32004R0864[1]

A Tanács 864/2004/EK rendelete (2004. április 29.) a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló 1782/2003/EK rendelet módosításáról, valamint annak a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia Európai Unióhoz való csatlakozása következtében történő kiigazításáról

A Tanács 864/2004/EK rendelete

(2004. április 29.)

a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló 1782/2003/EK rendelet módosításáról, valamint annak a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia Európai Unióhoz való csatlakozása következtében történő kiigazításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 37. cikke (2) bekezdésének harmadik albekezdésére,

tekintettel az 1979-es csatlakozási okmányhoz csatolt, a gyapotról szóló 4. jegyzőkönyvre [1], és különösen annak (6) bekezdésére,

tekintettel a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia csatlakozási szerződésére [2], és különösen annak 2. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia csatlakozási okmányára [3], és különösen annak 57. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére [4],

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [5],

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

mivel:

(1) A közvetlen termelői támogatásnak a termeléstől való függetlenné tétele, és az egységes támogatási rendszer bevezetése fontos szerepet játszik a közös agrárpolitika reformfolyamatában, amelynek célja az árra és termelésre vonatkozó támogatási politikától a termelő jövedelmére vonatkozó támogatási politika felé való elmozdulás. Az 1782/2003/EK rendelet [6] számos mezőgazdasági termék tekintetében bevezette ezeket az elemeket.

(2) A közös agrárpolitika reformjának lényegét képező célkitűzések elérése érdekében a gyapotra, olívaolajra, nyersdohányra és komlóra vonatkozó támogatást nagyrészt függetlenné kell tenni a termeléstől, és integrálni kell az egységes támogatási rendszerbe.

(3) Az 1782/2003/EK rendeletben meghatározott, a közvetlen támogatási rendszerekre vonatkozó szabályokat ki kell igazítani, hogy lehetővé váljon a Cseh Köztársaságban, Észtországban, Cipruson, Lettországban, Litvániában, Magyarországon, Máltán, Lengyelországban, Szlovéniában és Szlovákiában történő végrehajtásuk.

(4) A 2000 és 2002 közötti bázisidőszakban a gyapotra vonatkozóan nem létezett közvetlen termelői támogatás. A fenti időszakban hatályban lévő rendelkezések szerint azonban a közösségi támogatást a termelők a gyapottisztítókon keresztül, közvetett módon kapták meg.

(5) A gyapotágazat jelenlegi támogatási rendszerének az egységes támogatási rendszerbe történő teljes integrációja a Közösség gyapottermelő régióinak termelésében bekövetkező zavar jelentős kockázatát idézné elő. A támogatás egy részét a támogatható hektáronként nyújtott terményspecifikus támogatással továbbra is a gyapottermeléshez kell kötni. Ennek összegét úgy kell kiszámítani, hogy olyan gazdasági feltételeket biztosítsanak, amelyek az e növényi kultúra termesztésére alkalmas régiókban biztosítják a gyapotágazat folyamatos működését, és megakadályozzák, hogy a gyapotot más növényi kultúrák kiszorítsák. A fenti cél elérése érdekében a tagállamonként rendelkezésre álló hektáronkénti teljes összeget indokolt azon támogatás nemzeti részének 35 %-ában meghatározni, amely közvetett módon jutott el a termelőkhöz.

(6) A termelőkhöz közvetett módon eljutó támogatás nemzeti része fennmaradó 65 %-ának az egységes támogatási rendszer rendelkezésére kell állnia.

(7) Környezetvédelmi okokból tagállamonként meg kell határozni egy bázisterületet a gyapottal bevetett területek korlátozása érdekében. Ezenkívül a támogatható területeket is azokra a területekre kell korlátozni, amelyeket a tagállamok engedélyeztek.

(8) Annak érdekében, hogy a termelők és gyapottisztítók számára lehetővé tegyék a gyapot minőségének javítását, ösztönözni kell a tagállamok által elismert ágazati szervezetek létrehozását. E szervezeteket a tagjaiknak kell finanszírozniuk. A Közösség a szervezetekben tagsággal rendelkező termelőknek nyújtott támogatás növelésével - közvetett módon - járul hozzá a fenti szervezetek tevékenységéhez.

(9) Az iparág minőségi ellátásának elősegítése érdekében az elismert szervezeteket fel kell hatalmazni arra, hogy az általuk elfogadott rendszernek megfelelően különbséget tegyenek a támogatások között, amelyekre termelő tagjaik jogosultak. E - tagállamok által elismert - rendszernek figyelembe kell vennie a később meghatározandó ismérveket.

(10) A jelenlegi termeléshez kapcsolódó támogatási rendszernek az egységes támogatási rendszerbe való integrálása az olajbogyó-ágazatban problémát jelenthet a Közösség egyes hagyományos termelői régió számára. Az olajfák fenntartásában bekövetkező kiterjedt zavar veszélye áll fenn, amely esetleg a földhasznosítás és a táj romlásához vezethet, illetve kedvezőtlen társadalmi hatásai lehetnek. A támogatás egy részét ezért a környezetvédelmi vagy társadalmi értékkel bíró olajfaligetek fenntartásához lehetne kötni.

(11) Következésképpen az olajbogyó-ágazatban a 2000 és 2002 közötti bázisidőszakban kifizetett termelési támogatás átlagos összegének legalább 60 %-át az egységes támogatási rendszer szerinti jogosultsággá kell átalakítani; a jogosultságnak az egyes egyéni termelőkre vonatkozó kiszámítását az 1999/2000-es, 2000/01-es, 2001/02-es és 2002/03-as gazdasági évre kell alapozni. Az olajbogyó-termesztési földrajzi információs rendszer alapján meghatározott 0,3 olajbogyó FIR-ha-nál kisebb méretű mezőgazdasági üzemeket azonban méltányossági okokból teljes mértékben integrálni kell a rendszerbe.

(12) Az egységes támogatási rendszerre való jogosultság kiszámításánál figyelembe veendő hektárszámot olajbogyó-termesztési földrajzi információs rendszer alapján kell meghatározni, amely ezután az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer részét képezi.

(13) Az olajbogyó-ágazatban a bázisidőszak alatt kifizetett termelési támogatások fennmaradó részét a tagállamoknak nemzeti keretként vissza kell tartaniuk azzal a céllal, hogy a termelőknek támogatást nyújtsanak a környezetvédelmi vagy társadalmi értékkel - beleértve a helyi hagyomány és kultúra szempontjait - bíró olajfaligetek fenntartásához, különösen a peremvidékeken. A 0,3 olajbogyó FIR-ha-nál kisebb mezőgazdasági üzemek ugyancsak jogosultak a támogatásra. Az egyszerűség kedvéért az e rendszer szerinti kifizetéseknek legalább 50 EUR összegűnek kell lenniük.

(14) Lehetőséget kell biztosítani a tagállamok számára, hogy visszatartsák azokat az összegeket, amelyekre a termékminőséghez, felügyelethez és tájékoztatáshoz kapcsolódó - a piaci szereplők elismert szervezetei által kidolgozott munkaprogramok keretében végzett - tevékenységek finanszírozásához szükség van az olajbogyó-ágazatban.

(15) A jelenlegi rendszer keretében csak azok a területek jogosultak termelési támogatásra, amelyeken 1998. május 1. előtt ültetett olajfák vagy helyettesítő olajfák találhatók, vagy amelyek a Bizottság által jóváhagyott program keretébe tartoznak, és ezért kizárólag ezeket lehet felvenni az egységes támogatási rendszerbe, valamint kizárólag ezek jogosultak az olajfaligetekre vonatkozó támogatási rendszer keretében nyújtott támogatásra. Ciprus és Málta esetében az olaj- és zsírpiac közös szervezésének létrehozásáról szóló 136/66/EGK rendelet módosításáról szóló, 1998. július 20-i 1638/98/EK tanácsi rendelet 2. cikkének [7] bekezdésében előírt eltérésnek megfelelően a határidőt 2001. december 31-ében kell megállapítani.

(16) Ciprus és Málta esetében az olajfaligetek tekintetében biztosított maximális támogatási összegeket csak a földrajzi információs rendszer e tagállamokban történő bevezetése után lehet véglegesen meghatározni. Ezért elő kell írni az e tagállamok tekintetében meghatározott maximális összegek felülvizsgálatának lehetőségét.

