32002L0089[1]

A Tanács 2002/89/EK irányelve (2002. november 28.) a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló 2000/29/EK tanácsi irányelv módosításáról

A Tanács 2002/89/EK irányelve

(2002. november 28.)

a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló 2000/29/EK tanácsi irányelv módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 37. cikkére,

tekintettel a Bizottság ajánlására [1],

tekintettel az Európai Parlament véleményére [2],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [3],

mivel:

(1) A növényeket vagy növényi terméket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló, 2000. május 8-i 2000/29/EK tanácsi irányelv [4] megállapítja a közösségi növény-egészségügyi szabályozást, meghatározva a növényeknek és növényi termékeknek a Közösségbe történő bevitelére vagy a Közösségen belüli mozgására vonatkozó növény-egészségügyi feltételeket, eljárásokat és alaki követelményeket.

(2) Tekintettel a növényeknek és növényi termékeknek a Közösségbe történő bevitelére vagy a Közösségen belüli mozgására vonatkozó eljárásokra és alaki követelményekre, bizonyos pontosításokra és további részletes rendelkezésekre van szükség egyes területeken.

(3) A növény-egészségügyi eljárásokat és alaki követelményeket a vámkezelés megtörténte előtt kell elvégezni. Mivel a növények és növényi termékek szállítmányai esetében a növény-egészségügyi eljárások és alaki követelmények elvégzésére nem feltétlenül abban a tagállamban kerül sor, ahol a vámkezelés történik, az illetékes hivatalos szervek és a vámhivatalok között együttműködési rendszert kell kialakítani a kommunikáció és a tájékoztatás terén.

(4) A növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása elleni védekezés javítása érdekében, a tagállamoknak fokozniuk kell a szükséges ellenőrzéseket. Ezeket az ellenőrzéseket hatékonyan és az egész Közösségben összehangolt módon kell végezni.

(5) Az ilyen ellenőrzésekért fizetett díjaknak átlátható költségszámításon kell alapulniuk, és lehetőség szerint minden tagállamban összehangoltnak kell lenniük.

(6) A tapasztalatok szerint a 2000/29/EK irányelv számos más rendelkezése esetében is kiegészítésre, pontosításra vagy módosításra van szükség a fejlemények alapján.

(7) A belső piac feltételeinek alkalmazása óta a növények vagy növényi termékek Közösségen belüli forgalomba hozatala tekintetében már nem használják az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezetének (FAO) Nemzetközi Növényvédelmi Egyezményében (NNE) meghatározott növény-egészségügyi bizonyítványokat. Fontos azonban a tagállamok által az NNE szerint kiállított szabványos bizonyítványok fenntartása.

(8) Az egyes tagállamokban a Közösség növény-egészségügyi szabályozásának gyakorlati működtetéséhez szükséges koordinációt és kapcsolattartást végző "egyetlen hatóság" funkcióinak némelyike egyedi tudományos vagy szakmai ismereteket igényel. Ezért lehetővé kell tenni egyes feladatoknak egy másik szolgálat számára történő delegálását.

(9) A 2000/29/EK irányelv mellékleteinek a Bizottság általi módosításával és az eltérésre vonatkozó határozatok elfogadásával kapcsolatos eljárásra vonatkozó jelenlegi rendelkezések tartalmaznak néhány már nem szükséges vagy indokolt eljárási feltételt. Emellett a mellékletek módosításait - az eddiginél kifejezettebb módon - a fennálló kártevőveszéllyel összhangban lévő szakmai indokoltságra kell alapozni. A szükséghelyzeti intézkedések elfogadására vonatkozó eljárás egyes esetekben nem ad lehetőséget a szükséghelyzet szintjével összhangban lévő ideiglenes intézkedések gyors elfogadására. E három eljárásra vonatkozó rendelkezéseket ezért megfelelően módosítani kell.

(10) Figyelemmel a növény-egészségügyi tevékenységek területének az új gyakorlatok és tapasztalatok révén történő kiszélesedésére, ki kell bővíteni azon feladatok jegyzékét, amelyek tekintetében a Bizottság saját hatáskörében növény-egészségügyi ellenőrzéseket szervezhet.

(11) Pontosítani kell a közösségi növény-egészségügyi hozzájárulás visszatérítésére vonatkozó eljárás bizonyos aspektusait.

(12) A 2000/29/EK irányelv bizonyos rendelkezéseit (a 3. cikk (7) bekezdésének első, második és negyedik albekezdését), továbbá a 7., 8. és 9. cikkét 1993. június 1-je óta más rendelkezések váltották fel, és ezért azok feleslegessé váltak. Ennek következtében azokat törölni kell.

(13) Az egészségügyi és növény-egészségügyi intézkedések alkalmazásáról szóló megállapodás (SPS-megállapodás) 4. cikke értelmében, a Közösségnek el kell ismernie - bizonyos feltételek mellett - a megállapodásban részes többi fél növény-egészségügyi intézkedéseinek egyenértékűségét. A növényegészségügy terén történő ilyen elismerésre vonatkozó eljárásokat a 2000/29/EK irányelvben kell meghatározni.

(14) A 2000/29/EK irányelv végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal [5] összhangban kell elfogadni,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 2000/29/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. Az 1. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) bekezdés második albekezdése a következő ponttal egészül ki:

"d) a tagállamok által a Nemzetközi Növényvédelmi Egyezmény (NNE) alapján kiállított "növény-egészségügyi bizonyítványok"; és "újrakiviteli növény-egészségügyi bizonyítványok"; vagy ezek elektronikus változatának mintájára.";

b) a (4) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(4) Az ezen irányelv hatálya alá tartozó kérdésekkel kapcsolatban a tagállamok biztosítják a szoros, gyors, azonnali és hatékony együttműködést a Bizottsággal. Ennek érdekében, minden egyes tagállam egyetlen hatóságot hoz létre vagy jelöl ki, amely - legalább - az ilyen kérdésekkel kapcsolatos koordinációért és kapcsolattartásért felelős. Erre a célra lehetőleg az NNE alapján felállított hivatalos növényvédelmi szervezetet jelölik ki.

E hatóságról és minden későbbi változásról a többi tagállamot és a Bizottságot értesítik.

A 18. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban, az egyetlen hatóság feljogosítható arra, hogy koordinációs vagy kapcsolattartási feladatokat adjon át vagy delegáljon - amennyiben azok az ezen irányelv hatálya alá tartozó, elhatárolható növény-egészségügyi kérdésekhez kapcsolódnak - egy másik szolgálat számára.";

2. A 2. cikk (1) bekezdése a következőképpen módosul:

a) az a) pont a következőképpen módosul:

i. az első albekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"a növények: élő növények és azok meghatározott élő részei, beleértve a vetőmagokat is;"

ii. a második albekezdés a következőképpen módosul:

- a hatodik francia bekezdés után a következő hetedik francia bekezdéssel egészül kiegészül ki:

- "- levelek, lombozat,"

- a meglevő hetedik francia bekezdés lesz a nyolcadik francia bekezdés,

- a következő kilencedik francia bekezdéssel egészül ki:

- "- élő pollen"

- a következő tizedik francia bekezdéssel egészül ki:

- "- oltóágak, dugványok, oltóvesszők,"

- a következő tizenegyedik francia bekezdés egészül ki:

- "- a növények bármely más olyan része, ami a 18. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban meghatározható.";

b) az e) pont helyébe a következő szöveg lép:

"e) a károsító szervezetek: a növényekre vagy növényi termékekre ártalmas növények, állatok vagy kórokozók bármely faja, törzse vagy biotípusa;";

c) az f) pont harmadik albekezdésében a "8. cikk" kifejezés helyébe a "18. cikk (2) bekezdése" kifejezés lép;

d) a g) pont a következőképpen módosul:

i. az első albekezdés i. pontjában a "szolgálata(i)" szó helyébe a "szervezete(i)" szó lép;

ii. az ötödik albekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"Az 1. cikk (4) bekezdésében említett egyetlen hatóság tájékoztatja a Bizottságot az érintett tagállamban működő illetékes hivatalos szervekről. A Bizottság ezt az információt továbbítja a többi tagállamnak.";

e) a h) pont harmadik albekezdésének második mondatában és az ötödik albekezdésben a "jelenteni" és "a Bizottságnak" szavak között az "írásban" szóval egészül ki;

f) az i) pont első albekezdésének első francia bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"- egy harmadik ország hivatalos nemzeti növényvédelmi szervezetének képviselői által vagy - az ő felelősségük mellett - más szakmailag képzett és a hivatalos nemzeti növényvédelmi szervezet megfelelő felhatalmazásával rendelkező köztisztviselők által, a növény-egészségügyi bizonyítványok és az újrakiviteli növény-egészségügyi bizonyítványok, vagy ezek elektronikus változatának kiállításával kapcsolatos nyilatkozatok vagy intézkedések esetében;";

g) a következő pontokkal egészül ki:

