Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

Egy bíró ítéletei

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét! Érdemes hangot ráadni. Bővebben

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

32002R1360[1]

A Bizottság 1360/2002/EK rendelete (2002. június 13.) a közúti közlekedésben használt menetíró készülékről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendeletnek a műszaki fejlődéshez történő hetedik hozzáigazításárólEGT vonatkozású szöveg.

A Bizottság 1360/2002/EK rendelete

(2002. június 13.)

a közúti közlekedésben használt menetíró készülékről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendeletnek a műszaki fejlődéshez történő hetedik hozzáigazításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a 2135/98/EK rendelettel [1] módosított, a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló, 1985. december 20-i 3821/85/EGK tanácsi rendeletre [2], és különlegesen annak 17. és 18. cikkére,

mivel:

(1) A 3821/85/EGK rendelet I. melléklete B. részében szereplő műszaki meghatározásokat hozzá kell igazítani a műszaki fejlődéshez, különleges figyelmet fordítva a rendszer általános biztonságára, valamint a menetíró készülék és a járművezetői kártya közötti működésének összehangolhatóságára.

(2) A berendezés hozzáigazítása szükségessé teszi a 3821/85/EGK rendelet jóváhagyási jeleket és típusbizonyítványokat meghatározó II. mellékletének kiigazítását.

(3) A 3821/85/EGK rendelet 18. cikkével létrehozott bizottság nem nyilvánított véleményt a javasolt intézkedésekről, ezért a Bizottság az ezen intézkedésekre vonatkozó javaslatát benyújtotta a Tanácshoz.

(4) A 3821/85/EGK rendelet 18. cikke (5) bekezdésének b) pontjában megállapított határidő lejártával a Tanács nem határozott, ezért a Bizottság feladata, hogy elfogadja ezen intézkedéseket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2135/98/EGK rendelet mellékletének helyébe e rendelet melléklete lép.

2. cikk

A 3821/85/EGK rendelet II. melléklete a következőképpen módosul:

1. Az I. fejezet 1. pontjának első albekezdése a következőképpen módosul:

- Görögország esetében a "GR" megkülönböztető jel helyébe a "23" lép,

- Írország esetében az "IRL" megkülönböztető jel helyébe a "24" lép,

- Ausztria esetében a felsorolás a "12" megkülönböztető jellel egészül ki,

- Finnország esetében a felsorolás a "17" megkülönböztető jellel egészül ki,

- Svédország esetében a felsorolás az "5" megkülönböztető jellel egészül ki.

2. Az I. fejezet 1. pontjának második albekezdése a következőképpen módosul:

- az "adatrögzítő lap" szavakat követően az "illetve tachográf-kártya" szavakkal egészül ki.

3. Az I. fejezet 2. pontjának első albekezdése a következőképpen módosul:

- az "adatrögzítő lapon" szavakat követően a "valamint minden egyes tachográf-kártyán" szavakkal egészül ki.

4. A II. fejezetben a cím az alábbi szavakkal egészül ki: "AZ I. MELLÉKLETNEK MEGFELELŐ TERMÉKEK ESETÉBEN".

5. A szöveg az alábbi III. fejezettel egészül ki:

"III. TÍPUSBIZONYÍTVÁNY AZ I. MELLÉKLET B. RÉSZÉNEK MEGFELELŐ TERMÉKEK ESETÉBEN

Miután valamely tagállam jóváhagyást adott ki, az alábbi minta szerinti típusbizonyítványt bocsátja ki a kérelmező számára. Amikor tájékoztatja a többi tagállamot a kiadott jóváhagyásokról vagy adott esetben a visszavonásról, a tagállam e bizonyítvány másolatait használja."

+++++ TIFF +++++

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2002. június 13-án.

a Bizottság részéről

Loyola de Palacio

alelnök

[1] HL L 274., 1998.10.9., 1. o.

[2] HL L 370., 1985.12.31., 8. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

"

I. B MELLÉKLET

A KIALAKÍTÁSSAL, VIZSGÁLATTAL, FELSZERELÉSSEL ÉS AZ ELLENŐRZÉSSEL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK

TARTALOMJEGYZÉK

I.

II.

1.

2.

3.

4.

III.

1.

2.

2.1.

2.2.

3.

4.

5.

6.

6.1.

6.2.

6.3.

7.

8.

9.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

10.

11.

12.

12.1.

12.1.1.

12.1.2.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

12.10.

12.11.

12.12.

12.13.

12.14.

12.15.

13.

14.

15.

15.1

15.2.

15.3.

15.4.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

IV.

1.

2.

3.

4.

5.

5.1.

5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

5.1.4.

5.2.

5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

5.2.4.

5.2.5.

5.2.6.

5.2.7.

5.2.8.

5.2.9.

5.2.10.

5.2.11.

5.3.

5.3.1.

5.3.2.

5.3.3.

5.3.4.

5.3.5.

5.3.6.

5.3.7.

5.3.8.

5.3.9.

5.3.10.

5.4.

5.4.1.

5.4.2.

5.4.3.

5.5.

5.5.1.

5.5.2.

5.5.3.

V.

1.

2.

3.

VI.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

VII.

VIII.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1. függelék

2. függelék

3. függelék

4. függelék

5. függelék

6. függelék

7. függelék

8. függelék

9 függelék

10. függelék

11. függelék

I. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

E mellékletben:

"aktiválás" :

azon fázis, amelyben a menetíró készülék teljes mértékben üzemképessé válik, és valamennyi funkcióját üzembe helyezi, beleértve a biztonsági funkciókat is;

A menetíró készülék aktiválásához a műhelykártya használatára és a megfelelő PIN kód bevitelére van szükség;

"hitelesítés" : azon funkció, amelynek célja a személyazonosság megállapítása és ellenőrzése;

"hitelesség" : azon tulajdonság, hogy az információ egy olyan féltől származik, akinek személye ellenőrizhető;

"beépített teszt (BIT)" : olyan, kérésre végrehajtott tesztek, amelyeket a kezelő vagy egy külső berendezés indít el;

"naptári nap" : 00 óra 00 perctől 24 óra 00 percig terjedő nap. Minden naptári nap az összehangolt nemzetközi világidőhöz (UTC) viszonyítandó;

"kalibrálás" :

azon gépjárműparaméterek aktualizálása és megerősítése, amelyeket az adatmemóriában kell tartani. A gépjármű-paraméterek magukban foglalják a gépjármű azonosítását (jármű alvázszáma, rendszám és a regisztráló tagállam), valamint a gépjármű jellemzőit (w; k; l, abroncsméret; sebességkorlátozó készülék beállítása /adott esetben/, az aktuális UTC idő, az aktuális kilométer-számláló érték);

a menetíró készülék kalibrálása megköveteli a műhelykártya használatát;

"kártyaszám" :

azon 16 alfanumerikus karakterből álló szám, amely egyértelműen azonosítja a tachográf-kártyát egy tagállamon belül. A kártyaszám magában foglal egy konszekutív indexet (adott esetben), egy csereindexet és egy megújítási indexet;

ezért egy kártyát egyedül a kibocsátó tagállam kódjával és a kártyaszámmal lehet azonosítani;

"a kártya konszekutív indexe" : egy kártyaszám azon tizennegyedik alfanumerikus karaktere, amely arra szolgál, hogy megkülönböztesse az olyan társaságnak vagy szervnek kibocsátott különböző kártyákat, amely jogosult több tachográf-kártyát is átvenni. A társaságot vagy szervet egyedül a kártyaszám első 13 karaktere azonosítja;

"a kártya megújítási indexe" : a kártyaszám azon 16. alfanumerikus karaktere, amelyet minden olyan esetben növelni kell, amikor egy tachográf-kártyát megújítanak;

"kártyacsere-index" : a kártyaszám azon 15. alfanumerikus karaktere, amelyet minden olyan esetben nő, amikor egy tachográf-kártyát kicserélnek;

"jármű jellemző együtthatója" : a jármű és a menetíró készülék közötti kapcsolatot biztosító alkatrész (sebességváltó kimenőtengelye vagy a keréktengely) által - mialatt a jármű rendes vizsgálati feltételek mellett egy kilométernyi távolságot tesz meg - kibocsátott kimeneti jel értékét megadó jellemző számjegyadat (ld. a VI.5. fejezetet). A jellemző együtthatót kilométerenkénti impulzusok (w = ... imp/km) kell kifejezni;

"vállalkozás adatkártyája" :

egy olyan tachográf-kártya, amelyet valamely tagállam hatóságai bocsátanak ki a menetíró készülékkel felszerelt járművek tulajdonosai vagy fenntartói részére;

A vállalkozás adatkártyája azonosítja a céget, és lehetővé teszi a menetíró készülékben tárolt adatok megjelenítését, letöltését és kinyomtatását. A kártya más vállalkozások számára lezárt.

"menetíró készülék állandója" : az 1 kilométernyi megtett távolság kijelzéséhez és rögzítéséhez szükséges bemenő jel értékét megadó jellemző számérték; ezen állandót kilométerenkénti impulzusszámban (k = ... imp/km) kell kifejezni;

a "folyamatos járművezetési időt" a menetíró készülék számítja ki, mint [1] : egy meghatározott járművezető mindenkori akkumulált járművezetési ideje, utolsó KÉSZENLÉTE vagy SZÜNETE/PIHENÉSE vagy 45 perces vagy ennél hosszabb ISMERETLEN [2]időszaka óta (ez utóbbi időszak több 15 perces vagy ennél hosszabb időszakból állhat). A számítások szükség szerint figyelembe veszik a járművezetői kártyán rögzített korábbi tevékenységeket. Amennyiben a járművezető nem helyezte be a kártyáját, a számítások az azon időtartamra vonatkozó, a memóriában regisztrált adatokon alapulnak, amikor nem helyeztek kártyát a nyílásba;

"ellenőrzőkártya" :

azon tachográf-kártya, amelyet a tagállam hatóságai bocsátanak ki az illetékes nemzeti ellenőrző hatóság részére;

az ellenőrző kártya azonosítja az ellenőrző szervet és esetleg az ellenőrző személyt, valamint lehetővé teszi a hozzáférést az adatmemóriában vagy a járművezetői kártyán tárolt adatokhoz leolvasás, kinyomtatás, illetve letöltés céljából;

a "kumulatív szünetidőt" a menetíró készülék számítja ki [3] :

egy meghatározott járművezető kumulatív szünetidejét úgy kell kiszámítani, mint a KÉSZENLÉTBŐL vagy SZÜNETBŐL/PIHENÉSBŐL vagy a 45 perces vagy ennél hosszabb ISMERETLEN [4]időszakból álló azon mindenkori akkumulált idő, amely az utolsó KÉSZENLÉT vagy SZÜNET/PIHENÉS, vagy 45 perces, illetve ennél hosszabb ISMERETLEN [5]időszak óta telt el (ezen utóbbi időszak állhat több 15 perces vagy ennél hosszabb időszakból is).

A számítások szükség szerint figyelembe veszik a járművezetői kártyán rögzített korábbi tevékenységeket. Az ismeretlen, negatív tartamú (az ismeretlen időszak kezdete > az ismeretlen időszak vége), két különböző menetíró készülék közötti időátfedéseknek köszönhető időszakokat nem kell a számításnál figyelembe venni.

Amennyiben a járművezető nem helyezte be a kártyáját, úgy a vonatkozó számítások azokon a memóriában rögzített adatokon alapulnak, amelyek azon időtartamra vonatkoznak, amikor nem helyeztek kártyát a megfelelő kártyaleolvasó egységbe;

"adatmemória" : a menetíró készülékbe épített elektronikus adattároló berendezés;

"digitális aláírás" : egy adatblokkhoz csatolt olyan adat vagy egy adatblokk olyan rejtjelzett átalakítása, amely lehetővé teszi az adatblokk címzettjének, hogy meggyőződhessen az adatblokk hitelességéről és integritásáról;

"letöltés" :

a jármű adatmemóriájában vagy a tachográf-kártya memóriájában tárolt komplett adatkészletnek vagy annak egy részének lemásolása a digitális aláírással együtt.

a letöltés nem törölhet vagy változtathat meg egyetlen tárolt adatot sem;

"járművezetői kártya" :

azon tachográf-kártya, amelyet a tagállam hatóságai bocsátottak ki egy adott járművezető részére;

a járművezetői kártya azonosítja a járművezetőt, és lehetővé teszi a járművezető tevékenységére vonatkozó adat tárolását;

"gumiabroncsok tényleges kerülete" : azon távolságok átlaga, amelyet a járművet mozgató egyes kerekek (hajtókerekek) egy teljes fordulat során megtesznek. E távolságok mérését rendes vizsgálati körülmények között (lásd a VI.5. fejezet) kell elvégezni, és 1 = mm-ben kell kifejezni. A járműgyártók e távolságmérést egy olyan elméleti számítással helyettesíthetik, amely figyelembe veszi a terheletlen, üzemkész jármű tengelynyomás-eloszlását [6]. Az ilyen elméleti számításra vonatkozó módszereket a tagállam illetékes hatóságának jóvá kell hagynia.

"esemény" : a menetíró készülék által felderített olyan rendellenes működés, amely csalási kísérletből eredhet;

"hiba" : a menetíró készülék által felderített olyan rendellenes működés, amely egy berendezés hibás működéséből vagy meghibásodásából eredhet;

"beépítés" : a menetíró készülék beszerelése a járműbe;

"mozgásérzékelő" : a menetíró készülék azon része, amely jelzi a jármű sebességét, illetve a megtett távolságot;

"nem érvényes kártya" : olyan kártya, mely az érzékelés során hibásnak bizonyul, vagy amelynek a kezdeti hitelesítése nem sikerült, vagy amely nem érte még el érvényességi idejének kezdetét, illetve amelynek már lejárt az érvényességi ideje;

"menetíró készülék nem szükséges" : amikor a menetíró készülék használata nem szükséges a 3820/85/EGK tanácsi rendelet előírásaival összhangban;

"gyorshajtás" : a jármű engedélyezett sebességének túllépése; definíció szerint az a 60 másodpercet meghaladó időszak, amely alatt a jármű mért sebessége meghaladja a Közösségben egyes gépjármű-kategóriákra sebességkorlátozó készülékek felszereléséről és használatáról szóló, 1992. február 10-i 92/6/EGK tanácsi irányelv [7]szerinti, a sebességkorlátozó készülék beállítására megállapított legnagyobb értéket;

"időszakos felülvizsgálat" : az ellenőrző műveletek olyan sorozata, amelynek célja annak biztosítása, hogy a menetíró készülék megfelelően működjön, és hogy a szabályozói megfeleljenek a jármű paramétereinek;

"nyomtató" : a menetíró készülék azon komponense, amely biztosítja a tárolt adatok kinyomtatását;

"menetíró készülék" : a közúti járműbe történő beépítésre szánt teljes készülék, amely automatikusan vagy félautomatikusan feltünteti, rögzíti és tárolja e járművek mozgásának és vezetőik bizonyos munkaszakaszainak adatait;

"megújítás" : egy új tachográf-kártya kibocsátása, amennyiben a meglévő kártya érvényességi ideje lejárt vagy rosszul működik és a kibocsátó hatósághoz visszaküldik. A megújításkor meg kell győződni arról, hogy nem létezik-e egy időben két érvényes kártya;

"javítás" : egy mozgásérzékelő vagy egy járműegység bármely olyan javítása, amelyhez az áramellátás kiiktatása, a menetíró készülék más komponensétől történő szétválasztása vagy a menetíró készülék felnyitása szükséges;

"csere" : a meglévő tachográf-kártya cseréjeként egy új kártya kibocsátása, amennyiben a régi kártya elveszett, ellopták vagy rosszul működik, és nem küldték vissza a kibocsátó hatósághoz. A cserénél mindig felmerül annak kockázata, hogy egy időben két érvényes kártya létezik;

"biztonsági igazolás" : olyan eljárás, amikor egy ITSEC [8]igazoló szerv tanúsítja, hogy a vizsgálandó menetíró készülék (vagy valamely komponense), illetve a tachográf-kártya megfelel a 10. függelékben meghatározott "Általános biztonsági célok" követelményeinek;

"önellenőrző teszt" : olyan tesztek, amelyeket a menetíró készülék ciklikusan és automatikusan hajt végre a hibák felderítése érdekében;

"tachográf-kártya" - járművezetői kártya,

- ellenőrzőkártya,

- műhelykártya,

- vállalkozás adatkártyája;

"típusjóváhagyás" : olyan eljárás, amellyel valamely tagállam igazolja, hogy a vizsgálandó menetíró készülék (vagy valamely komponense) vagy a tachográf-kártya megfelel e rendelet követelményeinek;

"abroncsméret" : az abroncsok (külső hajtókerekek) méreteinek megjelölése az 1992. március 31-i 92/23/EGK irányelvvel [9]összhangban;

"jármű azonosítása" : azon számok, amelyek a jármű azonosítására szolgálnak: a jármű rendszáma (VRN) a regisztráló tagállam megjelölésével, valamint a jármű alvázszáma (VIN) [10];

"járműegység (JE)" : a menetíró készülék, kivéve a mozgásérzékelőt és a mozgásérzékelőhöz tartozó csatlakozó kábeleket. A járműegység egyetlen vagy több, a gépjárműben szétosztott egység lehet, amennyiben megfelel e rendelet biztonsági követelményeinek;

a menetíró készülékben történő számítást szolgáló "hét" szó : a hétfő 00.00 óra UTC időponttól a vasárnap 24.00 óráig terjedő időszak;

"a műhelykártya" :

olyan tachográf-kártya, amelyet egy tagállam hatósága egy menetíró készülék olyan gyártójának, szerelőjének, egy olyan járműgyártónak vagy műhelynek ad ki, amelyet az adott tagállam jóváhagyott;

A műhelykártya azonosítja a kártya tulajdonosát, és lehetővé teszi a menetíró készülék vizsgálatát, kalibrálását, illetve letöltését;

II. A MENETÍRÓ KÉSZÜLÉK ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI ÉS FUNKCIÓI

Valamennyi, a mellékletben foglaltaknak megfelelő menetíró készülékkel felszerelt járművön sebességkijelzőnek és kilométer-számlálónak kell lennie. A menetíró készülék maga is tartalmazhatja e funkciókat.

1. Általános jellemzők

A menetíró készülék célja a járművezető tevékenységére vonatkozó kimeneti adatok rögzítése, tárolása, kijelzése és kinyomtatása.

A menetíró készülék kábelekből, egy mozgásérzékelőből és egy járműegységből áll.

A járműegység feldolgozó egységből, adatmemóriából, valós idejű órából, két programozható memóriakártya interfész készülékből (járművezető és járműkísérő), nyomtatóból, kijelző berendezésből, vizuális figyelmeztető berendezésből, kalibrálási/letöltő csatlakozóból és a felhasználói inputok bevitelére szolgáló készülékekből áll.

A menetíró készüléket kiegészítő csatlakozókkal össze lehet kötni más készülékekkel is.

Amennyiben a menetíró készülékbe pótlólagos felszerelést építenek be, vagy ahhoz ilyen felszerelést kapcsolnak, ezek - függetlenül attól, hogy jóváhagyottak-e vagy sem - nem zavarhatják meg a menetíró készülék megfelelő és üzembiztos működését, és nem lehetnek ellentétesek a rendelet rendelkezéseivel.

A menetíró készülék használói tachográf-kártyával azonosítják magukat.

A menetíró készülék szelektív hozzáférési jogokat biztosít az adatokhoz és funkciókhoz a felhasználó típusa, illetve személyazonossága szerint.

A menetíró készülék rögzíti, és a memóriájában, valamint a tachográf-kártyán eltárolja az adatokat.

Ez a személyes adatok kezelése vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1994. október 24-i 95/46/EK irányelvvel [11] összhangban történik.

2. Funkciók

A menetíró készülék az alábbi funkciókat biztosítja:

- kártyák behelyezésének és kivételének ellenőrzése,

- sebesség- és távolságmérés,

- időmérés,

- járművezetői tevékenység ellenőrzése,

- járművezetési állapot ellenőrzése,

- járművezetők kézi bejegyzései:

- azon helyek bejegyzése, ahol a munkanap kezdődik, illetve végződik,

- a járművezetői tevékenységek kézi betáplálása,

- különleges körülmények betáplálása,

- vállalkozás lezárásának kezelése,

- az ellenőrzési tevékenység felügyelete,

- események, illetve hibák felderítése,

- beépített és önellenőrző tesztek,

- leolvasás az adatmemóriából,

- rögzítés és tárolás az adatmemóriában,

- leolvasás a tachográf-kártyáról,

- rögzítés és tárolás a tachográf-kártyákon,

- kijelzés,

- nyomtatás,

- figyelmeztetés,

- adatletöltés külső adathordozókra,

- kimenő adatok kiegészítő külső készülékekre,

- kalibrálás,

- időbeállítás.

3. Üzemmódok

A menetíró készülék négy üzemmóddal rendelkezik:

- működés,

- ellenőrzés,

- kalibrálás,

- vállalkozási üzemmód.

A menetíró készülék az alábbi üzemmódokba kapcsol az interfész készülékbe behelyezett érvényes tachográf-kártyának megfelelően:

Üzemmód | Járművezetői nyílás |

Nincs kártya | Járművezetői kártya | Ellenőrző kártya | Műhelykártya | Vállalkozás adatkártyája |

Járművezetői nyílás | Nincs kártya | Működés | Működés | Ellenőrzés | Kalibrálás | Vállalkozás |

Járművezetői kártya | Működés | Működés | Ellenőrzés | Kalibrálás | Vállalkozás |

Ellenőrző kártya | Ellenőrzés | Ellenőrzés | Ellenőrzés [12] | Működés | Működés |

Műhelykártya | Kalibrálás | Kalibrálás | Működés | Kalibrálás [12] | Működés |

Vállalkozás adatkártyája | Vállalkozás | Vállalkozás | Működés | Működés | Vállalkozás [12] |

A menetíró készülék nem veszi figyelembe a behelyezett érvénytelen kártyákat, kivéve amennyiben lejárt kártyáról kell adatokat kijelezni, kinyomtatni vagy letölteni, ami lehetséges.

Valamennyi, a II.2. pontban felsorolt funkció működik bármelyik üzemmódban, az alábbi kivételekkel:

- a kalibrálási funkció csak a kalibrálási üzemmódban hozzáférhető,

- az időbeállítási funkció korlátozott a kalibrálási üzemmódon kívül,

- a járművezető kézi bejegyzései funkció csak a működési és kalibrálási üzemmódban hozzáférhető,

- a vállalkozás lezárásának kezelése funkció csak a vállalkozási üzemmódban hozzáférhető,

- az ellenőrzési tevékenységek felügyelete funkció csak az ellenőrzési üzemmódban működik,

- a letöltési funkció nem hozzáférhető a működési üzemmódban (kivéve a 150. követelmény szerinti esetekben).

A menetíró készülék bármely adatot kiadhat kijelzésre, kinyomtatásra vagy külső interfészre a következő kivételekkel:

- a működési üzemmódban bármely olyan személyazonosítót [családi név és utónév(nevek)], amely nem felel meg a behelyezett tachográf-kártyának, ki kell iktatni, és minden olyan kártyaszámot, amely nem felel meg a behelyezett tachográf-kártyának, részlegesen ki kell iktatni (minden második karaktert - balról jobbra haladva - ki kell iktatni),

- a vállalkozási üzemmódban a járművezetőre vonatkozó adatok (081., 084. és 087. követelmény) csak olyan időszakokban hozzáférhetők, amelyeket egy másik vállalkozás nem zár le (amint azt a vállalkozási kártyaszám első 13 karaktere tanúsítja),

- amennyiben nem helyeztek kártyát a menetíró készülékbe, csak a járművezetővel kapcsolatos adatok hozzáférhetők az adott és az azt megelőző nyolc naptári napra vonatkozóan.

4. Biztonság

A biztonsági rendszer olyan módon védi az adatmemóriát, hogy megakadályozza az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést és az adatok manipulációját, felderíti az ilyen kísérleteket, megvédi a menetíró készülék és a tachográf-kártyák között kicserélt adatok hitelességét és integritását, és ellenőrizi a letöltött adatok integritását és hitelességét.

A rendszerbiztonság megvalósítása érdekében a menetíró készülék megfelel a mozgásérzékelőre és a járműegységre vonatkozó általános biztonsági célkitűzésekben foglalt biztonsági követelményeknek (10. függelék).

III. A MENETÍRÓ KÉSZÜLÉKRE VONATKOZÓ KIALAKÍTÁSSAL KAPCSOLATOS ÉS FUNKCIONÁLIS KÖVETELMÉNYEK

1. A kártyák behelyezésének és kivételének ellenőrzése

A menetíró készülék ellenőrzi a kártyainterfész-készüléket, és felismeri a kártya behelyezését és kivételét.

A kártya behelyezésekor a menetíró készülék érzékeli, hogy a behelyezett kártya érvényes tachográf-kártya-e; ekkor azonosítja a kártya típusát.

A menetíró készüléket úgy kell megtervezni, hogy a tachográf-kártyák megfelelő behelyezés esetén pontosan beilleszkednek a kártyainterfész-készülékbe.

A tachográf-kártya kioldása csak akkor lehetséges, amennyiben a jármű már nincs mozgásban, és miután a szükséges adatok a kártyán tárolásra kerültek. A kártyát a felhasználó oldhatja ki.

2. Sebesség- és távolságmérés

E funkció folyamatos mérést biztosít, és lehetővé teszi a jármű által megtett teljes távolságnak megfelelő kilométer-számláló-érték mérését és megadását.

E funkció folyamatos mérést biztosít, és lehetővé teszi a jármű sebességének mérését és megadását.

A sebességmérő funkció tájékoztat arról is, hogy a jármű mozgásban van-e vagy megállt. A járművet mozgásban lévőnek kell tekinteni, amennyiben a funkció a mozgásérzékelőből származó több mint 1 imp/sec értéket érzékel legalább 5 másodpercen keresztül, ellenkező esetben a járművet állónak kell tekinteni.

Az olyan berendezések, amelyek kijelzik a sebességet (kilométeróra) és a teljes megtett utat (kilométer-számláló), és amelyek egy olyan járműbe kerülnek beépítésre, amely e rendelet rendelkezéseinek megfelelő menetíró készülékkel van felszerelve, megfelelnek az e mellékletben (III. fejezet 2.1. és 2.2. pont) megállapított megengedhető tűréshatárok követelményeinek.

2.1. A megtett távolság mérése

A megtett távolság mérhető:

- vagy az előre és a hátrafelé irányuló mozgások összegzésével,

- vagy csak az előre irányuló mozgások figyelembe vételével.

A menetíró készülék a 0 és 9999999,9 km közötti megtett távolságot méri.

A mért távolság az alábbi tűréshatárok közt mozoghat:

- ± 1 % a beépítés előtt,

- ± 2 % a beépítéskor és a periodikus felülvizsgálatoknál,

- ± 4 % működés közben.

A lemért távolság legalább 0,1 km-es pontosságú.

2.2. A sebesség mérése

A menetíró készülék 0-tól 220 km/h-ig terjedő sebesség mérésére szolgál.

A kijelzett működési sebesség ± 6 km/óra megengedhető tűréshatárának biztosítása érdekében, és figyelembe véve

- egy ± 2 km/óra tűréshatárt a bemeneti eltérésekre (gumiabroncsoknak köszönhető eltérések stb.),

- egy ± 1 km/óra tűréshatárt a beépítéskor és a periodikus felülvizsgálatoknál végzett méréseknél,

a menetíró készüléknek a sebességet 20 és 180 km/óra közötti sebességnél, a jármű 4000 és 25000 imp/km közötti karakterisztikus koefficiensénél ± 1 km/óra tűréshatárral kell mérnie (állandó sebességnél).

Megjegyzés:

Az adattárolás felbontása további ± 0,5 km-es tűréshatárt eredményez a menetíró készülék által tárolt sebesség tekintetében.

A sebesség mérésekor a 2 m/s2-ig terjedő gyorsulási változásokat pontosan, az elfogadható tűréshatáron belül, a sebességváltozás végétől számított 2 másodpercen belül megfelelően kell lemérni.

A sebességmérés legalább 1 km/óra pontosságú.

3. Időmérés

Az időmérési funkció folyamatos mérést biztosít, és digitálisan mutatja az UTC dátumot és időt.

A dátum megjelöléséhez az UTC dátumot és időt kell alkalmazni a menetíró készülék minden részében (feljegyzés, nyomtatás, adatcsere, kijelzés stb.)

A helyi idő megjelenítése érdekében lehetővé kell tenni a kijelzett időeltolódás megváltoztatását félórás lépésekben.

Az időbeli eltérés naponta, típus-jóváhagyási körülmények között nem haladhatja meg a ± 2 másodpercet.

Az időmérés legalább 1 másodperc pontosságú.

Az időmérést nem befolyásolhatja egy 12 hónapnál rövidebb külső áramkimaradás típus-jóváhagyási körülmények között.

4. A járművezetői tevékenység ellenőrzése

E funkció állandóan és külön-külön méri a járművezető és a járműkísérő tevékenységét.

A járművezető tevékenységei: JÁRMŰVEZETÉS, MUNKA, KÉSZENLÉT vagy SZÜNET/PIHENÉS.

A járművezető illetve a járműkísérő számára lehetővé kell tenni, hogy manuálisan válassza ki a MUNKÁT, KÉSZENLÉTET vagy a SZÜNETET/PIHENÉST.

Ha a jármű mozgásban van, automatikusan a JÁRMŰVEZETÉST kell kiválasztani a járművezető esetében, és automatikusan a KÉSZENLÉTET kell kiválasztani a járműkísérő esetében.

Amennyiben a jármű megáll, automatikusan a MUNKÁT kell kiválasztani a járművezető esetében.

Az első tevékenységváltozást, amely 120 másodpercen belül azt követően következett be, hogy a jármű megállása következtében automatikus váltás történt a MUNKÁRA, úgy kell tekinteni, mint amely a jármű leállásakor következett be (és ezért a MUNKÁRA való átváltást törölni kell).

E funkció adja ki a tevékenységváltozást a regisztráló funkciók felé egyperces felbontásban.

