32004R0865[1]

A Tanács 865/2004/EK rendelete (2004. április 29.) az olívaolaj és az étkezési olajbogyó piacának közös szervezéséről és a 827/68/EGK rendelet módosításáról

A Tanács 865/2004/EK rendelete

(2004. április 29.)

az olívaolaj és az étkezési olajbogyó piacának közös szervezéséről és a 827/68/EGK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 36. cikkére és 37. cikke (2) bekezdésének harmadik albekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére [1],

tekintettel az Európai Szociális és Gazdasági Bizottság véleményére [2],

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

mivel:

(1) A közös agrárpolitika célja a Szerződés 33. cikkében megállapított célkitűzések megvalósítása. Az olívaolaj és étkezési olajbogyó ágazatában a piacok stabilizálása, valamint a mezőgazdasági népesség megfelelő életszínvonalának biztosítása érdekében jövedelemtámogatást kell előírni az olajfaligetet fenntartó mezőgazdasági termelők számára, továbbá belső piaci intézkedéseket, hogy megfelelő keretet biztosítsanak az árak és az ellátási feltételek számára, valamint olyan intézkedéseket, amelyek célja a piaci kereslet befolyásolása a termékminőség, illetve a fogyasztók minőségtudatosságának előmozdítása által.

(2) A közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló, 2003. szeptember 29-i 1782/2003/EK tanácsi rendelet [3] jövedelemtámogatást ír elő az olajfaligetet fenntartó mezőgazdasági termelők számára az egységes támogatás és az olajfaligetek fenntartására nyújtott támogatás formájában.

(3) Az olaj- és zsírpiac közös szervezésének létrehozásáról szóló, 1966. szeptember 22-i 136/66/EGK tanácsi rendeletet [4] ezért hatályon kívül kell helyezni, és egy új rendelettel kell felváltani. Egyúttal az olívaolaj-ágazatra vonatkozó következő tanácsi rendeleteket szintén hatályon kívül kell helyezni: a 154/75/EGK [5], a 2754/78/EGK [6], a 3519/83/EGK [7], a 2261/84/EGK [8], a 2262/84/EGK [9], a 3067/85/EGK [10], az 1332/92/EGK [11], a 2159/92/EGK [12], a 3815/92/EGK [13], az 1414/97/EK [14], az 1638/98/EK [15] és az 1873/2002/EK [16] rendelet.

(4) A gazdasági évet hozzá kell igazítani az összes olajbogyófajta termelési ciklusához és - az összehangolás egyszerűsítése céljából - a többi mezőgazdasági termékre vonatkozó gazdasági évhez.

(5) Az olívaolaj megjelölései és meghatározásai, illetve az elnevezés meghatározó tényezők a piaci szerkezet szempontjából, mivel a minőségi előírások alapját képezik, és megfelelő információt biztosítanak a termékről a fogyasztók számára.

(6) Az olívaolaj jellemző tulajdonságai igazolják a termék iránt tanúsított fogyasztói érdeklődést annak ellenére, hogy ennek az olajnak más olajokkal és zsírokkal összehasonlítva magas az ára. A fogyasztóknak kínált termékek minőségével és eredetiségével való visszaélések, illetve az ily módon esetlegesen előidézett komoly piaci zavarok elkerülésének biztosítása érdekében különleges intézkedésekre van szükség az olajbogyó- és olívaolaj-fajták minőségének javítása és védelme céljából.

(7) A címkéken feltüntetett információ valódiságát a legfejlettebb analitikai módszerekkel és más olyan intézkedésekkel kell biztosítani, amelyek lehetővé teszik az egyes olívaolaj-kategóriák jellemző tulajdonságainak meghatározását.

(8) Figyelembe véve a termelési szint és a világpiacon rendelkezésre álló kínálat változásai által eredményezett hatást, megfelelő intézkedésekről kell gondoskodni a belső piac stabilizálása érdekében.

(9) A magántárolási szerződésekre vonatkozó támogatási rendszert az olívaolaj-ellátás szabályozásának hatékony eszközeként tartják számon, amely védőhálóként működik a piac működésében fellépő súlyos zavar esetén.

(10) Az olívaolaj és az étkezési olajbogyó tekintetében érdekelt piaci szereplőknek a kérdéses termékek minőségének javításához, továbbá a minőség biztosításához - és ezáltal a fogyasztók érdeklődésének felkeltéséhez, valamint a piaci egyensúly fenntartásához - történő hozzájárulását egy közösségi rendszer segítségével kell ösztönözni és megszervezni.

(11) Közösségi finanszírozás szükséges ahhoz, hogy ösztönözzék a piaci szereplők elismert szervezeteit az olívaolaj és az étkezési olajbogyó termelési minőségének javítását célzó munkaprogramok létrehozására, e finanszírozás a közvetlen támogatásból - az 1782/2003/EK rendelet 110i. cikkének (4) bekezdésével összhangban - a tagállamok által visszatartható bizonyos százaléknak felel meg. A közösségi támogatást a kérdéses munkaprogramban vállalt intézkedésekhez kapcsolódó prioritásoknak megfelelően kell elosztani.