"j) belépési pont: az a hely, ahol a növények, növényi termékek vagy más áruk először lépnek a Közösség vámterületére: légi mozgás esetén a repülőtér, tengeri vagy folyami mozgás esetén a kikötő, vasúti mozgás esetén a vasútállomás, más mozgás esetén pedig a Közösség szárazföldi határa átlépésének helye szerint területileg illetékes vámhivatal;

k) a belépési pont hivatalos szerve:: valamely tagállamnak a belépési pontért felelős illetékes hivatalos szerve;

l) a rendeltetési hely hivatalos szerve: valamely tagállamnak a "rendeltetési hely vámhivatala"; helye szerinti területért felelős illetékes hivatalos szerve;

m) a belépési pont vámhivatala: a fenti j) pontban meghatározott belépési pont hivatala;

n) a rendeltetési hely vámhivatala: a 2454/93/EGK bizottsági rendelet [*] HL L 253., 1993.10.11., 1. o. A legutóbb a 2787/2000/EK rendelettel (HL L 330., 2000.12.27., 1. o.) módosított rendelet. 340b. cikkének (3) bekezdése értelmében vett rendeltetési hely hivatala;

o) tétel: valamilyen, az egységes összetétele és eredete alapján azonosítható és egy adott szállítmány részét képező árucikk több egysége;

p) szállítmány: egyetlen, a vámeljáráshoz vagy más alaki követelményekhez szükséges okmány - például egyetlen növény-egészségügyi bizonyítvány vagy egyetlen alternatív okmány vagy jelölés - hatálya alá tartozó árumennyiség; egy szállítmány egy vagy több tételből állhat;

q) az áru vámjogi sorsa: a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendelet [**] HL L 302., 1992.10.19., 1. o. A legutóbb a 2700/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 311., 2000.12.12., 17. o.) módosított rendelet. (a továbbiakban: Közösségi Vámkódex) 4. cikkének 15. pontjában említett vámjogi sors;

r) árutovábbítás: vámfelügyelet alatt álló áruknak a 2913/92/EGK rendelet 91. cikke szerinti mozgása, a Közösség vámterületének két pontja között.";

3. A 3. cikk a következőképpen módosul:

a) a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(3) Az (1) és (2) bekezdés - a 18. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárással összhangban meghatározható feltételekkel összhangban - nem vonatkozik a növényeknek - az ültetésre szánt növények kivételével - az I. melléklet A. részében vagy a II. melléklet A. részében felsorolt károsító szervezetekkel való csekély mértékű fertőzöttsége esetére, vagy - a növény-egészségügy terén a tagállamokat képviselő hatóságokkal egyetértésben előzetesen kiválasztott, ültetésre szánt növények tekintetében - a II. melléklet A. részének II. szakaszában felsorolt károsító szervezetekkel szembeni és a kártevőkre vonatkozóan végzett releváns kockázatelemzésen alapuló megfelelő tűréshatár esetére.";

b) a (7) bekezdés helyébe a következő (7), (8) és (9) bekezdés lép:

"(7) A 18. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban végrehajtási rendelkezéseket lehet elfogadni a következőknek a tagállamokba történő bevitelére és a tagállamokon belüli elterjedésére vonatkozó feltételek megállapítása céljából:

a) a növényekre vagy növényi termékekre vélhetően káros, de az I. és II. mellékletben fel nem sorolt szervezetek;

b) a II. mellékletben felsorolt, de nem az abban a mellékletben felsorolt növényeken vagy növényi termékeken előforduló, és a növényekre vagy növényi termékekre vélhetően káros szervezetek;

c) az I. és II. mellékletben felsorolt, izolált állapotban lévő és ebben az állapotban a növényekre és növényi termékekre károsnak tartott szervezetek.

(8) Az (1) bekezdés és az (5) bekezdés a) pontja, a (2) bekezdés és az (5) bekezdés b) pontja, továbbá a (4) bekezdés nem vonatkozik - a 18. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárás szerint meghatározható feltételekkel összhangban - a kísérleti vagy tudományos célokra, továbbá a fajtaszelekciós munkára.

(9) A (7) bekezdésben előírt intézkedések elfogadását követően a bekezdés nem vonatkozik - a 18. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárás szerint meghatározható feltételekkel összhangban - a kísérleti vagy tudományos célokra, továbbá a fajtaszelekciós munkára.";

4. A (7), (8) és (9) bekezdést el kell hagyni;

5. A 10. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) bekezdés a következőképpen módosul:

i. az első albekezdésben "a 7. vagy 8. cikkben említett növény-egészségügyi bizonyítványok helyett" szövegrészt el kell hagyni;

ii. az első albekezdés után a következő albekezdéssel egészül ki:

"A 6. cikk (4) bekezdésében említett vetőmagok esetében azonban növényútlevél kiállítása nem szükséges, amennyiben a 18. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban biztosított, hogy a hivatalosan minősített vetőmag forgalomba hozatalára vonatkozó közösségi rendelkezésekkel összhangban kiállított okmányok bizonyítják a 6. cikk (4) bekezdésében említett követelmények teljesülését. Ilyen esetben az okmányok valamennyi célra a 2. cikk (1) bekezdésének f) pontja értelmében vett növényútlevélnek tekintendők.";

b) a (2) bekezdés első albekezdése a "nem mozgathatók" szavak előtt és a második albekezdése a "nem vihetők be" szavak előtt az "és a 6. cikk (4) bekezdésében említett vetőmagok" szövegrésszel egészül ki;

6. A 11. cikk (2) bekezdésében a bekezdés vége a következő szöveggel egészül ki:

"és növényútlevél használható.";

7. A 12. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"12. cikk

(1) A tagállamok hatósági ellenőrzéseket szerveznek annak érdekében, hogy biztosítsák az ezen irányelvben - és különösen a 10. cikk (2) bekezdésében - foglalt rendelkezések betartását, amely ellenőrzéseket szúrópróbaszerűen, a növények, növényi termékek vagy más áruk származásával kapcsolatos bármiféle megkülönböztetés nélkül és a következő rendelkezésekkel összhangban végeznek:

- esetenkénti ellenőrzések, bármikor és bárhol, ahová a növényeket, növényi termékeket vagy más árukat szállítják,

- esetenkénti ellenőrzések olyan létesítményekben, ahol növényeket, növényi termékeket vagy más árukat termesztenek, állítanak elő, tárolnak vagy kínálnak eladásra, továbbá a vásárlók létesítményeiben,

- esetenkénti ellenőrzések bármely más, növény-egészségügyi okokon kívüli okból végzett iratellenőrzéssel egyidejűleg.

A 10. cikk (3) bekezdésével és a 13c. cikk (1b) bekezdésével összhangban rendszeres ellenőrzéseket kell tartani a hatósági nyilvántartásban felsorolt létesítményekben, továbbá a 6. cikk (6) bekezdésével összhangban rendszeres ellenőrzések végezhetők a hatósági nyilvántartásban felsorolt létesítményekben.

Az ellenőrzéseket célirányosan kell elvégezni, ha olyan tényekre derült fény, amelyek arra utalnak, hogy ennek az irányelvnek egy vagy több rendelkezését nem tartották be.

(2) Növények, növényi termékek vagy más áruk kereskedelmi felvásárlói - mint a növénytermesztéssel hivatásszerűen foglalkozó végfelhasználók - legalább egy évig megőrzik a kapcsolódó növényútleveleket és feltüntetik nyilvántartásukban a hivatkozásokat.

Az ellenőrök számára a termelési és értékesítési lánc minden szakaszában hozzáférést biztosítanak a növényekhez, növényi termékekhez vagy más árukhoz. Az ellenőrök jogosultak elvégezni az érintett hatósági ellen-őrzéshez szükséges minden vizsgálatot, beleértve a növényútlevelekkel és a nyilvántartásokkal kapcsolatos vizsgálatokat is.

(3) A tagállamokat a hatósági ellenőrzésekben a 21. cikkben említett szakértők segíthetik.