Ha egy naptári percben bármiféle JÁRMŰVEZETÉSI tevékenység történt a percen belül, az egész percet JÁRMŰVEZETÉSNEK kell tekinteni.

Ha egy naptári percet közvetlenül megelőző és a percet közvetlenül követő egy percen belül bármiféle JÁRMŰVEZETÉSI tevékenység történt, akkor az egész percet JÁRMŰVEZETÉSNEK kell tekinteni.

Adott olyan naptári perc esetén, amely nem tekinthető JÁRMŰVEZETÉSNEK az előbbi követelmények alapján, az egész percet úgy kell tekinteni, mint az adott percen belüli leghosszabb folyamatos tevékenységnek megfelelő tevékenység (vagy két azonos hosszúságú tevékenység közül a későbbi).

E funkció állandóan nyomon követi a járművezető folyamatos járművezetési idejét és kumulatív szabadidejét.

5. A járművezetési állapot ellenőrzése

E funkció állandóan és automatikusan ellenőrzi a járművezetési állapotot.

A SZEMÉLYZET járművezetési állapotot kell kiválasztani, amikor két érvényes járművezetői kártya kerül behelyezésre a berendezésbe, minden egyéb esetben az EGYEDÜLI járművezetési állapotot kell kiválasztani.

6. A járművezetők kézi bejegyzései

6.1. A munkanap kezdő, illetve végső helyének betáplálása

E funkció lehetővé teszi a járművezető, illetve a járműkísérő számára azon helyek betáplálását, ahol a munkanap kezdődik, illetve végződik.

Hely alatt országot, és ahol emellett szükséges, régiót kell érteni.

A járművezetői kártya (vagy a műhelykártya) kivételének időpontjában a menetíró készülék a járművezetőt (járműkísérőt) arra hívja fel, hogy táplálja be a munkanap végének a helyét.

A menetíró készülék lehetővé teszi e felhívás figyelmen kívül hagyását.

Azon helyek bevitele, ahol a munkanap kezdődik, illetve végződik, lehetséges kártya nélkül, vagy a kártya behelyezésének vagy kivételének idejétől eltérő időpontokban.

6.2. A járművezetői tevékenységek kézi betáplálása

A járművezetői (vagy műhely) kártya behelyezésekor, és csak ezen időpontban, a menetíró készülék:

- emlékezteti a kártya tulajdonosát az utolsó kártyakivétel dátumára és időpontjára, és

- kéri a kártyatulajdonostól annak közlését, hogy a kártya aktuális behelyezése a folyó munkanap folytatását jelenti-e.

A menetíró készülék lehetővé teszi, hogy a kártyatulajdonos ne vegye figyelembe a kérdést, és azt válasz nélkül hagyja, illetve hogy arra igenlő vagy nemleges választ adjon:

- amennyiben a kártya tulajdonosa nem veszi figyelembe a kérdést, a menetíró készülék arra hívja fel a kártya tulajdonosát, hogy adja meg "a helyet, ahol a munkanap kezdődik". A menetíró készülék lehetővé teszi e kérés figyelmen kívül hagyását. Ha a hely betáplálása megtörtént, úgy ez az adatmemóriában és a tachográf-kártyán rögzítésre kerül, és a kártya behelyezésének időpontjára vonatkozik,

- nemleges vagy igenlő válasz esetében a menetíró készülék felszólítja a kártya tulajdonosát, hogy kézzel táplálja be a tevékenységeket, dátumaikkal, valamint kezdési és befejezési időpontjaikkal együtt, kizárólag csak a MUNKA, KÉSZENLÉT és SZÜNET/PIHENÉS tevékenységek közül, éspedig kizárólag az utolsó kártyakivétel és az aktuális kártyabehelyezés közti időszakra szorítkozva, anélkül hogy lehetővé tenné e tevékenységeknél a kölcsönös átfedéseket. Ezt az alábbi eljárásokkal összhangban kell végrehajtani:

- amennyiben a kártya tulajdonosa igenlő választ ad a kérdésre, a menetíró készülék felhívja a kártya tulajdonosát, hogy időrendi sorrendben kézzel táplálja be a tevékenységeket a kártya utolsó kivétele és az aktuális behelyezés közti időszakra vonatkozóan. Az eljárás akkor fejeződik be, amikor a kézzel betáplált tevékenység befejezésének ideje azonos a kártya behelyezésének idejével,

- amennyiben a kártya tulajdonosa nemleges választ ad a kérdésre, a menetíró készülék:

- felhívja a kártyatulajdonost, hogy időrendi sorrendben kézzel táplálja be a tevékenységeket az utolsó kártyakivételtől számítva a vonatkozó munkanap végéig (vagy az e gépjárműre vonatkozó tevékenységek végéig abban az esetben, ha a munkanapot egy regisztrálópapíron vezetik tovább). Ezért a menetíró készülék, mielőtt lehetővé tenné a kártya tulajdonosának, hogy kézzel betáplálja az egyes tevékenységeket, felhívja a kártyatulajdonost annak jelzésére, hogy az utolsó rögzített tevékenység befejezésének időpontja egy korábbi munkaidőszak végét jelenti-e (lásd az alábbi megjegyzést),

Megjegyzés:

Amennyiben a kártya tulajdonosa elmulasztja annak bejelentését, hogy az előző munkaidőszak mikor ért véget, és kézzel betáplál egy olyan tevékenységet, amelynek a befejezési ideje azonos a kártya behelyezésének időpontjával, a menetíró készülék:

- feltételezi, hogy a munkanap akkor ért véget, amikor az első PIHENÉS (vagy a fennmaradó ISMERETLEN időszak) megkezdődött a kártya kivétele után vagy a kártya kivételének időpontjában, ha nem került pihenés időszak betáplálásra (és ha nem marad ISMERETLEN időszak),

- feltételezi, hogy a kezdés időpontja (lásd alább) azonos a kártya behelyezésének időpontjával,

- végrehajtja az alábbi lépéseket;

- ezután, ha a vonatkozó munkaidőszak végének időpontja különbözik a kártya kivételének időpontjától, vagy ha nem került betáplálásra a munkanap befejezésének helye ezen időpontban, akkor felhívja a kártya tulajdonosát, hogy "erősítse meg vagy táplálja be azt a helyet, ahol a munkanap befejeződött" (a menetíró készülék lehetővé teszi e felhívás figyelmen kívül hagyását). Amennyiben megtörtént a hely betáplálása (amely a munkanap végének időpontjára vonatkozik), akkor ezt csak a tachográf-kártyán kell rögzíteni, és csak akkor, ha ez különbözik a kártya kivételénél megadott helytől (ha történt ilyen bevitel),

- ezután felhívja a kártya tulajdonosát, hogy "táplálja be a folyó munkanap kezdési időpontját" (vagy az érintett járműre vonatkozó tevékenységek kezdési időpontját, amennyiben a kártya tulajdonosa előzőleg egy regisztrációs ívet használt e munkanap folyamán), és felhívja a kártya tulajdonosát, hogy táplálja be "azt a helyet, ahol a munkanap megkezdődik" (a menetíró készülék lehetővé teszi e felhívás figyelmen kívül hagyását). Amennyiben megtörtént a hely betáplálása, akkor ez a tachográf-kártyán kerül rögzítésre, és ez e kezdési időpontra vonatkozik. Amennyiben e kezdési időpont megegyezik a kártya behelyezésének időpontjával, a helyet az adatmemóriában is rögzíteni kell,

- ezután, ha a kezdési időpont különbözik a kártya behelyezésének időpontjától, felhívja a kártya tulajdonosát, hogy kézzel táplálja be a tevékenységeket időrendi sorrendben e kezdési időponttól a kártya behelyezésének időpontjáig. Az eljárás akkor fejeződik be, ha a kézzel betáplált tevékenységek befejezésének időpontja megegyezik a kártya behelyezésének időpontjával,

- a menetíró készülék ezután lehetővé teszi, hogy a kártya tulajdonosa bármely kézzel betáplált tevékenységet egy meghatározott parancs segítségével történő végérvényes megerősítésig módosítson, ezután már semmilyen módosítás sem lehetséges,

- amennyiben az eredeti kérdésre adott ilyen válaszokat nem követi a tevékenységek betáplálása, akkor azt a menetíró készülék úgy tekinti, hogy a kártyatulajdonos figyelmen kívül hagyta a kérdést.

Az egész eljárás alatt a menetíró készülék legfeljebb az alábbi ideig vár a betáplálásra:

- 1 perc - ha egy perc alatt nincs beavatkozás a berendezés felhasználói/gépi interfészén keresztül (egy 30 másodperc után történő vizuális és lehetőleg hallható figyelmeztetés ellenére), vagy

- a kártya kivételének vagy egy másik járművezetői kártya (vagy műhelykártya) behelyezésének ideje, vagy

- a gépjármű mozgásba helyezésének ideje,

ilyenkor a menetíró készülék megerősít minden, már betáplált adatot.

6.3. Különleges körülmények bevitele

A menetíró készülék lehetővé teszi, hogy a járművezető valós időben betáplálja az alábbi két különleges körülményt:

- "MENETÍRÓ KÉSZÜLÉK NEM SZÜKSÉGES" (kezdet, vég),

- "KOMPON/VONATON MEGTETT ÚT".

A "KOMPON/VONATON MEGTETT ÚT" nem fordulhat elő "MENETÍRÓ KÉSZÜLÉK NEM SZÜKSÉGES" állapotban.

A megnyitott "MENETÍRÓ KÉSZÜLÉK NEM SZÜKSÉGES" körülményt a menetíró készülék automatikusan bezárja, ha egy járművezetői kártya behelyezésre vagy kivételre kerül.

7. Vállalkozás általi lezárás kezelése

E funkció lehetővé teszi egy vállalkozás által elhelyezett zár kezelését, amely az adatokhoz való hozzáférést vállalkozási üzemmódban csak a vállalat számára teszi lehetővé.

A vállalkozási lezárások egy kezdő dátumból/időpontból (lezárás) és egy befejező dátumból/időpontból (feloldás) állnak, összefüggésben a vállalkozás adatkártyája által végzett vállalkozás-azonosítással (a lezárásnál).

A lezárásokat és a feloldásokat csak valós időben lehet végrehajtani.

A feloldást csak azon vállalkozás hajthatja végre, amely a lezárást foganatosította (ezt a vállalati kártyaszám első 13 számjegye tanúsítja), vagy

a feloldás automatikusan történik, ha egy másik vállalkozás lezárást hajt végre.

Amennyiben egy vállalkozás lezárást hajt végre és az előző lezárást ugyanaz a vállalkozás végezte, ezt úgy kell tekinteni, hogy az előző lezárást nem oldották fel és a lezárás még mindig tart.

8. Az ellenőrzési tevékenységek felügyelete

E funkció ellenőrzi a KIJELZÉSI, KINYOMTATÁSI, JÁRMŰEGYSÉG és a kártya LETÖLTÉSI tevékenységeket, mialatt a készülék az ellenőrzés üzemmódban van.

E funkció ellenőrzi a GYORSHAJTÁS ELLENŐRZÉSE tevékenységeket is, mialatt a készülék az ellenőrzés üzemmódban van. A gyorshajtás ellenőrzését megtörténtnek kell tekinteni, amennyiben az ellenőrzés üzemmódban megtörtént a "gyorshajtás" kifejezés elküldése a nyomtatóba vagy a kijelzőbe, vagy ha az "események és hibák" adatokat letöltötték a járműegység adatmemóriájából.

9. Események, illetve hibák felderítése

E funkció deríti fel az alábbi eseményeket és hibákat:

9.1. Az "érvénytelen kártya" behelyezésének esete

Ezen eseményt egy érvénytelen kártya behelyezése, illetve egy behelyezett érvényes kártya érvényességének lejárta idézi elő.

9.2. A "kártyaütközés" esete

Ezen esemény akkor következik be, amikor az érvényes kártyáknak a következő táblázatban X-szel jelölt alábbi kombinációja valósul meg:

Kártyaütközés | Járművezetői nyílás |

Nincs kártya | Járművezetői kártya | Ellenőrzőkártya | Műhelykártya | Vállalkozás adatkártyája |

Járművezetői nyílás | Nincs kártya | | | | X | |

Járművezetői kártya | | | X | X | X |

Ellenőrzőkártya | | X | X | X | X |

Műhelykártya | | | X | X | X |

9.3. Az "időátfedés" esete

Ezen esemény akkor következik be, amikor egy járművezetői kártya magáról a kártyáról leolvasható utolsó kivételének dátuma/időpontja későbbi, mint azon menetíró készülék aktuális dátuma/időpontja, amelybe a kártya behelyezésre került.

9.4. A "járművezetés megfelelő kártya nélkül" esete

Ezen esemény bármely olyan, az alábbi táblázatban X-szel jelölt tachográf-kártya-kombinációnál következik be, amikor a járművezető tevékenysége JÁRMŰVEZETÉSRE változik, vagy akkor történik üzemmódváltozás, mialatt a járművezető tevékenysége JÁRMŰVEZETÉS.

Járművezetés megfelelő kártya nélkül | Járművezetői nyílás |

Nincs (vagy érvénytelen) kártya | Járművezetői kártya | Ellenőrzőkártya | Műhelykártya | Vállalkozás adatkártyája |

Járműkísérői nyílás | Nincs (vagy érvénytelen) kártya | X | | X | | X |

Járművezetői kártya | X | | X | X | X |

Ellenőrzőkártya | X | X | X | X | X |

Műhelykártya | X | X | X | | X |

Vállalkozás adatkártyája | X | X | X | X | X |

9.5. A "kártya behelyezése járművezetés közben" esete

Ezen esemény akkor következik be, amennyiben egy tachográf-kártya bármely nyílásba behelyezésre kerül, mialatt a járművezető tevékenysége JÁRMŰVEZETÉS.

9.6. Az "utolsó kártyakapcsolat nem megfelelő lezárása" esete

Ezen esemény akkor következik be, amennyiben egy kártya-behelyezésnél a menetíró készülék megállapítja, hogy a III. fejezet (1) bekezdésében foglaltak ellenére az előző kártyakapcsolat nem került helyesen lezárásra (a kártya azelőtt lett kivéve, mielőtt valamennyi vonatkozó adatot tároltak volna a kártyán). Ezen esemény csak a járművezetői kártyát és a műhelykártyát érintheti.

9.7. A "gyorshajtás" esete

Ezen esemény minden egyes gyorshajtásnál bekövetkezik.

9.8. Az "áramellátás megszakadásának" esete

Ezen esemény akkor következik be, amikor a berendezés nincs a kalibrálási üzemmódban, és a mozgásérzékelő, illetve a járműegység bármely áramkimaradása meghaladja a 200 milliszekundumot. A megszakadási küszöbértéket a gyártó cégnek kell meghatározni. A jármű motorjának beindításából eredő áramellátás-csökkenés nem válthatja ki ezen eseményt.

9.9. A "mozgásra vonatkozó adatok hibájának" esete

Ezen esemény akkor következik be, amennyiben megszakad a normál adatfolyam a mozgásérzékelő és a járműegység között, illetve amennyiben hiba lép fel az adatintegritásban vagy adathitelesítésben a mozgásérzékelő és a járműegység közötti adatcsere alatt.

9.10. A "biztonság feltörésének kísérlete" esete

Minden olyan további, a mozgásérzékelő, illetve a járműegység biztonságát érintő esemény, amely a kalibrálási üzemmódon kívül következik be, és amely az ezen alkatrészekre vonatkozó általános biztonsági célokkal ellentétes.

9.11. A "kártyahiba" esete

E hiba akkor következik be, ha működés közben a tachográf-kártya meghibásodik.

9.12. A "menetíró készülék" hibája

E hiba bekövetkezhet bármely alábbi rendellenességnél, amennyiben a menetíró készülék nincs kalibrálási üzemmódban:

- JE hibája,

- nyomtató hibája,

- kijelző hibája,

- letöltés hibája,

- érzékelő hibája.

10. Beépített és önellenőrző tesztek

A menetíró készülék önmaga deríti fel a hibákat önellenőrző és beépített tesztek segítségével az alábbi táblázat szerint:

Vizsgálandó készülékrész | Önellenőrző teszt | Beépített teszt |

Szoftver | | Integritás |

Adatmemória | Hozzáférés | Hozzáférés, adatintegritás |

Kártyainterfész-készülék | Hozzáférés | Hozzáférés |

Billentyűzet | | Kézi ellenőrzés |

Nyomtató | (a gyártó választása szerint) | Kinyomtatás |

Kijelzés | | Vizuális ellenőrzés |

Letöltés (végrehajtva csak a letöltés alatt) | Megfelelő működés | |

Érzékelő | Megfelelő működés | Megfelelő működés |

11. Leolvasás az adatmemóriából

A menetíró készülék képes leolvasni minden, az adatmemóriájában tárolt adatot.

12. Rögzítés és tárolás az adatmemóriában

E bekezdés alkalmazásában:

- "365 nap" egy járműben az átlagos járművezetői tevékenység 365 naptári napja. Egy járműben az átlagos napi járművezetői tevékenység úgy határozható meg, mint legalább hat járművezető, illetve járműkísérő, hat kártyabehelyezési és -kivételi ciklusés 256 tevékenységváltoztatás. Ezért a "365 nap" magában foglal legalább 2190 járművezetőt és járműkísérőt, 2190 kártyabehelyezési és -kivételi ciklust, valamint 93440 tevékenységváltoztatást.

- az időt egy percre történő felbontással kell rögzíteni, amennyiben nincs ezzel ellentétes utalás;

- a kilométer-számláló adatait egy kilométeres pontosságú felbontással kell rögzíteni;

- a sebességadatokat 1 km/óra felbontással kell rögzíteni.

Az adatmemóriában tárolt adatokat a típusjóváhagyás körülményei között nem befolyásolhatja egy külső áramforrásban bekövetkező, 12 hónap időtartamot el nem érő áramkimaradás.

A menetíró készülék képes implicit és explicit módon adatmemóriájában rögzíteni és tárolni az alábbiakat:

12.1. Készülékazonosítási adatok

12.1.1. Járműegység-azonosítási adatok

A menetíró készülék képes az alábbi járműegység-azonosítási adatokat tárolni adat-memóriájában:

- gyártó neve,

- gyártó címe,

- alkatrészek száma,

- sorozatszám,

- szoftververzió száma,

- szoftververzió telepítésének dátuma,

- gyártási év,

- jóváhagyási szám.

A járműegység azonosítási adatait a járműegység gyártója regisztrálja és véglegesen tárolja, kivéve a szoftverre vonatkozó adatokat és a jóváhagyási számot, amelyek a szoftver frissítése esetén változhatnak.

12.1.2. A mozgásérzékelő azonosítási adatai

A mozgásérzékelő az alábbi azonosítási adatokat képes tárolni memóriájában:

- gyártó neve,

- alkatrészek sorszáma,

- sorozatszám,

- jóváhagyási szám,

- beépített biztonsági alkatrész azonosítója (például a belső lapka/processzor alkatrészszáma),

- üzemeltetési rendszer azonosítója (például szoftververziószám).

A mozgásérzékelő azonosítási adatait a mozgásérzékelő gyártója tárolja véglegesen a mozgásérzékelőben.

A járműegység képes arra, hogy adatmemóriájában rögzítse és tárolja az alábbi folyamatosan párosított mozgásérzékelő azonosítási adatokat:

- sorozatszám,

- jóváhagyási szám,

- az első párosítás dátuma.

12.2. Biztonsági elemek

A menetíró készülék az alábbi elemek tárolására alkalmas:

- európai nyilvános kulcs,

- tagállami igazolás,

- berendezés igazolása,

- berendezés privát kulcsa.

A menetíró készülék biztonsági elemeit a járműegység gyártója építi be a berendezésbe.

12.3. Járművezetői kártya behelyezési és kivételi adatai

A berendezésben a járművezetői és műhelykártya minden egyes behelyezési és kivételi ciklusánál a menetíró készülék az alábbi adatokat rögzíti és tárolja adatmemóriájában:

- a kártyatulajdonos családi és utóneve a kártyán tárolt formában,

- kártyaszám, kiállító tagállam és az érvényesség ideje a kártyán tárolt formában,

- behelyezés dátuma és időpontja,

- a jármű kilométer-számlálójának értéke a kártya behelyezésének időpontjában,

- azon nyílás, amelybe a kártya behelyezésre került,

- kivétel dátuma és időpontja,

- a jármű kilométer-számlálójának értéke a kártya kivételének időpontjában,

- az alábbi információkat a járművezető által használt előző járműről a kártyán tárolt formában:

- a jármű rendszáma és a bejegyző tagállam,

- kártyakivétel dátuma és időpontja,

- jelző, amely megmutatja, hogy a kártya behelyezésénél a kártya tulajdonosa kézzel táplált-e be tevékenységeket vagy sem.

Az adatmemória legalább 365 napig képes megtartani ezen adatokat.

Amennyiben a tárolási kapacitás kimerül, új adatokkal kell felülírni a régebbieket.

12.4. A járművezetői tevékenység adatai

A menetíró készülék rögzíti és a memóriájában tárolja a járművezető vagy a járműkísérő tevékenységében, illetve a járművezetési állapotban bekövetkező bármilyen változás esetén, illetve a járművezetői vagy a műhelykártya valamennyi behelyezésekor vagy kivételekor a következőket:

- járművezetési állapot (SZEMÉLYZET, EGYEDÜLI),

- a nyílás (JÁRMŰVEZETŐI, JÁRMŰKÍSÉRŐI),

- a kártyaállapot a vonatkozó nyílásban (BEHELYEZVE, NEM BEHELYEZVE) (lásd a megjegyzést),

- a tevékenység (JÁRMŰVEZETÉS, KÉSZENLÉT, SZÜNET/PIHENÉS),

- a változás dátuma és időpontja.

Megjegyzés:

A BEHELYEZVE szó azt jelenti, hogy egy érvényes járművezetői vagy műhelykártya került behelyezésre a nyílásba. A NINCS BEHELYEZVE szó ennek az ellenkezőjét jelenti, vagyis hogy egy érvénytelen járművezetői vagy műhelykártya került behelyezésre a nyílásba (például egy vállalkozás adatkártyája került behelyezésre, vagy egyáltalán nem került sor kártya behelyezésére).

Megjegyzés:

A járművezető által kézzel betáplált tevékenységi adatok nem kerülnek rögzítésre az adatmemóriában.

Az adatmemóriának meg kell tudni tartania a járművezetői tevékenység adatait legalább 365 napig.

Amennyiben a tárolási kapacitás kimerül, új adatokkal kell felülírni a régebbieket.

12.5. A munkanap kezdő, illetve végső helye

A menetíró készülék a következőket rögzíti és tárolja az adatmemóriájában a munkanap kezdési, illetve befejezési helyének a járművezető vagy a járműkísérő által történő betáplálásakor:

- szükség szerint a járművezető vagy járműkísérő kártyaszáma és a kártyát kiállító tagállam,

- a betáplálás dátuma és időpontja (vagy a betáplálásra vonatkozó dátum és időpont, amennyiben a betáplálás a kézi betáplálási eljárás idején történik),

- a betáplálás fajtája (kezdés vagy befejezés, a betáplálás feltételei),

- betáplált ország és régió,

- a jármű kilométer-számlálójának értéke.

Az adatmemória képes megtartani a munkanap kezdetének, illetve befejezésének adatait legalább 365 napig (abból kiindulva, hogy egy járművezető naponta két betáplálást visz be).

Amennyiben a tárolási kapacitás kimerül, új adatokkal kell felülírni a régebbieket.

12.6. A kilométer-számláló adatai

A menetíró készülék rögzíti adatmemóriájában a jármű kilométer-számlálójának értékét és az ezzel összefüggő adatokat minden naptári napon éjfélkor.

Az adatmemória az éjféli kilométer-számláló-értékeket legalább 365 napig képes tárolni.

Amennyiben a tárolási kapacitás kimerül, új adatokkal kell felülírni a régebbieket.

12.7. Részletes sebességadatok

A menetíró készülék rögzíti és tárolja adatmemóriájában a jármű pillanatnyi sebességét és az ezzel összefüggő adatokat, a megelőző azon, legalább 24 órás időszak minden másodpercéhez hozzárendelve, amikor a gépjármű mozgásban volt.

12.8. Eseményadatok

Ezen albekezdés alkalmazásában az időt egy másodperces bontásban kell rözíteni.

A menetíró készülék rögzíti és tárolja adatmemóriájában az alábbi adatokat minden egyes felderített eseménynél az alábbi tárolási szabályok szerint:

Esemény | Tárolási szabályok | Az eseményenként rögzítendő adatok |

Kártyaütközés | A 10 legutóbbi esemény | Az esemény kezdetének dátuma és időpontjaAz esemény végének dátuma és időpontjaA konfliktust okozó két kártya típusa, száma és a kiállító tagállam |

Járművezetés megfelelő kártya nélkül | Az utolsó 10 előfordulási nap mindegyikének leghosszabb eseményeAz öt leghosszabb esemény az utolsó 365 nap folyamán | Az esemény kezdetének dátuma és időpontjaAz esemény végének dátuma és időpontjaBármely, az esemény kezdetén, illetve végén behelyezett kártya típusa, száma és a kiállító tagállamAz e napon történt hasonló események száma |

Kártya behelyezése járművezetés közben | Az utolsó 10 előfordulási nap mindegyikének utolsó eseménye | Az esemény dátuma és időpontjaA kártya típusa, száma és a kiállító tagállamE napon történt hasonló események száma |

Az utolsó kártyakapcsolat nem került helyesen lezárásra | A 10 legutóbbi esemény | A kártyabehelyezés dátuma és időpontjaA kártya típusa, száma és a kiállító tagállamA kártyáról leolvasott utolsó kapcsolat dátuma:a kártya behelyezésének dátuma és időpontjaa jármű rendszáma és a bejegyző tagállam |

Gyorshajtás [13] | Az utolsó 10 előfordulási nap mindegyikén a legkomolyabb esemény (pl. esemény, amelynél a legmagasabb volt az átlagsebesség)Az öt legkomolyabb esemény az utolsó 365 nap folyamánAz első esemény, amely az utolsó kalibrálás után történt | Az esemény kezdetének dátuma és időpontjaAz esemény végének dátuma és időpontjaAz esemény folyamán mért legnagyobb sebességAz esemény folyamán mért számtani átlagsebességA kártya típusa, száma és a kártyát kiállító tagállam (adott esetben)E napon történt hasonló események száma |

Áramellátás megszakadása [14] | Az utolsó 10 előfordulási nap mindegyikén a leghosszabb eseményAz öt leghosszabb esemény az utolsó 365 nap folyamán | Az esemény kezdetének dátuma és időpontjaAz esemény végének dátuma és időpontjaBármely, az esemény kezdetén, illetve végén behelyezett kártya típusa, száma és a kiállító tagállamAz e napon történt hasonló események száma |

Mozgási adatok hibája | Az utolsó 10 előfordulási nap mindegyikén a leghosszabb eseményAz öt leghosszabb esemény az utolsó 365 nap folyamán | Az esemény kezdetének a dátuma és időpontjaAz esemény végének a dátuma és időpontjaBármely, az esemény kezdetén, illetve végén behelyezett kártya típusa, száma és a kiállító tagállamE napon történt hasonló események száma |

Biztonság feltörésének kísérlete | A 10 legutolsó esemény eseménytípusonként | Az esemény kezdetének a dátuma és időpontjaAz esemény végének a dátuma és időpontjaBármely, az esemény kezdetén, illetve végén behelyezett kártya típusa, száma és a kiállító tagállameseménytípus |

12.9. Hibaadatok

Ezen albekezdés alkalmazásában az időpontot egy másodperces felbontással kell rögzíteni.

A menetíró készülék az adatmemóriájában megkísérli rögzíteni és tárolni a következő tárolási szabályok szerint észlelt valamennyi hibát:

Hiba | Tárolási szabályok | Hibánként rögzítendő adatok |

Kártyahiba | A 10 legutolsó járművezetői kártyahiba | A hiba kezdetének dátuma és időpontjaA hiba végetérésének dátuma és időpontjaA kártya típusa, száma és a kiállító tagállam |

Menetíró készülék hibái | A 10 legutolsó hiba minden egyes hibatípusraAz utolsó kalibrálás utáni első hiba | A hiba kezdetének dátuma és időpontjaA hiba végetérésének dátuma és időpontjaA hiba típusaA hiba kezdetekor, illetve végekor behelyezett bármilyen kártya típusa, száma és a kiállító tagállam |

12.10. Kalibrálás adatai

A menetíró készülék adatmemóriájában rögzíti és tárolja a következőkre vonatkozó adatokat:

- az aktiválás pillanatában ismert kalibrálási paraméterek,

- az aktiválást követő legelső kalibrálás,

- az aktuális járműben történt első kalibrálás [a VIN (jármű alvázszáma) által történt azonosítás szerint],

- az öt legutolsó kalibrálás (amennyiben több kalibrálás történik egy naptári napon, úgy csak az adott nap utolsó kalibrálását kell rögzíteni).

Az egyes kalibrálásokra vonatkozóan a következő adatokat kell rögzíteni:

- kalibrálás célja (aktiválás, első beépítés, beépítés, időszakos felülvizsgálat),

- műhely neve és címe,

- műhelykártya száma, a kártyát kiállíttó tagállam és a kártya érvényességi ideje,

- jármű azonosítása,

- aktualizált vagy megerősített paraméterek: w, k, l, gumiabroncsméret, sebességkorlátozó beállítása, kilométer-számláló (régi és új értékek), dátum és időpont (régi és új értékek).

A mozgásérzékelő memóriájában a következő mozgásérzékelő beépítési adatokat rögzíti:

- járműegységgel való első összepárosítás (dátum, időpont, JE jóváhagyási szám, JE sorozatszám),

- járműegységgel való utolsó összepárosítás (dátum, időpont, JE jóváhagyási szám, JE-sorozatszám).

12.11. Időbeállítási adatok

A menetíró készülék adatmemóriájában rögzíti és tárolja a következőkre vonatkozó adatokat:

- legutolsó időbeállítás,

- az utolsó kalibrálás óta történt öt legnagyobb időbeállítás,

amely a szokásos kalibrálás keretén kívül, kalibrálási üzemmódban került elvégzésre (f. meghatározás).