(12) A harmadik országokkal folytatott olívaolaj-kereskedelem volumene ellenőrzésének céljából, ugyanakkor az igazgatási eljárások egyszerűsítését szem előtt tartva, rendelkezni kell egy importengedély-rendszer létrehozásáról, amely biztosítéknyújtási kötelezettséget is magában foglal a behozatali engedélyt igénylő ügyletek megvalósításának biztosítása érdekében. Ha a piac alakulása szükségessé teszi az olívaolaj Közösségből történő kivitelének szigorúbb ellenőrzését, a Bizottság jogosult egy exportengedély-rendszer bevezetésére.

(13) Az olívaolaj és az étkezési olajbogyó közösségi piacának része a Közösség határainál működő, importvámokat is magában foglaló kereskedelmi rendszer. E kereskedelmi rendszert a nemzetközi megállapodások értelmében elfogadott kötelezettségvállalásokra kell alapozni.

(14) A Kereskedelmi Világszervezet (WTO) megállapodásai által érintett mezőgazdasági termékekre alkalmazandó vámokat többnyire a közös vámtarifa tartalmazza. A Bizottság számára azonban lehetővé kell tenni e vámok részleges vagy teljes felfüggesztését abból a célból, hogy biztosítsa az olívaolaj megfelelő szintű kínálatát a belső piacon.

(15) Az említett piac megfelelő működésének biztosításához szükséges mértékben rendelkezni kell az aktív és passzív feldolgozási rendszer igénybevételének szabályozására, illetve, ha a piaci helyzet indokolja, a rendszer alkalmazásának -összehangolt módon történő - betiltására.

(16) A vámrendszer lehetővé teszi, hogy minden egyéb védintézkedés nélkülözhető legyen a Közösség külső határainál. A belső piac és a vámrendszer viszont rendkívüli körülmények között elégtelennek bizonyulhat. Annak érdekében, hogy ne maradjon a közösségi piac védelem nélkül az esetleg bekövetkező zavarokkal szemben, az ilyen esetekben a Közösségnek képesnek kell lennie haladéktalanul fellépni minden lehetséges intézkedéssel. Minden ilyen intézkedésnek meg kell felelnie a WTO-megállapodásokból fakadó kötelezettségeknek.

(17) A nemzeti támogatások biztosítása veszélyeztetné a közös árakon alapuló egységes piac megfelelő működését. Ezért a Szerződésnek az állami támogatások tekintetében irányadó rendelkezéseit alkalmazni kell az e közös piacszervezés hatálya alá tartozó termékek esetében is.

(18) Mivel az olívaolaj és az étkezési olajbogyó közös piaca folyamatosan fejlődik, a Bizottságnak és a tagállamoknak folyamatosan tájékoztatniuk kell egymást e változásokról.

(19) Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/458/EK tanácsi határozattal [17] összhangban kell elfogadni.

(20) Mivel meg kell oldani bizonyos gyakorlati jellegű és egyedi problémákat, a Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy sürgős esetben elfogadja a szükséges intézkedéseket.

(21) Az e rendelet alkalmazásából eredő kötelezettségek eredményeként a tagállamoknál felmerült kiadásokat a Közösség finanszírozza a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló, 1999. május 17-i 1258/1999/EK tanácsi rendelettel [18] összhangban.

(22) A 136/66/EGK rendelet által létrehozott közös piacszervezés által érintett termékeket, amelyekre nem vonatkozik az olívaolaj és az étkezési olajbogyó közös piacszervezése vagy valamely más közös piacszervezés, bele kell foglalni az egyes, a Szerződés II. mellékletében felsorolt termékek piacának közös szervezéséről szóló, 1968. június 28-i 827/68/EGK tanácsi rendeletbe [19],

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK ÉS MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEK

1. cikk

Az olívaolaj és étkezési olajbogyó piacának közös szervezése a következő termékeket érinti:

KN-kód | Megnevezés |

| |

a) | 1509 | Olívaolaj és frakciói, finomítva is, de vegyileg nem átalakítva |

| 151000 | Kizárólag olívabogyóból nyert más olaj és frakciói finomítva is, de vegyileg nem átalakítva, beleértve a 1509 vtsz. alá tartozó olajokkal vagy ezek frakcióival készült keverékeket is |

b) | 07099031 | Nem étolaj kinyerésére szánt olajbogyó, frissen vagy hűtve, |

| 07099039 | Más olajbogyó, frissen vagy hűtve |

| 07108010 | Olajbogyó (nyersen, gőzöléssel vagy vízben forrázással főzve is) fagyasztva |

| 071120 | Olajbogyó ideiglenesen tartósítva (pl. kéndioxidgázzal, sós lében, kénes vízben vagy más tartósító oldatban), de közvetlen fogyasztásra nem alkalmas állapotban |

| ex07129090 | Szárított olajbogyó egészben, aprítva, szeletelve, törve vagy porítva, de tovább nem elkészítve |

| 20019065 | Olajbogyó ecettel vagy ecetsavval elkészítve vagy tartósítva |

| ex20049030 | Olajbogyó ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, fagyasztva |

| 200570 | Olajbogyó ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, nem fagyasztva |

c) | 1522003115220039 | Zsíros anyagok és állati vagy növényi viaszok feldolgozási maradékai olívaolajra jellemző tulajdonságokkal rendelkező olajtartalommal |

| 2306901123069019 | Olívaolaj kivonásakor keletkező olajpogácsa és más maradék |

2. cikk

Az 1. cikkben felsorolt termékek tekintetében a gazdasági év július 1-jétől a következő év június 30-ig tart. A 2005/06. gazdasági év azonban 2005. november 1-jén kezdődik.