(4) Amennyiben az (1) és (2) bekezdéssel összhangban elvégzett hatósági ellenőrzések révén megállapítást nyer, hogy a növények, növényi termékek vagy más áruk károsító szervezetek elterjedésének veszélyét hordozzák, akkor azokat a 11. cikk (3) bekezdésével összhangban hatósági intézkedéseknek vetik alá.

A 16. cikk szerinti bejelentések és információk sérelme nélkül, a tagállamok biztosítják - amennyiben az érintett növények, növényi termékek vagy más áruk egy másik tagállamból érkeznek -, hogy az átvevő tagállam egyetlen hatósága azonnal tájékoztatja a kérdéses tagállam egyetlen hatóságát és a Bizottságot megállapításairól és az általa tervezett vagy foganatosított intézkedésekről. A 18. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban egységes tájékoztatási rendszert hozhatnak létre.";

8. A 13. cikk helyébe a következő 13., 13a., 13b., 13c., 13d. és 13e. cikk lép:

"13. cikk

(1) A tagállamok biztosítják, hogy:

- a 3. cikk (3) bekezdése, és a 13b. cikk (1), (2), (3), (4) és (5) bekezdésének sérelme nélkül,

- a 15. cikk (1) bekezdése szerint elfogadott eltérésekben, a 15. cikk (2) bekezdése szerint elfogadott egyenértékűségi intézkedésekben, vagy a 16. cikk szerint elfogadott szükséghelyzeti intézkedésekben megállapított egyedi követelmények és feltételek sérelme nélkül, és

- az e cikkben tárgyalt kérdésekben a Közösség és egy vagy több harmadik ország között megkötött egyedi megállapodások sérelme nélkül,

i. - a növények, növényi termékek vagy más áruk nem fertőzöttek az I. melléklet A. részében felsorolt károsító szervezetekkel, és

- a II. melléklet A. részében felsorolt növények vagy növényi termékek esetében, azok nem fertőzöttek a mellékletben felsorolt vonatkozó károsító szervezetekkel, és

- a IV. melléklet A. részében felsorolt növények, növényi termékek vagy más áruk esetében, azok megfelelnek az abban a mellékletben jelzett különleges követelményeknek vagy - amennyiben alkalmazható - a bizonyítványban a 13a. cikk (4) bekezdésének b) pontja szerint kinyilvánított opciónak; és

ii. a növényeket, növényi termékeket vagy más árukat a 13a. cikk (3) és (4) bekezdésében meghatározott rendelkezésekkel összhangban kiállított hivatalos "növény-egészségügyi bizonyítvány"; vagy "újrakiviteli növény-egészségügyi bizonyítvány"; megfelelő eredetije kíséri, vagy - amennyiben helytálló - az érintett tárgyat a végrehajtási rendelkezésekben meghatározott és engedélyezett alternatív okmányok vagy jelölések eredetije kíséri, vagy azokat arra felerősítették vagy más módon feltették.

Az elektronikus hitelesítést is elismerik, feltéve hogy a végrehajtási rendelkezésekben meghatározott vonatkozó feltételek teljesülnek.

Kivételes - a végrehajtási rendelkezésekben meghatározandó - esetekben hivatalosan hitelesített másolatok is elfogadhatók.

A fenti ii. pontban említett végrehajtási rendelkezések a 18. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban fogadhatók el.

(2) Az (1) bekezdés a valamely védett övezetbe szánt növényekre, növényi termékekre vagy más árukra vonatkozik, az e védett övezetre vonatkozóan az I. melléklet B. részében, a II. melléklet B. részében illetve a IV. melléklet B. részében felsorolt károsító szervezetek és különleges feltételek tekintetében.

(3) A tagállamok rendelkeznek arról, hogy a valamely harmadik országból érkező és a Közösség vámterületére behozott - kivéve az (1) vagy (2) bekezdésben említett - növények, növényi termékek vagy más áruk belépésük időpontjától kezdve az illetékes hivatalos szervek felügyelete alá tartozhatnak az (1) bekezdés i. pontjának első, második vagy harmadik francia bekezdése tekintetében. E növények, növényi termékek vagy más áruk közé tartoznak azok a faanyagok, amelyeket alátétfák, távtartók, raklapok vagy csomagolóanyagok formájában a különböző áruk mozgása során használnak.

Amennyiben az illetékes hivatalos szerv él ezzel a jogosítvánnyal, akkor az érintett növények, növényi termékek vagy áruk mindaddig az (1) bekezdésben említett felügyelet alatt maradnak, amíg a vonatkozó alaki követelményeket elvégzik úgy, hogy - az említett alaki követelmények eredményeként és a lehetőség szerinti mértékben - következtetni lehet arra, hogy azok megfelelnek az ebben az irányelvben vagy az e szerint megállapított követelményeknek.

A növényekkel, növényi termékekkel vagy árukkal - beleértve az első albekezdésben említett különböző faanyagokat is - kapcsolatban az importőrök vagy azoknak a vámügyintézéssel megbízott képviselői által az illetékes hivatalos szervek felé szolgáltatandó információk típusára és továbbítási módjára vonatkozó végrehajtási rendelkezéseket a 18. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban fogadják el.

(4) A 13c. cikk (2) bekezdése a) pontjának sérelme nélkül, a tagállamok - amennyiben a károsító szervezetek elterjedésének veszélye fennáll - az (1), (2) és (3) bekezdést is alkalmazzák azon növények, növényi termékek vagy más áruk esetében, amelyek a Közösségi Vámkódex 4. cikke (15) bekezdésének b), c), d) és e) pontjában meghatározott az áru vámjogi sorsának valamelyike, vagy a Kódex 4. cikk (16) bekezdésének b) és c) pontjában meghatározott vámeljárások alá kerülnek.

13a. cikk

(1) a) A 13. cikk (1) bekezdésében említett alaki követelmények abból állnak, hogy az illetékes hivatalos szervek tüzetes vizsgálatot végeznek legalább:

i. minden a 13. cikk (1), (2) és (3) bekezdésében említett növényekből, növényi termékekből vagy más árukból álló vagy azokat tartalmazó - a vámalakiságok szerint - bejelentett szállítmánynál, a megfelelő feltételek szerint, vagy

ii. a különböző tételekből álló szállítmányok esetében, minden, az ilyen növényekből, növényi termékekből vagy más árukból álló vagy azokat tartalmazó - a vámalakiságok szerint - bejelentett tételnél.

b) A vizsgálatok során megállapítják, hogy

i. a szállítmányt vagy tételt kísérik-e a 13. cikk (1) bekezdésének ii. pontjában meghatározott, előírt bizonyítványok, alternatív okmányok vagy jelölések (iratellenőrzés);

ii. a szállítmány vagy a tétel teljes egésze, illetve egy vagy több reprezentatív mintája az előírt okmányokon feltüntetett növényekből, növényi termékekből vagy más árukból áll-e, illetve azokat tartalmazza-e (azonossági ellenőrzés); és

iii. a szállítmány vagy a tétel vagy azok fából készült csomagolóanyagának teljes egésze, illetve egy vagy több reprezentatív mintája - beleértve a csomagolást és adott esetben a szállítójárművet is - megfelel-e az ebben az irányelvben megállapított, a 13. cikk (1) bekezdésének i. pontjában meghatározott követelményeknek (növény-egészségügyi ellenőrzés), és alkalmazható-e a 16. cikk (2) bekezdése.

(2) Az azonossági ellenőrzéseket és a növény-egészségügyi ellenőrzéseket csökkentett gyakorisággal végzik, ha:

- a szállítmányban vagy tételben lévő növények, növényi termékek vagy más áruk esetében, a feladó harmadik országban már elvégezték a vizsgálatokat, a 13b cikk (6) bekezdésében említett szakmai megállapodás alapján, vagy

- a szállítmányban vagy tételben lévő növényeket, növényi termékeket vagy más árukat felsorolták az e célból az (5) bekezdés b) pontja szerint elfogadott végrehajtási rendelkezésekben, vagy

- a szállítmányban vagy tételben lévő növények, növényi termékek vagy más áruk olyan harmadik országból érkeztek, amelyre vonatkozóan - a Közösség és egy harmadik ország közötti kölcsönös elbánás elvére alapuló, átfogó nemzetközi növény-egészségügyi megállapodásokban vagy azok értelmében - rendelkeznek az azonossági és a növény-egészségügyi ellenőrzések csökkentett gyakoriságáról,

kivéve ha valamilyen komoly indok alapján az feltételezhető, hogy az ebben az irányelvben meghatározott követelményeket nem tartják be.

