32012R1273[1]

A Tanács 1273/2012/EU rendelete ( 2012. december 20. ) a Schengeni Információs Rendszerről (SIS 1+) a Schengeni Információs Rendszer második generációjára (SIS II) történő átállásról (átdolgozás)

A TANÁCS 1273/2012/EU RENDELETE

(2012. december 20.)

a Schengeni Információs Rendszerről (SIS 1+) a Schengeni Információs Rendszer második generációjára (SIS II) történő átállásról (átdolgozás)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 74. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

mivel:

(1) A Schengeni Információs Rendszerről (SIS 1+) a Schengeni Információs Rendszer második generációjára (SIS II) történő átállásról szóló, 2008. október 24-i 1104/2008/EK tanácsi rendelet (2), valamint a Schengeni Információs Rendszerről (SIS 1+) a Schengeni Információs Rendszer második generációjára (SIS II) történő átállásról szóló, 2008. október 24-i 2008/839/IB tanácsi határozat (3) jelentősen módosult. Mivel most további módosításokra kerül sor, a szöveget az áttekinthetőség érdekében át kell dolgozni.

(2) A Benelux Gazdasági Unió államai, a Németországi Szövetségi Köztársaság és a Francia Köztársaság kormányai között a közös határaikon történő ellenőrzések fokozatos megszüntetéséről szóló, 1985. június 14-i Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló, 1990. június 19-i egyezmény (4) (a továbbiakban: a schengeni egyezmény) IV. címének rendelkezései értelmében felállított Schengeni Információs Rendszer (SIS), és annak továbbfejlesztése a SIS 1+ lényeges eszközök az Európai Unió keretébe illesztett schengeni vívmányok rendelkezéseinek alkalmazása tekintetében.

(3) A Tanács a 2424/2001/EK rendelet (5) és a 2001/886/IB határozat (6) értelmében a Bizottságot bízta meg a SIS második generációjának (SIS II) fejlesztésével. Az említett jogi aktusok 2008. december 31-én - a SIS II fejlesztéseinek befejezése előtt - hatályukat vesztették. Ezért a jogi aktusokat először is ki kellett egészíteni az 1104/2008/EK rendelettel és a 2008/839/IB határozattal, majd e rendelettel és a Schengeni Információs Rendszerről (SIS 1+) a Schengeni Információs Rendszer második generációjára (SIS II) történő átállásról szóló, 2012. december 20-i 1272/2012/EU tanácsi rendelettel (7) legkésőbb a SIS 1+ rendszerről a SIS II-re történő átállás befejezéséig, vagy a Tanács által a Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) létrehozásáról, működtetéséről és használatáról szóló, 2006. december 20-i 1987/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (8) és a Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) létrehozásáról, működtetéséről és használatáról szóló, 2007. június 12-i 2007/533/IB tanácsi határozattal (9) összhangban megállapítandó időpontig.

(4) A SIS II az 1987/2006/EK rendelettel és a 2007/533/IB határozattal jött létre. E rendelet nem sértheti az említett jogi aktusok rendelkezéseit.

(5) A SIS II egyes teszteléseit a 189/2008/EK tanácsi rendelet (10) és a 2008/173/IB tanácsi határozat (11) írja elő.

(6) A SIS II fejlesztését a Tanács által 2008. június 6-án jóváhagyott, majd 2009 októberében a 2009. június 4-i Tanács (bel- és igazságügy) által adott iránymutatások alapján módosított SIS II átfogó ütemterv keretében kell folytatni és véglegesíteni. A SIS II átfogó ütemterv új változatát a Bizottság 2010 októberében terjesztette elő az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

(7) A SIS II-t a tagállamok és a Bizottság közötti teljes körű együttműködéssel megvalósított átfogó tesztelésnek kell alávetni e rendelet rendelkezéseinek megfelelően. A tesztelés befejezését követő lehető legkorábban ezt az 1987/2006/EK rendelet és a 2007/533/IB határozat értelmében jóvá kell hagyni. Az átfogó tesztelés céljából csak tesztadatokat lehet felhasználni.

(8) A tagállamoknak végre kell hajtaniuk a kiegészítő információk cseréjének tesztelését.

(9) A schengeni egyezmény a SIS 1+ vonatkozásában technikai támogatóegység (C.SIS) létrehozását írja elő. Az 1987/2006/EK rendelet és a 2007/533/IB határozat a SIS II-vel összefüggésben SIS II Központi Rész létrehozását írja elő, amely egy technikai támogatóegységből és egy egységes nemzeti interfészből (NI-SIS) áll. A SIS II Központi Rész technikai támogatóegységét Strasbourgban (Franciaország) helyezik el, a tartalékrendszert pedig St. Johann im Pongauban (Ausztria).

(10) A SIS 1+ rendszerről a SIS II-re történő átállás által okozott esetleges nehézségek megfelelőbb kezelése érdekében ideiglenes átállási felépítést kell létrehozni és tesztelni a SIS-re. Az ideiglenes átállási felépítés nem lehet hatással a SIS 1+ működési elérhetőségére. A Bizottságnak egy konvertert kell biztosítania.

(11) A figyelmeztető jelzést kiadó tagállam felelős a SIS-be bevitt adatok pontosságáért, naprakészségéért és jogszerűségéért.

(12) A SIS II Központi Részért és annak kommunikációs infrastruktúrájáért a jövőben is a Bizottság felel. Ez a felelősség kiterjed a SIS II és az ahhoz tartozó kommunikációs infrastruktúra karbantartására és fejlesztésének folytatására, beleértve a mindenkori hibajavításokat. A Bizottságnak koordinációt és támogatást kell biztosítania a közös tevékenységekhez. A Bizottságnak biztosítania kell a SIS II Központi Rész szintjén a tagállamok számára különösen a szükséges technikai és operatív támogatást, beleértve az ügyfélszolgálatot is.

(13) Saját nemzeti rendszereik (N.SIS II) fejlesztéséért és karbantartásáért jelenleg és a jövőben is a tagállamoknak kell felelősséget viselniük.

(14) A schengeni egyezmény kifejezett előírása értelmében Franciaország a jövőben is felel a SIS 1+ technikai támogatóegységéért.

(15) A SIS 1+-ban részt vevő tagállamok képviselőinek a Tanács keretében össze kell hangolniuk tevékenységüket. Szükséges az említett szervezési tevékenység keretének meghatározása.

(16) Annak elősegítéséhez, hogy a tagállamok a legkedvezőbb technikai és pénzügyi megoldást választhassák, a Bizottságnak haladéktalanul meg kell kezdenie e rendelet kiigazítását a SIS 1+ rendszerről a SIS II-re történő átállás olyan jogi keretére irányuló javaslattal, amely jobban tükrözi a SIS Projektre vonatkozó átállási tervben (a továbbiakban: az átállási terv) felvázolt, és a SIS/VIS-bizottságban való megszavazását követően a Bizottság által 2011. február 23-án elfogadott műszaki átállási megközelítést.

