32008R0194[1]

A Tanács 194/2008/EK rendelete ( 2008. február 25. ) a Burmával/Mianmarral szembeni korlátozó intézkedések megújításáról és megerősítéséről, valamint a 817/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

A TANÁCS 194/2008/EK RENDELETE

(2008. február 25.)

a Burmával/Mianmarral szembeni korlátozó intézkedések megújításáról és megerősítéséről, valamint a 817/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 60. és 301. cikkére,

tekintettel a Burmával/Mianmarral szembeni korlátozó intézkedések megújításáról szóló 2006/318/KKBP közös álláspont módosításáról szóló 2007/750/KKBP, 2007. november 19., közös álláspontra ( 1 ),

tekintettel a Bizottság javaslatára,

(1)

A Tanács 1996. október 28-án - aggodalommal tekintve Burmában/Mianmarban a demokratizálódás útján tett haladás hiányára, valamint az emberi jogok folyamatos megsértésére - az 1996/635/KKBP közös állásponttal ( 2 ) egyes korlátozó intézkedéseket rendelt el Burmával/Mianmarral szemben. Ezeket az intézkedéseket később a 2000/346/KKBP közös álláspont ( 3 ) meghosszabbította és módosította, a 2003/297/KKBP közös álláspont ( 4 ) hatályon kívül helyezte és azok helyébe lépett, majd a 2004/423/KKBP közös álláspont ( 5 ) megújította, a 2004/730/KKBP közös álláspont ( 6 ) megerősítette, a 2005/149/KKBP közös álláspont ( 7 ) módosította, valamint a 2005/340/KKBP közös álláspont ( 8 ) meghosszabbította és módosította. A Tanács később elfogadta a 2006/318/KKBP közös álláspontot ( 9 ), tekintettel a Burmában/Mianmarban jelenleg uralkodó politikai helyzetre, amelyről a következők tanúskodnak:

- a demokratikus mozgalmakkal folytatott, a nemzeti megbékélés felé vezető folyamatról, az emberi jogok tiszteletben tartásáról és a demokráciáról szóló érdemi tárgyalások elutasítása a katonai hatóságok részéről,

- a valóságos és nyitott nemzeti konvent engedélyezésének megtagadása,

- Daw Aung San Suu Kyi, a Nemzeti Liga a Demokráciáért párt (NLD) más tagjai, és egyéb politikai foglyok további fogva tartása,

- az NLD és más szervezett politikai mozgalmak folyamatos zaklatása,

- az emberi jogok folyamatos súlyos megsértése, beleértve a kényszermunka felszámolására vonatkozó - a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) magas szintű csoportjának 2001-es jelentésében foglalt ajánlások, valamint az azt követő ILO-missziók ajánlásainak és javaslatainak megfelelő - intézkedések hiányát; és

- a legújabb fejlemények, például a nemzetközi szervezetek és nem kormányzati szervezetek működésének fokozódó korlátozása.

(2)

A 2006/318/KKBP közös álláspont előírta a korlátozó intézkedések fenntartását a burmai/mianmari katonai rendszer ellen és azok ellen, akik a legnagyobb hasznot húzzák a rossz kormányzásból és akik tevékenyen részt vesznek a nemzeti megbékélési folyamat, az emberi jogok tiszteletben tartása és a demokrácia veszélyeztetésében. A 2006/318/KKBP közös álláspontban előírt korlátozó intézkedések közé tartozik a fegyverembargó, a katonai tevékenységekhez kapcsolódó technikai segítségnyújtás, finanszírozás és pénzügyi segítségnyújtás tilalma, az esetleg belső elnyomás céljaira felhasználható felszerelések kivitelének tilalma, a burmai/mianmari kormány tagjai és minden, velük kapcsolatban álló természetes és jogi személy, szervezet vagy testület pénzeszközeinek és gazdasági forrásainak befagyasztása, az ilyen természetes személyekkel szembeni utazási tilalom valamint a burmai állami vállalatok számára pénzügyi kölcsönök vagy hitelek nyújtásának, továbbá ezen állami vállalatokban érdekeltség szerzésének vagy növelésének tilalma.

(3)

A Burmával/Mianmarral szemben elrendelt egyes korlátozó intézkedéseket közösségi szinten a Burmával/Mianmarral szembeni korlátozó intézkedések megújításáról és a 798/2004/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. május 29-i 817/2006/EK tanácsi rendelet ( 10 ) hajtotta végre.

(4)

A burmai hatóságoknak a békés tiltakozók elleni, 2007 szeptemberi brutális fellépésére, valamint az emberi jogok Burmában/Mianmarban való, folytatódó súlyos megsértésére válaszul a Tanács 2007. november 19-én úgy határozott, hogy további korlátozó intézkedéseket alkalmaz az ország katonai rezsimje ellen, kiegészítve a 2006/318/KKBP közös állásponttal összhangban már bevezetett intézkedéseket.

(5)

A 2007/750/KKBP közös álláspont új korlátozó intézkedéseket ír elő a Burmából/Mianmarból származó bizonyos behozatal, az országba irányuló bizonyos kivitel, illetve az országot érintő bizonyos beruházások tekintetében, az ország faiparát és más nyersanyag-kitermelő iparágait célozva.

A közös álláspont továbbá felhív a beruházásokra vonatkozó, már meglevő korlátozások hatályának az olyan vállalkozásokba történő beruházásokra való kiterjesztésére, amelyek a katonai rezsimmel kapcsolatban álló személyek vagy szervezetek tulajdonában vannak vagy ellenőrzése alatt állnak, valamint felhív a pénzeszközök és gazdasági források befagyasztása célszemélyei kategóriájának a burmai hadsereg magas rangú tisztjeire való kiterjesztésére is.

(6)

Az elmúlt több mint egy évtized során a Tanács és a nemzetközi közösség tagjai ismételten elítélték a burmai/mianmari rezsimet a kínzás, rögtönítélő bírósági eljárásban hozott ítélet alapján végrehajtott és önkényes kivégzések, kényszermunka, nők elleni erőszak, politikai okok miatti letartóztatások alkalmazása, a lakosság lakhelyelhagyásra kényszerítése, valamint a szólás-, a mozgás és a gyülekezés alapvető szabadságának korlátozása miatt. Figyelembe véve az alapvető jogok rezsim általi tartós, folyamatos és súlyos megsértését, ideértve a békés tüntetések elleni, közelmúltbeli brutális fellépéseket, az e rendeletben foglalt korlátozó intézkedések jelentős szerepet töltenek be az alapvető emberi jogok tiszteletben tartásának előmozdításában, és ily módon a közerkölcs védelmét szolgálják.

(7)

Az új korlátozó intézkedések azon ágazatokra irányulnak, amelyek a burmai/mianmari katonai rezsim bevételi forrásait biztosítják. Ezért a korlátozó intézkedések a fára és a fából készült termékekre, valamint a szénre, az aranyra, az ezüstre, bizonyos nem nemesfémekre, továbbá drágakövekre és féldrágakövekre vonatkoznak. Ezen ágazatokban bizonyos intézkedések korlátozzák a behozatalt, a kivitelt és a beruházásokat. Azon szervezetek listájának, amelyekre alkalmazandók a beruházásokra és a kivitelt célzó pénzügyi támogatásra vonatkozó új korlátozások, meg kell felelnie a 2007/750/KKBP közös álláspont I. mellékletében szereplő listának, amely a célzott ágazatokban érintett burmai/mianmari szervezeteket sorolja fel.

(8)

E korlátozások célja az EK joghatósága alá tartozó jogalanyok megakadályozása abban, hogy hasznot húzzanak a nemzetközi jogszabályokkal ellentétes és a szabadság, a demokrácia, az emberi jogok és az alapvető szabadságjogok tiszteletben tartásának elvével - a tagállamok közös alapelveivel - összeegyeztethetetlen politikákat előmozdító vagy azok végrehajtását bármilyen módon elősegítő kereskedelemből.

(9)

A 817/2006/EK rendeletben előírt beruházási tilalom hatályának összhangban kell állnia a 2007/750/KKBP közös állásponttal, a rendeletben foglalt korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek, szervezetek és testületek listáját pedig frissíteni kell.

(10)

A belső elnyomás céljára felhasználható felszerelések listáját szakértői ajánlások alapján kell frissíteni, figyelemmel az egyes, a halálbüntetés, a kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés során alkalmazható áruk kereskedelméről szóló, 2005. június 27-i 1236/2005/EK tanácsi rendeletre ( 11 ).

(11)

A fenti intézkedések közül néhány az EK-Szerződés hatálya alá tartozik, ezért - különösen annak biztosítása érdekében, hogy a gazdasági szereplők valamennyi tagállamban egységesen alkalmazzák azokat - végrehajtásukhoz, amennyiben azok a Közösséget érintik, közösségi jogi aktust kell elfogadni.

(12)

Az egyértelműség érdekében a valamennyi vonatkozó rendelkezést és azok módosításait tartalmazó, a 817/2006/EK rendelet helyébe lépő új szöveget kell elfogadni, és az említett rendeletet hatályon kívül kell helyezni.

(13)

Az e rendeletben meghatározott intézkedések hatékonyságának biztosítása érdekében e rendeletnek a kihirdetése napján hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. FEJEZET

Fogalommeghatározások

1. cikk

E rendelet alkalmazásában:

a) "behozatal": áruknak a Közösség vámterületére vagy más olyan területre történő bármely beléptetése, amelyre alkalmazni kell a Szerződést, a 299. cikkben megállapított feltételeknek megfelelően. Magában foglalja - a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK rendelet ( 12 ) értelmében - a vámszabad területre vagy vámszabad raktárba való beléptetést, a felfüggesztő eljárás alá helyezést és a szabad forgalomba bocsátást, de nem terjed ki az árutovábbításra és az átmeneti megőrzésre.

b) "kivitel": áruknak a Közösség vámterületéről vagy más olyan területről történő bármely indítása, amelyre alkalmazni kell a Szerződést, a 299. cikkben megállapított feltételeknek megfelelően. Magában foglalja - a 2913/92/EGK rendelet értelmében - az áruk olyan indítását is, amelyhez vámáru-nyilatkozatra van szükség, valamint áruk indítását azok I. típusú ellenőrzés alá tartozó vámszabad területen vagy vámszabad raktárban való tárolását követően;

c) "exportőr": bármely természetes vagy jogi személy, akinek nevében kiviteli nyilatkozatot tesznek, vagyis az a személy, aki a nyilatkozat elfogadásakor szerződéses viszonyban áll a harmadik ország területén működő címzettel, és aki az árunak a Közösség vámterületéről vagy a Szerződés hatálya alá tartozó más területről történő kiküldéséről határozni jogosult.

d) "technikai segítségnyújtás": javításhoz, fejlesztéshez, gyártáshoz, összeszereléshez, teszteléshez, karbantartáshoz vagy bármely más technikai szolgáltatáshoz kapcsolódó bármilyen jellegű technikai támogatás, amely oktatás, tanácsadás, képzés, szakmai tudás és készségek átadása, illetve tanácsadó szolgáltatás formájában valósul meg; a technikai segítségnyújtás magában foglalja a segítségnyújtás szóbeli formáit is;

e) "pénzeszközök": bármilyen pénzügyi eszköz és gazdasági előny, beleértve, de nem korlátozva az alábbiakra:

i. készpénz, csekk, pénzkövetelés, intézvény, pénzesutalvány és egyéb fizetőeszközök;

ii. pénzintézeteknél vagy egyéb szervezeteknél elhelyezett betétek, számlaegyenlegek, követelések és adóslevelek;

iii. nyilvánosan és zárt körben forgalmazott értékpapírok és adósságinstrumentumok, beleértve a részvényeket, az értékpapírokat megtestesítő igazolásokat, a kötvényeket, a váltókat, az opciós utalványokat, a zálogleveleket és a származtatott ügyleteket;

iv. vagyoni eszközökből származó kamat, osztalékok vagy egyéb jövedelmek, vagy az azokból származó vagy azok által képzett értéktöbblet;

v. hitel, beszámítási jog, garanciák, teljesítési kötelezvények vagy egyéb pénzügyi kötelezettségek;

vi. hitellevelek, hajóraklevelek, adásvételi szerződések;

vii. pénzeszközökben vagy pénzügyi forrásokban fennálló érdekeltséget bizonyító okiratok;

f) "pénzeszközök befagyasztása": a pénzeszközök mozgásának, átutalásának, módosításának, felhasználásának, a hozzájuk való hozzáférésnek, vagy bármiféle olyan kezelésüknek a megakadályozása, amely bármilyen változást vagy olyan módosulást eredményezne azok volumene, összege, elhelyezkedése, tulajdonlása, birtoklása, jellege, rendeltetése tekintetében, amely lehetővé tenné a vagyoni értékek felhasználását, beleértve a portfóliókezelést is;

g) "gazdasági források": bármilyen materiális vagy immateriális, ingó vagy ingatlan eszköz, amely nem minősül pénzeszköznek, de felhasználható pénzeszközök, áruk vagy szolgáltatások megszerzésére;

h) "gazdasági források befagyasztása": a gazdasági források bármely módon történő felhasználásának megakadályozása pénzeszközök, áruk vagy szolgáltatások megszerzésére, beleértve - nem kizárólagosan - azok értékesítését, bérbeadását vagy jelzáloggal való megterhelését;

i) "a Közösség területe": azon területek, amelyekre - a Szerződésben megállapított feltételek szerint - a Szerződést alkalmazni kell.

2. FEJEZET

Behozatali és vételi korlátozások

2. cikk

(1) Az I. melléklet a következő kategóriákba tartozó árucikkeket tartalmazza:

a) rönkfa, faanyag és fából készült termékek;

b) kőszén és bizonyos fémek; valamint

c) drágakövek és féldrágakövek.

(2) Tilos:

a) az I. mellékletben felsorolt árucikkek behozatala, amennyiben azok

i. Burmából/Mianmarból származnak, vagy

ii. Burmából/Mianmarból kerültek kivitelre;

b) az I. melléklet felsorolt, Burma/Mianmar területén található áruk megvétele;

c) az I. mellékletben felsorolt áruk szállítása, amennyiben azok Burmából/Mianmarból származnak, vagy Burmából/Mianmarból kerülnek kivitelre valamely más országba, és végső rendeltetési helyük a Közösségben van; vagy

d) az olyan tevékenységekben való tudatos és szándékos részvétel, amelyeknek célja vagy hatása közvetlenül vagy közvetve az a), b) vagy c) pontban említett tilalmak megkerülése.

(3) Az árucikkek eredetét a 2913/92/EGK rendelet megfelelő rendelkezéseivel összhangban határozzák meg.

(4) Az áruk olyan alkalmi bevitele, megvásárlása és szállítása, ami kizárólag a címzettek vagy utasok vagy családtagjaik személyes használatára szánt termékekre korlátozódik, nem tekintendő a (2) bekezdés által tiltott tevékenységnek.

(5) A korlátozás alá eső termékek beszerzésének a (2) bekezdés b) pontjában előírt tilalma nem vonatkozik a Burma/Mianmar területén zajló azon humanitárius segélyprogramokra és projektekre, valamint nem humanitárius fejlesztési programokra és projektekre, amelyek az alábbiakat támogatják:

a) emberi jogok, demokrácia, jó kormányzás, konfliktusmegelőzés és a civil társadalom kapacitásának fejlesztése;

b) egészség és oktatás, a szegénység enyhítése és különösen az alapvető szükségletek kielégítése és a megélhetés biztosítása a lakosság legszegényebb és legkiszolgáltatottabb rétegei számára; vagy

c) környezetvédelem és különösen a nem fenntartható, erdőpusztuláshoz vezető túlzott fakitermelés problémájának kezelésére irányuló programok.

A IV. mellékletben felsorolt weboldalakon feltüntetett megfelelő illetékes hatóság előzetesen engedélyezi a szóban forgó, korlátozás alá eső áruk beszerzését. Az érintett tagállam az ezen bekezdés alapján kiadott valamennyi engedélyről tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

3. cikk

(1) A 2. cikk nem alkalmazandó azon árukra, amelyek leszállítása 2008. március 10. már folyamatban volt a Közösségben működő valamely szerződő félnek a kérdéses áru leszállítására vonatkozó szerződéses kötelezettsége alapján. Az áruk szállítása folyamatban lévőnek tekintendő, amennyiben már azon időpont előtt elhagyták Burma/Mianmar területét a Közösség területén található végső rendeltetési hely felé.

(2) Az érintett fél felelőssége annak bizonyítása a vámhatóságok felé, hogy az (1) bekezdésben megállapított feltételek teljesítését a megfelelő okiratokkal alátámassza. Amennyiben az okiratokat az áruk bejelentésekor nem nyújtják be, a vámhatóságok visszatartják az árukat.

(3) Amennyiben a szükséges okiratokat nem nyújtják be két hónapon belül, vagy amennyiben benyújtásuk után a vámhatóságok úgy találják, hogy az (1) bekezdésben meghatározott feltételek nem teljesültek, a vámhatóságok az alkalmazandó nemzeti jog szerint rendelkeznek a visszatartott árukról.

3. FEJEZET

Kiviteli korlátozások

4. cikk

(1) Tilos a II. mellékletben felsorolt, belső elnyomásra felhasználható felszerelések akár közvetlenül, akár közvetve történő értékesítése, beszerzése, szállítása vagy kivitele - függetlenül attól, hogy azok a Közösségből származnak-e - bármilyen burmai/mianmari természetes vagy jogi személy, szervezet vagy testület részére vagy a Burmában/Mianmarban történő felhasználásra.

(2) Az (1) bekezdés nem alkalmazandó az Egyesült Nemzetek, az Európai Unió, a Közösség vagy annak tagállamai személyzete, a média képviselői, a humanitárius és fejlesztési szervezetek munkatársai és kísérő személyzete által, kizárólag személyes használatra átmenetileg Burmába/Mianmarba kivitt védőruházatra, beleértve a golyóálló mellényt és a katonai sisakot is.

5. cikk

(1) Tilos a III. mellékletben felsorolt áruk vagy technológiák akár közvetlenül, akár közvetve történő értékesítése, beszerzése, szállítása vagy kivitele a Burmában/Mianmarban az alábbi iparágakban működő vállalkozások részére:

a) fakitermelés és fafeldolgozás,

b) szén-, arany-, ezüst-, vas-, ón-, réz-, volfrám-, ólom-, mangán-, nikkel- és cinkbányászat;

c) drága- és féldrágakövek, többek között gyémánt, rubin, zafír, jáde és smaragd bányászata és feldolgozása.

(2) A III. melléklet tartalmazza a (1) bekezdésében említett iparágakban használt felszereléseket és technológiákat. A III. melléklet nem tartalmazza az Európai Unió közös katonai listájában szereplő termékeket.

(3) Az (1) bekezdés végrehajtása céljából előzetesen engedélyeztetni kell a III. mellékletben felsorolt áruk és technológiák akár közvetlenül, akár közvetve történő kivitelét, bármilyen burmai/mianmari természetes vagy jogi személy, szervezet vagy testület részére, vagy a Burmában/Mianmarban történő felhasználásra.

(4) Az exportőrök benyújtják az illetékes hatóságnak az engedélykérelmükhöz szükséges valamennyi információt. Amennyiben az exportőr nem a Közösség területén letelepedett személy, a szükséges előzetes engedély kérelmezése az értékesítő, beszerző vagy szállító fél felelőssége, attól függően, hogy melyik van a Közösség területén letelepedve. A kérelmet a kérelmező letelepedése szerinti tagállamnak a IV. mellékletben felsorolt honlapokon szereplő illetékes hatóságai részére nyújtják be. A szállítmányozóknak a szükséges engedélyt a kivitel előtt kézhez kell kapniuk.

(5) A tagállamoknak a IV. mellékletben felsorolt honlapokon szereplő illetékes hatóságai nem adnak engedélyt a III. mellékletben felsorolt áruk és technológiák kivitelére, amennyiben okkal feltételezhető, hogy az említett árukat és technológiákat valamely, az (1) bekezdésében felsorolt ipari ágazatokban tevékenykedő vállalkozás rendelkezésére bocsátanák.

(6) Az engedélyt kizárólag a kérelmező letelepedése szerinti tagállamnak a IV. mellékletben felsorolt honlapokon szereplő illetékes hatóságai adhatják meg. Az engedélyek a Közösség egész területén érvényesek.

(7) Az illetékes hatóságok az általuk megfelelően vélt feltételek - például végfelhasználói nyilatkozat bemutatására vonatkozó kötelezettség - mellett adhatnak ki engedélyt. Az illetékes hatóságok a (4) vagy (5) bekezdéssel összhangban eljárva törölhetik, felfüggeszthetik, módosíthatják vagy visszavonhatják az általuk korábban kiadott engedélyeket.

(8) Amennyiben egy tagállam illetékes hatóságai visszautasítják az engedély kiadását, vagy törölnek, felfüggesztenek, módosítanak vagy visszavonnak egy engedélyt, az érintett tagállam erről tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot, valamint - az 515/97/EK tanácsi rendeletben ( 13 ) előírt titoktartási követelménynek megfelelően - megoszt velük minden szükséges információt, különösen az érintett termékekre és a Burma/Mianmar területén működő, érintett végfelhasználóra vagy vállalkozásra vonatkozóan.

(9) Mielőtt valamely tagállam engedélyt ad egy korábbi kérelemben érintett végfelhasználónak vagy vállalkozásnak, először konzultál az engedélyt megtagadó tagállammal. Ha a konzultációkat követően az érintett tagállam úgy határoz, hogy az engedélyt megadja, úgy erről tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot, és döntése indokolásául megad minden vonatkozó információt.

6. cikk

Az 5. cikk nem vonatkozik az olyan árukra, amelyek szállítása már folyamatban volt 2008. március 10.. Azon áruk szállítását tekintik folyamatban lévőnek, amelyek azon időpontot megelőzően már elhagyták a Közösség területét a Burma/Mianmar területén található végső rendeltetési hely felé.

7. cikk

(1) Tilos:

a) a katonai tevékenységekhez, valamint a fegyverek szállításához, gyártásához, karbantartásához és használatához, és bármely ahhoz kapcsolódó felszereléshez - ideértve a fegyvereket és lőszert, katonai járműveket és felszerelést, a katonai jellegű felszerelést, a fentiek tartalék alkatrészeit - kapcsolódó technikai segítségnyújtás biztosítása, akár közvetve, akár közvetlenül, bármilyen burmai/mianmari személy, szervezet vagy testület részére vagy a Burmában/Mianmarban történő felhasználásra;

b) a katonai tevékenységek finanszírozása vagy az ezekhez kapcsolódó pénzügyi támogatás nyújtása, beleértve különösen a fegyverek és az azokhoz kapcsolódó felszerelések bármiféle értékesítésére, beszerzésére, szállítására vagy kivitelére nyújtott támogatást, kölcsönt és exporthitel-biztosítást, akár közvetve, akár közvetlenül, bármilyen burmai/mianmari személy, szervezet vagy testület részére vagy a Burmában/Mianmarban történő felhasználásra;

(2) Tilos:

a) a II. mellékletben felsorolt, belső elnyomásra felhasználható felszereléshez kapcsolódó technikai segítségnyújtás akár közvetve, akár közvetlenül, bármilyen burmai/mianmari természetes vagy jogi személy, szervezet vagy testület részére vagy a Burmában/Mianmarban történő felhasználásra;

b) a II. mellékletben felsorolt felszereléshez kapcsolódó finanszírozás vagy pénzügyi segítségnyújtás, ideértve a támogatást, kölcsönt és exporthitel-biztosítást is, akár közvetve, akár közvetlenül, bármilyen burmai/mianmari természetes vagy jogi személy, szervezet vagy testület részére vagy a Burmában/Mianmarban történő felhasználásra;

(3) Az V. mellékletben felsorolt vállalkozásokra, jogi személyekre, szervezetekre és testületekre vonatkozóan tilos a III. mellékletben felsorolt áruk és technológiák értékesítése, beszerzése, szállítása vagy kivitele vagy a kapcsolódó technikai segítségnyújtás vagy képzés céljára finanszírozást vagy pénzügyi segítségnyújtást biztosítani.

(4) Az V. melléklet tartalmazza:

a) a következő ipari ágazatokban tevékenykedő burmai/mianmari vállalkozásokat:

i. fakitermelés és fafeldolgozás,

ii. szén-, arany-, ezüst-, vas-, ón-, réz-, volfrám-, ólom-, mangán-, nikkel- és cinkbányászat;

iii. drága- és féldrágakövek, többek között gyémánt, rubin, zafír, jáde és smaragd bányászata és feldolgozása; valamint

b) az ilyen vállalkozások tulajdonában lévő vagy ellenőrzése alatt álló, vagy helyett vagy nevében eljáró jogi személyeket, szervezeteket vagy testületeket.

(5) Tilos az olyan tevékenységekben való tudatos és szándékos részvétel, amelyeknek célja vagy hatása az (1), (2) és (3) bekezdésben említett tilalmak megkerülése.

(6) Az (1) bekezdés b) pontjában, a (2) bekezdés b) pontjában és a (3) bekezdésben megállapított tilalmak semmilyen felelősséget nem rónak az érintett természetes vagy jogi személyekre vagy szervezetekre, amennyiben nem tudtak arról, illetve nem volt ésszerű okuk arra gyanakodni, hogy tevékenységükkel ezen tilalmakat megszegik.

8. cikk

(1) Tilos a III. mellékletben felsorolt árukhoz vagy technológiákhoz kapcsolódóan akár közvetlenül, akár közvetve technikai segítséget nyújtani a Burmában/Mianmarban az 5. cikk (1) bekezdésében felsorolt iparágakban működő vállalkozások részére.

(2) Az (1) bekezdés végrehajtása céljából előzetesen engedélyeztetni kell a III. mellékletben felsorolt árukhoz és technológiához kapcsolódó technikai segítségnyújtás biztosítását bármilyen burmai/mianmari természetes vagy jogi személy, szervezet vagy testület részére vagy a Burmában/Mianmarban történő felhasználásra.

(3) A technikai segítséget nyújtó természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy testületek benyújtják az illetékes hatóságnak az engedélykérelemhez szükséges valamennyi információt. Az engedélyre vonatkozó kérelmet a kérelmező letelepedése szerinti tagállamnak a IV. mellékletben felsorolt honlapokon szereplő illetékes hatóságai számára nyújtják be.

(4) A tagállamok IV. mellékletben felsorolt honlapokon megjelölt illetékes hatóságai nem adnak ki engedélyt a III. mellékletben felsorolt árucikkekkel és technológiákkal kapcsolatos semmiféle technikai segítségnyújtásra, amennyiben okkal feltételezhető, hogy azt a 5. cikk (1) bekezdésében felsorolt ipari tevékenységet folytató burmai/mianmari vállalkozásnak fogják nyújtani vagy bármely más módon az lesz a kedvezményezett.

(5) Az 5. cikk (5)-(8) bekezdése alkalmazandó abban az esetben, ha az engedélykérelmezés e cikk értelmében történik.

9. cikk

(1) A 4. cikktől és a 7. cikk (2) bekezdésétől eltérve a tagállamoknak a IV. mellékletben felsorolt honlapokon megjelölt illetékes hatóságai az általuk megfelelően ítélt feltételek mellett engedélyezhetik:

a) kizárólag humanitárius vagy védelmi használatra, vagy az Egyesült Nemzetek, az Európai Unió és a Közösség intézményfejlesztési programjaira, illetve az Európai Unió és az Egyesült Nemzetek válságkezelési műveleteire szánt, belső elnyomás céljaira alkalmas, III. mellékletben felsorolt felszerelés értékesítését, beszerzését, szállítását vagy kivitelét;

b) aknamentesítési műveletek során használt felszerelés és anyagok értékesítését, beszerzését, szállítását vagy kivitelét, valamint

c) a fenti a) és b) pontban említett felszereléshez, anyagokhoz, programokhoz és műveletekhez kapcsolódó finanszírozást, pénzügyi segítségnyújtást és technikai segítségnyújtást.

(2) Az 5. cikk (1) bekezdésétől, a 6. cikktől, a 7. cikk (3) bekezdésétől és a 8. cikktől eltérve a tagállamoknak a IV. mellékletben felsorolt honlapokon megjelölt illetékes hatóságai az általuk helyénvalónak ítélt feltételek mellett engedélyezhetik a III. mellékletben felsorolt, az 5. cikk (1) bekezdésében említett vállalkozásoknak szánt berendezések és technológiák értékesítését, beszerzését, szállítását vagy kivitelét vagy az ahhoz kapcsolódó technikai segítségnyújtás, finanszírozás vagy pénzügyi támogatás biztosítását, amennyiben a következő feltételek mindegyike teljesül:

a) az ügylet az érintett áruk értékesítésére, beszerzésére vagy szállítására vonatkozó szerződéses kötelezettség teljesítését, vagy segítségnyújtás vagy finanszírozás biztosítását jelenti egy burmai/mianmari vállalkozás vagy közös vállalat részére;

b) a kötelezettséget keletkeztető szerződést vagy megállapodást az értékesítő, beszerző vagy szállító fél 2008. március 10. kötötte, és

c) a szerződés vagy megállapodás az érintett vállalkozás megszerzésére vagy létrehozására vagy az érintett közös vállalat létrehozására irányuló beruházásra vonatkozik.

(3) A 7. cikk (1) bekezdésétől eltérve a tagállamoknak a IV. mellékletben felsorolt illetékes hatóságai az általuk helyénvalónak ítélt feltételek mellett engedélyezhetik az alábbiakhoz kapcsolódó finanszírozás, pénzügyi segítségnyújtás és technikai segítségnyújtás biztosítását:

a) emberi élet kioltására nem alkalmas katonai felszerelés kizárólag humanitárius vagy védelmi használatra, vagy az Egyesült Nemzetek, az Európai Unió és a Közösség intézményfejlesztési programjaira;

b) az Európai Unió és az Egyesült Nemzetek válságkezelési műveleteire szánt anyagok.

