31994L0028[1]

A Tanács 94/28/EK irányelve (1994. június 23.) a harmadik országokból származó állatok, azok spermája, petesejtjei és embriói behozatalára alkalmazandó tenyésztéstechnikai és származástani feltételekre vonatkozó elvek megállapításáról és a szarvasmarhafélék fajtatiszta tenyészállatairól szóló 77/504/EGK irányelv módosításáról

A TANÁCS 94/28/EK IRÁNYELVE

(1994. június 23.)

a harmadik országokból származó állatok, azok spermája, petesejtjei és embriói behozatalára alkalmazandó tenyésztéstechnikai és származástani feltételekre vonatkozó elvek megállapításáról és a szarvasmarhafélék fajtatiszta tenyészállatairól szóló 77/504/EGK irányelv módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 43. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára ( 1 ),

tekintettel az Európai Parlament véleményére ( 2 ),

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 3 ),

mivel a fajtatiszta állatok tenyésztése általában a mezőgazdasági tevékenység részét képezi; mivel ez a mezőgazdasággal foglalkozó személyek egy részének bevételi forrást jelentenek;

mivel a fajtatiszta állatok mint élő állatok szerepelnek a Szerződés II. mellékletének jegyzékén;

mivel valamennyi állatfajta, különösen pedig a szarvasmarha-, sertés-, juh- és kecskefélék, valamint a lovak tekintetében a Közösségen belüli értékesítés és kereskedelem tenyésztéstechnikai és származástani feltételeire vonatkozó, közösségi szintű, összehangolt szabályokat határoztak meg;

mivel e kereteken belül a Tanács az alábbi jogi aktusokat fogadta el: a szarvasmarhafélék fajtatiszta tenyészállatairól szóló, 1977. július 25-i 77/504/EGK irányelvet ( 4 ) a tenyészsertésekre alkalmazandó állattenyésztés-technológiai előírásokról szóló, 1988. december 19-i 88/661/EGK irányelvet ( 5 ), a fajtatiszta tenyészjuhokról és tenyészkecskékről szóló, 1989. május 30-i 89/361/EGK irányelvet ( 6 ), a lófélék Közösségen belüli kereskedelmét szabályozó tenyésztéstechnikai és származástani feltételekről szóló, 1990. június 26-i 90/427/EGK irányelvet ( 7 ), valamint a fajtatiszta állatok forgalmazására vonatkozó tenyésztéstechnikai és származási követelmények megállapításáról, valamint a 77/504/EGK és 90/425/EGK irányelv módosításáról szóló, 1991. március 25-i 91/174/EGK irányelvet ( 8 );

mivel - a fajtatiszta tenyészállomány felnevelése ésszerű fejlesztésének biztosítása és ezáltal e szektor termelékenységének növelése érdekében - közösségi szinten ezen állatok, valamint azok spermája, petesejtjei és embriói harmadik országból történő behozatalának tenyésztéstechnikai és származástani feltételeire vonatkozó elveket kell meghatározni;

mivel rendelkezéseket kell hozni annak érdekében, hogy a harmadik országokból a Közösségbe behozott termékek állat-egészségügyi ellenőrzésére irányadó elvek megállapításáról szóló, 1990. december 10-i 90/675/EGK tanácsi irányelvet ( 9 ), a harmadik országokból a Közösségbe behozott állatok állat-egészségügyi ellenőrzésére irányadó elvek megállapításáról szóló, 1991. július 15-i 91/496/EGK tanácsi irányelvet ( 10 ) ezen irányelvben szereplő állatokra alkalmazzák;

mivel a Bizottságra kell ruházni a végrehajtási rendelkezések megállapítását egyes technikai kérdések tekintetében,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1 cikk

(1) Ezen irányelv meghatározza a harmadik országból származó, a 77/504/EGK, a 88/661/EGK, a 89/361/EGK, a 90/427/EGK és a 91/174/EGK irányelvben és az irányelvek végrehajtási rendelkezéseiben szereplő állatok, azok spermájának, petesejtjeinek és embrióinak behozatalára vonatkozó tenyésztéstechnikai és származástani feltételeket.

(2) Ezen irányelvet a harmadik országokból származó, az (1) bekezdés szerinti állatok, valamint azok spermájának, petesejtjeinek és embrióinak behozatalára vonatkozó közösségi állat-egészségügyi szabályok sérelme nélkül kell alkalmazni.

(3) Ezen irányelv nem érinti a következőket:

- az állattenyésztésben használatos, egyes hormonális vagy thyrostatikus hatású beta-agonisztikus szerekre vonatkozó előírások alkalmazása,

- az (1) bekezdésben említett állatok, azok spermájának, petesejtjeinek vagy embrióinak a behozatala, amely - műszaki vagy tudományos kísérletek céljából - az illetékes hatóságok ellenőrzése alatt áll.

(4) Az (1) bekezdésben nem említett állatok, azok petesejtjei és embriói behozatalát az ezen irányelvből következő tenyésztéstechnikai vagy származástani okoktól eltérő okokból nem lehet korlátozni. Az (1) bekezdésben nem említett állatok spermájának behozatala esetén azonban a közösségi szabályok elfogadásáig a nemzeti tenyésztéstechnikai és származástani szabályokat kell alkalmazni.

