32006R2038[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 1891/2006/EK rendelete ( 2006. december 18. ) a hajók által okozott szennyezés elleni fellépés területén az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség cselekvéseinek többéves finanszírozásáról és az 1406/2002/EK rendelet módosításáról (EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1891/2006/EK RENDELETE

(2006. december 18.)

a hajók által okozott szennyezés elleni fellépés területén az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség cselekvéseinek többéves finanszírozásáról és az 1406/2002/EK rendelet módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 80. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően (2),

mivel:

(1) A parti államok között megkötött egyes kétoldalú és regionális megállapodások - mint például az 1992-es helsinki és az 1976-os barcelonai egyezmény - a tengeri szennyezési események esetére kölcsönös segítségnyújtást írnak elő.

(2) Az 1406/2002/EK rendelet (3) a tengeri biztonság magas, egységes és hatékony szintjének biztosítása és a hajók által okozott szennyezés megelőzése céljából létrehozta az Európai Tengerbiztonsági Ügynökséget (a továbbiakban: az ügynökség).

(3) A közösségi vizeken történt közelmúltbeli balesetekre - különösen az "Erika" és a "Prestige" olajszállítók baleseteire - adandó válaszként az 1406/2002/EK rendeletet módosító 724/2004/EK rendelet az ügynökség számára új feladatokat jelöl ki a hajók által okozott szennyezés megelőzésére és a szennyezés elleni fellépésre.

(4) Az ügynökség igazgatási tanácsa a szennyezés megelőzése és a szennyezés elleni fellépés körében elvégzendő új feladatainak végrehajtása érdekében, 2004. október 22-én cselekvési tervet fogadott el az olajszennyezés elhárítását célzó készültségre és a szennyezés elleni fellépésre, amely meghatározza az ügynökségnek az olajszennyezés esetén történő fellépési tevékenységeit, és amelynek különösen az a célja, hogy biztosítsa az ügynökség rendelkezésére álló pénzügyi eszközök optimális felhasználását (a továbbiakban: a cselekvési terv).

(5) A cselekvési terv meghatározása szerint az ügynökség szennyezés elleni fellépése az információs, az együttműködési és összehangolási, tevékenységekre vonatkozik és mindezeken túl a tagállamok számára történő műveleti segítségnyújtásra azáltal, hogy előzetes kérelemre szennyezésmentesítő hajókat biztosít számukra az olajszennyezés és egyéb - például veszélyes és mérgező anyagok által okozott - szennyezések elleni küzdelem érdekében. Az ügynökség különös figyelmet fordít a legsérülékenyebbekként meghatározott területekre, a segítségre szoruló bármely más terület támogatásának sérelme nélkül.

(6) Az ügynökség e területen kifejtett tevékenységei nem mentesíthetik a parti államokat azon kötelezettségük alól, hogy szennyezés esetére megfelelő fellépési mechanizmusokkal rendelkezzenek, és megfeleljenek a tagállamok vagy tagállamok csoportjai között e területen létező együttműködési megállapodásoknak. Tengeri szennyezés bekövetkezése esetén az ügynökség segítséget nyújt azon érintett tagállam(ok)nak, amelyek fennhatósága alatt a tisztítási műveleteket el fogják végezni.

(7) A cselekvési tervnek megfelelően az ügynökség aktív szerepet játszik egy olyan központi műholdképes szolgálat kifejlesztésében, amely a felügyeletre, a szennyezés korai felismerésére és a szennyezésért felelős hajók azonosítására szolgál. Ez az új rendszer javítja az adatok elérhetőségét és a hajók által okozott szennyezés elleni fellépés eredményességét.

(8) Az ügynökség által a tagállamoknak nyújtandó kiegészítő eszközöket a 2001/792/EK, Euratom tanácsi határozattal (4) a polgári védelmi segítségnyújtási beavatkozások terén - beleértve a véletlen tengeri szennyezést is - kialakított közösségi eljárás révén kell rendelkezésre bocsátani.

(9) A cselekvési terv teljes mértékű végrehajtásának biztosítása, továbbá a hajók által okozott szennyezés megelőzésének és a szennyezés elleni fellépésnek a jelenlegi szennyezésgátló tevékenységek kiterjesztése általi megerősítése érdekében az ügynökség számára gondoskodni kell egy, különösen az ügynökségnek a tagállamok részére történő műveleti segítségnyújtását finanszírozó, megvalósítható és költséghatékony rendszerről.

(10) Ezért szükséges a szennyezés elleni fellépés és egyéb járulékos cselekvések területén az ügynökségre bízott feladatok finanszírozása érdekében a megfelelő pénzügyi biztonságról gondoskodni egy többéves kötelezettségvállalás alapján. A közösségi hozzájárulás éves összegeit a hatályban lévő eljárásokkal összhangban kell meghatározni.

(11) A szennyezés elleni fellépésre fordítandó összegeknek a 2007-től 2013-ig tartó időszakot kell fedezniük, párhuzamosan az új pénzügyi tervvel.