10. cikk

Az e fejezetben említett engedélyek már végrehajtott tevékenységek tekintetében nem adhatók meg.

4. FEJEZET

Pénzeszközök és gazdasági források befagyasztása

11. cikk

(1) A VI. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy testületek tulajdonában lévő, vagy ezek által irányított valamennyi pénzeszközt és gazdasági forrást be kell fagyasztani.

(2) A VI. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy testületek számára vagy javára közvetve és közvetlenül egyaránt tilos rendelkezésre bocsátani bármilyen pénzeszközt vagy gazdasági forrást.

(3) Tilos a tudatos és szándékos részvétel az olyan tevékenységekben, amelyeknek célja vagy hatása közvetve vagy közvetlenül az (1) és (2) bekezdésben említett műveletek előmozdítása.

(4) A (2) bekezdésben megállapított tilalom semmilyen felelősséget nem ró az érintett természetes vagy jogi személyekre vagy szervezetekre, amennyiben nem tudtak arról, és nem volt ésszerű okuk arra gyanakodni, hogy tevékenységükkel ezen tilalmat megszegik.

11a. cikk

(1) A VI. melléklet tartalmazza az alábbiakat:

a) a korábbi Állami Béke és Fejlődés Tanácsának vezető tagjai, a turizmussal foglalkozó burmai hatóságok, a katonai, kormányzati vagy biztonsági erők magas rangú tisztjei, akik a burmai/mianmari demokratikus átmenetet megakadályozó politikákat meghatározzák vagy végrehajtják vagy abból hasznot húznak, valamint az említettek családtagjai;

b) a burmai hadsereg aktív szolgálatban lévő magas rangú tisztjei és azok családtagjai; valamint

c) az a) és a b) pontban említett személyekkel kapcsolatban álló természetes és jogi személyek, szervezetek és testületek.

(2) A VI. mellékletnek tartalmaznia kell a jegyzékbe vett természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy testületek a jegyzékbe vételének indoklását.

(3) A VI. melléklet tartalmazza továbbá az érintett természetes és jogi személyek, szervezetek és szervek azonosításához szükséges adatokat, amennyiben azok rendelkezésre állnak. Természetes személyek esetében ilyen adat lehet a név - ideértve az álneveket is -, a születési idő és hely, az állampolgárság, az útlevél és a személyazonosító igazolvány száma, a nem, a cím (amennyiben ismert), valamint a beosztás vagy a foglalkozás. Jogi személyek, szervezetek és szervek esetében ilyen adat lehet a név, a bejegyzés helye és ideje, a nyilvántartási szám és a székhely.

12. cikk

(1) A 11. cikk (2) bekezdése nem vonatkozik a befagyasztott számlákon:

a) kamatok vagy az ilyen számlákból származó egyéb jövedelem jóváírására; vagy

b) olyan szerződések, megállapodások vagy kötelezettségek alapján esedékes jóváírásokra, amelyeket azt megelőzően kötöttek meg, vagy amelyek azon időpont előtt merültek fel, amikor e számlák az 1081/2000/EK rendelet ( 14 ), a 798/2004/EK rendelet ( 15 ) vagy a 817/2006/EK rendelet ( 16 ) - attól függően, hogy melyik esik korábbi időpontra - rendelkezéseinek hatálya alá kerültek, feltéve hogy minden ilyen kamat, egyéb jövedelem és jóváírás továbbra is a 11. cikk (1) bekezdésének hatálya alá tartozik.

(2) A 11. cikk (2) bekezdése nem akadályozza a Közösség pénzügyi intézményeit vagy hitelintézeteit abban, hogy harmadik felek által átutalt pénzösszegeket írjanak jóvá a felsorolt természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy testületek befagyasztott számláira, amennyiben az ilyen jóváírások szintén be lesznek fagyasztva. A pénzügyi intézmény vagy hitelintézet haladéktalanul tájékoztatja az illetékes hatóságokat az ilyen ügyletekről.

13. cikk

(1) A tagállamoknak a IV. mellékletben felsorolt honlapokon megjelölt illetékes hatóságai az általuk helyénvalónak ítélt feltételek mellett engedélyezhetik bizonyos befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági források felszabadítását, illetve bizonyos befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági források rendelkezésre bocsátását, miután meggyőződtek arról, hogy a szóban forgó pénzeszközök vagy gazdasági források:

a) a VI. mellékletben felsorolt személyek és eltartott családtagjaik alapvető szükségleteinek kielégítéséhez szükségesek, beleértve az élelmiszerek, lakásbérleti díjak vagy jelzálogkölcsön-részletek, gyógyszerek és orvosi ellátás, adók, biztosítási díjak és közüzemi díjak kifizetését;

b) kizárólag jogi szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban felmerülő ésszerű mértékű szakértői díjak kifizetését, illetve azzal kapcsolatos kiadások megtérítését szolgálják;

c) kizárólag a befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági források folyamatos kezelésével vagy fenntartásával kapcsolatos díjak vagy szolgáltatási díjak megfizetését szolgálják;

d) rendkívüli kiadásokhoz szükségesek, feltéve hogy az érintett tagállam legalább két héttel az engedély megadása előtt értesíti az összes többi tagállamot és a Bizottságot azon indokokról, amelyek alapján úgy ítéli meg, hogy az adott esetre vonatkozó engedélyt meg kell adni.

(2) A tagállamok az (1) bekezdés alapján megadott minden engedélyről tájékoztatják a többi tagállamot és a Bizottságot.

14. cikk

A pénzeszközök és gazdasági források jóhiszeműen végrehajtott befagyasztása vagy a pénzeszközök használata engedélyezésének megtagadása azon az alapon, hogy az intézkedés összhangban áll e rendelettel, semmilyen felelősséget nem ró az intézkedést végrehajtó természetes vagy jogi személyre vagy szervezetre vagy annak igazgatóira vagy alkalmazottaira, kivéve ha megállapítható, hogy a pénzeszközöket és gazdasági forrásokat gondatlanság következményeként fagyasztották be.

5. FEJEZET

Bizonyos vállalkozások finanszírozására vonatkozó korlátozások

15. cikk

(1) A VII. melléklet tartalmazza az alábbiakat:

a) a burmai/mianmari kormány tulajdonában lévő vagy irányítása alatt álló vállalkozások vagy olyan állami szervek, vállalkozások, beleértve a magánjog szabályai szerint létrehozott azon vállalkozásokat is, amelyekben az állami hatóságok többségi tulajdonnal rendelkeznek, valamint az említett állam ügynökségei;

b) a burmai/mianmari kormány egyes tagjai vagy a velük kapcsolatban álló minden természetes vagy jogi személy, szervezet vagy testület tulajdonában lévő, vagy ezek által irányított valamennyi vállalkozás; valamint

c) az a) és b) pontban felsorolt vállalkozások tulajdonában lévő vagy irányítása alatt álló, a vállalkozás helyett, illetve nevében eljáró jogi személy, szervezet vagy testület.

(2) Tilos:

a) az V. vagy a VII. mellékletben felsorolt bármely vállalkozás, jogi személy, szervezet vagy testület részére pénzügyi kölcsönök és hitelek nyújtása, vagy a VII. mellékletben felsorolt bármely vállalkozás, jogi személy, szervezet vagy testület által kibocsátott kötvények, letéti jegyek, opciószelvények vagy záloglevelek megvásárlása;

b) az V. vagy a VII. mellékletben felsorolt vállalkozásokban, jogi személyekben, szervezetekben vagy testületekben érdekeltség szerzése vagy növelése, beleértve az ilyen vállalatok teljes mértékű megvásárlását, vagy részvények vagy részesedést biztosító értékpapírok megvásárlását;

c) vegyesvállalat létrehozása az V. vagy a VII. mellékletben felsorolt vállalkozásokkal, jogi személyekkel, szervezetekkel vagy testületekkel, valamint e vállalkozások leányvállalataival, vagy az irányításuk alatt álló kapcsolt jogi személyekkel, szervezetekkel vagy testületekkel.

(3) Tilos a tudatos és szándékos részvétel olyan tevékenységekben, amelyeknek célja vagy hatása közvetve vagy közvetlenül a (2) bekezdés rendelkezéseinek megkerülése.

(4) A (2) bekezdés nem érinti az áruk vagy szolgáltatások biztosítására szokásos kereskedelmi fizetési feltételekkel kötött kereskedelmi szerződések végrehajtását, valamint az e szerződések végrehajtásához kapcsolódóan kötött szokásos kiegészítő megállapodásokat, mint például az exporthitel-biztosításokat.

(5) A (2) bekezdés a) pontjában felsorolt tilalmak nem érintik a szóban forgó vállalkozással azon időpontot megelőzően kötött szerződésekből vagy megállapodásokból eredő kötelezettségek teljesítését, amely időpontban a Tanács a vállalkozást először megjelölte, és így az az V. vagy a VII. mellékletben szerepel.

(6) A (2) bekezdés b) pontjában foglalt tilalmak nem érintik az V. vagy a VII. mellékletben felsorolt vállalkozásokban, jogi személyekben, szervezetekben vagy testületekben meglévő részesedés növelését, amennyiben ezt az érintett vállalkozással azon időpontot megelőzően kötött megállapodás írja elő, amely időpontban a Tanács a vállalkozást először megjelölte, és így az az V. vagy a VII. mellékletben szerepel.

(7) Az V. vagy VII. mellékletben felsorolt vállalkozásokban, jogi személyekben, szervezetekben vagy testületekben meglévő részesedését növelni kívánó személy, szervezet vagy testület tájékoztatja az érintett tagállamnak a IV. mellékletben felsorolt honlapokon szereplő illetékes hatóságát, mielőtt bármely, a (6) bekezdésben említett ügyletre sor kerülne. Az érintett tagállam tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

(8) A (2) bekezdés a) pontja szerinti tilalom megszegéséért nem vonhatók felelősségre az érintett természetes vagy jogi személyek vagy szervezetek akkor, ha nem tudtak arról, illetve nem volt ésszerű okuk gyanakodni arra, hogy tevékenységükkel ezen tilalmat megszegik.

6. FEJEZET

Általános és záró rendelkezések

16. cikk

(1) A jelentéstételről, a bizalmas kezelésről és a szakmai titoktartásról szóló, vonatkozó szabályok sérelme nélkül a természetes és jogi személyek, szervezetek és testületek kötelesek:

a) a letelepedési vagy székhelyük szerinti tagállamoknak a IV. mellékletben szereplő internetes honlapokon felsorolt illetékes hatóságai részére haladéktalanul rendelkezésre bocsátani azokat az információkat - például a 11. cikknek megfelelően befagyasztott számlákra és összegekre vonatkozókat -, amelyek elősegíthetik e rendelet betartását, és az ilyen információkat közvetlenül vagy ezen illetékes hatóságok útján továbbítani a Bizottsághoz; valamint

b) az ilyen információ ellenőrzése tekintetében együttműködni a IV. mellékletben szereplő honlapokon felsorolt illetékes hatóságokkal.

(2) Az e cikkel összhangban adott vagy kapott minden információ kizárólag arra a célra használható fel, amelyre azt adták vagy kapták.

17. cikk

A Bizottság és a tagállamok azonnal tájékoztatják egymást az e rendelet alapján végrehajtott intézkedésekről, és megadnak egymásnak minden egyéb rendelkezésükre álló, e rendelethez kapcsolódó lényeges információt, különös tekintettel e rendelet megsértésére, illetve ennek végrehajtásával kapcsolatos problémákra, valamint a nemzeti bíróságok által hozott ítéletekre vonatkozóan.

18. cikk

(1) A Bizottság felhatalmazást kap a IV. melléklet módosítására a tagállamok által biztosított információk alapján.

(2) Amennyiben a Tanács úgy határoz, hogy egy természetes vagy jogi személyt, szervezetet vagy szervet a 11. cikk (1) bekezdésében említett intézkedések hatálya alá von, ennek megfelelően módosítja a VI. mellékletet.

(3) A Tanács közli a határozatát - beleértve a jegyzékbe vétel okait - a (2) bekezdésben említett természetes vagy jogi személlyel, szervezettel vagy szervvel - amennyiben a cím ismert, közvetlenül, egyéb esetben pedig értesítés közzététele útján -, lehetővé téve, hogy az érintett természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv észrevételeket nyújtson be.

(4) Amennyiben észrevételt tesznek vagy új érdemi bizonyítékot nyújtanak be, a Tanács felülvizsgálja a határozatát, és erről értesíti az érintett természetes vagy jogi személyt, szervezetet vagy szervet.

(5) A Tanács az V. és a VII. mellékletben foglalt jegyzékeket a 2010/232/KKBP tanácsi határozat ( 17 ) I. és III. mellékletére vonatkozóan hozott határozatok alapján módosítja.

19. cikk

(1) A tagállamok megállapítják az e rendelet rendelkezéseinek megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, és minden szükséges intézkedést megtesznek azok érvényesítése érdekében. Az elrendelt szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük.

(2) A tagállamok e rendelet hatálybalépése után haladéktalanul értesítik a Bizottságot e szabályokról, valamint bármely azt követő módosításról.

20. cikk

(1) A tagállamok kijelölik az e rendeletben említett illetékes hatóságokat, és megjelölik azokat a IV. mellékletben felsorolt honlapokon, vagy azokon keresztül.

(2) A tagállamok e rendelet hatálybalépését követően haladéktalanul értesítik a Bizottságot az illetékes hatóságaikról és minden későbbi módosításról.

21. cikk

E rendeletet alkalmazni kell:

a) a Közösség területén, beleértve annak légterét;

b) bármely, tagállami joghatóság alá tartozó légi jármű vagy hajó fedélzetén;

c) a Közösség területén belül vagy azon kívül tartózkodó minden olyan személyre, aki valamely tagállam állampolgára;

d) minden olyan jogi személyre, szervezetre vagy testületre, amely valamely tagállam joga szerint alakult vagy létesült;

e) a részben vagy teljes egészében a Közösségen belül bármilyen üzleti tevékenységet folytató minden jogi személyre, szervezetre vagy testületre.

22. cikk

A 817/2006/EK rendeletet hatályát veszti.

23. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlen alkalmazandó valamennyi tagállamban.

I. MELLÉKLET

A 2. cikkben említett, behozatali vagy vételi korlátozás alá eső árucikkek

Megjegyzés:

Amennyiben az érintett KN-kód hatályának csak egy részét fedi le az e mellékletben szereplő adat, a KN-kódot az "ex" jelölés előzi meg.

A. Rönkfa, faanyag és fából készült termékek

KN-kódTermékmegnevezés
4401Tűzifa hasáb, tuskó, rőzse, köteg vagy hasonló formában; faforgács vagy hasonló részek; fűrészpor és fahulladék és -maradék, hasáb, brikett, labdacs (pellet) vagy hasonló alakra tömörítve is
4402Faszén (beleértve kagyló vagy dió alakban), brikettezve is
4403Gömbfa, kérgezetten vagy négy oldalán durván faragva is
4404Abroncsfa; hasított karó; cölöp, cövek és pózna kihegyezve, de hosszában nem fűrészelve; durván faragott, de nem esztergályozott, nem hajlított vagy más módon nem megmunkált fa, pálca, amely sétabot, esernyőnyél, szerszámnyél vagy hasonlók készítésére alkalmas; faháncs és hasonló
4405Fagyapot; faliszt
4406Vasúti vagy villamosvasúti talpfa
4407Hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy hántolt, 6 mm-nél vastagabb fa, gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel összeállítva is.
4408Furnérlap rétegelt lemez vagy hasonló rétegelt fa készítésére (beleértve a rétegelt fa szeletelésével készítettet is) és hosszában fűrészelt, vágott vagy hántolt más falemez, gyalulva, csiszolva, lapolva és végillesztéssel összeállítva is, legfeljebb 6 mm vastagságban
4409Fa (beleértve az össze nem állított szalag és szegélylécet parkettához) bármelyik széle, vége vagy felülete mentén összefüggő (folytatólagos) összeillesztésre előkészítve (hornyolt, barázdált, lesarkított, ferdén levágott, „V” illesztésű, peremezett, mintázott, legömbölyített vagy hasonló módon formázott), gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel összeállítva is
4410Forgácslemez, irányított szálelrendezésű lap (OSB) és hasonló tábla (például: ostyalemez) fából vagy más fatartalmú anyagból, gyantával vagy más szerves kötőanyaggal préselve is
4411Rostlemez fából vagy más fatartalmú anyagból, gyantával vagy más szerves anyaggal összeragasztva is
4412Rétegelt lemez, furnérozott panel és hasonló réteges faáru
4413Tömörített fa tömb, lap, szalag vagy profil alakban
4414Festmény, fénykép, tükör vagy hasonló tárgyak fakerete
4415Fából készült láda, doboz, rekesz, dob és hasonló csomagolóanyag; kábeldob; rakodólap, keretezett és más szállítólap; rakodólapkeret fából:
4416Hordó, kád, dézsa és fából készült más kádáripari termék és azok elemei, beleértve a hordódongát is
4417Szerszám, szerszámfoglalat, szerszámnyél és – fogantyú, seprű –, vagy kefe – és ecsetnyél és – test fából; csizma – vagy cipőkaptafa és sámfa fából
4418Ács- és épületasztalos-ipari termék, beleértve az üreges fapanelt is, összeállított padlóburkoló-panelek, zsindely
4419Asztali és konyhai cikkek fából
4420Intarziás és berakott famunka; ékszeres- vagy evőeszközös ládikó és -doboz és hasonló cikkek fából; kis szobor és más díszműáru fából; lakberendezési tárgy, a 94 KN árucsoportba tartozó bútorok kivételével
4421Más faáru
4701Mechanikai úton előállított facsiszolat
4702Kémiai úton előállított, oldódó papíripari rostanyag
4703Kémiai úton előállított, szódás vagy szulfátos papíripari rostanyag, az oldódó papíripari rostanyag kivételével
4704Kémiai úton előállított szulfitos papíripari rostanyag, az oldódó papíripari rostanyag kivételével
4705Mechanikai és kémiai pépesítési eljárások kombinációjával előállított papíripari rostanyag
9401 61Más favázas ülőbútor, kárpitozott
9401 69Más favázas ülőbútor, más
9401 90 30Légi járműhöz készült ülésrészek, fából
9403 30Hivatali fabútor
9403 40Fa konyhabútor
9403 50Fa hálószobabútor
9403 60Más fabútor
9406 00 20Előre gyártott épület, fából
ex97 05Gyűjteménydarabok fából
ex97 06Régiségek fából

B. Kőszén és fémek

KN-kódTermékmegnevezés
2601Vasérc és dúsított érc, beleértve a pörkölt piritet is
2602Mangánérc és dúsított érc, beleértve a szárazanyagtömegben számítva legalább 20 % mangántartalommal rendelkező vastartalmú mangánércet és dúsított ércet is
2603Rézérc, dúsított is
2604Nikkelérc, dúsított is
2607Ólomérc, dúsított is
2608Cinkérc, dúsított is
2609Ónérc, dúsított is
2611Volfrámérc, dúsított is
2616 10 00Ezüstérc, dúsított is
ex261690 00Aranyérc, dúsított is
2619 00 20Salak, kohósalak (a szemcsézett salak kivételével), reve, és a vas- vagy az acélgyártásnál keletkező más, vas vagy mangán kinyerésére alkalmas hulladék
2620 11 00, 2620 19 00Főként cinket tartalmazó salak, hamu és üledék (a vas- vagy acélgyártásnál keletkező salak, hamu és üledék kivételével)
2620 21 00, 2620 29 00Főként ólmot tartalmazó salak, hamu és üledék (a vas- vagy acélgyártásnál keletkező salak, hamu és üledék kivételével)
2620 30 00Főként rezet tartalmazó salak, hamu és üledék (a vas- vagy acélgyártásnál keletkező salak, hamu és üledék kivételével)
2620 99 10Főként nikkelt tartalmazó salak, hamu és üledék (a vas- vagy acélgyártásnál keletkező salak, hamu és üledék kivételével)
2620 99 40Főként ónt tartalmazó salak, hamu és üledék (a vas- vagy acélgyártásnál keletkező salak, hamu és üledék kivételével)
ex262099 95Vasat, mangánt, volfrámot, ezüstöt és aranyat tartalmazó egyéb salak, hamu és üledék (a vas- vagy acélgyártásnál keletkező salak, hamu és üledék kivételével)
2701Kőszén; brikett, tojásbrikett és kőszénből előállított hasonló szilárd tüzelőanyag
2704 00 11, 2704 00 19Koksz és félkoksz kőszénből, brikettezve is
ex270500 00Világítógáz
ex270600 00Kátrány kőszénből desztillálva
2708Szurok és szurokkoksz kőszénkátrányból vagy más ásványi kátrányból
7106Ezüst (beleértve az arannyal vagy platinával bevontat is), megmunkálatlanul, félgyártmány vagy por alakban
7107Ezüsttel plattírozott nem nemesfém, félgyártmány, tovább nem megmunkálva
7108Arany (beleértve a platinával bevont aranyat is), megmunkálatlanul, félgyártmány vagy por alakban
7109Arannyal plattírozott ezüst vagy nem nemesfém, félgyártmány, tovább nem megmunkálva
ex711230 00Aranyat és ezüstöt, vagy arany- és ezüstvegyületet tartalmazó hamu
7112 91 00Más aranytörmelék, aranyhulladék
ex711299 00Más ezüsttörmelék, ezüsthulladék
7113Ékszer és részei nemesfémből vagy nemesfémmel plattírozott fémből
7114Arany- vagy ezüstművesáru, és ennek részei nemesfémből vagy nemesfémmel plattírozott fémből
7116Természetes vagy tenyésztett gyöngyből, drágakőből vagy féldrágakőből (természetes, szintetikus vagy rekonstruált) készült áru
7118 10 10Ezsütérme, ha nem törvényes fizetőeszköz
ex711810 90Aranyérme, ha nem törvényes fizetőeszköz
7201Nyersvas és tükörvas, buga, tuskó, tömb vagy más hasonló elsődleges forma
7202Ferroötvözet
7203Vasércből közvetlen fémkiválasztással nyert termék és más szivacsos vas tömb, pellet vagy hasonló formában; legalább 99,94 tömegszázalék tisztaságú vas tömb, pellet vagy hasonló formában
7204Vas- és acéltörmelék és -hulladék; ingot újraolvasztott hulladék-vasból vagy -acélból
7205Szemcse és por nyersvasból, tükörvasból, vasból vagy acélból
7206Vas és nem ötvözött acél ingot vagy más hasonló elsődleges formában (a 7203 vtsz. alá tartozó vas kivételével):
7207Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból
7401Nyers réz; (szulfid-fémkeverék); cementréz (kicsapott réz)
7402Finomítatlan réz; rézanód elektrolízises finomításhoz
7403Finomított réz és rézötvözet, megmunkálatlan
7404Rézhulladék és -törmelék
7405Segédötvözet (mesterötvözet)
7406Rézpor és -pehely
7501Nyers nikkel (szulfid-fémkeverék), zsugorított nikkeloxid és a nikkelkohászat más, közbeeső terméke
7502Megmunkálatlan nikkel
7503Nikkelhulladék és -törmelék
7504Nikkelpor és -pehely
7801Megmunkálatlan ólom
7802Ólomhulladék és -törmelék
7804 20 00Ólompor és -pehely
7901Megmunkálatlan cink
7902Cinkhulladék és -törmelék
7903Cinkpor, -szemcse és -pehely
8001Megmunkálatlan ón
8002Ónhulladék és -törmelék
8101 10 00Volfrámpor
8101 94 00Megmunkálatlan volfrám, beleértve a zsugorított rudat is
8101 97 00Volfrám hulladéka és törmeléke
8111 00 11Megmunkálatlan mangán; por
8111 00 19Mangán hulladéka és törmeléke
ex97 05Gyűjteménydarabok ezüstből és aranyból

C. Drágakövek és féldrágakövek

KN-kódTermékmegnevezés
7102Gyémánt, megmunkálva is, de foglalat vagy szerelés nélkül
7103Drágakő (a gyémánt kivételével) és féldrágakő, megmunkálva vagy osztályozva is, de nem felfűzve, foglalat vagy szerelés nélkül; osztályozatlan drágakő (a gyémánt kivételével) és féldrágakő, a szállítás megkönnyítésére ideiglenesen felfűzve
ex71 05Természetes drágakőpor vagy féldrágakőpor

II. MELLÉKLET

A 4. és a 7. cikkben említett, belső elnyomásra felhasználható felszerelések

1. Lőfegyverek, lőszerek és ezek tartozékai az alábbiak szerint:

1.1.

az EU közös katonai listája ML1. és ML2. pontjában nem szabályozott lőfegyverek ( 18 );

1.2.

kifejezetten az 1.1. pontban felsorolt lőfegyverek számára tervezett lőszerek és ezek különleges kialakítású alkatrészei;

1.3.

az EU közös katonai listája által nem szabályozott fegyver-távcsövek.

2.

Az EU közös katonai listája által nem szabályozott bombák és gránátok.

3. A következő járművek:

3.1.

tömegoszlatás céljára tervezett vagy arra átalakított, vízágyúval felszerelt járművek;

3.2.

elektromos vagy elektromossá átalakított, támadás visszaszorítására alkalmas különleges kialakítású járművek;

3.3.

kifejezetten utcai akadályok eltávolítására tervezett vagy arra átalakított járművek, beleértve a ballisztikai védelemmel ellátott építőipari berendezéseket;

3.4.

kifejezetten a fogvatartottak és/vagy őrizetben lévők szállítására vagy átszállítására tervezett járművek;

3.5.

kifejezetten mobil kordonok telepítésére tervezett járművek;

3.6.

a 3.1.-3.5. pontokban meghatározott, kifejezetten tömegoszlatási célokra tervezett járművek alkatrészei.

1. megjegyzés: Ez a pont nem szabályozza a kifejezetten a tűzharc céljaira tervezett járműveket.

2. megjegyzés: A 3.5. pont alkalmazásában a "járművek" közé tartoznak a pótkocsik is.

4. Az alábbi robbanóanyagok és kapcsolódó felszerelések:

4.1.

Elektromos árammal vagy más eszközökkel előidézett robbantás céljára tervezett berendezések és készülékek, ideértve a gyújtószerkezeteket, petárdákat, gyutacsokat és gyújtózsinórokat, valamint ezek különleges alkatrészeit; kivéve a nem robbanások előidézésére szolgáló egyéb berendezések és készülékek robbanás útján történő működésbe hozatalához és működtetéséhez szükséges, kifejezetten kereskedelmi célra kifejlesztett eszközök (pl. gépjárművek légzsákjainak töltőberendezései, tűzoltó készülékek túlfeszültség-levezető eszközei);

4.2.

az EU közös katonai listája által nem szabályozott, egyenes irányú betörésre alkalmas robbanótöltetek;

4.3.

az EU közös katonai listája által nem szabályozott egyéb robbanóanyagok és kapcsolódó anyagok:

a) amatol;

b) nitrocellulóz (több mint 12,5 % nitrogéntartalommal);

c) nitroglikol;

d) pentaeritritol-tetranitrát (PETN);

e) pikril-klorid;

f) 2,4,6-trinitrotoluol (TNT).

5. Az EU közös katonai listája ML13. pontjában nem szabályozott védőfelszerelések:

5.1.

Ballisztikai és/vagy szálfegyverek elleni védelmet nyújtó golyóálló mellények;

5.2.

Ballisztikai és/vagy repeszek elleni védelmet nyújtó biztonsági sisakok, tömegoszlatásnál használatos sisakok és védőpajzsok, valamint ballisztikai védőpajzsok.

Megjegyzés: Ez nem vonja ellenőrzés alá:

- a kifejezetten sporttevékenységekre tervezett berendezéseket;

- a kifejezetten munkabiztonsági céllal tervezett berendezéseket.

6.

Az EU közös katonai listájának ML 14. pontjában szabályozottaktól eltérő, lőfegyverek használatának elsajátítására szolgáló szimulátorok és a kifejezetten azokhoz tervezett szoftverek.

7.

Olyan éjjellátó eszközök, termográfiai berendezések és képerősítő csövek, amelyeket az EU közös katonai listája nem szabályoz.

8.

Szögesdrót.

9.

10 cm-t meghaladó pengehosszúságú katonai kések, harci kések és szuronyok.

10.

Kifejezetten az e jegyzékben meghatározott eszközök céljára tervezett gyártóberendezések.

11.

Kifejezetten az e jegyzékben meghatározott eszközök kifejlesztésére, gyártására vagy használatára szolgáló egyedi technológiák.

III. MELLÉKLET

A V. mellékletben felsorolt vállalkozások által használt, az 5., a 7. és a 8. cikkben említett felszerelések és technológia

Megjegyzés:

Amennyiben az érintett KN-kód hatályának csak egy részét fedi le az e mellékletben szereplő adat, a KN-kódot az "ex" jelölés előzi meg.

