32012L0023[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 2012/23/EU irányelve ( 2012. szeptember 12. ) a 2009/138/EK irányelv (Szolvencia II) átültetésének időpontja és alkalmazásának időpontja, valamint egyes irányelvek hatályon kívül helyezésének időpontja tekintetében történő módosításáról EGT-vonatkozású szöveg

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2012/23/EU IRÁNYELVE

(2012. szeptember 12.)

a 2009/138/EK irányelv (Szolvencia II) átültetésének időpontja és alkalmazásának időpontja, valamint egyes irányelvek hatályon kívül helyezésének időpontja tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 53. cikke (1) bekezdésére és 62. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete a nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

rendes jogalkotási eljárás keretében (1),

mivel:

(1) A biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról szóló, 2009. november 25-i 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (Szolvencia II) (2) létrehozza az Unió biztosítói és viszontbiztosítói szabályozásának és felügyeletének modern, kockázatalapú rendszerét. Ez a rendszer elengedhetetlen ahhoz, hogy biztonságos és stabil biztosítási ágazat jöjjön létre, amely fenntartható biztosítási termékeket kínál, és hosszú távú befektetések, valamint a stabilitás ösztönzése révén támogatja a reálgazdaságot.

(2) A 2009/138/EK irányelv az átültetése határidejeként 2012. október 31-ét és az alkalmazása időpontjaként 2012. november 1-jét határozza meg. Az említett irányelv továbbá 2012. november 1-jét határozza meg a hatályos biztosítási és viszontbiztosítási irányelvek (3) (a továbbiakban együttesen: Szolvencia I) hatályon kívül helyezésének időpontjaként.

(3) A Bizottság 2011. január 19-én többek között a 2009/138/EK irányelv módosításáról szóló javaslatot fogadott el a biztosítási ágazat új felügyeleti struktúrájának, nevezetesen az európai felügyeleti hatóság (az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) létrehozásának a figyelembevétele érdekében (a továbbiakban: Omnibus II javaslat). Az Omnibus II javaslat rendelkezik a 2009/138/EK irányelv átültetésére vonatkozó időpont és alkalmazására vonatkozó időpont, valamint a Szolvencia I hatályon kívül helyezésére meghatározott időpont későbbi időpontra történő módosításáról is.

(4) Az Omnibus II javaslat összetettségét tekintve fennáll annak a kockázata, hogy nem fog hatályba lépni a 2009/138/EK irányelv átültetése időpontját és az alkalmazása időpontját megelőzően. Az említett időpontok változatlanul hagyása azzal a következménnyel járna, hogy a 2009/138/EK irányelvet az Omnibus II javaslatban előírt átmeneti szabályok és megfelelő kiigazítások hatálybalépése nélkül hajtják végre.

(5) Annak elkerülése érdekében, hogy a tagállamokra a 2009/138/EK irányelv átültetése, majd később, az Omnibus II javaslatban előirányzott új struktúra kapcsán túlzottan nagy jogalkotási teher nehezedjen, célszerű a 2009/138/EK irányelv átültetésére meghatározott időpontot későbbi időpontra módosítani.

(6) Annak érdekében, hogy a felügyeleteknek és a biztosítóknak, valamint viszontbiztosítóknak elegendő idejük legyen felkészülniük az új felügyeleti rendszer alkalmazására, célszerű a 2009/138/EK irányelv alkalmazásának későbbi időpontjáról is rendelkezni.

(7) A jogbiztonság érdekében indokolt a Szolvencia I hatályon kívül helyezésének időpontját ennek megfelelően egy későbbi időpontra módosítani.

(8) Tekintettel arra, hogy rövid idő marad a 2009/138/EK irányelvben meghatározott időpontokig, ezen irányelvnek indokolt haladéktalanul hatályba lépnie,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 2009/138/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. A 309. cikk (1) bekezdése a következőképpen módosul:

a) az első albekezdésben a "2012. október 31-ig" időpont helyébe "2013. június 30-ig" lép;

b) az első albekezdés után a szöveg a következő albekezdéssel egészül ki:

"Az első albekezdésben említett törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket 2014. január 1-jétől kell alkalmazni."

2. A 310. cikk első bekezdésében a "2012. november 1-jével" időpont helyébe "2014. január 1-jével" lép.

3. A 311. cikk második bekezdésében a "2012. november 1-jétől" időpont helyébe "2014. január 1-jétől" lép.

2. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

3. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Strasbourgban, 2012. szeptember 12-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

M. SCHULZ

a Tanács részéről

az elnök

A. D. MAVROYIANNIS

(1) Az Európai Parlament 2012. július 3-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2012. szeptember 5-i határozata.

(2) HL L 335., 2009.12.17., 1. o.

(3) A Tanács 64/225/EGK irányelve (1964. február 25.) a viszontbiztosítás és a visszaengedményezés területén a letelepedés és a szolgáltatásnyújtás szabadságára vonatkozó korlátozások megszüntetéséről (HL 56., 1964.4.4., 878/64. o.); a Tanács 73/239/EGK első irányelve (1973. július 24.) az életbiztosítás körén kívül eső közvetlen biztosítási tevékenység megkezdésére és gyakorlására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról (HL L 228., 1973.8.16., 3. o.); a Tanács 73/240/EGK irányelve (1973. július 24.) az életbiztosítás körén kívül eső közvetlen biztosítási üzletág tekintetében a letelepedés szabadságát akadályozó korlátok eltörléséről (HL L 228., 1973.8.16., 20. o.); a Tanács 76/580/EGK irányelve (1976. június 29.) a 73/239/EGK irányelv módosításáról (HL L 189., 1976.7.13., 13. o.); a Tanács 78/473/EGK irányelve (1978. május 30.) a közösségi együttes biztosítással kapcsolatos törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról (HL L 151., 1978.6.7., 25. o.); a Tanács 84/641/EGK irányelve (1984. december 10.) a 73/239/EGK első irányelvnek elsősorban az utazási segítségnyújtás vonatkozásában történő módosításáról (HL L 339., 1984.12.27., 21. o.); a Tanács 87/344/EGK irányelve (1987. június 22.) a jogvédelmi biztosítással kapcsolatos törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról (HL L 185., 1987.7.4., 77. o.); a Tanács 88/357/EGK második irányelve (1988. június 22.) az életbiztosítás körén kívül eső közvetlen biztosításokra vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról és a szolgáltatásnyújtás szabadságának tényleges gyakorlását elősegítő rendelkezések megállapításáról (HL L 172., 1988.7.4., 1. o.); a Tanács 92/49/EGK második irányelve (1992. június 18.) az életbiztosítás körén kívül eső közvetlen biztosításra vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról (harmadik nem életbiztosítási irányelv) (HL L 228., 1992.8.11., 1. o.); az Európai Parlament és a Tanács 98/78/EK irányelve (1998. október 27.) a biztosítási csoportok biztosítóintézeteinek kiegészítő felügyeletéről (HL L 330., 1998.12.5., 1. o.); az Európai Parlament és a Tanács 2001/17/EK irányelve (2001. március 19.) a biztosítóintézetek reorganizációjáról és felszámolásáról (HL L 110., 2001.4.20., 28. o.); az Európai Parlament és a Tanács 2002/83/EK irányelve (2002. november 5.) az életbiztosításról (HL L 345., 2002.12.19., 1. o.); az Európai Parlament és a Tanács 2005/68/EK irányelve (2005. november 16.) a viszontbiztosításról (HL L 323., 2005.12.9., 1. o.).

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32012L0023 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32012L0023&locale=hu