(12) Az ugyanezen időszakot fedező pénzügyi keretösszeg ezért a cselekvési terv végrehajtására szolgál.

(13) E keretösszeget a legalacsonyabb szükséges összegnek kell tekinteni a hajók által okozott szennyezés elleni fellépésre vonatkozó, az ügynökségre bízott feladatok elvégzéséhez.

(14) A kötelezettségek legjobb felosztása és a hajók által okozott szennyezés elleni fellépés tekintetében előforduló változások figyelembevétele érdekében szükséges a cselekvések iránti különleges igények folyamatos figyelemmel kísérését biztosítani az éves pénzügyi kötelezettségek kiigazításának lehetővé tétele érdekében.

(15) Az ügyvezető igazgató által készített jelentés alapján az ügynökség igazgatási tanácsának ezért évente felül kell vizsgálnia a költségvetési kötelezettségvállalásokat annak érdekében, hogy az ügynökség költségvetése tartalmazza a szükséges kiigazításokat. Az 1406/2002/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Cél

E rendelet meghatározza a Közösségnek az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség költségvetéséhez történő pénzügyi hozzájárulásai részletes szabályait, a hajók által okozott szennyezés elleni fellépés és az egyéb járulékos cselekvések területén az ügynökségre az 1406/2002/EK rendelet 2. cikke értelmében kijelölt új feladatok végrehajtása érdekében.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

a) "ügynökség": az 1406/2002/EK rendelettel létrehozott Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség;

b) "regionális megállapodások": parti államok közötti kétoldalú és regionális megállapodások, amelyeket annak érdekében kötöttek, hogy tengeri szennyezési események során kölcsönösen segítséget nyújtsanak egymásnak;

c) "olaj": kőolaj bármely formájában, ideértve a nyersolajat, a fűtőolajat, az olajüledéket, a kőolaj maradékot és a finomított termékeket, az olajszennyezés elhárítását célzó készültségről, ellenintézkedésről és együttműködésről szóló 1990. évi nemzetközi egyezmény értelmében;

d) "veszélyes és mérgező anyagok": az olaj kivételével minden olyan anyag, amely tengeri környezetbe kerülve valószínűleg veszélyezteti az emberi egészséget, árt az élő erőforrásoknak és a tengeri élővilágnak, kárt okoz a tengeri környezet üdülési vagy egyéb jogszerű felhasználásában, a veszélyes és mérgező anyagok okozta szennyezés elhárítását célzó készültségről, ellenintézkedésről és együttműködésről szóló 2000. évi jegyzőkönyv értelmében.

3. cikk

Hatály

A Közösségnek az 1. cikkben említett pénzügyi hozzájárulását különösen a cselekvési tervben említett, valamint a következőkhöz kapcsolódó cselekvések finanszírozásának céljával utalják ki az ügynökségnek:

a) a hajók által okozott szennyezés elleni fellépés területén a legjobb gyakorlatok, a technológiák és innováció - például a hajók tartályürítése folyamatos figyelemmel kísérésének eszközei - gyűjtése, elemezése és terjesztése, valamint az azokra vonatkozó információ;

b) együttműködés és összehangolás, valamint a tagállamoknak és a Bizottságnak nyújtott technikai és tudományos segítségnyújtás a vonatkozó regionális megállapodások tevékenységeinek keretében;

c) műveleti segítségnyújtás és a hajók által véletlenül vagy szándékosan okozott szennyezések esetén a tagállamok szennyezéscsökkentő cselekvéseinek kiegészítő eszközökkel - mint például készenléti szennyezéscsökkentő hajókkal és felszerelésekkel - kérelemre történő támogatása.

4. cikk

Közösségi finanszírozás

A 3. cikkben említett feladatok végrehajtására szolgáló pénzügyi referenciaösszeg a 2007. január 1-jétől2013. december 31-ig tartó időszakra 154 000 000 EUR.

Az éves előirányzatokat a pénzügyi keret határain belül a költségvetési hatóság határozza meg. Ezzel kapcsolatban garantálni kell a tagállamoknak a 3. cikk c) pontja szerint járó műveleti segítségnyújtás szükséges összegét.

5. cikk

A létező kapacitások figyelemmel kísérése

Az ügynökség által a tagállamoknak nyújtott műveleti segítségnyújtás - mint például további szennyezésmentesítő hajók - követelményeinek meghatározása érdekében az ügynökség rendszeresen összeállítja az Európai Unió különböző régióiban rendelkezésre álló, szennyezések elleni - kereskedelmi és állami - fellépési mechanizmusok és fellépési kapacitások listáját.