3. cikk

Ezt a rendeletet az 1782/2003/EK rendeletben előírt intézkedések sérelme nélkül kell alkalmazni.

4. cikk

(1) Az olívaolajok és olívapogácsa-olajok I. mellékletben szereplő megjelöléseinek és meghatározásainak alkalmazása kötelező az érintett termékeknek az egyes tagállamokban történő forgalomba hozatalakor, a Közösségen belüli kereskedelem, illetve - amennyiben megfelel a kötelező erejű nemzetközi szabályoknak - a harmadik országokkal történő kereskedelem során.

(2) Kizárólag az I. melléklet 1a. és 1b., 3. és 6. pontjában említett olajok hozhatók forgalomba a kiskereskedelemben.

II. FEJEZET BELSŐ PIAC

I. SZAKASZ Forgalmazási előírások

5. cikk

(1) Az 1. cikk a) pontjában említett termékek tekintetében forgalmazási előírások állapíthatók meg különösen a minőségi osztályozásra, a csomagolásra és a kiszerelésre vonatkozóan, a termelés és fogalmazás technikai jellegű követelményeinek, valamint az e termékek fizikai, kémiai és organoleptikus jellemzőinek meghatározására használt módszerek fejlődésének figyelembevételével.

Ilyen előírások megállapítása esetén az általuk érintett termékek kizárólag a szóban forgó előírásokkal összhangban hozhatók forgalomba a Közösség területén.

(2) Olyan termékek esetében, amelyekre forgalmazási előírások vonatkoznak, a tagállamok ellenőrzik, hogy az érintett termékek megfelelnek-e az adott előírásoknak, és indokolt esetben szankciót szabnak ki. A tagállamok értesítik a Bizottságot az e bekezdés alkalmazása érdekében tett intézkedésekről.

(3) A forgalmazási előírásokat, e cikk részletes végrehajtási szabályait, és - adott esetben - az alkalmazandó analitikai módszereket a 18. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban kell elfogadni.

2. SZAKASZ A piac működésében fellépő zavarok

6. cikk

(1) Amennyiben a Közösség egyes régióiban súlyos zavarok lépnek fel a piac működésében, a piac szabályozása céljából - a 18. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban - születhet olyan döntés, hogy a megfelelő biztosítékot ajánló és a tagállamok által elismert szervezeteket felhatalmazzák arra, hogy szerződést kössenek az általuk forgalmazott olívaolaj tárolására.

Az első albekezdésben említett intézkedések többek között akkor alkalmazhatók, ha egy reprezentatív időszakban feljegyzett piaci átlagár kevesebb, mint:

- 1779 EUR/tonna extra szűz olívaolaj esetében, vagy

- 1710 EUR/tonna szűz olívaolaj esetében, vagy

- 1523 EUR/tonna két fokos szabadzsírsav-tartalommal rendelkező lampante olívaolaj esetében; ez az összeg tonnánként 36,70 euróval csökken a zsírsavtartalom minden további foka után.

(2) Az (1) bekezdésben említett szerződések teljesítéséhez pályázati úton támogatást lehet odaítélni.

(3) A (2) bekezdésben említett támogatás összegét és e cikk részletes végrehajtási szabályait, különösen a mennyiségeket, a minőséget és az érintett olajok tárolási időtartamát a 18. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban kell megállapítani úgy, hogy ezek jelentős hatást gyakoroljanak a piacra.

3. SZAKASZ Piaci szereplők szervezetei

7. cikk

(1) E rendelet alkalmazásában a piaci szereplők szervezeteit a következők alkotják: elismert termelői szervezetek, elismert szakmaközi szervezetek vagy egyéb piaci szereplők elismert szervezetei az olívaolaj-ágazatban vagy ezek társulásai.

(2) E szakasz alkalmazásában az "elismert szakmaközi szervezetek" olyan jogi személyek, amelyeket:

- az 1. cikkben említett termékek előállításához és/vagy kereskedelméhez és/vagy feldolgozásához kapcsolódó gazdasági tevékenységek képviselői alkotják,

- az azokat alkotó valamennyi szervezet vagy azok társulásai, vagy ezek közül néhánynak a kezdeményezésére alapítottak,

- elismer az adott tagállam, amelyben működnek.

