Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

31999L0050[1]

A Bizottság 1999/50/EK irányelve (1999. május 25.) az anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerekről szóló 91/321/EGK irányelv módosításárólEGT vonatkozású szöveg.

A Bizottság 1999/50/EK irányelve

(1999. május 25.)

az anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerekről szóló 91/321/EGK irányelv módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a 96/84/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel [1] módosított, a különleges táplálkozási célokra szánt élelmiszerekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1989. május 3-i 89/398/EGK tanácsi irányelvre [2] és különösen annak 4. cikke (1) bekezdésére,

az élelmiszerügyi tudományos bizottsággal folytatott konzultációt követően,

(1) mivel a legutóbb a 96/4/EK irányelvvel [3] módosított 91/321/EGK bizottsági irányelv [4] 6. cikke előírja, hogy az anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerek nem tartalmaznak semmiféle anyagot olyan mennyiségben, amely veszélyezteti a csecsemők és kisgyermekek egészségét, és hogy az ilyen anyagok megengedett legmagasabb mértékeit késedelem nélkül állapítják meg;

(2) mivel a peszticid-szermaradvány ilyen termékekben megengedett legmagasabb mértékeiről szóló különböző rendeletek kereskedelmi akadályokat okoznak az egyes tagállamok között;

(3) mivel a legutóbb a 97/41/EK irányelvvel [5] módosított, a gyümölcsökben és a zöldségekben, illetve azok felületén talalálható peszticid-szermaradványok megengedett legmagasabb mértékének meghatározásáról szóló, 1976. november 23-i 76/895/EGK tanácsi irányelvben [6], a legutóbb a 98/82/EK bizottsági irányelvvel [7] módosított, a gabonafélékben, illetve azok felületén található peszticid-szermaradványok megengedett legmagasabb mértékének meghatározásáról szóló, 1986. július 24-i 86/362/EGK irányelvben [8], a legutóbb a 98/82/EK bizottsági irányelvvel módosított, az állati eredetű élelmiszerekben, illetve azok felületén található peszticid-szermaradványok megengedett legmagasabb mértékének meghatározásáról szóló, 1986. július 24-i 86/363/EGK irányelvben [9] és a legutóbb a 98/82/EK irányelvvel módosított, egyes növényi eredetű termékekben - többek között a gyümölcsökben és zöldségekben -, illetve azok felületén található peszticid-szermaradványok megengedett legmagasabb mértékének meghatározásáról szóló, 1990. november 27-i 90/642/EGK irányelvben [10] a peszticid-szermaradványokra meghatározott megengedett legmagasabb mértékek nem sértik az anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerekre alkalmazandó különleges rendelkezéseket;

(4) mivel a Közösség nemzetközi kötelezettségeire figyelemmel, olyan esetekben, ahol a vonatkozó tudományos bizonyíték hiányos, az elővigyázatosság elve megengedi, hogy a Közösség belátható időn belül ideiglenesen intézkedéseket fogadjon el a rendelkezésre álló vonatkozó információ alapján a további kockázatbecslés és az intézkedés felülvizsgálatának időszakára;

(5) mivel az élelmiszerügyi tudományos bizottság 1997. szeptember 19-i és 1998. június 4-i véleményei alapján jelenleg kétségek merülnek fel a fennálló, a csecsemők és a kisgyermekek egészségvédelme érdekében megengedhető napi beviteli értékek (ADI) helytállóságával kapcsolatban; mivel a kétségek nem csak a peszticidekkel és a peszticid-szermaradványokkal kapcsolatban merültek fel, hanem a veszélyes vegyi anyagokkal kapcsolatban is, és következésképpen a Bizottság, amint lehet, megvizsgálja a csecsemőknek és kisgyermekeknek szánt élelmiszerekben a nehézfémek megengedett legmagasabb mértéke rögzítésének lehetőségét;

(6) mivel következésképpen, ami a csecsemőknek és kisgyermekeknek szánt élelmiszerek különleges táplálkozási céljait illeti, célszerű minden növényvédő szerre elfogadni egy nagyon alacsony általános határértéket;

(7) mivel ezt a nagyon alacsony általános határértéket 0,01 mg/kg értékben kell rögzíteni, ami a gyakorlatban a legalacsonyabb kimutatható mérték;