(17) Az átállási terv előírja, hogy az átállási időszakban valamennyi tagállam, egymás után végrehajtja nemzeti alkalmazása SIS 1+-ról SIS II-re történő átállítását. Műszaki szempontból kívánatos, hogy a már átállt tagállamok az átállástól kezdve teljes körűen használhassák a SIS II-t, és ne kelljen megvárniuk, hogy a többi tagállam is elvégezze az átállást. Ezért az 1987/2006/EK rendeletet és a 2007/533/IB határozatot onnantól kezdve alkalmazni kell, amikor az első tagállam megkezdte az átállást. A jogbiztonság érdekében az átállásnak a lehető legrövidebb ideig kell tartania, és nem haladhatja meg a 12 órát. Az 1987/2006/EK rendelet és a 2007/533/IB határozat alkalmazása nem akadályozza meg a még át nem állt vagy a műszaki okokból visszaállni kényszerült tagállamokat abban, hogy az intenzív monitoring időszak alatt a SIS II-t a SIS 1+ funkcióira korlátozva alkalmazzák.Annak érdekében, hogy valamennyi tagállamban ugyanazon előírások és feltételek vonatkozzanak a figyelmeztető jelzésekre, az adatfeldolgozásra és az adatvédelemre, a SIS II jogi keretét kell alkalmazni a még át nem állt tagállamok SIS-re vonatkozó üzemeltetési tevékenységeire.

(18) A schengeni egyezmény IV. címének egyes rendelkezéseit ideiglenes jelleggel továbbra is alkalmazni kell e rendelkezések e rendeletbe történő belefoglalásával, mivel az átállás alatt ezek biztosítanak jogi keretet a konverter és az ideiglenes átállási felépítés számára. A SIS 1+ műveletekre vonatkozó ideiglenes átállási felépítés lehetővé teszi, hogy a SIS 1+ és a SIS II felépítés bizonyos technikai részei a SIS 1+ rendszerről a SIS II-re történő fokozatos átállás lehetővé tételéhez szükséges korlátozott átmeneti időszak alatt egymással párhuzamosan működhessenek.

(19) Az 1987/2006/EK rendelet és a 2007/533/IB határozat előírja, hogy a SIS II Központi Rész tekintetében - a költség-haszon elemzésre is figyelemmel - mindenkor a rendelkezésre álló legjobb technológiát kell alkalmazni. A SIS II további irányáról szóló, 2009. június 4-5-i tanácsi következtetések melléklete a jelenlegi SIS II projekt folytatása érdekében teljesítendő mérföldköveket határoz meg. Ezzel párhuzamosan tanulmány készült egy olyan alternatív műszaki forgatókönyv kidolgozására vonatkozóan, amely - szükséghelyzeti tervként - a SIS II-nek a SIS 1+ továbbfejlesztése (SIS 1+ RE) alapján történő kialakítására irányul, abban az esetben, ha a tesztek eredményei azt mutatnák, hogy a mérföldkövek szerinti követelmények nem teljesülnek. E paraméterek alapján a Tanács úgy dönthet, hogy felkéri a Bizottságot az alternatív műszaki forgatókönyvre való áttérésre.

(20) Ezért ki kell igazítani az ideiglenes átállási felépítés műszaki alkotóelemeinek leírását annak érdekében, hogy a SIS II Központi Részének fejlesztésével kapcsolatos más műszaki megoldások és különösen a SIS 1+ RE lehetővé váljanak. A SIS 1+ RE egy olyan lehetséges technikai megoldás, amelynek révén fejleszthető a SIS II Központi Rész, továbbá teljesíthetők a SIS II-nek az 1987/2006/EK rendeletben és a 2007/533/IB határozatban meghatározott céljai.

(21) A SIS 1+ RE-t az eszközöknek a SIS II fejlesztése és a SIS 1+ között megvalósuló egységessége jellemzi. Következésképpen az e rendeletben a SIS II műszaki architektúrájára és az átállási folyamatra vonatkozó utalásokat egy alternatív műszaki forgatókönyv esetén úgy kell értelmezni, hogy azok egy másik műszaki megoldáson alapuló SIS II-re vonatkoznak, és értelemszerűen alkalmazandók az említett megoldás technikai sajátosságaira is, a SIS II Központi Rész fejlesztésével kapcsolatos célkitűzésre is figyelemmel.

(22) Bármely műszaki forgatókönyv esetén a központi szintű átállás eredményeképpen a SIS II Központi Részben hozzáférhetővé kell válnia a SIS 1+ adatbázisnak, valamint néhány új SIS II funkciónak, beleértve további adatkategóriákat is. Az adatfeltöltés megkönnyítése érdekében meg kell határozni, hogy a schengeni egyezmény 113. cikkének (2) bekezdésében említett törölt adatok nem kerülnek át a SIS 1+-ból a SIS II-be.

(23) A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy harmadik személyeket, így nemzeti közintézményeket is megbízhasson az e rendelet által ráruházott feladatok teljesítésével, illetve - az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelettel (12) (a továbbiakban: a költségvetési rendelet) összhangban - költségvetés-végrehajtási feladatokkal.

Minden ilyen szerződésnek tiszteletben kell tartania a SIS-re vonatkozó adatvédelmi, adatbiztonsági szabályokat és az érintett adatvédelmi hatóságok szerepét, különösen a schengeni egyezmény és e rendelet rendelkezéseit.

(24) A SIS II Központi Rész alternatív műszaki megoldás alapján történő fejlesztésének finanszírozását az Unió általános költségvetéséből kell fedezni, a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvének tiszteletben tartása mellett. A költségvetési rendelettel összhangban a Bizottság a költségvetés-végrehajtási feladatokkal megbízhatja a nemzeti közszektorbeli szerveket. A politikai iránymutatást követve, illetve a költségvetési rendeletben megállapított feltételek függvényében - az alternatív megoldásra való átállás esetében - a Bizottság felkérést kapna arra, hogy a SIS II-nek a SIS 1+ RE-n alapuló fejlesztésével kapcsolatos költségvetés-végrehajtási feladatokkal bízza meg Franciaországot.

(25) Az 1987/2006/EK rendelet és a 2007/533/IB határozat, valamint a Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása általános program keretében a 2007-2013-as időszakra a Külső Határok Alap létrehozásáról szóló, 2007. május 23-i 574/2007/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (13) a SIS II nemzeti fejlesztéseit a Külső Határok Alap keretében társfinanszírozásra jogosult fellépések közé sorolta. Az 574/2007/EK európai parlamenti és tanácsi határozatnak a 2007-től 2013-ig terjedő időszakra vonatkozó stratégiai iránymutatások elfogadása tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2007. augusztus 27-i 2007/599/EK bizottsági határozat (14) a Külső Határok Alap szerinti öt stratégiai prioritásának egyikeként azonosította a SIS II, elismerve annak fontosságát, hogy a központi SIS II-vel párhuzamosan támogatni kell a nemzeti projektek következetes és időben történő kifejlesztését.