8. cikk

(1) A tagállamok által az 1782/2003/EK rendelet 110i. cikkének (4) bekezdésével összhangban visszatartott összegek biztosítják a következő területeken vagy azok valamelyikén a piaci szereplők szervezetei által elkészítendő hároméves munkaprogramok közösségi finanszírozását:

a) a piac figyelemmel kísérése és adminisztratív irányítása az olívaolaj és étkezési olajbogyó ágazatában;

b) az olajbogyó-termesztés környezeti hatásainak javítása;

c) az olívaolaj- és az étkezési olajbogyó termelés minőségének javítása;

d) a nyomon követést biztosító rendszer, az olívaolaj és az étkezési olajbogyó minőségének tanúsítása és védelme, különösen a végső felhasználóknak értékesített olívaolajok minőségének ellenőrzése, ami a nemzeti hatóságok hatókörébe tartozik;

e) a piaci szereplők szervezetei által az olívaolaj minőségének javítása céljából végrehajtott intézkedésekre vonatkozó információk terjesztése;

(2) Az (1) bekezdésben említett munkaprogramokra nyújtott közösségi finanszírozás maximuma megegyezik a tagállamok által a támogatásokból visszatartott összegekkel. A finanszírozás a támogatható költségeket érinti, a következő felső határokkal:

- az (1) bekezdés a) és b) pontjában említett területen végzett tevékenységek 100 %-a,

- a tárgyi eszköz befektetések 100 %-a, és az (1) bekezdés c) pontjában említett területen végzett egyéb tevékenységek 75 %-a,

- az (1) bekezdés d) és e) pontjában említett területeken a piaci szereplők azon elismert szervezetei által legalább három harmadik országban vagy nem termelő tagállamban végrehajtott munkaprogramok 75 %-a, amelyek legalább két termelő tagállamból származnak, valamint az e területeken végrehajtott egyéb tevékenységek 50 %-a.

A tagállamok kiegészítő finanszírozást biztosítanak a közösségi finanszírozás által nem fedezett költségek legfeljebb 50 %-áig.

(3) A tagállamok megvizsgálják, hogy a közösségi finanszírozás odaítéléséhez szükséges feltételek teljesülnek-e. Ebből a célból elvégzik a munkaprogramok pénzügyi ellenőrzését, és végrehajtanak egy ellenőrzési tervet, amely egy olyan mintán alapul, amelyet kockázatelemzés alapján állapítanak meg, és az e cikk értelmében közösségi támogatásban részesülő termelői szervezeteknek évente legalább 30 %-át, illetve a piaci szereplők összes egyéb szervezetét magában foglalja.

9. cikk

A 18. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban részletes szabályokat kell elfogadni a következők tekintetében:

a) a piaci szereplők szervezeteinek és azok társulásainak elismeréséhez szükséges feltételek;

b) a 8. cikk (1) bekezdésének a)e) pontjában említett területekre vonatkozó programok keretében a támogatható intézkedések típusai;

c) a programok tagállamok általi jóváhagyására vonatkozó eljárások;

d) a munkaprogramok ellenőrzésére, a szankciókra és pénzügyi ellenőrzésükre vonatkozó intézkedések;

e) az e szakasz végrehajtásához esetleg szükséges bármilyen egyéb részletes rendelkezés.

III. FEJEZET HARMADIK ORSZÁGOKKAL FOLYTATOTT KERESKEDELEM

10. cikk

(1) Az 1509, 1510 00, 0709 90 39, 0711 20 90, 2306 90 19, 1522 00 31, 1522 00 39 KN-kód alá tartozó bármely termék Közösségbe történő behozatala esetén behozatali engedélyt kell bemutatni.

A behozatali engedélyeket a tagállamok minden kérelmezőnek kiállítják, tekintet nélkül azok Közösségen belüli letelepedési helyére.

(2) A behozatali engedélyek a Közösség egész területén érvényesek. Az ilyen engedélyek kiadása biztosítéknyújtáshoz kötött, amely garantálja a termékeknek az engedély érvényességi ideje alatt történő behozatalát a Közösségbe. A vis maior eseteinek kivételével a biztosíték részben vagy teljesen elvész, ha a behozatalt nem, vagy csak részben hajtják végre a megadott időszakon belül.

(3) Amennyiben a piaci fejlemények követése céljából szükségessé válik, a 18. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban születhet olyan döntés, hogy az 1. cikk a) pontjában felsorolt termékek bármelyikének a Közösségből történő kivitelét kiviteli engedély bemutatásához kötik.

(4) Az engedélyek érvényességi idejét és e cikk egyéb részletes alkalmazási szabályait a 18. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban kell elfogadni.

11. cikk

(1) E rendelet eltérő rendelkezésének hiányában, a közös vámtarifában meghatározott vámtételeket kell alkalmazni az 1. cikkben felsorolt termékekre.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérve, amennyiben az olívaolaj közösségi piaci ára legalább három hónapig jelentősen meghaladja a 6. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében megállapított átlagárak 1,6-szorosát, a 18. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban, és annak biztosítására, hogy a közösségi piacot a tagsággal nem rendelkező országokból történő behozatal útján megfelelően ellássák olívaolajjal, születhet olyan döntés, hogy:

- részben vagy teljesen felfüggesztik az olívaolajra vonatkozó közös vámok alkalmazását, és megállapítják a felfüggesztésre vonatkozó részletes szabályokat,

- a közös vámtarifa csökkentett vámtételével behozatali kontingenst nyitnak meg az olívaolaj tekintetében, és megállapítják az ilyen kontingensek kezelésére vonatkozó részletes szabályokat.