(17) A nyersdohány termelőire jelenleg vonatkozó támogatási rendszert részben függetlenné kell tenni a termeléstől, és integrálni kell az egységes támogatási rendszerbe, részben pedig át kell utalni a szerkezetátalakítási keretbe. A termelésre és a helyi gazdaságra gyakorolt zavaró hatás elkerülése érdekében, valamint annak lehetővé tétele érdekében, hogy a piaci ár hozzáigazodhasson az új feltételekhez, egy átmeneti időszakra a tagállamokat fel kell hatalmazni, hogy a dohányágazatban kifizetett termelési támogatások legfeljebb 60 %-át továbbra is fenntarthassák termeléstől függő támogatásként, és a fennmaradó részt termeléstől független támogatásként ítélhessék oda.

(18) Azok a termelők, akik a nyersdohány piacának közös szervezéséről szóló 1992. június 30-i 2075/92/EGK tanácsi rendelet 14. cikkével kvóta-visszavásárlási programban részt véve hagyták el a dohányágazatot, és akik az egységes támogatási rendszer keretében támogatásban részesülnek, ezen felül nem kaphatják meg a visszavásárlási árat, hanem lehetőséget kell biztosítani számukra, hogy a kétfajta kifizetés közül válasszanak. A tisztességes választási lehetőség biztosítása érdekében azonban a visszavásárlási ár egy részét ki kell fizetni, amilyen mértékben ez a referenciaösszeg kiszámításánál figyelembe vett dohánytámogatás és a visszavásárlási ár összege közötti különbség kompenzációjához szükséges, amennyiben az utóbbi összeg magasabb.

(19) A dohánytermelésre 2006-ban és 2007-ben továbbra is nyújtott támogatással kapcsolatban az első év tekintetében 4 %-ot, a második év tekintetében pedig 5 %-ot kitevő összeget át kell utalni a Közösségi Dohányalapba azzal a céllal, hogy a dohányfogyasztás káros hatásaira vonatkozó tudatosságot növelő tájékoztatási tevékenységeket finanszírozzanak.

(20) A komlónak az egységes támogatási rendszerbe történő teljes integrálása lehetővé teszi, hogy a komlótermelő biztos jövedelemhez jusson. Amennyiben a termelő úgy dönt, hogy például a piaci feltételek következtében vagy strukturális okokból felhagy a komló termesztésével és betakarításával, ezt anélkül megteheti, hogy le kellene mondania a jövedelméről.

(21) A különleges piaci helyzetek vagy regionális hatások kezelése érdekében az érintett tagállamnak lehetőséget kell kapnia arra, hogy visszatartsa a független támogatás egy részét. Ebben az esetben a tagállamok a visszatartott összetevőt teljes egészében vagy részben odaítélhetik területalapú támogatásként a komlótermelőknek és/vagy az elismert termelői csoportoknak annak érdekében, hogy azok képesek legyenek bizonyos feladatok elvégzésére.

(22) A gyapotra és a nyersdohányra vonatkozó támogatás szétválasztásához szükség lehet a szerkezetátalakítás felé mutató intézkedésekre. Azoknak a tagállamoknak a termőrégióira vonatkozóan, amelyekben 2000, 2001 és 2002 során közösségi támogatást biztosítottak a gyapot és a nyersdohány tekintetében, kiegészítő közösségi támogatást kell rendelkezésre bocsátani azzal, hogy bizonyos pénzeszközöket a pénzügyi terv 1a. tétele alól 1b. tételébe utalnak át. A fenti kiegészítő támogatást az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalapból (EMOGA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról, valamint egyes rendeletek módosításáról, illetve hatályonkívül helyezéséről szóló, 1999. május 17-i 1257/1999/EK tanácsi rendeletben [8] előírt módon kell felhasználni.

(23) A gyapot-, olajbogyó- és nyersdohányágazat termelőinek biztosított jövedelemtámogatás fizetése folyamatosságának biztosítása érekében nem szabad arra lehetőséget biztosítani, hogy az e támogatási rendszereknek az egységes támogatási rendszerbe történő integrációját elhalasszák.

(24) Az új adatok alapján a Lengyelországban a héjas gyümölcsűek tekintetében a nemzeti garantált területet növelni kell.

(25) Annak biztosítására, hogy az új tagállamok tekintetében tett módosítások a csatlakozás napjáig hatályba lépjenek, e rendeletnek 2004. május 1-jéig hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1782/2003/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. az 1. cikk harmadik francia bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"- a durumbúza, a fehérjenövények, a rizs, a héjas gyümölcsűek, az energianövények, a keményítőgyártásra szánt burgonya, a tej, a vetőmagok, a szántóföldi növények, a juh- és kecskehús, a marha- és borjúhús, a nagymagvú hüvelyesek, a gyapot, dohány és komló termelői, valamint az olajfaligeteket fenntartó termelők részére bevezetett támogatási rendszerek.".

2. a 11. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(1) Annak biztosítására, hogy a közös agrárpolitika finanszírozása céljából jelenleg az 1a. altétel (piaci intézkedések és közvetlen támogatások) alá tartozó összegek megfeleljenek a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői által 2002. november 18-án elfogadott, a 2002. október 24-25-i brüsszeli Európai Tanács következtetéseiről szóló határozatban megállapított éves felső határoknak, a 2007. évi költségvetéssel kezdődően meg kell határozni a közvetlen kifizetések kiigazítását arra az esetre, ha egy adott pénzügyi év vonatkozásában az 1a. altétel szerinti intézkedések finanszírozására vonatkozó előrejelzések - megnövelve azokat a 143d. és 143e. cikkben szereplő összegekkel, és a 10. cikk (2) bekezdésében előírt moduláció alkalmazása előtt - azt mutatják, hogy a fent említett felső határt - a határ alatti 300 millió EUR összegű ráhagyás figyelembevételével - túl fogják lépni. Ez a rendelkezés nem érinti a 2007-től 2013-ig terjedő időszakra szóló pénzügyi tervet.".

3. a 19. cikk (1) bekezdésének második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"Ezen adatbázis rendeltetése különösen az érintett tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága útján a 2000. évvel kezdődő naptári és/vagy gazdasági évre vonatkozó adatok, valamint 1998. május 1-jétől a IV. cím 10b. fejezetének keretében nyújtott támogatásra vonatkozó adatok közvetlen és azonnali lehívásának lehetővé tétele.".

4. a 20. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"20. cikk

A mezőgazdasági parcellák azonosítására szolgáló rendszer

(1) A mezőgazdasági parcellák azonosítására szolgáló rendszert telekkönyvi térképek és dokumentumok, vagy más térképészeti források alapján kell létrehozni. Ennek során a számítógépes térinformatikai rendszereknél alkalmazott technológiákat kell alkalmazni, ideértve elsősorban az egységes szabványok alapján történő légi vagy műholdas ortokorrigált digitális felvételezést, amely legalább 1:10000 léptékű térképészeti pontosságot biztosít.

(2) Az azonosító rendszer adott esetben magában foglalja az olajbogyó-termesztési földrajzi információs rendszert, amely egy számítógépes alfanumerikus adatbázisból és az érintett olajfákra és területekre vonatkozó számítógépes grafikus referencia-adatbázisból áll.".

5. a 22. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) bekezdés az első francia bekezdés után a következő francia bekezdéssel egészül ki:

"- az olajfák száma és elhelyezkedésük a parcellán,";

b) a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(2) Az egyes tagállamok dönthetnek úgy, hogy a támogatási kérelemben csak az előző évben benyújtott támogatási kérelemhez képest megváltozott adatoknak kell szerepelniük. Az egyes tagállamok nyomtatott űrlapokat bocsátanak rendelkezésre az előző évben meghatározott területek alapján, továbbá grafikus anyagokat, amelyeken feltüntetik az érintett területek földrajzi elhelyezkedését és adott esetben az olajfák helyét".

6. a 35. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"35. cikk

Többszörös támogatási kérelem

(1) Eltérő rendelkezés hiányában a 44. cikk (2) bekezdésében meghatározottak szerinti támogatható hektárszámnak megfelelő olyan terület tekintetében, amelyre az egységes támogatási rendszer keretében támogatási kérelmet nyújtottak be, bármely egyéb közvetlen kifizetés, illetve e rendelet hatályán kívüli bármely egyéb támogatás iránti kérelem is benyújtható.