2. cikk

(1) Ezen irányelv alkalmazásában "szerv" bármely szervezet, állattenyésztési szervezet, tenyésztői szövetség, magánvállalkozás vagy hivatalos szolgálat, amely jogosult az érintett fajta és/vagy faj tekintetében a 77/504/EGK, a 88/661/EGK, a 89/361/EGK, a 90/427/EGK és a 91/174/EGK irányelv vonatkozó rendelkezéseivel összhangban törzskönyv vagy tenyésztési főkönyv vezetésére.

(2) Továbbá

a) a 77/504/EGK, a 88/661/EGK és a 91/174/EGK irányelv 1. cikkei, valamint a 89/361/EGK és a 90/427/EGK irányelv 2. cikkei szerinti meghatározásokat szükség szerint alkalmazni kell;

b) a Kombinált Nómenklatúra ( 11 ) használatának alkalmazásában a fajtatiszta tenyészlovak a nyilvántartásba bejegyzett lovakat jelentik, a herélt állatok kivételével.

3 cikk

(1) Az érintett fajok és/vagy fajták vonatkozásában az ezen irányelv alkalmazásában a harmadik ország illetékes hatósága által engedélyezett szervek jegyzékét közölni kell a Bizottsággal.

A szerv engedélyét a harmadik ország illetékes hatóságának azonnal fel kell függesztenie vagy vissza kell vonnia, ha az már nem felel meg a 3. cikk (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott feltételeknek, és a Bizottságot erről haladéktalanul értesíteni kell.

A Bizottság benyújtja a tagállamoknak az új vagy frissített jegyzéket, amelyet az érintett harmadik ország illetékes hatóságától a második albekezdéssel összhangban megkap, tájékoztatás céljából elérhetővé téve azokat a nyilvánosság számára.

(2) Az (1) bekezdés szerinti listára történő felvétel érdekében az érintett harmadik ország szervek az alábbi követelményeknek kell megfelelnie:

b) minden faj és/vagy fajta tekintetében meg kell felelnie a Közösségben engedélyezett szervek vonatkozó közösségi követelményeknek, különösen:

- a törzskönyvekbe vagy tenyésztési főkönyvekbe történő bejegyzésre és nyilvántartásba vételre vonatkozó rendelkezéseknek,

- az állattenyésztés engedélyezésére vonatkozó rendelkezéseknek,

- az állati sperma, petesejtek és embriók felhasználására vonatkozó rendelkezéseknek,

- az állatok teljesítményvizsgálatára és tenyészérték-becslésére vonatkozó módszereknek;

c) az érintett harmadik ország hivatalos ellenőrző hatóságának felügyelete alatt áll;

d) vállalja, hogy törzskönyveiben vagy tenyésztési főkönyveiben az érintett vagy a közösségi jogszabályokban elismert fajok és/vagy fajták szerint felveszi vagy nyilvántartja a közösségi jog által elismert szervek származó, az 1. cikk (1) bekezdésében említett állatokat, azok spermáját, petesejtjeit és embrióit, valamint az ezekből származó állatokat.

(4) E cikk, különösen a (2) bekezdés d) pontja végrehajtási rendelkezéseit - amennyiben ez szükséges - a 12. cikkben meghatározott eljárás szerint kell elfogadni.

4 cikk

Az 1. cikkben említett állatoknak a behozatalhoz az alábbiaknak kell megfelelniük:

- egy, a 3. cikk (1) bekezdésében említett szerv által vezetett törzskönyvben vagy tenyésztési főkönyvben kell szerepelniük,

- a 12. cikk szerinti eljárás alapján kiállított tenyésztéstechnikai bizonyítvánnyal kell rendelkezniük,

- bizonyítékkal kell alátámasztani, hogy - a 12. cikkben meghatározott eljárás alapján megállapított szabályok szerint - az állatok egy, a Közösségben vezetett törzskönyvbe vagy tenyésztési főkönyvbe bevezetésre kerülnek.

5 cikk

Az 1. cikkben említett spermának a behozatalhoz az alábbiaknak kell megfelelniük:

- olyan állattól kell származnia, amelyet a 3. cikk (1) bekezdése szerinti listán szereplő szerv által vezetett törzskönyvbe vagy tenyésztési főkönyvbe jegyeztek be,

- olyan állattól kell származnia, amely - a 12. cikkben meghatározott eljárással összhangban, a vonatkozó közösségi jogszabályok által megállapított elvek szerint meghatározott - teljesítményvizsgálaton és tenyészérték-becslésen esett át,

- a 12. cikkben meghatározott eljárással összhangban meghatározott tenyésztéstechnikai bizonyítvánnyal kell rendelkeznie.