Ezeket az intézkedéseket a szükséges legrövidebb ideig lehet csak alkalmazni, amely semmiképpen sem lépheti túl az adott gazdasági év végét.

12. cikk

(1) A kombinált nómenklatúra értelmezésének általános szabályai és az alkalmazására vonatkozó részletes szabályok vonatkoznak az e rendelet hatálya alá tartozó termékek tarifás besorolására. Az e rendelet alkalmazásából származó tarifás nómenklatúrát fel kell venni a közös vámtarifába.

(2) Ha e rendelet vagy az e rendelet értelmében elfogadott rendelkezések másképpen nem írják elő, a harmadik országokkal folytatott kereskedelemben tilos:

a) a vámokkal azonos hatású bármilyen díj kivetése;

b) bármilyen mennyiségi korlátozás vagy azzal azonos hatású intézkedés alkalmazása.

13. cikk

Az olívaolaj- és étkezési olajbogyó ágazatban a piac közös szervezésének megfelelő működéséhez szükséges mértékben és a 18. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban az 1. cikk a) és b) pontjában felsorolt termékekre vonatkozó aktív feldolgozási eljárások alkalmazása részben vagy teljes mértékben megtiltható.

14. cikk

(1) Ha a behozatal vagy kivitel miatt az 1. cikkben felsorolt egy vagy több termék közösségi piacán olyan súlyos zavar lép fel, amely veszélyeztetheti a Szerződés 33. cikkében megállapított célkitűzések megvalósítását, vagy ennek veszélye fenyeget, megfelelő intézkedések alkalmazhatók a WTO-tagsággal nem rendelkező országokkal folytatott kereskedelemben mindaddig, amíg az ilyen zavar vagy ennek veszélye meg nem szűnik.

(2) Amennyiben az (1) bekezdésben említett helyzet fennáll, a Bizottság - a tagállamok kérésére vagy saját kezdeményezésére - határoz a megfelelő intézkedésekről. A tagállamokat értesítik ezekről az intézkedésekről, amelyek azonnal alkalmazandók. Ha a Bizottsághoz kérelem érkezik valamely tagállamtól, a Bizottság a kérelem kézhezvételétől számított három munkanapon belül határozatot hoz.

(3) A Bizottság által hozott intézkedések tekintetében bármely tagállam - az értesítéstől számított három munkanapon belül - a Tanácshoz fordulhat. A Tanács haladéktalanul összeül. A Tanács minősített többséggel módosíthatja vagy hatályon kívül helyezheti a kérdéses intézkedést attól a naptól számított egy hónapon belül, amikor az intézkedés tekintetében a Tanácshoz fordultak.

(4) Az e cikk alapján elfogadott rendelkezéseket a Szerződés 300. cikkének (2) bekezdésével összhangban megkötött megállapodásokból eredő kötelezettségekre való tekintettel kell alkalmazni.

IV. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

15. cikk

E rendelet eltérő rendelkezésének hiányában a Szerződés 87., 88. és 89. cikkét alkalmazni kell az e rendelet 1. cikkében felsorolt termékek termelésére és kereskedelmére.

16. cikk

E rendelet alkalmazásával összeegyeztethetetlen a tagállamok által az egyéb növényi olajok olívaolajhoz viszonyított árának növelésére tett minden olyan intézkedés, amelynek célja, hogy az általuk előállított olívaolaj számára értékesítési lehetőséget biztosítsanak.

17. cikk

A tagállamok és a Bizottság megküldenek egymásnak minden olyan információt, amely e rendelet alkalmazásához, valamint az olívaolajra és az étkezési olajbogyóra vonatkozó nemzetközi kötelezettségeknek való megfeleléshez szükséges.

A szükséges információ meghatározására, illetve az annak közlésére és terjesztésére vonatkozó részletes szabályokat a 18. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban kell elfogadni.

18. cikk

(1) A Bizottságot munkájában az Olívaolaj- és Étkezésiolajbogyó-piaci Irányítóbizottság (a továbbiakban: a bizottság) segíti.

(2) E bekezdésre való hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat 4. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 4. cikkének (3) bekezdésében megállapított időtartam egy hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát.

19. cikk

Sürgős esetben a gyakorlati és egyedi problémák megoldására irányuló szükségszerű és indokolt intézkedéseket a 18. cikkben említett eljárással összhangban kell elfogadni. Az ilyen intézkedések eltérhetnek e rendelet egyes részeitől, de csak a feltétlenül szükséges mértékben és időtartamra.

20. cikk

A tagállamoknál az e rendelet szerinti kötelezettségeik végrehajtása során felmerült kiadások tekintetében az 1258/1999/EK rendeletet, valamint a végrehajtására elfogadott rendelkezéseket kell alkalmazni.