(2) Azon a termelőknek, akik a 2075/92/EGK rendelet szerint részt vettek a dohánykvóta-visszavásárlási rendszerben, vagy az egységes támogatásra vagy a kvóta-visszavásárlási árra jogosultak. Amennyiben azonban a kvóta-visszavásárlási ár magasabb, mint a dohány tekintetében a referenciaösszeg kiszámításánál figyelembe vett összeg, az egységes kifizetésen felül a termelő jogosult marad a visszavásárlási ár azon részére, amely megfelel az ár összege és az e rendelet VII. melléklete I. pontjának megfelelően kiszámított összeg közötti különbségnek.".

7. a 37. cikk (1) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:

"Az olívaolaj tekintetében azonban a referenciaösszeg a mezőgazdasági termelőnek a VI. mellékletben említett, az olívaolajra vonatkozó támogatási rendszer keretében az 1999/2000-es, a 2000/2001-es, 2001/2002-es és a 2002/2003-as gazdasági év során nyújtott teljes összegeknek a négyévi átlaga, a VII. mellékletnek megfelelően kiszámítva és kiigazítva.".

8. a 40. cikk (5) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(5) E cikk (1), (2) és (3) bekezdését értelemszerűen kell alkalmazni arra a mezőgazdasági termelőre, aki a bázisidőszakban a 2078/92/EGK [9] és az 1257/1999/EK rendeletnek megfelelő agrár-környezetvédelmi kötelezettségvállalások hatálya alatt állt, arra a komlótermelőre, aki ugyanazon időszakban az 1098/98/EK [10] rendeletnek megfelelően kivágásra vállalt kötelezettséget, valamint arra a dohánytermelőre, aki a 2075/92/EGK rendeletnek megfelelően részt vett a kvóta-visszavásárlási programban.

Amennyiben az első bekezdésben említett intézkedések mind a bázisidőszakra, mind pedig az e cikk (2) bekezdésében említett időszakra kiterjedtek, a tagállamok objektív kritériumok alapján, a mezőgazdasági termelők közötti egyenlő bánásmódot, valamint a piac és a versenyhelyzet torzulásának megakadályozását biztosító módon, a Bizottság által a 144. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban megállapítandó részletes szabályoknak megfelelően határozzák meg a referenciaösszeget."

9. a 42. cikk (9) bekezdésében a 2003. szeptember 29-i időpont helyébe 2004. május 15. lép;

10. a 43. cikk (2) bekezdésének a) pontja helyébe a következő szöveg lép:

"a) a VII. mellékletben felsorolt, a burgonyakeményítőre, szárított takarmányra, vetőmagra, az olajfaligetekre és a dohányra vonatkozó támogatások esetében az a hektárszám, amelynek termelése a bázisidőszak folyamán támogatásban részesült, a VII. melléklet B., D., F., H. és I. pontja szerint kiszámítva;".

11. a 44. cikk (2) bekezdése a következő bekezdéssel egészül ki:

"A támogatható hektárszám kiterjed azon területekre is, amelyeket komlóval vetettek be, vagy amelyekre átmeneti területpihentetési kötelezettség vonatkozik, vagy a VII. melléklet H. pontjának második albekezdése szerint kiszámított, 1998. május 1-je -Ciprus és Málta esetében 2001. december 31-e - előtt telepített olajfákkal beültetett területek vagy a meglévő olajfákat helyettesítő új olajfákkal beültetett területek, illetve a jóváhagyott telepítési program keretében beültetett és a földrajzi információs rendszerben nyilvántartott területek.".

12. Az 51. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"51. cikk

Mezőgazdasági célú földhasználat

A 44. cikk (3) bekezdésének megfelelően bejelentett parcellákat a mezőgazdasági termelő bármely mezőgazdasági tevékenység céljára használhatja, a következőkön kívül:

a) az állandó kultúrák, kivéve az 1998. május 1-je - Ciprus és Málta esetében 2001. december 31-e - előtt ültetett olajfákat vagy a meglévő olajfákat helyettesítő új olajfákat, vagy a jóváhagyott telepítési programok alapján ültetett és a földrajzi információs rendszerben nyilvántartott olajfákat, illetve a komlót;

b) a 2200/96/EK rendelet [11] 1. cikkének (2) bekezdésében és a 2201/96/EK rendelet [12] 1. cikkének (2) bekezdésében említett termékek termelése.

A tagállamok azonban határozhatnak úgy, hogy a támogatható hektárszámon lehetővé teszik másodvetésű növénykultúrák művelését egy, minden év augusztus 15-én kezdődő, legfeljebb három hónapos időszakban; valamely tagállam kérelmére azonban ez az időpont a 144. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárásnak megfelelően módosul azon régiók tekintetében, amelyekben a gabonát éghajlati okokból rendes körülmények között korábban takarítják be;

c) a 93. cikk szerinti támogatásra jogosult, burgonyakeményítő-gyártásra szánt burgonyától eltérő burgonya."

13. A 60. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(1) Amennyiben egy tagállam él az 59. cikkben előírt lehetőséggel, a mezőgazdasági termelő - az 51. cikktől eltérve és e cikk rendelkezéseivel összhangban - a 44. cikk (3) bekezdésével összhangban bejelentett parcellákat a 2200/96/EK rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében, valamint a 2201/96/EK rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében említett termékek, továbbá olyan burgonya termelésére is használhatja, amely nem burgonyakeményítő-gyártásra szánt burgonya - amelyre e rendelet 93. cikke alapján támogatás jár -, azonban nem használhatja azokat állandó kultúrák termesztésére, kivéve a komlót, az 1998. május 1. előtt ültetett olajfákat, a már meglévő olajfákat helyettesítő új olajfákat, illetve a jóváhagyott telepítési program keretében ültetett és a földrajzi információs rendszerben nyilvántartott olajfákat.".

14. A 64. cikk (2) bekezdése a következőképpen módosul:

a) az első albekezdésben a "66., 67., 68. és 69. cikkben" szövegrész helyébe a "66., 67., 68., 68a. és 69. cikkben" szövegrész lép;

b) a második albekezdésben a "66., 67., 68. és 69. cikkel" szövegrész helyébe a "66., 67., 68., 68a. és 69. cikkel" szövegrész lép;

15. a 65. cikk (1) bekezdése a következőképpen módosul:

a "66., a 67., a 68., illetőleg a 69. cikkben" szövegrész helyébe a "66., a 67., a 68., a 68a., illetőleg a 69. cikkben" szövegrész lép;

16. a III. cím 5. fejezetének 2. szakasza a következő cikkel egészül ki:

"68a. cikk

A komlóra vonatkozó támogatás

A komlóra vonatkozó támogatás tekintetében a tagállamok jogosultak visszatartani a 41. cikkben említett nemzeti felső határ azon alkotóelemének 25 %-áig terjedő összeget, amely a VI. mellékletben említett, komlóval bevetett területekre vonatkozó támogatásnak és az átmeneti területpihentetési támogatásnak felel meg.

Ebben az esetben az érintett tagállam - a 64. cikk (2) bekezdésével összhangban meghatározott felső határon belül - évente kiegészítő támogatást fizet a mezőgazdasági termelőknek és/vagy támogatást fizet az 1696/71/EGK rendelet 7. cikkének (3) bekezdésével összhangban elismert termelői csoportoknak.

A kiegészítő támogatást komlót termesztő mezőgazdasági termelőknek nyújtják, hektáronkénti alapon, legfeljebb a VI. mellékletben említett hektáronkénti támogatás 25 %-ának szintjén, a IV. cím 10d. fejezetében előírt feltételekkel.

Az elismert termelői csoportoknak odaítélt támogatást az 1696/71/EGK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének a)-d) pontjában említett tevékenységek finanszírozására nyújtják.".