6. cikk

A Közösség pénzügyi érdekeinek védelme

(1) A 2988/95/EK, Euratom tanácsi rendelettel (5) és a 2185/96/Euratom, EK tanácsi rendelettel (6), valamint az 1073/1999/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (7) összhangban a Bizottság és az ügynökség biztosítja, hogy az e rendelet alapján finanszírozott cselekvéseket végrehajtása során megvédjék a Közösség pénzügyi érdekeit a csalással, korrupcióval és egyéb jogellenes tevékenységekkel szemben, hatékony ellenőrzések és a jogosulatlanul kifizetett összegek beszedése, valamint - ha szabálytalanságokat állapítanak meg - hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciók révén.

(2) Az e rendelet alapján finanszírozott közösségi cselekvések tekintetében a 2988/95/EK, Euratom rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében említett szabálytalanság a közösségi jog valamely rendelkezésének megsértése vagy egy szerződéses kötelezettségnek valamely cselekmény vagy mulasztás útján, egy gazdasági szereplő által történő megszegése, amelynek eredményeként az Európai Unió általános költségvetése vagy az Európai Unió által kezelt költségvetések kárt szenvednek vagy szenvednének az indokolatlan kiadási tételek miatt.

(3) A Bizottság és az ügynökség saját feladatkörén belül külön-külön biztosítja a közösségi cselekvések e rendelet szerinti finanszírozása során a pénzeszközök optimális felhasználását.

7. cikk

Az 1406/2002/EK rendelet módosításai

Az 1406/2002/EK rendelet a következőképpen módosul:

a) A 10. cikk (2) bekezdése a következő ponttal egészül ki:

"l. e rendelet 15. cikk (2) bekezdésének g) pontjában említett jelentés alapján felülvizsgálja a k) pontban említett részletes cselekvési terv pénzügyi végrehajtását és a hajók által okozott szennyezés elleni fellépés területén az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség cselekvéseinek többéves finanszírozásáról szóló, 2006. december 18-i 1891/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (8) megállapított költségvetési kötelezettségvállalásokat. E felülvizsgálatot akkor kell elvégezni, amikor az ügynökség bevételeinek és kiadásainak a következő pénzügyi évre vonatkozó becslése az e rendelet 18. cikk (5) bekezdésében előírt módon elkészül."

b) A 15. cikk (2) bekezdése a következő ponttal egészül ki:

"g) minden évben január 31-ig a Bizottság és az igazgatási tanács részére benyújt egy, az ügynökség szennyezés elhárítását célzó készültségre és a szennyezés elleni fellépésre vonatkozó részletes cselekvési tervének pénzügyi végrehajtásáról szóló jelentést, és naprakész áttekintést ad az e terv alapján finanszírozott cselekvések helyzetéről. Ezt a jelentést a Bizottság tájékoztatás céljából benyújtja az Európai Parlamenthez, a 2850/2000/EK határozat 4. cikkével létrehozott bizottságnak, valamint a 2001/792/EK, Euratom határozat 9. cikkében említett bizottságnak.".

8. cikk

Félidős értékelés

Legkésőbb 2010. december 31. a Bizottság, az ügynökség által szolgáltatott információ alapján, az Európai Parlament és a Tanács részére egy, az e rendelet végrehajtásáról szóló jelentést nyújt be. A jelentés - amelyet az ügynökség igazgatási tanácsa hatáskörének sérelme nélkül kell elkészíteni - a 2007. január 1-jétől2009. december 31-ig tartó időszakra vonatkozó kötelezettségek és kiadások tekintetében tartalmazza a 4. cikkben említett közösségi hozzájárulások felhasználásának eredményeit.

E jelentés alapján a Bizottság, amennyiben szükségese rendelet módosítását javasolja a hajók okozta szennyezések - ideértve az olaj, illetve a veszélyes vagy mérgező anyagok által okozott szennyezéseket is - elleni küzdelem terén elért tudományos eredmények figyelembe vétele érdekében.

9. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. december 18.

az Európai Parlament részéről

az elnök

J. BORRELL FONTELLES

a Tanács részéről

az elnök

J.-E. ENESTAM

(1) HL C 28., 2006.2.3., 16. o.

(2) Az Európai Parlament 2006. szeptember 5-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2006. december 18-i határozata.

(3) HL L 208., 2002.8.5., 1. o. A legutóbb a 724/2004/EK rendelettel (HL L 129., 2004.4.29., 1. o.) módosított rendelet.

(4) HL L 297., 2001.11.15., 7. o.

(5) A Tanács 1995. december 18-i 2988/95/EK, Euratom rendelete az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről (HL L 312., 1995.12.23., 1. o.).

(6) A Tanács 1996. november 11-i 2185/96/Euratom, EK rendelete az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek csalással és egyéb szabálytalanságokkal szembeni védelmében a Bizottság által végzett helyszíni ellenőrzésekről és vizsgálatokról (HL L 292., 1996.11.15., 2. o.).

(7) Az Európai Parlament és a Tanács 1999. május 25-i 1073/1999/EK rendelete az Európai Csaláselleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott vizsgálatokról (HL L 136., 1999.5.31., 1. o.).

(8) HL L 394, 30.12.2006, p. 1

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32006R2038 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32006R2038&locale=hu