V. FEJEZET ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

21. cikk

A 136/66/EGK rendelet a következőképpen módosul:

1. Az 5. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"2. Az 1998/99. gazdasági évtől az (1) bekezdésben előírt termelési támogatás egységösszege tonnánként 1322,5 EUR.";

2. A 20d. cikk (1) bekezdésében "az 1998/99-2003/04. gazdasági évre" szövegrész helyébe "az 1998/99. gazdasági évtől" lép.

22. cikk

Az 1638/98/EGK rendelet 5. cikkében az első bekezdést el kell hagyni.

23. cikk

Az 1873/2002/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. A 2. cikkben a "2002/2003. és a 2003/2004. gazdasági évre vonatkozóan" kifejezés helyébe a "2002/03. gazdasági évtől" lép.

2. A 3. cikkben a "2002/2003. és a 2003/2004. gazdasági évre vonatkozóan" kifejezés helyébe a "2002/03. gazdasági évtől" lép.

24. cikk

(1) A 136/66/EGK, 154/75/EGK, 2754/78/EGK, 3519/83/EGK, 2261/84/EGK, 2262/84/EGK, 3067/85/EGK, 1332/92/EGK, 2159/92/EGK, 3815/92/EGK, 1414/97/EK, 1638/98/EK és az 1873/2002/EK rendelet 2005. november 1-jétől hatályát veszti.

A termelési támogatás igazgatása és ellenőrzése céljából szükséges rendelkezések azonban továbbra is alkalmazandók a 2004/05. gazdasági évig terjedő gazdasági évekhez kapcsolódó termelési támogatások igazgatása és ellenőrzése tekintetében.

A hatályon kívül helyezett 136/66/EGK rendeletre történő hivatkozásokat az e rendeletre tett hivatkozásként kell értelmezni.

(2) A 18. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban átmeneti intézkedések fogadhatók el.

25. cikk

A 827/68/EGK rendelet mellélete e rendelet II. mellékletének megfelelően módosul.

26. cikk

(1) Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

(2) Ezt a rendeletet a 2005/06. gazdasági évtől kell alkalmazni. A 21-23. cikket azonban 2004. november 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Luxembourgban, 2004. április 29-én.

a Tanács részéről

az elnök

M. McDowell

[1] 2004. március 10-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

[2] 2004. február 25-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

[3] HL L 270., 2003.10.21., 1. o. A 864/2004/EK rendelettel (lásd ennek a Hivatalos Lapnak a 48. oldalát) módosított rendelet.

[4] HL L 172., 1966.9.30., 3025/66. o. A legutóbb az 1513/2001/EK rendelettel (HL L 201., 2001.7.26., 4. o.) módosított rendelet.

[5] A Tanács 1975. január 21-i 154/75/EGK rendelete olajfakataszter létrehozásáról az olívaolaj-termelő tagállamokban (HL L 19., 1975.1.24., 19. o.) A legutóbb a 3788/85/EGK rendelettel (HL L 367., 1985.12.31., 1. o.) módosított rendelet.

[6] A Tanács 1978. november 23-i 2754/78/EGK rendelete az olívaolaj-ágazatban alkalmazott intervencióról (HL L 331., 1978.11.28., 13. o.) A legutóbb a 2203/90/EGK rendelettel (HL L 201., 1990.7.31., 5. o.) módosított rendelet.

[7] A Tanács 1983. december 12-i 3519/83/EGK rendelete az olívaolaj melléktermékei vagy az olívamaradék-olaj finomításából származó savas olajokra vonatkozó bizonyos intézkedések megállapításáról (HL L 352., 1983.12.15., 2. o.)

[8] A Tanács 1984. július 17-i 2261/84/EGK rendelete az olívaolaj termelésére nyújtott támogatásra és az olívaolaj termelői szervezeteinek támogatására vonatkozó általános szabályok megállapításáról (HL L 208.,1984.8.3., 3. o.) A legutóbb a 2366/98/EK bizottsági rendelettel (HL L 293., 1998.10.31., 50. o.) módosított rendelet.

[9] A Tanács 1984. július 17-i 2262/84/EGK rendelete az olívaolajjal kapcsolatos különös intézkedések megállapításáról (HL L 208., 1984.8.3., 11. o.). A legutóbb a 2292/2001/EK rendelettel (HL L 308., 2001.11.27., 1. o.) módosított rendelet.

[10] A Tanács 1985. október 29-i 3067/85/EGK rendelete az élelmiszersegélyként juttatott növényi olajoknak a közösségi piacon való mobilizálására vonatkozó szempontok meghatározásáról (HL L 290., 1985.11.1., 96. o.)

[11] A Tanács 1992. május 18-i 1332/92/EGK rendelete az étkezési olajbogyóra vonatkozó különleges intézkedések bevezetéséről (HL L 145., 1992.5.27., 1. o.). A legutóbb a 2826/2000/EK rendelettel (HL L 328., 2000.12.23., 2. o.) módosított rendelet.

[12] A Tanács 1992. július 23-i 2159/92/EGK rendelete az olajfakataszter létrehozása és naprakésszé tétele kiadásainak finanszírozásáról (HL L 217., 1992.7.31., 8. o.).