(8) mivel meg kell követelni a peszticid-szermaradványok szigorú korlátozását; mivel a nyersanyagok gondos kiválasztásával és feltéve, hogy az anyatej-helyettesítő és az anyatej-kiegészítő tápszereket gyártásuk során körültekintően dolgozzák fel, megvalósítható a peszticid-szermaradványokat nagyon kis mértékben tartalmazó termékek előállítása;

(9) mivel néhány növényvédő szernél azonban még az ilyen kis mérték esetén is számítani lehet arra az eshetőségre, hogy a legkedvezőtlenebb beviteli körülmények között túllépik-e a peszticidek megengedhető napi beviteli értékét; mivel az anyatej-helyettesítő és az anyatej-kiegészítő tápszerek következésképpen nem tartalmazhatják e peszticideket, és azokat az ilyen peszticidek felhasználása nélkül kell előállítani;

(10) mivel ez az irányelv az ezen anyagokra vonatkozó jelenlegi ismereteket tükrözi; mivel bármilyen tudományos vagy műszaki fejlődésen alapuló módosításról a 89/398/EGK irányelv 13. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően kell határozni;

(11) mivel a 91/321/EGK irányelvet ennek megfelelően módosítani kell;

(12) mivel az ezen irányelvben meghatározott intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 91/321/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1. az 1. cikk (2) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

"e) "peszticid-szermaradvány": az anyatej-helyettesítő és az anyatej-kiegészítő tápszerekben levő növényvédő szer maradványa, amint azt a 91/414/EGK tanácsi irányelv [11] 2. cikkének 1. pontja meghatározza, beleértve ennek metabolitjait és az ezek degradálásából vagy reakciójából származó termékeket;"

2. a 6. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"6. cikk

(1) A anyatej-helyettesítő és az anyatej-kiegészítő tápszerek nem tartalmaznak semmilyen anyagot olyan mennyiségben, amely veszélyezteti a csecsemők és a kisgyermekek egészségét. A szükséges megengedett legmagasabb mértékeket késedelem nélkül állapítják meg.

(2) A anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerek fogyasztásra készként javasolva vagy a gyártó utasításainak megfelelően elkészítve nem tartalmazhatják az egyes peszticid-szermaradványokat 0,01 mg/kg értéket meghaladó mértékben.

A peszticid-szermaradványok mértékeinek meghatározására szolgáló analitikai módszerek általánosan elfogadható szabványosított módszerek.

(3) A IX. mellékletben felsorolt peszticideket nem lehet anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerek előállítására szánt mezőgazdasági termékeknél használni.

(4) A mikrobiológiai követelményeket szükség szerint határozzák meg.";

3. a következő IX. melléklettel egészül ki:

IX. MELLÉKLET

Peszticidek, amelyeket nem lehet anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerek előállítására szánt mezőgazdasági termékeknél felhasználni

Az anyag kémiai neve

...

2. cikk

A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 2000. június 30-ig megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

E törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket oly módon kell alkalmazni, hogy azok:

a) legkésőbb 2000. június 30-tól engedélyezzék az ezen irányelvnek megfelelő termékek forgalmazását,

b) 2002. július 1-jétől kezdődő hatállyal megtiltsák az ezen irányelvnek meg nem felelő termékek forgalmazását.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő 20. napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1999. május 25-én.

a Bizottság részéről

Martin Bangemann

Alelnök

[1] HL L 48., 1997.2.19, 20. o.

[2] HL L 186., 1989.6.30, 27. o.

[3] HL L 49., 1996.2.28., 12. o.

[4] HL L 175., 1991.7.4, 35. o.

[5] HL L 184., 1997.7.12., 33. o.

[6] HL L 340., 1976.12.9, 26. o.

[7] HL L 290., 1998.10.29., 25. o.

[8] HL L 221., 1986.8.7, 37. o.

[9] HL L 221., 1986.8.7, 43. o.

[10] HL L 350., 1990.12.14., 71. o.

[11] HL L 230., 1991.8.19, 1. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31999L0050 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31999L0050&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.

Tartalomjegyzék