ig megküldik a Bizottság részére a következő naptári évre vonatkozó előzetes nemzeti megfigyelési programjaikat. Az előzetes programok legalább a következőket határozzák meg:

- a megvizsgálandó termékeket és az elvégzett vizsgálatok számát,

- a megvizsgálandó peszticid-szermaradványokat,

- az e programok kidolgozása során alkalmazott szempontokat.

b) A Bizottság minden év szeptember 30-ig benyújt a Növény-egészségügyi Állandó Bizottságnak egy ajánlástervezetet az összehangolt közösségi megfigyelési programról, megadva benne a nemzeti megfigyelési programokba felveendő különleges mintavételeket. Az ajánlásokat a 10. cikkben megállapított eljárással összhangban fogadják el. A közösségi megfigyelési program alapvető célja az I. mellékletben szereplő csoportokban meghatározott, a Közösségben termelt vagy oda importált növényi termékekből vett minták közösségi szinten történő optimális felhasználása problémák felmerülése esetén, a II. mellékletben meghatározott maximális peszticid-szermaradvány értékek betartása érdekében.

(3) A tagállamok minden év augusztus 31-ig megküldik a Bizottságnak és a többi tagállamnak az előző év során a nemzeti megfigyelési programjuk, valamint az összehangolt közösségi megfigyelési program keretében vett minták elemzésének eredményeit. A Bizottság összeveti és összeszerkeszti ezeket az adatokat a 86/362/EGK és a 86/363/EGK irányelv szerinti ellenőrzések eredményeivel, és elemzi a következőket:

- a maximális szermaradványértékek megsértése, és

- a szermaradványok átlagos tényleges értéke és a megállapított maximális értékhez viszonyított arányuk.

A Bizottság az összehangolt megfigyelési program készítése során olyan rendszer kidolgozásán dolgozik, amely segítségével lehetséges a peszticidek táplálkozással történő tényleges felvétele mennyiségének becslése.

A Bizottság a Növény-egészségügyi Állandó Bizottság keretein belül minden év szeptember 30-ig továbbítja ezeket az adatokat a tagállamoknak, hogy azok ezeket áttekintsék és elfogadják az olyan szükséges intézkedéseket, mint például:

- bármilyen közösségi szinten hozandó intézkedés a maximális szermaradványértékek megsértésének jelentésekor,

- az összevetett és összeszerkesztett adatok kiadásának igénye.

(4) A 9. cikkben megállapított eljárással összhangban a következőket fogadhatják el:

a) e cikk (2) és (3) bekezdésének módosítása, amennyiben ezek a módosítások az értesítések időpontját érintik;

b) a (2) és a (3) bekezdés rendelkezéseinek megfelelő működését biztosító részletes végrehajtási szabályok.

(5) Legkésőbb 1999. december 31-ig a Bizottság e cikk alkalmazásáról szóló jelentést küld a Tanács részére, amennyiben szükséges, a megfelelő javaslatokkal együtt."

6. Az irányelv az 5. cikk után a következő cikkekkel egészül ki:

"5a. cikk

Amennyiben egy, az I. mellékletben említett csoportba tartozó termékre a Bizottság a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelv [*] HL L 230., 1991.8.19., 1. o. A legutóbb a 96/32/EK irányelvvel (HL L 144., 1996.6.18., 12. o.) módosított irányelv. 4. cikke (1) bekezdése f) pontjának rendelkezéseivel összhangban a Közösség teljes területén alkalmazandó ideiglenes maximális szermaradványértéket határoz meg, ez az érték a II. mellékletben az ezen eljárásra való hivatkozással fog szerepelni.

5b. cikk

(1) E cikk alkalmazásában "származási hely szerinti tagállam": az a tagállam, amelynek területén az 1. cikk (1) bekezdésében meghatározott terméket törvényesen készítették és értékesítették, vagy szabad forgalomba hozták; "rendeltetési hely szerinti tagállam": az a tagállam, amelynek területére ezeket a termékeket bevitték és forgalomba hozták, kivéve ha ennek célja egy másik tagállamba vagy harmadik országba irányuló tranzit.

(2) Amennyiben nincsenek megállapítva a 3. cikk (1) bekezdése vagy az 5a. cikk rendelkezései szerinti maximális szermaradványértékek, a tagállamok intézkedéseket hoznak állandó vagy ideiglenes maximális szermaradványértékek meghatározására a származási tagállamból a területükre behozott, az 1. cikk (1) bekezdésében meghatározott termékek vonatkozásában, figyelembe véve a származási tagállam helyes mezőgazdasági gyakorlatát, és a fogyasztó egészségének védelmét szolgáló feltételek sérelme nélkül.