KN-kódTermékmegnevezés
3601Lőpor
3602Elkészített robbanóanyag, a lőpor kivételével
3603 00Biztonsági gyújtózsinór; robbantó gyújtózsinór; robbantógyutacs vagy robbantókapszulák; gyújtószerkezetek; elektromos detonátorok
8208 10 00Kés és vágópenge géphez vagy mechanikus készülékhez, fémmegmunkáláshoz
8208 20 00Kés és vágópenge géphez vagy mechanikus készülékhez, famegmunkáláshoz
8429Önjáró buldózer, homlokgyalu, földgyalu, talajegyengető, földnyeső (szkréper), lapátos kotró, exkavátor, kanalas rakodógép, döngölőgép és úthenger
ex84 30Föld, ásvány vagy érc mozgatására, gyalulására, egyengetésére, nyesésére, kotrására, döngölésére, tömörítésére, kitermelésére vagy fúrására szolgáló egyéb gépek; cölöpverő és cölöpkiemelő
Megjegyzés: A 8430 20 00 vtsz. alá tartozó hóeke és hókotró nem tartozik ide.
ex843141 00, ex843142 00, ex843143 00, 8431 49A 8429 és 8430 alatt leírt gépekhez szükséges alkatrészek
Megjegyzés: Ez a tétel tartalmazza többek között az alábbiakat: veder, lapát, markoló, buldózer- vagy homlokgyalu-tolólemez, tolókés
8439Papíripari rostanyag készítésére, vagy papír vagy karton előállítására vagy kikészítésére szolgáló gép
8454Konverter, öntőüst, bugaöntő forma és fémöntödei vagy fémkohászati öntőgép
8455Fémhengermű és ehhez való henger is
8457Megmunkáló központ, egy munkahelyes gép és több munkahelyes gép, fém megmunkálására
8465 91Fűrészgép
8467 22Kézi használatú, beépített elektromos motorral működő fűrész
8467 81 00Kézi használatú, beépített elektromos motorral működő láncfűrész
8467 91 00Láncfűrész-alkatrészek
8474 10 00, 8474 20 90, 8474 32 00, 8474 39 90, ex84 74 90Föld, kő, érc vagy egyéb szilárd halmazállapotú (por alakú vagy pépes is) ásványi anyag válogatására, osztályozására, rostálására, mosására, zúzására, őrlésére, keverésére vagy gyúrására szolgáló gép; és ahhoz való alkatrészek
8480 10 00Öntödei formázószekrény
8480 20 00Öntőformafedő lap
8480 30Öntőminta
8480 41 00, 8480 49 00Öntőforma fémhez vagy zsugorított keményfémhez
8480 60Öntőforma ásványi anyaghoz

IV. MELLÉKLET

Az 5, 8., 9., 13. és 20. cikkben említett illetékes hatóságokra vonatkozó információkat tartalmazó honlapok és az Európai Közösségek Bizottságának értesítési címe

BELGIUM

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGÁRIA

http://www.mfa.government.bg

CSEH KÖZTÁRSASÁG

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DÁNIA

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

NÉMETORSZÁG

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ÉSZTORSZÁG

http://www.vm.ee/est/kat_622/

GÖRÖGORSZÁG

http://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Sanctions/

SPANYOLORSZÁG

http://www.mae.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones+Internacionales

FRANCIAORSZÁG

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

ÍRORSZÁG

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

OLASZORSZÁG

http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

CIPRUS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTORSZÁG

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVÁNIA

http://www.urm.lt

LUXEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

MAGYARORSZÁG

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitibank/nemzetkozi_szankciok/

MÁLTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

HOLLANDIA

http://www.minbuza.nl/sancties

AUSZTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

LENGYELORSZÁG

http://www.msz.gov.pl

PORTUGÁLIA

http://www.min-nestrangeiros.pt

ROMÁNIA

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3

SZLOVÉNIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SZLOVÁKIA

http://www.foreign.gov.sk

FINNORSZÁG

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SVÉDORSZÁG

http://www.ud.se/sanktioner

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

http://www.fco.gov.uk/competentauthorities

Az Európai Közösségek Bizottságának értesítési címe:

Az Európai Közösségek Bizottsága

Külkapcsolati Főigazgatóság

A. igazgatóság - Válságplatform és KKBP szakpolitikai koordináció

A.2. csoport Válságkezelés és béketeremtés

CHAR 12/108

B-1049 Bruxelles

Tel.: (32-2) 299 1176/295 5585

Fax: (32-2) 299 0873

V. MELLÉKLET

A 7. cikk (4) bekezdésében említett iparágakban működő, a 7. cikkben és a 15. cikkben említett burmai/mianmari vállalatok jegyzéke

Megjegyzés:

A különböző névváltozatokra és helyesírásbeli változatokra a "más néven" szó utal.

FAIPAR ÉS FAFELDOLGOZÁS

NévA jegyzékre való felvétel dátuma 2007.11.19.
1Alkemal Representative Office,142 A Dharmazedi Rd, Bahan, Yangon
2Asia Wood Co Ltd24 Myawaddy Min Gyi St, Industrial Zone (4) Hlaing Tha Yar, Yangon
3Aung Chanthar1018 Myittar St, Ward 9, SOKAA, Yangon
4Aung Gonyi9B Ngwe Kyar Yan Yeithka, SOKAA, Yangon
5Aung Khant Phyo Coop Ltd144A Kyaikwine Pagoda Rd, Ward 3, MYGNN, Yangon
6Aung Khin & Sons1-3, Thikhwa Pan St, corner of Zaygyi St, KMDGG, Yangon
7Aung Kyin11 Mani MaybKhalar St, KMDGG, Yangon
8Aung Thein Bo Manufacturing Co Ltd30 Salin St, Kyeemyindaing, Yangon
9Aung Zeya33 Seikkan Industrial Zone, HLTAA, Yangon
10Aye Myittar67 Theingyi St, KMDGG, Yangon
11Aye Myittar1820/21-22 P. Moe Nin St, HLTAA, Yangon
12Beautiful Wood Industry Co Ltd251, Room 5, Maha Bandoola St, corner of 46th St, BTHHGG, Yangon
13C.D. Industries & Construction Co Ltd105(b) Parami Rd, Mayangon, Yangon
14ChanthaRm 3, corner of Waizayandar Rd & Thitsar Rd, SOKAA, Yangon
15Coffer Manufacturing Co LtdRm (803), 8th floor, Myaing Hay Wun Condo, Kyaik Wine Pagoda Rd, Mayangon, Yangon
16Dagon Timber Ltd,262-264, Rm A03-01, Dagon Centre, Pyay Rd, Myayangone, Sanchaung, Yangon
17Diamond Mercury Co LtdBldg 2, Rm 21/22, Pyay Rd, 8th mile junction, Mayangon, Yangon
18Diamond Mercury Wood Products LtdPlot 42-98, Sethmu 6th St, Industrial Zone, (1), SPTAA, Yangon
19Family798, 10th St, Myothit Ward (B), Insein, Yangon
20Forest Products Joint Venture Corporation Ltd422-426 Strand Rd, FJV Commercial Centre, Botahtaung, Yangon
21Friend300 A-B, Yarzardirit St, Ward 72, SDGNN, Yangon
22Green Gold Industrial Co Ltd209 Than Thu Mar Rd, 23 Ward, Thingankyunm, Yangon
23Hi-Tech Forest Industries Co Ltd216/222 Rm 7B, Maha Bandoola St, Bo Myet Hu Housing, Pazundaung, Yangon
24Hla Shwe, U & Family18/19 64 Ward, Industrial Zone 2, South Dagon, Yangon
25Hong Kong Nu San International Co Ltd120 (twin–B), Waizayanda Housing Complex, Waizayanda Rd, TGKNN, Yangon
26Htay145 Kanaung Lane (7) NOKAA, Yangon
27Htoo Furniture, más néven Htoo Wood Products, más néven Htoo Wood based Industry, más néven Htoo Wood21 Thukha Waddy Rd, Yankin Township, Yangon
28Htoo Trading Co Ltd5 Pyay Rd, Hlaing, Yangon
29Khaing Su Thu Trading and Inustrial Co Ltd205 Myin Wun U Aung Thu St, Industrial Zone 2, Hlaing Tha Yar, Yangon
30Khine Industries42 Ba Maw Ah in Wun St, Industrial Zone 3, Hlaing Tha Yar, Yangon
31Kyi Kyi Saw Mill & Wood Trading55 Thameinbayan Rd, Tamwe, Yangon
32Lay Pyay Hnyin Manufacturing co Ltd168 Set Hmu 1st St, Industrial Zone 1 Shwe Pyi Tha, Yangon
33Lin Shing Co Ltd (Myanmar)42-93 Khayay St, corner of Sethmu 6th St, Ind Zone (1), SPTAA, Yangon
34Lin Win Co Ltd89 Hnin Si Kone Rd, Ahlone, Yangon
35Maha Nandar Co Ltd90 Thudhamar St, NOKAA, Yangon
36Miba Gon Shein709, corner of Hlawga St, Ward 21 SDGNN, Yangon
37Mingala Family107 Thumana St, South Ward 2, TKAA, Yangon
38Myanmar Channel Quest International Co Ltd42-242 Kanaung Myinthar Gyi 4th ST, Ind Zone (1), SPTAA, Yangon
39Myanmar May Kaung Wood Based Industry Co Ltd288-290, 0905 MWEA Tower, Shwedagon Pagoda Rd, Dagon, Yangon
40Myanmar Shwe Hintha International Co Ltd226, Blk 18, Bo Tayza St, shwe Paukkan Ind Zone, NOKAA, Yangon
41Myanmar Singh Ltd18-20 Botahtaung Lane (4), Botahtaung, Yangon
42Myanmar Touchwood Ltd805, 37 La Pyat Wun Plaza, Alan Pya Pagoda Rd, Dagon, Yangon
43Myanmar WoodMart Co LtdRoom 504, Bldg 29, Shine Tower II, Gyo Phyu St, MTNTT, Yangon
44Myotaw492-493 Sethmu Zone Patt St, Ind Zone 2, Ward 64, SDGNN, Yangon
45Nay Chi Tun Family4 Thumingalar Rd, TGKNN, Yangon
46Nay Chi Tun Family,729 Laydauntkan St, TGKNN, Yangon
47New Brothers Co Ltd302a Set Hmu 1st St, Industrial Zone 1, Shwe Pyi Tha Yangon
48New Telesonic Co Ltd94 Than Chat Wun U Nyunt St, Dagon Port Ind City, Zone 1, SPTAA, Yangon
49New Telesonic Wood & General Trading218 (B) 36th St, KTDAA, Yangon
50Ngwe Zaw,728 Ayarwaddy St, Ind Zone 2, SDGNN, Yangon
51Nilar118 Waizayadanar Rd, Ward 8, SOKAA, Yangon
52Phan Nay Wun Co Ltd47, Room 8-8 Sawbwagyigon, Insein, Yangon
53RCC Co Ltd65 Upper Pazundaing Rd, Pazundaing, Yangon
54San Family1349-1351 Ind Zone 2nd St, SDGNN, Yangon
55San Family790 Pyinma Myaing Rd, Ward A, TGKNN, Yangon
56Scantrade Co Ltd422-426 4th floor, Strand Rd, FJV Commercial Centre, Botahtaung, Yangon
57Sein Mandaing1155-1156 Thudhamar St, Ward 2 NOKAA, Yangon
58Shwe Chain Trading co LtdRm 619 6th floor, Nyaung Pin Lay Zay Plaza, Lanmadaw, Yangon
59Shwe Hlaing Bwar462-463 Yaw A Twinn Wun U Pho HlaingSt, HLTAA, Yangon
60Shwe Wel Htay6 Thmar Deikdi St, Kyauk Myaung, Tamwe, Yangon
61Shwe Yi Oo113C 4th ST, Panchansu Ward, SPTAA, Yangon
62Swe Myo86 Yadanar St, Ward 8, SOKAA, Yangon
63Swe Thadar78 Innwa St, Shwe Pauk Kan Ind Zone, Ward 18, NOKAA, Yangon
64Taw Win Family Co Ltd355 U Wisara Rd, Sauchaung, Yangon
Name of director: Ko Ko Htwe
65Teak Farm Industries Co ltd122a Da Pae Yin Wun Htauk U Mye St, Industrial Zone 2, Hlaing Tha Yar, Yangon
66Toenayar Co Ltd91 (1st floor) MyanmaGonyi St, Kandawgalay, MTNTT, Yangon
67United Internation Group (UIG)Corner of West Race Course Rd & Sayasan Rd, Kyaikksan Ward, Yankin, Yangon
68Win383 Hla Theingi St, HLTAA, Yangon
69Win Enterprise Ltd66 Hlay Thin Ah Twin Wun U Chein St, Industrial Zone 2, Hlaing Tha Yar, Yangon
70Win Kabar International Timber TradingTop of 6th St, Ward 8, SOKAA, Yangon
71Yangon Wood Industries LtdNext to Plywood Factory no 2, Bayint Naung Rd, Ward 4, Hlaing, Yangon
72Ye Yint Aung156 Waizayanda St, Ward 11, SOKAA, Yangon
73YN Co Ltd120A Ind Zone, 10th St, Ind Ward, SPTAA, Yangon
74Zambu Yadana Co Ltd377/379 Bo Sun Pat St, Pabedan, Yangon
FAIPARI VÁLLALATOK
75Aung Chan Tha Services Co Ltd708 Kyuntaw Zay Condo, Bargayar Rd, SCHGG, Yangon
76Hau Hau Parquet & Wood Based Industries Pte Ltd135, 1st floor, 41st St, BTHGG, Yangon
77Hein Soe Co Ltd54 corner U Shwe Bin St & Phan Chat Wun U Shwe Ohn St, Ind Zone 3, SPTAA, Yangon
78Laural Ltd,Room 37, Bldg 233, Anawrahta Rd, corner of 54th St, Pazundaung, Yangon
79Myanmar Yunnan Wood Ind Co Ltd238 Thityar Pin St, Thuwanna, TGKNN, Yangon
80Myanmar-Nc WoodWork Co LtdSteel Mill Compound, West Ywama Ward, Insein, Yangon
81Myint Soe (U)42/280 Kanaung St, SPTAA, Yangon
82National Wood Industry Ltd113 Waizayandar Rd, Ward 16/2, TGKNN, Yangon
83Scansia Myanmar LtdBlk 42/300-301, Sethmu 1 St, Ind Zone, SPTAA, Yangon
84Super Chen Co Ltd88A, 3rd floor, AnawrahtaRd, KTDAA, Yangon
85Teak World Co Ltd110 Waizayanda Garden Housing, Yeiktha 4th St, TGKNN, Yangon
86Win Kabar International Timber Trading89 Waizayanda 3rd St, SOKAA, Yangon
87Win Yadanar58, A-B, Loikaw St, Ind Zone 1, SDGNN, Yangon
88Wood Rich Manufacturing349A ZeyarKaymar St, 8 Mile, MYGNN, Yangon
89Hi-Tech Forest Industries Co LtdA 1-2, 62nd St Sethmu, Mandalay
90Myanmar Yunnan Wood Industries Co Ltd137-138 corner of Pho Yazar St & 62nd St, Ind Zone 1, Pyi Gyi Tagun Tsp, Mandalay
91Taiho124, 78th St, between 36th St & 37th St, Mandalay
92Banner Wood Based Industry17A Padamyar Industrial ZoneSagaing Division
FAMEGMUNKÁLÓ GÉPEK
93East Union Woodworking Machinery Co Ltd288/290, Room (906), Shwedagon Pagoda Rd, MWEA Tower, Dagon, Yangon
94Khin Maung Nyunt Trading Co Ltd506/508 Mogok St, Industrial Zoner 1, South Dagon, Yangon
95Phan Nay Wun Co LtdB5, Bayint Naung Rd, Shwe Padak Yeik Mon, Mamayut, Yangon

FAANYAG-EXPORTŐRÖK

NévA jegyzékre való felvétel dátuma 2007.11.19.
96Green Hardwood Enterprise Ltd422-426 8th floor, Strand Rd, FJV Commercial Centre, Botahtaung, Yangon
97Kappa International Timber Trading Ltd288/290, Rm (103), 1st floor, Shwedagon Pagoda Rd, M.W.E.A. Tower, Dagon, Yangon
98Mayar India Ltd (Yangon Branch)37, Rm (703/4), Level (7), Alanpya Pagoda Rd, La Pyayt Wun Plaza, Dagon, Yangon
99Sein Yadanar Wut Hmon Co Ltd16 Bahosi Housing, Lanmadaw, Yangon
100Timber Land Int’l Ltd158/168, Room 11, 1st Floor, Maha Bandoola Garden St, Kyauktada, Yangon
101Timber World Ltd173, 31st St, Pabedan, Yangon
FAFELDOLGOZÁS
102AAA6th St, (8) ward, South Okkalapa, Yangon
103Academy108 Htar Nar St, Makyeedan (North East) Ward, KMDGG, Yangon
104Arkar San336, No 4 Main Rd, SPTAA, Yangon
105Asia Win Mfrg Co Ltd170-176, #704 (7th flr), MGW Centre, Bo Aung Kyaw St, BTHGG, Yangon
106Aung Aye (u) & Sons4-5 Anawrahta Rd, Ind Zone (5), HLTAA, Yangon
107Aung Bawga91(B) 3rd St, Industrial Zone, (8) ward, South Okkalapa, Yangon
108Aung Chan Tha10 Hlaw Kar St, (55) Ward, South Dagon, Yangon
109Aung Family118, 2nd St, Industrial Zone, (8) Ward, South Okkalapa, Yangon
110Aung Gabar Timber79, 6th Lane, Ward (8), SOKAA, Yangon
111Aung Htet72, Nat Sin St, Kyeemyindaing, Yangon
112Aung Khant Phyo25, Kyaik Waing Pagoda Rd, (3) Ward, Mayangon, Yangon
113Aung Kyaw Thein15(a), 4th St, Industrial Zone, 8 Ward, South Okkalapa, Yangon
114Aung Kyaw Thein229 Waizayantar Rd, (11) Ward, South Okkalapa, Yangon
115Aung Theikdi13, 6th St, Ward (8), Ind. Zone, South Okkalapa Tsp, Yangon
116Aung Thitsar991 Myittar St, South Okkalapa, Yangon
117Aung Thukha41 Waizayantar Rd, (9) Ward, South Okkalapa, Yangon
118Aung Thukha (1)70/70(a) 1st St, South Okkalapa, Yangon
119Aung Thukha (2)124/125 2nd St, Industrial Zone, (8) Ward, South Okkalapa, Yangon
120Aung Thukha (3)123/126 3rd St, (8) Ward, South Okkalapa, Yangon
121Aung Thukha71-B/72(a) 1st St, South Okkalapa, Yangon
122Aung Wood Working Enterprise LtdBldg. 3, Rm# 004, (G/F), Waizayanta Rd, Thingangyun Tsp, Yangon
123Aye, U & Sons351, Bo Tuay Za St, Shwe Park Kan Industrial Zone, North Okkalapa, Yangon
124Aye, U & Sons481 Waibargi Rd, Ward L, NOKAA, Yangon
125Aye, U & Sons126 Than Chat Wun U Nyunt St, Industrial Zone, SPTAA, Yangon
126Aye’s Family Ltd92 (A-C-D), AFL Building, Kaba Aye Pagoda Rd, BHNN, Yangon
127Bamaw Veneer & Timber Products Co Ltd44 Mya Taung Wun Gyi U Hmo St, Industrial Zone 3, SPTAA, Yangon
128Banner Wood Based Industry Co Ltd136, (1st Flr.), 36th St, Kyauktada Tsp, Yangon
129Bawga Mandaing41, 2nd St, Industrial Zone, (8) Ward, South Okkalapa, Yangon
130Chan Nyein Ko899, Lay Daunk Kan Rd, Nga Moe Yeik Ward, Yangon
131Chantha90(A/B) 2nd St, Industrial Zone, (8) Ward, South Okkalapa, Yangon
132Chantha Gyi72, Bo Thura St, Zaygi (East Ward), KMDGG, Yangon
133Cheung Hing Timber Co106-108, Hnin Zin Gon Rd, Ahlone Tsp., YangonName of director: P C Chun
134China Hope Holding18 Bo Yar Njunt St, DGNN, Yangon
135Conqueror Trading Co LtdC-04-03 Building, 262/264, 4th floor, Dagon Centre, Pyay Rd, Yangon
136Doh Bamar23-27 Nat Sin St, corner of Salin St, KMDGG, Yangon
137Doh Lokehar514 Zabu Thiri 1st St, Ward (6/west) TKAA, Yangon
138Ever Green Wood Int'l Co LtdPublic Construction Compound, Myittar St, Ward (14/1), South Okkalapa Tsp, Yangon
139Family (1)1011 Thudamar St, (2) Ward, North Okkalapa, Yangon
140Five Oceans Co LtdBldg 63-64 (B), Bahosi Housing, Bogyoke Aung San Rd, LMDWW, Yangon
141Forest Product JV Branch (Upper Myanmar)37b 26th b St, between 64th St and 65th St, Mandalay
142GIG Japan Co Ltd25 Golden Valley, BHNN, Yangon
143Great Summit Int'l Service Co Ltd176-178, Banyardala Rd, Mingalar Taung Nyunt Tsp, Yangon
144Greenline Myanmar Group Co Ltd (GMG)202, U Wisara Rd, Dagon Tsp, Yangon
145Green Treasure Wood Co Ltd8-6 River View Housing, Ahlone Kannar Rd, AHLNN, Yangon
146Green Treasure Wood Co LtdPlot 42, 287-289 Sethmu 6th St, Ind Zone 1 SPTAA, Yangon
147Hein24 Kyaung Gyi St, Kyeemyindaing, Yangon
148Hein Htet Aung188a Waizayander Rd, Qtr, 11, SOKAA, Yangon
149Hein Soe Co Ltd23 Shwe Pone Nyet Yeikmon, Bayint Naung Rd, KMYTT, Yangon
150Hla Kyi, U Family356 Bo Tay Za St, Shwe Park Kan Industrial Zone, North Okkalapa, Yangon
151Hla Kyi, U & Family452 Mya Yadanar St, (Kha) Ward, North Okkalapa, Yangon
152Hla Shwe, U & Family223 Banyadala Rd, Tamwe, Yangon
153Hlaing Family8-A Myittar St, Ward 11, SOKAA, Yangon
154Hmine (U) & Sons248-249 Makkhayar Minthargyi St, NOKAA, Yangon
155Htet989 Myittar St, (9) Ward, South Okkalapa, Yangon
156Htet Htet Aung430 Thitsar Rd, Ward 10 SOKAA, Yangon
157Htun Htun Tauk13B, Mingalar St, Nant-tha Gone Ward, ISNN, Yangon
158Imperial Builders Co Ltd46 Eaingyi St, PZDGG, Yangon
159Kaung Thant62 Nat Sin St, KMDGG, Yangon
160Kaw-Lin – Kathar1058 Zay St, Ward 7, TKAA, Yangon
161Khin Hninsi (Daw)33 Hantharwaddy St, KMYTT, Yangon
162Khin Myanmar Trading865 Myittar St, SOKAA, Yangon
163Kyan Taing Aung30, Thamine Station St, Mayangon, Yangon
164Kyan Taing AungWaizanyantar Rd, (9) Ward South Okkapala, Yangon
165Kyaw209, Banyadala Rd, Tamwe, Yangon
166Kyaw Soe San819 Waizayantar Rd, Ward (9), South Okkalapa, Yangon
167Kyaw Than Construction Co Ltd139 (G/F), Bogalay Zay St, BTHGG, Yangon
168Kyi Kyi2 Laeyar Shwe Myay, Myittar Nyunt Ward, TMWEE, Yangon
169La Yaung Lin Co Ltd25-29 Yadanar Rd, Ward 16-2, TGKNN, Yangon
170Lal Way (1)3-4 P. Moe Nin St, Ward 5, HLTAA, Yangon
171Lal Way (2)3-147 Anawrahta Rd, Industrial Zone 5, HLTAA, Yangon
172Light World Co Ltd619, (Right) 6th Flr., Blk-A, Nyaung Pin Lay Plaza, Lanmadaw Tsp, Yangon
173Lucky Hand Co Ltd13 148th St, MTNTT, Yangon
174Maesod Forestry Ltd69 Sule Pagoda Rd, PBDNN, Yangon
175Maha Engineering Co Ltd20-251, Seikkantha St, KTDAA, Yangon
176Maha Thit Min Co Ltd51 (B), Pyay Rd, 7 ½ Mile, MYGNN, Yangon
177Mandalar Win Sawmill Co Ltd262-264, C (10-1), Dagon Centre, Pyay Rd, SCHGG, Yangon
178Market System Trading (MST Co Ltd)501 (C), Dagon Centre, SCHGG, Yangon
179Miba Myittar115/116 2nd St, Industrial Zone, (8) Ward, South Okkalapa, Yangon
180Miba Myittar110/111 2nd St, Industrial Zone (8) Ward, South Okkalapa, Yangon
181Mingalar28 (B), Zaygyi St, KMDGG, Yangon
182Minn Wun Industries Co Ltd196, Bogyoke Aung San Rd, BTHGG, Yangon
183Moe Int’l Co Ltd196, Bogyoke Aung San Rd, BTHGG, Yangon
184Momentum Trading Co Ltd21-A, corner of U Phoe Hlaing St and Hla Theingi St Ind. Zone (3), SPTAA, Yangon
185Mya Gabar Co Ltd106-108, Sint-oh-dan St, LTAA, Yangon
186Myan Aung Myin Int’l Co LtdE-50, FMI City, Sagawah 4th St, HLTAA, Yangon
187Myanmar China Hardwood Products Co Ltd422-426, Strand Rd, corner of Botahtaung Pagoda Rd, BTHGG, Yangon
188Myanmar China Hardwood Products Co LtdWard (22), SDGNN, Yangon
189Myanmar Development Int’l Co Ltd53-61, Strand Rd, corner of Theinbyu Rd, BTHGG, Yangon
190Myanmar Technologies Industry Co Ltd1389-1391, Hlaing River Rd, Ind. Zone (2), Ward (63), SDGNN, Yangon
191Myanmar Timber EnterpriseMyanma Timber Enterprise Head Office, Ahlone, Yangon
192Myanmar Timber Enterprise504-506, Merchant Rd, KTDAA, Yangon
193Myint970, Yadanar St, SOKAA, Yangon
194Myitmakha Int’l Trading Ltd55-64 Mingalardon Garden, Yangon Ind, MDNN, Yangon
195Myodaw Eain Yar1080, Shukhintha Rd, East Ward 6, TKAA, Yangon
196Naing Lay (U)7, 139th St, TMWEE, Yangon
197Ngwe Nan Taw119-120, 3rd St, Ward (8), Ind. Zone, SOKAA, Yangon
198Ngwe San Eain22-23 (A), U Wisara Rd, NDGNN, Yangon
199Nifty Int’l Co LtdRm #7, Bldg 30-A, Yaw Min Gyi Rd, DGNN, Yangon
200Nitco Industrial Co Ltd175, (G/F), 47th St, BTHGG, Yangon
201Nyo (Daw) Family113/8, Oakkyin Station St, HLGG, Yangon
202OAC289, Rm #10, East Yankin, YKNN, Yangon
203Ohn Kywe & Co Ltd81, Harkhar St, Ind. Zone (1), SDGNN, Yangon
204Pacific Rim Asia Co Ltd (PRA)145 (E), Thiri Mingalar St, 8th Mile, MYGNN, Yangon
205Padamyar Construction and Woodworks Co19-20, Bahosi Complex, Bogyoke Aung San Rd, LMDWW, Yangon
206Pioneer Venture Ltd7-8, Bahosi Housing, Bogyoke Aung San St, LMDWW, Yangon
207San Aye (U),531-B, Myittar St, corner of Thihathu St, SOKAA, Yangon
208San Myint, U Family9, 139th St, Tamwe, Yangon
209Sanfoco Wood Industries Ltd1B, Plot-22, Pinma Thit Seik St, SDGNN, Yangon
210Sein Pan Myaing1019, Rm (2), Waizayantar Rd, (9) Ward, South Okkalapa, Yangon
211Shadow990, Myittar St, Ward (9), SOKAA, Yangon
212Shwe Gon Thar TradingSuite 297, Bo Sun Pat St, Pabedan Tsp, Yangon
213Shwe Hinthar70 Waisayanter Rd, (9) Ward, South Okkalapa, Yangon
214Shwe Me Co Ltd79-81, 1st Flr., Rm # 102, Central Tower, Anawratha Rd, KTDAA, Yangon
215Shwe Me Industry Ltd51-52, corner of Panle Wun U Shwe Bin St & Twin Thin Tke Wun U Tun Nyo St, SPTAA, Yangon
216Shwe NandawF-306, Pauk Pagoda St, Ward (6), 8th Mile, MYGNN, Yangon
217Shwe Ni Timber Co Ltd12, 14th St, LMDWW, Yangon
218Shwe Nyaung Pin109, Arthawka St, Ward (13), Hlaing Tsp, Yangon
219Shwe Nyaung Pin71, Bago River St, Ward (58), DGSKNN, Yangon
220Shwe Pearl Ngwe Pearl730-731, Ayarwaddy St, Ind. Zone (2), SDGNN, Yangon
221Shwe Takhar347-354, Bo Tayza St, Shwe Paukkan Ind. Zone, NOKAA, Yangon
222Shwe Tha Min816 Waisayanter Rd, (9) Ward, South Okkalapa, Yangon
223Shwe Tha Pyay Co Ltd5 (B-3), Yankin Centre, YKNN, Yangon
224Shwe Thit5(a), 6th St, Industrial Zone, (9) Ward, South Okkalapa, Yangon
225Shwe Twin Wah46, Bo Hmu Ba Htoo St, NDGNN, Yangon
226Shwe Wah Tun26/27 Chin Dwin St, Industrial Zone (2), South Dagon, Yangon
227Shwe Yi Moe227(a) Banyadala Rd, Tamwe, Yangon
228Silver Born Trading Ltd71, Rm# 11, Bo Yar Nyunt St, DGNN, Yangon
229SK Wood Industries Ltd82-C, Pyay Rd, 7 ½ Mile, MYGNN, Yangon
230SoeJunction of Thitsar St, & Station Rd, Near Moe Kaung Pagoda Rd, Kanbe, Yankin Tsp, Yangon
231Soe453, Top of Nga-mo-Yeik 5th St, Thingankyun Tsp, Yangon
232Soe Thiri Co Ltd808, Kyaw Thu St, Ward (9), South Okkalapa Tsp, Yangon
233Southern Myanmar Timber Co Ltd4 (A-2), Padaethar St, Myaynigon, SCHGG, Yangon
234Special53, Kyuntaw St, Sanchaung Tsp, Yangon
235Sun Myint & Association70 (K), Ngwe Wut Hmon Ward, BHNN, Yangon
236T&M Group Decoration Centre5, Lion City Food Centre, Bayint Naung Rd, KMYTT, Yangon
237TKK Int'l Ltd127, (G/F), 51st St, Pazundaung Tsp, Yangon
238Than Hlaing (U)105, Arthawka St, Ward (13), HLGG, Yangon
239Than Hlaing (U)55(A), Arthawka St, Ward (13), HLGG, Yangon
240Than Tun1055, 7th Zay St, Ward (6), TKAA, Yangon
241Thiha4 Than Thu Mar Rd, Bo Tayze Ward, Thangankyun, Yangon
242Thiri Khit Tayar68 (B), Waizayandar Rd, Ward (11), SOKAA, Yangon
243Thiri Yadanar Myint61, 27th St, PBDNN, Yangon
244Thu Htet Thar52, Nat Sin St, KMDGG, Yangon
245Tin Aung (U)-Tun Hla (Daw)280-C, corner of Waizayanda Rd & Byamaso Rd, SOKAA, Yangon
246Tin Oo (U) BrothersNo. 18 & 29, 5th St, Ward (5), Ind. Zone SOKAA, Yangon
247Tin Shwe U & Brothers112(C ) Arthawka St, (15) Ward, Hlaing, Yangon
248Tin Win Tun CoTin Win Tun Int'l Trading Co LtdBldg. C-1, Rm 002, Strand Rd, Thiri Mingalar Garden Housing,Loot Latt Yay Ward, Ahlone Tsp, Yangon
249Top Winner26 (B-3), Bo Yar Nyunt St, DGNN, Yangon
250TPS Garden Furniture22/2 (B), Khattar St, SCHGG, Yangon
251Tri Vadana Enterprise99, 3-D, U Aung Kain Lane, Than Lwin St, BHNN, Yangon
252Tun Family1030/1031 Thu Mingstar (Thumingalar) St, (16/1) Ward, South Okkalapa, Yangon
253Tun Nay LinRm #003, Bldg B-2, 215 Banyadala Rd, Tamwe, Yangon
254Tun Nay Lin Family6, 139th St, Ma-U-Gone, Tamwe, Yangon
255Tun Pwar1055-1056, Maung Makan Kanthar St, Ward (19), SDGNN, Yangon
256Uni Brothers Co Ltd28, 49th St, BTHGG, Yangon
257Vivid Media27, Wardan St, Lanmadaw Tsp, Yangon
258Win59-60, corner of Khaymarthi Rd & A-ma-rar St, Ind. Zone, NOKAA, Yangon
259Win Enterprise158, Rm# (6-C), Kyaikkasan Rd, TMWEE, Yangon
260Win Enterprise Co Ltd166, Ahlon Rd, AHLNN, Yangon
261Win Kabar Trading Co Ltd146, Sint-oh-dan St, Ward (4), LTAA, Yangon
262Win Marlar Aung Trading Co LtdBldg. 5, Rm# 202, Thiri Mingalar Housing, Ahlone Tsp, YangonNo. (G-5), A/C, Hpoyarzar St, Pyigyitagun Township, Industrial Zone (12),Mandalay
Name of director: Win Ko
263Win Yadanar Ent. Co LtdSaya San Rd, corner of West Race Course Rd, Kyaikkasan Ward, YKNN, Yangon
264Wint Wint345 Kanaung Min Tha Gyi St, Shwe Pauk Kan Industrial Zone, North Okkalapa, Yangon
265Wood Industry (Myanmar) Ltd71, Rm# 11, Bo Yar Nyunt St, DGNN, Yangon
266Wood Rich Co Ltd223, Kyaington St, Ind Zone (1), SDGNN, Yangon
267Wood Working Machinery Co Ltd4, Baya Theikdi St, HLGG, Yangon
268Wood World Trading Ent. Ltd19, Myay Nu St, SCHGG, Yangon
269Wunna144/148 Hlaw Kar St, (55) Ward, South Dagon, Yangon
270Yadanar Moe Co Ltd502 Olympic Tower (3), Lay DaunkKan Rd, Thingankyun, Yangon
271Yadanar Moe Co LtdPa-50, Blk 38 (Extension), Pyihtaungsu Main Rd, NDGNN, Yangon
272Yadanar Shwe Sin Min Co Ltd349-A, Zeyar Kaymar St, 8th Mile, MYGNN, Yangon
273Yaung Ni Oo764, Yadanar St, Ward (16/1), TGKNN, Yangon
274Yee Shin Co Ltd25-26, Bahosi Housing, Lanmadaw, Yangon
275Yinmar Myat Noe Co Ltd120-A, Ind. Zone, SPTAA, Yangon
276Yinmar Myat Noe Co Ltd73 (A), Unversity Ave Rd, BHNN, Yangon
277Yoma5(b) Myittar St(11) Ward, South Okkalapa, Yangon
278Yoma351, Myittar St, Ward (17), SOKAA, Yangon
279Yoma Timber Trading1010, Myittar St, Ward (9), South Okkalapa Tsp, Yangon
280Yoma Timber Trading110-B, 2nd St, Ward (8), Ind. Zone, South Okklapa Tsp, Yangon
281Yoma Timber Trading12, 6th St, Ward (8), Ind. Zone, South Okklapa Tsp, Yangon
282Ywet Hla3(A) 6th St, Industrial Zone, (8) Ward, South Okkalapa, Yangon
283Zaw87, Yadanar St, Ward (8), SOKAA, Yangon
284Zaw Enterprise Ltd9-11 54th St, BTHGG, Yangon
285Zenith Myanmar Advantage (ZMA)50, Latha St, LTAA, Yangon
286Zin Yaw132/133, No. 4 Main Rd, SPTAA, Yangon
Mandalay
287Ayegabar Timber Co Ltd282, corner of 81st and 23rd St, Mandalay
288Golden Hook Co Ltd7, Sitha St, Oh Bo St, Mandalay
289Myanmar Teak Wood Ind. Co LtdNo. 2 Sawmill, Amarapura Tsp. Mandalay
290Myanmar Timber EnterpriseA.D.B. (1), At the foot of Mandalay Hill, Mandalay
291Upper Myanmar Wood and Lumber Co-op (Branch)37 (B), 27th (B) St, between 64th St and 65th St, Mandalay
292Pyi See Pwar Ltd71-Hta, 10th St, between 74th St & 75th St, Oo Boketaw Qtr., Mandalay
293Yee Shin Co Ltd287, 82nd St, between 27th St & 28th St, Mandalay
294Tun Family105-106, Bogyoke Nay Win St, Thanlyin
295Mahar Kyaw Mahar Co Ltd5, Nayapati Sithu St, Salin Tsp, Magway
296Thiri Khit Tayar106, 7th St, Mingalar Ward, Pyinmana
297Asia Green Co Ltd (Myanmar Golden Green Ind. Co Ltd) 12-A, BawdiYeiktha St, BHNN. Yangon
298Aung Myat Phyo Int’l Co Ltd15, 11th St, (5) Ward, LMDWW, Yangon
299Ayeyar Hinthar Trading Co Ltd104-106, Yetagon Tower, Lower Kyeemyindaing Rd, KMDGG. Yangon
300Chin Su Myanmar Co Ltd - May Flower Plywood Factory, Block 6, Industrial Zone, 17 Qr, Oktha Myothit, Bago
301Chit Po Co Ltd77, Inya Rd, KMYTT, Yangon
302Co-operative Export & Import Enterprise (CEIE, Ministry of Cooperatives) Building No. 16, Nay Pyi Daw
303Golden One Star Co LtdNo. B3 (601, Aung Zeya Complex), Ahlone St & corner of Kanar Rd, Ahlone Tsp., Yangon
304Great Apex Int'l Co Ltd [Precious Woods PTE Ltd]339 (Rm 1203), 12th Flr, Bogyoke Aung San Rd, corner of Sule Pagoda Rd, Sakura Tower, Ward (1), KTDA, Yangon
305Green Laurel PMCT Trading189/195 (Rm 4/B), 4th Flr, Pansodan St, Pansodan Tower, KTDA, Yangon
306Kaung Myat Co Ltd422/426, 8th Flr, Strand Rd, FJVC Center, Ward (4) BTHG, Yangon, Myanmar
307Lucre Wood Co LtdNo. 39/40, Bogyoke Aung San Rd, Bahosi Compound, Lanmadaw Tsp., Yangon
308MAF Co Ltd493, Shwe Hninsi St, 8 1/2 Mile, Mayangone Tsp., Yangon
309Manaw Phyu Co LtdN. 42, Pyi Htaung Su Yeik Thar St, Dagon Tsp., Yangon
310MRT Co Ltd22/A, Kaba Aye Pagoda Rd, Koh Minn Koh Chin Ward, BHN, Yangon
311Myanmar Korea Timber Int'l Ltd22, Yaw Min Gyee St, Yaw Min Gyi Ward, DGN, Yangon
312Myat Mekin Co LtdN. 46, Theitpan St, Ahlone Tsp., Yangon
313Nan Thar Phyu Pioud Co LtdNo. 309, 3rd Floor, Tower B, Myaing Hay Wun Condominium, Kyaik Wine Pagoda Rd, Mayangone Tsp., Yangon
314Nature Timber Trading Co LtdOlympic Hotel, National Swimming Pool Compound, U Wisara Rd, Dagon Township, Yangon
315NTC Co Ltd33-37, 2nd St, LMDWW, Yangon
316Pacific Timber Enterprise106-108, Hnin Zin Gon Rd, Ahlone Tsp., Yangon
317Pann Thi Trading Co Ltd12, (G/F), Delta Plaza, East Shwegondaing Rd, BHNN, Yangon
318Pyrex Trading Co Ltd190-192, Rm# 05/H, (5th Flr.), Dagon Tower, Shwegondaing (West) St, BHNN, Yangon
319San Sharr Family Co LtdBldg. No. 1, Room No. 201, 2nd Floor, Mingalar Sin Min Housing, Ahlone Tsp., Yangon
320Tah Moe Hnye' Chan Thar Commerce Co Ltd (TMHC)18/A, 3rd Flr, Koh Min Koh Chin Rd, ~ Saw Maha St, Shwe Gon Daing (West) Ward BHN, Yangon
321T.K.W Trading CompanyBldg No. A/8, Room No 4, Myittarmon Housing, Tamwe Tsp., Yangon
322Tropical Woods Co Ltd174/A, Dhama Zedi Rd, Shwe Gon Daing (West) Ward, BHN, Yangon
323Tun Myat Aung Company30th St, I M Compound, Mandalay
324Win & Win Co Ltd6, Pyay Rd, 6th Mile, HLGG, Yangon