17. A 71. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) bekezdés a következő albekezdéssel egészül ki:

"A komló tekintetében az első albekezdésben említett átmeneti időszak 2005. december 31-én jár le. Az első albekezdésben említett átmeneti időszakot a gyapot, az olívaolaj és az étkezési olajbogyó, valamint a dohány tekintetében nem kell alkalmazni.";

b) a (2) bekezdés első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"A 70. cikk (2) bekezdésének sérelme nélkül, az átmeneti időszak során az érintett tagállam a VI. mellékletben említett közvetlen kifizetéseket rendre az e rendelet IV. címének 3., 6-10., illetőleg 10d-13. fejezetében, a 2019/93/EGK rendelet 6. cikkében, az 1452/2001/EK rendelet 9. cikkében, az 1453/2001/EK rendelet 13. cikkében és 22. cikkének (2)-(4) bekezdésében, valamint az 1454/2001/EK rendelet 5. cikkében megállapított feltételekkel alkalmazza, a 41. cikkben említett nemzeti felső határon belül az e közvetlen kifizetések alkotóelemének megfelelő költségvetési felső határokon belül, amelyeket az egyes közvetlen kifizetések tekintetében e rendelet 144. cikkének (2) bekezdésében említett eljárással összhangban határoztak meg.".

18. a 71g. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(1) A mezőgazdasági termelők - az 51. cikktől eltérve és e cikk rendelkezéseivel összhangban - a 44. cikk (3) bekezdésével összhangban bejelentett parcellákat a 2200/96/EK rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében, valamint a 2201/96/EK rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében említett termékek, továbbá olyan burgonya termelésére is használhatja, amely nem burgonyakeményítő-gyártásra szánt burgonya - amelyre e rendelet 93. cikke alapján támogatás jár -, azonban nem használhatja azokat állandó kultúrák termesztésére, kivéve a komlót, az 1998. május 1-je - Ciprus és Málta esetében a 2001. december 31-e - előtt ültetett olajfákat, a már meglévő olajfákat helyettesítő új olajfákat, illetve a jóváhagyott telepítési program keretében ültetett és a földrajzi információs rendszerben nyilvántartott olajfákat.".

19. A 84. cikk a következőképpen módosul:

a) a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(2) A garantált legnagyobb terület 815600 ha.";

b) a (3) bekezdésben a Lengyelországra vonatkozó 1000 hektáros nemzeti garantált terület helyébe 4200 ha lép.;

20. a IV. cím a következő fejezetekkel egészül ki:

"10a. fejezet Gyapotra vonatkozó terményspecifikus támogatás

110a. cikk

Hatály

Támogatást kell nyújtani az 5201 00 KN-kód alá tartozó gyapot termelői számára, az e fejezetben meghatározott feltételek szerint.

110b. cikk

Jogosultság

(1) A támogatást a gyapottal bevetett támogatható terület hektárszáma után nyújtják. A támogatható területnek a tagállam által gyapottermelés céljából engedélyezett mezőgazdasági földterületen kell elhelyezkednie, azt engedélyezett fajtákkal kell bevetni, és legalább a magház kinyílásáig rendes növekedési feltételek között kell tartani.

Amennyiben azonban a gyapot a tagállam által elismert rendkívüli időjárási körülmények következtében nem éri el a magház kinyílásának időszakát, a gyapottal teljes mértékben bevetett területek támogathatók maradnak, feltéve, hogy a kérdéses területeket a magház kinyílásáig nem használták gyapottermeléstől eltérő célra.

(2) A tagállamok az (1) bekezdésben említett földterületet és fajtákat a 144. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban elfogadott részletes szabályoknak és feltételeknek megfelelően engedélyezik.

110c. cikk

Bázisterületek és összegek

(1) A következő országok tekintetében nemzeti bázisterületet állapítanak meg:

- Görögország: 370000 ha

- Spanyolország: 70000 ha

- Portugália: 360 ha.

(2) A támogatható hektáronkénti támogatási összeg:

- Görögországban: 300000 hektárra 594 EUR és a fennmaradó 70000 hektárra 342,85 EUR

- Spanyolországban: 1039 EUR

- Portugáliában: 556 EUR.

(3) Amennyiben egy adott tagállamban és egy adott évben a gyapottal bevetett támogatható terület meghaladja az (1) bekezdésben meghatározott bázisterületet, a (2) bekezdésben e tagállamra meghatározott támogatást a bázisterület túllépésével arányosan csökkenteni kell.

Görögország esetében azonban az arányos csökkentést alkalmazni kell a nemzeti bázisterület 70000 hektáros részére meghatározott támogatás összegének tekintetében a 202,2 millió EUR teljes összeg figyelembevétele céljából

(4) E cikk részletes alkalmazási szabályait a 144. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

110d. cikk

Elismert ágazati szervezetek

(1) E fejezet alkalmazásában elismert ágazati szervezet: gyapottermelők és legalább egy gyapottisztító által létrehozott jogi személy, amelynek célja - különösen - a gyapottisztító ellátása megfelelő minőségű, tisztítatlan gyapottal. A gyapottisztító helye szerinti tagállam elismeri a szervezetet, ha az megfelel a 144. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően meghatározandó kritériumoknak.

(2) Az elismert ágazati szervezetet a tagjai finanszírozzák.

110e. cikk

Az elismert ágazati szervezetek által a támogatás differenciálása

(1) Az elismert ágazati szervezet dönthet úgy, hogy azon támogatás teljes összegének legfeljebb felét, amelyre termelő tagjai a 110d. cikk (1) bekezdése alapján meghatározott támogatható területek után jogosultak, az általa rögzített osztályozási rendszer szerint differenciálják.

(2) Az (1) bekezdésben említett osztályozási rendszert a tagállamok jóváhagyják, és annak meg kell felelnie a 144. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően elfogadott kritériumoknak. A fenti kritériumok különösen a szállítandó tisztítatlan gyapot minőségét érintik, amely az érintett övezetek környezeti és gazdasági feltételeihez igazodik.

110f. cikk

A támogatás nyújtása

(1) A termelőknek a támogatást a 110c. cikk alapján, támogatható hektáronként nyújtják.

(2) Az elismert ágazati szervezetekben tagsággal rendelkező termelőknek a támogatást a 110c. cikk alapján, támogatható hektáronként nyújtják, 10 EUR-val megnövelve. Differenciálás esetén azonban a támogatást támogatható hektáronként a 110e. cikk (1) bekezdésével összhangban kiigazított 110c. cikk alapján nyújtják. A kiigazított összeget 10 EUR összeggel meg kell növelni.

10b. fejezet Olajfaligetekre vonatkozó támogatás

110g. cikk

Hatály

Támogatást kell nyújtani a termelőknek a környezetvédelmi és társadalmi értékű olajfaligetek fenntartásához való hozzájárulásként, az e fejezetben meghatározott feltételek szerint.

110h. cikk

Támogathatóság

A támogatás kifizetésére a következő feltételek vonatkoznak:

a) az olajfaligeteket fel kell venni a 20. cikk (2) bekezdésében említett földrajzi információs rendszerbe;

b) kizárólag az 1998. május 1-je - illetve Ciprus és Málta esetében 2001. december 31-e - előtt telepített olajfákhoz, a helyettesítő fákhoz vagy a Bizottság által jóváhagyott programokhoz tartozó területek jogosultak támogatásra;

c) az olajfaligetben lévő olajfák száma nem térhet el 10 %-nál nagyobb mértékben a 20. cikk (2) bekezdésében földrajzi információs rendszerbe 2005. január 1-jén felvett számtól;

d) az olajfaligetnek meg kell felelnie azon olajfaliget-kategória jellemzőinek, amely alapján a támogatást igénylik;

e) az igényelt támogatásnak kérelmenként legalább 50 EUR-ra kell vonatkoznia.

110i. cikk

Összeg

(1) Az olajfaligetekre vonatkozó támogatást olajbogyó FIR-hektáronként nyújtják. Az olajbogyó FIR-ha egy, a 144. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban meghatározandó közös módszerben alkalmazott, a 20. cikk (2) bekezdésében említett olajbogyó-termesztési földrajzi információs rendszer adatain alapuló terület-mértékegység.

(2) A (3) bekezdésben megállapított maximális összegek keretén belül és a (4) bekezdés alapján visszatartott összegek levonása után a tagállamok az olajfaligetek legfeljebb öt kategóriája tekintetében rögzítik az egy olajbogyó FIR-hektárra nyújtott támogatást.

A fenti kategóriákat a környezetvédelmi és társadalmi ismérvek közös keretrendszerének megfelelően kell létrehozni, beleértve a tájjal és a társadalmi hagyományokkal kapcsolatos szempontokat, és azokat a 144. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően kell elfogadni. Ezzel összefüggésben különös figyelmet kell fordítani a marginális területeken elhelyezkedő olajfaligetek fenntartására.