Az egyes időbeállításokra vonatkozóan a következő adatokat kell rögzíteni:

- dátum és időpont, régi érték,

- dátum és időpont, új érték,

- műhely címe és neve,

- műhelykártya száma, a kártyát kiállító tagállam és a kártya érvényességi ideje.

12.12. Ellenőrzési tevékenység adatai

A menetíró készülék adatmemóriájában a következő, a 20 legutóbbi ellenőrzési tevékenységre vonatkozó adatokat rögzíti és tárolja:

- ellenőrzés dátuma és időpontja,

- ellenőrzőkártya száma és a kártyát kiállító tagállam,

- ellenőrzés típusa (kijelzés, illetve nyomtatás, illetve letöltés, illetve kártyaletöltés).

Letöltés esetén a legrégebbi és a legfrissebb letöltési dátumokat is rögzíteni kell.

12.13. Vállalkozás lezárásának adatai

A menetíró készülék adatmemóriájában a következő, a 20 legutóbbi vállalkozási lezárásra vonatkozó adatot rögzíti és tárolja:

- lezárás dátuma és időpontja,

- kioldás dátuma és időpontja,

- vállalkozás adatkártyájának száma és a kártyát kiállító tagállam,

- vállalkozás neve és címe.

12.14. Letöltés adatai

A menetíró készülék adatmemóriájában rögzíti és tárolja a vállalati vagy kalibrálási üzemmódban az utolsó külső adathordozóra történő adatmemória letöltésre vonatkozó következő adatokat:

- letöltés dátuma és időpontja,

- vállalkozás adatkártyájának száma vagy műhelykártya száma és a kártyát kiállító tagállam,

- vállalkozás vagy műhely neve.

12.15. Különleges körülményekre vonatkozó adatok

A menetíró készülék adatmemóriájában rögzíti a következő, különleges körülményekre vonatkozó adatokat:

- betáplálás dátuma és időpontja,

- különleges körülmény típusa.

Az adatmemória alkalmas arra, hogy a különleges körülményekre vonatkozó adatokat legalább 365 napon át megőrizze (abból kiindulva, hogy átlagosan egy nyitott és egy zárt állapot fordul elő naponta). Amennyiben a tárolóképesség kimerül, új adatokkal kell felülírni a régebbieket.

13. A tachográf-kártyák leolvasása

A menetíró készülék alkalmas arra, hogy adott esetben a tachográf-kártyákról leolvassa az alábbiakhoz szükséges adatokat:

- a kártyatípus, a kártyatulajdonos, az előzőleg használt jármű, az utolsó kártyakivétel dátuma és időpontja és az ezen időpontban kiválasztott tevékenység azonosítása,

- annak ellenőrzése, hogy az utolsó kártyakapcsolat megfelelő lezárása megtörtént-e,

- a járművezető folyamatos járművezetési idejének, halmozott szünetidejének és halmozott járművezetési idejének kiszámítása, a megelőző és a folyó hétre vonatkozóan,

- a járművezetői kártyán rögzített adatok kért kinyomatának kinyomtatása,

- járművezetői kártya letöltése külső adathordozóra.

Olvasási hiba esetén a menetíró készülék ismételten próbálkozik, maximum három alkalommal, ugyanazon olvasóparanccsal, és amennyiben ez mégis sikertelennek bizonyul, úgy a kártyát hibásnak és érvénytelennek nyilvánítja.

14. Rögzítés és tárolás a tachográf-kártyákon

A kártya behelyezése után a menetíró készülék beállítja a "kártyakapcsolati adatokat" a járművezetői vagy a műhelykártyán.

A menetíró készülék aktualizálja az érvényes járművezetői, műhely-, illetve ellenőrzőkártyákon tárolt adatokat a kártyatulajdonosra és azon időszakra vonatkozó valamennyi szükséges adattal együtt, mialatt a kártya behelyezett állapotban van. Az e kártyákon tárolt adatokat a IV. fejezet határozza meg.

A menetíró készülék aktualizálja az érvényes járművezetői, illetve műhelykártyákon tárolt, a járművezetői tevékenységre és a helyre vonatkozó adatokat (a IV. fejezet 5.2.5. és 5.2.6. pontjában meghatározottak szerint) a kártyatulajdonos által kézzel betáplált, a tevékenységre és a helyre vonatkozó adatokkal.

A tachográf-kártyán tárolt adatok aktualizálása úgy történik, hogy amennyiben szükséges - és figyelembe véve a kártya tényleges tároló kapacitását - , a mindenkori legrégebbi adatok helyébe a legfrissebb adatok lépnek.

Íráshiba esetén a menetíró készülék ismételten próbálkozik, legfeljebb három alkalommal, ugyanazzal az írásparanccsal, és amennyiben ez mégis sikertelennek bizonyul, úgy a kártyát hibásnak és érvénytelennek minősíti.

A járművezetői kártya kivétele előtt és miután a vonatkozó adatok e kártyán történő tárolása megtörtént, a menetíró készülék visszaállítja zéróra a kártyakapcsolati adatokat.

15. Kijelzés

A kijelző legalább 20 karakterből áll.

A minimális karakterméret 5 mm magas és 3,5 mm széles.

A kijelző képes a latin 1-es és a görög karakterkészlet kijelzésére az ISO 8859 szabvány 1. és 7. részében megállapítottak szerint, ahogyan ezt a 4. fejezet "Karakterkészletek" című 1. függeléke meghatározza. A kijelző egyszerűsített írásmódot használhat (pl. az ékezetes betűk kijelezhetők ékezet nélkül vagy a kisbetű nagybetűként jelenhet meg).

A kijelzést megfelelő, nem vakító világítással kell ellátni.

A kijelzőn megjelenő jelzések a menetíró készüléken kívülről jól láthatóak.

A menetíró készülék alkalmas a következők kijelzésére:

- alapértelmezésre vonatkozó adatok,

- figyelmeztetésre vonatkozó adatok,

- a menü elérésére vonatkozó adatok,

- felhasználó által kért egyéb adatok.

A menetíró készülék kijelezhet kiegészítő információkat, feltéve hogy ezek világosan megkülönböztethetők a fent leírt információktól.

A menetíró készülék kijelzője a 3. függelékben felsorolt piktogramokat vagy piktogram-kombinációkat alkalmazza. Emellett kijelezhet kiegészítő piktogramokat vagy piktogram-kombinációkat is, amennyiben ezek világosan megkülönböztethetők a fent leírt piktogramoktól vagy piktogram-kombinációktól.

Mialatt a jármű mozog, a kijelző mindig BEKAPCSOLT állapotban van.

A menetíró készülék magában foglalhat kézi vagy automatikus kapcsolóberendezést a kijelző KIKAPCSOLÁSA céljából, amennyiben a jármű nem mozog.

A kijelzés formátumát az 5. függelék határozza meg.

15.1. Az alapértelmezés kijelzése

Amennyiben más információ kijelzésére nincs szükség, a menetíró készülék alapértelmezésként a következőket jelzi ki:

- helyi idő (UTC idő + a járművezető által végzett beállítás),

- működési mód,

- a járművezető és a járműkísérő folyamatban lévő tevékenysége,

- a járművezetőre vonatkozó információk:

- amennyiben aktuális tevékenysége JÁRMŰVEZETÉS, úgy az aktuális, megszakítás nélküli járművezetési idő és a halmozott szünetidő,

- amennyiben aktuális tevékenysége nem JÁRMŰVEZETÉS, úgy a folyamatban lévő tevékenységének időtartama (a kiválasztás óta), és tényleges, halmozott szünetideje,

- a járműkísérőre vonatkozó információk:

- tevékenységének időtartama (a kiválasztás óta).

Az egyes járművezetőkre vonatkozó adatok kijelzése világos, érthető és egyértelmű. Amennyiben a járművezetőre és a járműkísérőre vonatkozó információk nem jelezhetők ki egy időben, úgy a menetíró készülék alapértelmezésként a járművezetőre vonatkozó információkat jelzi ki, és a felhasználó részére lehetővé teszi a járműkísérőre vonatkozó információk kijelzését.

Amennyiben a kijelző szélessége nem teszi lehetővé a működési mód alapértelmezésként történő kijelzését, úgy a menetíró készülék a működési mód megváltozásakor röviden kijelzi az új működési módot.

A menetíró készülék röviden kijelzi a kártyatulajdonos nevét egy új kártya behelyezésekor.

Amennyiben a "MENETÍRÓ KÉSZÜLÉK NEM SZÜKSÉGES" állapot nyitott, úgy a kijelző a megfelelő piktogram alkalmazásával jelzi, hogy az állapot nyitott (megengedett, hogy a járművezető folyó tevékenysége ezzel egy időben ne legyen kijelezve).

15.2. A figyelmeztetés kijelzése

A menetíró készülék figyelmeztetésként elsősorban a 3. függelék piktogramjait használja, amennyiben szükséges numerikusan kódolt információkkal kiegészítve ezeket. A figyelmeztetés szöveges leírása a járművezető anyanyelvén kiegészítésként szintén alkalmazható.

15.3. Menühozzáférés

A menetíró készülék a szükséges parancsokat egy megfelelő menüstruktúra keretében biztosítja.

15.4. Egyéb kijelzések

Kérésre a következő kijelzések érhetők el:

- UTC dátum és idő,

- működés módja (ha ez alapértelmezésként nem kerül megadásra),

- járművezető megszakítás nélküli járművezetési ideje és halmozott szünetideje,

- járműkísérő megszakítás nélküli járművezetési ideje és halmozott szünetideje,

- a járművezető halmozott járművezetési ideje az előző és a folyó hétre,

- a járműkísérő halmozott járművezetési ideje az előző és a folyó hétre,

- a hat kinyomat bármelyikének tartalma a kinyomatokkal megegyező formátumban.

A kinyomat tartalmának kijelzése szekvenciálisan, sorról sorra történik. Amennyiben a kijelző szélessége kevesebb mint 24 karakter, úgy a felhasználó részére meg kell adni az összes információt egy megfelelő eszköz segítségével (több sor, kijelzés sorgörgetéssel, ....). A kézzel írott információk számára szánt kinyomatsorokat nem kell megjeleníteni.

16. Nyomtatás

A menetíró készülék alkalmas arra, hogy adatmemóriájából, illetve tachográf-kártyáról információkat nyomtasson ki a következő hat kinyomatnak megfelelően:

- kártyán tárolt járművezetői tevékenységek napi kinyomata,

- járműegységen tárolt járművezetői tevékenységek napi kinyomata,

- kártyán tárolt események és hibák kinyomata,

- járműegységen tárolt események és hibák kinyomata,

- műszaki adatok kinyomata,

- gyorshajtás kinyomata.

E kinyomatok részletes formátumát és tartalmát a 4. függelék határozza meg.

A kiegészítő adatokat a kinyomatok végén lehet feltüntetni.

A menetíró készülék emellett készíthet kiegészítő kinyomatokat is, amennyiben ezek világosan megkülönböztethetők a fentiekben ismertetett hat összesítőtől.

A "kártyán tárolt járművezetői tevékenységek napi kinyomata" és a "kártyán tárolt események és hibák kivonata" csak akkor állnak rendelkezésre, amennyiben a járművezetői kártya vagy a műhelykártya behelyezésre kerül a menetíró készülékbe. A menetíró készülék aktualizálja a vonatkozó kártyán tárolt adatokat a nyomtatás megkezdése előtt.

A "kártyán tárolt járművezetői tevékenységek napi kinyomata" vagy a "kártyán tárolt események és hibák kivonata" előállításához a menetíró készülék:

- vagy automatikusan kiválasztja a járművezetői vagy a műhelykártyát, amennyiben e kártyák egyike került csak behelyezésre,

- vagy parancsot ad a forráskártya kiválasztására, vagy a járművezetői kártyaolvasó egységben lévő kártya kiválasztására, amennyiben mindkét kártyát a menetíró készülékbe behelyezték.

A nyomtató alkalmas soronként 24 karakter kinyomtatására.

A minimális karakterméret 2,1 mm magas és 1,5 mm széles.

A nyomtató alkalmas az ISO 8859 szabvány 1. és 7. részében meghatározott latin 1-es és görög karakterkészlet kinyomtatására a 4. fejezet 1. függelékében "Karakterkészletek" meghatározottak szerint.

A nyomtatókat úgy kell megtervezni, hogy a kinyomatok kellően egyértelműek legyenek ahhoz, hogy olvasásuk közben bármilyen félreérthetőség elkerülhető legyen.

A kinyomatok rendes páratartalom mellett (10-90 %) és rendes hőmérsékleti körülmények között megtartják méretüket és tartalmukat.

A menetíró készülék által használt papíron szerepel a megfelelő típusú jóváhagyási jel és azon menetíró készülék típusának feltüntetése, amellyel a papír felhasználható. A kinyomatok tisztán olvashatók és azonosíthatók maradnak a fényerősség, a páratartalom és a hőmérséklet szempontjából rendes tárolási feltételek között legalább egy éven keresztül.

Lehetőség van e dokumentumokra kézzel írott jegyzetet rávezetni, mint pl. a járművezető aláírása.

A papírellátásnak a nyomtatás folyamán történő megszakadása esetén és a papír újratöltése után a menetíró készülék vagy az elejétől fogva újra kezdi a nyomtatást, vagy a megszakítás pontjától folytatja azt tovább, félreérthetetlen utalást téve az előzőleg kinyomtatott részre.

17. Figyelmeztetések

A menetíró készülék figyelmezteti a járművezetőt bármilyen esemény, illetve hiba észlelésekor.

Az áramellátás megszakadására vonatkozó figyelmeztetés késleltethető az áramellátás helyreállításáig.

A menetíró készülék figyelmezteti a járművezetőt 15 perccel a 4 óra 30 perces megszakítás nélküli járművezetési idő letelte előtt és ezen idő túllépése pillanatában.

A figyelmeztetések vizuális úton történnek. A látható figyelmeztetések kiegészítéseként hallható figyelmeztetések szintén alkalmazhatók.

A látható figyelmeztetések a felhasználó számára világosan felismerhetők, ezek a járművezető látóterében vannak elhelyezve, és tisztán olvashatóak mind nappal, mind pedig éjjel.

A látható figyelmeztetések lehetnek a menetíró készülékbe beépítettek, illetve a készüléken kívül elhelyezettek.

Az utóbbi esetben a figyelmeztetésket "T" szimbólummal kell ellátni, és sárga vagy narancsszínnel kell megjelölni.

A figyelmeztetések legalább 30 másodpercen keresztül tartanak, hacsak a felhasználó ezt nem igazolja vissza a menetíró készülék valamely gombjának a lenyomásával. Ezen első visszaigazolás nem oldja fel a következő bekezdésben említett, a figyelmeztetés okára vonatkozó kijelzést.

A figyelmeztetés oka kijelzésre kerül a menetíró készüléken, és látható marad, amíg a felhasználó ezt nem igazolja vissza a menetíró készülék egy meghatározott gombjának vagy parancsának alkalmazásával.

Kiegészítő figyelmeztetések is előírhatók, amennyiben ezek nem tévesztik meg a járművezetőket az előzőekben meghatározott figyelmeztetésekkel kapcsolatban.

18. Adatletöltés külső adathordozókra

A menetíró készülék kívánságra adatmemóriájából vagy járművezetői kártyáról képes adatokat letölteni egy külső adathordozóra a kalibrálási/letöltő csatlakozón keresztül. A menetíró készülék a letöltés megkezdése előtt aktualizálja a vonatkozó kártyán tárolt adatokat.

Emellett opcionális lehetőségként a menetíró készülék - bármely üzemmódban - képessé tehető adatok másik csatlakozón keresztül való letöltésére az e csatlakozón keresztül hitelesített vállalkozás részére. Ilyen esetben e letöltésre a vállalkozási üzemmód adathozzáférési jogait kell alkalmazni.

A letöltés során semmilyen adat nem módosítható és nem törölhető.

A kalibrálási/letöltő csatlakozó elektromos interfésze a 6. függelékben van meghatározva.

A letöltésről felvett jegyzőkönyv a 7. függelékben van meghatározva.

19. Kimenő adatok kiegészítő külső készülékekre

Amennyiben a menetíró készülék nem rendelkezik sebesség-, illetve távolságkijelző funkciókkal, kimenő jelet (jeleket) bocsát ki, lehetővé téve a jármű sebességének (sebességmérő), illetve a teljes, a jármű által megtett össztávolságnak (kilométer-számláló) kijelzését.

A járműegység szintén képes kiadni a következő adatokat egy megfelelő, e célra rendelt kapcsolatsor alkalmazásával, amely független a választható CAN busz- kapcsolattól (ISO 11898 Közúti járművek - Digitális információcsere - Controller Area Network (CAN) nagy átviteli sebességre), lehetővé téve ezek feldolgozását egyéb, a járműben elhelyezett elektronikus egységek alkalmazásával:

- aktuális UTC dátum és idő,

- jármű sebessége,

- jármű által megtett teljes távolság (kilométer-számláló),

- járművezető vagy járműkísérő által éppen kiválsztott tevékenység,

- információ, amennyiben bármilyen tachográf-kártya éppen behelyezésre került a járművezetői vagy a járműkísérői kártyaolvasó egységbe, és (adott esetben), információ e kártyák azonosításáról (kártya száma és a kiállító tagállam).

E minimális listán kívül egyéb adatok is kiadhatók.

Amennyiben a jármű gyújtást kap, úgy ezen adatokat folyamatosan közvetíteni kell. Amennyiben a gyújtást leveszik, az adatközvetítés legalább a járművezető vagy a járműkísérő tevékenységének bármely megváltozása, illetve a tachográf kártya behelyezésére vagy kivételére vonatkozó adatok tekintetében folytatódik. Amennyiben kikapcsolt gyújtásnál az adatkiáramlás visszatartásra került, úgy ezen adatokat rendelkezésre kell bocsátani, amint a jármű ismét gyújtás alá kerül.

20. Kalibrálás

A kalibrálási funkció a következőket teszi lehetővé:

- a mozgásérzékelő automatikus összekapcsolása a járműegységgel,

- a menetíró készülék állandójának (k) digitális adaptációja a jármű jellemző együtthatójához (w) (azon járműveket, amelyek két vagy több hátsóhídáttétellel rendelkeznek, fel kell szerelni egy olyan kapcsolóeszközzel, amely által e különböző áttételek automatikusan összehangolódnak azon jellemző együtthatóval, amelyre a berendezést adaptálták a járműhöz),

- időbeállítás (megszorítás nélkül),

- aktuális kilométer-számláló-érték beállítása,

- a mozgásérzékelő adatmemóriában tárolt azonosító adatainak aktualizálása,

- a menetíró készülék által ismert egyéb paraméterek aktualizálása vagy visszaigazolása: a jármű azonosítása, w, l, gumiabroncsméret és adott esetben a sebesség-korlátozó eszköz beállítása.

A mozgásérzékelő JE-hez történő kapcsolása legalább a következőkből áll:

- mozgásérzékelő által tárolt beépítési adatok aktualizálása (szükség szerint),

- szükséges mozgásérzékelő-azonosító adatok átmásolása a mozgásérzékelőből a JE adattárába.

A kalibrálási funkció lehetővé teszi a szükséges adatok betáplálását a kalibrálási/letöltő csatlakozó segítségével, a 8. függelékben meghatározott kalibrálási jegyzőkönyvvel összhangban. A kalibrálási funkció engedélyezheti a szükséges adatok betáplálását más csatlakozókon keresztül is.

21. Időbeállítás

Az időbeállítás funkció lehetővé teszi az aktuális idő beállítását maximum egyperces értékekkel, legalább hétnapos intervallumokban.

Az időbeállítás funkció lehetővé teszi az aktuális idő korlátozás nélküli beállítását a kalibrálási üzemmódban.

22. Teljesítményjellemzők

A járműegység a − 20 °C-tól 70 °C-ig, a mozgásérzékelő pedig − 40 °C-tól 135 °C-ig terjedő hőmérséklet-tartományban teljes mértékben működőképes. Az adatmemória tartalmának − 40 °C hőmérsékletig kell sérülésmentesnek lennie.

10-90 %-ig terjedő páratartalomnál a menetíró készülék teljes mértékben működőképes.

A menetíró készüléket óvni kell a túlfeszültségtől, az energiaellátás polaritásának felcserélésétől és a rövidzárlatoktól.

A menetíró készülék az elektromágneses kompatibilitás tekintetében megfelel a 72/245/EGK tanácsi irányelvnek [15], a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításáról szóló, 1995. október 31-i 95/54/EK bizottsági irányelvnek [16], valamint a menetíró készüléket védeni kell az elektrosztatikus kisülésektől és tranziens áramoktól.

23. Anyagok

A menetíró készülék valamennyi alkotóeleme megfelelően állóképes, mechanikusan szilárd anyagból készül, stabil elektromos és mágneses jellemzőkkel.

Normál felhasználási körülmények között a berendezés valamennyi belső részét védeni kell a nedvességtől és a portól.

A járműegység az IEC 529 szabvány szerint megfelel az IP 40 érintésvédelmi osztálynak, a mozgásérzékelő pedig az IP 64 érintésvédelmi osztálynak.

A menetíró készülék megfelel az ergonómiai tervezésre vonatkozó érvényes műszaki rendelkezéseknek.

A menetíró készüléket óvni kell a véletlenül bekövetkező sérüléstől.

24. Jelölések

Amikor a menetíró készülék kijelzi a jármű kilométer-számláló-értékét és sebességét, a kijelzőn a következő adatok szerepelnek:

- a megtett távolságot mutató szám mellett a távolságmérés egysége, amelyet a "km" rövidítéssel kell megjelölni,

- a sebességet mutató szám mellett a "km/h" rövidítés.

A menetíró készülék szintén beállítható oly módon, hogy a sebességet mérföld per órában jelezze ki, ekkor a sebességmérés egységét az "mph" rövidítéssel kell megadni.

A menetíró készülék minden önálló alkotóelemére egy leíró plakettet kell helyezni, amelyen a következő részletek szerepelnek:

- a berendezés gyártójának neve és címe,

- a gyártói alkatrészek száma és a berendezés gyártási éve,

- a berendezés sorozatszáma,

- a berendezés típusának jóváhagyási jele.

Amennyiben nem áll rendelkezésre elég hely a fentiekben ismertetett adatok jelöléséhez, a leíró plaketten legalább a gyártó nevét vagy logóját és a menetíró készülék alkotóelemeinek számát meg kell jelölni.

IV. A TACHOGRÁF-KÁRTYÁK SZERKEZETI ÉS FUNKCIONÁLIS KÖVETELMÉNYEI

1. Látható adatok

Az elülső oldal a következőket tartalmazza:

a "Járművezetői kártya", vagy "Ellenőrzőkártya" vagy "Műhelykártya" vagy "Vállalkozás adatkártyája" szavak nagybetűvel írva a kártyát kiállító tagállam hivatalos nyelvén vagy nyelvein a kártya típusának megfelelően;

ugyanezen szavak a Közösség többi hivatalos nyelvén a kártya hátoldalára nyomtatva:

ES | TARJETA DEL CONDUCTOR | TARJETA DE CONTROL | TARJETA DEL CENTRO DE ENSAYO | TARJETA DE LA EMPRESA |

DK | FØRERKORT | KONTROLKORT | VÆRKSTEDSKORT | VIRKSOMHEDSKORT |

DE | FAHRERKARTE | KONTROLLKARTE | WERKSTATTKARTE | UNTERNEHMENSKARTE |

EL | ΚΑΡΤΑ ΟΔΗΓΟΥ | ΚΑΡΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ | ΚΑΡΤΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ | ΚΑΡΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ |

EN | DRIVER CARD | CONTROL CARD | WORKSHOP CARD | COMPANY CARD |

FR | CARTE DE CONDUCTEUR | CARTE DE CONTROLEUR | CARTE D'ATELIER | CARTE D'ENTREPRISE |

GA | CÁRTA TIOMÁNAÍ | CÁRTA STIÚRTHA | CÁRTA CEARDLAINNE | CÁRTA COMHLACHTA |

IT | CARTA DEL CONDUCENTE | CARTA DI CONTROLLO | CARTA DELL'OFFICINA | CARTA DELL'AZIENDA |

NL | BESTUURDERS KAART | CONTROLEKAART | WERKPLAATSKAART | BEDRIJFSKAART |

PT | CARTÃO DE CONDUTOR | CARTÃO DE CONTROLO | CARTÃO DO CENTRO DE ENSAIO | CARTÃO DE EMPRESA |

FIN | KULJETTAJA KORTTILLA | VALVONTA KORTILLA | TESTAUSASEMA KORTILLA | YRITYSKORTILLA |

SV | FÖRARKORT | KONTROLLKORT | VERKSTADSKORT | FÖRETAGSKORT |

a kártyát kiállító tagállam neve (választható).

a kártyát kiállító tagállam megkülönböztető jele, kék négyszögben, negatívan nyomtatva, 12 sárga csillaggal körülvéve, a következőképpen:

B Belgium

DK Dánia

D Németország

GR Görögország

E Spanyolország

F Franciaország

IRL Írország

I Olaszország

L Luxemburg

NL Hollandia

A Ausztria

P Portugália

FIN Finnország

S Svédország

UK Egyesült Királyság;

a kiállított kártyára vonatkozó különleges információk a következőképpen számozva:

| Járművezetői kártya | Ellenőrző kártya | Vállalkozás kártyája vagy műhelykártya |

1. | Járművezető vezetékneve | Ellenőrző szerv neve | Vállalkozás kártyája vagy műhelykártya |

2. | Járművezető utóneve(i) | Ellenőrző személy vezetékneve (adott esetben) | Kártyatulajdonos vezetékneve (adott esetben) |

3. | Járművezető születési dátuma | Ellenőrző személy utóneve(i) (adott esetben) | Kártyatulajdonos utóneve (adott esetben) |

4.(a) | Kártya kiadásának dátuma |

(b) | Kártya érvényességi ideje (adott esetben) |

(c) | Kiállító hatóság neve (megadható a 2. oldalon) |

(d) | Az 5. pont alatt megadottól különböző szám adminisztratív célokra (választható) |

5.(a) | Jogosítvány száma (a járművezetői kártya kiállításának a dátumakor) | | |

5.(b) | Kártya száma |

6. | Járművezető fényképe | Ellenőrző személy fényképe (választható) | - |

7. | Járművezető aláírása | Tulajdonos aláírása (választható) |

8. | A tulajdonos lakóhelye vagy postacíme (választható) | Ellenőrző testület postacíme | Vállalkozás vagy műhely postacíme |

a dátumokat "nn/hh/éééé" vagy "nn.hh.éééé" (nap, hónap, év) formátumban kell írni;

a hátoldal a következőket tartalmazza:

a kártya elülső oldalán feltüntetett számozott adatok magyarázata;

adott esetben és a tulajdonos kifejezett, írásbeli beleegyezésével olyan adatok, amelyek nem állnak összefüggésben a járművezetői kártya adminisztrációjával, amennyiben ezek nem nehezítik meg a modell tachográf-kártyaként történő használatát.

+++++ TIFF +++++

A tachográf-kártyákat a következő háttérszínekkel kell nyomtatni:

- járművezetői kártya: fehér,

- ellenőrzőkártya: kék,

- műhelykártya: piros,

- vállalkozás adatkártyája: sárga.

A tachográf-kártyákat a hamisítás és a jogosulatlan változtatások ellen legalább a következőkkel kell ellátni:

- biztonsági háttérnyomtatás, finom guilloche-mintázatokkal és irizáló nyomtatással,

- a fénykép helyén a biztonsági háttérnyomtatás és a fénykép egymást átfedi,

- legalább egy kétszínű mikronyomtatású sor.

A Bizottsággal való egyeztetés után a tagállamok használhatnak kiegészítő színeket vagy jelöléseket, mint pl. nemzeti szimbólumok vagy biztonsági ismertetőjelek, e melléklet egyéb rendelkezéseinek sérelme nélkül.

2. Biztonság

A rendszerbiztonság a kártyák és a menetíró készülék között kicserélt adatok integritásának és hitelességének, a kártyákról letöltött adatok integritásának és hitelességének védelmét szolgálja, bizonyos, a kártyákra történő beírási műveletek elvégzését kizárólag a menetíró készülékre korlátozva, kizárva a kártyákon tárolt adatok bármiféle hamisítását, megakadályozva a jogosulatlan változtatásokat és feltárva minden ilyen kísérletet.

A rendszer biztonságának elérése céljából a tachográf-kártyák megfelelnek a tachográf-kártyák általános biztonsági céljaira meghatározott követelményeknek (10. függelék).

A tachográf-kártyák leolvashatók más berendezésekkel, mint pl. személyi számítógéppel is.

3. Szabványok

A tachográf-kártyák a következő szabványoknak felelnek meg:

- ISO/IEC 7810 Azonosító kártyák - Fizikai jellemzők,

- ISO IEC/7816 Azonosító kártyák - Integrált áramkörök érintkezőkkel:

- 1. rész: Fizikai jellemzők,

- 2. rész: Érintkezések helye és méretei,

- 3. rész: Elektronikus jelek és átviteli jegyzőkönyvek,

- 4. rész: Iparközi parancsok,

- 8. rész: Biztonsági vonatkozású iparközi parancsok,

- ISO/IEC 10373 Azonosító kártyák - Vizsgálati módszerek.

4. Környezeti és elektromos előírás

A tachográf-kártyák rendeltetésszerűen működnek a Közösség területén rendes körülmények között tapasztalható klimatikus viszonyok között, valamint legalább − 25 °C-tól + 70 °C-ig terjedő hőmérséklet-tartományban, + 85 °C-os alkalmi csúcsokkal; az "alkalmi" kifejezés esetenként legfeljebb 4 órás időtartamot és a kártya élettartama alatt legfeljebb 100 alkalmat jelent.

A tachográf kártyák rendeltetésszerűen működnek 10-90 %-ig terjedő páratartalom mellett.

A tachográf-kártyák rendeltetésszerű működése ötéves időtartamra biztosított, amennyiben a környezeti és elektromos előírásoknak megfelelően használják őket.

Működésük alatt a tachográf-kártyáknak az elektromágneses kompatibilitás tekintetében meg kell felelniük az 1995. október 31-i 95/54/EK bizottsági irányelvnek [17], és a kártyákat óvni kell az elektrosztatikus kisülésektől.