VAS- ÉS ACÉLÖNTÖDÉK

NévA jegyzékre való felvétel dátuma 2007.11.19.
325Excellence Mineral Casting Co LtdPlot No. 142, U Tayoke Gyi St, Industrial Zone (4), Hlaing Tharya Tsp, Yangon
326MET Co-op Ltd42-49, Industrial Rd, Ind. Zone, Shwepyitha Tsp, Yangon
327Win (U) & Sons19 (B), Yadana Theingi St, Zone (3), South Dagon Tsp, Yangon
328Aung Naing ThuI / H - 171, corner of 61st St & Awarat St, Industrial Zone, Mandalay
329Aung Naing ThuCorner 41st St, & Sein Pan Rd, Near No. (3) Bus Stop, Mandalay
330Aung Naing ThuPlot-589, D/13~16, Yangon Main Rd, May Zin Thein St,Htein Kone Ward, Zone (1), Mandalay
BÁNYAVÁLLALATOK
331Asia Guiding Star ServicesRm 21, Bldg 207, Anawratha Rd, Pabedan, Yangon
332Boom Tip Private Co Ltd001-C (G/F), Shwegon Plaza, Shwegondaing Rd, Bahan, Yangon
333Chit Thein Mining Joint Venture556, 6th St, East Gyogone, Insein, Yangon
334Concordia InternationalB-2, R-5, Myanmar Info-Tech, Hlaing, Yangon
335Concordia International3rd-5th Floor, Shwegon Plaza Office Tower, Kaba Aye Pagoda Rd, Bahan, Yangon
336Delco Ltd5D Thurein Yeikmon, Bayint Naung Rd, Hlaing, Yangon
337East One Mining Co Ltd56 Aung Thabyay St, Kyuntaw South Ward, Sanchaung, Yangon
338East One Mining Co Ltd274B, Myawaddy St, Myaynigon, Sanchaung, Yangon
339Explorers Consulting LtdBldg 4, Room 4, Bayint Naung St, Saunh Hay Man Housing, North Dagon, Yangon
340Future Engineering & Gold Mining Co Ltd274B, Myawaddy St, Myaynigon, Sanchaung, Yangon
341Htarwara mining company
Name of director: Maung Ko
342Jinghpaw Academy Co LtdD2-A Cherry Garden Housing, Cherry 3rd Lane, 14/3 Qtr, South Okkalapa Tsp, Yangon
343KTM Mineral Prod Coop SocietyNya-73, Yuzana St, Bayint Naung Warehouse, MYGNN, Yangon
344Kang Long Gem Co Ltd7-D (7th floor) Nyaung Pin Lay, LMDWW, Yangon
345Kayah Golden Gate Mining Co Ltd233/235 3rd floor, 32nd St, Pabedan, Yangon
346KTM Enterprise Ltd30A University Avenue Rd, Bahan, Yangon
347Kwan Lon Regional Development Co Ltd30, Room 1, Yaw Min Gyi Rd, Dagon, Yangon
348Lamintayar Mining Co Ltd124 (G/F) 52nd St, Pazundaung, Yangon
349Maha Dana Mining Co Ltd5 Hospital St, Bauk Htaw, Pyithaya, Yankin, Yangon
350May Flower Mining Enterprise Ltd,159-161 Myanmar Gongyi St, MTNTT, Yangon
351Mining Enterprise no 1Ministry of Mines - Building n. 19, Nay Pyi Taw
352Mining enterprise no 2Ministry of Mines - Building n. 19, Nay Pyi Taw
353Mining enterprise no 3Ministry of Mines - Building n. 19, Nay Pyi Taw
354Moon Co Ltd70-K, Ngwe Wut Hmon Yeiktha, Shwe Taung Gyar, Bahan, Yangon
355Myanmar Austino Resources Ltd03-04 Sedona Hotel, Kaba Aye Pagoda Rd, Yankin, Yangon
356Myanmar BPL Resources Ltd189 Bo Myat Tun Rd, Pazunaung, Yangon
357Myanmar ECI Joint Venture Co Ltd1 Shwe Li St, Bahan, Yangon
358Myanmar First Dynasty Mines Ltd88, Unit b302, IBC Compund, Pyay Rd, 6.5 mile, Hlaing, Yangon
359Myanmar Ivanhoe Copper Trading Co Ltd70(I), Bo Chein Lane, Pyay Rd, 6th Mile, Hlaing, Yangon
360Myanmar Soon Pacific Co Ltd7 Thiri Yadanar Yeiktha, Michaungkan Bk 3, WAizayandar Rd, TGKNN, Yangon
361Myanmar Soon Pacific Co Ltd100/101A Pale Myothit, 3 Main Rd, corner of Baydar Lane (2), MDNN, Yangon
362Myanmar Tin/Tungsten Co Ltd171, 28th St, Pabedan, Yangon
363Nan Cherry International Co Ltd10, 001, Near Bayint Naung Tower, Bayint Naung Rd, Kamayut, Yangon
364Sandi Mining Co Ltd170/176 Room 201, 2nd floor, Bo Aung Kyaw St, MGW Centre, Bohahtaung, Yangon
365Shan Yoma Nagar Co Ltd19 Shwe Pone Nyet Yeikmon, Bayintt Naung Rd, Kamayut, Yangon
366Shwe Moung Taan Trading & Mining Co117 (1st floor) 42nd St, BTHGG, Yangon
367Theingi Shwe Sin Co Ltd293 (1st floor) Shwebontha St, Pabedan, Yangon
368Wa Regional Development General Trading Co Ltd8 Kan St, 6 Mile, Hlaing, Yangon
369Yadanar Win Co Ltd117, 1st floor, 42nd St, BTHGG, Yangon
370Zarli Group of Companies18 Inya Rd, Kamayut, Yangon
371Concordia International5 (GF) SY Bldg, between 77th St & 78th St, Chan Aye Thazan Tsp, Mandalay
372Future Engineering and Gold MiningCo Ltd197, 32nd St, between 79th St and 80th St, Mandalay
373Shwe Thanlwin Co Ltd78th St, opposite 42nd St, Maha Aung Myay Tsp, Mandalay
374Theingi Shwe Sin Co Ltd1-F, corner of 27th St & 78th St, Mandalay
375Myanmar ECI Joint Venture Co LtdBarite Powdering Plant, Thazi
376Myanmar Ivanhoe Copper LtdSalingyi/Salingyi Tsp, Monywa
377Sea Sun Star Mining Prod & Marketing Co Ltd432 Yuzana Ward, Myitkyina
378May Flower Mining Ent Ltd,Inbyin, Kalaw
379Kayah Golden Gate Mining CoDa -5, Padauk St, Dhamaryon Ward, Loikaw
380Fresh Idea Co LtdBldg. No. 12, Room No. 1, Shwegone Yeikmon, Ko Min Ko Chin Ward, Bahan Tsp. Yangon
381Kachin Lay Co LtdNo. 121/A, Miesgin Compound, Ahlone Tsp, Yangon
382Myanmar Apex (Pang Wah) Co LtdNo. 222, Botataung Pagoda Rd, Pazundaung TSP, Yangon
383Shan Taung Mining Co LtdMyoma Zay Top Floor, Bogyoke Rd, Taunggyi
384Shwe Zin Htut Min Co Ltd74, Sanchaung Rd, Yangon
385Thu Ya Kan Chun Co LtdRoom 1, Building 2, Thumingalar Rd, Thumingalar Complex, Thingangyun Tsp, Yangon
BÁNYÁSZATI BERENDEZÉSEK ÉS AZOK TARTOZÉKAI
386Mining and Mining EquipmentDiethelm Technology400/406 Merchant St, Botahtaung, Yangon
387M-Ways Ltd274A Rm 1 (1st floor) Pyay Rd, SCHGG, Yangon
388Mantra Machinery & Trading Co Ltd17 Pan Chan St, Sanchaung, Yangon
389Myanmar Tractors Ltd16 Mya Martar St, Industrial Zone, Thaketa, Yangon
30, 27th St, between 68th St and 69th St, Mandalay
Pharkant Sethmu Rd, Pharkant
390SAKAMOTO International Co Ltd33-A, Pyay Rd, 7 1/2 Mile, Mayangon Tsp, Yangon
391Shwe Kywe101-102 Bldg B, Laydauntkan Rd, Thumingalar Ward, TGKNN, Yangon
392Sum Cheong (Myanmar) Limited8-A, Khabaung St, Hlaing Tsp, Yangon
393Tractors World Co LtdRoom 88, Dagon Tower, Shwegondine Junction, Bahan, Yangon
394TWP Co Ltd1B, Ind Zone, Ward 23, SDGNN, Yangon
395United Machinery Co Ltd1947b Bogyoke Lane, Yangon Pathein Highway Rd, Hlaing Tha Yar, Yangon
G-16, Kywee-se-kan 8th St, Pyi Gyi Tagun Tsp., Mandalay
Yumar (2) Ward, Pharkant Sethmu Rd, Pharkant