(3) A VII. melléklet H. pontjában meghatározott 0,6-es együttható alkalmazásából eredő 0,4-es együtthatót alkalmazása esetén, a támogatás (2) bekezdésben említett maximális összege a következő:

| millió EUR |

Franciaország | 2,11 |

Görögország | 208,14 |

Olaszország | 272,05 |

Ciprus | 2,93 |

Málta | 0,07 |

Spanyolország | 412,45 |

Portugália | 22,66 |

Szlovénia | 0,17 |

A tagállamok a legnagyobb összeget a különböző kategóriák között objektív kritériumoknak megfelelően és megkülönböztetéstől mentesen osztják el. Az olajbogyó FIR-hektáronként nyújtott támogatás minden egyes kategória tekintetében elérheti, de nem haladhatja meg a betakarítási költségeken kívüli fenntartási költségeket.

Amennyiben valamely tagállam úgy határoz, hogy csökkenti a 0,4-es együtthatót, a fenti táblázatban, valamint a VIII. és VIIIa. mellékletben említett maximális támogatási összeget a 144. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően ki kell igazítani.

A Ciprus és Málta tekintetében meghatározott maximális támogatási összegek ideiglenesek. Azokat 2005-ben, a 20. cikk (2) bekezdésében említett földrajzi információs rendszer bevezetése után, a 144. cikk (2) bekezdésében előírt eljárásnak megfelelően felül lehet vizsgálni, hogy a Ciprusra és Máltára vonatkozó maximális támogatási összeget megfelelően kiigazítsák.

(4) A tagállamok a (3) bekezdésben említett összegeknek legfeljebb 10 %-át visszatarthatják annak érdekében, hogy biztosítsák a piaci szereplők elismert szervezetei által az olívaolaj és az étkezési olajbogyó piacának közös szervezéséről szóló, 2004. április 29-i 865/2004/EK tanácsi rendelet [*] Lásd ennek a Hivatalos Lapnak a 97. oldalát. 8. cikke alapján kidolgozott munkaprogramok közösségi finanszírozását.

Amennyiben azonban valamely tagállam úgy határoz, hogy a VII. melléklet H. pontjában meghatározott 0,6-esnél magasabb együtthatót alkalmaz, a 41. cikkben említett nemzeti felső határok olívaolaj-összetevőjének legfeljebb 10 %-át visszatarthatja annak érdekében, hogy biztosítsa az első albekezdésben említett munkaprogramok közösségi támogatását. E maximális összeget a 144. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően kell rögzíteni.

10c. fejezet A dohányra vonatkozó támogatás

110j. cikk

Alkalmazási kör

Támogatást lehet nyújtani a 2006, 2007, 2008 és 2009 betakarítási évre vonatkozóan a 2401 KN-kód alá tartozó nyersdohány termelőinek az e fejezetben meghatározott feltételek szerint.

110k. cikk

Támogathatóság

A támogatást olyan termelőknek lehet nyújtani, akik a 2000., 2001. és 2002. naptári évben a 2075/92/EGK rendelettel összhangban dohányra vonatkozó támogatásban részesültek, és olyan termelőknek, akik a 2002. január 1. és 2005. december 31. közötti időszakban dohánytermelési kvótákhoz jutottak. A támogatás kifizetésére a következő feltételek vonatkoznak:

a) a dohánynak a 2848/98/EK bizottsági rendelet [**] HL L 358., 1998.12.31., 17. o. A legutóbb az 1983/2002/EK rendelettel (HL L 306., 2002.11.8., 8. o.) módosított rendelet. II. mellékletében említett termőterületről kell származnia;

b) meg kell felelni a 2848/98/EK rendeletben meghatározott minőségi követelményeknek;

c) a leveles dohányt a termelőnek termeltetési szerződés alapján kell az elsődleges feldolgozó üzemébe szállítania;

d) a támogatást a termelők közötti egyenlő bánásmód biztosításával és/vagy olyan objektív kritériumok alapján kell nyújtani, mint például a dohánytermelőknek az 1. célkitűzés szerinti régióba való tartozása vagy a bizonyos minőségű fajták termelése.

110l. cikk

Összeg

(1) A VII. melléklet I. pontjában meghatározott 0,4-os együtthatóból eredő 0,6-es együttható alkalmazása esetén, az összes támogatás maximális összege, amely tartalmazza a 110m. cikkben említett Közösségi Dohányalapba átutalandó összegeket, a következő:

| 2006-2009 millió EUR |

Belgium | 2,374 |

Németország | 21,287 |

Görögország | 227,331 |

Spanyolország | 70,599 |

Franciaország | 48,217 |

Olaszország | 200,821 |

Ausztria | 0,606 |

Portugália | 10,161 |

Amennyiben a tagállamok úgy határoznak, hogy csökkentik a 0,6-es együtthatót, a fenti táblázatban, valamint a VIII. mellékletben említett maximális támogatási összeget a 144. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően ki kell igazítani.

110m. cikk

A Közösségi Dohányalapba történő átutalás

Az e fejezetnek megfelelően nyújtott támogatásnak a 2006. naptári év tekintetében 4 %-ával, a 2007. naptári év tekintetében pedig 5 %-ával megegyező összeggel kell finanszírozni a 2075/92/EK rendelet 13. cikke szerint előírt Közösségi Dohányalap keretébe tartozó tájékoztatási intézkedéseket

10d. fejezet A komlóra vonatkozó területalapú támogatás

110n. cikk

Hatály

Támogatást kell nyújtani az 1210 KN-kód alá tartozó komló termelőinek, az e fejezetben meghatározott feltételek szerint.

110o. cikk

Támogathatóság

A támogatható területek azok:

- amelyek az 1784/77/EGK tanácsi rendelet [***] HL L 200., 1977.8.8., 1. o. A legutóbb a 2003. évi csatlakozási okmánnyal módosított rendelet. 6. cikkének (2) bekezdése alapján a Bizottság által közzétett komlótermesztési területeken helyezkednek el,

- amelyeket komlóval ültettek be, és

- ténylegesen betakarítottak."

.

21. a IVa. címben a 143c. cikk (2) bekezdése az a) pont első mondata után a következő mondattal egészül ki:

"Az e rendelet IV. címének 7. fejezetében említett közvetlen támogatásokra azonban a következő maximális arányok vonatkoznak: 2004-ben 85 %, 2005-ben 90 %, 2006-ban 95 % és 2007-től 100 %.".

22. a következő, IVb. címmel egészül ki:

"IVB. CÍM Pénzeszközök átutalása

143d. cikk

Szerkezetátalakításra vonatkozó pénzeszközök átutalása a gyapottermelő régiókban

A 2007. költségvetési évtől kezdődően kiegészítő közösségi támogatásként naptári évenként - a 2000., 2001. és 2002. évben a gyapotra vonatkozó átlagos kiadás alapján megállapított - 22 millió EUR összeg áll rendelkezésre a gyapottermelő régiókban az 1257/1999/EK rendelet szerint az EMOGA Garanciarészlegéhez tartozó vidékfejlesztési programozás keretében tett intézkedések végrehajtása céljából.

143e. cikk

Szerkezetátalakításra vonatkozó pénzeszközök átutalása a dohánytermelő régiókban

A 2011. költségvetési évtől kezdődően kiegészítő közösségi támogatásként - a 2000., 2001. és 2002. évben a támogatott dohányra vonatkozó háromévi átlagos támogatás 50 %-át kitevő - 484 millió EUR összeg áll rendelkezésre a dohánytermelő régiókban az 1257/1999/EK rendelet szerint az EMOGA Garanciarészlegéhez tartozó vidékfejlesztési programozás keretében tett intézkedések végrehajtása céljából azon tagállamok tekintetében, amelyek dohánytermelői támogatásban részesültek a 2000., 2001. és 2002. év során a 2075/92/EK rendelttel összhangban."

.