5. Adattárolás

E bekezdés alkalmazásában

- az időt egyperces pontossággal kell rögzíteni, kivéve ezzel ellentétes utalás esetén,

- a kilométer-számláló értékeit egy kilométeres pontossággal kell rögzíteni,

- a sebességet 1 km/h pontossággal kell rögzíteni.

A tachográf-kártyák funkcióit, parancsait és logikai szerkezetét az adattárolás követelményeinek megfelelően a 2. függelék határozza meg.

E bekezdés határozza meg a különféle alkalmazású adatfájlok minimális tárolókapacitását. A tachográf-kártyák képesek jelezni a menetíró készüléknek az adatfájlok aktuális tárolókapacitását.

A tachográf-kártyákon tárolható bármely olyan kiegészítő adatot, amely a kártya által végrehajtható más alkalmazásokra vonatkozik, a személyes adatok kezelése vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1994. október 24-i 95/46/EK irányelv [18] szerint kell tárolni.

5.1. A kártya azonosítása és biztonsági adatok

5.1.1. Alkalmazások azonosítása

A tachográf-kártyák a következő alkalmazásazonosító adatokat képesek tárolni:

- tachográfalkalmazás-azonosító,

- tachográfkártyatípus-azonosító.

5.1.2. Lapka azonosítása

A tachográf-kártya képes a következő integráltáramkör(IC)-azonosító adatokat tárolni:

- IC-sorozatszám,

- IC-gyártási referenciák.

5.1.3. IC-kártya azonosítása

A tachográf-kártya a következő memóriakártya-adatokat képes tárolni:

- kártya sorozatszáma (beleértve a gyártási referenciákat),

- kártya jóváhagyási száma,

- kártyához kapcsolt személyi azonosító (ID),

- kártya előállítójának azonosítója (ID),

- IC-azonosító.

5.1.4. Biztonsági elemek

A tachográf-kártya a következő biztonsági adatokat képes tárolni:

- európai közös kulcs,

- tagállam tanúsítványa,

- a kártya tanúsítványa,

- kártya saját kulcsa.

5.2. Járművezetői kártya

5.2.1. A kártya azonosítása

A járművezetői kártya a következő kártyaazonosító adatokat képes tárolni:

- kártya száma,

- kiállító tagállam, kiállító hatóság neve, kiállítás dátuma,

- kártya kiadásának dátuma, kártya érvényességi ideje.

5.2.2. Kártyatulajdonos azonosítása

A járművezetői kártya a következő kártyatulajdonos-azonosító adatokat képes tárolni:

- tulajdonos családi neve,

- tulajdonos utóneve(i),

- születési idő,

- anyanyelv.

5.2.3. Információk a jogosítványról

A járművezetői kártya a jogosítványra vonatkozó következő adatokat képes tárolni:

- kiállító tagállam, kiállító hatóság neve,

- jogosítvány száma (a kártya kiállításának időpontjában).

5.2.4. Az üzemeltetett járművek adatai

A járművezetői kártya a használata minden naptári napján, valamint e napokon belül az adott jármű minden egyes használati időszakára vonatkozóan tárolja a következő adatokat (egy használati időszak magában foglalja e kártya tekintetében az összes egymást követő kártyabehelyezési/kivételi ciklust a járműben):

- a jármű első használatának dátuma és ideje (tehát az első kártyabehelyezés a jármű ezen üzemi időszakára vonatkozóan, vagy 00.00 óra, amennyiben a használati időszak ezen időpontban éppen folyamatban van),

- a jármű kilométer-számlálójának értéke ezen időpontban,

- a jármű utolsó használatának dátuma és időpontja (tehát az utolsó kártyakivétel a jármű ezen üzemi időszakában, vagy 23.59, amennyiben a használati időszak ezen időpontban éppen folyamatban van),

- a jármű kilométer-számlálójának értéke ezen időpontban,

- rendszám és a járművet bejegyző tagállam.

A járművezetői kártya legalább 84 ilyen tétel tárolására képes.

5.2.5. A járművezetői tevékenység adatai

A járművezetői kártya a következő adatokat képes tárolni minden olyan naptári napra vonatkozóan, amelyen a kártya felhasználásra került, vagy amelyen a járművezető kézzel táplált be tevékenységeket:

- dátum,

- napi jelenlét számlálója (egy egységgel megnövelve minden egyes naptári napra),

- a járművezető által e napon megtett teljes távolság,

- járművezető státusza 00.00-kor,

- minden alkalom, amikor a járművezető megváltoztatta tevékenységét, illetve megváltoztatta járművezetési állapotát, illetve behelyezte vagy kivette kártyáját:

- járművezetési állapot (SZEMÉLYZET, EGYEDÜLI)

- kártyaolvasó egység (JÁRMŰVEZETŐ, JÁRMŰKÍSÉRŐ)

- kártya helyzete (BEHELYEZVE, NINCS BEHELYEZVE)

- tevékenység (JÁRMŰVEZETÉS, KÉSZENLÉT, MUNKA, SZÜNET/PIHENÉS)

- változás időpontja.

A járművezetői kártya memóriája képes tárolni a járművezetői tevékenység adatait legalább 28 napon át (egy járművezető átlagos tevékenysége a meghatározás szerint napi 93 tevékenységváltozás).

A 197. és 199. követelményben felsorolt adatokat úgy kell tárolni, hogy lehetséges legyen a tevékenységek visszakeresése előfordulási sorrendben, még abban az esetben is, ha időátfedés áll fenn.

5.2.6. A munkanap kezdő és végső helye

A járművezetői kártya képes a következő, a járművezető által betáplált, és a munkanap kezdetére, illetve végére vonatkozó adatokat tárolni:

- a betáplálás dátuma és időpontja (vagy a betáplálásra vonatkozó dátum/idő, amennyiben a betáplálás a kézi betáplálási művelet folyamán történik),

- a betáplálás típusa (kezdete és vége, a betáplálás körülményei),

- a betáplált ország és régió,

- a jármű kilométer-számlálójának értéke.

A járművezetői kártya memóriája legalább 42 tételpárt képes tárolni.

5.2.7. Eseményadatok

Ezen albekezdés alkalmazásában az időt egyperces pontossággal kell tárolni.

A járművezetői kártya behelyezett állapotban képes a következő eseményekre vonatkozó, a menetíró készülék által észlelt adatokat tárolni:

- időátfedés (amikor az eseményt a kártya okozza),

- kártya behelyezése járművezetés közben (amennyiben a kártya az esemény tárgya),

- utolsó kártyakapcsolat nem került megfelelően lezárásra (amennyiben a kártya az esemény tárgya),

- áramellátás megszakadása,

- hiba a mozgási adatokban,

- biztonságfeltörési kísérletek.

A járművezetői kártya képes az ezen eseményekre vonatkozó következő adatokat tárolni:

- esemény kódja,

- az esemény kezdetének dátuma és időpontja (vagy a kártya behelyezésének dátuma és időpontja, amennyiben az esemény folyamatban volt ezen időpontban),

- az esemény végének dátuma és időpontja (vagy a kártya kivételének dátuma és időpontja, amennyiben az esemény folyamatban volt ezen időpontban),

- rendszám és azon járművet bejegyző tagállam, amelyben az esemény történt.

Megjegyzés:

"Időátfedés" esetére vonatkozóan:

- az esemény kezdetének dátuma és időpontja megegyezik a előző járműből történő kártyakivétel dátumával és időpontjával,

- az esemény végének dátuma és időpontja megegyezik az aktuális járműbe történő kártyabehelyezés dátumával és időpontjával,

- a jármű adatai megegyeznek az eseményt előidéző aktuális jármű adataival.

Megjegyzés:

Az "utolsó kártyakapcsolat nem megfelelő lezárása" eseményre vonatkozóan:

- az esemény kezdetének dátuma és időpontja megegyezik azon kártyabehelyezés dátumával és időpontjával, amelynél a nem megfelelően lezárt kapcsolat felmerült,

- az esemény végének dátuma és időpontja megegyezik azon kapcsolatra vonatkozó kártyabehelyezés dátumával és időpontjával, amelynek folyamán az esemény észlelésre került (folyó kapcsolat),

- a jármű adatai megegyeznek azon jármű adataival, amelyben a kapcsolat nem került megfelelően lezárásra.

A járművezetői kártya képes az egyes típusok hat legfrissebb eseményére vonatkozó adatokat tárolni (36 esemény).

5.2.8. Hibaadatok

Ezen albekezdés alkalmazásában az időt egy másodperces pontossággal kell megadni.

A járművezetői kártya - behelyezése után - képes a következő, a menetíró készülék által észlelt hibákra vonatkozó adatokat tárolni:

- kártyahiba (amennyiben a kártya az esemény tárgya),

- menetíró készülék hibája.

A járművezetői kártya képes az e hibákra vonatkozó, következő adatokat tárolni:

- hibás kód,

- a hiba kezdetének dátuma és időpontja (vagy a kártya behelyezésének dátuma és időpontja, ha a hiba már folyamatban volt ezen időpontban),

- a hiba végének dátuma és időpontja (vagy a kártya kivételének dátuma és időpontja, ha a hiba már folyamatban volt ezen időpontban),

- rendszám és azon járművet bejegyző tagállam, amelyben a hiba felmerült.

A járművezetői kártya képes az egyes típusok tizenkét legfrissebb hibájára vonatkozó adatok (24 hiba) tárolására.

5.2.9. Ellenőrzési tevékenység adatai

A járművezetői kártya képes a ellenőrzési tevékenységre vonatkozó, következő adatok tárolására:

- ellenőrzés dátuma és időpontja,

- ellenőrzőkártya száma és a kiállító tagállam,

- az ellenőrzés típusa [kijelzés, illetve nyomtatás, illetve JE letöltése, illetve kártya letöltése (lásd a megjegyzést)],

- letöltött időszak, letöltés esetén,

- az ellenőrzött jármű rendszáma és a járművet bejegyző tagállam.

Megjegyzés:

a biztonsági követelményekből eredően a kártya letöltése csak akkor kerül rögzítésre, ha ezt egy menetíró készülék hajtja végre.

A járművezetői kártya egy ilyen tételt képes tárolni.

5.2.10. Kártyakapcsolati adatok

A járművezetői kártya képes azon járműre vonatkozó adatokat tárolni, amelyben a folyó kapcsolat megnyílt:

- a kapcsolat megnyitásának (kártyabehelyezés) dátuma és időpontja, egy másodperces pontossággal,

- rendszám és a járművet bejegyző tagállam.

5.2.11. Különleges körülményekre vonatkozó adatok

A járművezetői kártya képes a különleges körülményekre vonatkozó, a behelyezés után betáplált adatokat tárolni (bármely kártyaolvasó egységnél):

- betáplálás dátuma és időpontja,

- különleges körülmény típusa.

A járművezetői kártya képes 56 ilyen tételt tárolni.

5.3. Műhelykártya

5.3.1. Biztonsági elemek

A műhelykártya alkalmas egy személyi azonosító szám tárolására (PIN kód).

A műhelykártya képes a mozgásérzékelők és a járműegységek összekapcsolásához szükséges kriptográfiai kulcsokat tárolni.

5.3.2. A kártya azonosítása

A műhelykártya képes a következő kártyaazonosító adatokat tárolni:

- kártya száma,

- kiállító tagállam, kiállító hatóság neve, kiállítás dátuma,

- a kártya kiadásának dátuma, a kártya érvényességi ideje.

5.3.3. Kártyatulajdonos azonosítása

A műhelykártya képes a következő kártyatulajdonos-azonosító adatokat tárolni:

- műhely neve,

- műhely címe,

- tulajdonos családi neve,

- tulajdonos utóneve(i),

- anyanyelv.

5.3.4. Az üzemeltetett járművek adatai

A műhelykártya a járművezetői kártyával azonos módon képes a használt járművekre vonatkozó adatokat tárolni.

A műhelykártya képes legalább 4 ilyen tételt tárolni.

5.3.5. A járművezetői tevékenység adatai

A műhelykártya a járművezetői kártyával azonos módon képes a járművezetői tevékenységre vonatkozó adatokat tárolni.

A műhelykártya képes a járművezetői tevékenységre vonatkozó adatok legalább egy napig történő tárolására, átlagos járművezetői tevékenység mellett.

5.3.6. A munkanap kezdetének, illetve végének adatai

A műhelykártya a járművezetői kártyával azonos módon képes tárolni a munkanap kezdetére, illetve végére vonatkozó tételeket.

A műhelykártya legalább három pár ilyen rekord tárolására alkalmas.

5.3.7. Események és hibaadatok

A műhelykártya a járművezetői kártyával azonos módon képes az eseményekre és hibákra vonatkozó tételek tárolására.

A műhelykártya képes tárolni valamennyi eseménytípus három legfrissebb eseményét (18 esemény) és az egyes hibatípusok hat legfrissebb hibáját (12 hiba).

5.3.8. Ellenőrzési tevékenység adatai

A műhelykártya a járművezetői kártyával azonos módon képes tárolni az ellenőrző tevékenységre vonatkozó adatokat.

5.3.9. Kalibrálás és időbeállítás adatai

A műhelykártya képes tárolni a kalibrálási, illetve időbeállítási tételeket, miután a kártya behelyezésre került a menetíró készülékbe.

Valamennyi kalibrálási rekord a következő adatokat foglalja magába:

- kalibrálás célja (első beépítés, beépítés, időszakos felülvizsgálat),

- jármű azonosítása,

- aktualizált vagy elfogadott paraméterek (w, k, l, gumiabroncsméret, sebességkorlátozó eszköz beállítása, kilométer-számláló (új és régi értékek), dátum és idő (új és régi értékek)),

- menetíró készülék azonosítása (JE alkatrészeinek száma, JE sorozatszáma, mozgásérzékelő sorozatszáma).

A műhelykártya képes legalább 88 ilyen tétel tárolására.

A műhelykártya rendelkezik egy olyan számlálóval, amely jelzi a kártyával elvégzett kalibrálások számát.

A műhelykártya rendelkezik egy olyan számlálóval, amely jelzi az utolsó letöltés óta elvégzett kalibrálások számát.

5.3.10. Különleges körülményekre vonatkozó adatok

A műhelykártya a járművezetői kártyával azonos módon tárolja a különleges körülményekre vonatkozó adatokat. A műhelykártya két ilyen tétel tárolására alkalmas.

5.4. Ellenőrzőkártya

5.4.1. A kártya azonosítása

Az ellenőrzőkártya a következő kártyaazonosító adatokat tárolja:

- kártya száma,

- kiállító tagállam, kiállító hatóság neve, kiállítás dátuma,

- a kártya kiadásának dátuma, a kártya érvényességi ideje (adott esetben).

5.4.2. Kártyatulajdonos azonosítása

Az ellenőrzőkártya képes a kártyatulajdonosra vonatkozó következő adatokat tárolni:

- ellenőrző szerv neve,

- ellenőrző szerv címe,

- tulajdonos családi neve,

- tulajdonos utóneve,

- anyanyelv.

5.4.3. Ellenőrzési tevékenység adatai

Az ellenőrzőkártya képes az ellenőrző tevékenységre vonatkozó következő adatokat tárolni:

- ellenőrzés dátuma és időpontja,

- ellenőrzés típusa (kijelzés, illetve nyomtatás, illetve JE letöltése, illetve kártya letöltése),

- letöltött időszak (adott esetben),

- rendszám és az ellenőrzött járművet bejegyző tagállam hatósága,

- kártya száma és az ellenőrzött járművezetői kártyát kiállító tagállam.

Az ellenőrzőkártya legalább 230 ilyen tétel tárolására képes.

5.5. Vállalkozás adatkártyája

5.5.1. Kártya azonosítása

A vállalkozás adatkártyája a következő kártyaazonosító adatokat képes tárolni:

- kártya száma,

- kiállító tagállam, kiállító hatóság neve, kiállítás dátuma,

- a kártya kiadásának dátuma, a kártya érvényességi ideje (ha van ilyen).

5.5.2. Kártyatulajdonos azonosítása

A vállalkozás adatkártyája a kártyatulajdonosra vonatkozó következő azonosító adatokat tárolja:

- vállalkozás neve,

- vállalkozás címe.

5.5.3. Vállalkozás tevékenységének adatai

A vállalkozás adatkártyája a vállalkozás tevékenységére vonatkozó következő adatok tárolására képes:

- tevékenység dátuma és időpontja,

- tevékenység típusa (JE bezárás illetve kioldás, illetve JE letöltés, illetve kártyaletöltés),

- letöltött időszak (adott esetben),

- rendszám és a járművet bejegyző tagállami hatóság,

- kártya száma és a kártyát kiállító tagállam (kártyaletöltés esetén).

A vállalkozás adatkártyája legalább 230 ilyen rekord tárolására képes.

V. A MENETÍRÓ KÉSZÜLÉK BEÉPÍTÉSE

1. Beépítés

Az új menetíró készüléket nem aktivált állapotban kell a szerelők vagy a járműgyártó részére leszállítani, miközben a III. fejezet 20. bekezdésében felsorolt kalibrálási paramétereket a megfelelő és érvényes alapértelmezés szerinti értékekre kell beállítani. Amennyiben egyik meghatározott érték sem megfelő, úgy a betűkkel leírt paramétereket a "?" sorba kell beállítani, a numerikus paramétereket pedig a "0"-ra.

Aktiválás előtt a menetíró készülék hozzáférést biztosít a kalibrálási funkcióhoz, akkor is, ha a berendezés nem kalibrálási üzemmódban van.

Aktiválás előtt a menetíró készülék nem rögzíti és nem tárolja a III.12.3.-III.12.9. és III.12.12.-III.12.14. pontban említett adatokat.

A beépítés során a jármű gyártója valamennyi ismert paramétert előre beállítja.

A jármű gyártója vagy a szerelők aktiválják a beépített menetíró készüléket, mielőtt a jármű elhagyja azon helyiséget, amelyben a beépítést elvégezték.

A menetíró készülék aktiválása automatikusan történik, amikor a műhelykártyát először behelyezik valamelyik kártya interfész eszközbe.

A szükséges egyedi kapcsolási műveletek elvégzése automatikus a mozgásérzékelő és a járműegység között az aktiválás előtt vagy ennek során.

Aktiválás után a menetíró készülék teljes mértékben működteti funkcióit és adathozzáférési jogait.

A menetíró készülék rögzítő és tároló funkciói teljes mértékben működőképesek az aktiválás után.

A beépítést kalibrálás követi. Az első kalibrálás magában foglalja a rendszám betáplálását, ami a beépítéstől vagy a rendszám kiutalásától számított két héten belül megtörténik, e kettő közül a későbbi esemény időpontját figyelembe véve.

A menetíró készüléket úgy kell elhelyezni a járműben, hogy a járművezető számára a vezetői ülésről lehetséges legyen a szükséges funkciókhoz történő hozzáférés.

2. Beállítási plakett

Miután a menetíró készülék ellenőrzése a beépítés során megtörtént, egy tisztán látható és könnyen hozzáférhető beépítési plakettet kell elhelyezni a menetíró készüléken, a menetíró készülékben vagy e mellett. Jóváhagyott szerelő vagy műhely által történő minden átvizsgálás után új plakettet kell elhelyezni az előző plakett helyén.

A plaketten legalább a következő adatokat fel kell tüntetni:

- a jóváhagyott szerelő vagy műhely neve, címe vagy kereskedelmi neve,

- a jármű jellemző együtthatója, "w = ... imp/km" formában,

- a menetíró készülék állandója, "k = ... imp/km" formában,

- a kerékgumik tényleges külső kerülete, "l = ... mm" formában,

- a gumiabroncs mérete,

- a jármű jellemző együtthatója meghatározásának és a gumiabroncsok kerülete mérésének dátuma,

- a jármű alvázszáma.

3. Ólomzárak elhelyezése

A következő alkatrészeket kell ólomzárral ellátni:

- bármely olyan csatlakozás, amely szétkapcsoláskor észlelhetetlen változásokat vagy észrevehetetlen adatvesztést okoz,

- beépítési plakett, hacsak oly módon nincs rögzítve, hogy lehetetlen eltávolítani a rajta lévő jelölések tönkretétele nélkül.

A fent leírt ólomzárak a következő esetekben távolíthatók el:

- vészhelyzet esetén,

- sebességkorlátozó eszköz vagy bármely más, az útbiztonságot szolgáló eszköz beépítése, beállítása vagy javítása esetén, feltéve hogy a menetíró készülék megbízhatóan és pontosan működik tovább, és azt egy jóváhagyott szerelő vagy műhely (a VI. fejezettel összhangban) közvetlenül a sebességkorlátozó eszköz vagy bármely más, az útbiztonságot szolgáló eszköz beszerelése után vagy más esetekben hét napon belül egy új ólomzárral látja el.

Minden alkalommal, amikor e zárak feltörésre kerülnek, erről írásbeli nyilatkozatot kell készíteni, amelyet az illetékes hatóságnak át kell adni.

VI. ELLENŐRZÉS, FELÜLVIZSGÁLAT ÉS JAVÍTÁSOK

E melléklet V. fejezetének 3. része határozza meg az ólomzárak eltávolításának körülményeire vonatkozó követelményeket, a legutóbb a 2135/98/EK rendelettel módosított 3821/85/EGK rendelet 12. cikkének (5) bekezdésében említettek szerint.

1. Szerelők vagy műhelyek jóváhagyása

A tagállamok jóváhagyják, rendszeresen ellenőrzik és igazolással látják el a következő feladatokért felelős szerveket:

- beépítés,

- ellenőrzés,

- felülvizsgálat,

- javítás.

E rendelet 12. cikke (1) bekezdésének értelmében a műhelykártya az e melléklet szerint a menetíró készülékek aktiválására, illetve kalibrálására feljogosított szerelőknek, valamint műhelyeknek adható ki; másnak csak akkor, ha megfelelően bizonyítja, hogy:

- akik nem jogosult vállalkozási adatkártya használatára,

- egyéb vállalkozói tevékenysége nem jelent potenciális veszélyt a rendszer általános biztonságára a 10. függelékben meghatározottak szerint.

2. Új vagy javított készülékek ellenőrzése

Minden eszközt - akár új, akár javított - megfelelő működése, leolvasásainak és rögzítéseinek pontossága tekintetében ellenőrizni kell a III. fejezet 2.1. és 2.2. pontjában megállapított határokon belül és az V. fejezet 3. pontja szerinti ólomzár és kalibrálás alkalmazásával.

3. A beépítés felülvizsgálata

A járműbe történő beépítés során a berendezés egésze (beleértve a menetíró készüléket) megfelel a III. fejezet 2.1. és 2.2. pontjában megállapított maximális megengedhető tűréshatárokra vonatkozó előírásoknak.

4. Időszakos felülvizsgálatok

A járművekbe beépített berendezések időszakos felülvizsgálatára kerül sor a berendezés bármilyen javítása, vagy a jármű jellemző együtthatójának, vagy a gumiabroncsok tényleges kerületének a megváltozása után, valamint ha az UTC idő a pontos időtől több mint 20 perccel eltér, vagy ha a rendszám megváltozott, de kétévenként (24 hónap) legalább egyszer, az utolsó felülvizsgálattól számítva.

A felülvizsgálat a következők ellenőrzését foglalja magában:

- a menetíró készülék megfelelő működése, ideértve az adattárolási funkciót a tachográf-kártyákon,

- a III. fejezet 2.1. és 2.2. pontja rendelkezései betartásának biztosítása a beépítésre vonatkozó megengedhető tűréshatár tekintetében,

- a menetíró készüléken szerepel-e a típus-jóváhagyási jel,

- a beépítési plakett felerősítése,

- a berendezésen és a készülék egyéb alkatrészein lévő ólomzárak sértetlensége,

- a gumiabroncs méretének és a kerékgumik aktuális kerületének az ellenőrzése.

E felülvizsgálat magában foglalja a kalibrálást.

5. Hibamérés

A hibamérést a beépítés alatt és a használat folyamán az alábbi feltételek mellett kell végrehajtani, amelyeket mint szabvány vizsgálati feltételeket kell figyelembe venni:

- rendes üzemi állapotban lévő, rakomány nélküli gépjármű,

- a gyári előírásoknak megfelelő gumiabroncsnyomás,

- a nemzeti jog által megengedett határokon belüli gumiabroncskopás,

- jármű mozgása:

- a jármű saját motorjával egyenes vonalban halad sík terepen 50 ± 5 km/óra sebességgel. A mérési távolság legalább 1 km.

- feltéve, hogy összehasonlítható pontosságúak, a vizsgálathoz alternatív módszerek, például egy megfelelő vizsgálópad, szintén felhasználhatók.

6. Javítások

A műhelyeknek alkalmasaknak kell lenniük adatoknak a menetíró készülékről való letöltésére azért, hogy visszaadják az adatokat az érintett szállító vállalkozásoknak.

A jóváhagyott műhelyek a szállító vállalkozások részére egy adatletölthetetlenségi tanúsítványt állítanak ki, amennyiben a tárolt adatok letöltése a menetíró készüléknek a műhely által elvégzett javítása után sem lehetséges. A műhely köteles megőrizni minden kibocsátott igazolás egy másolatát legalább egy évig.

VII. KÁRTYAKIBOCSÁTÁS

A tagállamok által lefolytatott kártyakibocsátási eljárások megfelelnek az alábbiaknak:

Valamely kérelmező részére először kibocsátott tachográf-kártya száma egy konszekutív indexszel (adott esetben), valamint egy csereindexszel és egy "0"-ra állított megújítási indexszel rendelkezik.

Az ugyanazon ellenőrző szerv vagy ugyanazon műhely, valamint ugyanazon szállító vállalkozás számára kibocsátott, nem személyhez kötött tachográf-kártyák kártyaszámai ugyanazzal az első 13 számjeggyel és különböző konszekutív indexszel rendelkeznek.

A meglévő tachográf-kártya kicserélésére kibocsátott tachográf-kártya száma megegyezik a kicserélt kártya számával, kivéve a csereindexet, amelyet egy egységgel kell megnövelni (sorrendben 0, ..., 9, A, ..., Z).

A meglévő tachográf-kártya kicserélésére kibocsátott tachográf-kártya érvényességi ideje megegyezik a kicserélt kártya érvényességi idejével.

Egy meglévő tachográf-kártya megújításaként kibocsátott tachográf-kártya száma megegyezik a megújított kártya kártyaszámával, kivéve a csereindexet, amelyet "0"-ra kell visszaállítani, és a megújítási indexet, amelyet egy egységgel kell megnövelni (sorrendben 0, ..., 9, A, ..., Z).

Egy meglévő tachográf-kártya adminisztratív adatok módosítása céljából történő cseréje a megújítás szabályait követi, ha ez ugyanabban a tagállamban történik, vagy az első kibocsátás szabályait követi, ha egy másik tagállamban kerül végrehajtásra.

Egy nem személyhez kötött műhely- vagy ellenőrzőkártyánál a műhely vagy az ellenőrző szerv nevét a "kártyatulajdonos családi neve" rovatba kell beírni.

VIII. A MENETÍRÓ KÉSZÜLÉK ÉS A TACHOGRÁF-KÁRTYÁK TÍPUSJÓVÁHAGYÁSA

1. Általános szempontok

E fejezet alkalmazásában a "menetíró készülék" meghatározás a "menetíró készülék és alkatrészei" fogalmát jelenti. Nem szükséges típusjóváhagyás a mozgásérzékelőt és a JE-et összekötő kábel(ek)hez. A menetíró készülék által felhasználandó papírt a menetíró készülék alkotórészének kell tekinteni.

A menetíró készüléket valamennyi integrált kiegészítő készülékével együtt kell jóváhagyásra benyújtani.

A menetíró készülék és a tachográf-kártyák típusjóváhagyása magában foglal biztonsági vizsgálatokat, funkcionális vizsgálatokat és együttműködési képességi vizsgálatokat. E vizsgálatok kedvező eredményeit megfelelő tanúsítvány állapítja meg.

A tagállamok típusjóváhagyó hatóságai nem bocsátják ki a típusbizonyítványt e rendelet 5. cikkével összhangban, amíg számukra át nem nyújtják azon menetíró készülékre és tachográf-kártyára vonatkozó:

- biztonsági tanúsítványt,

- funkcionális tanúsítványt,

- valamint együttműködési képességi tanúsítványt,

amelyre a típus-jóváhagyási kérelmet benyújtották.

A berendezés szoftverében, hardverében és a gyártásához felhasznált anyagok természetében végzett minden módosítást még a felhasználás előtt be kell jelenteni azon hatóságnak, amely kiállította a típusjóváhagyást a berendezés részére. E hatóság megerősíti a gyártó felé a típusjóváhagyás meghosszabbítását, vagy kérheti a vonatkozó funkcionális, biztonsági, illetve együttműködési képességi tanúsítványok aktualizálását vagy megerősítését.

A már behelyezett menetíró készülék szoftverének frissítési eljárásait azon hatóságnak kell jóváhagyni, amely a típusjóváhagyást adta a berendezéshez. A szoftverfrissítés nem módosíthat vagy törölhet egyetlen, a menetíró készülékben tárolt, a járművezetői tevékenységre vonatkozó adatot sem. A szoftvert csak a berendezés gyártójának felelősségére lehet frissíteni.

2. Biztonsági tanúsítvány

A biztonsági tanúsítványt e melléklet 10. függelékének rendelkezéseivel összhangban kell kibocsátani.

3. Funkcionális tanúsítvány

Minden típusjóváhagyást kérelmező személy a tagállam jóváhagyó hatósága rendelkezésére bocsát minden olyan anyagot és dokumentumot, amelyet a hatóság szükségesnek talál.

A funkcionális tanúsítványt a gyártónak csak a 9. függelékben meghatározott valamennyi funkcionális vizsgálat sikeres elvégzése után lehet kiadni.

A típusjóváhagyó hatóság állítja ki a funkcionális tanúsítványt. Ezen igazolás - a kedvezményezett nevén és a modell azonosításán kívül - részletes listát tartalmaz az elvégzett vizsgálatokról és a kapott eredményekről.