A növény-egészségügyi ellenőrzések akkor is csökkentett gyakorisággal végezhetők, ha a Bizottság által összegyűjtött és az ugyanilyen eredetű anyagok Közösségbe való korábbi beviteléből származó tapasztalatokon alapuló, minden érintett tagállam által megerősített és a 18. cikkben említett bizottsággal folytatott konzultáció után a bizonyítékok alapján feltételezhető, hogy a szállítmányban vagy tételben lévő növények, növényi termékek vagy más áruk megfelelnek az ebben az irányelvben meghatározott követelményeknek, feltéve hogy az (5) bekezdés c) pontja szerinti végrehajtási rendelkezésekben meghatározott részletes feltételek teljesülnek.

(3) A 13. cikk (1) bekezdésének ii. pontjában említett hivatalos "növény-egészségügyi bizonyítványt"; vagy "újrakiviteli növény-egészségügyi bizonyítványt"; legalább a Közösség hivatalos nyelveinek egyikén, továbbá az exportáló vagy újraexportáló harmadik országnak - függetlenül attól, hogy részese-e az egyezménynek - az NNE rendelkezéseinek megfelelően elfogadott törvényeivel vagy jogszabályaival összhangban állítják ki. Azt - az 1. cikk (4) bekezdése első albekezdésének utolsó mondatában említettek szerint - az "Európai Közösség Tagállamainak Növényvédelmi Szervezeteihez"; címezik.

A bizonyítványt nem állíthatják ki annál a dátumnál 14 nappal korábban, amikor az annak a hatálya alá tartozó növények, növényi termékek vagy más áruk elhagyták a kiállítás helye szerinti harmadik országot.

Az az NNE mellékletében meghatározott minták szerinti információkat tartalmazza, függetlenül a formájától.

Az megfelel a Bizottság által a (4) bekezdés szerint meghatározott minták valamelyikének. A bizonyítványt, az érintett harmadik ország - az NNE rendelkezéseivel összhangban - a FAO főigazgatójához, vagy - az NNE-ben nem részes harmadik országok esetén -, a Bizottsághoz benyújtott törvényei vagy jogszabályai alapján, az erre felhatalmazott hatóságok állítják ki. A beadványokról a Bizottság tájékoztatja a tagállamokat.

(4) a) Az NNE mellékletének különböző változataiban meghatározott elfogadható mintákat a 18. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban határozzák meg. Ugyanezen eljárással összhangban, a "növény-egészségügyi bizonyítványok"; vagy "újrakiviteli növény-egészségügyi bizonyítványok"; alternatív előírásai határozhatók meg az NNE-ben nem részes harmadik országok számára.

b) A 15. cikk (4) bekezdésének sérelme nélkül, a IV. melléklet A. részének I. szakaszában vagy B. részében felsorolt növények, növényi termékek vagy más áruk esetében a bizonyítványok meghatározzák - a "Kiegészítő nyilatkozat"; címszó alatt és amennyiben helytálló - azt, hogy a IV. melléklet különböző részeinek megfelelő helyén alternatívákként felsorolt különleges követelmények közül melyiket tartották be. Ez a meghatározás a IV. melléklet megfelelő helyére való hivatkozással történik.

c) Azon növények, növényi termékek vagy más áruk esetében, amelyekre a IV. melléklet A. vagy B. részében meghatározott különleges követelmények vonatkoznak, a 13. cikk (1) bekezdésének ii. pontjában említett hivatalos "növény-egészségügyi bizonyítványt"; a növények, növényi termékek vagy más áruk származási helye szerinti harmadik országban állítják ki (származási ország).

d) Olyan esetben azonban, amikor a vonatkozó különleges követelmények a származási helytől eltérő helyen is teljesülhetnek, vagy amennyiben semmilyen különleges követelmény nem alkalmazandó, a "növény-egészségügyi bizonyítványt"; abban a harmadik országban is kiállíthatják, ahonnan a növények, növényi termékek vagy más áruk érkeznek (feladó ország).

(5) A 18. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban végrehajtási rendelkezések fogadhatók el az alábbiak vonatkozásában:

a) az (1) bekezdés b) pontjának iii. alpontjában említett növény-egészségügyi ellenőrzések elvégzésével kapcsolatos eljárások megállapítása, beleértve a minták minimális számát és minimális méretét is;

b) azon növények, növényi termékek vagy más áruk jegyzékének összeállítása, amelyek esetében a növény-egészségügyi ellenőrzések a (2) bekezdés első albekezdésének második francia bekezdése alapján csökkentett gyakorisággal végzendők;

c) a (2) bekezdés második albekezdésében említett bizonyíték részletes feltételeinek, továbbá a növény-egészségügyi ellenőrzések csökkentésének a módjával és mértékével kapcsolatos kritériumok meghatározásához.

A (2) bekezdés tekintetében a Bizottság iránymutatásokkal szolgálhat a 21. cikk (6) bekezdésében említett ajánlásokban.

13b. cikk

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a harmadik országból érkező - de a vámalakiságok szerint nem az V. melléklet B. részében felsorolt növényekből, növényi termékekből vagy más árukból álló, illetve az azokat nem tartalmazó - szállítmányokat vagy tételeket is megvizsgálják az illetékes hivatalos szervek, amennyiben valamilyen komoly indok alapján feltételezhető, hogy az ilyen növények, növényi termékek vagy más áruk jelen vannak.

A tagállamok biztosítják, hogy amennyiben egy vámvizsgálat során kiderül, hogy egy harmadik országból érkező szállítmány vagy tétel be nem jelentett, az V. melléklet B. részében felsorolt növényekből, növényi termékekből vagy más árukból áll, vagy azokat tartalmazza, akkor a vizsgálatot végző vámhivatal - a 13c. cikk (4) bekezdésében említett együttműködés alapján - haladéktalanul tájékoztatja tagállamának hivatalos szervét.

Amennyiben - az illetékes hivatalos szervek által végzett vizsgálat eredménye alapján - kétségek maradnak az áru azonosságát illetően, különös tekintettel a növények vagy növényi termékek nemzetségét, faját vagy azok eredetét illetően, akkor a szállítmányt az V. melléklet B. részében felsorolt növényeket, növényi termékeket vagy más árukat tartalmazónak tekintik.

(2) Feltéve, hogy nem áll fenn a károsító szervezetek Közösségben való elterjedésének veszélye:

a) A 13. cikk (1) bekezdése nem vonatkozik az olyan növények, növényi termékek vagy más tárgyak Közösségbe való bevitelére, amelyeket két pont között szállítanak a Közösségen belül egy harmadik ország területén áthaladva úgy, hogy közben vámjogi státuszuk változatlan marad (belső árutovábbítás);

b) A 13. cikk (1) bekezdése és a 4. cikk (1) bekezdése nem vonatkozik az olyan növények, növényi termékek vagy más áruk Közösségbe való bevitelére, amelyeket két pont között szállítanak egy vagy két harmadik országon belül a Közösség területén áthaladva, megfelelő vámeljárások alapján úgy, hogy közben vámjogi státuszuk változatlan marad.

(3) A 4. cikk III. melléklettel kapcsolatos rendelkezéseinek sérelme nélkül, és feltéve hogy nem áll fenn a károsító szervezetek Közösségben történő elterjedésének veszélye, a 13. cikk (1) bekezdését nem kell alkalmazni a növények, növényi termékek, élelmiszerek vagy állati takarmányok - amennyiben ez utóbbiak növényekhez vagy növényi termékekhez kapcsolódnak - kis mennyiségeinek a Közösségbe történő bevitelére, amennyiben azokat a tulajdonos vagy a címzett általi nem ipari és nem kereskedelmi célú felhasználásra, illetve szállítás közbeni fogyasztásra szánják.

A 18. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban részletes, az e rendelkezés végrehajtásának feltételeit meghatározó szabályok fogadhatók el, beleértve a "kis mennyiségek"; meghatározását is.

(4) A 13. cikk (1) bekezdése nem vonatkozik - meghatározott feltételek mellett - a kísérletekben, tudományos célokra vagy fajtaszelekciós munkában történő felhasználásra szánt növények, növényi termékek vagy más áruk Közösségbe történő bevitelére. A meghatározott feltételeket a 18. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban határozzák meg.

(5) Feltéve, hogy nem áll fenn a károsító szervezetek Közösségben történő elterjedésének veszélye, egy tagállam olyan eltérést fogadhat el, hogy a 13. cikk (1) bekezdése meghatározott egyedi esetekben nem vonatkozik egy szomszédos harmadik ország közvetlen határ menti területein termesztett, előállított vagy felhasznált, és a határsávba eső közeli helyeken történő feldolgozás céljából az adott tagállamba behozott a növényekre, növényi termékekre vagy más árukra.