(3) Amennyiben

- nem állapítottak meg a 3. cikk (1) bekezdésével vagy az 5a. cikkel összhangban maximális szermaradványértékeket az 1. cikk (1) bekezdésében említett termékekre, és

- a származási hely szerinti tagállamban alkalmazott maximális szermaradványértékre vonatkozó előírásoknak megfelelő termékkel szemben a rendeltetési hely szerinti tagállamban olyan intézkedéseket vezettek be, amelyek megtiltották vagy korlátozták a forgalomba hozatalát amiatt, hogy a termék peszticid-szermaradvány tartalma magasabb, mint a rendeltetési hely szerinti tagállamban elfogadott maximális szermaradványérték, és

- a rendeltetési hely szerinti tagállam új maximális szermaradványértéket vezetett be, vagy megváltoztatta a jogszabályaiban meghatározott értékeket, illetve olyan változtatásokat vezetett be az ellenőrzése terén, amelyek aránytalanok vagy diszkriminatívak a belföldi termékeire alkalmazott ellenőrzéssel összehasonlítva, vagy a rendeltetési hely szerinti tagállamban alkalmazott maximális szermaradványérték lényegesen különbözik a többi tagállam által megállapított megfelelő értékektől, vagy a rendeltetési hely szerinti tagállam által alkalmazott maximális szermaradványérték aránytalan védekezési szintet képvisel a tagállam által a hasonló veszélyességet jelentő peszticidekkel szemben, vagy hasonló mezőgazdasági termékek vagy élelmiszerek esetén alkalmazott védekezési szinthez képest,

a következő kivételes rendelkezések alkalmazandók:

a) a rendeltetési hely szerinti tagállam értesíti a másik érintett tagállamot és a Bizottságot az elfogadott intézkedésekről, azok alkalmazásától számított húsz napon belül. Az értesítésnek rögzítenie kell az érintett adatokat;

b) az a) pont szerinti értesítés alapján a két érintett tagállam késedelem nélkül kapcsolatba lép egymással, hogy amennyiben lehetséges, a kettejük között kötött megállapodások útján megszüntessék a rendeltetési hely szerinti tagállam által elfogadott rendelkezések tiltó vagy korlátozó hatását; a tagállamok minden szükséges adatot megadnak egymás számára.

Az a) pont szerinti értesítéstől számított három hónapon belül az érintett tagállamok értesítik a Bizottságot a megbeszéléseik eredményéről, különösen az általuk alkalmazni kívánt intézkedésekről, amennyiben van ilyen, beleértve az általuk elfogadott maximális szermaradványértéket. A származási hely szerinti tagállam értesíti a többi tagállamot a tárgyalások eredményéről;

c) a Bizottság az ügyet haladéktalanul a Növény-egészségügyi Állandó Bizottság elé terjeszti, és amennyiben lehetséges, benyújt egy javaslatot ideiglenes maximális szermaradványérték meghatározására a II. mellékletben, amelyet a 10a. cikkben megállapított eljárással összhangban kell elfogadni.

A Bizottság javaslatában figyelembe veszi az üggyel kapcsolatosan rendelkezésre álló technikai és tudományos ismereteket, különösen az érdekelt tagállamok által benyújtott adatokat, különösen a toxikológiai értékeléseket és a becsült ADI-t, a helyes mezőgazdasági gyakorlatot és a származási hely szerinti tagállam által használt kísérleti adatokat, amelyek alapján meghatározta a maximális szermaradványértékeket, valamint a rendeltetési hely szerinti tagállam által a kérdéses intézkedések bevezetésére adott indokokat.

Az ideiglenes maximális szermaradványérték érvényességének időtartamát az elfogadott jogszabályban kell meghatározni, és nem haladhatja meg a négy évet. Az érvényességi időtartam függhet a származási hely szerinti tagállam és/vagy érdekelt tagállamok által szolgáltatott, a Bizottság által a maximális szermaradványértékeknek a 3. cikk (1) bekezdésével összhangban történő meghatározásához igényelt kísérleti adatok benyújtásától. Kérésükre a Bizottság és a tagállamok folyamatosan tájékoztatást kapnak a vonatkozó kísérleti programról.

(4) A tagállamok a (2) és (3) bekezdés szerinti intézkedéseket a Szerződésben vállalt kötelezettségeikre, különösen annak 30-36. cikkére való tekintettel hozzák.

(5) A műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 1983. március 28-i 83/189/EGK tanácsi irányelv [**] HL L 109., 1983.4.26., 8. o. A legutóbb a 96/139/EK irányelvvel (HL L 32., 1996.2.10., 31. o.) módosított irányelv. nem vonatkozik a tagállamok által az e cikk (3) bekezdésével összhangban elfogadott és jelzett intézkedésekre.