DRÁGAKÖVEK

NévA jegyzékre való felvétel dátuma 2007.11.19.
396Ayawaddy Mandalay330A, Kaba Aye Pagoda Rd, Mayangon, Yangon
397Gold Uni Investment Co Ltd54, Pyay Rd, Hlaing Tsp, Yangon
398Jade Land Jewellery Co Ltd263, Thinbyu Rd, Botahtaung Yangon
399Manawmaya Gems and Jewellery527, New University Avenue Rd, Bahan Yangon
400Myanmar ruby enterprise co Ltd22/24 Sule Pagoda Rd, Kyauktada Township, Yangon
401Myanmar gems enterpriseMinistry of Mines,Head office Building 19, Naypyitaw
402Myanmar pearl enterpriseMinistry of Mines, Head office Building 19, Naypyitaw
403Ruby Dragon Jade and Gem Co Ltd39A, Kaba Aye Pagoda Rd, Mayangone Township, Yangon
404Sunny Gems379, Bogyoke Aung San St, Pabedan, Yangon
405The Rich Gems303, U Wisara Rd, Sanchaung Tsp, Yangon
ARANYKERESKEDŐK / ARANYMŰVESEK ÉS ARANYBOLTOK
406Ah Choon181 Bogyoke Aung San Market, East Wing, Pabedan, Yangon
407AK01-05, Lanamdaw Plaza, Maha Bandoola St, Lanmadaw Tsp
408Alunkhant Jewel Art41, Zaya Waddy St, Baho Rd, Sanchaung Tsp, Yangon
409Ar-tiar Silver Smith & Gold Plating522, 28th St, Maha Bandoola Rd, Pabadan Tsp., Yangon
410Arkar (Ko) (Thar Gyi)22, Innwa St, Kyauk Myaung, Tamwe, Yangon
411Aung77/70 Upper Pazundaung Rd, Pazundaung, Yangon
412Aung ChanthaRm 48, Shed 1, Insein Market, Insein Tsp, Yangon
413Aung Naing Win28 (G/F), Seiktha Thukha St, Kyauk Myaung, Tamwe Yangon
414Aung Nay Lin14, Kanna Zay, Pann Pin Gyi St, Kyi Myin Daing Tsp, Yangon
415Aung Soe Hla84, 29th St, Pabedan Pabedan Tsp, Yangon
416Aung Thamardi (Nagani)35 (G/F), Shwebontha Rd, Pabedan Tsp. Yangon
417Aung Thitsar Gold & Jewellery Shop643 & 629, Maha Bandoola St, between 21st St, & 22nd St, Latha Tsp, Yangon
418AungYadanar238, Shwebontha St, Pabedan Tsp, Yangon
419Aung Zabu61 Thamein Bayan Rd, Tamwe, Yangon
420Awarat3 A, Kyaik Waing Pagoda Rd, 3 Ward, Mayangon, Yangon
421Aye Kyi Thar Jewellery & Gold Shop61, Eain Gyi St, Yaykyaw, Pazundaung Tsp, Yangon
422Bangkok631 Maha Bandoola St, Latha, Yangon
423Banhoe663, Maha Bandoola Rd, corner of 20th St & Latha St, Latha Tsp, Yangon
424Phone Han Gyaw196, Bogyoke Aung San Market (East Wing), Bogyoke Aung San Rd, Pabedan Tsp, Yangon
425Cartia Diamond House137 Shewbontha St, Pabedan, Yangon
426Chaung Ho719, Maha Bandoola Rd, Latha Tsp, Yangon
427Chaung Kyin635 Maha Bandoola St, Latha, Yangon
428Chein Hauk (Chein Hawt)183 Banyadala Rd, Tamwe, Yangon
429Chein Win675B Maha Bandoola St, Latha, Yangon
430Chin Yi707, Maha Bandoola Rd, between 18th St and Sin Oh Dan St, Latha Tsp, Yangon
431Chitti (Chit Tee)Bldg 1, Rm 001, Upper Pazundaung Rd, Pazundaung, Yangon
432Chone Whar647 Maha Bandoola St, Latha, Yangon
433Chong Li641, Maha Bandoola Rd, Latha Tsp, Yangon
434City LoveC-14, Super World (1), Bogyoke Aung San Market, Pabedan Tsp, Yangon
435Crown (Tharaphu)212, Shwebontha St, Pabedan Tsp, Yangon
436Diamond Crown78 Shwebontha St, Pabedan, Yangon
437Diamond Glory(B-1) Super World (1), Bogyoke Market, Pabedan Tsp, Yangon
438Diamond MartBogyoke Aung San Market (North Wing), Pabedan Tsp, Yangon
439Diamond Palace665 Maha Bandoola St, Pabedan, Yangon
440Diamond Queen75, U.T.C Compound, Inya Rd, Ward (9), Kamayut Tsp, Yangon
441Double Dragon75/77 Top Floor, Wadan St, Lanmadaw, Yangon
442Ei Shwe Sin537 (G/F) Maha Bandoola St, Padeban, Yangon
539, Maha Bandoola St, Padeban, Yangon
443Ever96/97, Yangon-Insein Rd, (3) Qtr., Hlaing Tsp, Yangon
444Flying Elephant516, Maha Bandoola Rd, Pabedan Tsp, Yangon
445Emperor Jewellery127-C2, Old Yaydashay Rd, Bahan Tsp, Yangon
446Emperor Jewellery22, West Shed (C), Bogyoke Aung San Market, Pabedan Tsp, Yangon
447ForeverA 2/005 Banyadala Rd, Tamwe, Yangon
448Fun Fun Gems, Jewellery & Souvenir9-2, Khabaung St, Hlaing Tsp, Yangon
449Gems Jade Carving & Jewellery66, Kaba Aye Pagoda Rd, Mayangone Tsp, Yangon
450Gold 2000 Goldsmiths & Jewellery711, Maha Bandoola St, between 18th St, & Sin-oh-dan St, Latha Tsp, Yangon
451Gold Fish144 Shwebontha St, Pabedan, Yangon
452Golden Banner709 Maha Bandoola St, Latha, Yangon
453Golden Bell Jewellery66, Kaba Aye Pagoda Rd, Mayangone Tsp, Yangon
454Golden Crown77, 44th St, Botahtaung Tsp, Yangon
104, 50th St, Pazundaung Tsp, Yangon
30, Dawna Rd, Pazundaung Tsp, Yangon
455Golden Crown - Tai Inn725, Mahabandoola Rd, Top of 17th St, Latha Tsp, Yangon
633, Maha Bandoola Rd, Latha Township, Yangon
456Golden Lion World56, 29th St, Upper Block, Pabedan Tsp, Yangon
457Golden Palace701/703 Maha Bandoola St, Latha, Yangon
458Golden Palace743 Maha Bandoola St, Latha, Yangon
459Golden Pearl136, Bogyoke Market (West Wing) Bogyoke Aung San Rd, Pabedan Tsp, Yangon
25, 1st Fl., FMI Centre, Bogyoke Aung San Rd, Pabedan Tsp. Yangon
460Golden Shawl22, 29th St, Pabedan Tsp, Yangon
461Golden Tiger635, Maha Bandoola St, corner of 22nd St, Latha Tsp, Yangon
462Hein120, 29th St, Pabedan, Yangon
16, 46th St, Bothataung Tsp, Yangon
463Hein Sin81(B), 22nd St, Latha Tsp, Yangon
464Hla Hla Maw66, Shed 3, Insein Market, Insein Tsp, Yangon
465Hla ThidaStation Rd, corner of Mya Yadanar Zay, Mayanggone Tsp, Yangon
466Hla Tun (U) & Than Win (Daw)20, Aung Tayza St, Byine-Yay-Oh-Sin Ward, Tamwe Tsp, Yangon
467Hlyan Hlyan WaiRm.5/500 (G/F), Aung Chanthat Housing, Shwegondaing Rd, Bahan Tsp, Yangon
468Ho Saan653B Maha Bandoola St, Latha, Yangon
469Hong Kong515/B, Rm.9, Maha Bandoola Rd, between Shwebontha St and 28th St, Pabedan Tsp, Yangon
470Hong Le (Hone Lee)677A Matha Bandoola St, Latha, Yangon
471Htate Tan Aung Yadanar10, Kyauk Myaung (Face Raw), Kyaikasan Rd, Tamwe Tsp, Yangon
472Htate Tan Construction83, 12th St, Lanmadaw Tsp, Yangon
473Htay911C Pyay Rd, 10th Mile, Insein, Yangon
474Htay AungBldg 5, Rm.3, Infront of Pazundaung Market, Pazundaung St (Upper), Yangon
475Htay Htay (Daw)364, Maydarwi Rd, Norht Okkalar Tsp, Yangon
476Hton (U)Rm5, (G/F), Lanmadaw Plaza, Lanmadaw St, Lanmadaw Tsp, Yangon
528, Maha Bandoola Rd, between 27th St & 28th St, Pabedan Tsp, Yangon
477Htoo Khant189 Banyadala Rd, Tamwe, Yangon
478Htun530, Maha Bandoola Rd, Pabedan Tsp, Yangon
479Ka Naung495 Maha Bandoola St, Pabedan, Yangon
499 (B), Maha Bandoola Rd, corner of 29th St, Pabedan Tsp, Yangon
480Kanbawza59, Shwebontha Rd, Pabedan Tsp, Yangon
481Kaung124, 1st Dl., 29th St, Pabedan tsp, Yangon
482Kaung Kywe66, Kaba Aye Pagoda Rd, Mayangone Tsp, Yangon
483Kaung Lin24, G/F, Aung Mingalar St, Tamwe Tsp, Yangon
484Kaung Lon519/5 Maha Bandoola St, Pabedan, Yangon
485Kaungkinsetkyar Jewellery Co LtdA-524, New University Avenue St, Bahan Tsp, Yangon
486Kaung SanA-295, 35th St, between 81st St and 82nd St, Chan Aye Thazan Tsp, Yangon
487Khine Thazin26-B, New Yaydarshay St, Bahan Tsp, Yangon
488Khit San73/75 Upper Pazundaung Rd, Pazundaung, Yangon
489Khit San Yadanar Co-op Ltd88, 29th St, Pabedan Tsp, Yangon
490Khit Sann Yadanar Co-op LtdNo. 2, Central Hall, Bogyoke Aung San Market, Pabedan Tsp, Yangon
491Kin Sein77, 22nd St, Latha Tsp, Yangon
492KKK160 Sayasan Rd, Bahan, Yangon
493Kong Soon Jewellery & Godl Shop83, 22nd St, Latha Tsp, Yangon
494Kyaing Thin25, WestRace Course Rd, Bahan Tsp, Yangon
495Kyauk Seim (Kyauk Seinn)673B Maha Bandoola St, Latha, Yangon
496Kyaw Myint (Ko)236, 35th St, Kyauktada Tsp, Yangon
497Kyi25, Kyi Taw St, Mingalataung Nyunt Tsp, Yangon
498Kyi Sin102, Latha St, Latha Tsp, Yangon
6, Shed 2, Insein Market, Thiri St, Insein Tsp, Yangon
499Kyin Sein Goldsmith295, Anawratha Rd, Lanamadaw Tsp, Yangon
500Kyin Shun Gold Shop747-B, between 16th St & Lanmadaw St, Maha Bandoola Rd, Lanmadaw Tsp, Yangon
501La Yadanar198, Shwebontha St, Pabedan Tsp, Yangon
502Lamin Yadanar20C Hledan St, Kamayut, Yangon
503Larb Shwin(D-2) Super World 1, Bogyoke Aung San Market, Pabedan Tsp, Yangon
504Lashio LuckyB 01-10 Lanmadaw St, Lanmadaw Plaza, Latha, Yangon
505Lei Yee Win72, East Shed (D), Bogyoke Market, Bogyoke Aung San St, Pabedan Tsp, Yangon
506Lin Yon80, Shwebontha St, Pabedan Tsp, Yangon
507Lon Hin46-47, Bldg-1, G/F, Hlaing River Rd, Insein Tsp, Yangon
508Lone Mein (Lon Mei)Bldg 6, Rom 002, Upper Pazundaung Rd, Pazundaung, Yangon
509Lucky Jewellery & Gold Shop141-142, Nawarat Bldg, Bogyoke Aung San Market, Bogyoke Rd, Pabedan Tsp, Yangon
510Lucky Tai Sin603 Maha Bandoola St, Latha, Yangon
511Maha Doke501, Maha Bandoola Rd, Pabedan Tsp, Yangon
512Manaw Maya21, 2nd Fl., Myanma Gem Museum, Kaba Aye Pagoda Rd, Mayangone Tsp, Yangon
513Mandalay3/17, between 62nd St and 63rd St, Aung Myay Thazan Tsp, Yangon
514Maung KainA 01-04 Maha Bandoola St, Lanmadaw Plaza, Latha, Yangon
515May & Mark Gems12, Inya Rd, Kamayut Tsp, Yangon
516Min Lwin12, Kyauk Myaung Market, (Front Row), Tamwe Tsp, Yangon
517Mingalar24, (3rd Fl.,) Mingalar Market, Mingalar Taungnyunt Tsp, Yangon
518MK GemsG-2, 262-264, Dagon Centre, MK Fashion, Pyay Rd, Yangon
Yankin Centre Shopping Mall, MK Fashion Square, Saya San Rd, Yinkin Tsp, Yangon
104, Central Hall, Bogyoke Aung San Market, Bogyoke Aung San Rd, Pabedan Tsp, Yangon
1-B, Pyay Rd, 6 Miles, Hlaing Tsp, Yangon
519Moe Hnin (Ko) & Khin mAr Win (Ma)Mee Kwet Market, Bo Aung Kyaw St, Yangon
520Moe Makha507/519 Rm 3 Maha Bandoola St, Pabedan, Yangon
521Moe Nat ThuBldg 5 Rm 4 Upper Pazundaung Rd, Pazundaung, Yangon
522Moe Pwint Phyu79, 125 St, Mingalar Taung Nyunt Tsp, Yangon
523Mogok Aster Gems ShopRm1 & 17, Bldg 158, 47th St, (Upper Block), Botataung Tsp, Yangon
524Mya Nan Dar497 Maha Bandoola St, Pabedan, Yangon
525Mya Nandaw739, Maha Bandoola Rd, between Lanmadaw St, and 17th St, Latha Tsp, Yangon
526Mya Shwe Yon669B Maha Bandoola St, Latha, Yangon
527Myanmar VES Joint Venture Co Ltd66, Kaba Aye Pagoda Rd, Mayangone Tsp, Yangon
Yangon International Airport, Departure Lounge, Yangon
528Myat Mingalar493 Maha Bandoola St, Pabedan, Yangon
529Myat Shwe Nadi739 Maha Bandoola St, Latha, yangon
530Myint169-175, 1st Fl., (Face Row), San Pya Nga Moe Yeik Market, Yangon
531Myint Thidar(23-71) 2nd Fl., Mingalar Market, Tamwe Tsp, Yangon
(A-26)G/F) Yuzana Plaza, Mingalar Taung Nyunt Tsp, Yangon
532Nadi Shwe Yee (Nadi Shwe Yi)B 01-13/B Lanmadaw St, Lanmadaw Plaza, Latha, Yangon
533Nagar Koe Kaung505, Maha Bandoola Rd, corner of Shwebonthat St, Pabedan Tsp, Yangon
534Nagar Shwe Wah781 Maha Bandoola St, Latha, Yangon
538, Maha Bandoola Rd, Pabadann Tsp, Yangon
535Nan Yadana (Nan Yadanar Hlaing)B-14/15, Diamond Emperor, North Shed, Bogyoke Aung San Market, PBDNN, Yangon
536Nat Nandaw153, Bogyoke Aung San Market, Bogyoke Aung San Rd, Pabedan Tsp, Yangon
537Nawarat631, Maha Bandoola Rd, Latha Tsp, Yangon
538Nawarat Shwe SinS-5, 1st Fl., Yuzana Plaza, Banyar Dala Rd, Mingalar Taung Nyunt Tsp, Yangon
539Nay Chi78, Bogyoke Augn San Market, (East Wing), Pabedan Tsp, Yangon
540Nay La Hnapar Theikdi1st Fl., Yuzana Palza, Mingalar Taungnyunt Tsp, Yangon
541New Shwe Sin14,15,20,21,22, Mingalardon Market, Mingalardon Zay St, Mingalardone Tsp, Yangon
542New Tai Sin729 Maha Bandoola St, Latha, Yangon
543New York636 Maha Bandoola St, Latha, Yangon
544Ngwe Than KyawC-7, 1st Fl., Yuzana Plaza, Banyar Dala Rd, Mingalar Taungnyunt Tsp, Yangon
545Nine Dragons505 Maha Bandoola St, Pabedan, Yangon
546Nu Jewellery and Goldsmith45, 2nd Fl., FMI Shopping Centre, 380, Bogyoke Aung San Rd, Pabedan Tsp, Yangon
547Nu YadanarRm.69, 2nd Fl., FMI Centre, 380, Bogyoke Aung San Rd, Pabedan Tsp, Yangon
548Oh Wai25, Dhamayon St, Ward 10, Hlaing Tsp, Yangon
549OK717 Maha Bandoola St, Latha, Yangon
744, Lanmadaw St, corner of Maha Bandoola Rd, Lanmadaw Tsp, Yangon
550Padamyar Theingi Goldsmith247, corner of Banyar Dala Rd & Ah-Yoe-Gone St, Tamwe Tsp, Yangon
551Painn (U) Gold SmithRm.005, Bldg 1, Pazundaung Garden Ave, Upper Pazundaung Rd, Pazundaung Tsp, Yangon
552Palai Mon (pale Mon)130 Shwebontha St, Pabedan, Yangon
553Paradise Jewellery28, (2nd Fl.) Gem Museum, Kaba Aye Pagoda Rd, Mayangone Tsp, Yangon
554Pho Thar Htoo90, Thura St, Ward 9, Mayangone Tsp, Yangon
X-9, G/F, Yuzana Plaza, Banyar Dala Rd, Mingalar Taung Nyunt Tsp, Yangon
555Phone Han Gyaw11, Bogyoke Aung San Market, (Nawarat Bldg), Pabedan Tsp, Yangon
556Poe San83 Anawratha St, kyauktada, Yangon
557Power (1)671 Maha Bandoola St, Latha, Yangon
558Power (2)601 Maha Bandoola St, Latha, Yangon
559Power III44, Pyay Rd, Dagon Township, Yangon
560Princess Gems and Jewellery133, 20th St, Latha Tsp, Yangon
561Pucca697, MahaBandoola Rd, corner of Sint-oh-dan St, Latha Tsp, Yangon
562Pyae SoneMa 60-61, Shed 1, Insein Market, Sawbwagyigon, Insein, Yangon
563Pyae Sone Win222 Shwebontha St, Pabedan, Yangon
564Pyae Wa89, Bogyoke Aung San Rd, Pabedan Tsp, Yangon
565Raja (Ko) and Brothers60/A, 29th St, Lower Block, PBDNN, Yangon
566Sabei Phyu507-519, Rm.6, Maha Bandoola Rd, Pabedan Tsp, Yangon
567San Aung164 Banyadala Rd, Mingala Taung Nyunt, Yangon
568San Se Sein94, Baho Shed, Bogyoke Aung San Market, Pabedan Tsp, Yangon
569Sann Thit30-43-66, Shed 1, Insein market, Insein Tsp, Yangon
570Sann Thit Oo1, Mingalardon Market, Mingalardon Zay St, Yangon
571Sein Htet177-B, Shwebontha St, Pabedan Tsp., Yangon
572Sein & Mya38, Shed 4, Insein Market, Insein Tsp, Yangon
573Sein Myint (mg)Rm4, Shed 2, Insein Market, Insein Tsp, Yangon
574Sein Shwe Nann679, Maha Bandoola Rd, between 19th St, And 20th St, Latha Tsp, Yangon
575Sein Thone Lone, San Nyein (U) and Sons79, Bogyoke Market, (Thanbyu Shed), Bogyoke Aung San Rd, Paabedan Tsp, Yangon
576Sein Tun (U) and Ah Choon181, East Wing, Bogyoke Aung San Market, Pabedan Tsp, Yangon
577Sein Yadanar648, Maha Bandoola Rd, Latha Tsp, Yangon
134, Shwebontha St, Pabedan Tsp, Yangon
578Setkyar Shwe Yi45, West Shed (D), Bogyoke Augn San Market, Pabedan Tsp, Yangon
579Shinn Long733, Maha Bandoola Rd, Latha Tsp, Yangon
580Shint Fu (Shin Phu)530, Maha Bandoola Rd, between 27th St, and 28th St, Pabedan Tsp, Yangon
581Show516, Maha Bandoola Rd, Pabedan Tsp, Yangon
582Shu Taing Yin (Shu Tine Yin)583 Maha Bandoola St, Pabedan, Yangon
532-542, Maha Bandoola Rd, between 27th St and Kone Zaydan St, Pabedan Tsp, Yangon
583Shumawa371, Shwebontha Rd, Pabedan Tsp, Yangon
584Shwe Akari650, maha Bandoola Rd, Latha Tsp, Yangon
585Shwe BayinRm 72, Shed 1, Insein Market, Insein Tsp, Yangon
586Shwe Hmi82, 22nd St, Latha Tsp, Yangon
587Shwe Ho Family167 Myin Taw Tha St, 2 North Ward, Thaketa, Yangon
588Shwe Kainnayi (Keinnayi)178 Shwebontha St, Pabedan, Yangon
589Shwe Khit500, Maha Bandoola Rd, Pabedan Tsp, Yangon
590Shwe Kyi Min (Shwe Kyee Min)520 Maha Bandoola St, Pabedan, Yangon
591Shwe Kyin719 Maha Bandoola St, Latha, Yangon
592Shwe Lee744 Maha Bandoola St, Latha, Yangon
23-24, 1st Fl. FMI Centre, 380, Bogyoke Aung San Rd, Pabedan Tsp., Yangon
593Shwe Maha115, Central Block, Bogyoke Market, PBDNN, Yangon
594Shwe Min Tha (Shwe Minthar)199 Banyadala Rd, Tamwe, Yangon
595Shwe Nagar6, Shwebontha St, Pabedan Tsp, Yangon
596Shwe Naing Ngan8, Latha St, Latha Tsp, Yangon
597Shwe Nann Htaik (Shwe Nan htike)495, Maha Bandoola Rd, between Shwebontha St & 29th St, PBDNN, Yangon
598Shwe Nann Htaik495 Maha Bandoola St, Pabedan, Yangon
599Shwe Ou618 Maha Bandoola St, Latha, Yangon
600Shwe Pearl25 1st Fl., FMI Shopping Centre, Pabedan Tsp, Yangon
601Shwe Pyae SoanRm 23, central Hall, Bogyoke Aung San Market, Pabedan Tsp, Yangon
602Shwe Pyi KyawBldg 5, Rm 010, Upper Pazudaung Rd, Pazudaung, Yangon
603Shwe Pyi Soe32, Shwebontha St, Pabedan Tsp, Yangon
604Shwe San Eain159, Lanmadaw St, Lanmadaw Tsp, Yangon
605Shwe Sin Gold & Jewellery745, corner of Maha Bandoola St & Lanmadaw St,Near Traffic Light, Lanmadaw Tsp., Yangon
606Shwe Sin Min Jewellery & Gold smith101, Lower Shwebontha St, Pabedan Tsp, Yangon
607Shwe Sin Nann16, Mingalardon Market Mingalardon Zay St, Mingalardon Tsp, Yangon
608Shwe Taung Gems & Jewellery15A Insein Rd, Kamayut, Yangon
244-246, Shwe Bontha Rd, Pabedan Tsp, Yangon
131, Weikzar St, Ward (5), Mayangone Tsp, Yangon
609Shwe Tha Zin535 Maha Bandoola St, Pabedan, Yangon
610Shwe Thiri73/75 122th St, Mingala Taung Nyunt, Yangon
611Shwe Thitsar130, Central Hall, Bogyoke Aung San Market, Bogyoke Rd, Pabedan Tsp, Yangon
612Shwe Thone Si27, Hlawga St, Ward 19, Yangon
613Shwe Tint De8, Bogyoke Aung San Market, (Front Row), Pabedan Tsp, Yangon
614Shwe (U)96, Shwebontha Rd, Pabedan Tsp, Yangon
615Shwe Wah Kyuu8, Daw Hla St, KMDGG, Yangon
616Shwe Yi Oo105 Bo Sun Pat St, Pabedan, Yangon
617Shwe Zarli688, Maha bandoola Rd, between 19th St, and Sin-Oh-Dan St, Latha Tsp, Yangon
618Shwe Zin689 Maha Bandoola St, Latha, Yangon
619Silver Lion70, central Hall, Bogyoke Market, Bogyoke Aung San Rd, Pabedan Tsp, Yangon
620Sin Hwa633A Maha Bandoola St, between 21st St and Latha St, Latha Tsp, Yangon
706, Maha Bandoola Rd, corner of 22nd St, Latha Tsp, Yangon
631, Maha Bandoola Rd, corner of 22nd St, Yangon
621Sin LiBldg 6 Rm 001 Upper Pazundaung St, Pazundaung, Yangon
622Sin Lon525 Maha Bandoola St, Pabedan, Yangon
623Soon Shin31, Nawarat Gems Hall, Bogyoke aung San Market, Pabedan Tsp., Yangon
624Star Shwe Sin163 Banyadala Rd, Tamwe, Yangon
625Su Mon Aye177/179 Shwebontha St, Pabedan, Yangon
626Su Myat Mon518, Maha Bandoola Rd, Pabedan Tsp, Yangon
627Tah Lee Gold & Jewellery75, Hledan Rd, Near Hledan Market, Kamayut Tsp, Yangon
628Tai Aung53, Central Hall, Bogyoke Aung San Market, Pabedan Tsp, Yangon
629Tai Hin659 Maha Bandoola St, Latha, Yangon
630Tai LonS (1-2-19) 1st Fl., Yuzana Palza, Mingala Taungnyunt Tsp, Yangon
631Tai Mee Gold ShopB-(3-4-5) 1st Fl., Yuzana Plaza, Mingalar Taug Nyunt Tsp, Yangon
632Tai Sein637 Maha Bandoola St, Latha, Yangon
633Tai Sung661 Maha Bandoola St, Latha, Yangon
634Team Work Int'l Co Ltd216-222, 9-a, 10th Fl., BoMyatTun Housing, Mahabandoola Rd, Pazundaung, Yangon
635Teik Sein (Tate Sein)507/519 Maha Bandoola St, Pabedan, Yangon
636Teik Shein (Tate Shein)520 Maha Bandoola St, Pavedan, Yangon
637Thabawa yadanar Garden315, Rm1, Anawrahta Rd, corner of 26th St, Pabedan Tsp, Yangon
638Thadar Yadanar Goldsmith35, Bogyoke Aung San Market, Bogyoke Aung San Rd, Pabedan Tsp, Yangon
639Thai Ung635, Maha Bandoola Rd, Latha Tsp, Yangon
640ThamadaBldg 6 Rm 7 Insein Rd, Hlsing Yadana Housing, Hlaing, Yangon
641Thamadi585 Maha Bandoola St, Pabedan, Yangon
642Than Phyo265 Pyay Rd, Sanchaung, Yangon
643Thein Than Jewellery266, Shwe Bon Thar St, Middle Blk, Pabedan Tsp, Yangon
377/379 (Rm 3), Bo Soon Pat St, Upper Block, Ward (8) PBDN, Yangon
644Theingi Shwe Zin709, Maha Bandoola Rd, between 18th St, and Sin-Oh Dan St, Latha Tsp, Yangon
645Thidar277(B), Thu Mingalar Rd, Ward 9, South Okkalapa Tsp, Yangon
646Thinn YadanarNo. 62, G/F) Blk-1, Insein Market, Insein Tsp, Yangon
647Thit Sar496 Maha Bandoola St, Pabedan, Yangon
648Thitsar Aung Myin390, Pyay Rd, Hmaw Bi, Yangon
649Thwe Ni Store Ltd13, (front Row) Bogyoke Market, Bogyoke Aung San Rd, Pabedan Tsp Yangon
650Time & Treasure Jewellery & Goldsmith1, West Maykha Lane 1, Mayangone Tsp, Yangon
651Tin Fu715 Maha Bandoola St, Latha, Yangon
63, Central Hall, Bogyoke Market, Pabedan Tsp, Yangon
652Toe Toe502 Maha Bandoola StPabedan, Yangon
653Triple Six177/179B Shwebontha St, Pabedan, Yangon
654Tun Myint (Ko) & Brothers54, Dagon Thiri St, Kyauk Mayaung, Tamwe Tsp, Yangon
655Tun Myint (Ko) (TK Gold Shop)9-B, 141 S., Ma-U Gone Ward, Tamwe Tsp, Yangon
656Tun Tun500 Maha Bandoola St, Pabedan, Yangon
657Tun Tun123 29th St, Pavedan, Yangon
658Victoria Jewellery62, 2nd Fl., FMI Centre, 380, Bogyoke Aung San Rd, Pabedan Tsp, Yangon
659Victory Jewellery Management Co Ltd (VJM)163, East Wing, Bogyoke Aung San Market, Bogyoke Rd, Pabedan Tsp, Yangon
11, Thiri Kanthat St, North Okkala Tsp, Yangon
660Wan Sin739, G/F, Maha Bandoola Rd, corner of 17th St, Latha Tsp., Yangon
661War War Win727 Maha Bandoola St, Latha, Yangon
662Win157, Rm3, Shwebontha St, Pabedan Tsp, Yangon
663Win Htein65 Upper Pazundaung Rd, Pazundaung, Yangon
664Win Myat Thu132 Shwebontha St, Pabedan, Yangon
665Win Nyunt Nyunt59 Hledan St, Kamayut, Yangon
666Win Theingi75, Upper Pazundaung R., Pazundaung Tsp, Yangon
667Win Win ShweBldg 5 Rm 006 Upper Pazundaung Rd, Pazundaung, Yangon
668Yadana Win122 Sayasan Rd, Bahan, Yangon
669Yadanar8, Yadanar St, Saya San (South) Ward, Bahan Tsp, Yangon
117, 29th St, Pabedan Tsp, Yangon
(93-94-95) G-1, Insein Market, Insein Tsp, Yangon
670Yadanar Myaing555, Maha Bandoola Rd, between 26th St, Konzayzan St, Pabedan Tsp, Yangon
671Yadanar Nandaw715, Maha Bandoola Rd, between 17th St, and 18th St, Latha Tsp., Yangon
672Yadanar Shwe Sin Gold & Jewellery746, corner of Maha Bandoola St & Lanmadaw St, Near Traffic Light, Lanmadaw Tsp, Yangon
673Yadanar Theingi539, Maha Bandoola Rd, between Konzaydan St, and 27th St, Pabedan Tsp, Yangon
674YatiB-3, SuperWorld, Bogyoke Aung San Market, Pabedan Tsp, Yangon
675Yaung Chi Oo64 29th St, Pabedan, Yangon
676Yaung Ni Oo707 Thu Mingalar St, 5 Ward, South Okkalapa, Yangon
116, Central Hall, Bogyoke Market, Pabedan Tsp, Yangon
677Yellow Diamond104 Shwebontha St, Pabedan, Yangon
678Yelong (Yi Lon)677B Maha Bandoola St, Latha, Yangon
679Zabu Linn/ Nat Nan Taw8, Bogyoke Market (Face Wing), Bogyoke Aung San Rd, Pabedan Tsp, Yangon
680Zarmini75-77, (Top Fl.,) Wadan St, Ward (1), Lanmadaw Tsp, Yangon
681Zarni Than107, 29th St, (Middle) Pabedan Tsp, Yangon
23, 1st Fl., Theingyizay Shed E, Latha Tsp, Yangon
5, 1st Fl., Shed A, Insein Market, Insein Tsp, Yangon
Mandalay
682Aung FamilyA-1, 30th St, between 72nd St and 73rd St, Mandalay
683Aung Gabar3-4 corner of 29th St & 84th St, Mandalay
684Aung Thamardi89th St, between 21st St, and 22nd St, Mandalay
115, 84th St, between 29th St and 30th St, Chan Aye Thazan Tsp, Mandalay
685Aung Zabu306 84th St, between 37th St and 38th St, Mandalay
686Awarat104/23, Dana Bwar Nan Shae, Ward 6, Mandalay
687Cho(U)127, 35th St, between 78th St and 79th St, Mandalay
217, 35th St, corner of 78th St, and 79th St, Mandalay
688Dragon Palace Jewellery77th St, between 32nd St and 33rd St, Mandalay
689Fu Shin219, corner of 28th St, and 83rd St, Mandalay
690FujiBldg.4, corner of 84th St and 29th St, Mandalay
691Golden Crown159, 29th St, between 82nd St and 83rd St, Mandalay
111, 3rd Fl., 78th St, between 37th St and 38th St, Maha Aung Myay Ts, Yangon
692Great Diamond Jewellery273 (A), 80th St, between 32nd St and 33rd St, Mandalay
693Hlyan Tint6, 84th St, between 38th St and 39th St, Mandalay
694Kaung Lite322 84th St, between 38rd St and 39th St, Mandalay
695Kaung Myat194 84th St, between 33rd St and 34th St, Mandalay
696Kyway Kyway (Ma)- Aye Aye Myint (Ma)1, Myalay Shed (H), 82nd St, between 15th St, and 16th St, Mandalay
697Maung Gyi (U) Jewellery Shop219, 84th St, between 32nd St and 33rd St, Mandalay
698Maung Kain181 corner of 80th and 29th St, Mandalay
699Mogok45-50-51, Yuzana Shed (D), 3rd Fl., Zaycho Market, Mandalay
700Nawarat Jewellery Shop516, corner of 80th St & 31st St, Mandalay
701New Star10, 78th St, between 32nd St and 33rd St, Mandalay
702Nyein Nyein San215, 84th St, between 32nd St and 33rd St, Mandalay
703Pound Hwa109, 84th St, between 29th St, and 30th St, Chan Aye Thazan Tsp, Mandalay
704Pwint Lann251, 84th St, between 33st St and 34th St, Mandalay
705Royal Diamond Jewellery249, 26th St, between 82nd St, and 83rd St, Mandalay
706Seim Mya Yadana149, corner of 80th and 28th St, Mandalay
707Sein Kyaw MoeThiri Madalar Car Wing (South) 89th St, between 24th St and 25th St, Mandalay
708Sein Shwe Moe (1)12(A), Mingalar Market, 73rd St, between 30th St, and 31st St, Mandalay
709Sein Tharaphu289, 28th St, between 83rd St and 84th St, Mandalay
710Shwe Gabar33-35, 1st Fl., Sagawah Shed, Zaycho Market, Mandalay
711Shwe La Min313, 28th St, between 83rd St and 84th St, Mandalay
712Shwe Nadi107, Marlar Myaing 3rd St, (16) Ward, HLGG, Yangon
713Shwe Nagar442, 80th St, between 27th St and 28th St, Mandalay
714Shwe Oak OrA-9/10, 78th St, between 32nd St & 33rd St, Mandalay
715Shwe Oak OrZay Cho (South) Shop House, G/F, Mandalay
716Shwe Pyi Tha21/28, 89th St, between 22nd St and 23rd St, Mandalay
717Shwe Pyit Taing HtaungBetween 26th St and 27th St & between 88th St and 89th St, Mandalay
718Shwe Wah Phu19th St, between 86th St and 87th St, Mandalay
719Shwe Zarmani136/138, 84th St, between 31st St and 32nd St, Mandalay
720Soe4-5, 84th St, between 38th St, and 39th St, Mandalay
721Taw WinF 9/7, 66th St, Mandalay
722Thein Maung (U) Gold Shops and Gold Smith82nd St, between 43rd & 44th St, Kyauk Kone Tan., Mandalay
723Theingi Shwe Sin Co Ltd1F, corner of 27th St, and 78th St, Mandalay
724Thuriya Nagar30th St, between 71st St and 72nd St, Mandalay
725Tin Shein12/14, Yuzana Shed D, Zaycho Market, Mandalay
726Tin (U)26, corner of Bayint Naung Rd, and Kannar St, Chan Aye Thazan Tsp, Mandalay
727Wan Shin167, 29th St, between 82nd St and 83rd St, Mandalay
728Weint Fu132, corner of 26th and 84th St, Mandalay
729Weint Li476, 80th St, between 29th St and 30th St, Mandalay
730Weint SanCorner of 27th St and 84th St, Mandalay
731Weint SannMan Myanmar Zaycho Plaza, 27th St, corner of 84th St, Mandalay
732Weint Sein63, corner of 28th St and 84th St, Mandalay
733Win Maung (U)55, 24th St, between 83rd St and 84th St, Aung Myay Thazan Tsp, Mandalay
734Win Myint183, 81st St, between 18th St, and 19th St, aung Myay Thazan Tsp, Mandalay
735Yadana Win119, 63rd St between 19th St and 20th St, Mandalay
736Yadanar Moe29th St, between 83rd St, and 84th St, Maha Aung Myay Rsp, Mandalay
737Zabu Aye39, 1st Fl., Mya Lay Shed (H), Zaycho Market, Mandalay
738Da Wei/ KawthaungPhone Han GyawInfront of Bayint Naung Market, Da Wei, Thanin Thayi Division
739MyeikAung NilarZay Gyi (Infront, Adipati St, Myeik, Thanin Thayi Division
740Phone Han GyawInside of Myeik Market, Myeik, Thanin Thayi Division
Pakokku
741Myint Thein (U) & Win Hein (Daw)Bogyoke St, Ward (12), Pakokku, Magwe Division
742Paw OoThiri Sandar St, Ward (4), Pakokku, Magwe Division
743Shwe Pin MyintLut Latt Yay St, Ward (8), Pakokku, Magwe Division
744Thant Sin3, Shed (B), South of Myoma Zay, Pakokku, Magwe Division
745Tun HlyanPwe St, Khan Taw Qtr, Ward 12, Pakokku, Magwe Division
D-12, West of Myom Zay Bldg, Pakokku, Magwe Division
746Yadanar Shwe Sin13, Shed (D), West of Market, Pakokku, Magwe Division
Magway
747Myat Kyaw (U) & Myint Myint Aye (Daw)55, Oh Bo 6th St, Magway, Magwe Division
Pyinmana
748Cho SanBldg. 25/97, Bo Letyar St, North of Market, Pyinmana, Mandalay Division
749Ever1/8, Bogyoke St, Mingalar Ward, Pyinmana, Mandalay Division
750Kaung LikeB1-26, A-98, Mingalar Market, Pyinmana, Mandalay Division
751Mya Myint Moh10/14, Bogyoke St, Pyinmana, Mandalay Division
752Shwe Myint MohA-29, 135, Bo Letyar St, North of Market, Pyinmana, Mandalay Division
753Win (KO) & Khin Than Lwin (Ma)3/4, Bogyoke St, Pyinmana, Mandalay Division
Monywa
754Thamardi1, Shed (15), Chindwin Yadanar market, Monywa, Sagaing Division
755Than Tayar273, Bogyoke Aung San Rd, Monywa, Sagaing Division
756Win YadanarNew Chindwin Yadanar Market, Phone Gyi Tan, Monywa, Sagaing Division
Sagaing
757Ba Thi (U) SilversmithYwa Htaung, (Near Mandalay), Sagaing, Sagaing Division
Kale
758Kalayarna5/4, Nyaung Pin Thar Qtr., Kale, Sagaing Division
Pharkant
759Pound HwaNga/53, Hnget Pyaw Taw Ward, Pharkant, Kachin State.
Shwebo
760Yadanar AungSun Phu St, Shwebo, Sagaing Division
Taunggyi
761Shu Taing YinLa/1, corner of Bogyoke Aung San St, and Tabin Shwe Htee St, Lanmadaw Qtr, Taunggyi Shan State.
Lashio
762Golden DragonH/ Bldg. 1, No. 9, Bogyoke St, Lashio, Shan State.
763Lashio Lucky17, G/F, Myo Ma New Market, Theindi St, Lashio, Shan State.
JÁDE ÉS JÁDÉBŐL KÉSZÜLT TÁRGYAK
764Apex Jade113-120, Nawarat Shed, Bogyoke Aung San Rd, Pabedan Tsp, Yangon
765Beauty Jade40, Nawarat Shed, Bogyoke Aung San Rd, Pabedan Tsp, Yangon
766Chang Long Gems & Jewellery Co216-222 Rm A1, Bo Myat Tun Housing, Bo Myat Tun Rd, Pazundaung, Yangon
767Eastern Jade10-19, Nawarat Shed, Bogyoke Aung San Rd, Pabedan Tsp, Yangon
768Fu May Jade & JewelleryRm# 12, Bogyoke Aung San Market, Pabedan Tsp, Yangon
769Golden House Jade & Gems Co-op LtdRm# 3, Bldg.11, (1st Flr.), Pan Hlaing St, Pabedan Tsp, Yangon
770Golden Lion Jewellery & Jade83 West D Block, Bogyoke Aung San Market, Pabedan, Yangon
771Happy Jade Co Ltd110 (1st floor) 50th St, Pazundaung, Yangon
772Jade Star Gems Co-op. Ltd1, 1st Flr, Bogyoke Aung San Market, Bogyoke Aung San Rd, Pabedan, Yangon
773Kyauk Sein Nagar (Gems) Co39a Pyay Rd, 7.5 mile, Myayangon, Yangon
774Myanmar Arts & Handicrafts Centre26, 1st floor, Sayasan Plaza, corner of Sayasan Rd & New University Ave, Bahan, Yangon
775Myanmar Arts and Handicrafts Centre69, room 507, Yuzana Condo Tower, Shwegondaing Rd, Bahan, Yangon
776Myanmar Imperial Jade co Ltd24-26 Sule Pagoda Rd, KTDAA, Yangon
777Ok Jewellery & Jade WorksG (20-21), Aung San Stadium (North Wing), Mingalar Taung Nyunt Tsp, Yangon
778Ok Jewellery & Jade Works34, Central Hall, Bogyoke Aung San Market, Bogyoke Aung San Rd, Pabedan Tsp, Yangon
779Precious Stone116, Bogyoke Aung San Market (West Wing), Pabedan Tsp, Yangon
780Ruby Dragon Jade & Gems Co37A Pyay Rd, 7.5 mile, Myayangon, Yangon
781Sayargyi Co Ltd39, Man Pyay 7th St, Ward (3), Tharkayta Tsp, Yangon
782Top Top Gems11, (1st Flr.), Myanma Gems Mart, 66, Kaba Aye Pagoda Rd, Mayangon Tsp, Yangon
783Yoko Sun Jade Company653C Mya Kantha St, Kamayut, Yangon
784Aung Yadanar Htay20 Kyauk Sit Tan, Phayargyi West Entrance, Chan Mya Thasi Tsp, Mandalay
785Fu May Jade & Jewellery309, 80th St, between 35th St and 36th St, Mandalay
786Kyauk Seinn Nagar (Gems) Co LtdTa -7, SA-2, corner of 69th St & Theikpan St, Mandalay
787OK Co Ltd61, 73rd St, between 28th St and 29th St, Mandalay
788Ruby Dragon JewelleryTa -7, SA-2, corner of 69th St & Theikpan St, Mandalay
789Sein & MyaCorner of 38th St & 87th St, Mandalay
EZÜSTMŰVESEK ÉS EZÜSTTÁRGYAK
790Aung Kya Oo450 Thein Phyu Rd, MTNTT, Yangon
791Chan Myae AungB-95, Khaymarthi St, NOKAA, Yangon
792Gandawin1 Bogyoke Aung San Market (East Shed (D)), PBDNN, Yangon
793Happy Jewellery & Souvenir6 Pyay Rd, 6 ½ mile HLGG, Yangon
794Hnin Pwint Phyu143-249, Shwebontha St, PBDNN, Yangon
795Hollywood Silver 925250, (G/F), 39th St, KTDAA, Yangon
796Khin Silver Ware Shop82, 29th St, PBDNN, Yangon
797KLN Group35 Mya Sabei St, Parami, MYGNN, Yangon
798Kyaw Win (Ko)118 Shwebontha St, PBDNN, Yangon
799Lin Pa Pa (Ext 515)614 Bogyoke Aung San Market Shed (B), PBDNN, Yangon
800Lucky One Brothers33 Central Hall, Bogyoke Aung San Market, PBDNN, Yangon
801Lucky Palace26 (1st floor), Myanma Gems Mart, 66 Kaba Aye Pagoda Rd, MYGNN, Yangon
802Maung Maung (Ko) & Ahmar Sein (Ma) (Ext 406)20 Bogyoke Market, (Central Shed) PBDNN, Yangon
803Maung Myint (Ko) & Marlar (Ma) (Ext 406)24 Bogyoke Market (West Shed B) PBDNN, Yangon
804Min Aung (Ko) & Theingi (Ma) Ext. 475)33 Bogyoke Aung San Market (West Shed B) PBDNN, Yangon
805Moe380, Room 56 (2nd flr), FMI Centre, Bogyoke Aung San Rd, PBDNN, Yangon
806Moe Han (U)62, 29th St, PBDNN, Yangon
807Myanmar Craft Silverware99 Yay Kyaw Rd, Upper Pazunddaung, MTNTT, Yangon
808Myint Myint (Ma) & Khin Nyo Win (Ma)1 Soonlungu Kyaung St, YKNN, Yangon
809Nawarat7 (1st floor), Myanma Gems Mart, 66 Kaba Aye Pagoda Rd, MYGNN, Yangon
810Nyi Lay (U) Silver Shop62 Bogyoke Aung San Market (Central Hall), PBDNN, Yangon
811Pan Set Kyar16/17, Shed A, (2) Market, NOKAA, Yangon
812Sane Lei9 Bogyoke Aung San Market (Central Shed) PBDNN, Yangon
813Seinn Lei9 Central Hall, Bogyoke Market, PBDNN, Yangon
814Shwe Pyi Yadanar Gold & Silverware Shop13 (1st floor), Myanma Gem’s mart, 66 Kaba Aye Pagoda Rd, MYGNN, Yangon
815Silver King87, 29th St, PBNDNN, Yangon
816Swe Swe (Ma) (Ext 364)12 West (A) Bk, Bogyoke Market, Bogyoke Aung San Rd, PBDNN, Yangon
817Tai Minn Silverware41-42 Central Hall, Bogyoke Aung San Market, PBDNN, Yangon
818Zarmani87, 29th St, (Lower), PBDNN, Yangon
819Zaw Myo Htet Co Ltd72 51st St, PZDGG, Yangon
EZÜSTMŰVESEK RANGUNON KÍVÜL
Mandalay
820Aung Co Ltd13-19 Tharaphi She, Zaycho Market, Mandalay
821Ba Mhin (u) & Khin Lay (Daw) Family2(j) corner of 66th St and 24th St, Mandalay
822West Banks (2)Corner of 34th St and 83rd St, Mandalay
823Yadanarbon Silver Shop47 Hninsi Shed (B), (1st floor), Zaycho, Mandalay
Sagaing
824Ba Hmin (U) & Khin Lay (Daw)Ywa Hltaung Ward, Sagaing
825Ba Thi (U) SilversmithYwa Hltaung (Near Mandalay) Sagaing