23. a 145. cikk a következő pontokkal egészül ki:

"r) a gyapot tekintetében a következőkre vonatkozó részletes szabályok:

- a 110c. cikk (3) bekezdésében előírt támogatáscsökkentésre vonatkozó számítás,

- az elismert ágazati szervezetek, különösen azok finanszírozása, valamint ellenőrzési és szankciórendszere;

s) az egységes támogatási rendszer tekintetében a támogatási jogosultság kiszámítására és/vagy kiigazítására vonatkozó részletes szabályok, a gyapotra, olívaolajra, dohányra és komlóra vonatkozó termelési támogatásnak a rendszerbe történő integrálása céljából.".

24. a 151. cikk után a következő cikkekkel egészül ki:

"151a. cikk

Az 546/2002/EK rendelet módosításai

Az 546/2002/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. az 1. és 2. cikkben, valamint az I. mellékletben a 2002., 2003 és 2004. évi betakarítás szövegrész helyébe a 2002., 2003., 2004. és 2005. évi betakarítás szövegrész lép;

2. a II. mellékletben szereplő második táblázatcsoport címének helyébe a következő szöveg lép:

"Garanciaküszöbök a 2003., 2004. és 2005. évi betakarításra"

151b. cikk

A 2075/92/EK rendelet módosítása

A 13. cikk (1) bekezdése a következő francia bekezdéssel egészül ki:

"- a 2005-ös betakarításra nyújtott jövedelemtámogatás 3 %-a."

."

25. A 152. cikk a következő pontokkal egészül ki:

"d) a 2075/92/EGK rendelet I. és II. címe. A 2005. évi betakarítása tekintetében a fenti címek továbbra is vonatkoznak azonban a közvetlen támogatás iránti kérelmekre;

e) az 1696/71/EGK rendelet [*] HL L 175., 1971.8.4., 1. o. A legutóbb a 2320/2003/EK rendelettel (HL L 345., 2003.12.31., 18. o.) módosított rendelet. 12. és 13. cikke. Továbbra is vonatkozniuk kell azonban a közvetlen támogatás iránti kérelmekre a 2004. évi betakarítás tekintetében, valamint a 2005. évi betakarítás tekintetében, amennyiben valamely tagállam úgy határoz, hogy az egységes támogatási rendszert alkalmazza a komlóra az e rendelet 71. cikke (1) bekezdésének harmadik albekezdésében említett átmeneti időszak után."

26. a 153. cikk a következő bekezdésekkel egészül ki:

"(4a) Az 1051/2001/EK tanácsi rendelet [*] HL L 148., 2001.6.1., 3. o. hatályát veszti. A 2005/2006. gazdasági évre azonban továbbra is alkalmazni kell.

(4b) Az 1098/98/EK rendelet hatályát veszti. 2005. december 31-ig azonban azt továbbra is kell alkalmazni, amennyiben valamely tagállam úgy határoz, hogy az egységes támogatási rendszert alkalmazza a komlóra az e rendelet 71. cikke (1) bekezdésének harmadik albekezdésében említett átmeneti időszak után."

27. a következő cikkel egészül ki:

"155a. cikk

A Bizottság 2009. december 31-ig jelentést nyújt be a Tanácsnak - szükség esetén megfelelő javaslatok kíséretében - e rendeletnek a gyapot, az olívaolaj, az étkezési olajbogyó és az olajfaligetek, valamint a dohány és a komló tekintetében történő végrehajtásáról.".

28. a 156. cikk (2) bekezdése a következő pontokkal egészül ki:

"g) a IV. cím 10a. fejezetét 2006. január 1-jétől kell alkalmazni az ezen időponttól kezdve vetett gyapotra;

h) a IV. cím 10b. fejezetét a 2005/2006. gazdasági évtől kezdődően kell alkalmazni.".

29. a mellékletek e rendelet mellékletével összhangban módosulnak.

2. cikk

(1) Ez a rendelet 2004. május 1-jén lép hatályba.

(2) Ezt a rendeletet 2006. január 1-jétől kell alkalmazni, kivéve a következő rendelkezéseket:

a) az 1. cikk 9., 18., 19., 21. és 24. pontját a VIII. és VIIIa. melléklet tekintetében, amelyeket e rendelet hatálybalépésének napjától kell alkalmazni;

b) a komló felvételének tekintetében az 1. cikk 1. pontját, a komló tekintetében a 8. és 11. pontját, a komló tekintetében a 12., 13., 14., 15., 16., 17. pontját, a 10d. fejezet tekintetében a 20. pontját, az e) pont tekintetében a 25. pontját, a (4b) bekezdés tekintetében a 26. pontját, valamint a komlóra vonatkozó részekkel kapcsolatosan az I., VI., és a VII. melléklet tekintetében a 29. pontját, amelyeket 2005. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Luxembourgban, 2004. április 29-én.

a Tanács részéről

az elnök

M. McDowell

[1] HL L 291., 1979.11.19., 174. o. A legutóbb az 1050/2001/Ek rendelettel (HL L 148., 2001.6.1., 1. o.) módosított jegyzőkönyv.

[2] HL L 236., 2003.9.23., 17. o.

[3] HL L 236., 2003.9.23., 33. o.

[4] 2004. március 10-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

[5] 2004. február 26-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

[6] HL L 270., 2003.10.21., 1. o. A legutóbb az 583/2004/EK rendelettel (HL L 91., 2004.3.30., 1. o.) módosított rendelet.

[7] HL L 270., 2003.10.21., 1. o. A legutóbb az 583/2004/EK rendelettel (HL L 91., 2004.3.30., 1. o.) módosított rendelet.

[8] HL L 160., 1999.6.26., 80. o. A legutóbb az 1783/2003/EK rendelettel (HL L 270., 2003.10.21., 70. o.) módosított rendelet.

[9] HL L 215., 1992.7.30., 85. o.

[10] HL L 157., 1998.5.30., 7. o.

[11] HL L 297., 1996.11.21., 1. o.

[12] HL L 297., 1996.11.21., 29. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

A mellékletek a következőképpen módosulnak:

1. az I. melléklet helyébe a következő szöveg lép:

I. MELLÉKLET

Az 1. cikkben meghatározott ismérveknek megfelelő támogatási rendszerek jegyzéke

Ágazat | Jogalap | Megjegyzés |

Egységes támogatás | E rendelet III. címe | Termeléstől független támogatás (lásd VI. melléklet) [1] |

Egységes területalapú támogatás | E rendelet IVa. címének 143b. cikke | Termeléstől független támogatás, amely az e mellékletben említett valamennyi közvetlen támogatás helyébe lép |

Durumbúza | E rendelet IV. címének 1. fejezete | Területalapú támogatás (különleges minőségre vonatkozó támogatás) |

Fehérjenövények | E rendelet IV. címének 2. fejezete | Területalapú támogatás |

Rizs | E rendelet IV. címének 3. fejezete | Területalapú támogatás |

Héjas gyümölcsűek | E rendelet IV. címének 4. fejezete | Területalapú támogatás |

Energianövények | E rendelet IV. címének 5. fejezete | Területalapú támogatás |

Keményítőgyártásra szánt burgonya | E rendelet IV. címének 6. fejezete | Termelési támogatás |

Tej és tejtermékek | E rendelet IV. címének 7. fejezete | Tejtámogatás és kiegészítő támogatás |

Finnországban és Svédország egyes régióiban termesztett szántóföldi növények | E rendelet IV. címének 8. fejezete [2] [5] | Szántóföldi növényekre vonatkozó regionális külön támogatás |

Vetőmag | E rendelet IV. címének 9. fejezete [2] [5] | Termelési támogatás |

Szántóföldi növények | E rendelet IV. címének 10. fejezete [3] [5] | Területalapú támogatás, ideértve a területpihentetési támogatást, a fűszilázsra vonatkozó támogatást, a kiegészítő összegeket [2], valamint a durumbúzára vonatkozó pótlékot és a különleges támogatást |

Juh- és kecskefélék | E rendelet IV. címének 11. fejezete [3] [5] | Anyajuhra és anyakecskére vonatkozó jövedelemtámogatás, kiegészítő jövedelemtámogatás és egyes kiegészítő támogatások |

Marha- és borjúhús | E rendelet IV. címének 12. fejezete [5] | Különleges támogatás [3], szezonalitást csökkentő támogatás, anyatehénre vonatkozó támogatás (ideértve megfelelő esetben az üsző után járó anyatehénre vonatkozó támogatást és - társfinanszírozása esetén - az anyatehénre vonatkozó kiegészítő nemzeti támogatást) [3], vágási támogatás [3], extenzifikációs kifizetés, kiegészítő kifizetések |