Az említett összes jogi aktus elfogadása óta a SIS II projektet 2010-ben - egy jelentős tesztelési kampány, a "Milestone 1" befejeztével - jelentősen átdolgozták. Továbbá, a SIS tagállamok általi alkalmazásának alakulása következtében frissíteni kellett a SIS II teljesítménnyel és tárolókapacitással kapcsolatos technikai követelményeit, amely központi és nemzeti szinten egyaránt kihatott a projekt költségeire.

(26) A SIS 1+ rendszerről a SIS II-re történő átállási folyamatra tekintettel, a követelmények alakulása és a SIS II projekt végrehajtásában tett előrehaladás következtében át kellett szervezni az átállási felépítést, az átállás időbeni ütemezését és a tesztelési követelményeket. A SIS II-re történő átállás érdekében tagállami szinten jelenleg szükséges tevékenységek fontos részét nem lehetett előre látni az 1104/2008/EK rendelet és a 2008/839/IB határozat elfogadásakor, illetve a pénzügyi csomag és a Külső Határok Alaphoz tartozó többéves programok összeállításakor. Ezért részben újra össze kell hangolni a SIS 1+-ról a SIS II-re történő átállás költségelosztási elveit. Az átállással kapcsolatban egyes nemzeti tevékenységeket - különösen a tagállamok átállással kapcsolatos tesztelési tevékenységekben való részvételével kapcsolatosakat - az Unió általános költségvetésének SIS II költségvetési tételéből lehetne társfinanszírozni. Az említett lehetőség olyan konkrét és jól meghatározott tevékenységeket érintene, amelyek túlmutatnak - és nem összetévesztendőek - egyéb SIS II-vel kapcsolatos fellépéseken, amelyek továbbra is a Külső Határok Alapból részesülnek finanszírozásban. Az e rendelet alapján biztosított pénzügyi támogatás kiegészíti a Külső Határok Alapból biztosított támogatást.

(27) Az e rendelet alapján biztosított társfinanszírozás tekintetében megfelelő intézkedéseket kell hozni a csalás és szabálytalanságok elkerülésére, valamint meg kell tenni a megfelelő lépéseket az elveszett, jogtalanul kifizetett vagy helytelenül felhasznált pénzeszközök visszaszerzésére, összhangban az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló, 1995. december 18-i 2988/95/EK, Euratom tanácsi rendelettel (15), az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek csalással és egyéb szabálytalanságokkal szembeni védelmében a Bizottság által végzett helyszíni ellenőrzésekről és vizsgálatokról szóló, 1996. november 11-i 2185/96/EK, Euratom tanácsi rendelettel (16), valamint az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott vizsgálatokról szóló, 1999. május 25-i 1073/1999/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (17).

(28) E rendelet egységes feltételek mellett történő végrehajtásának biztosítása érdekében a Bizottságot végrehajtási hatáskörökkel kell felruházni, figyelembe véve a döntés tagállamokra nézve jelentett pénzügyi hatásait, amely tagállamoknak a végrehajtási hatáskörök Bizottság általi gyakorlásakor is teljes mértékben részt kell venniük a folyamatban. Ezeket a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (18) megfelelően kell gyakorolni.

(29) A folyamat lezárása érdekében a Bizottság és a tagállamok továbbra is szorosan együttműködnek a SIS II fejlesztése és a SIS 1+ rendszerről a SIS II-re történő átállás minden egyes szakaszában. A SIS-ről szóló, 2009. február 26-27-i és 2009. június 4-5-i következtetéseiben a Tanács tagállami szakértőkből álló, átfogó programirányítási tanácsként kijelölt informális szervet hozott létre az együttműködés megerősítése, valamint a központi SIS II projektnek nyújtott közvetlen tagállami támogatás biztosítása érdekében. Az említett szakértői csoport által végzett munka pozitív hatásai, valamint az együttműködés és a köszponti SIS II projekt átláthatósága további erősítésének szükségessége indokolttá teszi a szakértői csoportnak a SIS II irányítási struktúrájába való hivatalos beillesztését. Ezért - átfogó programirányítási tanács néven - szakértői csoportot kell hivatalosan létrehozni a jelenlegi SIS II szervezeti struktúra kiegészítése céljából. Az eredményesség és a költséghatékonyság biztosítása érdekében a szakértők számát korlátozni kell. Az átfogó programirányítási tanács tevékenysége nem sértheti a Bizottság és a tagállamok hatásköreit.

(30) A személyes adatok Bizottság által történő feldolgozására a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és a tanácsi rendeletet (19) kell alkalmazni.

(31) Az európai adatvédelmi biztos felelős a 45/2001/EK rendelet alkalmazásának felügyeletéért és biztosításáért, valamint az ő hatáskörébe tartozik az uniós intézmények és szervek személyes adatfeldolgozással összefüggő tevékenységeinek vizsgálata. A SIS II jogi keretének hatálybalépéséig a közös ellenőrző hatóság felelős a jelenlegi SIS 1+ technikai támogatóegységének a felügyeletéért. A nemzeti ellenőrző hatóságok felelősek a SIS 1+ rendszerben szereplő személyes adatok saját tagállamuk területén történő feldolgozásának a felügyeletéért, illetve továbbra is ők felelősek annak ellenőrzéséért, hogy a SIS II rendszerben szereplő személyes adatok feldolgozása az érintett tagállamok területén jogszerűen történjen. E rendelet nem sérti a Schengeni Egyezmény, valamint az 1987/2006/EK rendelet és a 2007/533/IB határozat személyes adatok védelmét és biztonságát érintő különös rendelkezéseit. A SIS II jogi kerete úgy rendelkezik, hogy a nemzeti ellenőrző hatóságoknak és az európai adatvédelmi biztosnak biztosítaniuk kell a SIS II összehangolt felügyeletét.

(32) A SIS 1+ rendszerről a SIS II-re történő átállás összetett folyamat, és az összes érintett fél alapos előkészülete ellenére jelentős technikai kockázatokat hordoz magában. Kívánatos, hogy a jogi keret kellő rugalmasságot biztosítson azon váratlan nehézségek megoldásához, amellyel a központi rendszer, illetve egy vagy több nemzeti rendszer az átállás során szembesülhet. Ezért annak ellenére, hogy a jogbiztonság érdekében az átállási szakasznak és az intenzív monitoring időszaknak a lehető legrövidebb ideig kell tartania - melyek során továbbra is az ideiglenes átállási felépítés használatos -, lehetőséget kell biztosítani a Tanács számára, hogy technikai nehézségek esetén meghatározza az átállás befejezésének végső időpontját az 1987/2006/EK rendelet 55. cikkének (2) bekezdésével és a 2007/533/IB határozat 71. cikkének (2) bekezdésével összhangban.