VI. MELLÉKLET

A burmai/mianmari kormány tagjainak és a velük kapcsolatban álló, a 11. cikkben említett természetes és jogi személyek, szervezetek és testületek jegyzéke

Megjegyzések a táblázatokhoz:

1. A különböző névváltozatokra és helyesírásbeli változatokra a "más néven" szó utal.

2. Az sz.i. rövidítés a születési időt jelenti.

3. Az sz.h. rövidítés a születési helyet jelenti.

4. Eltérő jelölés hiányában valamennyi útlevél és személyi igazolvány burmai/mianmari.

A. ÁLLAMI BÉKE ÉS FEJLŐDÉS TANÁCSA (SPDC) (MEGSZŰNT)

#Név (és esetleges névváltozatok)Azonosító adatok (beosztás/cím, születési idő és hely, útlevél/személyi igazolvány száma, …férje/felesége vagy fia/lánya)Nem
(F/N)
A1aThan Shwe legfőbb parancsnokAz SPDC elnöke, sz. i.: 1933.2.2.F
A1bKyaing KyaingThan Shwe legfőbb parancsnok feleségeN
A1cThandar ShweThan Shwe legfőbb parancsnok lányaN
A1dZaw Phyo Win őrnagyThandar Shwe férje, Kereskedelmi Minisztérium Export Osztálya helyettes vezetőjeF
A1eKhin Pyone ShweThan Shwe legfőbb parancsnok lányaN
A1fAye Aye Thit ShweThan Shwe legfőbb parancsnok lányaN
A1gTun Naing Shwe, más néven Tun Tun NaingThan Shwe legfőbb parancsnok fia. A J and J Company tulajdonosaF
A1hKhin ThandaTun Naing Shwe feleségeN
A1iKyaing San ShweThan Shwe legfőbb parancsnok fiaF
A1jDr. Khin Win SeinKyaing San Shwe feleségeN
A1kThant Zaw Shwe, más néven Maung MaungThan Shwe legfőbb parancsnok fiaF
A1lDewar ShweThan Shwe legfőbb parancsnok lányaN
A1mKyi Kyi Shwe, más néven Ma AwThan Shwe legfőbb parancsnok lányaN
A1nNay Soe Maung alezredesKyi Kyi Shwe férjeF
A1oPho La Pyae (Telihold), más néven Nay Shwe Thway AungKyi Kyi Shwe és Nay Soe Maung fia, a Yadanabon Cybercity igazgatójaF
A2aMaung Aye legfőbb parancsnok- helyettesAz SPDC alelnöke, sz. i.: 1937.12.25.F
A2bMya Mya SanMaung Aye-nek, a legfőbb parancsnok helyettesének feleségeN
A2cNandar AyeMaung Aye-nek, a legfőbb parancsnok helyettesének lánya, Pye Aung őrnagy felesége. A Queen Star Computer Co. tulajdonosaN
A3aThura Shwe MannAz Államszövetség Szolidaritási és Fejlesztési Pártjának (USDP) alelnöke. Az SPDC volt törzsfőnöke, a speciális műveletek koordinátora, sz. i.: 1947.7.11. Parlamenti képviselő (alsóház), az alsóház elnöke.F
A3bKhin Lay ThetThura Shwe Mann feleségeN
A3cAung Thet Mann, más néven Shwe Mann Ko KoThura Shwe Mann fia, Ayeya Shwe War (Wah) Company, 5, Pyay Road, Hlaing Township, Yangon és a RedLink Communications Co. Ltd, No. 20, Building B, Mya Yeik Nyo Royal Hotel, Pa-Le Road, Bahan Township, Yangon, társtulajdonosa, sz. i.: 1977.6.19.F
A3dKhin Hnin ThandarAung Thet Mann feleségeN
A3eToe Naing MannThura Shwe Mann fia, sz.i.: 1978.6.29., a Global Net and Red Link Communications Co. Ltd, No. 20, Building B, Mya Yeik Nyo Royal Hotel, Pa-Le Rd, Bahan Township, Yangon, internetszolgáltatók tulajdonosaF
A3fZay Zin LattToe Naing Mann felesége, Khin Shwe lánya, sz. i.: 1981.3.24.N
A4aTin AyeAz Államszövetség Szolidaritási és Fejlesztési Pártjának (USDP) alelnöke. A választási bizottság elnöke. A hadianyagellátás volt főnöke, az UMEHL volt elnökeF
A4bKyi Kyi OhnTin Aye feleségeN
A4cZaw Min AyeTin Aye fiaF

B. REGIONÁLIS PARANCSNOKOK

#Név (és esetleges névváltozatok)Azonosító adatok (beleértve a parancsnokságot)Nem
(F/N)
B1aTun Than dandártábornokVolt 77. könnyűgyalogos hadosztály, Bago. Yangoni parancsnokság – Mingalardon (Yangon régió)F
B2aYe Aung dandártábornokKözponti parancsnokság – Mandalay (Mandalay régió)F
B3aSoe Lwin dandártábornokÉszaknyugati parancsnokság – Sagaing (Sagaing régió)F
B4aZayar Aung, más néven Zeya Aung dandártábornokÉszaki parancsnokság – Myitkyina (Kachin állam)F
B5aAung Kyaw Zaw dandártábornokVolt 77. könnyűgyalogos hadosztály. Északkeleti parancsnokság – Lashio (Shan állam, észak)F
B6aThan Tun Oo dandártábornokRegionális parancsnokság, háromszög – Kentung (Shan állam, kelet)F
B7aSan Oo, más néven Hsan Oo dandártábornokKeleti parancsnokság – Taunggyi (Shan állam, dél)F
B8aTun Nay Lin dandártábornokVédelmi Szolgálatok Orvosi Akadémiája volt rektora/parancsnoka. Délkeleti parancsnokság – Mawlamyine (Mon és Kayin állam)F
B9aKhin Maung Htay dandártábornokPart menti regionális parancsnokság – Myeik (Tanintharyi régió)F
B10aSoe Htut dandártábornokDéli parancsnokság – Taungoo (Bago és Magwe régió)F
B11aTin Maung Win dandártábornokDélnyugati parancsnokság – Bassein (Ayeyarwady régió)F
B12aSoe Thein dandártábornokNyugati parancsnokság – An (Rakhine és Chin állam)F
B13aMaung Maung Aye dandártábornokNay Pyi Taw-i parancsnokság – Nay Pyi TawF
B13bSan San YeeMaung Maung Aye dandártábornok feleségeN
B14aMya Tun Oo dandártábornokKözépkeleti parancsnokság (Shan állam)F

C. REGIONÁLIS PARANCSNOKHELYETTESEK

#Név (és esetleges névváltozatok)Azonosító adatok (beleértve a parancsnokságot)Nem
(F/N)
C1aThan Tun Aung dandártábornokVolt Regionális Műveletek Parancsnoksága – Sittwe, Központi ParancsnokságF
C2aTin Maung Ohn dandártábornokÉszaknyugati parancsnokságF
C3aSan Thein dandártábornokÉszaki parancsnokságF
C4aHla Myint dandártábornokÉszakkeleti parancsnokságF
C4bSu Su HlaingHla Myint dandártábornok feleségeN
C5aWai Lin dandártábornokHáromszög parancsnokságF
C6aChit Oo dandártábornokKeleti parancsnokságF
C6bKyin MyaingChit Oo dandártábornok feleségeN
C7aWin Myint dandártábornokDéli régió parancsnokságF
C7bMya Mya AyeWin Myint dandártábornok feleségeN
C8aTint Swe dandártábornokDélnyugati parancsnokságF
C8bKhin ThaungTint Swe dandártábornok feleségeN
C8cYe Min, más néven Ye Kyaw Swar SweTint Swe dandártábornok fiaF
C8dSu Mon SweYe Min feleségeN
C9aTin Hlaing dandártábornokNyugati parancsnokságF
C9bHla Than HtayTin Hlaing dandártábornok feleségeN
C10aMin Zaw dandártábornokNay Pyi Taw-i parancsnokságF
C11aKyaw Oo Lwin dandártábornokKalay katonai állomás volt parancsnoka, part menti regionális parancsnokságF
C12aZaw Min dandártábornokDélkeleti parancsnokságF
C13aSoe Win dandártábornokBahtoo katonai állomás volt parancsnoka, Rangun parancsnokságF

D. KORMÁNY

#Név (és esetleges névváltozatok)Azonosító adatok (beleértve a minisztériumot)Nem
(F/N)
D1aThein SeinA Mianmari Államszövetség Köztársaságának elnöke és ügyvezetője. Volt miniszterelnök. Az Állami Béke és Fejlődés Tanácsának volt tagja. Az Államszövetség Szolidaritási és Fejlesztési Pártjának volt elnöke, sz. i.: 1945.4.20., PatheinF
D2aKhin Khin WinThein Sein feleségeN
D3aTin Aung Myint OoA Mianmari Államszövetség Köztársaságának alelnöke. Az SPDC volt 1. titkára. Az Államszövetség Szolidaritási és Fejlesztési Pártjának volt alelnöke, sz. i.: 1950.5.29.F
D3bKhin Saw HninTin Aung Myint Oo feleségeN
D3cNaing Lin Oo századosTin Aung Myint Oo fiaF
D3dHnin Yee MonNaing Lin Oo százados feleségeN
D4aSai Mauk KhamA Mianmari Államszövetség Köztársaságának alelnöke.F
D5aHla Min vezérőrnagyVédelmi miniszter. A 3. Speciális Műveleti Osztály volt főnöke. Volt déli (Bago körzet) regionális parancsnok, sz. i.: 1958.1.26.F
D6aKo Ko altábornagyBelügyminiszter. A 3. Speciális Műveleti Osztály volt főnöke (Pegu, Irrawaddy, Arakan), sz. h.: Mandalay, sz. i.: 1956.3.10.F
D6bSao Nwan Khun SumKo Ko altábornagy feleségeN
D7bThein Htaik, más néven Hteik, más néven HtikeBányászati miniszter. Volt katonai főfelügyelő, sz. i.: 1952.2.8., sz. h.: RangunF
D8aThein HtayA határ menti ügyekkel és az ipari fejlesztéssel megbízott miniszter. Volt védelmi miniszterhelyettes, sz. h.: Taunggyi, sz. i: 1955.9.7.F
D8bMyint Myint KhineThein Htay feleségeN
D9aSoe MaungElnöki iroda. Volt katonai főügyész, sz. i.: 1952.12.20., sz. h.: YezagyoF
D9bNang Phyu Phyu AyeSoe Maung feleségeN
D10aAye MyintTudományos és technológiai miniszter. Volt védelmi miniszterhelyettesF
D11aSoe TheinIpari miniszter 2. sz. h.: Rangun, sz. i.: 1949.9.7.F
D11bKhin Aye Kyin, más néven Aye AyeSoe Thein feleségeN
D11cYimon AyeSoe Thein lánya, sz. i.: 1980.7.12.N
D11dAye ChanSoe Thein fia, sz. i.: 1973.9.23.F
D11eThida AyeSoe Thein lánya, sz. i.: 1979.3.23.N
D12aWunna Maung LwinKülügyminiszterF
D13aDr. Pe Thet KhinEgészségügyi miniszterF
D14aAung MinVasúti közlekedési miniszter, sz. h.: Rangun, sz. i.: 1949.11.20.F
D14bWai Wai Thar, más néven Wai Wai ThaAung Min feleségeN
D14cAye Min AungAung Min lányaN
D14dHtoo Char AungAung Min fiaF
D15aKhin YiBevándorlási és népességpolitikai miniszter. A mianmari rendőri erők volt főparancsnoka, sz. i.: 1952.12.29., sz. h.: Myaung MyaF
D15bKhin May SoeKhin Yi feleségeN
D16aMyint HlaingMezőgazdasági és öntözési miniszter. Volt törzsfőnök (légierő); sz. h.: Mogok, sz. i.: 1953.8.13.F
D17aThura Myint MaungVallásügyi miniszter, sz. h.: Yesagyo, sz. i.: 1941.1.19.F
D17bAung Kyaw SoeThura Myint Maung fiaF
D17cSu Su SandiAung Kyaw Soe feleségeN
D17dZin Myint MaungThura Myint Maung lányaN
D18aKhin Maung MyintÉpítésügyi miniszter. Volt villamosenergiaügyi miniszter 2. sz. h.: Sagaing, sz. i.: 1951.5.24.F
D18bWin Win NuKhin Maung Myint feleségeN
D19aTin Naing TheinNemzeti tervezési és gazdaságfejlesztési miniszter, valamint állatállományügyi és halászati miniszter. Volt kereskedelmi miniszter, korábban erdészeti miniszterhelyettes.F
D19bAye AyeTin Naing Thein feleségeN
D20aKyaw Swa KhaingIpari miniszter 1. Volt ipari miniszterhelyettes 2F
D20bKhin Phyu MarKyaw Swa Khaing feleségeN
D21aThan HtayEnergiaügyi miniszter. Volt energiaügyi miniszterhelyettes, sz. h.: Myanaung, sz. i.: 1954.11.12.F
D21bSoe Wut YiThan Htay feleségeN
D22aDr. Mya AyeOktatási miniszterF
D23aZaw MinVillamosenergiaügyi miniszter 1. sz. i.: 1951.10.30., sz. h.: BagoF
D23bKhin Mi MiZaw Min feleségeN
D24aKhin Maung SoeVillamosenergiaügyi miniszter 2F
D25aHla TunPénz- és adóügyi miniszter. Volt pénz- és adóügyi miniszter, sz. i.: 1951.7.11., sz. h.: RangunF
D25bKhin Than WinHla Tun feleségeN
D26aThein NyuntElnöki iroda. Volt határmentitérség-fejlesztési, nemzeti kisebbségi és fejlesztésügyi miniszter, Nay Pyi Taw polgármestere, sz. h.: Maubin, sz. i.: 1948.10.8.F
D27aKyin Khaing, más néven Kyin KhineThein Nyunt feleségeN
D28a(Wunna Kyaw Htin) Win MyintKereskedelmi miniszter. A Mianmari Államszövetség kereskedelmi és ipari kamarái szövetségének (UMFCCI) elnöke, valamint a Shwe Nagar Min Co és a Zeya Shwe Myay Football Club tulajdonosa, sz. h.: Ye Oo, sz. i.: 1954.4.21.F
D29aTint HsanSzállodaügyi és idegenforgalmi miniszter és sportminiszterF
D30aKyaw HsanTájékoztatási és kulturális miniszter. Az Államszövetség Szolidaritási és Fejlesztési Pártjának volt tagja, sz. h.: Monywa, sz. i.: 1948.5.20.F
D31bKyi Kyi WinKyaw Hsan felesége. A Mianmari Nőügyi Szövetség tájékoztatási osztályának vezetője.N
D32aWin TunErdészeti miniszterF
D33aAung KyiMunkaügyi miniszter és szociális jóléti, segélyezési és áttelepülési miniszter. Volt foglalkoztatási/munkaügyi miniszter (az Aung San Suu Kyi-vel való kapcsolattartásért felelős, 2007.10.8-án kinevezett kapcsolatügyi miniszter), sz. h.: Rangun, sz. i.: 1946.11.1.F
D33bThet Thet SweAung Kyi feleségeN
D34aOhn MyintSzövetkezeti miniszter. A 6. Speciális Műveleti Osztály volt főnöke.F
D34bNu Nu SweOhn Myint feleségeN
D35aThein Tun, más néven Thein HtunTávközlési és postaügyi miniszterF
D36aNyan Htun AungKözlekedési miniszterF

E. MINISZTERHELYETTESEK

#Név (és esetleges névváltozatok)Azonosító adatok (beleértve a minisztériumot)Nem
(F/N)
E1aKyaw Nyunt vezérőrnagyVédelmi miniszterhelyettesF
E2aAung Thaw ezredesVédelmi miniszterhelyettesF
E3aZaw Win vezérőrnagyA határ menti ügyekkel megbízott miniszterhelyettes. A Lon Htein zászlóalj 3. támaszpontjának (Shwemyayar) volt parancsnokaF
E4aMaung MyintKülügyminiszter-helyettes, sz. i.: 1958.5.21., sz. h.: MandalayF
E4bDr. Khin Mya WinSz. i.: 1956.1.21., Maung Myint feleségeN
E5aDr. Myo MyintKülügyminiszter-helyettesF
E6aSoe WinTájékoztatási miniszterF
E7aOhn ThanMezőgazdasági és öntözési miniszterhelyettesF
E8aKhin ZawMezőgazdasági és öntözési miniszterhelyettesF
E9aWin ThanPénz- és adóügyi miniszterhelyettesF
E10aSoe TintÉpítésügyi miniszterhelyettesF
E11aKyaw LwinÉpítésügyi miniszterhelyettesF
E12aDr. Kan ZawNemzeti tervezési és gazdaságfejlesztési miniszterhelyettesF
E13aDr. Pwint HsanKereskedelmi miniszterhelyettesF
E14aTint LwinTávközlési és postaügyi miniszterhelyettesF
E15aPhone SweSzociális jóléti, segélyezési és áttelepülési miniszterhelyettes. Korábbi belügyminiszter-helyettes.F
E15bSan San WaiPhone Swe dandártábornok feleségeN
E16aThan TunSzövetkezeti miniszterhelyettesF
E17aMyint TheinMunkaügyi miniszterhelyettes. A Legfelsőbb Bíróság volt bírájaF
E18aWin SheinKözlekedési miniszterhelyettes. Volt parancsnok, Haditengerészeti Kiképző KözpontF
E19aHtay AungSzállodaügyi és idegenforgalmi miniszterhelyettesF
E20aThein AungIpari miniszterhelyettes 1F
E21aMyo AungIpari miniszterhelyettes 2F
E22aThura U Thaung LwinVasúti közlekedési miniszterhelyettesF
E23aThant ShinVasúti közlekedési miniszterhelyettesF
E24aSoe AungEnergiaügyi miniszterhelyettesF
E25aMyint ZawVillamosenergiaügyi miniszterhelyettes (1)F
E26aAung Than OoVillamosenergiaügyi miniszterhelyettes (2)F
E27aAye KyuOktatási miniszterhelyettesF
E28aBa ShweOktatási miniszterhelyettesF
E29aDr. (Daw) Myat Myat Ohn KhinEgészségügyi miniszterhelyettesN
E30aDr.Win MyintEgészségügyi miniszterhelyettesF
E31a(Daw) Sanda KhinKulturális miniszterhelyettesN
E32aDr. Maung Maung HtayVallásügyi miniszterhelyettesF
E33aDr. Ko Ko OoTudományos és technológiai miniszterhelyettesF
E34aKyaw Kyaw WinBevándorlási és népességpolitikai miniszterhelyettesF
E35aAye Myint KyuSportminiszter-helyettesF
E36aHan SeinMyanma ipari fejlesztési miniszterhelyettesF
E37aChan MaungMyanma ipari fejlesztési miniszterhelyettesF
E38aKhin Maung AyeÁllatállományügyi és halászati miniszterhelyettesF
E39aKyaw Zan MyintBelügyminiszter-helyettesF

F. AZ ÁLLAMOK/RÉGIÓK FŐ MINISZTEREI

#Név (és esetleges névváltozatok)Azonosító adatok (beosztás/cím, születési idő és hely, útlevél/személyi igazolvány száma, …férje/felesége vagy fia/lánya)Nem
(F/N)
F1aThar Aye, más néven Tha AyeSagaing régió fő minisztere. Speciális Műveleti Osztály volt főnöke (Kachin, Chin, Sagaing), sz. i.: 1945.2.16.F
F1bWai Wai Khaing, más néven Wei Wei KhaingThar Aye feleségeN
F1cSee Thu AyeThar Aye fiaF
F2aKhin ZawTanintharyi régió fő minisztere. A 4. Speciális Műveleti Osztály volt főnöke (Karen, Mon, Tenas serim), korábban a 6. Speciális Műveleti Osztály főnöke 2008. júniustólF
F2bKhin Pyone WinKhin Zaw feleségeN
F2cKyi Tha Khin ZawKhin Zaw fiaF
F2dSu Khin ZawKhin Zaw lányaN
F3aMyint SweSpeciális Műveleti Osztály főnöke (Rangun/Yangon). Rangun régió fő minisztereF
F3bKhin Thet HtayMyint Swe feleségeN
F4aZaw Min dandártábornokKaren állam fő minisztereF
F4bNyunt Nyunt WaiZaw Min dandártábornok feleségeN
F5aHone Ngaing, más néven Hon NgaiChin állam fő minisztereF
F5bWah WahHone Ngaing, más néven Hon Ngai dandártábornok feleségeN
F6aNyan WinVolt külügyminiszter, korábban a fegyveres erők kiképző parancsnokhelyettese, sz. i.: 1953.1.22. Bago régió fő minisztere.F
F6bMyint Myint SoeNyan Win felesége, sz. i.: 1953.1.15.N
F7aThein Aung dandártábornokAyerarwaddy régió fő minisztere. Volt erdészeti miniszterF
F7bKhin Htay MyintThein Aung dandártábornok feleségeN
F8aOhn MyintMon állam fő minisztere. Volt bányaügyi miniszterF
F8bSan SanOhn Myint feleségeN
F8cThet Naing OoOhn Myint fiaF
F8dMin Thet OoOhn Myint fiaF
F9aYe MyintMandalay régió fő minisztere. Volt katonai biztonsági főnökF
F9bMyat NgweYe Myint feleségeN
F10aLa John Ngan SaiKachin állam fő minisztereF
F11aKhin Maung Oo, más néven U Bu RehKayah állam fő minisztereF
F12aHla Maung TinRakhine állam fő minisztereF
F13aSao Aung MyatShan állam fő minisztereF
F14aPhone Maw ShweMagway régió fő minisztereF