Nagymagvú hüvelyesek | E rendelet IV. címének 13. fejezete [5] | Területalapú támogatás |

Különleges gazdálkodási típusok és különleges minőség előállítása | E rendelet 69. cikke [4] | |

Szárított takarmány | E rendelet 71. cikke (2) bekezdésének második albekezdése [5] | |

Kistermelők támogatási rendszere | Az 1259/1999/EK rendelet 2a. cikke | Ideiglenes hatályú területalapú támogatás az 1 250 EUR-nál kisebb összegű támogatásban részesülő mezőgazdasági termelők részére |

Olívaolaj | E rendelet IV. címének 10b. fejezete | Területalapú támogatás |

Selyemhernyó | A 845/72/EGK rendelet 1. cikke | Tenyésztést ösztönző támogatás |

Banán | A 404/93/EGK rendelet 12. cikke | Termelési támogatás |

Szárított szőlő | A 2201/96/EK rendelet 7. cikkének (1) bekezdése | Területalapú támogatás |

Dohány | E rendelet IV. címének 10c. fejezete | Termelési támogatás |

Komló | E rendelet IV. címének 10d. fejezete [3] [5] | Területalapú támogatás |

Poseidom | Az 1452/2001/EK rendelet 9. cikke [2] [5], 12. cikkének (2) bekezdése és 16. cikke | Ágazat: marha- és borjúhús; cukor; zöld vanília |

Poseima | Az 1453/2001/EK rendelet 13. [2] [5], 16. és 17. cikke, 28. cikkének (1) bekezdése, 21. cikke, 22. cikkének (2)-(4) [2] [5]és (7) bekezdése, 27. és 29. cikke, valamint 30. cikkének (1), (2) és (4) bekezdése | Ágazat: marha- és borjúhús, tej; burgonya; cukor; kosárkötő fűz; ananász; dohány; vetőburgonya; cikória és tea |

Poseican | Az 1454/2001/EK rendelet 5. [2] [5], 9. és 14. cikke | Ágazat: marha- és borjúhús, juh- és kecskefélék; burgonya |

Égei-tengeri szigetek | A 2019/93/EK rendelet 6. [2] [5], 8., 11. és 12. cikke | Ágazat: marha- és borjúhús; burgonya; olajbogyó; méz |

Gyapot | E rendelet IV. címének 10a. fejezete | Területalapú támogatás |

;

2. a II. melléklet helyébe a következő szöveg lép:

II. MELLÉKLET

A 12. cikk (2) bekezdésében említett nemzeti felső határok

Tagállam | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |

Belgium | 4,7 | 6,2 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 |

Dánia | 7,7 | 10,3 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 |

Németország | 40,4 | 54,6 | 68,3 | 68,3 | 68,3 | 68,3 | 68,3 | 68,3 |

Görögország | 45,4 | 60,6 | 75,7 | 75,7 | 75,7 | 75,7 | 75,7 | 75,7 |

Spanyolország | 56,9 | 76,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 |

Franciaország | 51,4 | 68,7 | 85,9 | 85,9 | 85,9 | 85,9 | 85,9 | 85,9 |

Írország | 15,3 | 20,4 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 |

Olaszország | 62,3 | 83,7 | 104,6 | 104,6 | 104,6 | 104,6 | 104,6 | 104,6 |

Luxemburg | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |

Hollandia | 6,8 | 9,2 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |

Ausztria | 12,4 | 17,1 | 21,3 | 21,3 | 21,3 | 21,3 | 21,3 | 21,3 |

Portugália | 10,8 | 14,6 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 |

Finnország | 8,0 | 10,8 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 |

Svédország | 6,6 | 8,8 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |

Egyesült Királyság | 17,7 | 23,6 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 |

;

2a. a IV. melléklet a következőképpen módosul:

a második oszlop két francia bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"- A táj jellegzetességeinek megtartása, beleértve adott esetben az olajfák kivágásának megtiltását

- A mezőgazdasági földterületen a nem kívánt növényzet elszaporodásának megakadályozása

- Az olajfaligetek jó vegetatív állapotban tartása.";

3. az V. melléklet helyébe a következő szöveg lép:

V. MELLÉKLET

A 26. cikkben említett kompatibilis támogatási rendszerek

Ágazat | Jogalap | Megjegyzés |

Szárított szőlő | A 2201/96/EK rendelet 7. cikkének (1) bekezdése | Területhez kapcsolódó támogatás |

Agrár-környezetvédelem | Az 1257/1999/EK rendelet II. címének VI. fejezete (22-24. cikk) és 55. cikkének (3) bekezdése | Területhez kapcsolódó támogatás |

Erdészet | Az 1257/1999/EK rendelet 31. cikke és 55. cikkének (3) bekezdése | Területhez kapcsolódó támogatás |

Kedvezőtlen helyzetű és környezetvédelmi korlátozások hatálya alá tartozó térségek | Az 1257/1999/EK rendelet II. címének V. fejezete (13-21. cikk) és 55. cikkének (3) bekezdése | Területhez kapcsolódó támogatás |

Szárított takarmány | A 603/95/EK rendelet 10. és 11. cikke | Termelési támogatás |

Feldolgozásra szánt citrusfélék | A 2202/96/EK rendelet 1. cikke | Termelési támogatás |

Feldolgozásra szánt paradicsom | A 2201/96/EK rendelet 2. cikke | Termelési támogatás |

Bor | Az 1493/1999/EK rendelet 11-15. cikke | Szerkezetátalakítási támogatás |

;

4. a VI. melléklet a következő sorokkal egészül ki:

"Gyapot | A Görögország csatlakozási okmányához csatolt, a gyapotra vonatkozó 4. jegyzőkönyv (3) bekezdése | A tisztítatlan gyapotra vonatkozó támogatáson keresztül nyújtott támogatás |

Olívaolaj | A 136/66/EGK rendelet 5. cikke | Termelési támogatás |

Dohány | A 2075/92/EGK rendelet 3. cikke | Termelési támogatás |

Komló | Az 1696/71/EGK rendelet 12. cikke | Területalapú támogatás |

Az 1098/98/EK rendelet 2. cikke | Ideiglenes területpihentetési támogatás"; |

5. a VII. melléklet a következő szöveggel egészül ki:

"G. Gyapot

Amennyiben a termelő gyapottal bevetett földterületeket vallott be, a tagállamok a referenciaösszegbe felveendő összeget úgy számítják ki, hogy az olyan gyapottermő hektárok - két tizedes pontosságig - számát, amelyekre vonatkozóan a gyapotról szóló 4. jegyzőkönyv [1] (3) bekezdése alapján támogatást nyújtottak a bázisidőszak minden egyes évében, hektáronként megszorozzák a következő összegekkel:

- Görögország tekintetében 966 EUR,

- Spanyolország tekintetében 1509 EUR,

- Portugália tekintetében 1202 EUR.

H. Olívaolaj

Amennyiben a termelő olívaolajra vonatkozó termelési támogatásban részesült, az összeget úgy kell kiszámítani, hogy a bázisidőszakban (azaz az 1999/2000., 2000/2001., 2001/2002. és 2002/2003. gazdasági évben egyenként) ilyen támogatásban részesített tonnák számát megszorozzák a támogatásnak az 1415/2001/EK [2], az 1271/2002/EK [3], az 1221/2003/EK [4] és az 1794/2003/EK [5] bizottsági rendeletben meghatározott, EUR/tonnában kifejezett egységösszegével, és egy 0,6-es együtthatóval. A tagállamok azonban 2005. augusztus 1-jéig határozhatnak úgy is, hogy megnövelik azt az együtthatót. A fenti együtthatót nem alkalmazzák olyan termelők esetében, akiknek az átlagos olajbogyó FIR-ha számuk - azon olajbogyó FIR-ha szám kivételével, amely az 1998. május 1. után, bármely jóváhagyott ültetési rendszeren kívül ültetett további fákhoz tarozik - a bázisidőszakban 0,3-nél kevesebb. Az olajbogyó FIR-ha számot a 144. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően meghatározandó egységes módszerrel és az olajbogyó-termesztési földrajzi információs rendszer adatai alapján kell kiszámítani.