(33) Mivel e rendelet célkitűzéseit - nevezetesen az ideiglenes átállási felépítés létrehozását és az adatok SIS 1+-ból SIS II-be történő átvitelét - a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, és ezért az intézkedés léptéke és hatása miatt azok uniós szinten jobban megvalósíthatók, az Unió intézkedéseket hozhat az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e cél eléréséhez szükséges mértéket.

(34) E rendelet tiszteletben tartja azokat az alapvető jogokat és betartja különösen az Európai Unió alapjogi chartája által elismert elveket.

(35) Annak érdekében, hogy 2012-ben alkalmazható legyen azon pénzügyi eszköz, amely a tagállamok számára e rendelettel összhangban az Európai Unió általános költségvetéséből biztosítható, e rendeletnek a kihirdetését követő napon hatályba kell lépnie.

(36) Izland és Norvégia tekintetében ez a rendelet az Európai Unió Tanácsa, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság között, az utóbbiaknak a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodás (20) értelmében a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyek az említett megállapodás alkalmazását szolgáló egyes szabályokról szóló 1999/437/EK tanácsi határozat 1. cikkének G. pontja által említett területhez tartoznak.

(37) Svájc tekintetében ez a rendelet az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodás (21) értelmében a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyek az 1999/437/EK határozat 1. cikkének G. pontjában említett területhez tartoznak, összefüggésben a 2008/146/EK tanácsi határozat (22) 3. cikkével.

(38) Liechtenstein tekintetében e rendelet az Európai Unió, az Európai Közösség, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség közötti, a Liechtensteini Hercegségnek az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodáshoz való csatlakozásáról szóló jegyzőkönyv (23) értelmében a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyek az 1999/437/EK határozat 1. cikkének G. pontjában említett terület alá tartoznak, összefüggésben a 2011/350/EK tanácsi határozat (24) 3. cikkével.

(39) Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, Dánia helyzetéről szóló 22. jegyzőkönyv 1. és 2. cikke értelmében Dánia nem vesz részt ennek a rendeletnek az elfogadásában, az rá nézve nem kötelező és nem alkalmazandó. Mivel e rendelet a schengeni vívmányokon alapul, Dánia az említett jegyzőkönyv 4. cikkének megfelelően az e rendeletről szóló tanácsi döntést követő hat hónapos időszakon belül határoz arról, hogy azt nemzeti jogában végrehajtja-e.

(40) Ez a rendelet a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyek alkalmazásában az Egyesült Királyság a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának a schengeni vívmányok egyes rendelkezéseinek alkalmazásában való részvételére vonatkozó kéréséről szóló, 2000. május 29-i 2000/365/EK tanácsi határozattal (25) összhangban nem vesz részt. Ennélfogva az Egyesült Királyság nem vesz részt ennek a rendeletnek az elfogadásában, az rá nézve nem kötelező és nem alkalmazandó.

(41) Ez a rendelet a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyekben Írország az Írországnak a schengeni vívmányok egyes rendelkezései alkalmazásában való részvételére vonatkozó kéréséről szóló, 2002. február 28-i 2002/192/EK tanácsi határozattal (26) összhangban nem vesz részt. Ennélfogva Írország nem vesz részt a rendeletnek az elfogadásában, az rá nézve nem kötelező és nem alkalmazandó.

(42) Ez a rendelet nem sérti a 2000/365/EK és a 2002/192/EK határozatban megállapított, Írországnak és az Egyesült Királyságnak a schengeni vívmányokban való részleges részvételére vonatkozó rendelkezéseket.

(43) Ciprus tekintetében ez a rendelet a 2003-as csatlakozási okmány 3. cikkének (2) bekezdése értelmében a schengeni vívmányokon alapuló, illetve azokkal egyéb módon összefüggő jogi aktus.

(44) Egyeztettek az európai adatvédelmi biztossal, aki 2012. július 9-én véleményt (27) adott,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Általános cél

(1) A schengeni egyezmény IV. címében foglalt rendelkezések alapján létrehozott Schengeni Információs Rendszer (SIS 1+) helyébe új rendszer - a Schengeni Információs Rendszer második generációja (SIS II) - lép, amelynek létrehozását, működtetését és használatát az 1987/2006/EK rendelet szabályozza.

(2) A SIS II-t, amely egy egységes integrált rendszer, az e rendeletben meghatározott eljárásoknak és feladatmegosztásnak megfelelően a Bizottság és a tagállamok fogják kifejleszteni, és azt műveletekre alkalmassá tenni.

(3) A SIS II fejlesztése egy olyan alternatív műszaki forgatókönyv végrehajtása révén is elérhető, amelyre külön műszaki előírások vonatkoznak.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

a) "SIS II Központi Rész": egy adatbázist, az úgynevezett "SIS II-adatbázist" és az egységes nemzeti interfészt (NI-SIS) tartalmazó SIS II technikai támogatóegység;

b) "C.SIS": a SIS 1+ referencia-adatbázisát és az egységes nemzeti interfészt (N.COM) tartalmazó SIS 1+ technikai támogatóegység;

c) "N.SIS": a SIS 1+ nemzeti rendszere, amely a C.SIS-szel kommunikáló nemzeti adatrendszerekből áll;

d) "N.SIS II": a SIS II nemzeti rendszere, amely a központi SIS II-vel kommunikáló nemzeti adatrendszerekből áll;

e) "konverter": a C.SIS és a SIS II Központi Rész közötti következetes és megbízható kommunikációt lehetővé tevő műszaki eszköz, amely biztosítja a 10. cikk (3) bekezdésében előírt funkciókat, és lehetővé teszi az adatok konvertálását és szinkronizálását a C.SIS és a SIS II Központi Rész között;;

f) "átfogó tesztelés": az 1987/2006/EK rendelet 55. cikke (3) bekezdésének c) pontjában említett tesztelés;

g) "kiegészítő információk tesztelése": a SIRENE-irodák működését ellenőrző tesztelés.

3. cikk

Tárgy és hatály

Ez a rendelet meghatározza a Bizottság, Franciaország és a SIS 1+-ban részt vevő más tagállamok feladatait és hatásköreit a következő feladatok tekintetében:

a) a SIS II karbantartása és fejlesztésének folytatása;

b) a SIS II átfogó tesztelése;

c) a kiegészítő információk tesztelése;

d) a konverter fejlesztésének és tesztelésének folytatása;

e) az ideiglenes átállási felépítés kialakítása és tesztelése;

f) a SIS 1+-ról a SIS II-re történő átállás.