G. MAGASRANGÚ KATONAI TISZTVISELŐK

#Név (és esetleges névváltozatok)Azonosító adatok (beleértve a tisztséget)Nem
(F/N)
G1aMin Aung Hlaing altábornagy2. Speciális Műveleti Osztály volt főnöke. FőparancsnokF
G1bKyu Kyu HlaMin Aung Hlaing altábornagy feleségeN
G2aHla Shwe vezérőrnagyHelyettes szárnysegédF
G3aThan Htut dandártábornokVolt 11. könnyűgyalogos hadosztály. Szolgálati főnökF
G4aKyaw Swe altábornagyA délnyugat (Irrawaddy körzet) volt regionális parancsnoka és tárca nélküli regionális miniszter. Katonai biztonsági főnökF
G4bWin Win MawKyaw Swe altábornagy feleségeN
G5aHtin Aung Kyaw vezérőrnagyAz elhelyezési főnök helyetteseF
G5bKhin Khin MawHtin Aung Kyaw vezérőrnagy feleségeN
G6aLun MaungAz Államszövetség fő könyvvizsgálójaF
G6bMay Mya SeinLun Maung altábornagy feleségeN
G7aNay Win vezérőrnagyAz SPDC elnökének segédtisztjeF
G8aHla Myint Shwe dandártábornokA Nemzetvédelmi Főiskola parancsnokaF
G9aMya Win vezérőrnagyA Nemzetvédelmi Főiskola volt parancsnoka. A Tüzérségi és Páncélos Erők igazgatója, az UMEHL igazgatósági tagjaF
G10aNay Lin vezérőrnagyA Közönségkapcsolatok és Lélektani Hadviselés igazgatójaF
G11aTun Tun Oo dandártábornokA Közönségkapcsolatok és Lélektani Hadviselés volt igazgatójaF
G12aThein Tun vezérőrnagyHíradó főnök; az Igazgatási Bizottságot Összehívó Nemzeti Konvent tagjaF
G13aThan Htay vezérőrnagyEllátási és szállítási igazgatóF
G13bNwe Nwe WinThan Htay vezérőrnagy feleségeN
G14aKhin Maung Tint vezérőrnagyA Biztonsági Nyomda igazgatójaF
G15aSein Lin vezérőrnagyA hadianyag-ellátás igazgatójaF
G16aKyi Win vezérőrnagyA Tüzérségi és Páncélos Erők volt igazgatója, az UMEHL igazgatósági tagjaF
G16bKhin Mya MonKyi Win vezérőrnagy feleségeN
G17aTin Tun vezérőrnagyA Hadmérnökök igazgatójaF
G17bKhin Myint WaiTin Tun vezérőrnagy feleségeN
G18aAung Thein vezérőrnagyÁttelepülési igazgatóF
G18bHtwe Yi, más néven Htwe Htwe YiAung Thein vezérőrnagy feleségeN
G19aThan Maung dandártábornokA Nemzetvédelmi Főiskola parancsnokhelyetteseF
G20aWin Myint dandártábornokA Védelmi Szolgálatok Műszaki Akadémiája rektoraF
G21aSein Win vezérőrnagyTörzsfőnök (légvédelem)F
G22aThan Sein dandártábornokA Mingaladon Védelmi Szolgálatok Kórházának parancsnoka, sz.i.: 1946.2.1., sz.h.: BagoF
G22bRosy Mya ThanThan Sein dandártábornok feleségeN
G23aWin Than dandártábornokA Union of Myanmar Economic Holdings ügyvezető igazgatója, volt beszerzési igazgatóF
G24aThan Maung dandártábornokA Polgári Védelem és Határőrség igazgatójaF
G25aKhin Maung Win vezérőrnagyHadianyagipari igazgatóF
G26aWin Aung dandártábornokA Közszolgálati Felvételi és Képzési Testület tagjaF
G27aSoe Oo dandártábornokA Közszolgálati Felvételi és Képzési Testület tagjaF
G28aNyi Tun, más néven Nyi Htun dandártábornokA Közszolgálati Felvételi és Képzési Testület tagjaF
G29aKyaw Aung dandártábornokA Közszolgálati Felvételi és Képzési Testület tagjaF
G29bKhin Thant SinMyint Hlaing altábornagy feleségeN
G29cHnin Nandar HlaingMyint Hlaing altábornagy lányaN
G29dThant Sin HlaingMyint Hlaing altábornagy fiaF
G30aMya Win vezérőrnagyA Védelmi Minisztérium tüzérségi igazgatójaF
G31aTin Soe vezérőrnagyA Védelmi Minisztérium páncélozott járművekért felelős igazgatójaF
G32aThan Aung vezérőrnagyA Védelmi Minisztérium egészségügyi személyzetért felelős igazgatóságának igazgatójaF
G33aNgwe Thein vezérőrnagyVédelmi MinisztériumF
G34aThant Shin ezredesA Miniszterelnöki Hivatal főigazgatójaF
G35aTha Aye vezérőrnagyVédelmi MinisztériumF
G36aMyat Thu ezredesAz 1. ranguni katonai körzet parancsnoka (Észak-Rangun)F
G37aNay Myo ezredesA 2. katonai körzet parancsnoka (Kelet-Rangun)F
G38aTin Hsan ezredesA 3. katonai körzet parancsnoka (Nyugat-Rangun)F
G39aKhin Maung Htun ezredesA 4. katonai körzet parancsnoka (Dél-Rangun)F
G40aTint Wai ezredesA 4. műveletirányító parancsnokság (Mawbi) parancsnokaF
G41aSan NyuntA Katonai Biztonsági Hivatal 2. katonai támogató egységének parancsnokaF
G42aWin Hsan vezérőrnagyBeszerzési igazgatóF
G43aMya Thaung őrnagyA Lon Htein zászlóalj 5. támaszpontjának (Mawbi) parancsnokaF
G44aAung San Win őrnagyA Lon Htein zászlóalj 7. támaszpontjának (Thanlin kerület) parancsnokaF
G45aKhin Aung Myint vezérőrnagyVolt vezérkari főnök (légierő)F
G46aHla Htay Win vezérőrnagyA fegyveres erők kiképző parancsnoka 2008.6.23. óta. A Htay Co. (fakitermelés és fűrészáru) tulajdonosaF
G46bMar Mar WaiHla Htay Win vezérőrnagy feleségeN
G46cKyaw Thiha, más néven Kyaw ThuraOhn Myint altábornagy fiaF
G46dNwe Ei Ei ZinKyaw Thiha feleségeN
G47aWin Myint vezérőrnagyA katonai kinevezések főnöke. Rangun volt regionális parancsnokaF
G47bKyin MyaingWin Myint vezérőrnagy feleségeN
G48aYar Pyae altábornagy, más néven Ya Pyae, Ya Pye, Ya Pyrit, Yar Pye és Yar PyritKatonai főügyész. Volt keleti (Shan állam, dél) regionális parancsnokF
G48bThinzar Win SeinYar Pyae altábornagy, más néven Ya Pyae, Ya Pye, Ya Pyrit, Yar Pye és Yar Pyrit feleségeN
G49aThaung Aye altábornagyVédelmi szolgálatok, főfelügyelő. Volt nyugati (Rakhine állam) regionális parancsnokF
G49bThin Myo Myo AungThaung Aye altábornagy feleségeN
G50aKyaw Phyo altábornagyVédelmi Szolgálatok főnöke, felügyelet és fő könyvvizsgáló. Volt regionális parancsnok, háromszög (Shan állam, kelet)F
Haditengerészet
G51aNyan Tun altengernagyFőparancsnok (haditengerészet)F
G51bKhin Aye MyintNyan Tun feleségeN
G52aThura Thet Swe dandártábornok, hajóosztály-parancsnokA Taninthayi haditengerészeti körzet parancsnokságának parancsnokaF
G53aMyint Lwin hajóosztály-parancsnokIrrawaddy haditengerészeti körzet parancsnokaF
Légierő
G54aMyat Hein altábornagyFőparancsnok (légierő)F
G54bHtwe Htwe NyuntMyat Hein altábornagy feleségeN
G55aKhin Maung Tin dandártábornokA meiktilai Shande Légi Kiképző Iskola parancsnokaF
Könnyűgyalogos hadosztály
G56aKyaw Htoo Lwin dandártábornok33. könnyűgyalogos hadosztály, SagaingF
G57aTaut Tun dandártábornok44. könnyűgyalogos hadosztályF
G58aAye Khin dandártábornok55. könnyűgyalogos hadosztály, LalawF
G59aSan Myint dandártábornok66. könnyűgyalogos hadosztály, PyiF
G60aAung Kyaw Hla dandártábornok88. könnyűgyalogos hadosztály, MagweF
G61aTin Oo Lwin dandártábornok99. könnyűgyalogos hadosztály, MeiktilaF
G62aSein Win dandártábornok101. könnyűgyalogos hadosztály, PakokkuF
G63aThan Han ezredes66. könnyűgyalogos hadosztályF
G64aHtwe Hla alezredes66. könnyűgyalogos hadosztályF
G65aHan Nyunt alezredes66. könnyűgyalogos hadosztályF
G66aOhn Myint ezredes77. könnyűgyalogos hadosztályF
G67aHla Phyo őrnagy77. könnyűgyalogos hadosztályF
G68aMyat Thu ezredesA 11. könnyűgyalogos hadosztály taktikai parancsnokaF
G69aHtein Lin ezredesA 11. könnyűgyalogos hadosztály taktikai parancsnokaF
G70aTun Hla Aung alezredesA 11. könnyűgyalogos hadosztály taktikai parancsnokaF
G71aAung Tun ezredes66. dandárF
G72aThein Han százados66. dandárF
G72bHnin Wutyi AungThein Han százados feleségeN
G73aMya Win alezredesA 77. könnyűgyalogos hadosztály taktikai parancsnokaF
G74aWin Te ezredesA 77. könnyűgyalogos hadosztály taktikai parancsnokaF
G75aSoe Htway ezredesA 77. könnyűgyalogos hadosztály taktikai parancsnokaF
G76aTun Aye alezredesA 702. könnyűgyalogos zászlóalj parancsnokaF
G77aNyan Myint KyawA 281. gyalogos zászlóalj parancsnoka (Mongyang Shan állam (kelet))F
Egyéb dandártábornokok
G78aHtein Win dandártábornokTaikkyi katonai állomásF
G79aKhin Zaw Win dandártábornokKhamaukgyi katonai állomásF
G80aKyaw Aung dandártábornokDéli katonai körzet, Toungoo katonai állomás parancsnokaF
G81aMyint Hein dandártábornokKatonai Műveletek 3. Parancsnoksága, Mogaung katonai állomásF
G82aMyo Lwin dandártábornokKatonai Műveletek 7. Parancsnoksága, Pekon katonai állomásN
G83aMyint Soe dandártábornokKatonai Műveletek 5. Parancsnoksága, Taungup katonai állomásF
G84aMyint Aye dandártábornokKatonai Műveletek 9. Parancsnoksága, Kyauktaw katonai állomásF
G85aNyunt Hlaing dandártábornokKatonai Műveletek 17. Parancsnoksága, Mong Pan katonai állomásF
G86aSoe Nwe dandártábornokKatonai Műveletek 21. Parancsnoksága, Bhamo katonai állomásF
G87aThan Tun dandártábornokKyaukpadaung katonai állomás parancsnokaF
G88aThet Naing dandártábornokAungban katonai állomás parancsnokaF
G89aThein Hteik dandártábornokKatonai Műveletek 13. Parancsnoksága, Bokpyin katonai állomásF
G90aWin Aung dandártábornokMong Hsat katonai állomás parancsnokaN
G91aMyo Tint dandártábornokKülönleges megbízatású tiszt, Közlekedési MinisztériumF
G92aThura Sein Thaung dandártábornokKülönleges megbízatású tiszt, Szociális Jóléti MinisztériumF
G93aPhone Zaw Han dandártábornok2005 februárja óta Mandalay polgármestere, Mandalay Városfejlesztési Bizottságának elnöke, korábban Kyaukme parancsnokaF
G93bMoe ThidarPhone Zaw Han dandártábornok feleségeN
G94aWin Myint dandártábornokPyinmana katonai állomás parancsnokaF
G95aKyaw Swe dandártábornokPyin Oo Lwin katonai állomás parancsnokaF
G96aThein Htay vezérőrnagyA Védelmi Minisztérium volt fegyvergyártási igazgatóhelyettese, új beosztás: hadianyagipari igazgatóF
G97aMyo Myint Thein dandártábornokA Pyin Oo Lwin Védelmi Szolgálatok Kórházának parancsnokaF
G98aSein Myint dandártábornokA Béke és Fejlődés Tanácsának Bago (Pegu) körzeti elnökeN
Speciális műveleti osztályok
G99aMyint Soe altábornagyAz 1. Speciális Műveleti Osztály főnöke. Volt északnyugati (Sagaing körzet) regionális parancsnok és tárca nélküli regionális miniszter.F
G100aAung Than Htut altábornagyA 2. Speciális Műveleti Osztály főnöke. Volt északkeleti (Shan állam, észak) regionális parancsnokF
G100bCherryAung Than Htut altábornagy feleségeN
G101aThet Naing Win altábornagyA 4. Speciális Műveleti Osztály főnöke. Volt délkeleti (Mon állam) regionális parancsnokF
G102aTin Ngwe altábornagyAz 5. Speciális Műveleti Osztály főnöke. Volt központi (Mandalay körzet) regionális parancsnokF
G102bKhin ThidaTin Ngwe vezérőrnagy feleségeN
G103aSoe Win altábornagyA 6. Speciális Műveleti Osztály főnöke. Volt északi (Kachin állam) regionális parancsnokF
G103bThan Than NweSoe Win altábornagy feleségeN

H. BÜNTETÉSVÉGREHAJTÁSI ÉS RENDÉSZETI KATONAI VEZETŐK

#Név (és esetleges névváltozatok)Azonosító adatok (beleértve a tisztséget)Nem
(F/N)
H1aKyaw Kyaw Tun dandártábornokA mianmari rendőri erők főparancsnoka. Rangun volt helyettes regionális parancsnokaF
H1bKhin May LattKyaw Kyaw Tun dandártábornok feleségeN
H2aZaw Win2004 augusztusa óta a Büntetésvégrehajtási Főosztály (Belügyminisztérium) főigazgatója, előtte a mianmari rendőri erők főparancsnok-helyettese és egykori dandártábornok. Korábban katonai beosztásban voltF
H2bNwe Ni SanZaw Win feleségeN
H3aAung Saw WinA Különleges Nyomozóiroda főigazgatójaF
H4aKhin Maung Si rendőr dandártábornokRendőrfőnökF
H5aTin Thaw alezredesAz Állami Műszaki Főiskola vezetőjeF
H6aMaung Maung OoA Katonai Biztonsági Hivatal vallatási csoportjának vezetője az inseini börtönbenF
H7aMyo AungA ranguni büntetésvégrehajtási intézetek igazgatójaF
H8aZaw Min Aung rendőr alezredesKülönleges részlegF

I.a. AZ ÁLLAMSZÖVETSÉG SZOLIDARITÁSI ÉS FEJLESZTÉSI TÁRSULÁSA (USDA) (MEGSZŰNT)

(a máshol fel nem sorolt volt vezető USDA-tisztségviselők)

#Név (és esetleges névváltozatok)Azonosító adatok (beleértve a tisztséget)Nem
(F/N)
I1aAung Thein Lin, más néven Aung Thein LynnRangun volt polgármestere és Rangun városfejlesztési bizottságának elnöke (titkár). Az USDA központi végrehajtó bizottságának, valamint az Államszövetség Szolidaritási és Fejlesztési Pártjának (USDP) volt tagja. A parlament tagja, sz. i.: 1952F
I1bKhin San NweAung Thein Lin feleségeN
I1cThidar MyoAung Thein Lin lányaN
I2aMaung Par, más néven Maung Pa ezredesRangun alpolgármestere és Rangun városfejlesztési bizottságának alelnöke I. A központi végrehajtó bizottság volt tagjaF
I2bKhin Nyunt MyaingMaung Par ezredes feleségeN
I2cNaing Win ParMaung Par ezredes fiaF
I3aNyan Tun AungA központi végrehajtó bizottság volt tagjaF
I4aAye MyintRangun város végrehajtó bizottságának volt tagjaF
I5aTin HlaingRangun város végrehajtó bizottságának volt tagjaF
I6aSoe NyuntVolt személyzeti tiszt, Kelet-RangunF
I7aChit Ko KoA Béke és Fejlődés Tanácsának Mingala Taungnyunt kerületben illetékes volt elnökeF
I8aSoe Hlaing OoA Béke és Fejlődés Tanácsának Mingala Taungnyunt kerületben illetékes volt titkáraF
I9aKan Win századosA Mingala Taungnyunt kerületi rendőri erők volt főnökeF
I10aThat Zin TheinA Mingala Taungnyunt kerületi fejlesztési bizottság volt elnökeF
I11aKhin Maung MyintA Mingala Taungnyunt kerületi Bevándorlási és Népességpolitikai Főosztály volt vezetőjeF
I12aZaw LinAz USDA Mingala Taungnyunt kerületében illetékes volt titkáraF
I13aWin HlaingAz USDA Mingala Taungnyunt kerületben illetékes volt társtitkáraF
I14aSan San KyawA Tájékoztatási Minisztérium Tájékoztatási és Közönségkapcsolati Főosztályának volt személyzeti tisztviselője Mingala Taungnyunt TownshipbenN
I15aMyint Hlaing altábornagyVédelmi Minisztérium. Az USDA volt tagjaF

I.b. AZ ÁLLAMSZÖVETSÉG SZOLIDARITÁSI ÉS FEJLESZTÉSI PÁRTJA (USDP)

(a máshol fel nem sorolt vezető USDP-tagok)

#Név (és esetleges névváltozatok)Azonosító adatok (beleértve a tisztséget)Nem
(F/N)
I16aHtay OoVolt mezőgazdasági és öntözési miniszter. Az USDA volt főtitkára. Az Államszövetség Szolidaritási és Fejlesztési Pártjának (USDP) főtitkára, sz. i.: 1950.1.20. sz.h.: Hintada, útlevélszáma: DM 105413, személyazonosító igazolvány száma: 10/Khatana (N) 009325F
I16bNi Ni WinHtay Oo feleségeN
I16cThein Zaw NyoHtay Oo kisebbik fiaF
I17aTin HtutVolt szövetkezeti miniszter. Parlamenti képviselő (alsóház)F
I17bTin Tin NyuntTin Htut feleségeN
I18aAung ThaungVolt ipari miniszter 1, parlamenti képviselő (alsóház). Az Államszövetség Szolidaritási és Fejlesztési Pártjának (USDP) volt tagjaF
I18bKhin Khin YiAung Thaung feleségeN
I18cMoe Aung őrnagyAung Thaung fiaF
I18dDr. Aye Khaing NyuntMoe Aung őrnagy feleségeN
I18eNay AungAung Thaung fia, üzletember, az Aung Yee Phyoe Co. Ltd ügyvezető igazgatója (III. melléklet, IV. szakasz, 36. pont), és az IGE Co. Ltd igazgatója (III. melléklet, IV. szakasz, 35. pont)F
I18fKhin Moe NyuntNay Aung feleségeN
I18gPyi Aung, más néven Pye Aung őrnagyAung Thaung fia (az A2c. pontban említett személy házastársa). Az IGE Co. Ltd. IgazgatójaF
I18hKhin Ngu Yi PhyoAung Thaung lányaN
I18iDr. Thu Nanda AungAung Thaung lányaN
I18jAye Myat Po AungAung Thaung lányaN
I19aThaungVolt tudományos és technológiai miniszter, parlamenti képviselő (alsóház), sz. i.: 1937.7.6., sz.h.: KyaukseF
I19bMay Kyi SeinThaung feleségeN
I19cAung KyiThaung fia, sz. i.: 1971F
I20aThein ZawVolt távközlési és postaügyi miniszter, parlamenti képviselő (alsóház)F
I20bMu Mu WinThein Zaw feleségeN

J. A KORMÁNY GAZDASÁGPOLITIKÁJÁBÓL ELŐNYBEN RÉSZESÜLŐ SZEMÉLYEK ÉS A REZSIMMEL KAPCSOLATBAN ÁLLÓ MÁS SZEMÉLYEK

#Név (és esetleges névváltozatok)Azonosító adatok (beleértve a társaságot)Nem
(F/N)
J1aTay ZaÜgyvezető igazgató, Htoo Trading Co (III. melléklet, IV. szakasz, 1. pont); Htoo Construction Co., sz. i.: 1964.7.18. személyazonosító igazolvány száma: MYGN 006415. A Yangon United Football Club tulajdonosa. Apja: Myint Swe (1924.11.6.) Anyja: Ohn (1934.8.12.)F
J2aThihaTay Za bátyja, sz. i.: 1960.6.24. Igazgató, Htoo Trading. A London cigarettes forgalmazója (Myawaddy Trading)F
J3aAung Ko Win, más néven Saya KyaungKanbawza Bank, valamint Myanmar Billion Group, Nilayoma Co. Ltd, East Yoma Co. Ltd, továbbá a London Cigarettes képviselője Shan és Kayah államban, valamint a Kanbawza Football Club tulajdonosaF
J4aTun Myint Naing, más néven Steven Law, Htun Myint Naing, Htoon Myint NaingAsia World Co. (III. melléklet, IV. szakasz, 26. pont), sz. i.: 1958.5.12. vagy 1960.8.27., a Magway Football Club tulajdonosaF
J4bCecilia Ng, más néven Ng Seng Hong, más néven Seng Hong vagy Ng Sor HonTun Myint Naing felesége Ügyvezető igazgató, Golden Aaron Pte Ltd (Szingapúr)N
J5aKhin ShweZaykabar Co (III. melléklet, IV. szakasz, 14. pont), sz. i.: 1952.1.21.F
J5cZay ThihaKhin Shwe fia, sz. i.: 1977.1.1., a Zaykabar Co. Ltd ügyvezető igazgatójaF
J6aHtay MyintYuzana Co. (III. melléklet, IV. szakasz, 29. pont), sz. i.: 1955.2.6., ezenkívül: Yuzana Supermarket, Yuzana Hotel. (III. melléklet, IV. szakasz, 31. pont), Yuzana Oil Palm Project, valamint a Southern Myanmar United Football Club tulajdonosaF
J6cWin MyintHtay Myint bátyja, sz. i.: 1952.5.29., a Yuzana Co. igazgatójaF
J6dLay MyintHtay Myint bátyja, sz. i.: 1955.2.6., a Yuzana Co. igazgatójaF
J6eKyin ToeHtay Myint bátyja, sz. i.: 1957.4.29., a Yuzana Co. igazgatójaF
J6fZar Chi HtayHtay Myint lánya, a Yuzana Co. igazgatója, sz.i.: 1981.2.17.N
J6gKhin Htay LinIgazgató, Yuzana Co., sz. i.: 1969.4.14.F
J7aKyaw WinShwe Thanlwin Trading Co. (III. melléklet, IV. szakasz, 15. pont) (az Ipari Minisztérium 2 engedélye alapján a Thaton gumiabroncsok kizárólagos forgalmazója)F
J9aMaung Maung MyintA Myangon Myint Co. Ltd ügyvezető igazgatója (III. melléklet, IV. szakasz, 32. pont)F
J10aMaung KoIgazgató, Htarwara mining companyF
J11aZaw Zaw, más néven Phoe ZawA Max Myanmar ügyvezető igazgatója. (III. melléklet, IV. szakasz, 16. pont), sz. i.: 1966.10.22.F
J12aChit Khaing, más néven Chit KhineAz Eden vállalatcsoport ügyvezető igazgatója (III. melléklet, IV. szakasz, 20. pont), a Delta United Football Club tulajdonosaF
J13aAung HtweÜgyvezető igazgató, Golden Flower építőipari vállalat (III. melléklet, IV. szakasz, 22. pont)F
J14aKyaw TheinÜgyvezető igazgató és vállalati tag, Htoo Trading (III. melléklet, IV. szakasz, 1. pont), sz.i. 1947.10.25.M
J15aKyaw MyintTulajdonos, Golden Flower Co. Ltd. (III. melléklet, IV. szakasz, 22. pont), 214 Wardan Street, Lamadaw, YangonF
J16aNay Win TunRuby Dragon Jade and Gems Co. Ltd (I. melléklet, 669. és 1155. pont)F
J17aAung Zaw Ye MyintTulajdonos, Yetagun Construction Co. (III. melléklet, IV. szakasz, 41. pont)F
J18aEike (Eik) Htun, más néven Ayke Htun, más néven Aik Tun, más néven Patric Linnsz. i.: 1948.10.21., sz.h.: Mongkai, ügyvezető igazgató, Olympic Construction Co., Shwe Taung Development Co. Ltd (584, 5F High Tech Tower Corner 7th Street and Strand Road, Lanmadaw Township, Yangon) és Asia Wealth BankF
J19a„Dagon” Win AungDagon International Co. Ltd (I. melléklet, 17. pont, III. melléklet, IV. szakasz, 33. pont), sz. i.: 1953.9.30., sz.h.: Pyay, személyazonosító igazolvány száma: PRE 127435F
J19cEi Hnin Pwint, más néven Christabelle Aung„Dagon” Win Aung lánya, sz.i.: 1981.2.22., a Palm Beach Resort Ngwe Saung igazgatójaN
J20aAung Myat, más néven Aung MyintMother Trading (III. melléklet, IV. szakasz, 39. pont)F
J21aWin LwinKyaw Tha Company (III. melléklet, IV. szakasz, 40. pont)F
J22aDr. Sai Sam TunLoi Hein Co., együttműködésben az Ipari (1.) Minisztériummal, a Yadanabon Football Club tulajdonosaF
J23aSan San Yee (Yi)Super One Group of CompaniesN
J24aMyint AungVolt szárnysegéd (a délnyugati regionális parancsnokságból előléptetve)F
J25aKhin Aung MyintVolt kulturális miniszter. Parlamenti képviselő (felsőház), a felsőház elnöke. Az Államszövetség Szolidaritási és Fejlesztési Pártjának (USDP) volt tagjaF
J26aMaung OoVolt belügyminiszter és volt bevándorlási és népességpolitikai miniszter, parlamenti képviselő (alsóház), sz. i.: 1952F
J27aMaung Maung TheinVolt állatállományügyi és halászati miniszter, parlamenti képviselő (alsóház)F
J28aSoe NaingVolt szállodaügyi és idegenforgalmi miniszter, parlamenti képviselő (alsóház)F
J29aHla HtayA Szállodaügyi és Idegenforgalmi Igazgatóság főigazgatója (a Mianmari Szállodaügyi és Idegenforgalmi Szolgálat ügyvezető igazgatója 2004. augusztusig)F
J30aTin Maung ShweA Szállodaügyi és Idegenforgalmi Igazgatóság főigazgató-helyetteseF
J31aSoe TheinA Mianmari Szállodaügyi és Idegenforgalmi Szolgálat ügyvezető igazgatója 2004 októberétől (korábban vezérigazgató)F
J32aYan Naing alezredesVezérigazgató, Szállodaügyi és Idegenforgalmi MinisztériumF
J33aKyi Kyi AyeAz idegenforgalom előmozdításáért felelős igazgató, Szállodaügyi és Idegenforgalmi MinisztériumN
Az igazságszolgáltatás tagjai
J34aMyint KyineKormányügyész, északi kerületi bíróságF
J35aAung ToeA Legfelsőbb Bíróság volt elnökeF
J36aAye MaungVolt főügyészF
J37aThaung NyuntJogi tanácsadóF
J38aDr. Tun Shinsz. i.: 1948.10.2. Volt főügyészhelyettes. Az Államszövetség főügyészeF
J39aTun Tun Oo, más néven Htun Htun OoFőügyész. Volt főügyészhelyettesF
J40aTun Tun OoA Legfelsőbb Bíróság elnöke. A Legfelsőbb Bíróság volt elnökhelyettese.F
J41aThein SoeA Legfelsőbb Bíróság volt elnökhelyettese. Az Államszövetség alkotmánybíróságának tagjaF
J42aTin Aung AyeA Legfelsőbb Bíróság volt bírája. Az Államszövetség alkotmánybíróságának tagjaF
J43aTin AyeA Legfelsőbb Bíróság bírájaF
J44aChit LwinA Legfelsőbb Bíróság bírájaF
J45aThaung Lwin bíróKyauktada kerületi bíróságF
J46aThaung NyuntAz északi kerületi bíróság bírája; a Munkabizottságot Összehívó Nemzeti Konvent titkára isF
J47aNyi Nyi SoeA nyugati kerületi bíróság bírája, cím: No. (39) Ni-Gyaw-Da St, (Sake-Ta- Thu-Kha St sarkán), Kyar-Kwet-Thit Ward, Tamway Township, Rangun, BurmaF

K. KATONAI TULAJDONBAN LÉVŐ VÁLLALATOK

#Név (és esetleges névváltozatok)Azonosító adatok (beleértve a társaságot)Nem
(F/N)
Személyek
K1aKhin Zaw Oo altábornagyVolt part menti (Tanintharyi körzet) regionális parancsnok, szárnysegéd és az UMEHL elnöke, sz. i.: 1951.6.24.F
K2aHla Aung Thein vezérőrnagyVolt táborparancsnok, Rangun; az UMEHL alelnökeF
K2bAmy KhaingHla Aung Thein vezérőrnagy feleségeN
K3aZarni Win dandártábornokAz UMEHL ügyvezető igazgatójaF
K4aWai Lwin vezérőrnagyVolt elhelyezési főnök és volt regionális parancsnok (Nay Pyi Taw). A Myanma Economic Corporation (MEC) elnökeF
K4bSwe Swe OoWai Lwin vezérőrnagy feleségeN
K4cWai Phyo AungWai Lwin vezérőrnagy fiaF
K4dOanmar Kyaw Tun, más néven Ohnmar Kyaw TunWai Phyo Aung feleségeN
K4eWai PhyoWai Lwin vezérőrnagy fiaF
K4fLwin YaminWai Lwin vezérőrnagy lányaN
K5aThura Myint Thein dandártábornokKorábban a Taktikai Műveletek Parancsnoksága, Namhsan. A Myanma Economic Corporation (MEC) ügyvezető igazgatójaF
K6aYe Htut ezredesMyanmar Economic Corporation (II. melléklet, K23a. pont)F
K7aMyint Aung ezredesÜgyvezető igazgató, Myawaddy Trading Co. (II. melléklet, K22j. pont), sz. i.: 1949.8.11.F
K7bNu Nu YeeMyint Aung felesége, labor-technikus, sz.i.: 1954.11.11.N
K7cThiha AungMyint Aung fia, Schlumberger alkalmazott, sz. i.: 1982.6.11.F
K7dNay Linn AungMyint Aung fia, tengerész, sz. i.: 1981.4.11.F
K8aMyo Myint ezredesÜgyvezető igazgató, Bandoola Transportation Co. (II. melléklet, K22k. pont)F
K8bKhin Htay HtayMyo Myint ezredes feleségeN
K9aThaung Tin ezredesÜgyvezető igazgató, Myanmar Land & Development LtdF
K10aAung San ezredesÜgyvezető igazgató, Hsinmin Cement Plant Construction Project (III. melléklet, IV. szakasz, 17. pont)F
K11aMaung Nyo vezérőrnagyIgazgatótanács, Union of Myanmar economic holdings Ltd (II. melléklet, K22a. pont)F
K12aKyaw Win vezérőrnagyIgazgatótanács, Union of Myanmar economic holdings Ltd (II. melléklet, K22a. pont)F
K13aKhin Aung Myint dandártábornokIgazgatótanács, Union of Myanmar economic holdings Ltd (II. melléklet, K22a. pont)F
K14aNyun Tun ezredes (haditengerészet)Igazgatótanács, Union of Myanmar economic holdings Ltd (II. melléklet, K22a. pont)F
K15aThein Htay (nyugalmazott) ezredesIgazgatótanács, Union of Myanmar economic holdings Ltd (II. melléklet, K22a. pont)F
K16aChit Swe (nyugalmazott) alezredesIgazgatótanács, Union of Myanmar economic holdings Ltd (II. melléklet, K22a. pont)F
K17aMyo NyuntIgazgatótanács, Union of Myanmar economic holdings Ltd (II. melléklet, K22a. pont)F
K18aMyint KyineIgazgatótanács, Union of Myanmar economic holdings Ltd (II. melléklet, K22a. pont)F
K19aNay Wynn alezredesÜgyvezető igazgató, Myawaddy trading (II. melléklet, K22j. pont)F
Kormányzati pénzügyi intézmények
K20aThan NyeinA Mianmari Központi Bank vezetője (a Pénzügyminisztérium felügyelete alatt)F
K21aMaung Maung WinA Mianmari Központi Bank helyettes vezetője (a Pénzügyminisztérium felügyelete alatt)F
K22aSoe MinAz MICB ügyvezető igazgatója. Ügyvezető igazgató, Myanma Investment and Commercial BankF