[13] A Tanács 1992. december 28-i 3815/92/EGK rendelete az olívaolajra vonatkozó közös intervenciós ár Spanyolországban történő alkalmazásáról (HL L 387., 1992.12.31., 9. o.).

[14] A Tanács 1997. július 22-i 1414/97/EK rendelete az olívaolaj-ágazatban az 1997/98-as gazdasági évre az árak, a támogatások és a támogatások visszatartandó százalékarányának és a legnagyobb garantált mennyiség megállapításáról (HL L 196., 1997.7.24., 4. o.).

[15] A Tanács 1998. július 20-i 1638/98/EK rendelete az olaj- és zsírpiac közös szervezésének létrehozásáról szóló 136/66/EGK rendelet módosításáról (HL L 210., 1998.7.28., 32. o.). A legutóbb az 1513/2001/EK rendelettel (HL L 201., 2001.7.26., 4. o.) módosított rendelet.

[16] A Tanács 2002. október 14-i 1873/2002/EK rendelete az 1638/98/EK rendeletben előírt, az olajbogyó-ágazat piaci szereplőinek elismert szervezetei által kidolgozott munkaprogramokra vonatkozó közösségi finanszírozás határértékeinek megállapításáról és a 136/66/EGK rendelettől való eltérésről (HL L 284., 2002.10.22., 1. o.).

[17] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[18] HL L 160., 1999.6.26., 103. o.

[19] HL L 151., 1968.6.30., 16. o. A legutóbb az 1272/2002/EK bizottsági rendelettel (HL L 184., 2002.7.13., 7. o.) módosított rendelet.

--------------------------------------------------

I. MELLÉKLET

A 4. CIKKBEN EMLÍTETT OLÍVAOLAJ ÉS OLÍVAPOGÁCSA-OLAJOK MEGJELÖLÉSEI ÉS MEGHATÁROZÁSAI

1. SZŰZ OLÍVAOLAJOK

Az olajfa terméséből kizárólag mechanikai vagy egyéb fizikai eljárással olyan körülmények, különösen hőmérsékleti viszonyok között előállított olajok, amelyek nem vezetnek az olaj összetételének megváltozásához, és amelyeket mosáson, ülepítésen, centrifugáláson és szűrésen kívül nem vetettek alá semmilyen kezelésnek, kivéve az oldószerek felhasználásával vagy újraészterezési eljárással nyert olajokat és mindenféle, egyéb olajokkal képzett keverékeket.

A szűz olívaolajokra kizárólag a következő osztályokat és megjelöléseket lehet alkalmazni:

a) Extra szűz olívaolaj

Szűz olívaolaj, amelynek olajsavban kifejezett szabadzsírsav-tartalma 100 grammonként nem haladja meg az 0,8 grammot, egyéb tulajdonságai pedig megfelelnek az erre a kategóriára meghatározott tulajdonságoknak.

b) Szűz olívaolaj

Szűz olívaolaj, amelynek olajsavban kifejezett szabadzsírsav-tartalma 100 grammonként nem haladja meg a 2 grammot, egyéb tulajdonságai pedig megfelelnek az erre a kategóriára meghatározott tulajdonságoknak.

c) Lampante olívaolaj

Szűz olívaolaj, amelynek olajsavban kifejezett szabadzsírsav-tartalma 100 grammonként meghaladja a 2 grammot, és/vagy egyéb tulajdonságai pedig megfelelnek az erre a kategóriára meghatározott tulajdonságoknak.

2. FINOMÍTOTT OLÍVAOLAJ

Szűz olívaolaj finomításával nyert olívaolaj, amelynek olajsavban kifejezett szabadzsírsav-tartalma 100 grammonként nem haladja meg a 0,3 grammot, és amelynek egyéb jellemzői megfelelnek az e kategóriára meghatározott jellemzőknek.

3. FINOMÍTOTT OLÍVAOLAJOKBÓL ÉS SZŰZ OLÍVAOLAJOKBÓL ÁLLÓ OLÍVAOLAJ

Finomított olívaolaj és a lampante olívaolajon kívüli szűz olívaolaj keverésével nyert olívaolaj, amelynek olajsavban kifejezett szabadzsírsav-tartalma 100 grammonként nem haladja meg az 1 grammot, és amelynek egyéb jellemzői megfelelnek az e kategóriára meghatározott jellemzőknek.

4. NYERS OLÍVAPOGÁCSA-OLAJ

Olívapogácsából oldószeres, illetve fizikai eszközök alkalmazásával történő kezelés útján nyert olaj, illetve bizonyos jól meghatározott jellemzők kivételével a lampante olívaolajnak megfelelő olaj - az újraészterezés útján nyert olaj és az egyéb olajfajtákkal kevert olajok kivételével -, amelynek egyéb jellemzői megfelelnek az e kategóriára meghatározott jellemzőknek.

5. FINOMÍTOTT OLÍVAPOGÁCSA-OLAJ

Nyers olívapogácsa-olaj finomításával nyert olaj, amelynek olajsavban kifejezett szabadzsírsav-tartalma 100 grammonként nem haladja meg a 0,3 grammot, és amelynek egyéb jellemzői megfelelnek az e kategóriára meghatározott jellemzőknek.