4. cikk

Az ideiglenes átállási felépítés műszaki alkotóelemei

A SIS 1+-ról a SIS II-re történő átállás biztosítása érdekében a következő alkotóelemeket kell a szükséges mértékben hozzáférhetővé tenni:

a) a C.SIS és a konverterhez kapcsolódás;

b) a SIS 1+ kommunikációs infrastruktúrája, amely lehetővé teszi a C.SIS és az N.SIS közötti kommunikációt;

c) az N.SIS;

d) SIS II Központi Rész, NI-SIS és a SIS II kommunikációs infrastruktúrája, amely lehetővé teszi a SIS II Központi Rész, valamint az N.SIS II és a konverter közötti kommunikációt;

e) az N.SIS II;

f) a konverter.

5. cikk

A SIS II fejlesztésével kapcsolatos főbb feladatok

(1) A Bizottság folytatja a SIS II Központi Rész, a kommunikációs infrastruktúra és a konverter fejlesztését.

(2) Franciaország a schengeni egyezmény rendelkezéseivel összhangban rendelkezésre bocsátja és működteti a C.SIS-t.

(3) A tagállamok folytatják az N.SIS II fejlesztését.

(4) A SIS 1+-ban részt vevő tagállamok a schengeni egyezmény rendelkezéseivel összhangban karbantartják az N.SIS-t.

(5) A SIS 1+-ban részt vevő tagállamok rendelkezésre bocsátják és működtetik az SIS 1+ kommunikációs infrastruktúráját.

(6) A Bizottság összehangolja a tevékenységeket és biztosítja az (1)-(3) bekezdésben említett feladat- és hatáskörök betöltéséhez szükséges támogatást.

6. cikk

A fejlesztés folytatása

Az 5. cikk (1) bekezdésében említett, a SIS II fejlesztésének folytatásához szükséges végrehajtó aktusokat, különösen a hibák kijavításához szükséges intézkedéseket, a 17. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárással összhangban kell elfogadni.

Az 5. cikk (3) bekezdésében említett, a SIS II fejlesztésének folytatásához - az N.SIS II és a SIS II Központi Rész kompatibilitását biztosító egységes nemzeti interfész vonatkozásában - szükséges végrehajtó aktusokat a 17. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárással összhangban kell elfogadni.

7. cikk

Fő tevékenységek

(1) A Bizottság és a SIS 1+-ban részt vevő tagállamok közösen átfogó tesztelést hajtanak végre.

(2) Ideiglenes átállási felépítést alakítanak ki, amelynek tesztelését a Bizottság, Franciaország és a SIS 1+-ban részt vevő többi tagállam hajtja végre.

(3) A Bizottság és a SIS 1+-ban részt vevő tagállamok hajtják végre a SIS 1+-ról a SIS II-re történő átállást.

(4) A SIS 1+-ban részt vevő tagállamok tesztelik a kiegészítő információk cseréjét.

(5) A Bizottság biztosítja az (1)-(4) bekezdésben említett tevékenységekhez szükséges támogatást a SIS II központi szintjén.

(6) Az (1)-(3) bekezdésben említett tevékenységeket a Bizottság és a Tanács keretében eljáró, a SIS 1+-ban részt vevő tagállamok összehangolják.

8. cikk

Átfogó tesztelés

(1) Az átfogó tesztelés nem kezdődhet el addig, amíg a Bizottság ki nem jelenti, hogy véleménye szerint a 189/2008/EK rendelet 1. cikkében említett tesztelések sikeressége elegendő egy ilyen tesztelés megkezdéséhez.

(2) Egy átfogó tesztelést kell elvégezni, amelynek célja különösen annak megerősítése, hogy a Bizottság és a SIS 1+-ban részt vevő tagállamok befejezték a SIS II-ben szereplő adatok feldolgozásához szükséges műszaki intézkedéseket, és a SIS II teljesítményszintje legalábbis egyenértékű a SIS 1+ által elért szinttel.

(3) Az átfogó tesztelést az N.SIS II vonatkozásában a SIS 1+-ban részt vevő tagállamok, a SIS II Központi Rész vonatkozásában pedig a Bizottság végzi.

(4) Az átfogó tesztelés részletes ütemterv szerint zajlik, amelyet a Tanács keretében eljáró, a SIS 1+-ban részt vevő tagállamok és a Bizottság együttműködve határoz meg.

(5) Az átfogó tesztelés alapját a Tanács keretében eljáró, a SIS 1+-ban részt vevő tagállamok és a Bizottság együttműködésében meghatározott műszaki előírások képezik.

(6) A Bizottság és a Tanács keretében eljáró, a SIS 1+-ban részt vevő tagállamok meghatározzák azon kritériumokat, amelyek meghatározzák, hogy a SIS II-ben szereplő adatok feldolgozásához szükséges műszaki intézkedéseket végrehajtották-e, és hogy a SIS II teljesítményszintje legalábbis egyenértékű-e a SIS 1+ által elért szinttel.

(7) A teszteredményeket a Bizottság és a Tanács keretében eljáró, a SIS 1+-ban részt vevő tagállamok elemzik az e cikk (6) bekezdésében említett kritériumok alkalmazásával. A teszteredményeket az 1987/2006/EK rendelet 55. cikke (3) bekezdésének c) pontjával összhangban hagyják jóvá.

(8) Az átfogó tesztelésben a SIS 1+-hoz nem csatlakozott tagállamok is részt vehetnek. Eredményeik nem gyakorolnak hatást a teszt jóváhagyására.

9. cikk

A kiegészítő információk tesztelése

(1) A SIS 1+-ban részt vevő tagállamok a SIRENE működését ellenőrző tesztelést hajtanak végre.

(2) A Bizottság rendelkezésre bocsátja a SIS II Központi Részt és kommunikációs infrastruktúráját a kiegészítő információk tesztelésének elvégzése során.

(3) A kiegészítő információk tesztelése részletes ütemterv szerint zajlik, amelyet a Tanács keretében eljáró, a SIS 1+-ban részt vevő tagállamok határoznak meg.

(4) A kiegészítő információk tesztelésének alapját a Tanács keretében eljáró, a SIS 1+-ban részt vevő tagállamok által meghatározott műszaki előírások képezik.

(5) A teszteredményeket a Tanács keretében eljáró, a SIS 1+-ban részt vevő tagállamok elemzik. A SIS 1+-ban részt vevő tagállamoknak biztosítaniuk kell az összesített teszteredmény Európai Parlament részére történő továbbítását.

(6) A kiegészítő információk tesztelésében a SIS 1+-hoz nem csatlakozott tagállamok is részt vehetnek. Eredményeik nem gyakorolnak hatást a teszt jóváhagyására.