4. Együttműködési képességi tanúsítvány

Az együttműködési képességi vizsgálatokat egyetlen, az Európai Bizottság alá tartozó és annak felelős laboratórium végzi.

A laboratórium a gyártók részéről benyújtott kérelmeket beérkezésük kronológiai sorrendjében regisztrálja.

A kérelmet csak akkor regisztrálják hivatalosan, ha a laboratórium birtokába kerül:

- az együttműködési képességi vizsgálat végrehajtásához szükséges teljes anyag- és dokumentumkészlet,

- a megfelelő biztonsági tanúsítvány,

- a megfelelő funkcionális tanúsítvány,

A kérelem regisztrálásának dátumáról a gyártót értesíteni kell.

A laboratórium nem végezhet együttműködési képességi vizsgálatokat azon menetíró készülékeken és tachográf-kártyákon, amelyek részére nem adtak ki biztonsági tanúsítványt és funkcionális tanúsítványt.

Bármely együttműködési képességi vizsgálatot kérő gyártó vállalja, hogy az ilyen vizsgálatokat végző laboratórium rendelkezésére bocsátja mindazon anyagokat és dokumentumokat, amelyeket a vizsgálatok elvégzéséhez készített el.

Az együttműködési képességi vizsgálatokat e melléklet 9. függeléke 5. bekezdésének rendelkezéseivel összhangban kell végrehajtani valamennyi olyan típusú menetíró készülékre és tachográf-kártyára:

- amely típusokra a típusjóváhagyás még érvényes, vagy

- amely típusokra típusjóváhagyást kérelmeztek, és amely típusok rendelkeznek érvényes együttműködési képességi tanúsítvánnyal.

Az együttműködési képességi tanúsítványt a laboratórium csak akkor adja ki a gyártó részére, ha a megkívánt együttműködési képességi vizsgálatok mindegyikét sikeresen elvégezték.

Ha az együttműködési képességi vizsgálatok egy vagy több menetíró készülék vagy tachográf-kártya esetében a 283. követelmény előírása szerint sikertelenek, úgy az együttműködési képességi tanúsítvány nem adható ki addig, amíg a kérelmező gyártó nem hajtotta végre a szükséges módosításokat, és amíg a készülék vagy a kártya nem elégíti ki az együttműködési képességi vizsgálatok mindegyikét. A laboratórium az együttműködési képesség hibája által érintett gyártók segítségével felderíti a probléma okát, és segíti a kérelmező gyártót a műszaki megoldás megtalálásában. Amennyiben a gyártó módosította a terméket, úgy a gyártó felelőssége tisztázni az illetékes hatóságokkal, hogy a biztonsági tanúsítvány és a funkcionális tanúsítvány még érvényes-e.

Az együttműködési képességi tanúsítvány hat hónapig érvényes. Ezen időszak lejártával ezt vissza kell vonni, ha a gyártó nem kapott egy megfelelő típus-jóváhagyási bizonyítványt. Az együttműködési képességi tanúsítványt a gyártó továbbítja a tagállam azon jóváhagyó hatóságának, amelyik kibocsátotta a funkcionális tanúsítványt.

Az együttműködési képességi hiba esetleges okaként szereplő elemek nem használhatók fel profitszerző célokra és nem lehet velük erőfölényben élni.

5. Típusbizonyítvány

A tagállam típusjóváhagyó hatósága kibocsáthatja a típus-jóváhagyási bizonyítványt, mihelyt kézhez vette a három szükséges tanúsítványt.

A típusjóváhagyó hatóság köteles másolatot küldeni a típus-jóváhagyási bizonyítványról az együttműködési képességi vizsgálatok végrehajtásával megbízott laboratóriumnak a bizonyítványnak a gyártó részére történő kiállításával egyidejűleg.

Az együttműködési képességi vizsgálatok elvégzésére illetékes laboratórium egy nyilvános weboldalat tart fenn, amelyen naprakész állapotban tartja azon menetírókészülék- és tachográfmodellek listáját:

- amelyekre az együttműködési képességi vizsgálatok végrehajtásának kérelme regisztrálásra került,

- amelyek együttműködési képességi tanúsítványt kaptak (lehet ideiglenes is),

- amelyek típus-jóváhagyási bizonyítványt kaptak.

6. Különleges eljárás: előzetes együttműködési képességi tanúsíványok

Az első menetíró készülék és tachográf-kártya páros (járművezetői, műhely-, ellenőrző-, és vállalkozási kártyák) egymással kölcsönösen működőképessé nyilvánítását követő négy hónapban, bármely kiállított együttműködési képességi tanúsítványt (beleértve ezen előzetes tanúsítványt is), amelyet ezen időszakban megfelelő kérelemre állítanak ki, ideiglenesnek kell tekinteni.

Ha ezen időszak végén valamennyi érintett termék egymással kölcsönösen működőképesnek bizonyul, valamennyi kibocsátott együttműködési képességi tanúsítvány véglegessé válik.

Ha az időszak alatt együttműködési képességi hibák merülnek fel, az együttműködési képességi vizsgálatokkal megbízott laboratórium azonosítja a problémák okait az érintett gyártók segítségével, és felhívja őket a szükséges módosítások végrehajtására.

Ha ezen időszak végén továbbra is együttműködési képességi problémák állnak fenn, úgy az együttműködési képességi vizsgálatokkal megbízott laboratórium az érintett gyártókkal és a típusjóváhagyó hatóság közreműködésével felderíti az együttműködési képességi hibák okait, és meghatározza azt, hogy az egyes érintett gyártóknak milyen módosításokat kell végrehajtani. A műszaki megoldások keresése legfeljebb két hónapig tart, ami után, ha nem találnak közös megoldást, a Bizottság az együttműködési képességi vizsgálatokkal megbízott laboratóriummal való konzultációt követően eldönti, hogy mely berendezés(ek) és kártyák kapnak végleges együttműködési képességi tanúsítványt, és megadja e döntése indokát.

Minden olyan együttműködési képességi vizsgálatra irányuló kérelmet, amelyet a laboratórium az első ideiglenes együttműködési képességi tanúsítvány kiadása utáni négy hónapos időszak vége és a 294. követelményben említett bizottsági határozat dátuma között regisztrált, félre kell tenni mindaddig, amíg az eredeti együttműködési képességi problémák nem kerülnek megoldásra. Ezután e kérelmeket a regisztrációjuk időrendi sorrendjében kell feldolgozni.

1. függelék

ADATSZÓTÁR

TARTALOMJEGYZÉK

1. Bevezetés ...

1.1. Az adattípusok definícióinak megközelítése ...

1.2. Hivatkozások ...

2. Az adattípusok definíciói ...

2.1. ActivityChangeInfo ...

2.2. Address ...

2.3. BCDString ...

2.4. CalibrationPurpose ...

2.5. CardActivityDailyRecord ...

2.6. CardActivityLengthRange ...

2.7. CardApprovalNumber ...

2.8. CardCertificate ...

2.9. CardChipIdentification ...

2.10. CardConsecutiveIndex ...

2.11. CardControlActivityDataRecord ...

2.12. CardCurrentUse ...

2.13. CardDriverActivity ...

2.14. CardDrivingLicenceInformation ...

2.15. CardEventData ...

2.16. CardEventRecord ...

2.17. CardFaultData ...

2.18. CardFaultRecord ...

2.19. CardIccIdentification ...

2.20. CardIdentification ...

2.21. CardNumber ...

2.22. CardPlaceDailyWorkPeriod ...

2.23. CardPrivateKey ...

2.24. CardPublicKey ...

2.25. CardRenewalIndex ...

2.26. CardReplacementIndex ...

2.27. CardSlotNumber ...

2.28. CardSlotsStatus ...

2.29. CardStructureVersion ...

2.30. CardVehicleRecord ...

2.31. CardVehiclesUsed ...

2.32. Certificate ...

2.33. CertificateContent ...

2.34. CertificateHolderAuthorisation ...

2.35. CertificateRequestID ...

2.36. CertificationAuthorityKID ...

2.37. CompanyActivityData ...

2.38. CompanyActivityType ...

2.39. CompanyCardApplicationIdentification ...

2.40. CompanyCardHolderIdentification ...

2.41. ControlCardApplicationIdentification ...

2.42. ControlCardControlActivityData ...

2.43. ControlCardHolderIdentification ...

2.44. ControlType ...

2.45. CurrentDateTime ...

2.46. DailyPresenceCounter ...

2.47. Datef ...

2.48. Distance ...

2.49. DriverCardApplicationIdentification ...

2.50. DriverCardHolderIdentification ...

2.51. EntryTypeDailyWorkPeriod ...

2.52. EquipmentType ...

2.53. EuropeanPublicKey ...

2.54. EventFaultType ...

2.55. EventFaultRecordPurpose ...

2.56. ExtendedSerialNumber ...

2.57. FullCardNumber ...

2.58. HighResOdometer ...

2.59. HighResTripDistance ...

2.60. HolderName ...

2.61. K-ConstantOfRecordingEquipment ...

2.62. KeyIdentifier ...

2.63. L-TyreCircumference ...

2.64. Language ...

2.65. LastCardDownload ...

2.66. ManualInputFlag ...

2.67. ManufacturerCode ...

2.68. MemberStateCertificate ...

2.69. MemberStatePublicKey ...

2.70. Name ...

2.71. NationAlpha ...

2.72. NationNumeric ...

2.73. NoOfCalibrationRecords ...

2.74. NoOfCalibrationSinceDownload ...

2.75. NoOfCardPlaceRecords ...

2.76. NoOfCardVehicleRecords ...

2.77. NoOfCompanyActivityRecords ...

2.78. NoOfControlActivityRecords ...

2.79. NoOfEventsPerType ...

2.80. NoOfFaultsPerType ...

2.81. OdometerValueMidnight ...

2.82. OdometerShort ...

2.83. OverspeedNumber ...

2.84. PlaceRecord ...

2.85. PreviousVehicleInfo ...

2.86. PublicKey ...

2.87. RegionAlpha ...

2.88. RegionNumeric ...

2.89. RSAKeyModulus ...

2.90. RSAKeyPrivateExponent ...

2.91. RSAKeyPublicExponent ...

2.92. SensorApprovalNumber ...

2.93. SensorIdentification ...

2.94. SensorInstallation ...

2.95. SensorInstallationSecData ...

2.96. SensorOSIdentifier ...

2.97. SensorPaired ...

2.98. SensorPairingDate ...

2.99. SensorSerialNumber ...

2.100. SensorSCIdentifier ...

2.101. Signature ...

2.102. SimilarEventsNumber ...

2.103. SpecificConditionType ...

2.104. SpecificConditionRecord ...

2.105. Speed ...

2.106. SpeedAuthorised ...

2.107. SpeedAverage ...

2.108. SpeedMax ...

2.109. TdesSessionKey ...

2.110. TimeReal ...

2.111. TyreSize ...

2.112. VehicleIdentificationNumber ...

2.113. VehicleRegistrationIdentification ...

2.114. VehicleRegistrationNumber ...

2.115. VuActivityDailyData ...

2.116. VuApprovalNumber ...

2.117. VuCalibrationData ...

2.118. VuCalibrationRecord ...

2.119. VuCardIWData ...

2.120. VuCardIWRecord ...

2.121. VuCertificate ...

2.122. VuCompanyLocksData ...

2.123. VuCompanyLocksRecord ...

2.124. VuControlActivityData ...

2.125. VuControlActivityRecord ...

2.126. VuDataBlockCounter ...

2.127. VuDetailedSpeedBlock ...

2.128. VuDetailedSpeedData ...

2.129. VuDownloadablePeriod ...

2.130. VuDownloadActivityData ...

2.131. VuEventData ...

2.132. VuEventRecord ...

2.133. VuFaultData ...

2.134. VuFaultRecord ...

2.135. VuIdentification ...

2.136. VuManufacturerAddress ...

2.137. VuManufacturerName ...

2.138. VuManufacturingDate ...

2.139. VuOverSpeedingControlData ...

2.140. VuOverSpeedingEventData ...

2.141. VuOverSpeedingEventRecord ...

2.142. VuPartNumber ...

2.143. VuPlaceDailyWorkPeriodData ...

2.144. VuPlaceDailyWorkPeriodRecord ...

2.145. VuPrivateKey ...

2.146. VuPublicKey ...

2.147. VuSerialNumber ...

2.148. VuSoftInstallationDate ...

2.149. VuSoftwareIdentification ...

2.150. VuSoftwareVersion ...

2.151. VuSpecificConditionData ...

2.152. VuTimeAdjustmentData ...

2.153. VuTimeAdjustmentRecord ...

2.154. W-VehicleCharacteristicConstant ...

2.155. WorkshopCardApplicationIdentification ...

2.156. WorkshopCardCalibrationData ...

2.157. WorkshopCardCalibrationRecord ...

2.158. WorkshopCardHolderIdentification ...

2.159. WorkshopCardPIN ...

3. Érték- és mérettartomány-meghatározások ...

3.1. A járművezetői kártya definíciói ...

3.2. A műhelykártya definíciói ...

3.3. Az ellenőrzőkártya definíciói ...

3.4. A vállalkozás adatkártyájának definíciói ...

4. Karakterkészletek ...

5. Kódolás ...

1. BEVEZETÉS

E függelék meghatározza a menetíró készüléken belül és a tachográf-kártyákon felhasználandó adatformátumokat, adatelemeket és adatszerkezeteket.

1.1. Az adattípusok meghatározásának megközelítése

E függelék az adattípusok meghatározásához az absztrakt szintaxis egyes jelölését (ASN.1.) használja fel. Ez lehetővé teszi az egyszerű és strukturált adatok definiálását anélkül, hogy magában foglalna bármilyen különleges, alkalmazás- és környezetfüggő átviteli szintaxist (kódolási szabályt).

Az ASN.1. típus elnevezési szabályai összhangban vannak az ISO/IEC 8824-1 szabvánnyal. Ebből adódóan:

- amennyiben lehetséges, az adattípus jelentését magukban foglalják a kiválasztott nevek,

- amennyiben az adattípus egyéb adattípusokból tevődik össze, az adattípus elnevezése még mindig egyetlen alfabetikus karaktersorozat, amely nagybetűvel kezdődik annak ellenére, hogy a nagybetűket a néven belül a megfelelő jelentés megadására kell felhasználni,

- általában az adattípusok elnevezései kapcsolatban állnak azon adattípusok nevével, amelyekből felépülnek, azon berendezéssel, amelyben az adadokat eltárolták, illetve az adatokra vonatkozó funkcióval.

Amennyiben egy ASN.1. típust egy másik szabvány részeként már meghatározták, és az lényeges a menetíró készülékben való felhasználás szempontjából, úgy ezen ASN.1. típust e függelékben kell definiálni.

Annak érdekében, hogy a különböző kódolási szabályok alkalmazása lehetővé váljon, e függelékben néhány ASN.1. típust értéktartomány-azonosítóval kell korlátozni. Az értéktartomány azonosítói a 3. szakaszban kerülnek meghatározásra.

1.2. Hivatkozások

E függelékben a következő referenciák kerülnek felhasználásra:

ISO 639 A nyelvek neveinek jelölésére alkalmazott kód. Első kiadás: 1988.

EN 726-3 Azonosító kártyák rendszerei - Adatátviteli integrált áramkör(ök) kártyái és termináljai - 3. rész: Alkalmazástól független kártya- követelmények. 1994 december

ISO 3779 Közúti járművek - A jármű alvázszáma (VIN) - Tartalom és felépítés. 3. kiadás: 1983.

ISO/IEC 7816-5 Információtechnológia - Azonosító kártyák - Integrált áramkör(ök) kártyái érintkezőkkel - 5. rész: Alkalmazási azonosítók számozási rendszere és rögzítési eljárása. Első kiadás: 1994 + 1. módosítás: 1996.

ISO/IEC 8824-1 Információtechnológia - Absztrakt szintaxis egyes jelölése (ASN.1.): Az alapvető jelölési rendszer meghatározása. 2. kiadás: 1998.

ISO/IEC 8825-2 Információtechnológia - ASN.1. kódolási szabályok: A csomagolt kódolási szabályok (PER) meghatározása. 2. kiadás: 1998.

ISO/IEC 8859-1 Információtechnológia - 8 bites egyetlen bájtos kódolt grafikus karakterkészletek - 1. rész: Latin ábécé. 1. kiadás: 1998.

ISO/IEC 8859-7 Információtechnológia - 8 bites egyetlen bájtos kódolt grafikus karakterkészletek - 7. rész: Latin/görög ábécé. 1. kiadás: 1987.

ISO 16844-3 Közúti járművek - Regisztráló fordulatszámmérő rendszerek - Mozgásérzékelő felület. WD 3-20/05/99.

2. AZ ADATTÍPUSOK MEGHATÁROZÁSAI

A következő adattípusok bármelyike esetében egy "ismeretlen" vagy egy "nem alkalmazható" tartalomra vonatkozó alapértelmezésű érték az adatelem "FF" bájtokkal történő kitöltéséből áll.

2.1. ActivityChangeInfo

Ezen adattípus lehetővé teszi egy kétbájtos szón belül a kártyaolvasó egység állapotának 00.00-nál, illetve a járművezetői állapotnak 00.00-nál, illetve a tevékenységváltásnak, illetve a járművezetési állapot váltásnak, illetve egy járművezetői, illetve egy járműkísérői kártya állapotváltásának a kódolását. Ezen adattípus a 084., a 109a., a 199. és a 219. követelményre vonatkozik.

ActivityChangeInfo::= OCTET STRING (SIZE(2))

Érték-hozzárendelés - Rendezett oktett:′scpaattttttttttt′B (16 bit)

Az adatmemória rögzítésekhez (vagy kártyaolvasó egység állapota):

′s′B ′0′B: JÁRMŰVEZETŐ,

′1′B: járműkísérő,

′c′B ′0′B: EGYEDÜLI,

′1′B: SZEMÉLYZET,

′p′B ′0′B: BEHELYEZVE, egy kártyát behelyeztek,

′1′B: NINCS BEHELYEZVE, nem helyeztek be kártyát (vagy a kártyát kivették),

′aa′B ′00′B: SZÜNET/PIHENÉS,

′01′B: KÉSZENLÉT,

′10′B: MUNKA,

′11′B: JÁRMŰVEZETÉS,

′ttttttttttt′B A váltás ideje: Az eltelt percek száma 00 óra 00 óta, az adott napon.

A járművezetői (vagy műhely-) kártya rögzítéseihez (és a járművezetői állapothoz):

′s′B ′0′B: JÁRMŰVEZETŐ,

′1′B: 2. JÁRMŰKÍSÉRŐ,

Járművezetési állapot (′p′ = 0 esete) vagy | Következő tevékenységi állapot (′p′ = 1 esete): |

′0′B: EGYEDÜLI,′1′B: SZEMÉLYZET, | ′0′B: ISMERETLEN′1′B: ISMERT (= kézi betáplálás) |

′p′B ′0′B: BEHELYEZVE, a kártyát behelyezték a menetíró készülékbe,

′1′B: NINCS BEHELYEZVE, nem helyeztek be kártyát (vagy nem vették ki),

′aa′B ′00′B: SZÜNET/PIHENÉS,

′01′B: KÉSZENLÉT,

′10′B: MUNKA,

′11′B: JÁRMŰVEZETÉS,

′ttttttttttt′B A váltás ideje: Az eltelt percek száma 00 óra 00 óta, az adott napon.

Megjegyzés a "kártya kivétele" esetre:

A kártya kivételekor:

- ′s′ alkalmazható és azon kártyaolvasó egységet jelzi, amelyből a kártyát kivették,

- ′c′-t 0-ra kell beállítani,

- ′p′-t 1-re kell beállítani,

- ′aa′ az ekkor kiválasztott folyó tevékenységet kell kódolni,

Kézi betáplálás eredményeként a (kártyán eltárolt) szó ′c′ és ′aa′ bitjei később a betáplálásra tekintettel átírásra kerülhetnek.

2.2. Address

Egy cím.

address::= SEQUENCE {

codePage INTEGER (0..255),

address OCTET STRING (SIZE(35))

}

codePage az ISO/IEC 8859 szabvány azon részét határozza meg, amelyet a cím kódolására kell felhasználni,

address az ISO/IEC 8859-codePage-nek megfelelően kódolt cím.

2.3. BCDString

A BCDString-et (BCD karaktersorozat) a binárisan kódolt decimális szám - Binary Code Decimal (BCD) - megjelenítésére kell alkalmazni. Ezen adattípust kell felhasználni egy decimális számjegy nyolc-bites csoportja felének (4 bit) a megjelenítésére. A BCDString az ISO/IEC 8824-1 "CharacterStringType" karaktersorozat típusán alapul.

BCDString::= CHARACTER STRING (WITH COMPONENTS {

identification ( WITH COMPONENTS {

fixed PRESENT }) })

A BCDString egy "hstring" jelölést használ fel. A balról a legszélső hexadecimális számjegy az első nyolcbites csoport legnagyobb helyértékű félcsoportja. A nyolcas csoport sokszorosának előállításához zérus, vezető nyolcas félcsoportokat kell beszúrni - szükség szerint - a balról a legszélső nyolcas félcsoport pozíciójától kezdve, az első nyolcas csoportba.

A megengedett számjegyek a következők: 0, 1, ... 9.

2.4. CalibrationPurpose

Kód annak megmagyarázására, hogy miért került rögzítésre a kalibrálási paraméterek egy meghatározott sorozata. Ezen adattípus a 097. és a 098. követelményre vonatkozik.

CalibrationPurpose::= OCTET STRING (SIZE(1)).

Érték-hozzárendelés:

′00′H tartalék érték,

′01′H aktiválás: az ismert kalibrálási paraméterek rögzítése a JE aktiválásának pillanatában,

′02′H első beépítés: a JE működésbe hozatala utáni első kalibrálás,

′03′H beépítés: a JE első kalibrálása az aktuális járműben,

′04′H időszakos felülvizsgálat.

2.5. CardActivityDailyRecord

A kártyán tárolt olyan adat, amely az adott naptári napon a járművezető tevékenységére vonatkozik. Ezen adattípus vonatkozik a 199. és a 219. követelményre.

CardActivityDailyRecord ::= SEQUENCE {

activityPreviousRecordLength INTEGER(0..CardActivityLengthRange),

activityRecordDate TimeReal,

activityDailyPresenceCounter DailyPresenceCounter,

activityDayDistance Distance,

activityChangeInfo SET SIZE(1..1440) OF ActivityChangeInfo

}

activityPreviousRecordLength az előző napi rekord teljes hossza, bájtokban kifejezve. A maximális értéket az e tételekat tartalmazó OCTET STRING hossza adja meg (lásd a CardActivityLengthRange-t a 3. bekezdésben). Amennyiben e rekord a legrégebbi napi rekord, úgy az activityPreviousRecordLength értékét 0-ra kell beállítani.

activityRecordLength e rekord teljes hossza, bájtokban kifejezve. A maximális értéket az e tételeket tartalmazó OCTET STRING hossza adja meg.

activityRecordDate a rekordhoz tartozó dátum.

activityDailyPresenceCounter az adott napon a kártya napi előfordulás számlálójának az állapotát mutatja.

activityDayDistance az adott napon megtett teljes távolság.

activityChangeInfo az ActivityChangeInfo adatsorozat a járművezető részére az adott napon. Ez maximálisan 1440értéket tartalmazhat (percenként egy tevékenységváltás). E rekord mindig magában foglalja az activityChangeInfo értéket, a járművezető állapotát 00.00-nál kódolva.

2.6. CardActivityLengthRange

Egy járművezetői vagy műhelykártyán található bájtok száma, amelyek rendelkezésre állnak a járművezető tevékenységi tételeinek eltárolására.

CardActivityLengthRange ::= INTEGER(0..216-1)

Érték-hozzárendelés: lásd a 3. bekezdést.

2.7. CardApprovalNumber

A kártya típus-jóváhagyási száma.

CardApprovalNumber ::= IA5String(SIZE(8))

Érték-hozzárendelés: Nem meghatározott.

2.8. CardCertificate

Egy kártya nyilvános kulcsának bizonyítványa.

CardCertificate ::= Certificate.

2.9. CardChipIdentification

A kártyán eltárolt olyan információ, amely a kártya integrált áramkörének (IC) azonosítására vonatkozik (191. követelmény).

CardChipIdentification ::= SEQUENCE {

icSerialNumber OCTET STRING (SIZE(4)),

icManufacturingReferences OCTET STRING (SIZE(4))

}

icSerialNumber az IC sorozatszáma, ahogy azt az EN 726-3 definiálja.

icManufacturingReferences az IC gyártójának azonosítója és a gyártási elemek, ahogy azt az EN 726-3 definiálja.

2.10. CardConsecutiveIndex

Folyamatos kártyaindex [h) definíció].

CardConsecutiveIndex ::= IA5String(SIZE(1))

Érték-hozzárendelés: (lásd e melléklet VII. fejezetét).

A növekedés sorrendje : ′0, ..., 9, A, ... , Z, a, ... , z′.

2.11. CardControlActivityDataRecord

Egy járművezetői vagy műhelykártyán eltárolt információ, amely azon ellenőrzésre vonatkozik, amelynek a járművezetőt utoljára alávetették (210. és 225. követelmény).

CardControlActivityDataRecord ::= SEQUENCE {

controlType controlType,

controlTime TimeReal,

controlCardNumber FullCardNumber,

controlVehicleRegistration VehicleRegistrationIdentification,

controlDownloadPeriodBegin TimeReal,

controlDownloadPeriodEnd TimeReal,

}

controlType az ellenőrzés típusa.

controlTime az ellenőrzés dátuma és ideje.

controlCardNumber az ellenőrzést végző ellenőrző személyhez tartozó FullCardNumber.

controlVehicleRegistration az ellenőrzött jármű rendszáma és a bejegyző tagállam.

controlDownloadPeriodBegin és controlDownloadPeriodEnd letöltés esetén a letöltött időtartam.

2.12. CardCurrentUse

A kártya aktuális használatával kapcsolatos információ (212. követelmény).

CardCurrentUse ::= SEQUENCE {

sessionOpenTime TimeReal,

sessionOpenVehicle VehicleRegistrationIdentification

}

sessionOpenTime az az idő, amikor a kártyát az aktuális használat céljából behelyezik. Ezen elemet zérusra kell beállítani a kártya eltávolításakor.

sessionOpenVehicle az aktuálisan felhasznált jármű azonosítása, beállítása a kártya behelyezésekor történik meg. Ezen elemet zérusra kell beállítani a kártya eltávolításakor.

2.13. CardDriverActivity

Egy járművezetői vagy műhelykártyán eltárolt információ, amely a járművezető tevékenységeire vonatkozik (199. és 219. követelmény).

CardDriverActivity ::= SEQUENCE {

activityPointerOldestDayRecord INTEGER(0..CardActivityLengthRange-1),

activityPointerNewestRecord INTEGER(0..CardActivityLengthRange-1),

activityDailyRecords OCTET STRING (SIZE(CardActivityLengthRange))

}

activityPointerOldestDayRecord a legrégebbi teljes napi rekord tárolási helye kezdetének meghatározása (a bájtok száma a karaktersorozat kezdetétől számítva) az activityDailyRecords karaktersorozatban. A maximális értéket a karaktersorozat hossza adja meg.

activityPointerNewestRecord a legújabb napi rekord tárolási helye kezdetének meghatározása (a bájtok száma a karaktersorozat kezdetétől számítva) az activityDailyRecords karaktersorozatban. A maximális értékét a karaktersorozat hossza adja meg.

activityDailyRecords a járművezető tevékenységi adatainak eltárolására rendelkezésre álló hely (adatszerkezet: CardActivityDailyRecord) minden olyan naptári napra, amikor a kártyát felhasználták.

Érték-hozzárendelés: e nyolcas karaktersorozat ciklikusan feltöltődik a CardActivityDailyRecord rekordjaival. Az első felhasználáskor az eltárolás a karaktersorozat első bájtjánál kezdődik. Az összes új rekord hozzáfűződik az előző végéhez. Ha a karaktersorozat megtelik, az eltárolás a karaktersorozat első bájtjánál folytatódik, tekintet nélkül arra, hogy törés van-e az adatelemeken belül. Mielőtt új tevékenységi adat kerül a karaktersorozatba (megnövelve az aktuális activityDailyRecord-ot vagy egy új activityDailyRecord elhelyezésével), amely kicseréli a régebbi tevékenységi adatokat, az activityPointerOldestDayRecord-ot aktualizálni kell, hogy megadja a legrégebbi teljes napi rekord új helyét, és ezen (új) legrégebbi teljes napi rekord activityPreviousRecordLength értékét 0-ra kell visszaállítani.

2.14. CardDrivingLicenceInformation

A járművezetői kártyán eltárolt információ, amely a kártyatulajdonos járművezetői jogosítványának az adataira vonatkozik (196. követelmény).

CardDrivingLicenceInformation ::= SEQUENCE {

drivingLicenceIssuingAuthority Name,

drivingLicenceIssuingNation NationNumeric,

drivingLicenceNumber IA5String(SIZE(16))

}

drivingLicenceIssuingAuthority a járművezetői jogosítvány kiállításáért felelős hatóság.

drivingLicenceIssuingNation azon hatóság helye szerinti ország, amely kiállította a járművezetői jogosítványt.

drivingLicenceNumber a járművezetői jogosítvány száma.

2.15. CardEventData

A járművezetői vagy a műhelykártyán eltárolt információ, amely a kártyatulajdonossal kapcsolatos eseményekre vonatkozik (204. és 223. követelmény).

CardEventData ::= SEQUENCE SIZE(6) OF {

cardEventRecords SET SIZE(NoOfEventsPerType) OF CardEventRecord

}

CardEventData egy, az EventFaultType emelkedő értéke szerint rendezett cardEventRecords sorozat (kivéve a biztonság megsértésére tett kísérletekkel kapcsolatos tételek, amelyek a sorozat utolsó részében kerülnek összegyűjtésre).

cardEventRecords egy adott eseménytípus eseményrekordjainak a sorozata (vagy a biztonság megsértésére tett kísérletek eseményeire vonatkozó kategória).

2.16. CardEventRecord

A járművezetői vagy a műhelykártyán eltárolt információ, amely a kártyatulajdonossal kapcsolatos eseményekre vonatkozik (205. és 223. követelmény).