Az ilyen eltérés megadásakor a tagállam meghatározza a helyet és az azt működtető személy nevét. Ezeket a rendszeresen frissítendő adatokat a Bizottság rendelkezésére bocsátják.

Az első albekezdés szerinti eltérés hatálya alá tartozó növényeket, növényi termékeket vagy más árukat, az említett növényeknek, növényi termékeknek vagy más áruknak az adott harmadik országban lévő származási helyét igazoló okmány kíséri.

(6) A Bizottság és bizonyos harmadik országok illetékes szervei között létrejött és a 18. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban jóváhagyott technikai szabályozásokban megegyezés születhet arról, hogy a 13. cikk (1) bekezdésének i. pontjában említett tevékenységek - a Bizottság felhatalmazásával és a 21. cikkben említett vonatkozó rendelkezésekkel összhangban - a feladó harmadik országban is végezhetők, az adott ország hivatalos növényvédelmi szervezetével együttműködésben.

13c. cikk

(1) a) A 13a. cikk (1) bekezdésében meghatározott alaki követelményeket, a 13b. cikk (1) bekezdésében előírt vizsgálatokat és a 4. cikk III. melléklettel kapcsolatos rendelkezéseinek betartására vonatkozó ellenőrzéseket - a (2) bekezdésben meghatározottak szerint - a 13. cikk (1) bekezdésében vagy a 13. cikk (4) bekezdésében említett vámeljárás alá vonáshoz szükséges alaki követelményekkel összefüggésben végzik el.

Ezeket az 1262/84/EGK tanácsi rendelettel [*] HL L 126., 1984.5.12., 1. o. jóváhagyott, a határokon történő áruellenőrzések összehangolásáról szóló nemzetközi egyezmény rendelkezéseinek, különösen annak 4. mellékletének megfelelően végzik el.

b) A tagállamok előírják, hogy az V. melléklet B. részében felsorolt növények, növényi termékek vagy más áruk importőreit - függetlenül attól, hogy termelők-e - hivatalos nyilvántartási szám alatt fel kell venni egy tagállam hivatalos nyilvántartásába. Az ilyen importőrökre a 6. cikk (5) bekezdése harmadik és negyedik albekezdésének rendelkezései megfelelően vonatkoznak.

c) A tagállamok azt is előírják, hogy:

i. az V. melléklet B. részében felsorolt növényekből, növényi termékekből vagy más árukból álló, vagy azokat tartalmazó szállítmányok importőrei, vagy azok vámügyintézéssel megbízott képviselői utaljanak - a 13. cikk (1) bekezdésében vagy a 13. cikk (4) bekezdésében említett vámeljárás alá vonáshoz szükséges okmányoknak legalább az egyikén - a szállítmány ilyen összetételére, a következő információk útján:

- a növények, növényi termékek vagy más áruk típusára történő utalás, az "Európai Közösségek Integrált Vámtarifája (Taric)"; szerinti kód alkalmazásával,

- az "Ez a szállítmány növény-egészségügyi vonatkozású árut tartalmaz"; kijelentés vagy az ezzel egyenértékű bármilyen jelölés, a belépési pont vámhivatala és a belépési pont hivatalos szerve közötti megállapodás szerint,

- a szükséges növény-egészségügyi dokumentáció hivatkozási száma(i),

- az importőrnek a fenti b) pontban említett hivatalos nyilvántartási száma;

ii. a repülőtéri hatóságok, a kikötői hatóságok, vagy akár az importőrök, akár az üzemeltetők - a közöttük lévő megállapodás szerint -, amint tudomásukra jut az ilyen szállítmányok közvetlen érkezése, előzetesen értesítsék a belépési pont vámhivatalát és a belépési pont hivatalos szervét.

A tagállamok - értelemszerűen - alkalmazhatják ezt a rendelkezést a szárazföldi szállítás eseteire, különösen akkor, ha az érkezés az érintett hivatalos szerv vagy más hivatal - a (2) bekezdésben meghatározottak szerint - rendes munkaidején kívüli időpontban várható.

(2) a) Az "iratellenőrzést";, továbbá a 13b. cikk (1) bekezdésében előírt vizsgálatokat és a 4. cikk III. melléklettel kapcsolatos rendelkezéseinek betartására vonatkozó ellenőrzéseket a belépési pont hivatalos szervének vagy - az adott tagállam illetékes hivatalos szerve és vámhatóságai közötti egyetértés mellett - a belépési pont vámhivatalának kell elvégeznie.

b) Az "azonossági ellenőrzést"; és a "növény-egészségügyi ellenőrzést"; - a következő c) és d) pont sérelme nélkül - a belépési pont hivatalos szervének kell elvégeznie a 13. cikk (1) bekezdésében vagy a 13. cikk (4) bekezdésében említett vámeljárás alá vonáshoz szükséges vámalakiságokkal összefüggésben, mégpedig vagy az ilyen alakiságok elvégzési helyén, a belépési pont hivatalos szervének létesítményében, vagy bármely közeli és a vámhatóságok és az illetékes hivatalos szerv által kijelölt vagy jóváhagyott helyen, kivéve a d) pontban meghatározott rendeltetési helyet.

c) Nem közösségi áruk továbbítása esetén azonban a belépési pont hivatalos szerve dönthet úgy - a rendeltetési hely hivatalos szervével vagy szerveivel egyetértésben -, hogy az "azonossági ellenőrzést"; vagy a "növény-egészségügyi ellenőrzést"; részben vagy teljes egészében a rendeltetési hely hivatalos szerve végzi, mégpedig vagy annak létesítményében, vagy bármely közeli és a vámhatóságok és a felelős hivatalos szerv által kijelölt vagy jóváhagyott helyen, kivéve a d) pontban meghatározott rendeltetési helyet. Ilyen egyetértés hiányában, a teljes "azonossági ellenőrzést"; vagy a "növény-egészségügyi ellenőrzést"; a belépési pont hivatalos szerve végzi el a b) pontban meghatározott helyek bármelyikén.

d) A 18. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban meghatározhatók olyan esetek vagy körülmények, amikor az "azonossági ellenőrzések"; és a "növény-egészségügyi ellenőrzések"; a fent említett más helyek helyett elvégezhetők a rendeltetési helye szerint területileg illetékes hivatalos szerv és vámhatóságok által jóváhagyott rendeltetési helyen - amilyen például az előállítási hely -, feltéve hogy a növények, növényi termékek vagy más áruk szállításával kapcsolatos különleges biztosítékok és okmányok megfelelőek.

e) A 18. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban végrehajtási rendelkezéseket határoznak meg a következőkkel kapcsolatban:

- a b), c) és d) pont szerinti "növény-egészségügyi ellenőrzés"; elvégzésének minimális feltételei,

- a növényeknek, növényi termékeknek vagy más áruknak a c) és d) pontban meghatározott helyekre történő szállításával kapcsolatos különleges biztosítékok és okmányok annak biztosítása érdekében, hogy a szállítás során ne álljon fenn a károsító szervezetek elterjedésének veszélye,

- a d) pont szerinti esetek meghatározásával együtt, a rendeltetési hely tárolási minősítésével és a tárolási feltételekkel kapcsolatos különleges biztosítékok és minimális feltételek.

f) A "növény-egészségügyi ellenőrzés"; minden esetben a 13. cikk (1) bekezdésében említett alaki követelmények szerves részének tekintendő.

(3) A tagállamok meghatározzák a 13. cikk (1) bekezdésének ii. pontjában meghatározott bizonyítványok vagy alternatív okmányok - a jelölések kivételével - megfelelő eredetijét vagy elektronikus formáját, amelyet a 13a. cikk (1) bekezdése b) pontjának i. alpontjában foglalt rendelkezésekkel összhangban az illetékes hivatalos szervnek mutatnak be "iratellenőrzés"; céljából, és a vizsgálat alkalmával az említett szerv "vízumával"; jelölik meg, feltüntetve annak megnevezését és az okmány bemutatásának dátumát.

A 18. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban egy egységes rendszert alakíthatnak ki annak biztosítása érdekében, hogy a bizonyítványban feltüntetett információkat - meghatározott, ültetésre szánt növények esetében - továbbítják minden olyan tagállam vagy terület illetékes hivatalos szervéhez, ahová a szállítmány részét képező növényeket szánják vagy ahol azokat elültetik.