6 cikk

Az 1. cikkben említett petesejtnek a behozatalhoz az alábbiaknak kell megfelelniük:

- olyan állattól kell származnia, amelyet a 3. cikk (1) bekezdése szerinti listán szereplő szerv által vezetett törzskönyvbe vagy tenyésztési főkönyvbe jegyeztek be,

- a 12. cikkben meghatározott eljárással összhangban meghatározott tenyésztéstechnikai bizonyítvánnyal kell rendelkeznie.

7 cikk

Az 1. cikkben említett embrióknak a behozatalhoz az alábbiaknak kell megfelelniük:

- olyan állattól kell származnia, amelyet a 3. cikk (1) bekezdése szerinti listán szereplő szerv által vezetett törzskönyvbe vagy tenyésztési főkönyvbe jegyeztek be,

- a 12. cikkben meghatározott eljárással összhangban meghatározott tenyésztéstechnikai bizonyítvánnyal kell rendelkeznie.

8 cikk

A Bizottság a tagállam - megfelelő indoklással ellátott - kérésére vagy saját kezdeményezésére a 12. cikkben meghatározott eljárással összhangban - az adott harmadik országok különleges helyzetének figyelembe vétele érdekében - további tenyésztéstechnikai és származástani követelményeket állapíthat meg egyes, harmadik országokból származó állatok, sperma, petesejtek vagy embriók behozatalára vonatkozóan.

9 cikk

(1) Az 1. cikk (1) bekezdésében említett állatok tekintetében a 91/496/EGK irányelvet kell alkalmazni.

(2) Az 1. cikk (1) bekezdésében említett sperma, petesejtek és embriók tekintetében az 1990. december 10-i 90/675/EGK irányelvet kell alkalmazni.

(3) E cikk alkalmazásához - szükség szerint - a tenyésztéstechnikai ellenőrzésekre vonatkozóan - a 12. cikkben meghatározott eljárással összhangban - végrehajtási szabályokat lehet megállapítani.

10 cikk

A 3. cikk (1) bekezdésében említett listák és a 4-7. cikkben leírt feltételek kidolgozása érdekében a bizottsági és a tagállami szakértők helyszíni vizsgálatokat végeznek.

Az e vizsgálatok elvégzésével megbízott, tagállami szakértőket a tagállamok javaslata alapján a Bizottság nevezi ki.

Ezen ellenőrzéseket a Közösség nevében végzik, amely fedezi a felmerülő költségeiket.

Ezen ellenőrzések gyakoriságát és szabályait a 12. cikkben meghatározott eljárással összhangban kell meghatározni.

A 3. cikk (2) bekezdése b) pontjának súlyos megsértése esetén - különösen tekintettel az e cikk első bekezdésében említett helyszíni vizsgálatokkal kapcsolatos megállapításokra - a 12. cikkben említett eljárással összhangban intézkedéseket lehet elfogadni az 1. cikk (1) bekezdésében említett állatok, sperma, petesejt és embrió behozatalának felfüggesztése céljából.

11 cikk

A 77/504/EGK irányelv a következőképpen módosul:

- a 2. cikk második francia bekezdésében, a 3. cikk második bekezdésében és az 5. cikkben az "embriók" helyébe a "petesejtek és embriók" kifejezés lép.

12 cikk

Amennyiben az e cikk szerinti eljárást kell használni, a 77/505/EGK határozattal ( 12 ) létrehozott Állattenyésztés-technikai Állandó Bizottság a 88/661/EGK irányelv 11. cikkében meghatározott szabályokkal összhangban jár el.

13 cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 1995. július 1-jén megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal hazai joguknak azon főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadtak el.

(3) Az ebben az irányelvben szereplő rendelkezések végrehajtásáig a szerződés általános rendelkezéseivel összhangban a vonatkozó nemzeti jogszabályokat kell alkalmazni.

14 cikk

Ez az irányelv az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

15 cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

( 1 ) HL C 306., 1993.11.11., 11. o.

( 2 ) HL C 20., 1994.1.24., 518. o.

( 3 ) HL C 127., 1994.5.7., 7. o.

( 4 ) HL L 206., 1977.8.12., 8. o., legutóbb a 91/174/EGK irányelvvel módosított (HL L 85., 1991.4.5., 37. o. ) irányelv.,

( 5 ) HL L 382., 1988.12.31., 36. o.

( 6 ) HL L 153., 1989.6.6., 30. o.

( 7 ) HL L 224., 1990.8.18., 55. o.

( 8 ) HL L 85., 1991.4.5., 37. o.

( 9 ) HL L 373., 1990.12.31., 1. o., legutóbb az 1601/92/EGK rendelettel módosított (HL L 173., 1992.6.27., 13. o.) irányelv

( 10 ) HL L 268., 1991.9.24., 56. o., legutóbb a 92/438/EGK határozattal módosított (HL L 243., 1992.8.25., 27. o.) irányelv.

( 11 ) A vám- és statisztikai nómenklatúráról, valamint a közös vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. melléklete. Legutóbb a 3080/93/EGK rendelettel módosított (HL L 277., 1993.11.10.) rendelet.

( 12 ) HL L 206., 1977.8.12., 11. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31994L0028 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31994L0028&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01994L0028-20080903 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01994L0028-20080903&locale=hu