6. OLÍVAPOGÁCSA-OLAJ

Finomított olívapogácsa-olaj és a lampante olajon kívüli szűz olívaolaj keverésével nyert olaj, amelynek olajsavban kifejezett szabadzsírsav-tartalma 100 grammonként nem haladja meg az 1 grammot, és amelynek egyéb jellemzői megfelelnek az e kategóriára meghatározott jellemzőknek.

--------------------------------------------------

II. MELLÉKLET

A 827/68/EGK rendelet melléklete a következőképpen módosul:

1. Az 1108 20 00 KN-kód alá tartozó áruk (

"inulin"

) megnevezését követően a szöveg a következőkkel egészül ki:

"12021090 | Földimogyoró, nem pörkölve vagy másképpen nem főzve, héjában, nem vetésre |

12022000 | Földimogyoró, nem pörkölve vagy másképpen nem főzve, héj nélkül, törve is |

12030000 | Kopra |

12060091 | Napraforgómag, törve is, nem vetésre |

ex 1206 00 99 | |

12071090 | Pálmadió és -mag, törve is, nem vetésre |

12072090 | Gyapotmag, törve is, nem vetésre |

12073090 | Ricinusmag, törve is, nem vetésre |

12074090 | Szezámmag, törve is, nem vetésre |

12075090 | Mustármag, törve is, nem vetésre |

12076090 | Sáfránymag, törve is, nem vetésre |

12079190 | Mákszem, törve is, nem vetésre |

ex 1207 92 98 | Illipemag (karitdió), törve is, nem vetésre |

12079991 | Kendermag, törve is, nem vetésre |

ex 1207 99 98 | Más olajos mag és olajtartalmú gyümölcs, törve is, nem vetésre |

1208 | Olajosmagliszt és -dara, olajtartalmú gyümölcsliszt és -dara, a mustárliszt és -dara kivételével" |

2. Az 1503 00 KN-kód alá tartozó áruk (

"Zsírsztearin, oleosztearin és faggyúsztearin, zsírolaj, oleoolaj és faggyúolaj, nem emulgeálva, nem keverve, illetve más módon nem elkészítve"

) megnevezését követően a szöveg a következőkkel egészül ki:

"1504 | Halból vagy tengeri emlősből nyert zsír, olaj, és ezek frakciói finomítva is, de vegyileg nem átalakítva |

1507 | Szójababolaj és frakciói, finomítva is, de vegyileg nem átalakítva |

1508 | Földimogyoró-olaj és frakciói, finomítva is, de vegyileg nem átalakítva |

1511 | Pálmaolaj és frakciói, finomítva is, de vegyileg nem átalakítva |

1512 | Napraforgómag-, pórsáfránymag- és gyapotmagolaj és ezek frakciói finomítva is, de vegyileg nem átalakítva |

1513 | Kókuszdió (kopra)-, pálmamagbél- és bassauolaj és ezek frakciói, finomítva is, de vegyileg nem átalakítva |

1514 | Olajrepce-, repce- és mustárolaj és ezek frakciói, finomítva is, de vegyileg nem átalakítva |

ex 1515 | Más stabilizált növényi zsír és olaj (a jojobaolaj kivételével: 1515 90 15) és ezek frakciói, finomítva is, de vegyileg nem átalakítva |

ex 1516 | Állati vagy növényi zsír és olaj és ezek frakciói, részben vagy teljesen hidrogénezve, közbeesően vagy újraészterezve és elaidinizálva, finomítva is, de tovább nem elkészítve (a hidrogénezett ricinusolaj, ún. opálviasz, kivételével: 1516 20 10) |

ex 1517 | Margarin, ebbe az árucsoportba tartozó állati vagy növényi zsírok vagy olajok vagy ezek frakciói étkezésre alkalmas keveréke vagy készítménye, a 1516 |

1518003115180039 | Stabilizált folyékony növényi olaj, keverék, műszaki vagy ipari felhasználásra, az emberi fogyasztásra alkalmas élelmiszer-előállítás kivételével |

15220091 | Zsíros anyagok és állati vagy növényi viaszok feldolgozási maradékait képező olajseprő és üledék; szappan alapanyag, kivéve azokat, amelyek olívaolajra jellemző tulajdonságokkal rendelkező olajat tartalmaznak |

15220099 | Zsíros anyagok és állati vagy növényi viaszok egyéb feldolgozási maradékai, kivéve azokat, amelyek olívaolajra jellemző tulajdonságokkal rendelkező olajat tartalmaznak" |

3. A 2302 50 00 KN-kód alá tartozó áruk (

"Hüvelyes növények"

) megnevezését követően a szöveg a következőkkel egészül ki:

"23040000 | Szójababolaj kivonásakor keletkező olajpogácsa és más szilárd maradék, őrölve és labdacs (pellet) alakban is |

23050000 | Földimogyoróolaj kivonásakor keletkező olajpogácsa és más szilárd maradék, őrölve és labdacs (pellet) alakban is". |

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32004R0865 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32004R0865&locale=hu

Tartalomjegyzék