32001L0114[1]

A Tanács 2001/114/EK irányelve (2001. december 20.) egyes emberi fogyasztásra szánt, részben vagy teljesen dehidratált tartós tejekről

A TANÁCS 2001/114/EK IRÁNYELVE

(2001. december 20.)

egyes emberi fogyasztásra szánt, részben vagy teljesen dehidratált tartós tejekről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 37. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára ( 1 ),

tekintettel az Európai Parlament véleményére ( 2 ),

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 3 ),

(1)

Egyszerűsíteni kell az élelmiszerekre vonatkozó egyes vertikális irányelveket abból a célból, hogy kizárólag a hatályuk alá tartozó termékek által betartandó alapvető követelményeket vegyék figyelembe, ezáltal elősegítve e termékek belső piacon belüli szabad mozgását, az 1993. december 10-11-i, brüsszeli Európai Tanács következtetései által megerősített 1992. december 11-12-i, edinburghi Európai Tanács következtetéseivel összhangban.

(2)

Az emberi fogyasztásra szánt, részben vagy teljesen dehidratált tartós tejekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1975. december 18-i 76/118/EGK tanácsi irányelvet ( 4 ) igazolta az a tény, hogy a tartós tejre vonatkozó nemzeti jogszabályok közötti eltérések a fogyasztók megtévesztésére alkalmas tisztességtelen versenyfeltételekhez vezethetnek, és ezáltal közvetlen hatásuk van a közös piac intézményére és működésére.

(3)

Ezért a 76/118/EGK irányelvben egyes tartós tejek összetételére, gyártási előírásaira és címkézésére vonatkozóan meghatározásokat és közös szabályokat állapítottak meg annak érdekében, hogy biztosítsák a Közösségen belüli szabad mozgásukat.

(4)

A 76/118/EGK irányelvet össze kell hangolni az élelmiszerekre vonatkozó általános közösségi jogszabályokkal, különösen a 92/46/EGK tanácsi irányelvben ( 5 ) megállapított, a címkézésre, az engedélyezett adalékanyagokra, a higiéniára és az egészségügyi előírásokra vonatkozó jogszabállyal.

(5)

Az érthetőség érdekében a 76/118/EGK irányelvet át kell dolgozni, hogy az egyes emberi fogyasztásra szánt, részben vagy teljesen dehidratált tartós tejek előállításának és piaci értékesítésének feltételeiről szóló szabályok hozzáférhetőbbé váljanak.

(6)

Az Európai Parlament és a Tanács 2000/13/EK irányelvében ( 6 ) megállapított általános élelmiszer-címkézési szabályokat kell alkalmazni, figyelemmel egyes feltételekre.

(7)

Tekintettel az élelmiszerek tápértékjelöléséről szóló, 1990. szeptember 24-i 90/496/EGK tanácsi irányelvre ( 7 ), vitaminok hozzáadása az ebben az irányelvben megnevezett termékekhez egyes tagállamokban engedélyezett. Ez az engedély azonban nem terjeszthető ki a Közösség egészére. Ezért a tagállamok szabadon engedélyezhetik vagy tilthatják a vitaminok hozzáadását nemzeti termékeikhez, de a Közösségen belül az áruk szabad mozgását a Szerződésből eredő szabályoknak és alapelveknek megfelelően minden esetben biztosítani kell.

(8)

A csecsemők számára készült termékekre az anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerekről szóló, 1991. május 14-i 91/321/EGK bizottsági irányelv ( 8 ) vonatkozik.

(9)

A Szerződés 5. cikkében megállapított szubszidiaritás és arányosság elvével összhangban, az érintett termékekre vonatkozó közös meghatározások és szabályok megállapításának, illetve a rendelkezéseknek az élelmiszerekre vonatkozó általános közösségi jogszabályokkal történő összehangolásának célját a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, és ezért ezen irányelv jellegénél fogva ez a cél a Közösség által jobban megvalósítható. Ez az irányelv nem lépi túl az említett célkitűzés eléréséhez szükséges mértéket.