(6) Az e cikk szerinti eljárás végrehajtásának részletes szabályai a 9. cikkben megállapított eljárással összhangban fogadhatók el."

7. A 7. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. cikk

A melléklet az 5. cikkel, az 5a. cikk (3) bekezdésével és a 8. cikkel összhangban elfogadott módosításainak sérelme nélkül, az I. és II. melléklet aktuális tudományos és technikai ismereteket eredményeképpen történő módosításait a 10a. cikkben megállapított eljárással összhangban kell elfogadni. Különösen a maximális szermaradványérték meghatározásakor kell figyelembe venni a vonatkozó, a táplálkozással való felvétel kockázatának értékelését és a rendelkezésre álló adatok számát és minőségét."

8. Az irányelv a 10. cikk után a következő cikkekkel egészül ki:

"10a. cikk

A Bizottságot egy bizottság segíti, mely a tagállamok képviselőiből áll, és amelynek elnöke a Bizottság képviselője.

A Bizottság képviselője tervezetet nyújt be a bizottság részére a megteendő intézkedésekről. A bizottság, az elnöke által az ügy sürgősségére tekintettel megállapított határidőn belül, véleményt nyilvánít a tervezetről. Olyan határozatok esetében, melyeknél a Tanácsnak a Bizottság javaslata alapján kell elfogadnia, a véleményt a Szerződés 148. cikkének (2) bekezdésében megállapított többséggel kell meghozni. A bizottságban a tagállamok képviselőinek szavazatait az említett cikkben meghatározott módon kell súlyozni. Az elnök nem szavazhat.

A Bizottság a tervezett intézkedéseket elfogadja, ha azok összhangban vannak a bizottság véleményével.

Ha az intézkedések nincsenek összhangban a bizottság véleményével, vagy a bizottság nem nyilvánított véleményt, a Bizottság a meghozandó intézkedésekről haladéktalanul javaslatot terjeszt a Tanács elé. A Tanács minősített többséggel határoz.

Ha a javaslatnak a Tanács elé terjesztésétől számított három hónapon belül a Tanács nem döntött, a javasolt intézkedéseket a Bizottság fogadja el, kivéve ha a Tanács egyszerű többséggel az említett intézkedések ellen szavazott.

10b. cikk

A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a II. mellékletnek a 3. cikk (1) és (2) bekezdésében, az 5a. cikkben, az 5b. cikk (3) bekezdésében, a 7. cikkben és a 8. cikk (3) bekezdésében említett határozatok alapján történő módosításai a területükön az elfogadástól számított maximum nyolc hónapon belül végrehajthatók legyenek, illetve rövidebb végrehajtási időszakon belül, ha ezt az emberi egészség védelmének sürgető okai megkövetelik.

A jogos elvárások tiszteletben tartása érdekében a Közösség jogi végrehajtási aktusai előírhatnak átmeneti időszakokat bizonyos maximális szermaradványértékek végrehajtására, hogy lehetővé tegye a betakarított termékek normál értékesítését."

5. cikk

A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 1998. december 31-ig megfeleljenek.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

6. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Luxembourgban, 1997. június 25-én.

a Tanács részéről

az elnök

J. Van Aartsen

[1] HL C 201., 1995.8.5., 8. o. és HL C 103., 1997.4.2., 20. o.

[2] HL C 320., 1996.10.28., 96. o.

[3] HL C 82., 1996.3.19., 1. o.

[4] HL L 221., 1986.8.7., 37. o. A legutóbb a 96/33/EK irányelvvel (HL L 144., 1996.6.18., 35. o.) módosított irányelv.

[5] HL L 221., 1986.8.7., 43. o. A legutóbb a 96/33/EK irányelvvel (HL L 144., 1996.6.18., 35. o.) módosított irányelv.

[6] HL L 350., 1990.12.14., 71. o. A legutóbb a 96/32/EK irányelvvel (HL L 144., 1996.6.18., 12. o.) módosított irányelv.

[7] HL L 340., 1976.12.9., 26. o. A legutóbb a 96/32/EK irányelvvel (HL L 144., 1996.6.18., 12. o.) módosított irányelv.

[8] HL L 230., 1991.8.19., 1. o. A legutóbb a 96/32/EK irányelvvel (HL L 144., 1996.6.18., 12. o.) módosított irányelv.

[9] HL L 175., 1991.7.4., 35. o. A legutóbb a 96/4/EK irányelvvel (HL L 49., 1996.2.28., 12. o.) módosított irányelv.

[10] HL L 49., 1996.2.28., 17. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31997L0041 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31997L0041&locale=hu