(4) A tagállamok írásban továbbítják a Bizottságnak és a többi tagállamnak a belépési pontként kijelölt helyek jegyzékét. E jegyzék bármilyen változását is haladéktalanul írásban továbbítják.

A tagállamok - saját hatáskörükben - összeállítják a (2) bekezdés b) és a (2) bekezdés c) pontja szerint meghatározott helyek, továbbá a (2) bekezdés d) pontja szerint azonosított rendeltetési helyek jegyzékét. E jegyzékeket a Bizottság számára hozzáférhetővé teszik.

Minden egyes belépési pont hivatalos szervének és minden egyes rendeltetési hely azonossági ellenőrzéseket és növény-egészségügyi ellenőrzéseket végző hivatalos szervének az infrastruktúrát, a személyi állományt és a felszereléseket illetően bizonyos minimumfeltételeket teljesítenie kell.

A 18. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban a fent említett minimumfeltételeket végrehajtási rendelkezésekben állapítják meg.

Ugyanezen eljárással összhangban, az alábbiakra vonatkozó részletes szabályokat állapítanak meg:

a) a vámeljárás alá vonáshoz szükséges okmányok típusa, amiken szerepelnek az (1) bekezdés c) pontjának i. alpontjában meghatározott információk;

b) az alábbiak közötti együttműködés:

i. a belépési pont hivatalos szerve és a rendeltetési hely hivatalos szerve;

ii. a belépési pont hivatalos szerve és a belépési pont vámhivatala;

iii. a rendeltetési hely hivatalos szerve és a rendeltetési hely vámhivatala; és

iv. a belépési pont hivatalos szerve és a rendeltetési hely vámhivatala.

Az említett szabályok tartalmazzák az együttműködés során használandó okmányok mintáit, ezen okmányok továbbításának eszközét, a fenti hivatalos szervek és hivatalok közötti információcserére vonatkozó eljárásokat, továbbá azon intézkedéseket, amelyeket a tételek és - különösen a mozgás során - szállítmányok azonosságának fenntartása és a károsító szervezetek elterjedésének veszélye elleni védekezés érdekében kell foganatosítani a szükséges vámalakiságok elvégzéséig.

(5) A Közösség pénzügyi hozzájárulást biztosít a tagállamoknak a (2) bekezdés b) vagy c) pontjával összhangban végzett növény-egészségügyi ellenőrzésekhez kapcsolódó vizsgálatok infrastruktúrájának erősítése céljából.

E hozzájárulás célja az, hogy a (2) bekezdés e) pontja szerinti végrehajtási rendelkezésekben előírt minimális feltételek teljesítésével már elért szinten túl, javuljon - a rendeltetési helyen találhatótól eltérő vizsgálati pontokon - a vizsgálatokhoz és ellenőrzésekhez, továbbá - szükség esetén - a (7) bekezdésben előirányzott intézkedések végrehajtásához szükséges felszereléssel és berendezésekkel való ellátottság.

A Bizottság az e célra megfelelő előirányzat beállítását javasolja az Európai Unió általános költségvetésébe.

Az e célra rendelkezésre álló előirányzat keretein belül, a Közösség hozzájárulása maximum 50 %-át fedezi a felszerelések és berendezések javításához közvetlenül kapcsolódó kiadásoknak.

A Közösség pénzügyi hozzájárulására vonatkozó részletes szabályokat a 18. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban elfogadott végrehajtási rendeletben állapítják meg.

A Közösség pénzügyi hozzájárulásának elosztását és összegét a 18. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban, az érintett tagállamok által benyújtott információk és okmányok és - szükség esetén - a 21. cikkben említett szakértők által a Bizottság hatáskörében elvégzett vizsgálatok eredményeinek fényében, továbbá az érintett célokra rendelkezésre álló előirányzattól függően határozzák meg.

(6) A 10. cikk (1) és (3) bekezdése értelemszerűen vonatkozik a 13. cikkben említett növényekre, növényi termékekre vagy más árukra - amennyiben azokat felsorolták az V. melléklet A. részében - és amennyiben úgy vélhető a 13. cikk (1) bekezdésében említett alaki követelmények alapján, hogy az ott megállapított feltételek teljesülnek.

(7) Amennyiben a 13. cikk (1) bekezdésében említett formalitások alapján úgy vélhető, hogy az ott megállapított feltételek nem teljesülnek, úgy a következő hivatalos intézkedések közül egyet vagy többet azonnal megtesznek:

a) a szállítmány egészére vagy egy részére vonatkozóan a Közösségbe történő beléptetés megtagadása;

b) egy a Közösségen kívüli rendeltetési helyre történő mozgás, a megfelelő vámeljárással összhangban lévő hivatalos felügyelet mellett, a Közösségen belüli mozgás során;

c) a fertőzött termékek eltávolítása a szállítmányból;

d) megsemmisítés;

e) az ellenőrzések vagy hivatalos vizsgálatok eredményeinek rendelkezésre állásáig növény-egészségügyi zárlat-időszak elrendelése;

f) kivételesen és csak egyedi körülmények között, megfelelő kezelés alkalmazása, amennyiben a tagállam felelős hivatalos szerve úgy véli, hogy - a kezelés eredményeként - a feltételek teljesülni fognak és a károsító szervezetek elterjedésének veszélye elkerülhető; a megfelelő kezelésre vonatkozó intézkedés az I. mellékletben vagy a II. mellékletben fel nem sorolt károsító szervezetek tekintetében is megtehető.

A 11. cikk (3) bekezdésének második albekezdését értelemszerűen kell alkalmazni.

Az a) pontban említett megtagadás, vagy a b) pontban említett, egy Közösségen kívüli rendeltetési helyre történő mozgás, vagy a c) pontban említett eltávolítás esetén a tagállamok meghatározzák, hogy az illetékes hivatalos szervnek vissza kell-e vonnia a növény-egészségügyi bizonyítványokat vagy az újrakiviteli növény-egészségügyi bizonyítványokat, továbbá minden, a növényeknek, növényi termékeknek vagy más áruknak a területükre való bevitele céljából benyújtott más okmányt. A visszavonáskor az említett bizonyítványok vagy okmányok előlapján jól látható helyen elhelyezik az említett hivatalos szerv háromszögletű - "visszavont bizonyítvány"; vagy "visszavont okmány"; feliratú - piros pecsétjét, a hivatalos szerv megnevezésével, továbbá a megtagadás, a Közösségen kívüli rendeltetési helyre történő mozgás kezdési dátumával vagy az eltávolítás dátumával együtt. Ez nyomtatott betűvel és a Közösség legalább egy hivatalos nyelvén szerepel.

(8) A 16. cikk szerinti bejelentések és információk sérelme nélkül, a tagállamok biztosítják, hogy az illetékes hivatalos szervek tájékoztatják a származási harmadik ország vagy a feladó harmadik ország növényvédelmi szervezetét és a Bizottságot minden olyan esetről, amikor az érintett harmadik országból érkező, a növény-egészségügyi követelményeknek nem megfelelő növényeket, növényi termékeket vagy más árukat tartóztattak fel, továbbá a feltartóztatás okairól, a tagállam által a feltartóztatott szállítmány tekintetében megtehető vagy megtett intézkedések sérelme nélkül. A tájékoztatást a lehető leghamarabb meg kell adni, hogy az érintett növényvédelmi szervezetek vagy - amennyiben helyénvaló - a Bizottság tanulmányozhassa az esetet, különös tekintettel a feltartóztatott szállítmányéhoz hasonló további esetek megelőzéséhez szükséges lépések megtételére. A 18. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban egységes tájékoztatási rendszert hozhatnak létre.

13d. cikk

(1) A tagállamok biztosítják a 13a. cikk (1) bekezdésében előírt - a 13. cikk alapján elvégzett - iratellenőrzések, azonossági ellenőrzések és növény-egészségügyi ellenőrzések kapcsán keletkező költségeket fedező díjak (növény-egészségügyi díj) beszedését. A díj mértéke tükrözi:

a) a fenti ellenőrzésekben részt vevő ellenőrök társadalombiztosítási járulékot is tartalmazó bérét;

b) az említett ellenőrök rendelkezésére álló irodát, más felszereléseket, eszközöket és berendezéseket;

c) a szemrevételezéses ellenőrzéshez vagy laboratóriumi vizsgálathoz szükséges mintavételt;

d) a laboratóriumi vizsgálatot;

e) az érintett ellenőrzések hatékony elvégzéséhez szükséges adminisztratív tevékenységeket (beleértve az általános működési költségeket is), amelyek tartalmazhatják az ellenőrök előzetes és munka közbeni képzésével járó kiadásokat is.