Amennyiben a bázisidőszak során a támogatások kifizetését érinti az 1638/98/EGK rendelet [6] 2. cikkének (3) bekezdésében meghatározott intézkedések végrehajtása, a harmadik albekezdésben említett számítást a következőképpen kell kiigazítani:

- amennyiben az intézkedések kizárólag egy gazdasági évre vonatkoztak, az érintett év tekintetében figyelembe veendő tonnák számának egyenlőnek kell lennie azon tonnák számával, amelyekre vonatkozóan támogatást nyújtottak volna, ha az intézkedéseket nem alkalmazták volna,

- amennyiben az intézkedéseket két egymást követő gazdasági év tekintetében alkalmazták, az első év tekintetében figyelembe veendő tonnák számát az első francia bekezdésnek megfelelően kell meghatározni, és az utána következő év tekintetében figyelembe veendő tonnák számának egyenlőnek kell lennie azon tonnák számával, amelyekre vonatkozóan a bázisidőszakot megelőző utolsó gazdasági év tekintetében nyújtottak támogatást, amelyet nem érintett az említett intézkedések alkalmazása.

A tagállamok az egységes támogatási rendszerbe felveendő hektárok számát úgy számítják ki, hogy az a 144. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően meghatározandó egységes módszerrel és az olajbogyó-termesztési földrajzi információs rendszer alapján kapott olajbogyó FIR-hektárok száma, azon olajbogyó FIR-hektárszám kivételével, amely az 1998. május 1.- Ciprus és Málta esetében 2001. december 31. - után, a jóváhagyott ültetési rendszeren kívül ültetett további fákhoz tarozik.

I. Nyers dohány

Amennyiben egy termelő dohányra vonatkozó támogatásban részesült, a referenciaösszegbe felveendő összeget úgy kell kiszámítani, hogy a három év átlagos kilogrammszámát, amelyre az ilyen támogatást nyújtották, megszorozzák a kilogrammonként nyújtott támogatás három évre vonatkozó súlyozott átlagával, figyelembe véve az összes fajtacsoportba tartozó nyersdohány összmennyiségét, és megszorozva azt egy 0,4-es együtthatóval. A tagállamok határozhatnak úgy, hogy a fenti együtthatót megnövelik.

2010-től az együttható 0,5.

Az egységes támogatásra vonatkozó számításba felvett hektárszám megfelel a nyilvántartásba vett termeltetési szerződésekben szereplő olyan területeknek, amelyek tekintetében a bázisidőszak minden egyes évében jövedelemtámogatást nyújtottak, a Bizottság által a számára a 2636/1999/EK bizottsági rendelet [7] I. mellékletének 1.3. pontjával összhangban közölt összterület alapján rögzítendő bázisterület keretén belül.

Amennyiben a bázisidőszak támogatásait érinti a 2848/98/EGK rendelet 50. cikkében meghatározott intézkedések alkalmazása, a harmadik albekezdésben említett számítást a következőképpen kell kiigazítani:

- amennyiben a jövedelemtámogatást részben vagy teljes mértékben csökkentették, az érintett év tekintetében figyelembe veendő támogatási összegeknek meg kell egyezniük azokkal az összegekkel, amelyeket a csökkentés hiányában nyújtottak volna,

- amennyiben a termelési kvótát részben vagy teljes mértékben csökkentették, az érintett év tekintetében figyelembe veendő támogatási összegeknek meg kell egyezniük azokkal a támogatási összegekkel, amelyeket a támogatás csökkentése hiányában az előző évben nyújtottak volna, feltéve, hogy az utolsó termeltetési szerződésben szereplő termőterületet az érintett évben nem használták más közvetlen támogatási rendszer hatálya alá tartozó, támogatható növény termesztésére.

J. Komló

Amennyiben egy termelő komlóra vonatkozó területalapú támogatásban részesült, a tagállamok úgy számítják ki a referenciösszegbe felveendő összegeket, hogy a bázisidőszak egyes éveiben támogatásban részesülő hektárok számát - két tizedes pontosságig - 480 EUR/ha összeggel szorozzák meg.";

6. a VIII. melléklet helyébe a következő szöveg lép:

VIII. MELLÉKLET

A 41. cikkben említett nemzeti felső határok

Tagállam | 2005 | 2006 | 2007, 2008 és 2009 | 2010 és a rákövetkező évek |

Belgium | 411 | 413 | 530 | 530 |

Dánia | 838 | 838 | 996 | 996 |

Németország | 4489 | 4503 | 5492 | 5496 |

Görögország | 837 | 1700 | 1722 | 1760 |

Spanyolország | 3244 | 4043 | 4241 | 4253 |

Franciaország | 7199 | 7231 | 8091 | 8099 |

Írország | 1136 | 1136 | 1322 | 1322 |

Olaszország | 2539 | 3112 | 3464 | 3497 |

Luxemburg | 27 | 27 | 37 | 37 |

Hollandia | 386 | 386 | 779 | 779 |

Ausztria | 613 | 614 | 712 | 712 |

Portugália | 452 | 493 | 559 | 561 |

Finnország | 467 | 467 | 552 | 552 |

Svédország | 612 | 612 | 729 | 729 |

Egyesült Királyság | 3351 | 3351 | 3869 | 3869 |

;

7. a VIIIA. melléklet helyébe a következő szöveg lép:

VIIIA. MELLÉKLET

A 71c. cikkben említett nemzeti felső határok

A felső határokat a 143a. cikkben előírt növekményre vonatkozó ütemterv figyelembevételével számították ki, és ezért azokat nem kell csökkenteni.

(millió EUR) |

Naptári év | Cseh Köztársa- ság | Észtország | Ciprus | Lettország | Litvánia | Magyar-ország | Málta | Lengyelország | Szlovénia | Szlovákia |

2005 | 228,8 | 23,4 | 8,9 | 33,9 | 92,0 | 350,8 | 0,67 | 724,6 | 35,8 | 97,7 |

2006 | 266,7 | 27,3 | 12,5 | 39,6 | 107,3 | 420,2 | 0,83 | 881,7 | 41,9 | 115,4 |

2007 | 343,6 | 40,4 | 16,3 | 55,6 | 146,9 | 508,3 | 1,64 | 1 140,8 | 56,1 | 146,6 |

2008 | 429,2 | 50,5 | 20,4 | 69,5 | 183,6 | 634,9 | 2,05 | 1 425,9 | 70,1 | 183,2 |

2009 | 514,9 | 60,5 | 24,5 | 83,4 | 220,3 | 761,6 | 2,46 | 1 711,0 | 84,1 | 219,7 |

2010 | 600,5 | 70,6 | 28,6 | 97,3 | 257,0 | 888,2 | 2,87 | 1 996,1 | 98,1 | 256,2 |

2011 | 686,2 | 80,7 | 32,7 | 111,2 | 293,7 | 1 014,9 | 3,28 | 2 281,1 | 112,1 | 292,8 |

2012 | 771,8 | 90,8 | 36,8 | 125,1 | 330,4 | 1 141,5 | 3,69 | 2 566,2 | 126,1 | 329,3 |

Következő évek | 857,5 | 100,9 | 40,9 | 139,0 | 367,1 | 1 268,2 | 4,10 | 2 851,3 | 140,2 | 365,9 |

;

[1] 2005. január 1-jétől vagy - a 71. cikk alkalmazása esetén - későbbi időponttól kezdődően. 2004-re vagy - a 71. cikk alkalmazása esetén - későbbi időpontra vonatkozóan, a VI. mellékletben felsorolt közvetlen kifizetések - a szárított takarmányra és gyapotra vonatkozó támogatás kivételével - szerepelnek az I. mellékletben.

[2] A 70. cikk alkalmazása esetén.

[3] A 66., a 67. a 68. vagy a 68a. cikk alkalmazása esetén.

[4] A 69. cikk alkalmazása esetén.

[5] A 71. cikk alkalmazása esetén.

[1] HL L 291., 1979.11.19., 174. o.

[2] HL L 191., 2001.7.13., 10. o.

[3] HL L 184., 2002.7.13., 5. o.

[4] HL L 170., 2003.7.9., 8. o.

[5] HL L 262., 2003.10.14., 11. o.

[6] HL L 210., 1998.7.28., 32. o.

[7] HL L 323., 1999.12.15., 4. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32004R0864 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32004R0864&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.

Tartalomjegyzék