CardEventRecord ::= SEQUENCE {

eventType EventFaultType,

eventBeginTime TimeReal,

eventEndTime TimeReal,

eventVehicleRegistration VehicleRegistrationIdentification

}

eventType az esemény típusa.

eventBeginTime az esemény kezdetének dátuma és ideje.

eventEndTime az esemény végének dátuma és ideje.

eventVehicleRegistration azon jármű rendszáma és bejegyző tagállama, amelyben az esemény történt.

2.17. CardFaultData

Egy járművezetői vagy műhelykártyán eltárolt információ, amely a kártyatulajdonos hibáira vonatkozik (207. és 223. követelmény).

CardFaultData ::= SEQUENCE SIZE(2) OF {

cardFaultRecords SET SIZE(NoOfFaultsPerType) OF CardFaultRecord

}

CardFaultData a menetíró készülék hibáira vonatkozó tételek sorozata, amelyet a kártyahibák rekordjainak sorozata követ.

cardFaultRecords egy adott kategóriájú hibatételek sorozata (menetíró készülék vagy kártya).

2.18. CardFaultRecord

Egy járművezetői vagy műhelykártyán eltárolt információ, amely a kártyatulajdonos egy hibájára vonatkozik (208. és 223. követelmény).

CardFaultRecord ::= SEQUENCE {

faultType EventFaultType,

faultBeginTime TimeReal,

faultEndTime TimeReal,

faultVehicleRegistration VehicleRegistrationIdentification

}

faultType a hiba típusa.

faultBeginTime a hiba kezdetének dátuma és ideje.

faultEndTime a hiba végének dátuma és ideje.

faultVehicleRegistration azon jármű rendszáma és bejegyző tagállama, amelyben a hiba történt.

2.19. CardIccIdentification

Egy kártyán eltárolt információ, amely az integrált áramköri (IC) kártya azonosítására vonatkozik (192. követelmény).

CardIccIdentification ::= SEQUENCE {

clockStop OCTET STRING (SIZE(1)),

cardExtendedSerialNumber ExtendedSerialNumber,

cardApprovalNumber CardApprovalNumber

cardPersonaliserID OCTET STRING (SIZE(1)),

embedderIcAssemblerId OCTET STRING (SIZE(5)),

icIdentifier OCTET STRING (SIZE(2))

}

clockStop az óra-leállítási üzemmód az EN 726-3 definciója szerint.

cardExtendedSerialNumber az IC-kártya sorozatszáma és az IC-kártya gyártási hivatkozása az EN 726-3és az ExtendedSerialNumber adattípus további meghatározása szerint.

cardApprovalNumber a kártya típus-jóváhagyási száma.

cardPersonaliserID a kártya megszemélyesítési ID-je az EN 726-3 definíciója szerint.

embedderIcAssemblerId a beépítő/az IC-szerelő azonosítója az EN 726-3 definíciója szerint.

icIdentifier a kártyán elhelyezett IC és az IC gyártójának azonosítója, az EN 726-3 definíciója szerint.

2.20. CardIdentification

A kártyán eltárolt információ, amely a kártya azonosítására vonatkozik (194., 215., 231. és 235. követelmény).

CardIdentification ::= SEQUENCE

cardIssuingMemberState NationNumeric,

cardNumber CardNumber,

cardIssuingAuthorityName Name,

cardIssueDate TimeReal,

cardValidityBegin TimeReal,

cardExpiryDate TimeReal

}

cardIssuingMemberState a kártyát kiállító tagállam kódja.

cardNumber a kártya kártyaszáma.

cardIssuingAuthorityName a kártyát kiállító hatóság neve.

cardIssueDate az a dátum, amikor a kártyát kiállították az aktuális tulajdonosnak.

cardValidityBegin az a dátum, amikor a kártya érvényessége megkezdődik.

cardExpiryDate az a dátum, amikor a kártya érvényessége lejár.

2.21. CardNumber

Egy kártyaszám a g) definíció szerint.

CardNumber ::= CHOICE {

SEQUENCE {

driverIdentification IA5String(SIZE(14)),

cardReplacementIndex CardReplacementIndex,

cardRenewalIndex CardRenewalIndex

}

SEQUENCE {

ownerIdentification IA5String(SIZE(13)),

cardConsecutiveIndex CardConsecutiveIndex,

cardReplacementIndex CardReplacementIndex,

cardRenewalIndex CardRenewalIndex

}

}

driverIdentification a járművezető egyéni azonosítója egy tagállamban.

ownerIdentification egy vállalkozás, egy műhely vagy egy ellenőrző szerv egyéni azonosítója egy tagállamon belül.

cardConsecutiveIndex a kártya folyamatos indexe.

cardReplacementIndex a kártya csereindexe.

cardRenewalIndex a kártya megújítási indexe.

A választás első sorozata a járművezetői kártya számának a kódolására, a választás második sorozata pedig a műhely-, az ellenőrző- és a vállalkozási kártya számának a kódolására alkalmas.

2.22. CardPlaceDailyWorkPeriod

Egy járművezetői vagy műhelykártyán eltárolt információ, amely arra a helyre vonatkozik, ahol a munkanap kezdődik, illetve végződik (202. és 221. követelmények).

CardPlaceDailyWorkPeriod ::= SEQUENCE {

placePointerNewestRecord INTEGER(0..NoOfCardPlaceRecords-1),

placeRecords SET SIZE(NoOfCardPlaceRecords) OF PlaceRecord

}

placePointerNewestRecord az utolsóként aktualizált hely rekordjának indexe.

Érték-hozzárendelés: A helyrekord számlálójának megfelelő szám, amely "0"-val kezdődik, amikor a szerkezetben a helytételek először jelennek meg.

placeRecords tételek sorozata, amelyek a betáplált helyekre vonatkozó információkat tartalmazzák.

2.23. CardPrivateKey

A kártya saját kulcsa.

CardPrivateKey ::= RSAKeyPrivateExponent.

2.24. CardPublicKey

A kártya nyilvános kulcsa.

CardPublicKey ::= PublicKey.

2.25. CardRenewalIndex

Egy kártya megújítási indexe [i) definíció].

CardRenewalIndex ::= IA5String(SIZE(1)).

Érték-hozzárendelés: (lásd e melléklet VII. fejezetét).

′0′ Első kiadás.

A növekedés sorrendje: ′0, ..., 9, A, ..., Z′.

2.26. CardReplacementIndex

A kártya csereindexe [j) definíció].

CardReplacementIndex ::= IA5String(SIZE(1))

Érték-hozzárendelés: (lásd e melléklet VII. fejezetét).

′0′ Eredeti kártya.

A növekedés sorrendje: ′0, ..., 9, A, ..., Z′.

2.27. CardSlotNumber

Kód egy járműegység két kártyaolvasó egységének a megkülönböztetésére.

CardSlotNumber ::= INTEGER {

driverSlot (0),

co-driverSlot (1)

}

Érték-hozzárendelés: nincs közelebbi meghatározás.

2.28. CardSlotsStatus

Kód a járműegység két kártyaolvasó egységébe behelyezett kártyák típusának jelzésére.

CardSlotsStatus ::= OCTET STRING (SIZE(1))

Érték-hozzárendelés - Rendezett oktett:′ccccdddd′B:

′cccc′B A járműkísérő kártyaolvasó egységébe behelyezett kártya típusának azonosítása,

′dddd′B A járművezető kártyaolvasó egységébe behelyezett kártya típusának azonosítása,

a következő azonosító kódokkal:

′0000′B nem helyeztek be kártyát,

′0001′B egy járművezetői kártyát helyeztek be,

′0010′B egy műhelykártyát helyeztek be,

′0011′B egy ellenőrzőkártyát helyeztek be,

′0100′B egy vállalkozási adatkártyát helyeztek be.

2.29. CardStructureVersion

Kód a tachográf-kártyán alkalmazott szerkezet verziójának jelzésére.

CardStructureVersion ::= OCTET STRING (SIZE(2))

Érték-hozzárendelés:′aabb′H:

′aa′H A szerkezet váltásaira vonatkozó index,

′bb′H A magasabb helyértékű bájttal megadott szerkezetre definiált adatelemek használatára vonatkozó váltások indexe.

2.30. CardVehicleRecord

Egy járművezetői vagy műhelykártyán eltárolt információ, amely a jármű egy naptári nap alatti használati periódusára vonatkozik (197. és 217. követelmény).

CardVehicleRecord ::= SEQUENCE {

vehicleOdometerBegin OdometerShort,

vehicleOdometerEnd OdometerShort,

vehicleFirstUse TimeReal,

vehicleLastUse TimeReal,

vehicleRegistration VehicleRegistrationIdentification,

vuDataBlockCounter VuDataBlockCounter

}

vehicleOdometerBegin a jármű kilométer-számlálójának értéke a jármű használati időszakának megkezdésekor.

vehicleOdometerEnd a jármű kilométer-számlálójának értéke a jármű használati időszakának befejezésekor.

vehicleFirstUse a jármű használati időszakának megkezdési dátuma és ideje.

vehicleLastUse a jármű használati időszakának befejezési dátuma és ideje.

vehicleRegistration a jármű rendszáma és a bejegyző tagállam.

vuDataBlockCounter a VuDataBlockCounter értéke a jármű használati időszaka utolsó kivonásának alkalmával.

2.31. CardVehiclesUsed

Egy járművezetői vagy műhelykártyán eltárolt információ, amely a kártyatulajdonos által használt járműre vonatkozik (197. és 217. követelmény).

CardVehiclesUsed := SEQUENCE {

vehiclePointerNewestRecord INTEGER(0..NoOfCardVehicleRecords-1),

cardVehicleRecords SET SIZE(NoOfCardVehicleRecords) OF CardVehicleRecord

}

vehiclePointerNewestRecord az utolsóként aktualizált járműrekord indexe.

Érték-hozzárendelés: A járműrekord számlálójának megfelelő szám, amely ′0′-val kezdődik, amikor a szerkezetben a járműtételek először jelennek meg.

cardVehicleRecords a használt járműre vonatkozó információkat tartalmazó tételek sorozata.

2.32. Certificate

A nyilvános kulcs igazoló hatóság által kiállított bizonyítványa.

Certificate ::= OCTET STRING (SIZE(194))

Value assignment:Érték-hozzárendelés: digitális aláírás a CertificateContent részleges visszanyerésével, a 11. függeléknek megfelelően - "közös biztonsági mechanizmusok": Aláírás (128 bájt) || nyilvános kulcs maradék (58 bájt) || hitelesítő hatósági hivatkozás (8 bájt).

2.33. CertificateContent

A nyilvános kulcs bizonyítványának (érthető) tartalma a 11. függelék általános biztonsági mechanizmusainak megfelelően.

CertificateContent ::= SEQUENCE {

certificateProfileIdentifier INTEGER(0..255),

certificationAuthorityReference KeyIdentifier,

certificateHolderAuthorisation CertificateHolderAuthorisation,

certificateEndOfValidity TimeReal,

certificateHolderReference KeyIdentifier,

publicKey PublicKey

}

certificateProfileIdentifier a megfelelő bizonyítvány verziója.

Érték-hozzárendelés:: ′01h′ e verzióhoz.

CertificationAuthorityReference azon hitelesítő hatóságot azonosítja, amely a bizonyítványt kiállítja. Emellett ezen adatok utalnak e hitelesítő hatóság nyilvános kulcsára.

certificateHolderAuthorisation a bizonyítvány tulajdonosának jogait azonosítja.

certificateEndOfValidity az a dátum, amikor a bizonyítvány hivatalosan lejár.

certificateHolderReference a bizonyítvány tulajdonosát azonosítja. Emellett ezen adatok utalnak a tulajdonos nyilvános kulcsára.

publicKey az a nyilvános kulcs, amelyet e bizonyítvány tanúsít.

2.34. CertificateHolderAuthorisation

A bizonyítvány tulajdonosának jogait azonosítja.

CertificateHolderAuthorisation ::= SEQUENCE {

tachographApplicationID OCTET STRING(SIZE(6))

equipmentType EquipmentType

}

tachographApplicationID azonosító a menetíró készülék alkalmazásához.

Érték-hozzárendelés: ′FFh′ ′54h′ ′41h′ ′43h′ ′48h′ ′4Fh′. Ezen AID egy tulajdonosi, nem regisztrált alkalmazási azonosító, amely megfelel az ISO/IEC 7816-5-nek.

equipmentType azon berendezéstípus azonosítója, amelyhez a bizonyítvány kiadását tervezik.

Érték-hozzárendelés: az EquipmentType adattípussal összhangban. Értéke 0, ha a bizonyítvány a tagállamok egyikéből származik.

2.35. CertificateRequestID

A bizonyítvány kérelmének egyedi azonosítója. Ez szintén felhasználható mint a járműegység nyilvános kulcsának azonosítója, amennyiben a bizonyítvány elkészítésének idejében azon járműegység sorozatszáma nem ismert, amelyhez a kulcsot szánták.

CertificateRequestID ::= SEQUENCE {

requestSerialNumber INTEGER(0..232-1)

requestMonthYear BCDString(SIZE(2))

crIdentifier OCTET STRING(SIZE(1))

manufacturerCode ManufacturerCode

}

requestSerialNumber a bizonyítvány kérelmére vonatkozó sorozatszám, egyedi a gyártóra és az alábbi hónapra vonatkozóan.

requestMonthYear a bizonyítvány kérelmezési hónapjának és évének azonosítója.

Érték-hozzárendelés: a hónap (kettő számjegy) és az év (a két utolsó számjegy) BCD kódolása.

crIdentifier: azonosító a bizonyítvány iránti kérelemnek egy bővített sorozatszámtól való megkülönböztetésére.

Érték-hozzárendelés: ′FFh′.

manufacturerCode: a bizonyítványt kérő gyártó numerikus kódja.

2.36. CertificationAuthorityKID

Egy hitelesítő hatóság (egy tagállam vagy az Európai Hitelesítő Hatóság) nyilvános kulcsának azonosítója.

CertificationAuthorityKID ::= SEQUENCE {

nationNumeric NationNumeric

nationAlpha NationAlpha

keySerialNumber INTEGER(0..255)

additionalInfo OCTET STRING(SIZE(2))

caIdentifier OCTET STRING(SIZE(1))

}

nationNumeric a hitelesítő hatóság numerikus nemzeti kódja.

nationAlpha a hitelesítő hatóság alfanumerikus nemzeti kódja.

keySerialNumber sorozatszám a hitelesítő hatóság különböző kulcsainak megkülönböztetésére, amennyiben bizonyos kulcsokat megváltoztatnak.

additionalInfo egy kétbájtos mező a további kódolás céljára (mindig az adott hitelesítő hatóság szerint).

caIdentifier azonosító a hitelesítő hatóság kulcsazonosítójának egy másik kulcsazonosítótól való megkülönböztetésére.

Érték-hozzárendelés: ′01h′.

2.37. CompanyActivityData

Egy vállalkozás adatkártyáján eltárolt információ, amely a kártyával végrehajtott tevékenységekre vonatkozik (237. követelmény).

CompanyActivityData ::= SEQUENCE {

companyPointerNewestRecord INTEGER(0..NoOfCompanyActivityRecords-1),

companyActivityRecords SET SIZE(NoOfCompanyActivityRecords) OF

companyActivityRecord SEQUENCE {

companyActivityType CompanyActivityType,

companyActivityTime TimeReal,

cardNumberInformation FullCardNumber,

vehicleRegistrationInformation VehicleRegistrationIdentification,

downloadPeriodBegin TimeReal,

downloadPeriodEnd TimeReal

}

}

companyPointerNewestRecord az utolsóként aktualizált companyActivityRecord indexe.

Érték-hozzárendelés: A vállalkozás tevékenységi rekordja számlálójának megfelelő szám, amely ′0′-val kezdődik, amikor a szerkezetben a vállalkozás tevékenységi rekordja először jelenik meg.

companyActivityRecords az összes vállalkozási tevékenységi rekord sorozata.

companyActivityRecord egy vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó információsorozat.

companyActivityType a vállalkozási tevékenység típusa.

companyActivityTime a vállalkozási tevékenység dátuma és ideje.

cardNumberInformation adott esetben a letöltött kártya kártyaszáma és a kártyát kiállító tagállam.

vehicleRegistrationInformation a letöltött, bezárt vagy kioldott jármű rendszáma és a bejegyző tagállam.

downloadPeriodBegin és downloadPeriodEnd adott esetben a JE-ból letöltött időszak.

2.38. CompanyActivityType

A vállalkozás által a vállalkozási kártyája felhasználása folyamán végrehajtott tevékenységet jelző kód.

CompanyActivityType ::= INTEGER {

card downloading (1),

VU downloading (2),

VU lock-in (3),

VU lock-out (4).

}

2.39. CompanyCardApplicationIdentification

A kártya alkalmazásának azonosítására vonatkozó információ vállalkozási kártyán tárolva (190. követelmény).

CompanyCardApplicationIdentification ::= SEQUENCE {

typeOfTachographCardId EquipmentType,

cardStructureVersion CardStructureVersion,

noOfCompanyActivityRecords NoOfCompanyActivityRecords

}

typeOfTachographCardId meghatározza az alkalmazott kártyatípust.

cardStructureVersion azon szerkezet verzióját határozza meg, amelyet a kártyán alkalmazni kell.

noOfCompanyActivityRecords a kártyán eltárolható vállalkozási tevékenységi tételek száma.

2.40. CompanyCardHolderIdentification

Egy vállalkozási kártyán eltárolt információ, amely a kártyatulajdonos azonosítására vonatkozik (236. követelmény).

CompanyCardHolderIdentification ::= SEQUENCE {

companyName Name,

companyAddress Address,

cardHolderPreferredLanguage Language

}

companyName a tulajdonos vállalkozás neve.

companyAddress a tulajdonos vállalkozás címe.

cardHolderPreferredLanguage a kártyatulajdonos anyanyelve.

2.41. ControlCardApplicationIdentification

A kártya alkalmazásának azonosítására vonatkozó információ, egy vállalkozás adatkártyáján tárolva (190. követelmény).

ControlCardApplicationIdentification ::= SEQUENCE {

typeOfTachographCardId EquipmentType,

cardStructureVersion CardStructureVersion,

noOfControlActivityRecords NoOfControlActivityRecords

}

typeOfTachographCardId az alkalmazott kártyatípust határozza meg.

cardStructureVersion azon szerkezet verzióját határozza meg, amelyet a kártyán alkalmazni kell.

noOfControlActivityRecords azon ellenőrzési tevékenységi tételek száma, amelyeket a kártya eltárolhat.

2.42. ControlCardControlActivityData

A kártyával végrehajtott ellenőrző tevékenységre vonatkozó információ, ellenőrzőkártyán tárolva (233. követelmény).

ControlCardControlActivityData ::= SEQUENCE {

controlPointerNewestRecord INTEGER(0..NoOfControlActivityRecords-1),

controlActivityRecords SET SIZE(NoOfControlActivityRecords) OF

controlActivityRecord SEQUENCE {

controlType ControlType,

controlTime TimeReal,

controlledCardNumber FullCardNumber,

controlledVehicleRegistration VehicleRegistrationIdentification,

controlDownloadPeriodBegin TimeReal,

controlDownloadPeriodEnd TimeReal

}

}

controlPointerNewestRecord a legutóbb aktualizált ellenőrző tevékenység rekordjának indexe.

Érték-hozzárendelés: Az ellenőrző tevékenységi rekord számlálójának megfelelő szám, amely ′0′-val kezdődik, amikor a szerkezetben az ellenőrző tevékenységi tételek először jelennek meg.

controlActivityRecords az összes ellenőrző tevékenységi rekord sorozata.

controlActivityRecord az egy ellenőrzésre vonatkozó információk sorozata.

controlType az ellenőrzés típusa.

controlTime az ellenőrzés dátuma és ideje.

controlledCardNumber az ellenőrzött kártya kártyaszáma és kiállító tagállama.

controlledVehicleRegistration az ellenőrzött jármű rendszáma és a járművet bejegyző tagállam.

controlDownloadPeriodBegin és controlDownloadPeriodEnd adott esetben a letöltött időszak.

2.43. ControlCardHolderIdentification

A kártyatulajdonos azonosítására vonatkozó információ ellenőrzőkártyán tárolva (232. követelmény).

ControlCardHolderIdentification ::= SEQUENCE {

controlBodyName Name,

controlBodyAddress Address,

cardHolderName HolderName,

cardHolderPreferredLanguage Language

}

controlBodyName a kártyatulajdonos ellenőrző szervének neve.

controlBodyAddress a kártyatulajdonos ellenőrző szervének címe.

cardHolderName az ellenőrzőkártya tulajdonosának neve és utóneve(i).

cardHolderPreferredLanguage a kártyatulajdonos anyanyelve.

2.44. ControlType

Az ellenőrzés alatt végzett tevékenységek jelzésére szolgáló kód. Ezen adattípus a 102., a 210. és a 255. követelményre vonatkozik.

ControlType ::= OCTET STRING (SIZE(1))

Érték-hozzárendelés - Rendezett oktett:′cvpdxxxx′B (8 bits)

′c′B ′0′B: a kártya ezen ellenőrző tevékenység alatt nem került letöltésre,

′1′B: a kártya ezen ellenőrző tevékenység alatt letöltésre került

′v′B ′0′B: a JE ezen ellenőrző tevékenység alatt nem került letöltésre,

′1′B: a JE ezen ellenőrző tevékenység alatt letöltésre került

′p′B ′0′B: ezen ellenőrző tevékenység alatt nem történt nyomtatás,

′1′B: ezen ellenőrző tevékenység alatt a nyomtatás megtörtént

′d′B ′0′B: ezen ellenőrző tevékenység alatt a kijelzést nem használták,

′1′B: ezen ellenőrző tevékenység alatt a kijelzést használták

′xxxx′B Nem használt.

2.45. CurrentDateTime

A menetíró készülék aktuális dátuma és ideje.

CurrentDateTime ::= TimeReal

Érték-hozzárendelés: nincs közelebbi meghatározás.

2.46. DailyPresenceCounter

Számláló a járművezetői vagy műhelykártyán tárolva, amelyet minden olyan naptári nap egy egységgel megnövel, amelyen a kártya a JE-be kerül behelyezésre. Ezen adattípus a 119. és a 219. követelményre vonatkozik.

DailyPresenceCounter ::= BCDString(SIZE(2))

Érték-hozzárendelés: Folyamatos számozás, amelynek a maximális értéke = 9999, a számozás 0-val kezdődik újra. A kártya első kiállításának idejében a számot 0-ra kell beállítani.

2.47. Datef

Egy könnyen kinyomtatható numerikus formátumban kifejezett dátum.

Datef ::= SEQUENCE {

year BCDString(SIZE(2)),

month BCDString(SIZE(1)),

day BCDString(SIZE(1))

}

Érték-hozzárendelés:

yyyy Év

mm Hónap

dd Nap

′00000000′H Kifejezetten nem jelez dátumot.

2.48. Distance

A megtett távolság (a jármű két kilométer-számláló-értéke közötti különbség).

Distance ::= INTEGER(0..216-1)

Érték-hozzárendelés: Előjel nélküli bináris szám. Az érték km-ben kifejezve és a 0-tól 9999 km-ig terjedő üzemelési tartományban.

2.49. DriverCardApplicationIdentification

Egy járművezetői kártyán tárolt információ, amely a kártya alkalmazásának azonosítására vonatkozik (190. követelmény).

DriverCardApplicationIdentification ::= SEQUENCE {

typeOfTachographCardId EquipmentType,

cardStructureVersion CardStructureVersion,

noOfEventsPerType NoOfEventsPerType,

noOfFaultsPerType NoOfFaultsPerType,

activityStructureLength CardActivityLengthRange,

noOfCardVehicleRecords NoOfCardVehicleRecords,

noOfCardPlaceRecords NoOfCardPlaceRecords

}

typeOfTachographCardId meghatározza az alkalmazott kártyatípust.

cardStructureVersion meghatározza azon szerkezet verzióját, amelyet a kártyán alkalmazni kell.

noOfEventsPerType a kártya által eltárolható események száma, eseménytípusonként.

noOfFaultsPerType a kártya által eltárolható hibák száma, hibatípusonként.

activityStructureLength a tevékenységi tételek eltárolására rendelkezésre álló bájtok számát jelzi.

noOfCardVehicleRecords a kártya által eltárolható járműtételek száma.

noOfCardPlaceRecords a kártya által eltárolható helyek száma.

2.50. DriverCardHolderIdentification

Egy járművezetői kártyán eltárolt információ, amely a kártyatulajdonos azonosítására vonatkozik (195. követelmény).

DriverCardHolderIdentification ::= SEQUENCE {

cardHolderName HolderName,

cardHolderBirthDate Datef,

cardHolderPreferredLanguage Language

}

cardHolderName a járművezetői kártya tulajdonosának neve és utóneve(i).

cardHolderBirthDate a járművezetői kártya tulajdonosának születési dátuma.

cardHolderPreferredLanguage a kártyatulajdonos anyanyelve.

2.51. EntryTypeDailyWorkPeriod

A munkanap kezdetének és végének a helye és a betáplálás körülményei közti megkülönböztetést lehetővé tévő kód.

EntryTypeDailyWorkPeriod ::= INTEGER

Begin, related time = card insertion time or time of entry (0),

End, related time = card withdrawal time or time of entry (1),

Begin, related time manually entered (start time) (2),

End, related time manually entered (end of work period) (3),

Begin, related time assumed by VU (4),

End, related time assumed by VU (5)

}

Érték-hozzárendelés: Megfelel az ISO/IEC8824-1 szabványnak.

2.52. EquipmentType

A menetíró készülékként való alkalmazásra felhasznált berendezések különböző típusainak megkülönböztetésére szolgáló kód.

EquipmentType ::= INTEGER(0..255)

- - Reserved (0),

- - Driver Card (1),

- - Workshop Card (2),

- - Control Card (3),

- - Company Card (4),

- - Manufacturing Card (5),

- - Vehicle Unit (6),

- - Motion Sensor (7),

- - RFU (8..255)

Érték-hozzárendelés: Megfelel az ISO/IEC 8824-1 szabványnak.

A 0 értéket a tagállam vagy Európa megjelölésére kell fenntartani a bizonyítvány CHA mezőjében.

2.53. EuropeanPublicKey

Az európai nyilvános kulcs.

EuropeanPublicKey ::= PublicKey.

2.54. EventFaultType

Esemény vagy hiba minősítésére szolgáló kód.

EventFaultType ::= OCTET STRING (SIZE(1)).

Érték-hozzárendelés:

′0x′H Általános események,

′00′H Nincsenek további adatok,

′01′H Érvénytelen kártya behelyezése,

′02′H Kártyaütközés,

′03′H Időátfedés,

′04′H Járművezetés megfelelő kártya nélkül,

′05′H Kártya behelyezése járművezetés közben,

′06′H Az utolsó kártyakapcsolat nem megfelelő lezárása,

′07′H Gyorshajtás,

′08′H Az áramellátás megszakadása,

′09′H Mozgási adatok hibája,

′0A′H to ′0F′H RFU,

′1x′H A járműegységgel kapcsolatos biztonság feltörési kísérletek eseményei,

′10′H Nincsenek további részletek,

′11′H A mozgásérzékelő hitelesítési hibája,

′12′H A tachográf-kártya hitelesítési hibája,

′13′H A mozgásérzékelő jogosulatlan cseréje,

′14′H A kártyára történő adatbevitelt érintő integritási hiba,

′15′H A tárolt felhasználói adatokat érintő integritási hiba,

′16′H Belső adatátviteli hiba,

′17′H Jogosulatlan burkolatfelnyitás,

′18′H Hardverrongálás,

′19′H to ′1F′H RFU,

′2x′H Az érzékelővel kapcsolatos biztonság-feltörési kísérletek eseményei,

′20′H Nincsenek további részletek,

′21′H Hitelesítési hiba,

′22′H A tárolt adatokra vonatkozó integritási hiba,

′23′H Belső adatátviteli hiba,

′24′H Jogosulatlan burkolatfelnyitás,

′25′H Hardverrongálás,

′26′H to ′2F′H RFU,

′3x′H A menetíró készülék hibái,

′30′H Nincsenek további részletek,

′31′H JE belső hiba,

′32′H Nyomtatóhiba,

′33′H Kijelzési hiba,

′34′H Letöltési hiba,

′35′H Érzékelőhiba,

′36′H to ′3F′H RFU

′4x′H Kártyahibák,

′40′H Nincsenek további részletek,

′41′H to ′4F′H RFU

′50′H to ′7F′H RFU,

′80′H to ′FF′H Gyártóra jellemző.

2.55. EventFaultRecordPurpose

Egy esemény vagy hiba rögzítésének okát feltüntető kód.

EventFaultRecordPurpose ::= OCTET STRING (SIZE(1)).

Érték-hozzárendelés:

′00′H a 10 legújabb (vagy utolsó) esemény vagy hiba egyike

′01′H az előfordulás utolsó 10 napjának egyikére vonatkozó leghosszabb esemény

′02′H az utolsó 365 nap 5 leghosszabb eseményének egyike

′03′H az előfordulás utolsó 10 napjának egyikére vonatkozó legutóbbi esemény

′04′H az előfordulás utolsó 10 napjának egyikére vonatkozó legkomolyabb esemény

′05′H az utolsó 365 nap 5 komoly eseményének egyike

′06′H az utolsó kalibrálás után történt első esemény vagy hiba

′07′H egy aktív/folyamatban levő esemény vagy hiba

′08′H to ′7F′H RFU

′80′H to ′FF′H gyártóra jellemző.

2.56. ExtendedSerialNumber

Egy berendezés egyedi azonosítása. Egy berendezés nyilvános kulcsának azonosítójaként szintén felhasználható.

ExtendedSerialNumber ::= SEQUENCE {

serialNumber INTEGER(0..232-1)

monthYear BCDString(SIZE(2))

type OCTET STRING(SIZE(1))

manufacturerCode ManufacturerCode

}

serialNumber a berendezés jellemző sorozatszáma, a gyártóra, a berendezés típusára és az alábbiakban megadott hónapra vonatkozóan.

monthYear a gyártás évének és hónapjának az azonosítása (vagy a sorozatszám kijelölésének azonosítása).