10. cikk

Ideiglenes átállási felépítés

(1) Létre kell hozni egy ideiglenes átállási felépítést, amely a 4. cikk a)-f) pontjában meghatározott alkotóelemekből tevődik össze. A konverter átmeneti időszakra összekapcsolja a SIS II Központi Részt és a C.SIS-t. Az N.SIS rendszerek a C.SIS-hez kapcsolódnak, az N.SIS II rendszerek a SIS II Központi Részhez.

(2) A Bizottság biztosítja a konvertert, a SIS II Központi Részt és kommunikációs infrastruktúráját az ideiglenes átállási felépítés részeként.

(3) A konverter az adatokat a C.SIS és a SIS II Központi Rész között két irányban a szükséges mértékben alakítja át, és a szükséges mértékben biztosítja a C.SIS és a SIS II Központi Rész szinkronizálását.

(4) A Bizottság teszteli a SIS II Központi Rész és a konverter közötti kommunikációt.

(5) Franciaország teszteli a C.SIS és a konverter közötti kommunikációt.

(6) A Bizottság és Franciaország teszteli a SIS II Központi Rész és a C.SIS között a konverteren keresztül folyó kommunikációt.

(7) Franciaország a Bizottsággal együttesen a C.SIS-t a konverteren keresztül összekapcsolja a SIS II Központi Résszel.

(8) A Bizottság - a Bizottság által biztosított teszttervvel összhangban - Franciaországgal és a SIS 1+-ban részt vevő többi tagállammal teszteli az ideiglenes átállási felépítés egészét.

(9) Franciaország szükség esetén a teszt céljára adatokat bocsát rendelkezésre.

11. cikk

A SIS 1+-ról a SIS II-re történő átállás

(1) A C.SIS-ről a SIS II Központi Részre történő átállás érdekében Franciaország rendelkezésre bocsátja a SIS 1+ adatbázisát, a Bizottság pedig beépíti a SIS 1+ adatbázisát a SIS II Központi Részbe. A SIS 1+ adatbázisban szereplő, a schengeni egyezmény 113. cikkének (2) bekezdésében említett adatokat nem töltik fel a központi SIS II-be.

(2) A SIS 1+-ban részt vevő tagállamok az ideiglenes átállási felépítés használatával, valamint Franciaország és a Bizottság támogatásával végrehajtják az N.SIS-ről az N.SIS II-re történő átállást.

(3) A nemzeti rendszer átállítását a SIS 1+-ról a SIS II-re az N.SIS II adatokkal való feltöltésével kell megkezdeni, amikor az N.SIS II-nek a SIS II adatbázisának teljes vagy részleges másolatából álló adatfájlt, a nemzeti másolatot, kell tartalmaznia.

Az első albekezdésben említett adatfeltöltést követően minden egyes tagállam átvált az N.SIS-ről az N.SIS II-re. Az átállást a Tanács által az 1987/2006/EK rendelet 55. cikkének (2) bekezdésével összhangban meghatározandó időpontban kell megkezdeni azt követően, hogy az említett rendelet 55. cikkének (3) bekezdésében foglalt feltételek teljesültek. Az N.SIS-ről az N.SIS II-re történő átállást valamennyi tagállam esetében legfeljebb 12 óra alatt be kell fejezni. A kiegészítő információk cseréjére szolgáló nemzeti alkalmazásoknak az átállással párhuzamosan migrálniuk kell az s-TESTA hálózatra.

Az átállás egy intenzív monitoring időszakot követően fejeződik be. Az intenzív monitoring időszak időben korlátozott, és nem haladhatja meg az első tagállam átállásának időpontjától számított 30 napot.

Az átállás a Tanács keretében eljáró, a SIS 1+-ban részt vevő tagállamok és a Bizottság által meghatározott részletes ütemterv szerint zajlik.

(4) A Bizottság az átállás során segítséget nyújt a közös tevékenységek összehangolásához és támogatásához.

12. cikk

Anyagi jogi keret

Az átállásnak a 11. cikk (3) bekezdésének első albekezdésében említett adatfeltöltési szakaszában továbbra is a schengeni egyezmény IV. címének rendelkezései alkalmazandók a SIS 1+-ra.

Amint az első tagállam - az e rendelet 11. cikke (3) bekezdésének második albekezdésében foglaltak szerint - áttért az N.SIS-ről az N.SIS II-re, az 1987/2006/EK rendeletet kell alkalmazni.

Ez a rendelet a 11. cikk (3) bekezdése szerint az átállás teljes időtartama során is alkalmazandó az ideiglenes átállási felépítésre.

13. cikk

Együttműködés

(1) A tagállamok és a Bizottság saját feladatkörüknek megfelelően együttműködnek az e rendelet által szabályozott valamennyi tevékenység végrehajtásában.

(2) A Bizottság elsősorban a SIS II Központi Rész szintjén az N.SIS II teszteléséhez és átállásához szükséges támogatást biztosítja.

(3) A tagállamok elsősorban az N.SIS II szintjén az ideiglenes átállási felépítés teszteléséhez szükséges támogatást biztosítják.

14. cikk

A nemzeti szakaszoknak az N.SIS II-vel történő helyettesítése

(1) Az N.SIS II helyettesítheti a schengeni egyezmény 92. cikkében említett nemzeti szakaszt, mely esetben a tagállamoknak nem kell nemzeti adatfájlt tárolniuk.

(2) Amennyiben valamely tagállam az N.SIS II-t használja a nemzeti szakasz helyettesítésére, az adott nemzeti szakasz vonatkozásában a schengeni egyezmény 92. cikkének (2) és (3) bekezdésében meghatározott kötelező technikai támogatási funkciók a SIS II Központi Részre vonatkozó kötelező funkciókká válnak, az e rendelet 5. cikkének (1) bekezdésében, valamint 10. cikkének (1), (2) és (3) bekezdésében említett kötelezettségek sérelme nélkül.

15. cikk

Adatfeldolgozás és naplózás a központi SIS II-ben

(1) A SIS II Központi Rész adatbázisát valamennyi tagállam területén hozzáférhetővé kell tenni automatizált keresés céljára.

(2) A SIS II Központi Rész biztosítja a SIS 1+-ban szereplő adatok beviteléhez és feldolgozásához, az N.SIS II nemzeti másolatai online frissítéséhez, az N.SIS II nemzeti másolatainak és a SIS II Központi Rész adatbázisának szinkronizálásához és egységességéhez szükséges szolgáltatásokat, valamint biztosítja az N.SIS II nemzeti másolatainak inicializálásához és visszaállításához szükséges műveleteket.

(3) A schengeni egyezmény IV. címe megfelelő rendelkezéseinek sérelme nélkül a Bizottság biztosítja, hogy a SIS II Központi Részben a személyes adatokkal kapcsolatos minden adathozzáférés és adatcsere rögzítésre kerüljön az adatlekérdezések jogszerűségének ellenőrzése, az adatfeldolgozás jogszerűségének felügyelete, továbbá a SIS II Központi Rész és a nemzeti rendszerek megfelelő működésének, illetve az adatok sértetlenségének és biztonságának biztosítása céljából.