(10)

Az ennek az irányelvnek a végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal ( 9 ) összhangban kell elfogadni.

(11)

A szabad mozgás újabb akadályainak elkerülése érdekében, a tagállamok nem fogadhatnak el olyan nemzeti előírásokat a kérdéses termékekre vonatkozóan, amelyeket ez az irányelv nem ír elő,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

Ezt az irányelvet az I. mellékletben meghatározott, részben vagy teljesen dehidratált tartós tejre kell alkalmazni.

3. cikk

A 2000/13/EK irányelvet az I. mellékletben meghatározott termékekre, a következő feltételek szerint kell alkalmazni.

a) Az I. mellékletben felsorolt termékneveket kizárólag az ott említett termékekre alkalmazzák, és a kereskedelemben azok jelölésére kell használni a b) pont sérelme nélkül;

b) az a) pontban említett terméknevek alternatívájaként a II. melléklet meghatároz egy sajátos megjelöléseket tartalmazó jegyzéket. Ezek a megjelölések a II. mellékletben megállapított nyelven és feltételek szerint használhatók.

2. A címkézésen fel kell tüntetni a tejzsír arányát a késztermékhez viszonyított tömegszázalékában kifejezve, kivéve az I. melléklet 1. d) és g) pontjában és az I. melléklet 2. d) pontjában meghatározott termékek esetében, valamint a zsírmentes tejszárazanyag százalékos aránya kivételével az I. melléklet 1. pontjában meghatározott termékek esetében. Ezeket az adatokat a kereskedelmi név mellett kell feltüntetni.

3. Az I. melléklet 2. pontjában meghatározott termékek esetében a címkén fel kell tüntetni a hígítás és az eredeti oldatra történő visszahígítás módjára vonatkozó útmutatást, beleértve az így hígított vagy visszahígított termék zsírtartalmára vonatkozó adatokat.

4. Ha egységenként 20 grammnál kisebb tömegű terméket külső csomagolással látnak el, az ebben a cikkben előírt adatokat csak a külső csomagoláson kell feltüntetni, kivéve az (1) bekezdés a) pontjában előírt megjelölést.

5. Az I. melléklet 2. pontjában meghatározott termékek címkézésén fel kell tüntetni, hogy a termék "nem 12 hónaposnál fiatalabb csecsemők számára szánt élelmiszer".

4. cikk

Az I. és II. mellékletben meghatározott termékekre vonatkozóan a tagállamok nem fogadhatnak el olyan nemzeti rendelkezéseket, amelyeket ez az irányelv nem ír elő.

5. cikk

Ennek az irányelvnek a végrehajtásához szükséges, a következőkben említett kérdésekre vonatkozó intézkedéseket a 6. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási eljárásnak megfelelően fogadják el:

- ennek az irányelvnek az élelmiszerekre vonatkozó általános közösségi jogszabályokkal történő összehangolása,

- a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás.

6. cikk

(1) A Bizottság munkáját a 69/414/EGK határozat ( 10 ) 1. cikke által felállított Élelmiszerügyi Állandó Bizottság (a továbbiakban: a bizottság) segíti.

(2) Erre a bekezdésre történő hivatkozás esetén, az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított határidőt három hónapban kell rögzíteni.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát.

7. cikk

A 76/118/EGK irányelv 2003. július 17-től kezdődően hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett irányelvre történő hivatkozásokat az erre az irányelvre történő hivatkozásoknak kell tekinteni.

8. cikk

2003. július 17-ig a tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek ennek az irányelvnek a betartásához szükségesek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Az intézkedéseket alkalmazzák:

- az I. mellékletben meghatározott termékek piaci értékesítésének engedélyezésére, amennyiben azok megfelelnek az ebben az irányelvben megállapított meghatározásoknak és szabályoknak, 2003. július 17-i hatállyal,

- az ennek az irányelvnek nem megfelelő termékek forgalomba hozatalának megtiltására, 2004. július 17-i hatállyal.