Érték-hozzárendelés: A hónap (két számjegy) és az év (az utolsó két számjegy) BCD kódolása.

type a berendezés típusának azonosítója.

Érték-hozzárendelés: gyártóspecifikus FFh' fenntartott értékkel.

manufacturerCode: a berendezés gyártójának numerikus kódja.

2.57. FullCardNumber

Egy tachográf-kártya teljes bizonyossággal történő azonosítását lehetővé tevő kód.

FullCardNumber ::= SEQUENCE {

cardType EquipmentType,

cardIssuingMemberState NationNumeric,

cardNumber CardNumber

}

cardType a tachográf-kártya típusa.

cardIssuingMemberState a kártyát kiállító tagállam kódja.

cardNumber a kártyaszám.

2.58. HighResOdometer

A jármű kilométer-számlálójának értéke. A jármű üzemelése alatt a megtett távolságok összegzett értéke.

HighResOdometer ::= INTEGER(0..232-1)

Érték-hozzárendelés: Előjel nélküli bináris szám. Az érték 1/200 km-ben kifejezve és a 0-tól 21055406 km-ig terjedő üzemelési tartományban.

2.59. HighResTripDistance

Egy út teljes egésze vagy annak egy része alatt megtett távolság.

HighResTripDistance ::= INTEGER(0..232-1)

Érték-hozzárendelés: Előjel nélküli bináris szám. Az érték 1/200 km-ben kifejezve és a 0-tól 21055406 km-ig terjedő üzemelési tartományban.

2.60. HolderName

A kártyatulajdonos családi neve és utóneve(i).

HolderName ::= SEQUENCE {

holderSurname Name,

holderFirstNames Name

}

holderSurname a tulajdonos családi neve. A családi név nem tartalmaz címeket.

Érték-hozzárendelés: Amennyiben nem egy meghatározott személy részére kiállított kártyáról van szó, úgy a holderSurname ugyanazon információkat tartalmazza, mint a companyName vagy a workshopName vagy a controlBodyName.

holderFirstNames az utónév (nevek) és a tulajdonos monogramja.

2.61. K-ConstantOfRecordingEquipment

A menetíró készülék állandója [m) definíció].

K-ConstantOfRecordingEquipment ::= INTEGER(0..216-1)

Érték-hozzárendelés: Kilométerenkénti impulzusok a 0-tól 64255 impulzus/km-ig terjedő működési tartományban.

2.62. KeyIdentifier

Egy nyilvános kulcs egyedi azonosítója, amely lehetővé teszi a kulcsra való hivatkozást és annak kiválasztását. Ezen azonosító a kulcs tulajdonosát is azonosítja.

KeyIdentifier ::= CHOICE {

extendedSerialNumber ExtendedSerialNumber,

certificateRequestID CertificateRequestID,

certificationAuthorityKID CertificationAuthorityKID

}

Az első választás lehetővé teszi a járműegység vagy tachográf-kártya nyilvános kulcsára való hivatkozást.

A második választás lehetővé teszi a járműegység nyilvános kulcsára való hivatkozást (amennyiben a járműegység sorozatszáma a bizonyítvány elkészítésének idején nem ismert).

A harmadik választás lehetővé tesz egy tagállam nyilvános kulcsára való hivatkozást.

2.63. L-TyreCircumference

A kerék gumiabroncsainak tényleges kerülete [u) definíció].

L-TyreCircumference ::= INTEGER(0..216-1)

Érték-hozzárendelés: Előjel nélküli bináris szám, értéke 1/8 mm-ben kifejezve, és a 0-tól 8031 mm-ig terjedő tartományban.

2.64. Language

A nyelv azonosítására szolgáló kód.

Language ::= IA5String(SIZE(2))

Érték-hozzárendelés: Kettő kisbetűs kódolás az ISO 639-nek megfelelően.

2.65. LastCardDownload

A járművezetői kártyán tárolt utolsó kártyaletöltés dátuma és ideje (az ellenőrzéstől eltérő célokból). E dátum aktualizálható a járműegységgel vagy bármely kártyaolvasóval.

LastCardDownload ::= TimeReal

Érték-hozzárendelés: nincs közelebbi meghatározás.

2.66. ManualInputFlag

Kód annak azonosítására, hogy a kártyatulajdonos kézzel betáplált-e járművezetői tevékenységeket a kártya behelyezésekor vagy sem (081. követelmény).

ManualInputFlag ::= INTEGER {

noEntry (0)

manualEntries (1)

}

Érték-hozzárendelés: nincs közelebbi meghatározás.

2.67. ManufacturerCode

Egy gyártó azonosítására szolgáló kód.

ManufacturerCode ::= INTEGER(0..255)

Érték-hozzárendelés:

′00′H Nem áll rendelkezésre információ

′01′H Fenntartott érték

′02′H .. ′0F′H Későbbi használatra fenntartott

′10′H ACTIA

′11′H .. ′17′H Olyan gyártók részére fenntartott, amelyek nevének kezdőbetűje: ′A′

′18′H .. ′1F′H Olyan gyártók részére fenntartott, amelyek nevének kezdőbetűje: ′B′

′20′H .. ′27′H Olyan gyártók részére fenntartott, amelyek nevének kezdőbetűje: ′C′

′28′H .. ′2F′H Olyan gyártók részére fenntartott, amelyek nevének kezdőbetűje: ′D′

′30′H .. ′37′H Olyan gyártók részére fenntartott, amelyek nevének kezdőbetűje: ′E′

′38′H .. ′3F′H Olyan gyártók részére fenntartott, amelyek nevének kezdőbetűje: ′F′

′40′H Giesecke & Devrient GmbH

′41′H GEM plus

′42′H .. ′47′H Olyan gyártók részére fenntartott, amelyek nevének kezdőbetűje: ′G′

′48′H .. ′4F′H Olyan gyártók részére fenntartott, amelyek nevének kezdőbetűje: ′H′

′50′H .. ′57′H Olyan gyártók részére fenntartott, amelyek nevének kezdőbetűje: ′I′

′58′H .. ′5F′H Olyan gyártók részére fenntartott, amelyek nevének kezdőbetűje: ′J′

′60′H .. ′67′H Olyan gyártók részére fenntartott, amelyek nevének kezdőbetűje: ′K′

′68′H .. ′6F′H Olyan gyártók részére fenntartott, amelyek nevének kezdőbetűje: ′L′

′70′H .. ′77′H Olyan gyártók részére fenntartott, amelyek nevének kezdőbetűje: ′M′

′78′H .. ′7F′H Olyan gyártók részére fenntartott, amelyek nevének kezdőbetűje: ′N′

′80′H OSCARD

′81′H .. ′87′H Olyan gyártók részére fenntartott, amelyek nevének kezdőbetűje: ′O′

′88′H .. ′8F′H Olyan gyártók részére fenntartott, amelyek nevének kezdőbetűje: ′P′

′90′H .. ′97′H Olyan gyártók részére fenntartott, amelyek nevének kezdőbetűje: ′Q′

′98′H .. ′9F′H Olyan gyártók részére fenntartott, amelyek nevének kezdőbetűje: ′R′

′A0′H SETEC

′A1′H SIEMENS VDO

′A2′H STONERIDGE

′A3′H .. ′A7′H Olyan gyártók részére fenntartott, amelyek nevének kezdőbetűje: ′S′

′AA′H TACHOCONTROL

′AB′H .. ′AF′H Olyan gyártók részére fenntartott, amelyek nevének kezdőbetűje: ′T′

′B0′H .. ′B7′H Olyan gyártók részére fenntartott, amelyek nevének kezdőbetűje: ′U′

′B8′H .. ′BF′H Olyan gyártók részére fenntartott, amelyek nevének kezdőbetűje: ′V′

′C0′H .. ′C7′H Olyan gyártók részére fenntartott, amelyek nevének kezdőbetűje: ′W′

′C8′H .. ′CF′H Olyan gyártók részére fenntartott, amelyek nevének kezdőbetűje: ′X′

′D0′H .. ′D7′H Olyan gyártók részére fenntartott, amelyek nevének kezdőbetűje: ′Y′

′D8′H .. ′DF′H Olyan gyártók részére fenntartott, amelyek nevének kezdőbetűje: ′Z′

2.68. MemberStateCertificate

Egy tagállam nyilvános kulcsának bizonyítványa, amelyet az európai hitelesítési hatóság állít ki.

MemberStateCertificate ::= Certificate

2.69. MemberStatePublicKey

Egy tagállam nyilvános kulcsa.

MemberStatePublicKey ::= PublicKey.

2.70. Name

Egy név.

Name ::= SEQUENCE {

codePage INTEGER (0..255),

name OCTET STRING (SIZE(35))

}

codePage az ISO/IEC 8859 szabványnak a név kódolására felhasznált részét határozza meg,

name egy név, amelyet az ISO/IEC 8859-codePage-nek megfelelően kódoltak.

2.71. NationAlpha

Alfabetikus hivatkozás egy országra, az országoknak a gépkocsi lökhárítójára ragasztott címkéjén található hagyományos kódolásával összhangban, illetve a nemzetközileg összehangolt jármű-biztosítási papíroknak (zöldkártya) megfelelően.

NationAlpha ::= IA5String(SIZE(3))

Érték-hozzárendelés:

′ ′ Nem áll rendelkezésre információ

′A′ Ausztria

′AL′ Albánia

′AND′ Andorra

′ARM′ Örményország

′AZ′ Azerbajdzsán

′B′ Belgium

′BG′ Bulgária

′BIH′ Bosznia és Hercegovina

′BY′ Fehéroroszország

′CH′ Svájc

′CY′ Ciprus

′CZ′ Cseh Köztársaság

′D′ Németország

′DK′ Dánia

′E′ Spanyolország

′EST′ Észtország

′F′ Franciaország

′FIN′ Finnország

′FL′ Liechtenstein

′FR′ Feröer-szigetek

′UK′ Egyesült Királyság, Alderney, Guernsey, Jersey, Man szigete, Gibraltár

′GE′ Grúzia

′GR′ Görögország

′H′ Magyarország

′HR′ Horvátország

′I′ Olaszország

′IRL′ Írország

′IS′ Izland

′KZ′ Kazahsztán

′L′ Luxemburg

′LT′ Litvánia

′LV′ Lettország

′M′ Málta

′MC′ Monaco

′MD′ Moldovai Köztársaság

′MK′ Macedónia

′N′ Norvégia

′NL′ Hollandia

′P′ Portugália

′PL′ Lengyelország

′RO′ Románia

′RSM′ San Marino

′RUS′ Orosz Föderáció

′S′ Svédország

′SK′ Szlovákia

′SLO′ Szlovénia

′TM′ Türkmenisztan

′TR′ Törökország

′UA′ Ukrajna

′V′ Vatikánváros

′YU′ Jugoszlávia

′UNK′ Ismeretlen

′EC′ Európai Közösség

′EUR′ Európa többi része

′WLD′ A világ többi része

2.72. NationNumeric

Numerikus hivatkozás egy országra.

NationNumeric ::= INTEGER(0..255)

Érték-hozzárendelés:

- - Nem áll rendelkezésre információ (00)H,

- - Ausztria (01)H,

- - Albánia (02)H,

- - Andorra (03)H,

- - Örményország (04)H,

- - Azerbajdzsán (05)H,

- - Belgium (06)H,

- - Bulgária (07)H,

- - Bosznia és Hercegovina (08)H,

- - Fehéroroszország (09)H,

- - Svájc (0A)H,

- - Ciprus (0B)H,

- - Cseh Köztársaság (0C)H,

- - Németország (0D)H,

- - Dánia (0E)H,

- - Spanyolország (0F)H,

- - Észtország (10)H,

- - Franciaország (11)H,

- - Finnország (12)H,

- - Liechtenstein (13)H,

- - Feröer-szigetek (14)H,

- - Egyesült Királyság (15)H,

- - Grúzia (16)H,

- - Görögország (17)H,

- - Magyarország (18)H,

- - Horvátország (19)H,

- - Olaszország (1A)H,

- - Írország (1B)H,

- - Izland (1C)H,

- - Kazahsztán (1D)H,

- - Luxemburg (1E)H,

- - Litvánia (1F)H,

- - Lettország (20)H,

- - Málta (21)H,

- - Monaco (22)H,

- - Moldovai Köztársaság (23)H,

- - Macedónia (24)H,

- - Norvégia (25)H,

- - Hollandia (26)H,

- - Portugália (27)H,

- - Lengyelország (28)H,

- - Románia (29)H,

- - San Marino (2A)H,

- - Orosz Föderáció (2B)H,

- - Svédország (2C)H,

- - Szlovákia (2D)H,

- - Szlovénia (2E)H,

- - Türkmenisztán (2F)H,

- - Törökország (30)H,

- - Ukrajna (31)H,

- - Vatikánváros (32)H,

- - Jugoszlávia (33)H,

- - RFU (34..FC)H,

- - Európai Közösség (FD)H,

- - Európa többi része (FE)H,

- - A világ többi része (FF)H

2.73. NoOfCalibrationRecords

Azon kalibrálási tételek száma, amelyeket egy műhelykártya tárolni tud.

NoOfCalibrationRecords ::= INTEGER(0..255)

Érték-hozzárendelés: lásd a 3. bekezdést.

2.74. NoOfCalibrationsSinceDownload

A műhelykártyával annak utolsó letöltése óta elvégzett kalibrálások számát jelző számláló (230. követelmény).

NoOfCalibrationsSinceDownload ::= INTEGER(0..216-1),

Érték-hozzárendelés: nincs közelebbi meghatározás.

2.75. NoOfCardPlaceRecords

Azon helytételek száma, amelyeket egy járművezetői vagy műhelykártya tárolni tud.

NoOfCardPlaceRecords ::= INTEGER(0..255)

Érték-hozzárendelés: lásd a 3. bekezdést.

2.76. NoOfCardVehicleRecords

Használt járművekre vonatkozó adatokat tartalmazó olyan tételek száma, amelyeket egy járművezetői vagy műhelykártya tárolni tud.

NoOfCardVehicleRecords ::= INTEGER(0..216-1)

Érték-hozzárendelés: lásd a 3. bekezdést.

2.77. NoOfCompanyActivityRecords

Azon vállalkozási tevékenységi tételek száma, amelyeket egy vállalkozás adatkártyája tárolni tud.

NoOfCompanyActivityRecords ::= INTEGER(0..216-1)

Érték-hozzárendelés: lásd a 3. bekezdést.

2.78. NoOfControlActivityRecords

Azon ellenőrző tevékenységi tételek száma, amelyeket egy ellenőrzőkártya tárolni tud.

NoOfControlActivityRecords ::= INTEGER(0..216-1)

Érték-hozzárendelés: lásd a 3. bekezdést.

2.79. NoOfEventsPerType

Azon eseménytípusonkénti események száma, amelyeket egy kártya tárolni tud.

NoOfEventsPerType ::= INTEGER(0..255)

Érték-hozzárendelés: lásd a 3. bekezdést.

2.80. NoOfFaultsPerType

Azon hibatípusonkénti hibák száma, amelyeket egy kártya tárolni tud.

NoOfFaultsPerType ::= INTEGER(0..255)

Érték-hozzárendelés: lásd a 3. bekezdést.

2.81. OdometerValueMidnight

A jármű kilométer-számlálójának értéke éjfélkor egy adott napon (090. követelmény).

OdometerValueMidnight ::= OdometerShort

Érték-hozzárendelés: nincs közelebbi meghatározás.

2.82. OdometerShort

A jármű kilométer-számlálójának értéke rövid alakban.

OdometerShort ::= INTEGER(0..224-1)

Érték-hozzárendelés: Előjel nélküli bináris szám. Az érték km-ben kifejezve és a 0 és 9999999 km közötti működési tartományban.

2.83. OverspeedNumber

A gyorshajtási események száma a gyorshajtás legutóbbi ellenőrzése óta.

OverspeedNumber ::= INTEGER(0..255)

Érték-hozzárendelés: A 0 azt jelenti, hogy nem történt gyorshajtási esemény a gyorshajtás legutóbbi ellenőrzése óta, az 1 azt jelenti, hogy a gyorshajtás legutóbbi ellenőrzése óta egy gyorshajtási esemény fordult elő ... a 255 azt jelenti, hogy a gyorshajtás legutóbbi ellenőrzése óta 255 gyorshajtási esemény fordult elő.

2.84. PlaceRecord

A munkanap kezdetének és végének helyére vonatkozó információ (087., 202. és 221. követelmények).

PlaceRecord ::= SEQUENCE {

entryTime TimeReal,

entryTypeDailyWorkPeriod EntryTypeDailyWorkPeriod,

dailyWorkPeriodCountry NationNumeric,

dailyWorkPeriodRegion RegionNumeric,

vehicleOdometerValue OdometerShort

}

entryTime a betáplálásra vonatkozó dátum és idő.

entryTypeDailyWorkPeriod a betáplálás típusa.

dailyWorkPeriodCountry a betáplált ország.

dailyWorkPeriodRegion a betáplált régió.

vehicleOdometerValue a kilométer-számláló értéke a hely betáplálása idején.

2.85. PreviousVehicleInfo

A kártya járműegységbe történő behelyezéskor a járművezető által előzőleg használt járműre vonatkozó információ (081. követelmény).

PreviousVehicleInfo ::= SEQUENCE {

vehicleRegistrationIdentification VehicleRegistrationIdentification,

cardWithdrawalTime TimeReal

}

vehicleRegistrationIdentification a jármű rendszáma és a bejegyző tagállam.

cardWithdrawalTime a kártyakivétel dátuma és ideje.

2.86. PublicKey

Nyilvános RSA kulcs.

PublicKey ::= SEQUENCE {

rsaKeyModulus RSAKeyModulus,

rsaKeyPublicExponent RSAKeyPublicExponent

}

rsaKeyModulus a kulcspár modulusa.

rsaKeyPublicExponent a kulcspár nyilvános exponense.

2.87. RegionAlpha

Alfabetikus hivatkozás egy meghatározott országon belüli régióra.

RegionAlpha ::= IA5STRING(SIZE(3))

Érték-hozzárendelés:

′ ′ Nincs adat

Spanyolország:

′AN′ Andalucía

′AR′ Aragón

′AST′ Asturias

′C′ Cantabria

′CAT′ Cataluña

′CL′ Castilla-León

′CM′ Castilla-La-Mancha

′CV′ Valencia

′EXT′ Extremadura

′G′ Galicia

′IB′ Baleares

′IC′ Canarias

′LR′ La Rioja

′M′ Madrid

′MU′ Murcia

′NA′ Navarra

′PV′ País Vasco.

2.88. RegionNumeric

Numerikus hivatkozás egy meghatározott országon belüli régióra.

RegionNumeric ::= OCTET STRING (SIZE(1))

Érték-hozzárendelés:

′00′H Nincs adat

Spanyolország:

′01′H Andalucía

′02′H Aragón

′03′H Asturias

′04′H Cantabria

′05′H Cataluña

′06′H Castilla-León

′07′H Castilla-La-Mancha

′08′H Valencia

′09′H Extremadura

′0A′H Galicia

′0B′H Baleares

′0C′H Canarias

′0D′H La Rioja

′0E′H Madrid

′0F′H Murcia

′10′H Navarra

′11′H País Vasco.

2.89. RSAKeyModulus

Az RSA kulcspár modulusa.

RSAKeyModulus ::= OCTET STRING (SIZE(128))

Érték-hozzárendelés: Nem meghatározott.

2.90. RSAKeyPrivateExponent

Az RSA kulcspár saját exponense.

RSAKeyPrivateExponent ::= OCTET STRING (SIZE(128))

Érték-hozzárendelés: Nem meghatározott.

2.91. RSAKeyPublicExponent

Az RSA kulcspár nyilvános exponense.

RSAKeyPublicExponent ::= OCTET STRING (SIZE(8))

Érték-hozzárendelés: Nem meghatározott.

2.92. SensorApprovalNumber

Az érzékelő típus-jóváhagyási száma.

SensorApprovalNumber ::= IA5String(SIZE(8))

Érték-hozzárendelés: Nem meghatározott.

2.93. SensorIdentification

Egy mozgásérzékelőben tárolt információ, amely a mozgásérzékelő azonosítására vonatkozik (077. követelmény).

SensorIdentification ::= SEQUENCE {

sensorSerialNumber SensorSerialNumber,

sensorApprovalNumber SensorApprovalNumber,

sensorSCIdentifier SensorSCIdentifier,

sensorOSIdentifier SensorOSIdentifier

}

sensorSerialNumber a mozgásérzékelő kibővített sorozatszáma (tartalmazza az alkatrész-számot és a gyártó kódját).

sensorApprovalNumber a mozgásérzékelő jóváhagyási száma.

sensorSCIdentifier a mozgásérzékelő biztonsági alkatrészének azonosítója.

sensorOSIdentifier a mozgásérzékelő operációs rendszerének azonosítója.

2.94. SensorInstallation

Egy mozgásérzékelőben tárolt információ, amely a mozgásérzékelő beépítésére vonatkozik (099. követelmény).

SensorInstallation ::= SEQUENCE {

sensorPairingDateFirst SensorPairingDate,

firstVuApprovalNumber VuApprovalNumber,

firstVuSerialNumber VuSerialNumber,

sensorPairingDateCurrent SensorPairingDate,

currentVuApprovalNumber VuApprovalNumber,

currentVUSerialNumber VuSerialNumber

}

sensorPairingDateFirst a mozgásérzékelő és a járműegység első összepárosításának dátuma.

firstVuApprovalNumber a mozgásérzékelővel először összepárosított járműegység jóváhagyási száma.

firstVuSerialNumber a mozgásérzékelővel először összepárosított járműegység sorozatszáma.

sensorPairingDateCurrent a mozgásérzékelő és a járműegység aktuális összepárosításának dátuma.

currentVuApprovalNumber a mozgásérzékelővel aktuálisan összepárosított járműegység jóváhagyási száma.

currentVUSerialNumber a mozgásérzékelővel aktuálisan összepárosított járműegység sorozatszáma.

2.95. SensorInstallationSecData

A műhelykártyán tárolt információ, amely azon biztonsági adatokra vonatkozik, amelyek a mozgásérzékelő és a járműegység összepárosításához szükségesek (214. követelmény).

SensorInstallationSecData ::= TDesSessionKey

Érték-hozzárendelés: az ISO 16844-3-as szabvánnyal összhangban.

2.96. SensorOSIdentifier

A mozgásérzékelő operációs rendszerének azonosítója.

SensorOSIdentifier ::= IA5String(SIZE(2))

Érték-hozzárendelés: gyártóspecifikus.

2.97. SensorPaired

A járműegységben tárolt információ, amely a járműegységgel összepárosított mozgásérzékelő azonosítására vonatkozik (079. követelmény).

SensorPaired ::= SEQUENCE {

sensorSerialNumber SensorSerialNumber,

sensorApprovalNumber SensorApprovalNumber,

sensorPairingDateFirst SensorPairingDate

}

sensorSerialNumber a járműegységgel aktuálisan összepárosított mozgásérzékelő sorozatszáma.

sensorApprovalNumber a járműegységgel aktuálisan összepárosított mozgásérzékelő jóváhagyási száma.

sensorPairingDateFirst a járműegységgel aktuálisan összepárosított mozgásérzékelő egy járműegységgel való első összepárosításának dátuma.

2.98. SensorPairingDate

A mozgásérzékelő és a járműegység összepárosításának dátuma.

SensorPairingDate ::= TimeReal

Érték-hozzárendelés: Nem meghatározott.

2.99. SensorSerialNumber

A mozgásérzékelő sorozatszáma.

SensorSerialNumber ::= ExtendedSerialNumber:

2.100. SensorSCIdentifier

A mozgásérzékelő biztonsági alkatrészének azonosítója.

SensorSCIdentifier ::= IA5String(SIZE(8))

Érték-hozzárendelés: alkatrészgyártó-specifikus.

2.101. Signature

Egy digitális aláírás.

Signature ::= OCTET STRING (SIZE(128))

Érték-hozzárendelés: a 11. függelékkel "Közös biztonsági mechanizmusok" összhangban.

2.102. SimilarEventsNumber

A hasonló események száma egy adott napon (094. követelmény).

SimilarEventsNumber ::= INTEGER(0..255)

Érték-hozzárendelés: A 0-t nem használjuk, az 1 azt jelenti, hogy csak egyetlen ilyen típusú esemény történt és lett eltárolva az adott napon, a 2 azt jelenti, hogy 2 ilyen típusú esemény történt az adott napon (csak egy került tárolásra), ... a 255 azt jelenti, hogy 255 vagy ennél több ilyen típusú esemény történt az adott napon.

2.103. SpecificConditionType

Egy különleges körülmény azonosítására szolgáló kód (050b., 105a., 212a. és 230a. követelmény).

SpecificConditionType ::= INTEGER(0..255)

Érték-hozzárendelés:

′00′H RFU

′01′H Menetíró készülék nem szükséges - Kezdet

′02′H Menetíró készülék nem szükséges - Befejezés

′03′H KOMPON/VONATON MEGTETT ÚT

′04′H .. ′FF′H RFU.

2.104. SpecificConditionRecord

A járművezetői kártyán, a műhelykártyán vagy a járműegységben tárolt információ, amely egy különleges körülményre vonatkozik (105a., 212a. és 230a. követelmény).

SpecificConditionRecord ::= SEQUENCE {

entryTime TimeReal,

specificConditionType SpecificConditionType

}

entryTime a betáplálás dátuma és ideje.

specificConditionType A különleges esemény azonosítására szolgáló kód.

2.105. Speed

A jármű sebessége (km/h).

Speed ::= INTEGER(0..255)

Érték-hozzárendelés: km/h-ban kifejezett érték a 0 ... 220 km/h tartományban.

2.106. SpeedAuthorised

A jármű maximális engedélyezett sebessége (bb definíció)).

SpeedAuthorised ::= Speed.

2.107. SpeedAverage

Átlagsebesség egy előzetesen meghatározott időtartamban (km/h).

SpeedAverage ::= Speed.

2.108. SpeedMax

Maximális sebesség egy előzetesen meghatározott időtartamban.

SpeedMax ::= Speed.

2.109. TDesSessionKey

Egy háromszoros DES műveletkulcs.

TDesSessionKey ::= SEQUENCE {

tDesKeyA OCTET STRING (SIZE(8))

tDesKeyB OCTET STRING (SIZE(8))

}

Érték-hozzárendelés: nincs közelebbi meghatározás.

2.110. TimeReal

Egy kombinált dátum- és adatmezőre vonatkozó kód, ahol a dátum és az idő másodpercekben van kifejezve, 1970. január 1-je 00 ó.00 p.00 m.-től számítva, GMT szerint.

TimeReal{INTEGER:TimeRealRange} ::= INTEGER(0..TimeRealRange)

Érték-hozzárendelés - Rendezett oktett felállítása: A másodpercek száma 1970. január 1-je éjfél óta, GMT szerint.

A legutolsó lehetséges dátum/idő 2106-ban található.

2.111. TyreSize

A gumiabroncs méreteinek jelölése.

TyreSize ::= IA5String(SIZE(15))

Érték-hozzárendelés: a 92/23/EGK irányelvvel összhangban, HL L 129., 1992.3.31., 95. o.

2.112. VehicleIdentificationNumber

A jármű alvázszáma (VIN), amely a járműre mint egészre vonatkozik, rendszerint az alváz sosorzatszáma vagy az alvázkeret száma.

VehicleIdentificationNumber ::= IA5String(SIZE(17))

Érték-hozzárendelés: Az ISO 3779 definíciója szerint.

2.113. VehicleRegistrationIdentification

A jármű Európára vonatkozóan egyedi azonosítása (rendszám és tagállam).

VehicleRegistrationIdentification ::= SEQUENCE {

vehicleRegistrationNation NationNumeric,

vehicleRegistrationNumber VehicleRegistrationNumber

}

vehicleRegistrationNation azon ország, amelyben a jármű bejegyzése történt.

vehicleRegistrationNumber a jármű rendszáma (VRN).

2.114. VehicleRegistrationNumber

A jármű rendszáma (VRN). A rendszámot a járművet bejegyző hatóság adja ki.

VehicleRegistrationNumber ::= SEQUENCE {

codePage INTEGER (0..255),

vehicleRegNumber OCTET STRING (SIZE(13))

}

codePage az ISO/IEC 8859-nek azt a részét határozza meg, amelyet a vehicleRegNumber kódolására használnak,

vehicleRegNumber rendszám, az ISO/IEC 8859-codePage-nek megfelelően kódolva.

Érték-hozzárendelés: országra jellemző.

2.115. VuActivityDailyData

A JE-ben tárolt olyan információ, amely egy adott naptári napon a tevékenységváltásokra, illetve a járművezetési állapot váltásaira, illetve a kártya állapotának váltásaira, (84. követelmény), valamint az adott napon 00.00-kor a kártyaolvasó egységek állapotára vonatkozik.

VuActivityDailyData ::= SEQUENCE {

noOfActivityChanges INTEGER SIZE(0..1440),

activityChangeInfos SET SIZE(noOfActivityChanges) OF ActivityChangeInfo

}

noOfActivityChanges az ActivityChangeInfo szavak száma az activityChangeInfos sorozatban.

activityChangeInfos a JE-ben az adott napra tárolt ActivityChangeInfo szavak száma. Mindig tartalmaz két ActivityChangeInfo szót, amelyek megadják a két kártyaolvasó egység állapotát az adott napon 00.00-kor.

2.116. VuApprovalNumber

A járműegység típus-jóváhagyási száma.

VuApprovalNumber ::= IA5String(SIZE(8))

Érték-hozzárendelés: Nem meghatározott.

2.117. VuCalibrationData

A járműegységben tárolt információ, amely a menetíró készülék kalibrálásaira vonatkozik (098. követelmény).

VuCalibrationData ::= SEQUENCE {

noOfVuCalibrationRecords INTEGER(0..255),

vuCalibrationRecords SET SIZE(noOfVuCalibrationRecords) OF VuCalibrationRecord

}

noOfVuCalibrationRecords a vuCalibrationRecords sorozatban található tételek száma.

vuCalibrationRecords a kalibrálási tételek sorozata.

