32001D0810[1]

A Bizottság határozata (2001. november 21.) bizonyos hatóanyagoknak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő lehetséges felvételére vonatkozó döntésről (az értesítés a C(2001) 3685. számú dokumentummal történt)EGT vonatkozású szöveg

A Bizottság határozata

(2001. november 21.)

bizonyos hatóanyagoknak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő lehetséges felvételére vonatkozó döntésről

(az értesítés a C(2001) 3685. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2001/810/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a 2001/49/EK bizottsági irányelvvel [1] módosított, a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelvre [2],

tekintettel a legutóbb a 2266/2000/EK rendelettel [3] módosított, a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 91/414/EGK tanácsi irányelv 8. cikkének (2) bekezdésében említett munkaprogram első szakaszának végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1992. december 11-i 3600/92/EGK bizottsági rendeletre [4] és különösen annak 7. cikke (3A) bekezdése d) pontjára és (4) bekezdésére,

mivel:

(1) A legutóbb a 2230/95/EK rendelettel [5] módosított, a növényvédő szerek hatóanyagainak megállapításáról, valamint a 3600/92/EGK rendeletet referensként végrehajtó tagállamok kijelöléséről szóló, 1994. április 27-i 933/94/EK bizottsági rendelet [6] az egyes hatóanyagok esetében kijelölte a referens tagállamokat és a bejelentőket.

(2) A 3600/92/EGK rendelet 7. cikke előírta, hogy minden egyes hatóanyagra vonatkozóan a referensként kijelölt tagállamnak meg kell vizsgálnia a dossziékat, valamint a bejelentők által az említett rendelet 6. cikke (1) bekezdésének előírásai szerint benyújtott információkra vonatkozóan be kell nyújtania a Bizottságnak egy értékelő jelentést.

(3) A referens tagállamok benyújtották ezeket a jelentéseket, amelyekben további adatszolgáltatási követelményeket határoztak meg. A jelentések kézhezvételekor a Bizottság a tagállamok tájékoztatása céljából közreadta azokat, valamint a 3600/92/EGK rendelet 7. cikke (3) bekezdésének előírásai szerint konzultációkat folytatott a tagállamok szakértőivel és a főbb bejelentőkkel. Az e határozat I. mellékletében említett többi hatóanyag jelentéseire, illetve különösen az adatszolgáltatásra vonatkozóan azonban a Bizottság számára még nem volt lehetséges a 3600/92/EGK rendelet 7. cikke (3) bekezdésének előírásai szerint konzultációkat folytatni a tagállamok szakértőivel vagy a bejelentők bármelyikével.

(4) A 3600/92/EGK rendelet 7. cikkének (4) bekezdése előírja, hogy az összes szükséges adatot legkésőbb 2002. május 25-ig be kell nyújtani; azon kivételes esetekben, amikor a referens tagállam és a Bizottság 2001. május 25-ig nem tudta meghatározni e tanulmányokat, egy alternatív határidő határozható meg. A benyújtandó tanulmányok időtartama és vizsgálati feltételei alapján egy ilyen későbbi alternatív határidő meghatározása a benalaxil, a klórtoluron és a dinokap esetében, a hosszú távú tanulmányokra vonatkozóan pedig a benomil, a cipermetrin és a klórtoluron esetében indokolt. A bejelentő felelőssége annak biztosítása, hogy a dossziéi úgy legyenek összeállítva, hogy a reprezentatív felhasználási módok egy korlátozott körére vonatkozóan megfeleljenek a 91/414/EGK irányelv II. és III. melléklete összes adatszolgáltatási előírásának. E hatóanyagok bejelentőinek a dossziéik összeállításához szükséges tanulmányok elvégzésének támogatása érdekében azonban a Bizottság, a Növény-egészségügyi Állandó Bizottsággal folytatott konzultációt követően, meghatározott bizonyos tanulmányokat és információkat, amelyek a hatóanyagok biztonságának és hatékonyságának felméréséhez szükségesek.

(5) Az idáig benyújtott információk nem elegendőek annak meghatározására, hogy a javasolt felhasználási feltételek mellett az érintett hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerek általában megfelelnek-e a 91/414/EGK irányelv 5. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott követelményeknek. Emiatt nem lehet eldönteni, hogy e hatóanyagokat felvegyék-e a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe.

(6) A 91/414/EGK irányelv 8. cikkének (3) bekezdése előírja, hogy a tagállamoknak az adatszolgáltatásra vonatkozó nemzeti rendelkezések szerint kell alkalmazniuk a 4. cikk (1) bekezdése b) pontjának i-v. alpontját és c)-f) pontját. A (2) preambulumbekezdésben említett értékelőjelentés-tervezetek nem azonosítottak olyan problémákat, amelyek megfelelő, tagállami szintű kockázatkezelési intézkedésekkel nem enyhíthetők. Ezért e szakaszban az érintett hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerek használatának az előírt információk benyújtása és kiértékelése előtti felfüggesztése nem helyénvaló. Ezért határozatot kell hozni e hatóanyagok a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő lehetséges felvételéről szóló döntés elhalasztásáról.

(7) A Növény-egészségügyi Állandó Bizottságban (a továbbiakban: bizottság) folytatott részletes megbeszéléseket követően a bizottság véleményével összhangban a Bizottság meghatározta azokat a további adatokat, amelyek annak meghatározásához szükségesek, hogy a 91/414/EGK irányelv (4) preambulumbekezdésben említett hatóanyagok megfelelnek-e az irányelv 5. cikke követelményeinek. A referens tagállamoknak ezért részletesen tájékoztatniuk kell a bejelentőket az összes olyan további vizsgálatról és információról, amely e követelmények kielégítésének bizonyításához szükséges.