(2) A tagállamok a növény-egészségügyi díj mértékét vagy az (1) bekezdéssel összhangban elvégzett részletes költségszámítás alapján állapítják meg, vagy a VIIIa. mellékletben meghatározott átalánydíjat alkalmazzák.

Amennyiben - a 13a. cikk (2) bekezdése értelmében - bizonyos harmadik országokból származó növények, növényi termékek vagy más áruk bizonyos csoportja esetében az azonossági ellenőrzéseket és a növény-egészségügyi ellenőrzéseket csökkentett gyakorisággal végzik, a tagállamok arányosan csökkentett növény-egészségügyi díjat szednek az ebbe a csoportba tartozó összes szállítmány és tétel után, függetlenül attól, hogy azokat vizsgálat alá vonták-e vagy sem.

A 18. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban, végrehajtási intézkedések fogadhatók el e csökkentett növény-egészségügyi díj mértékének a meghatározására.

(3) Amennyiben egy tagállam az abban a tagállamban működő illetékes hivatalos szerv által viselt költségek alapján állapítja meg a növény-egészségügyi díjat, akkor az érintett tagállamok jelentésben közlik a Bizottsággal az (1) bekezdésben felsorolt elemekkel kapcsolatos díjak kiszámításának a módszerét.

Az első albekezdéssel összhangban kiszabott díj nem lehet magasabb, mint a tagállam illetékes hivatalos szerve által viselt tényleges költség.

(4) Az ezen irányelvben előírt díjak semmilyen közvetlen vagy közvetett visszatérítése nem engedélyezett. A VIIIa. mellékletben meghatározott átalánydíjnak valamely tagállam általi lehetséges alkalmazása azonban nem tekintendő közvetett visszatérítésnek.

(5) A VIIIa. mellékletben meghatározott átalánydíj nem érinti az ellenőrzésekhez kapcsolódó olyan különleges tevékenységek során felmerülő kiegészítő költségek fedezésére szolgáló többletdíjakat, mint például az ellenőrök rendkívüli utazásai vagy az ellenőröknek a szállítmányok váratlan késedelme miatti várakozásai, a rendes munkaidőn kívül elvégzett ellenőrzések, a 13. cikkben előírtakon felüli, az ellenőrzésekből levont következtetések megerősítésére szolgáló kiegészítő ellenőrzések vagy laboratóriumi vizsgálatok, a 15. vagy 16. cikk szerinti közösségi jogi aktusok értelmében szükséges különleges növény-egészségügyi intézkedések, a 13c. cikk (7) bekezdése értelmében megtett intézkedések vagy a szükséges okmányok fordítása.

(6) A növény-egészségügyi díj kiszabására jogosult hatóságokat a tagállamok jelölik ki. A díjat az importőr vagy annak vámügyintézéssel megbízott képviselői fizetik.

(7) A növény-egészségügyi díj az (1) bekezdésben említett ellenőrzésekért és azok tanúsításáért a tagállamokban nemzeti, regionális vagy helyi szinten felszámított minden más költség vagy díj helyébe lép.

13e. cikk

A tagállamok által az NNE alapján kiállított "növény-egészségügyi bizonyítványok"; és "újrakiviteli növény-egészségügyi bizonyítványok"; megfelelnek a VII. mellékletben szereplő szabványos minta formátumának.";

9. A 14. cikk második albekezdése a következőképpen módosul:

a) a "17. cikk" kifejezés helyébe a "18. cikk (2) bekezdése" kifejezés lép;

b) a c) pontban "az érintett tagállammal egyetértésben" szöveg helyébe "az érintett tagállammal konzultálva" szöveg lép;

c) a d) pont helyébe a következő szöveg lép:

"d) a mellékletekben a tudományos vagy szakmai ismeretek fejlődésének következtében, vagy a szakmailag indokolt esetben végzendő - a fennálló kártevőveszéllyel összhangban lévő - bármilyen módosítását;";

d) a következő e) ponttal egészül ki:

"e) a VIIIa. melléklet módosításait.";

10. A 15. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) bekezdésben az első albekezdés bevezetése és első két francia bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(1) A 18. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban eltérések határozhatók meg:

- a III. melléklet A. része és B. része vonatkozásában a 4. cikk (1) és (2) bekezdésétől - a 4. cikk (5) bekezdése rendelkezéseinek sérelme nélkül -, továbbá a IV. melléklet A. részének I. szakaszában és a IV. melléklet B. részében említett követelmények vonatkozásában az 5. cikk (1) és (2) bekezdésétől és a 13. cikk (1) bekezdése i. pontjának harmadik francia bekezdésétől,

- faanyagok esetében a 13. cikk (1) bekezdésének ii. pontjától, amennyiben az alternatív dokumentáció vagy jelölés révén egyenértékű biztosíték biztosított,"

b) a (2) és (3) bekezdés helyébe a következő (2), (3) és (4) bekezdés lép:

"(2) Az (1) bekezdés első albekezdésében említett eljárásokkal összhangban, a valamely harmadik ország által a Közösségbe történő export céljából elfogadott növény-egészségügyi intézkedéseket az ezen irányelvben - és különösen a IV. mellékletben - megállapított növény-egészségügyi intézkedésekkel egyenértékűnek ismerik el, amennyiben ez a harmadik ország objektív módon bizonyítja a Közösségnek, hogy intézkedései elérik a Közösség növény-egészségügyi védelmének megfelelő szintjét, és amennyiben ezt megerősítik a 21. cikkben említett szakértőknek az adott harmadik országban végzett vizsgálathoz, ellenőrzéshez és más vonatkozó eljárásokhoz való indokolt hozzáférése következtében tett megállapítások következtetései.

Valamely harmadik ország kérésére a Bizottság konzultációba kezd meghatározott növény-egészségügyi intézkedések egyenértékűségének elismerésére vonatkozó két- vagy többoldalú megállapodások megkötése céljából.

(3) Az (1) bekezdés első albekezdése szerinti eltéréseket vagy a (2) bekezdés szerinti egyenértékűség elismerését előíró határozatok kötelezővé teszik, hogy az ott megállapított feltételeknek való megfelelést az exportáló ország minden egyes egyedi alkalmazás esetében hivatalosan írásban rögzítse, továbbá adja meg a megfelelést megerősítő hivatalos nyilatkozat részleteit.

(4) A (3) bekezdésben említett határozatok meghatározzák, hogy a tagállamok tájékoztassák-e - és ha igen, milyen módon - a többi tagállamot és a Bizottságot minden egyes egyedi alkalmazás esetéről vagy a csoportos alkalmazás eseteiről.";

11. A 16. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) bekezdés első albekezdésének első mondatában az "azonnal" és az "értesíteni" szavak között az "írásban" szóval egészül ki;

b) a (2) bekezdés első és harmadik albekezdésének első mondatában az "azonnal" és az "értesíteni" szavak között az "írásban" szóval egészül ki;

c) a (3) bekezdés harmadik mondatában az "el lehet fogadni" és az "intézkedéseket" szavak között "- a (2) bekezdésben említett esetekben alkalmazott kártevőkre vonatkozó kockázatelemzésen vagy kártevőkre vonatkozó előzetes kockázatelemzésen alapuló -" szöveggel egészül ki, a "19. cikkben" kifejezés helyébe pedig a "18. cikk (2) bekezdésében" kifejezés lép;

d) a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Amennyiben a Bizottságot nem tájékoztatták az (1) vagy (2) bekezdés alapján megtett intézkedésekről, vagy amennyiben a megtett intézkedéseket elégtelennek tartja, akkor - a Növény-egészségügyi Állandó Bizottság üléséig - egy, a kártevőkre vonatkozó előzetes kockázatelemzés alapján, ideiglenes védekezési intézkedéseket tehet, az érintett károsító szervezet kiirtása vagy - amennyiben ez nem lehetséges - elterjedésének megakadályozása érdekében. Ezen intézkedéseket - a 18. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban - a megerősítés, módosítás vagy visszavonás céljából a lehető leghamarabb eljuttatják a Növény-egészségügyi Állandó Bizottsághoz.";

12. A 17. cikket el kell hagyni;

13. A 18. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"18. cikk

(1) A Bizottság munkáját a 76/894/EGK tanácsi határozattal [*] HL L 340., 1976.12.9., 25. o. létrehozott Növény-egészségügyi Állandó Bizottság (a továbbiakban: "a bizottság";) segíti.