(4) A naplóbejegyzések tartalmazzák mindenekelőtt az adatátadás dátumát és időpontját, a lekérdezéshez használt adatokat, a továbbított adatokra való hivatkozást és az adatfeldolgozásért felelős illetékes hatóság nevét.

(5) A naplóbejegyzések csak a (3) bekezdésben említett célokra használhatók fel, és elkészítésük után legkorábban egy, legkésőbb pedig három évvel törölni kell azokat.

(6) A naplóbejegyzések hosszabb ideig is megőrizhetők, ha már megkezdett figyelemmel kísérési eljárás céljából szükségesek.

(7) A lekérdezés jogszerűségének ellenőrzéséért, az adatfeldolgozás jogszerűségének figyelemmel kíséréséért, az önellenőrzésért, a SIS II Központi Rész megfelelő működésének biztosításáért, valamint az adatok sértetlenségének és biztonságának szavatolásáért felelős, a 2007/533/IB határozat 60. cikkének (1) bekezdésében és 61. cikkének (1) bekezdésében említett illetékes hatóságok - hatáskörük korlátain belül, továbbá erre vonatkozó kérésük esetén - feladataik ellátása céljából a 2007/533/IB határozat rendelkezéseinek megfelelően hozzáféréssel rendelkeznek e naplóbejegyzésekhez.

16. cikk

Költségek

(1) A SIS II Központi Rész szintjén hozott, átállással, átfogó teszteléssel, kiegészítő információk tesztelésével, karbantartással és fejlesztéssel, illetve a kommunikációs infrastruktúrával összefüggő intézkedésekből felmerülő költségeket az Unió általános költségvetése viseli.

(2) A nemzeti rendszerek telepítésével, átállásával, tesztelésével, karbantartásával és fejlesztésével, valamint az e rendelet alapján a nemzeti rendszerek által elvégzendő feladatokkal összefüggő költségeket a schengeni egyezmény 119. cikkének (2) bekezdésében foglaltak szerint maguk az érintett tagállamok viselik.

(3) A Külső Határok Alapból nyújtott pénzügyi segítséget kiegészítve, az Unió pénzügyi hozzájárulást biztosíthat a tagállamok átállással és az e rendelet 8., 9., cikke, 10. cikkének (8) bekezdése és 11. cikke alapján végzett, átállással kapcsolatos tesztelési tevékenységeivel kapcsolatban felmerülő költségeihez a konkrét és jól körülhatárolt tevékenységek fedezése érdekében.

Az első albekezdésben említett tevékenységekkel kapcsolatos uniós hozzájárulást a költségvetési rendelet VI. címében előírtak szerint támogatások formájában nyújtják. Az említett hozzájárulás nem haladhatja meg minden egyes tagállam támogatható kiadásainak 75 %-át és tagállamonként 750 000 EUR-t. A Bizottság a költségvetési és egyéb eljárásokkal - különösen a költségvetési rendeletben foglaltakkal összhangban - értékeli a társfinanszírozási műveletet, valamint döntést hoz azzal kapcsolatban és irányítja azt.

Minden ilyen hozzájárulást igénylő tagállamnak pénzügyi előrejelzést kell készítenie a teszteléssel és átállással kapcsolatos tevékenységeik működési és igazgatási költségeinek lebontásával. Ha a tagállamok kiadásaikhoz uniós forrásokat használnak, e kiadásoknak ésszerűnek kell lenniük, és meg kell felelniük a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elveinek, különösen az értékarányos ráfordítás és a költséghatékonyság tekintetében. A Tanács által az 1987/2006/EK rendelet 55. cikkének (2) bekezdésével összhangban meghatározott átállási időpont után legkésőbb hat hónappal a tagállamok jelentést nyújtanak be a Bizottságnak az Uniós hozzájárulás felhasználásáról.

Amennyiben az uniós hozzájárulást nem vagy nem megfelelően, részben vagy késedelmesen használták fel, az Unió csökkentheti, visszatarthatja vagy megszüntetheti pénzügyi hozzájárulását. Amennyiben a tagállamok nem járulnak hozzá, illetve csak részben vagy késedelmesen járulnak hozzá az első albekezdésben említett tevékenységek finanszírozásához, az Unió csökkentheti pénzügyi hozzájárulását.

(4) A Számvevőszéknek jogában áll elvégezni a megfelelő vizsgálatokat, a nemzeti ellenőrző testületekkel vagy az illetékes nemzeti hivatalokkal együttműködésben. A Bizottság felhatalmazást kap minden olyan ellenőrzés és helyszíni vizsgálat elvégzésére, amely az uniós pénzeszközök helyes kezelésének biztosításához és az Unió pénzügyi érdekeinek csalással vagy szabálytalansággal szembeni védelméhez szükséges. E célból a tagállamok kötelesek minden vonatkozó dokumentumot és naplót a Bizottság és a Számvevőszék rendelkezésére bocsátani.

(5) A schengeni egyezmény 92. cikkének (3) bekezdésében említett technikai támogatóegység telepítésének és működtetésének költségeit - ideértve a Schengeni Információs Rendszer nemzeti szakaszait a technikai támogatóegységgel összekötő vezetékek költségeit, továbbá az e rendelet alkalmazásában Franciaországra ruházott feladatokkal összefüggő tevékenységek költségét is - a schengeni egyezmény 119. cikkének (1) bekezdésében foglaltak szerint a tagállamok együttesen viselik.

17. cikk

A bizottság eljárása

(1) A Bizottságot az 1987/2006/EK rendelet 51. cikke alapján létrehozott bizottság (a továbbiakban: a bizottság) segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottság.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.

(3) Amennyiben a bizottság nem nyilvánít véleményt, a Bizottság nem fogadhatja el a végrehajtási aktus tervezetét, és a 182/2011/EU rendelet 5. cikke (4) bekezdésének harmadik albekezdése alkalmazandó.

18. cikk

Átfogó programirányítási tanács

(1) Átfogó programirányítási tanács (a továbbiakban: a tanács) elnevezésű műszaki szakértői csoport jön létre a Bizottság, a bizottság, Franciaország és a SIS 1+-ban részt vevő tagállamok hatásköreinek és tevékenységeinek sérelme nélkül. A tanács a központi SIS II projektet támogató tanácsadó szervként működik, és elősegíti a központi és a nemzeti SIS II projektek közötti összhangot. A tanács nem rendelkezik döntéshozatali jogkörrel és a Bizottság vagy a tagállamok képviseletére vonatkozó megbízatással.