Az ennek az irányelvnek nem, de 2004. július 17. előtt a 76/118/EGK irányelvnek megfelelően címkézett termékek piaci értékesítése azonban engedélyezett a készletek kimerüléséig.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

9. cikk

Ez az irányelv az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

10. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

I. MELLÉKLET

TERMÉKMEGHATÁROZÁSOK ÉS TERMÉKNEVEK

1. Részben dehidratált tej

Cukrozott vagy cukrozatlan, tejből, teljesen vagy részben fölözött tejből vagy ezen termékek keverékéből részleges vízelvonással előállított folyékony termék, amely készülhet tejszín, teljesen dehidratált tej vagy mindkettő hozzáadásával; a teljesen dehidratált tej hozzáadása a késztermékben nem haladhatja meg a tejszárazanyag-tartalom 25 %-át.

- Cukrozatlan sűrített tej fajták

a) Zsíros sűrített tej

Legalább 15 tömegszázalék zsírt és legalább 26,5 tömegszázalék tejszárazanyagot tartalmazó, részben dehidratált tej.

b) Sűrített tej

Legalább 7,5 tömegszázalék zsírt és legalább 25 tömegszázalék tejszárazanyagot tartalmazó, részben dehidratált tej.

c) Részben fölözött sűrített tej

Legalább 1 tömegszázalék és kevesebb mint 7,5 tömegszázalék zsírt, és legalább 20 tömegszázalék tejszárazanyagot tartalmazó, részben dehidratált tej.

d) Sűrített fölözött tej

Legfeljebb 1 tömegszázalék zsírt és legalább 20 tömegszázalék tejszárazanyagot tartalmazó, részben dehidratált tej.

- Cukrozott sűrített tej fajták

e) Cukrozott sűrített tej

Szaharóz (félfehér, fehér vagy extrafehér cukor) hozzáadásával készült, legalább 8 tömegszázalék zsírt és legalább 28 tömegszázalék tejszárazanyagot tartalmazó, részben dehidratált tej.

f) Cukrozott sűrített, részben fölözött tej

Szaharóz (félfehér, fehér vagy extrafehér cukor) hozzáadásával készült, legalább 1 tömegszázalék és kevesebb mint 8 tömegszázalék zsírt, és legalább 24 tömegszázalék tejszárazanyagot tartalmazó, részben dehidratált tej.

g) Cukrozott, sűrített fölözött tej

Szaharóz (félfehér, fehér vagy extrafehér cukor) hozzáadásával készült, legfeljebb 1 tömegszázalék zsírt és legalább 24 tömegszázalék tejszárazanyagot tartalmazó, részben dehidratált tej.

2. Teljesen dehidratált tej

A késztermékben legfeljebb 5 tömegszázalék víztartalmú, tejből, teljesen vagy részben fölözött tejből, tejszínből vagy e termékek keverékéből vízelvonással előállított szilárd termék.

a) Zsíros tejpor

Legalább 42 tömegszázalék zsírtartalmú dehidratált tej.

b) Teljes tejpor

Legalább 26 tömegszázalék és kevesebb mint 42 tömegszázalék zsírtartalmú dehidratált tej.

c) Félzsíros tejpor

1,5 tömegszázalékot meghaladó és kevesebb mint 26 tömegszázalék zsírtartalmú dehidratált tej.

d) Sovány tejpor

Legfeljebb 1,5 tömegszázalék zsírtartalmú dehidratált tej.