(8) A tagállamok és a Bizottság munkájának megtervezése érdekében annak a bejelentőnek, aki azt kívánja, hogy a referens tagállam és a Bizottság folytassa a felülvizsgálati folyamatot, feltételek nélkül vállalnia kell a további előírt információk benyújtását. Annak érdekében, hogy a Bizottság kellő időben befejezhesse a 3600/92/EGK rendelet által létrehozott programra vonatkozó munkáját, határidőt kell meghatározni a hatóanyagok bejelentőinek az akták elkészítésének befejezésére vonatkozóan. E határidőnek a megfelelő vizsgálatok végrehajtásához szükséges időt figyelembe véve a lehető legrövidebbnek kell lennie.

(9) Amennyiben egy adott hatóanyag esetében ezen irányelvnek a szükséges információk benyújtására vonatkozó követelményeit nem teljesítették, az érdekelt felek számára nincs akadálya annak, hogy egy későbbi időpontban, a 91/414/EGK irányelv 6. cikkének (2) bekezdésében leírt eljárás szerint kérhessék a hatóanyag felvételét annak az irányelvnek az I. mellékletébe.

(10) Ez a határozat nem sérti a Bizottság által legutóbb Ausztria, Finnország és Svédország csatlakozási okmányával módosított, a meghatározott hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerek forgalomba hozatalának és használatának tilalmáról szóló, 1978. december 21-i 79/117/EGK tanácsi irányelv [7] keretében egy későbbi szakaszban e a hatóanyagokkal kapcsolatban vállalt intézkedéseket.

(11) Az e határozatban meghatározott intézkedések összhangban vannak a Növény-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A mellékletben említett hatóanyagok esetében a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő lehetséges felvételükre vonatkozó döntést az e határozat 2. cikkében említett információk kézhezvételéig el kell halasztani.

2. cikk

A referens tagállamoknak az e határozat mellékletében felsorolt összes hatóanyagra vonatkozóan értesíteniük kell a bejelentőket, hogy a dossziéikat úgy kell kiegészíteniük, hogy a 91/414/EGK irányelv II. és III. mellékletének összes adatszolgáltatási követelménye teljesüljön a reprezentatív felhasználási módok egy korlátozott köre esetében. A referens tagállamoknak értesíteniük kell a bejelentőket arról, hogy az esetlegesen később meghatározott további követelmények sérelme nélkül, a Növény-egészségügyi Állandó Bizottsággal folytatott konzultációt követően a Bizottság által meghatározott további tanulmányok és információk szükségesek.

Az egyes referens tagállamoknak értesíteniük kell minden egyes érintett bejelentőt arról, hogy amennyiben a bejelentő azt kívánja, hogy a referens tagállam és a Bizottság folytassa a hatóanyagnak a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő felvételére irányuló felülvizsgálati folyamatát, akkor ennek a határozatnak a kihirdetését követő három hónapon belül a bejelentőnek közölnie kell a referens tagállammal és a Bizottsággal, hogy vállalja azt, hogy dossziéja legkésőbb a mellékletben meghatározott határidőig megfelel a 91/414/EGK irányelv II. és III. melléklete követelményeinek, valamint a lehető leghamarabb, de legkésőbb az ezen irányelv mellékletében meghatározott határidőig, benyújtja az első bekezdésben említett tanulmányokat és információkat.

3. cikk

Ha bizonyos hatóanyagok esetében a szükséges információ nem érkezik be a mellékletben megadott határidőn belül, akkor a referens tagállamnak a lehető leghamarabb, de legkésőbb két hónapon belül, értesítenie kell erről a Bizottságot.

4. cikk

A referens tagállamoknak haladéktalanul értesíteniük kell az 1. cikkben említett hatóanyagok bejelentőit e határozatról.

5. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2001. november 21-én.

a Bizottság részéről

David Byrne

a Bizottság tagja

[1] HL L 176., 2001.6.29., 61. o.

[2] HL L 230., 1991.8.19., 1. o.

[3] HL L 259., 2000.10.13., 27. o.

[4] HL L 366., 1992.12.15., 10. o.

[5] HL L 225., 1995.9.22., 1. o.

[6] HL L 107., 1994.4.28., 8. o.

[7] HL L 33., 1979.2.8., 36. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

| A tanulmányok benyújtásának végső határideje | A meghatározott hosszú távú tanulmányok benyújtásának végső határideje |

Alaklór | 2002.5.25. | 2002.12.31. |

Alfa-cipermetrin | 2002.5.25. | |

Benalaxil | 2003.1.31. | 2003.5.25. |

Benomil | 2002.5.25. | 2003.12.31. |

Bromoxinil | 2002.5.25. | 2003.5.25. |

Klórtalonil | 2002.5.25. | 2003.5.25. |

Klórtoluron | 2002.11.30. | 2003.12.31. |

Cipermetrin | 2002.5.25. | 2003.6.30. |

Dinokap | 2002.12.31. | 2003.12.31. |

Endoszulfán | 2002.5.25. | 2003.5.31. |

Ioxinil | 2002.5.25. | 2003.5.25. |

Metamidofosz | 2002.5.25. | 2003.5.25. |

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32001D0810 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32001D0810&locale=hu

Tartalomjegyzék