(2) A tanács legfeljebb 10 tagból áll, és rendszeresen ülésezik. A SIS 1+-ban részt vevő, a Tanács keretében eljáró tagállamok legfeljebb nyolc szakértőt és azonos számú póttagot neveznek ki. A Bizottság hatáskörrel rendelkező főigazgatóságának főigazgatója legfeljebb két szakértőt és két póttagot nevez ki a Bizottság tisztviselői közül.

Saját közigazgatásuk vagy intézményük költségére a SIS II projekt fejlesztésében közvetlenül részt vevő egyéb tagállami szakértők és bizottsági tisztviselők is részt vehetnek a tanács ülésein.

Az (5) bekezdésben említett feladatkörben meghatározottaknak megfelelően a tanács más szakértőket is meghívhat, hogy saját közigazgatásuk, intézményük vagy vállalatuk költségére részt vegyenek a tanács ülésein.

(3) A tanács üléseire minden esetben meg kell hívni az elnökséget, illetve a soron következő elnökséget ellátó tagállamok által kijelölt szakértőket.

(4) A tanács titkársági teendőinek ellátásáról a Bizottság gondoskodik.

(5) A tanács kidolgozza saját feladatkörét, amely különösen az alábbiakra vonatkozó eljárásokat foglal magában:

- a Bizottság és az elnökség által váltakozva ellátott elnökség,

- az ülések helyszíne,

- az ülések előkészítése,

- egyéb szakértők részvétele,

- a nem részt vevő tagállamok teljes körű tájékoztatását biztosító kommunikációs terv.

A feladatkör a Bizottság hatáskörrel rendelkező főigazgatóságának főigazgatója, valamint a SIS 1+-ban részt vevő, a bizottság keretében ülésező tagállamok által adott kedvező állásfoglalást követően lép hatályba.

(6) A tanács rendszeres időközönként írásbeli jelentést nyújt be a bizottságnak, illetve adott esetben az érintett tanácsi előkészítő szervnek a projekt előrehaladásával kapcsolatban, ideértve az átfogó programirányítási tanács által nyújtott tanácsadást és annak indokolását is.

(7) A 16. cikk (2) bekezdésének sérelme nélkül, a tanács tevékenységével összefüggésben felmerülő adminisztratív és utazási költségeket - amennyiben megtérítésük egyéb forrásból nem történik meg - az Unió általános költségvetése viseli. A SIS 1+-ban részt vevő, a Tanács keretében eljáró tagállamok által az átfogó programirányítási tanácsba tagnak kinevezett szakértőknek, valamint az e cikk (3) bekezdésének megfelelően meghívott szakértőknek a tanács munkájával összefüggésben felmerült utazási költségei tekintetében a "Bizottságon kívüli, szakértőként meghívott személyek költségtérítésére vonatkozó bizottsági szabályok" alkalmazandók.

19. cikk

Jelentéstétel

A Bizottság először a 2009-es első hat hónapos időszak végéig, majd minden hat hónapos időszak végéig jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a SIS II fejlesztésével és a SIS 1+-ről a SIS II-re történő átállással kapcsolatban elért haladásról. A Bizottság tájékoztatja az Európai Parlamentet a 8. és 10. cikkben említett tesztek eredményeiről.

20. cikk

Hatályon kívül helyezés

Az 1104/2008/EK rendelet hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett rendeletre történő hivatkozásokat erre a rendeletre történő hivatkozásként kell értelmezni, a II. mellékletben foglalt megfelelési táblázatnak megfelelően.

21. cikk

Hatálybalépés és alkalmazhatóság

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet a 11. cikk (3) bekezdésének harmadik albekezdésében foglaltak szerint az átállás befejeződésekor hatályát veszti. Amennyiben az említett időpont az átállási folyamat során felmerült megoldatlan technikai nehézségek miatt nem teljesíthető, a rendelet a Tanács által az 1987/2006/EK rendelet 55. cikkének (2) bekezdésével összhangban megállapított időpontban veszti hatályát.

Ez a rendelet a Szerződéseknek megfelelően teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó a tagállamokban.

Kelt Brüsszelben, 2012. december 20-án.

a Tanács részéről

az elnök

E. FLOURENTZOU

(1) 2012. november 21-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2) HL L 299., 2008.11.8., 1. o.

(3) HL L 299., 2008.11.8., 43. o.

(4) HL L 239., 2000.9.22., 19. o.

(5) HL L 328., 2001.12.13., 4. o.

(6) HL L 328., 2001.12.13., 1. o.

(7) Lásd e Hivatalos Lap 21. oldalát.

(8) HL L 381., 2006.12.28., 4. o.

(9) HL L 205., 2007.8.7., 63. o.

(10) HL L 57., 2008.3.1., 1. o.

(11) HL L 57., 2008.3.1., 14. o.

(12) HL L 248., 2002.9.16., 1. o.

(13) HL L 144., 2007.6.6., 22. o.

(14) HL L 233., 2007.9.5., 3. o.

(15) HL L 312., 1995.12.23., 1. o.

(16) HL L 292., 1996.11.15., 2. o.

(17) HL L 136., 1999.5.31., 1. o.

(18) HL L 55., 2011.2.28., 13. o.

(19) HL L 8., 2001.1.12., 1. o.

(20) HL L 176., 1999.7.10., 36. o.

(21) HL L 53., 2008.2.27., 52. o.

(22) HL L 53., 2008.2.27., 1. o.

(23) HL L 160., 2011.6.18., 21. o.

(24) HL L 160., 2011.6.18., 19. o.

(25) HL L 131., 2000.6.1., 43. o.

(26) HL L 64., 2002.3.7., 20. o.

(27) HL C 336., 2012.11.6., 10. o.

I. MELLÉKLET

A HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT RENDELET ÉS UTÓLAGOS MÓDOSÍTÁSAI

A Tanács 1104/2008/EK rendelete

(HL L 299., 2008.11.8., 1. o.)

A Tanács 541/2010/EU rendelete

(HL L 155., 2010.6.22., 19. o.)

II. MELLÉKLET

MEGFELELÉSI TÁBLÁZAT

1104/2008/EK rendeletE rendelet
1. cikk1. cikk
2. cikk2. cikk
3. cikk3. cikk
4. cikk4. cikk
5. cikk5. cikk
6. cikk6. cikk
7. cikk7. cikk
8. cikk8. cikk
9. cikk9. cikk
10. cikk10. cikk
11. cikk11. cikk
12. cikk12. cikk
13. cikk13. cikk
14. cikk
14. cikk15. cikk
15. cikk16. cikk
16. cikk
17. cikk17. cikk
17a. cikk18. cikk
18. cikk19. cikk
20. cikk
19. cikk21. cikk
I. melléklet
II. melléklet

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32012R1273 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32012R1273&locale=hu

Tartalomjegyzék