3. Kezelések

a) Az 1. e)-g) pontban meghatározott termékek előállításánál a késztermék legfeljebb 0,03 tömegszázalékát kitevő pótlólagos laktózmennyiség megengedett.

b) Az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 11 ) sérelme nélkül, az (1) és (2) bekezdésben említett termékek tartósítása a következő módokon történik:

- hőkezeléssel (sterilezés, UHT, stb.) az 1. a)-d) pontban említett termékek esetében,

- szaharóz hozzáadásával az 1. e)-g) pontban említett termékek esetében,

- dehidratálással a 2. pontban említett termékek esetében.

c) Az e melléklet 1. és 2. pontjában szereplő összetételi követelmények sérelme nélkül a tej fehérjetartalma tejalkotórészek hozzáadásával és/vagy kivonásával 34 tömegszázalékos (zsírmentes szárazanyag-tartalomban kifejezett) minimális tartalomra állítható be oly módon, hogy ne változzon a tejsavófehérje-kazein arány.

4. Engedélyezett adalékanyagok és nyersanyagok

a) Vitaminok és ásványi anyagok a vitaminok, ásványi anyagok és bizonyos egyéb anyagok élelmiszerekhez történő hozzáadásáról szóló, 2006. december 20-i 1925/2006/EK rendelettel összhangban ( 12 ).

b) A 3. pont c) alpontjában említett fehérjetartalom-beállítás céljára az alábbi engedélyezett nyersanyagok használhatók:

i. retentátum (tejkoncentrátum)

A retentátum a tej, a részben fölözött vagy fölözött tej ultraszűrésével a tejfehérje koncentrálásával nyert termék;

ii. tejpermeátum

A permeátum a tejfehérje és a tejzsír ultraszűréssel való eltávolításával tejből, részben fölözött vagy fölözött tejből nyert termék; valamint

iii. tejcukor

A tejcukor a tej természetes alkotórésze, amelyet rendszerint savóból állítanak elő, amelynek a szárazanyagra vonatkoztatott vízmentes tejcukortartalma nem kevesebb, mint 99,0 % m/m. Ez lehet vízmentes vagy tartalmazhat egy molekula kristályvizet, illetve lehet a két forma keveréke.

II. MELLÉKLET

AZ I. MELLÉKLETBEN FELSOROLT EGYES TERMÉKEKRE VONATKOZÓ SAJÁTOS MEGJELÖLÉSEK

a) Az "evaporated milk" angol kifejezés az I. melléklet 1. b) pontjában meghatározott, legalább 9 tömegszázalék zsírt és 31 tömegszázalék tejszárazanyagot tartalmazó terméket jelenti.

b) A "lait demi-écrémé concentré" és a "lait demi-écrémé concentré non-sucré" francia kifejezések, a "leche evaporada semidesnatada" spanyol kifejezés, a "geëvaporeerde halfvolle melk" vagy "halfvolle koffiemelk" holland kifejezés és az "evaporated semi-skimmed milk" angol kifejezés az I. melléklet 1. c) pontjában meghatározott, 4-4,5 tömegszázalék zsírt és legalább 24 tömegszázalék szárazanyagot tartalmazó terméket jelenti.

c) A "kondenseret kaffefløde" dán kifejezés és a "kondensierte Kaffeesahne" német kifejezés az I. melléklet 1. a) pontjában meghatározott terméket jelenti.

d) A "flødepulver" dán kifejezés, a "Rahmpulver" és "Sahnepulver" német kifejezések, a "crème en poudre" francia kifejezés, a "roompoeder" holland kifejezés, a "gräddpulver" svéd kifejezés és a "kermajauhe" finn kifejezés az I. melléklet 2. a) pontjában meghatározott terméket jelenti.

e) A "lait demi-écrémé concentré sucré" francia kifejezés, a "leche condensada semidesnatada" spanyol kifejezés és a "gecondenseerde halfvolle melk met suiker" holland kifejezés az I. melléklet 1. f) pontjában meghatározott, 4-4,5 tömegszázalék zsírt, és legalább 28 tömegszázalék tejszárazanyagot tartalmazó terméket jelenti.

f) A "lait demi-écrémé en poudre" francia kifejezés, a "halfvolle melkpoeder" holland kifejezés és a "semi-skimmed milk powder" vagy "dried semi-skimmed milk" az I. melléklet 2. c) pontjában meghatározott, 14-16 % zsírtartalmú terméket jelenti.