Vállalatok

#NévCímIgazgató/tulajdonos/további adatokA jegyzékre való felvétel dátuma
I. UNION OF MYANMAR ECONOMIC HOLDINGS LTD. (UMEHL), más néven UNION OF MYANMA ECONOMIC HOLDINGS LTD.
K22aUnion Of Myanmar Economic Holdings Ltd., más néven Union Of Myanma Economic Holdings Ltd. (UMEHL)189/191 Mahabandoola Rd, corner of 50th St, YangonVolt elnök: Tin Aye (altábornagy) (új beosztás: a választási bizottság elnöke) Új elnök: Khin Zaw Oo altábornagy, ügyvezető igazgató: Win Than dandártábornok2009.8.13.
A. FELDOLGOZÓIPAR
K22bMyanmar Ruby Enterprise, más néven Mayanma Ruby Enterprise24/26, 2ND fl, Sule Pagoda Rd, Yangon (Midway Bank Building)2009.8.13.
K22cMyanmar Imperial Jade Co. Ltd., más néven Myanma Imperial Jade Co. Ltd24/26, 2nd fl, Sule Pagoda Rd, Yangon (Midway Bank Building)2009.8.13.
K22dMyanmar Rubber Wood Co. Ltd., más néven Myanma Rubber Wood Co. Ltd.2009.8.13.
K22eMyawaddy Clean Drinking Water Service4/A, No. 3 Main Rd, Mingalardon Tsp Yangon2009.8.13.
K22fSin Min (King Elephants) Cement Factory (Kyaukse)189/191 Mahabandoola Rd, corner of 50th St, YangonMaung Maung Aye (nyugalmazott) ezredes, ügyvezető igazgató2009.8.13.
K22gNgwe Pin Le (Silver Sea) Livestock Breeding And Fishery Co.1093, Shwe Taung Gyar St, Industrial Zone Ii, Ward 63, South Dagon Tsp, Yangon2009.8.13.
K22hGranite Tile Factory (Kyaikto)189/191 Mahabandoola Rd, corner of 50th St, Yangon2009.8.13.
K22iSoap Factory (Paung)189/191 Mahabandoola Rd, corner of 50th St,YangonMyint Aung ezredes, ügyvezető igazgató2009.8.13.
B. KERESKEDELEM
K22jMyawaddy Trading Ltd189/191 Mahabandoola Rd, corner of 50th St, YangonMyint Aung ezredes, ügyvezető igazgató2009.8.13.
C. SZOLGÁLTATÁSOK
K22kBandoola Transportation Co Ltd399, Thiri Mingalar Rd, Insein Tsp. Yangon and/or Parami Rd, South Okkalapa, YangonMyo Myint ezredes, ügyvezető igazgató2009.8.13.
K22lMyawaddy Travel Services24-26 Sule Pagoda Rd, Yangon2009.8.13.
K22mNawaday Hotel And Travel Services335/357, Bogyoke Aung San Rd, Pabedan Tsp. YangonMaung Thaung (nyugalmazott) ezredes, ügyvezető igazgató2009.8.13.
K22nMyawaddy Agriculture Services189/191 Mahabandoola Rd, corner of 50th St, Yangon2009.8.13.
K22oMyanmar Ar (Power) Construction Services, más néven Myanma Ar (Power) Construction Services189/191 Mahabandoola Rd, corner of 50th St, Yangon2009.8.13.
KÖZÖS VÁLLALATOK
A. FELDOLGOZÓIPAR
K22pMyanmar Segal International Ltd., más néven Myanma Segal International Ltd.Pyay Rd, Pyinmabin Industrial Zone, Mingalardon Tsp, YangonBe Aung, igazgató2009.8.13.
K22qMyanmar Daewoo International, más néven Myanma Daewoo InternationalPyay Rd, Pyinmabin Industrial Zone, Mingalardon Tsp Yangon2009.8.13.
K22rRothman of Pall Mall
Myanmar Private Ltd, más néven
Rothman of Pall Mall
Myanma Private Ltd
No. 38, Virginia Park, No. 3,Trunk Rd, PyinmabinIndustrial Zone, YangonElnök-vezérigazgató: Lai Wei Chin2009.8.13.
K22sMyanmar Brewery Ltd, más néven
Myanma Brewery Ltd
No 45, No 3, Trunk RdPyinmabin Industrial Zone,Mingalardon Tsp, YangonNe Win (nyugalmazott) alezredes,
elnök, más néven Nay Win
2009.8.13.
K22tMyanmar Posco Steel Co. Ltd., más néven Myanma Posco Steel Co. Ltd.Plot 22, No. 3, Trunk Rd, Pyinmabin Industrial Zone, Mingalardon Tsp Yangon2009.8.13.
K22uMyanmar Posco Steel Co. Ltd., más néven Myanma Posco Steel Co. Ltd.No. 3, Trunk Rd, Pyinmabin Industrial Zone, Mingalardon Tsp Yangon2009.8.13.
K22vBerger Paint Manufactoring Co LtdPlot No. 34/A, Pyinmabin Industrial Zone, Mingalardon Tsp Yangon2009.8.13.
K22wThe First Automotive Co LtdPlot No. 47, PyinmabinIndustrial Zone, MingalardonTsp, YangonU Aye Cho és/vagy Tun Myint alezredes, ügyvezető igazgató2009.8.13.
B. SZOLGÁLTATÁSOK
K22xNational Development Corp.3/A, Thamthumar St, 7 Mile, Mayangone Tsp, YangonDr. Khin Shwe, elnök2009.8.13.
K22yHantha Waddy Golf Resort and Myodaw (City) Club LtdNo 1, Konemyinttha St, 7 Mile, Mayangone Tsp, Yangon és Thiri Mingalar Rd, Insein Tsp, Yangon2009.8.13.
II. MYANMAR ECONOMIC CORPORATION (MEC), más néven MYANMA ECONOMIC CORPORATION (MEC)
K23aMyanmar Economic Corporation (MEC), más néven
Myanma Economic Corporation (MEC)
Shwedagon Pagoda RdDagon Tsp, YangonÜgyvezető igazgató: Thura Myint Thein (nyugalmazott) dandártábornok2009.8.13.
K23bMyaing Galay (Rhino Brand Cement Factory)Factories Dept. Mec HeadOffice, Shwedagon PagodaRd, Dagon Tsp, YangonKhin Maung Soe ezredes2009.8.13.
K23cDagon Brewery555/B, No 4, Highway Rd,Hlaw Gar Ward, Shwe PyiThar Tsp, Yangon2009.8.13.
K23dMec Steel Mills (Hmaw Bi/Pyi/Ywama)Factories Dept. Mec HeadOffice, Shwedagon PagodaRd, Dagon Tsp, YangonKhin Maung Soe ezredes2009.8.13.
K23eMec Sugar MillKant Balu2009.8.13.
K23fMec Oxygen and Gases FactoryMindama Rd, Mingalardon Tsp, Yangon2009.8.13.
K23gMec Marble MinePyinmanar2009.8.13.
K23hMec Marble Tiles FactoryLoikaw2009.8.13.
K23iMec Myanmar Cable Wire Factory, más néven Mec Myanma Cable Wire FactoryNo 48, Bamaw A Twin Wun Rd, Zone (4), Hlaing Thar Yar Industrial Zone, Yangon2009.8.13.
K23jMec Ship Breaking ServiceThilawar, Than Nyin Tsp2009.8.13.
K23kMec Disposable Syringe FactoryFactories Dept, Mec Head Office, Shwedagon Pagoda Rd, Dagon Tsp, Yangon2009.8.13.
K23lGypsum MineThibaw2009.8.13.
III. KORMÁNYZATI TULAJDONBAN LÉVŐ KERESKEDELMI VÁLLALATOK
K24aMyanma Salt and Marine Chemicals Enterprise, más néven Myanmar Salt and Marine Chemicals EnterpriseThakayta Township, YangonÜgyvezető igazgató: Win Htain (Bányászati Minisztérium)2009.8.13.
K25aMyanmar Defence Products Industry, más néven Myanma Defence Products IndustryNgyaung Chay Dauk(Védelmi Minisztérium)2009.8.13.
K26aMyanma Timber Enterprise, más néven Myanma Timber EnterpriseMyanma Timber Enterprise Head Office, Ahlone, Yangon és 504-506, Merchant Rd, Kyauktada, YangonVolt ügyvezető igazgató: Win Tun. Új beosztás: Erdészeti miniszter2009.8.13.
K27aMyanmar Gems Enterprise, más néven Myanma Gems Enterprise(Bányászati Minisztérium), Head Office Building 19, NaypyitawÜgyvezető igazgató: Thein Swe2009.8.13.
K28aMyanmar Pearls Enterprise, más néven Myanma Pearls Enterprise(Bányászati Minisztérium), Head Office Building 19, NaypyitawÜgyvezető igazgató: Maung Toe2009.8.13.
K29aMyanmar Mining Enterprise Number 1, más néven Myanma Mining Enterprise Number 1(Bányászati Minisztérium), Head Office Building 19, NaypyitawÜgyvezető igazgató: Saw Lwin2009.8.13.
K30aMyanmar Mining Enterprise Number 2, más néven Myanma Mining Enterprise Number 2(Bányászati Minisztérium), Head Office Building 19, NaypyitawÜgyvezető igazgató: Hla Theing2009.8.13.
K31aMyanmar Mining Enterprise Number 3, más néven Myanma Mining Enterprise Number 1(Bányászati Minisztérium), Head Office Building 19, NaypyitawÜgyvezető igazgató: San Tun2009.8.13.
K32aMyanma Machine Tool and Electrical Industries (MTEI), más néven Myanmar Machine Tool and Electrical Industries (MTEI)Block No. (12), Parami Rd, Hlaing Township Yangon, MyanmarTelefon: 095-1-660437, 662324, 650822Ügyvezető igazgató: Kyaw Win
Igazgató: Win Tint
2009.8.13.
K33aMyanmar Paper & Chemical Industries, más néven Myanma Paper & Chemical IndustriesÜgyvezető igazgató: Nyunt Aung2009.8.13.
K34aMyanma General and Maintenance Industries, más néven Myanmar General and Maintenance IndustriesÜgyvezető igazgató: Aye Mauk2009.8.13.
K35aRoad Transport Enterprise(Közlekedési Minisztérium)Ügyvezető igazgató: Thein Swe2009.8.13.
K36aInland Water TransportNo.50, Pansodan St, Kyauktada Township, Yangon, Union of MyanmarÜgyvezető igazgató: Soe Tint2009.8.13.
K37aMyanma Shipyards, más néven Myanmar Shipyards, SinmalikeBayintnaung Rd, Kamayut Township YangonÜgyvezető igazgató: Kyi Soe2009.8.13.
K38aMyanma Five Star Line, más néven Myanmar Five Star Line132-136, Theinbyu Rd, P.O. Box,1221,YangonÜgyvezető igazgató: Maung Maung Nyein2009.8.13.
K39aMyanma Automobile and Diesel Engine Industries, más néven Myanmar Automobile and Diesel Engine Industries56, Kaba Aye Pagoda Rd, Yankin Township, YangonÜgyvezető igazgató: Hla Myint Thein2009.8.13.
K40aMyanma Industrial Construction Services, más néven Myanmar Industrial Construction ServicesNo. (1), Thitsa Rd, YankinTownship, Yangon, MyanmarÜgyvezető igazgató: Soe Win2009.8.13.
K41aMyanmar Machinery and Electric Appliances Enterprise, más néven Myanma Machinery and Electric Appliances EnterpriseHlaing Township, Yangon2009.8.13.
IV. A RENDSZER POLITIKÁJÁT ÉS PROPAGANDÁJÁT ELŐMOZDÍTÓ, ÁLLAMI TULAJDONBAN LÉVŐ VÁLLALATOK
K42aMyanmar News and Periodicals Enterprise, más néven Myanma News and Periodicals Enterprise212 Theinbyu Rd, Botahtaung Township, Yangon(tel: +95-1-200810, +95-1-200809)Ügyvezető igazgató: Soe Win (felesége: Than Than Aye, az MWAF tagja)2009.8.13.
K43aMyanmar Radio and Television (MRTV), más néven Myanma Radio and Television (MRTV)Pyay Rd, Kamayut Township, Yangon(tel: +95-1-527122, +95-1-527119)Főigazgató: Khin Maung Htay (felesége: Nwe New, az MWAF tagja)2009.8.13.
K44aMyawaddy Television, Tatmadaw Telecasting UnitHmawbi Township, Yangon(tel: +95-1-600294)2009.8.13.
K45aMyanma Motion Picture Enterprise, más néven Myanmar Motion Picture EnterpriseÜgyvezető igazgató: Aung Myo Myint (felesége: Malar Win, az MWAF tagja)2009.8.13.

VII. MELLÉKLET

A burmai/mianmari kormány vagy tagjai, illetve a velük kapcsolatban álló személyek tulajdonában lévő vagy általuk irányított, a 15. cikkben említett vállalatok jegyzéke

NévCímIgazgató/tulajdonos/további adatokA jegyzékbe való felvétel dátuma
I. UNION OF MYANMAR ECONOMIC HOLDING LTD. (UMEHL)
SZOLGÁLTATÁSOK
Myawaddy Bank Ltd24-26 Sule Pagoda Road,YangonÜgyvezető igazgatók: Win Hlaing dandártábornok (K1a, II. melléklet) és U Tun Kyi2004.10.25.
II. MYANMAR ECONOMIC CORPORATION (MEC)
Innwa Bank554-556, Merchant Street,Corner of 35th Street,Kyauktada Tsp, YangonVezérigazgató: U Yin Sein2004.10.25.
III. KORMÁNYZATI TULAJDONBAN LÉVŐ KERESKEDELMI VÁLLALATOK
1. Myanma Electric Power EnterpriseÜgyvezető igazgató: Dr. San Oo (más néven Sann Oo), Villamosenergiaügyi Minisztérium 22008.4.29.
2. Electric Power Distribution EnterpriseÜgyvezető igazgató: Tin Aung, Villamosenergiaügyi Minisztérium 22009.4.27.
3. Myanma Agricultural Produce TradingÜgyvezető igazgató: Kyaw Htoo, Kereskedelmi Minisztérium2008.4.29.
4. Myanmar Tyre and Rubber IndustriesNo. 30, Kaba Aye Pagoda Road, Mayangone Township, Yangon, MyanmarÜgyvezető igazgató: Oo Zune, Ipari Minisztérium 22008.4.29.
5. Co-Operative Import Export EnterpriseÜgyvezető igazgató: Hla Moe, Szövetkezetügyi Minisztérium2008.4.29.
IV. EGYÉB VÁLLALATOK
1. Htoo Trading Co5 Pyay Road, Hlaing Township, YangonTay Za (J1a, II. melléklet)2008.3.10.
2. Htoo Group of Companies5 Pyay Road, Hlaing Township Yangon2010.4.26.
3. Htoo Transportation ServicesTay Za2008.3.10.
4. Htoo Furniture (más néven Htoo Wood Products, más néven Htoo Wood based Industry, más néven Htoo Wood)21 Thukha Waddy Rd, Yankin Township, Yangon And5 Pyay Road, Hlaing Township YangonTay Za2008.4.29.
5. Treasure Hotels and Resorts (beleértve Myanmar Treasure Resort, Ngwe Saung; Myanmar Treasure Resort, Bagan; Myanmar Treasure Resort, Inle)No. 41, Shwe Taung Gyar Street, Bahan Township, YangonTay Za2008.3.10.
6. Aureum Palace Hotels And Resorts (beleértve Aureum Palace Hotel and Resort, Ngapali; Aureum Hotel-Resort, Naypyitaw; Aureum Palace Hotel and Resort, Bagan; Aureum Palace Hotel and Resort, Pyin Oo Lwin; Aureum Resort and Spa, Ngwe Saung)No. 41, Shwe Taung Gyar Street, Bahan Township, YangonTay Za2008.3.10.
7. Malikha Lodge, Putao (beleértve Popa Mountain Resort; Kandawgyi Hill Resort, Pyin Oo Lwin)No 41 Shwe Taung Gyar Street, bahan Township, YangonTay Za2010.4.26.
8. Espace Avenir523, Pyay Road Kamayut Township, YangonTay Za2010.4.26.
9. Yangon United Football ClubNo.718, Ywar Ma Kyaung Street, One Ward, Hlaing Township Yangon, MyanmarTay Za2010.4.26.
10. Air BaganNo. 56, Shwe Taung Gyar Street, Bahan Township, Yangon2008.3.10.
11. Myanmar Avia ExportTay Za2008.3.10.
12. Pavo Aircraft Leasing PTE Ltd, más néven Pavo Trading Pte Ltd.Tay Za2008.4.29.
13. Kanbawza BankHead Office: 615/1 Pyay Road, Kamaryut, Township, YangonAung Ko Win (J3a, II. melléklet)2008.3.10.
14. Zaykabar Co3 Main Road, Mingalardon Garden City, Mingalardon, YangonElnök: Khin Shwe (J5a, II. melléklet) Ügyvezető igazgató: Zay Thiha (J5c, II. melléklet)2008.3.10.
15. Shwe Thanlwin Trading Co262 Pazundaung Main Road Lower, Pazundaung, YangonKyaw Win (J7a, II. melléklet)2008.3.10.
16. Max Myanmar Co. Ltd (beleértve Hotel Max, Chaungtha Beach; Royal Kumudra Hotel, Naypyitaw; Max Myanmar Construction Co. Ltd)1 Ywama Curve, Bayint Naung Road, Blk (2), Hlaing Township, YangonU Zaw Zaw más néven Phoe Zaw (J12a, II. melléklet),
Daw Htay Htay Khaing (J12b, II. melléklet) Zaw Zaw felesége Legfőbb végrehajtó tisztviselő: U Than Zaw
2008.3.10.
17. Hsinmin Cement Plant Construction ProjectUnion of Myanmar Economic Holdings Ltd, KyaukseAung San ezredes (K8a, II. melléklet)2008.3.10.
18. Ayer Shwe Wa (Wah, War)5 Pyay Road, Hlaing Township, YangonAung Thet Mann, más néven Shwe Mann Ko Ko (I16c, II. melléklet) és Tay Za2008.3.10.
19. Myanmar Land And DevelopmentThant Zin (nyugalmazott) ezredes (K6a, II. melléklet)2008.3.10.
20. Eden Group of Companies30-31 Shwe Padauk Yeikmon Bayint Naung Road Kamayut Tsp YangonChit Khaing a.k.a. Chit Khine (J13a, II. melléklet)2008.3.10.
21. Eden Hotels and Resorts (beleértve Marina Residence, Kaba Aye Pagoda Road, Yangon; The Tingaha Hotel, Naypyitaw; Aye Thar Yar Golf Resort, Taunggyi; Signature Restaurant and Garden Café Bistro, Yangon; Eden BBB Restaurant, Bagan)Unit 107, Marina Residence Kaba Aye Pagoda Road YangonÜgyvezető igazgató: Chit Khaing a.k.a. Chit Khine (J13a, II. melléklet)2010.4.26.
22. Golden Flower Co. Ltd214 Wardan Street, Lamadaw, YangonÜgyvezető igazgató: Aung Htwe (J15a, II. melléklet)
Tulajdonos: Kyaw Myint (J17a, II. melléklet)
2008.3.10.
23. National Development Company Ltd.3/A Thathumar Rd, Cor of Waizayantar Road, Thingangyun, Yangon2008.3.10.
24. A1 Construction And Trading Co. Ltd41 Nawady St, Alfa Hotel Building, Dagon, YangonTel.: 00-95-1-241905/245323/254812Fax: 00 95 1 252806E-mail: aone@mptmail.net.mmÜgyvezető igazgató: U Yan Win2008.3.10.
25. Asia World Co. Ltd6062 Wardan Street, Bahosi Development, Lamadaw, Yangon And 61-62 Bahosi Development Housing, Wadan Street, Lanmadaw Township, YangonTun Myint Naing, más néven Steven Law (J4a, II. melléklet)2008.3.10.
26. Subsidiaries of Asia World:
Asia World Industries
Asia Light Co. Ltd.
Asia World Port
Management Co.
Ahlon Warves
61-62 Bahosi Development Housing, Wadan Street, Lanmadaw Township, YangonElnök/Igazgató: Tun Myint Naing, más néven Steven Law (J4a, II. melléklet)2008.4.29.
27. Leo Express Bus23/25 Upper Pansodan Street, Aung San Stadium (East Wing),Mingalar Taungnyunt Township, YangonElnök/Igazgató: Tun Myint Naing, más néven Steven Law (J4a, II. melléklet)2010.4.26.
28. Yuzana Co. LtdNo 130 Yuzana Centre, Shwegondaing Road, Bahan Township, YangonElnök/Igazgató: Htay Myint (J6a, II. melléklet)2008.3.10.
29. Yuzana ConstructionNo 130 Yuzana Centre, Shwegondaing Road, Bahan Township, YangonElnök/Igazgató: Htay Myint (J6a, II. melléklet)2008.3.10.
30. Yuzana Hotels (beleértve Yuzana Hotel, Yangon; Yuzana Garden Hotel, Yangon; Yuzana Resort Hotel, Ngwe Saung)130, Shwegondine (Shwegondaing) RoadBahan TownshipYangonElnök/Igazgató: Htay Myint (J6a, II. melléklet)2010.4.26.
31. Myangonmyint Co (az egykori USDA tulajdonában lévő vállalat)2008.3.10.
32. Dagon International/Dagon Timber Ltd262-264 Pyay RoadDagon CentreSanchaungYangonIgazgatók: »Dagon« Win Aung (J21a, II. melléklet) és Daw Moe Mya Mya (J21b, II. melléklet)2008.4.29.
33. Palm Beach ResortNgwe SaungA Dagon International tulajdona. Igazgatók: »Dagon« Win Aung (J21a, II. melléklet),
Daw Moe Mya Mya (J21b, II. melléklet) és Ei Hnin Pwint, más néven Chistabelle Aung (J21c, II. melléklet)
2008.4.29.
34. IGE Co LtdNo.27-B, Kaba Aye PagodaRoad, Bahan TownshipYangonTel.: 95-1-558266Fax: 95-1-555369
andNo.H-11, Naypyitaw,NaypuitawTel.: 95-67-41-4211
Igazgatók: Nay Aung (D45e, II. melléklet) és Pyi (Pye) Aung (D45 g, II. melléklet);
Ügyvezető igazgató: Win Kyaing
2008.4.29.
35. Aung Yee Phyo Co.Az Aung Thaung (Ipari Minisztérium 1) (D45a, II. melléklet) család tulajdona2009.4.27.
36. Queen Star Computer CompanyMaung Aye lánya, Nandar Aye (A2c, II. melléklet) tulajdona2009.4.27.
37. Htay Co.Hla Htay Win vezérőrnagy (G51a, II. melléklet) tulajdona2009.4.27.
38. Mother Trading and Construction77/78,Wadan Street,BahosiWard, Lanmadaw, YangonTel.: 95-1-21-0514E-mail: mother.trade@mptmail.net.mmIgazgató: Aung Myat, más névenAung Myint (J22a, II. melléklet)2008.4.29.
39. Kyaw Tha Company and Kyaw Tha Construction GroupNo. 98, 50th Street,Pazundaung Township,Yangon,Tel.: 95-1-296733Fax: 95-1-296914E-mail: kyawtha.wl@mptmail.net.mmWebsite: http://www.kyawtha.comIgazgató: U Win Lwin (J23a, II. melléklet);
Ügyvezető igazgató: Maung Aye
2008.4.29.
40. Ye Ta Khun (Yetagun) Construction GroupYuzana Plaza West,Tamwe TownshipYangoonTulajdonos: Ye Myint tábornok fia, Aung Zaw Ye Myint (J19a, II. melléklet)2008.4.29.
41. J’s Donuts26-28 Lanmadaw StreetLanmadaw Tsp, YangonTel.: 95-1-710242Junction 8 Shopping Centre 8th Mile Mayangon Tsp, YangonTel.: 95-1-650771(2nd Floor.) Yuzana Plaza Banyar Dala RoadMingalar Taung Nyunt Tsp,YangonTel.: 95-1-200747173-175 Pansodan StreetKyauktada Tsp, YangonTel.: 95-1-287525381-383 Near Bogyoke AungSan Market Shwebontha StreetPabedan Tsp, YangonTel.: 95-1-243178Tulajdonos: Than Shwe (A1a, II. melléklet) legfőbb parancsnok fia, Kyaing San Shwe(A1i, II. melléklet)2008.4.29.
42. Min Min Soe Group of Companies (MMS)23-A, Inya Myaing Street,Bahan Tsp. Tel.: 95-1-511098, 514262E-mail: mms@mptmail.net.mmRészvényes: Nyunt Tin (nyugalmazott) vezérőrnagy, volt mezőgazdasági miniszter (oa, II. melléklet) fia, Kyaw Myo Nyunt (J8c, II. melléklet)2008.4.29.
43. Myanmar Information and Communication Technology (más néven Myanmar Infotech)MICT Park, Hlaing University CampusTulajdonosok: Aung Soe Tha (D47e, II. melléklet), Nandar Aye (A2c, II. melléklet)2008.4.29.
44. Myanmar New Technology (MNT)Tulajdonos: Yin Win Thu2008.4.29.
45. Forever GroupNo (14 02/03), Olympic Tower I, Corner of BoaungkyawStreet and Mahabandoola StreetKyauktada Township.Yangon.Tel.: 95-1-204013, 95-1-204107e-mail Address: forevergroup@mptmail.net.mmÜgyvezető igazgató: Daw Khin Khin Lay; Az Igazgatótanács tagjai: Khin Maung Htay;
Vezető: Kyaw Kyaw
2008.4.29.

( 1 ) HL L 308., 2007.11.24., 1. o.

( 2 ) HL L 287., 1996.11.8., 1. o.

( 3 ) HL L 122., 2000.5.24., 1. o.

( 4 ) HL L 106., 2003.4.29., 36. o. A legutóbb a 2003/907/KKBP közös állásponttal (HL L 340., 2003.12.24., 81. o.) módosított közös álláspont.

( 5 ) HL L 125., 2004.4.28., 61. o. A legutóbb a 2005/340/KKBP közös állásponttal (HL L 108., 2005.4.29., 88. o.) módosított közös álláspont.

( 6 ) HL L 323., 2004.10.26., 17. o.

( 7 ) HL L 49., 2005.2.22., 37. o.

( 8 ) HL L 108., 2005.4.29., 88. o.

( 9 ) HL L 116., 2006.4.29., 77. o. A legutóbb a 2007/750/KKBP közös állásponttal módosított közös álláspont.

( 10 ) HL L 148., 2006.6.2., 1. o. A legutóbb a 830/2007/EK rendelettel (HL L 185., 2007.7.17., 1. o.) módosított rendelet.

( 11 ) HL L 200., 2005.7.30., 1. o. A legutóbb a 1791/2006/EK rendelettel (HL L 363., 2006.12.20., 1. o.) módosított rendelet.

( 12 ) HL L 302., 1992.10.19., 1. o. A legutóbb az 1791/2006/EK rendelettel (HL L 363., 2006.12.20., 1. o.) módosított rendelet.

( 13 ) A Tanács 515/97/EK rendelete (1997. március 13.) a tagállamok közigazgatási hatóságai közötti kölcsönös segítségnyújtásról, valamint a vám- és mezőgazdasági jogszabályok helyes alkalmazásának biztosítása érdekében e hatóságok és a Bizottság együttműködéséről (HL L 82., 1997.3.22., 1. o.). A legutóbb a 807/2003/EK rendelettel (HL L 122., 2003.5.16., 36. o.) módosított rendelet.

( 14 ) A 1081/2000/EK rendelet (2000. május 22.) belső elnyomás céljaira vagy terrorcselekményekre alkalmas felszerelés Burma/Mianmar részére történő értékesítésének, szállításának vagy kivitelének tilalmáról, és az országban fontos kormányzati funkciókhoz kötődő bizonyos személyek pénzeszközeinek befagyasztásáról (HL L 122., 2000.5.24., 29. o.).

( 15 ) A 798/2004/EK rendelet (2004. április 26.) a Burmával/Mianmarral szembeni korlátozó intézkedések megújításáról és a 1081/2000/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 125., 2004.4.28., 4. o.).

( 16 ) A 817/2006/EK rendelete (2006. május 29.) a Burmával/Mianmarral szembeni korlátozó intézkedések megújításáról és a 798/2004/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 148., 2006.6.2., 1. o.). A legutóbb a 830/2007/EK rendelettel (HL L 185., 2007.7.17., 1. o.) módosított rendelet.

( 17 ) HL L 105., 2010.4.27., 22. o.

( 18 ) Az Európai Unió közös katonai listája (a Tanács 2007. március 19-én fogadta el) (az Európai Unió fegyverkivitelről szóló magatartási kódexe által szabályozott eszközök) (az Európai Unió 2006. február 27-én elfogadott közös katonai listáját teszi naprakésszé és váltja fel), (HL L 88., 2007.3.29., 58. o.).

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32008R0194 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32008R0194&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02008R0194-20120516 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02008R0194-20120516&locale=hu

Tartalomjegyzék