(2) Az e bekezdésre való hivatkozás esetén, az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időszak három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát.";

14. A 19. cikket el kell hagyni;

15. A 21. cikk a következőképpen módosul:

a) a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(3) Az (1) bekezdésben említett ellenőrzéseket a következő feladatok tekintetében végzik el:

- a 6. cikk szerinti vizsgálatok figyelemmel kísérése,

- a 12. cikk (3) bekezdése szerinti hivatalos ellenőrzések végzése,

- a 13. cikk (1) bekezdése szerint vizsgálatok tagállamokkal együttműködve történő figyelemmel kísérése vagy - az (5) bekezdés ötödik albekezdésében megállapított rendelkezések keretei között - elvégzése,

- a 13b. cikk (6) bekezdésében említett technikai szabályozásokban meghatározott tevékenységek elvégzése vagy figyelemmel kísérése,

- a 15. cikk (1) bekezdésében, a 15. cikk (2) bekezdésében és a 16. cikk (3) bekezdésében említett vizsgálatok lefolytatása,

- a 3. cikk (9) bekezdésében, a 4. cikk (5) bekezdésében, az 5. cikk (5) bekezdésében és a 13b. cikk (4) bekezdésében említett kísérleti vagy tudományos célokra vagy fajtaszelekciós munkára a bizonyos károsító szervezetek, növények, növényi termékek vagy más áruk a Közösségbe vagy annak bizonyos védett övezeteibe történő esetleges bevitelére vagy azokon belüli mozgatására vonatkozó feltételeket megállapító rendelkezések értelmében előírt tevékenységek figyelemmel kísérése,

- a 15. cikk szerint adott felhatalmazás értelmében, a 16. cikk (1) vagy (2) bekezdése szerint a tagállamok által megtett intézkedések értelmében, vagy a 16. cikk (3) vagy (5) bekezdése szerint elfogadott intézkedések értelmében előírt tevékenységek figyelemmel kísérése,

- a Bizottság segítése a (6) bekezdésben említett kérdésekben,

- a (7) bekezdésben említett részletes szabályokban a szakértőkre bízott bármely más feladat elvégzése,";

b) az (5) bekezdés második albekezdése a harmadik mondat után a következő mondattal egészül ki:

"Ez a rendelkezés nem vonatkozik az említett szakértőknek a tagállamok importvizsgálataiban való részvétele kapcsán eszközölt, következő típusú kérelmekből származó: laboratóriumi vizsgálat, és szemrevételezéses ellenőrzéshez vagy laboratóriumi vizsgálathoz szükséges mintavétel és a 13d. cikkben említett díjak által már fedezett kiadásokra.";

16. A 24. cikk (3) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:

"A (3) bekezdés alapján visszatérítendő összegeket a 18. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban rögzítik.";

17. A 25. és 26. cikkben a "13. cikk (9) bekezdése" hivatkozás helyébe a "13c. cikk (5) bekezdése" hivatkozás lép.

18. A VII. melléklet B. része a következőképpen módosul:

a) A cím helyébe a következő cím lép:

"B. Újrakiviteli növény-egészségügyi bizonyítványminta"

.

b) A bizonyítványminta 2. rovatában a "RE-EXPORT NÖVÉNY-EGÉSZSÉGÜGYI BIZONYÍTVÁNY" szavak helyébe az "ÚJRAKIVITELI NÖVÉNY-EGÉSZSÉGÜGYI BIZONYÍTVÁNY" szavak lépnek.

19. Az irányelv, a VIII. melléklete után a következő VIIIa. melléklettel egészül ki:

VIIIa. MELLÉKLET

A 13d. cikk (2) bekezdésében említett átalánydíj mértékét a következő szinten állapítják meg:

(EUR) |

Megnevezés | Mennyiség | Ár |

a)iratellenőrzésnél | Szállítmányonként | 7 |

b)azonossági ellenőrzésnél | Szállítmányonként | |

-egy teherautónyi, vasúti vagonnyi vagy hasonló méretű tartálynyi mennyiségig | 7 |

-a fentinél nagyobb mennyiség esetén | 14 |

c)növény-egészségügyi ellenőrzésnél, a következő előírásokkal összhangban: | | |

-dugványok, magról nevelt növények (az erdészeti szaporítóanyag kivételével), fiatal szamóca- vagy zöldségnövények | Szállítmányonként | |

-10000 darabig | 17,5 |

-minden további 1000 egység | 0,7 |

-maximum ár | 140 |

-cserjék, fák (a kivágott karácsonyfák kivételével), más fásszárú faiskolai növények, beleértve az erdészeti szaporítóanyagot is (a vetőmag kivételével) | Szállítmányonként | |

-1000 darabig | 17,5 |

-minden további 100 egység | 0,44 |

-maximum ár | 140 |

-ültetésre szánt hagymagumók, gumós gyökerek, rizómák, gyökérgumók (a burgonyagumók kivételével) | Szállítmányonként | |

-200 kg tömegig | 17,5 |

-minden további 10 kg | 0,16 |

-maximum ár | 140 |

-vetőmagok, szövettenyészetek | Szállítmányonként | |

-100 kg tömegig | 7,5 |

-minden további 10 kg | 0,175 |

-maximum ár | 140 |

-a táblázatban máshol nem említett más, ültetésre szánt növények | Szállítmányonként | |

-5000 darabig | 17,5 |

-minden további 100 egység | 0,18 |

-maximum ár | 140 |

-vágott virágok | Szállítmányonként | |

-20000 darabig | 17,5 |

-minden további 1000 egység | 0,14 |

-maximum ár | 140 |

-lombos ágak, tűlevelűek részei (a kivágott karácsonyfák kivételével) | Szállítmányonként | |

-100 kg tömegig | 17,5 |

-minden további 100 kg | 1,75 |

-maximum ár | 140 |

-kivágott karácsonyfák | Szállítmányonként | |

-1000 darabig | 17,5 |

-minden további 100 egység | 1,75 |

-maximum ár | 140 |

-növények - mint pl. gyógyfüvek, fűszernövények és leveles zöldségek - levelei | Szállítmányonként | |

-100 kg tömegig | 17,5 |

-minden további 10 kg | 1,75 |

-maximum ár | 140 |

-gyümölcsök, zöldségek (a leveles zöldségek kivételével) | Szállítmányonként | |

-25000 kg tömegig | 17,5 |

-minden további 1000 kg | 0,7 |

-burgonyagumók | Tételenként | |

-25000 kg tömegig | 52,5 |

-minden további 25000 kg | 52,5 |

-faanyag (a fakéreg kivételével) | Szállítmányonként | |

-100 m3 térfogatig | 17,5 |

-minden további m3 | 0,175 |

-talaj és táptalaj, fakéreg | Szállítmányonként | |

-25000 kg tömegig | 17,5 |

-minden további 1000 kg | 0,7 |

-maximum ár | 140 |

-gabona | Szállítmányonként | |

-25000 kg tömegig | 17,5 |

-minden további 1000 kg | 0,7 |

-maximum ár | 700 |

-a táblázatban máshol nem említett más növények vagy növényi termékek | Szállítmányonként | 17,5 |

Amennyiben egy szállítmány nem kizárólag a vonatkozó francia bekezdés leírása szerinti termékekből áll, akkor annak a vonatkozó francia bekezdés leírása szerinti termékekből álló részeit (tétel vagy tételek) külön szállítmányként kezelik.

20. Amennyiben valamely rendelkezés - az (1)-(18) bekezdésben módosított rendelkezések kivételével - a "17. cikkben megállapított eljárással összhangban" vagy a "18. cikkben megállapított eljárással összhangban" hivatkozást tartalmazza, akkor ennek helyébe a "18. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárással összhangban" hivatkozás lép.

2. cikk

A tagállamok 2005. január 1. előtt elfogadják és kihirdetik azokat a rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Ezeket a rendelkezéseket 2005. január 1-jétől alkalmazzák.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, akkor azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok állapítják meg.

A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguk azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2002. november 28-án.

a Tanács részéről

az elnök

M. Fischer Boel

[1] HL C 240. E, 2001.8.28., 88. o.

[2] HL C 53. E, 2002.2.28., 179. o.

[3] HL C 36., 2002.2.8., 46. o.

[4] HL L 169., 2000.7.10. A legutóbb a 2002/36/EK bizottsági irányelvvel (HL L 116., 2002.5.3., 16. o.) módosított irányelv.

[5] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32002L0089 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32002L0089&locale=hu