g) A "leite em pó meio gordo" portugál kifejezés az I. melléklet 2. c) pontjában meghatározott, 13-26 % zsírtartalmú terméket jelenti.

h) A "koffiemelk" holland megnevezés az I. melléklet 1. b) pontjában meghatározott terméket jelenti.

i) A "rasvaton maitojauhe" finn kifejezés az I. melléklet 2. d) pontjában meghatározott terméket jelenti.

j) A "leche en polvo semidesnatada" spanyol kifejezés az I. melléklet 2. c) pontjában meghatározott, 10-16 % zsírtartalmú terméket jelenti.

k) A máltai "Ħalib evaporat" kifejezés az I. melléklet 1. b) pontjában meghatározott terméket jelenti.

l) A máltai "Ħalib evaporat b'kontenut baxx ta' xaħam" kifejezés az I. melléklet 1. c) pontjában meghatározott terméket jelenti.

m) Az észt "koorepulber" kifejezés az I. melléklet 2. a) pontjában meghatározott terméket jelenti.

n) Az észt "piimapulber" kifejezés az I. melléklet 2. b) pontjában meghatározott terméket jelenti.

o) Az észt "väherasvane kondenspiim" kifejezés az I. melléklet 1. c) pontjában meghatározott terméket jelenti.

p) Az észt "väherasvane kondenspiim" kifejezés az I. melléklet 1. f) pontjában meghatározott terméket jelenti.

q) Az észt "väherasvane piimapulber" kifejezés az I. melléklet 2. c) pontjában meghatározott terméket jelenti.

r) A cseh "zahuštěná neslazená smetana" kifejezés az I. melléklet 1. a) pontjában meghatározott terméket jelenti.

s) A cseh "zahuštěné neslazené plnotučné mléko" kifejezés az I. melléklet 1. b) pontjában meghatározott terméket jelenti.

t) A cseh "zahuštěné neslazené polotučné mléko" kifejezés az I. melléklet 1. c) pontjában meghatározott, tömegében 4-4,5 % zsírtartalmú terméket jelenti.

u) A cseh "zahuštěné slazené plnotučné mléko" kifejezés az I. melléklet 1. cikke e) pontjában meghatározott terméket jelenti.

v) A cseh "zahuštěné slazené polotučné mléko" kifejezés az I. melléklet 1. f) pontjában meghatározott, tömegében 4-4,5 % zsírtartalmú terméket jelenti.

w) A cseh "sušená smetana" kifejezés az I. melléklet 2. a) pontjában meghatározott terméket jelenti.

x) A cseh "sušené polotučné mléko" kifejezés az I. melléklet 2. c) pontjában meghatározott, tömegében 14-16 % zsírtartalmú terméket jelenti.

( 1 ) HL C 231., 1996.8.9., 20. o.

( 2 ) HL C 279., 1999.10.1., 95. o.

( 3 ) HL C 56., 1997.2.24., 20. o.

( 4 ) HL L 24., 1976.1.30., 49. o. A legutóbb az 1994. évi csatlakozási okmánnyal módosított irányelv.

( 5 ) HL L 268., 1992.9.14., 1. o. A legutóbb a 94/71/EK irányelvvel (HL L 368., 1994.12.31. 33. o.) módosított irányelv.

( 6 ) HL L 109., 2000.5.6., 29. o.

( 7 ) HL L 276., 1990.10.6., 40. o.

( 8 ) HL L 175., 1991.7.4., 35. o. A legutóbb az 1999/50/EK irányelvvel (HL L 139., 1999.6.2, 29. o.) módosított irányelv.

( 9 ) HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

( 10 ) HL L 291., 1969.11.19, 9. o.

( 11 ) HL L 139., 2004.4.30., 55. o. Helyesbítés: HL L 226., 2004.6.25., 22. o.

( 12 ) HL L 404., 2006.12.30., 26. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32001L0114 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32001L0114&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02001L0114-20071007 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02001L0114-20071007&locale=hu

Tartalomjegyzék