2.118. VuCalibrationRecord

A járműegységben tárolt információ, amely a menetíró készülék egy kalibrálására vonatkozik (098. követelmény).

VuCalibrationRecord ::= SEQUENCE {

calibrationPurpose CalibrationPurpose,

workshopName Name,

workshopAddress Address,

workshopCardNumber FullCardNumber,

workshopCardExpiryDate TimeReal,

vehicleIdentificationNumber VehicleIdentificationNumber,

vehicleRegistrationIdentification VehicleRegistrationIdentification,

wVehicleCharacteristicConstant W-VehicleCharacteristicConstant,

kConstantOfRecordingEquipment K-ConstantOfRecordingEquipment,

lTyreCircumference L-TyreCircumference,

tyreSize TyreSize,

authorisedSpeed SpeedAuthorised,

oldOdometerValue OdometerShort,

newOdometerValue OdometerShort,

oldTimeValue TimeReal,

newTimeValue TimeReal,

nextCalibrationDate TimeReal

}

calibrationPurpose a kalibrálás célja.

workshopName, workshopAddress a műhely neve és címe.

workshopCardNumber a kalibrálás alatt használt műhelykártyát azonosítja.

workshopCardExpiryDate a kártya érvényességi ideje.

vehicleIdentificationNumber a jármű alvázszáma.

vehicleRegistrationIdentification a rendszámot és a bejegyző tagállamot tartalmazza.

wVehicleCharacteristicConstant a járműre jellemző együttható.

kConstantOfRecordingEquipment a menetíró készülék állandója.

lTyreCircumference a kerék gumiabroncsainak tényleges kerülete.

tyreSize a járműre szerelt gumiabroncsok méretének jelölése.

authorisedSpeed a jármű engedélyezett sebessége.

oldOdometerValue, newOdometerValue a kilométer-számláló régi és új értékei.

oldTimeValue, newTimeValue a dátum és az idő régi és új értékei.

nextCalibrationDate a CalibrationPurpose-ban meghatározott módon, a jóváhagyott felülvizsgálati szerv által legközelebb végrehajtandó kalibrálás dátuma.

2.119. VuCardIWData

A járműegységben tárolt információ, amely a járműegységben a járművezetői kártya vagy műhelykártya behelyezésének és kivételének ciklusaira vonatkozik (081. követelmény).

VuCardIWData ::= SEQUENCE {

noOfIWRecords INTEGER(0..216-1),

vuCardIWRecords SET SIZE(noOfIWRecords) OF VuCardIWRecord

}

noOfIWRecords a vuCardIWRecords sorozatban található tételek száma.

vuCardIWRecords a kártyabehelyezés- és -kivételciklusokra vonatkozó tételek sorozata.

2.120. VuCardIWRecord

A járműegységben tárolt információ, amely a járművezetői kártyának vagy műhelykártyának a járműegységbe való behelyezési és az onnan történő kivételi ciklusára vonatkozik (081. követelmény).

VuCardIWRecord ::= SEQUENCE {

cardHolderName HolderName,

fullCardNumber FullCardNumber,

cardExpiryDate TimeReal,

cardInsertionTime TimeReal,

vehicleOdometerValueAtInsertion OdometerShort,

cardSlotNumber CardSlotNumber,

cardWithdrawalTime TimeReal,

vehicleOdometerValueAtWithdrawal OdometerShort,

previousVehicleInfo PreviousVehicleInfo

manualInputFlag ManualInputFlag

}

cardHolderName a járművezetői kártya vagy a műhelykártya tulajdonosának családi neve és utóneve(i), a kártyán tárolt formában.

fullCardNumber a kártya típusa, a kiállító tagállam, és a kártyaszám, a kártyán tárolt formában.

cardExpiryDate a kártya érvényességi ideje, a kártyán tárolt formában.

cardInsertionTime a behelyezés dátuma és ideje.

vehicleOdometerValueAtInsertion a jármű kilométer-számlálójának értéke a kártya behelyezésekor.

cardSlotNumber azon kártyaolvasó egység, amelybe a kártyát be kell helyezni.

cardWithdrawalTime a kivétel dátuma és ideje.

vehicleOdometerValueAtWithdrawal a jármű kilométer-számlálójának értéke a kártya kivételekor.

previousVehicleInfo információt tartalmaz a járművezető által használt előző járműről, a kártyán tárolt formában.

manualInputFlag egy olyan jelző, amely felismeri, ha a kártyatulajdonos kézzel táplálta be a járművezetői tevékenységeket a kártya behelyezésekor.

2.121. VuCertificate

Egy járműegység nyilvános kulcsának bizonyítványa.

VuCertificate ::= Certificate

2.122. VuCompanyLocksData

A járműegységben tárolt információ, amely a vállalkozás lezárására vonatkozik (104. követelmény).

VuCompanyLocksData ::= SEQUENCE {

noOfLocks INTEGER(0..20),

vuCompanyLocksRecords SET SIZE(noOfLocks) OF VuCompanyLocksRecord

}

noOfLocks a vuCompanyLocksRecords-ban felsorolt lezárások száma.

vuCompanyLocksRecords a vállalkozási lezárások rekordjainak sorozata.

2.123. VuCompanyLocksRecord

A járműegységben tárolt információ, amely meghatározott vállalkozási lezárásra vonatkozik (104. követelmény).

VuCompanyLocksRecord ::= SEQUENCE {

lockInTime TimeReal,

lockOutTime TimeReal,

companyName Name,

companyAddress Address,

companyCardNumber FullCardNumber

}

lockInTime, lockOutTime a bezárás és a kioldás dátuma és ideje.

companyName, companyAddress azon vállalkozás neve és címe, amelyre a bezárás vonatkozik.

companyCardNumber a bezáráskor használt kártya azonosítása.

2.124. VuControlActivityData

A járműegységben tárolt információ, amely az e járműegységgel végzett ellenőrzésekre vonatkozik (102. követelmény).

VuControlActivityData ::= SEQUENCE {

noOfControls INTEGER(0..20),

vuControlActivityRecords SET SIZE(noOfControls) OF VuControlActivityRecord

}

noOfControls a vuControlActivityRecords-ban felsorolt ellenőrzések száma.

vuControlActivityRecords az ellenőrző tevékenység rekordjainak sorozata.

2.125. VuControlActivityRecord

A járműegységben tárolt információ, amely az e járműegységgel végzett ellenőrzésre vonatkozik (102. követelmény).

VuControlActivityRecord ::= SEQUENCE {

controlType ControlType,

controlTime TimeReal,

controlCardNumber FullCardNumber,

downloadPeriodBeginTime TimeReal,

downloadPeriodEndTime TimeReal

}

controlType az ellenőrzés típusa.

controlTime az ellenőrzés dátuma és ideje.

ControlCardNumber az ellenőrzéshez felhasznált ellenőrzőkártyát azonosítja.

downloadPeriodBeginTime letöltés esetén a letöltési időtartam kezdési ideje.

downloadPeriodEndTime letöltés esetén a letöltési időtartam befejezési ideje.

2.126. VuDataBlockCounter

A kártyán tárolt számláló, amely folyamatosan azonosítja a kártya behelyezési és kivételi ciklusait a járműegységben.

VuDataBlockCounter ::= BCDString(SIZE(2))

Érték-hozzárendelés: Egymás után következő számok, amelyek maximális értéke 9999, a számozás a 0-val kezdődik újra.

2.127. VuDetailedSpeedBlock

A járműegységben tárolt információ, amely a jármű mozgás közben egy percen keresztül mért pontos sebességére vonatkozik (093. követelmény).

VuDetailedSpeedBlock ::= SEQUENCE {

speedBlockBeginDate TimeReal,

speedsPerSecond SEQUENCE SIZE(60) OF Speed

}

speedBlockBeginDate az adatblokkon belül az első sebességérték dátuma és ideje.

speedsPerSecond a mért sebességek időrendi sorrendje, a perc minden másodpercére vonatkozóan, a speedBlockBeginDate-től kezdve (ezt beleértve).

2.128. VuDetailedSpeedData

A járműegységben tárolt információ, amely a jármű részletes sebességére vonatkozik.

VuDetailedSpeedData ::= SEQUENCE

noOfSpeedBlocks INTEGER(0.216-1),

vuDetailedSpeedBlocks SET SIZE(noOfSpeedBlocks) OF VuDetailedSpeedBlock

}

noOfSpeedBlocks a vuDetailedSpeedBlocks sorozatban található sebességblokkok száma.

vuDetailedSpeedBlocks a részletes sebességblokkok sorozata.

2.129. VuDownloadablePeriod

Azon legrégebbi és legújabb dátumok, amelyekre vonatkozóan a járműegység a járművezető tevékenységeit érintő adatokat tartalmaz (081., 084. vagy 087. követelmény).

VuDownloadablePeriod ::= SEQUENCE {

minDownloadableTime TimeReal

maxDownloadableTime TimeReal

}

minDownloadableTime a kártyabehelyezés, tevékenységváltás, helybetáplálás és a megfelelő idő megadásának a járműegységben tárolt legrégebbi dátuma.

maxDownloadableTime a kártyakivétel, tevékenységváltás, helybetáplálás és a megfelelő idő megadásának a járműegységben tárolt legutóbbi dátuma.

2.130. VuDownloadActivityData

A járműegységben tárolt információ, amely annak legutolsó letöltésére vonatkozik (105. követelmény).

VuDownloadActivityData ::= SEQUENCE {

downloadingTime TimeReal,

fullCardNumber FullCardNumber,

companyOrWorkshopName Name

}

downloadingTime a letöltés dátuma és ideje.

fullCardNumber a letöltés engedélyezésére felhasznált kártyát azonosítja.

companyOrWorkshopName a vállalkozás vagy a műhely neve.

2.131. VuEventData

A járműegységben tárolt információ, amely az eseményekre vonatkozik (094. követelmény, kivéve a gyorshajtás eseményét).

VuEventData ::= SEQUENCE {

noOfVuEvents INTEGER(0..255),

vuEventRecords SET SIZE(noOfVuEvents) OF VuEventRecord

}

noOfVuEvents a vuEventRecords sorozatban felsorolt események száma.

vuEventRecords az események rekordjainak sorozata.

2.132. VuEventRecord

A járműegységben tárolt információ, amely egy eseményre vonatkozik (094. követelmény, kivéve a gyorshajtás eseményét).

VuEventRecord ::= SEQUENCE {

eventType EventFaultType,

eventRecordPurpose EventFaultRecordPurpose,

eventBeginTime TimeReal,

eventEndTime TimeReal,

cardNumberDriverSlotBegin FullCardNumber,

cardNumberCodriverSlotBegin FullCardNumber,

cardNumberDriverSlotEnd FullCardNumber,

cardNumberCodriverSlotEnd FullCardNumber,

similarEventsNumber SimilarEventsNumber

}

eventType az esemény típusa.

eventRecordPurpose az esemény rögzítésének célja.

eventBeginTime az esemény kezdetének dátuma és ideje.

eventEndTime az esemény befejeződésének dátuma és ideje.

cardNumberDriverSlotBegin az esemény kezdetekor a járművezetői kártyaolvasó egységbe behelyezett kártyát azonosítja.

cardNumberCodriverSlotBegin az esemény kezdetekor a járműkísérői kártyaolvasó egységbe behelyezett kártyát azonosítja.

cardNumberDriverSlotEnd az esemény befejeződésekor a járművezetői kártyaolvasó egységbe behelyezett kártyát azonosítja.

cardNumberCodriverSlotEnd az esemény befejeződésekor a járműkísérői kártyaolvasó egységbe behelyezett kártyát azonosítja.

similarEventsNumber az adott napon előforduló hasonló események száma.

E sorozat a gyorshajtás eseményén kívül minden eseményhez felhasználható.

2.133. VuFaultData

A járműegységben tárolt információ, amely a hibákra vonatkozik (096. követelmény).

VuFaultData ::= SEQUENCE {

noOfVuFaults INTEGER(0..255),

vuFaultRecords SET SIZE(noOfVuFaults) OF VuFaultRecord

}

noOfVuFaults vuFaultRecords sorozatban felsorolt hibák száma.

vuFaultRecords hibatételek sorozata.

2.134. VuFaultRecord

A járműegységben tárolt információ, amely egy hibára vonatkozik (096. követelmény).

VuFaultRecord ::= SEQUENCE {

faultType EventFaultType,

faultRecordPurpose EventFaultRecordPurpose,

faultBeginTime TimeReal,

faultEndTime TimeReal,

cardNumberDriverSlotBegin FullCardNumber,

cardNumberCodriverSlotBegin FullCardNumber,

cardNumberDriverSlotEnd FullCardNumber,

cardNumberCodriverSlotEnd FullCardNumber

}

faultType a menetíró készülék hibájának típusa.

faultRecordPurpose a hiba rögzítésének célja.

faultBeginTime a hiba kezdetének dátuma és ideje.

faultEndTime a hiba végének dátuma és ideje.

cardNumberDriverSlotBegin a hiba kezdetekor a járművezetői kártyaolvasó egységbe behelyezett kártyát azonosítja.

cardNumberCodriverSlotBegin a hiba kezdetekor a járműkísérői kártyaolvasó egységbe behelyezett kártyát azonosítja.

cardNumberDriverSlotEnd a hiba befejeződésekor a járművezetői kártyaolvasó egységbe behelyezett kártyát azonosítja.

cardNumberCodriverSlotEnd a hiba befejeződésekor a járműkísérői kártyaolvasó egységbe behelyezett kártyát azonosítja.

2.135. VuIdentification

A járműegységben tárolt információ, amely a járműegység azonosítására vonatkozik (075. követelmény).

VuIdentification ::= SEQUENCE {

vuManufacturerName VuManufacturerName,

vuManufacturerAddress VuManufacturerAddress,

vuPartNumber VuPartNumber,

vuSerialNumber VuSerialNumber,

vuSoftwareIdentification VuSoftwareIdentification,

vuManufacturingDate VuManufacturingDate,

vuApprovalNumber VuApprovalNumber

}

vuManufacturerName a járműegység gyártójának neve.

vuManufacturerAddress a járműegység gyártójának címe.

vuPartNumber a járműegység alkatrész-száma.

vuSerialNumber a járműegység sorozatszáma.

vuSoftwareIdentification a járműegységben alkalmazott szoftvert azonosítja.

vuManufacturingDate a járműegység gyártási dátuma.

vuApprovalNumber a járműegység típus-jóváhagyási száma.

2.136. VuManufacturerAddress

A járműegység gyártójának címe.

VuManufacturerAddress ::= Address

Érték-hozzárendelés: Nem meghatározott.

2.137. VuManufacturerName

A járműegység gyártójának neve.

VuManufacturerName ::= Name

Érték-hozzárendelés: Nem meghatározott.

2.138. VuManufacturingDate

A járműegység gyártási dátuma.

VuManufacturingDate ::= TimeReal

Érték-hozzárendelés: Nem meghatározott.

2.139. VuOverSpeedingControlData

A járműegységben tárolt információ, amely az utolsó gyorshajtás-ellenőrzés óta történt gyorshajtási eseményekre vonatkozik (095. követelmény).

VuOverSpeedingControlData ::= SEQUENCE {

lastOverspeedControlTime TimeReal,

firstOverspeedSince TimeReal,

numberOfOverspeedSince OverspeedNumber

}

lastOverspeedControlTime az utolsó gyorshajtás-ellenőrzés dátuma és ideje.

firstOverspeedSince az e gyorshajtás-ellenőrzést követő első gyorshajtás dátuma és ideje.

numberOfOverspeedSince az utolsó gyorshajtás-ellenőrzés óta történt gyorshajtási események száma.

2.140. VuOverSpeedingEventData

A járműegységben tárolt információ, amely a gyorshajtási eseményekre vonatkozik (094. követelmény).

VuOverSpeedingEventData ::= SEQUENCE {

noOfVuOverSpeedingEvents INTEGER(0..255),

vuOverSpeedingEventRecords SET SIZE(noOfVuOverSpeedingEvents) OF VuOverSpeedingEventRecord

}

noOfVuOverSpeedingEvents a vuOverSpeedingEventRecords sorozatban felsorolt események száma.

vuOverSpeedingEventRecords a gyorshajtási események rekordjainak sorozata.

2.141. VuOverSpeedingEventRecord

A járműegységben tárolt információ, amely a gyorshajtási eseményekre vonatkozik (094. követelmény).

VuOverSpeedingEventRecord ::= SEQUENCE {

eventType EventFaultType,

eventRecordPurpose EventFaultRecordPurpose,

eventBeginTime TimeReal,

eventEndTime TimeReal,

maxSpeedValue SpeedMax,

averageSpeedValue SpeedAverage,

cardNumberDriverSlotBegin FullCardNumber,

similarEventsNumber SimilarEventsNumber

}

eventType az esemény típusa.

eventRecordPurpose az esemény rögzítésének célja.

eventBeginTime az esemény kezdetének dátuma és ideje.

eventEndTime az esemény befejeződésének dátuma és ideje.

maxSpeedValue az esemény alatt mért maximális sebesség.

averageSpeedValue az esemény alatt mért számtani átlagsebesség.

cardNumberDriverSlotBegin az esemény kezdetekor a járművezetői kártyaolvasó egységbe behelyezett kártyát azonosítja.

similarEventsNumber az adott napon előforduló hasonló események száma.

2.142. VuPartNumber

A járműegység alkatrészszáma.

VuPartNumber ::= IA5String(SIZE(16))

Érték-hozzárendelés: A JE-gyártóra jellemző.

2.143. VuPlaceDailyWorkPeriodData

A járműegységben tárolt információ, amely azon helyekre vonatkozik, ahol a járművezetők a munkanapot megkezdik vagy befejezik (087. követelmény).

VuPlaceDailyWorkPeriodData ::= SEQUENCE {

noOfPlaceRecords INTEGER(0..255),

vuPlaceDailyWorkPeriodRecords SET SIZE(noOfPlaceRecords) OF VuPlaceDailyWorkPeriodRecord

}

noOfPlaceRecords a vuPlaceDailyWorkPeriodRecords sorozatban felsorolt tételek száma.

vuPlaceDailyWorkPeriodRecords a helyre vonatkozó tételek sorozata.

2.144. VuPlaceDailyWorkPeriodRecord

A járműegységben tárolt információ, amely olyan helyre vonatkozik, ahol a járművezető a munkanapot megkezdi vagy befejezi (087. követelmény).

VuPlaceDailyWorkPeriodRecord ::= SEQUENCE {

fullCardNumber FullCardNumber,

placeRecord PlaceRecord

}

fullCardNumber a járművezető kártyájának típusa, a kártyát kiállító tagállam és a kártyaszám.

placeRecord a betáplált helyre vonatkozó információt tartalmazza.

2.145. VuPrivateKey

A járműegység privát kulcsa.

VuPrivateKey ::= RSAKeyPrivateExponent

2.146. VuPublicKey

A járműegység nyilvános kulcsa.

VuPublicKey ::= PublicKey

2.147. VuSerialNumber

A járműegység sorozatszáma (075. követelmény).

VuSerialNumber ::= ExtendedSerialNumber

2.148. VuSoftInstallationDate

A járműegység szoftververziójának üzembe helyezési dátuma.

VuSoftInstallationDate ::= TimeReal

Érték-hozzárendelés: Nem meghatározott.

2.149. VuSoftwareIdentification

A járműegységben tárolt információ, amely az üzembe helyezett szoftverre vonatkozik.

VuSoftwareIdentification ::= SEQUENCE {

vuSoftwareVersion VuSoftwareVersion,

vuSoftInstallationDate VuSoftInstallationDate

}

vuSoftwareVersion a járműegység szoftververziójának száma.

vuSoftInstallationDate a szoftververzió üzembe helyezési dátuma.

2.150. VuSoftwareVersion

A járműegység szoftververziójának száma.

VuSoftwareVersion ::= IA5String(SIZE(4))

Érték-hozzárendelés: Nem meghatározott.

2.151. VuSpecificConditionData

A járműegységben tárolt információ, amely különleges körülményekre vonatkozik.

VuSpecificConditionData ::= SEQUENCE {

noOfSpecificConditionRecords INTEGER(0..216-1)

specificConditionRecords SET SIZE (noOfSpecificConditionRecords) OF SpecificConditionRecord

}

noOfSpecificConditionRecords a specificConditionRecords sorozatban felsorolt tételek száma.

specificConditionRecords a különleges körülmények sorozatára vonatkozó tételek.

2.152. VuTimeAdjustmentData

A járműegységben tárolt információ, amely a rendes kalibrálás keretein kívül végrehajtott időbeállításokra vonatkozik (101. követelmény).

VuTimeAdjustmentData ::= SEQUENCE {

noOfVuTimeAdjRecords INTEGER(0..6),

vuTimeAdjustmentRecords SET SIZE(noOfVuTimeAdjRecords) OF VuTimeAdjustmentRecords

}

noOfVuTimeAdjRecords a vuTimeAdjustmentRecords sorozatban található tételek száma.

vuTimeAdjustmentRecords az időbeállítási tételek sorozata.

2.153. VuTimeAdjustmentRecord

A járműegységben tárolt információ, amely a rendes kalibrálás keretein kívül végrehajtott időbeállításokra vonatkozik (101. követelmény).

VuTimeAdjustmentRecord ::= SEQUENCE {

oldTimeValue TimeReal,

oldTimeValue TimeReal,

newTimeValue TimeReal,

workshopName Name,

workshopAddress Address,

workshopCardNumber FullCardNumber

}

oldTimeValue, newTimeValue a dátum és az idő régi és új értékei.

workshopName, workshopAddress a műhely neve és címe.

workshopCardNumber az időbeállítás végrehajtásához felhasznált műhelykártyát azonosítja.

2.154. W-VehicleCharacteristicConstant

A jármű jellemző együtthatója [k) definíció].

W-VehicleCharacteristicConstant ::= INTEGER(0..216-1))

Érték-hozzárendelés: A kilométerenkénti impulzusok száma a 0 ... 64255 impulzus/km működési tartományban.

2.155. WorkshopCardApplicationIdentification

A műhelykártyán tárolt információ, amely a kártya alkalmazásának azonosítására vonatkozik (190. követelmény).

WorkshopCardApplicationIdentification ::= SEQUENCE {

typeOfTachographCardId EquipmentType,

cardStructureVersion CardStructureVersion,

noOfEventsPerType NoOfEventsPerType,

noOfFaultsPerType NoOfFaultsPerType,

activityStructureLength CardActivityLengthRange,

noOfCardVehicleRecords NoOfCardVehicleRecords,

noOfCardPlaceRecords NoOfCardPlaceRecords,

noOfCalibrationRecords NoOfCalibrationRecords

}

typeOfTachographCardId az alkalmazott kártyatípust határozza meg.

cardStructureVersion a kártyán alkalmazott szerkezet verzióját határozza meg.

noOfEventsPerType a kártya által eltárolható események száma, eseménytípusonként.

noOfFaultsPerType a kártya által eltárolható hibák száma, hibatípusonként.

activityStructureLength a tevékenységi tételek eltárolására rendelkezésre álló bájtok számát jelzi.

noOfCardVehicleRecords a kártya által eltárolható járműtételek száma.

noOfCardPlaceRecords a kártya által eltárolható helyek száma.

noOfCalibrationRecords a kártya által eltárolható kalibrálási tételek száma.

2.156. WorkshopCardCalibrationData

A műhelykártyán tárolt információ, amely a kártyával végrehajtott műhelytevékenységre vonatkozik (227. és 229. követelmények).

WorkshopCardCalibrationData ::= SEQUENCE {

calibrationTotalNumber INTEGER(0..216-1),

calibrationPointerNewestRecord INTEGER(0..NoOfCalibrationRecords-1),

calibrationRecords SET SIZE(NoOfCalibrationRecords) OF WorkshopCardCalibrationRecord

}

calibrationTotalNumber a kártyával végrehajtott kalibrálások számának összessége.

calibrationPointerNewestRecord az utoljára aktualizált kalibrálási rekord indexe.

Érték-hozzárendelés: A kalibrálási rekord számlálójának megfelelő szám, amely "0"-val kezdődik a kalibrálási rekordnak a szerkezetben történő első előfordulásakor.

calibrationRecords tételek sorozata, amely kalibrálási, illetve időbeállítási információkat tartalmaz.

2.157. WorkshopCardCalibrationRecord

A műhelykártyán tárolt információ, amely a kártyával végrehajtott kalibrálásra vonatkozik (227. követelmény).

WorkshopCardCalibrationRecord ::= SEQUENCE {

calibrationPurpose CalibrationPurpose,

vehicleIdentificationNumber VehicleIdentificationNumber,

vehicleRegistration VehicleRegistrationIdentification,

wVehicleCharacteristicConstant W-VehicleCharacteristicConstant,

kConstantOfRecordingEquipment K-ConstantOfRecordingEquipment,

lTyreCircumference L-TyreCircumference,

tyreSize TyreSize,

authorisedSpeed SpeedAuthorised,

oldOdometerValue OdometerShort,

newOdometerValue OdometerShort,

oldTimeValue TimeReal,

newTimeValue TimeReal,

nextCalibrationDate TimeReal,

vuPartNumber VuPartNumber,

vuSerialNumber VuSerialNumber,

sensorSerialNumber SensorSerialNumber

}

calibrationPurpose a kalibrálás célja.

vehicleIdentificationNumber a jármű alvázszáma.

vehicleRegistration a rendszámot és a bejegyző tagállamot tartalmazza.

wVehicleCharacteristicConstant a jármű jellemző együtthatója.

kConstantOfRecordingEquipment a menetíró készülék állandója.

lTyreCircumference a kerék gumiabroncsainak tényleges kerülete.

tyreSize a járműre szerelt gumiabroncsok méreteinek megjelölése.

authorisedSpeed a jármű maximális engedélyezett sebessége.

oldOdometerValue, newOdometerValue a kilométer-számláló régi és új értékei.

oldTimeValue, newTimeValue a dátum és az idő régi és új értékei.

nextCalibrationDate a CalibrationPurpose-ban meghatározott módon, a jóváhagyott felülvizsgálati szerv által legközelebb végrehajtandó kalibrálás dátuma.

vuPartNumber, vuSerialNumber és sensorSerialNumber adatelemek a menetíró készülék azonosításához.

2.158. WorkshopCardHolderIdentification

A műhelykártyán tárolt információ, amely a kártyatulajdonos azonosítására vonatkozik (216. követelmény).

WorkshopCardHolderIdentification ::= SEQUENCE {

workshopName Name,

workshopAddress Address,

cardHolderName HolderName,

cardHolderPreferredLanguage Language

}

workshopName a kártyatulajdonos műhelyének neve.

workshopAddress a kártyatulajdonos műhelyének címe.

cardHolderName a tulajdonos családi és utóneve(i) (például a szerelő neve).

cardHolderPreferredLanguage a kártyatulajdonos anyanyelve.

2.159. WorkshopCardPIN

A műhelykártya személyes azonosító száma (PIN-kód) (213. követelmény).

WorkshopCardPIN ::= IA5String(SIZE(8))

Érték-hozzárendelés: A kártyatulajdonos számára ismert PIN-kód, jobbra maximálisan 8 "FF" bájttal feltöltve.

3. ÉRTÉK- ÉS MÉRETTARTOMÁNY MEGHATÁROZÁSOK

A 2. bekezdésben a definiciókhoz felhasznált változó értékek meghatározása.

TimeRealRange ::= 232-1

3.1. A járművezetői kártyára vonatkozó meghatározások:

A változó érték neve | Minimum | Maximum |

CardActivityLengthRange | 5544 bájt (28 nap 93 tevékenység-váltás naponta) | 13776 bytes (28 nap 240 tevékenység-váltás naponta) |

NoOfCardPlaceRecords | 84 | 112 |

NoOfCardVehicleRecords | 84 | 200 |

NoOfEventsPerType | 6 | 12 |

NoOfFaultsPerType | 12 | 24 |

3.2. A műhelykártyára vonatkozó meghatározások:

A változó érték neve | Minimum | Maximum |

CardActivityLengthRange | 198 bytes (1 nap 93 tevékenység-váltás) | 492 bytes (1 nap 240 tevékenység-váltás) |

NoOfCardPlaceRecords | 6 | 8 |

NoOfCardVehicleRecords | 4 | 8 |

NoOfEventsPerType | 3 | 3 |

NoOfFaultsPerType | 6 | 6 |

NoOfCalibrationRecords | 88 | 255 |

3.3. Az ellenőrzőkártyára vonatkozó meghatározások:

A változó érték neve | Minimum | Maximum |

NoOfControlActivityRecords | 230 | 520 |

3.4. A vállalati kártyára vonatkozó meghatározások:

A változó érték neve | Minimum | Maximum |

NoOfCompanyActivityRecords | 230 | 520 |

4. KARAKTERKÉSZLETEK

Az IA5Strings az ISO/IEC 8824-1 által definiált ASCII karaktereket használja fel. Az olvashatóság és az egyszerű hivatkozás céljából az érték-hozzárendelés az alábbiakban található. Ezen információs célokból feltüntetett adatokkal való ellentmondás esetén mindig az ISO/IEC 8824-1 szabvány érvényes.

! " ¤ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ?

@ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ˆ _

‵ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z { | } ∼

Az egyéb karaktersorozatok (cím, név, rendszám) emellett felhasználják az ISO/IEC 8859-1 (latin1 karaktersorozat) 192-255. kódjával definiált karaktereket vagy az ISO/IEC 8859-7 (görög karakterkészlet) karaktereit.

5. KÓDOLÁS

Amennyiben az ASN.1 kódolási szabályokkal történik a kódolás, úgy az összes definiált adattípust az ISO/IEC 8825-2-nek megfelelően kell kódolni, különbözőképpen elrendezve.

2. függelék

A TACHOGRÁF-KÁRTYÁK JELLEMZŐI

Tartalom

1. Bevezetés ...

1.1. Rövidítések. ...

1.2. Hivatkozások ...

2. Elektromos és fizikai jellemzők ...

2.1. A hálózati feszültség és az áramfelvétel ...

2.2. A Vpp feszültség programozása ...

2.3. Órajel-generálás és -frekvencia ...

2.4. I/O érintkező ...

2.5. A kártya állapotai ...

3. A hardver és az adatátvitel ...

3.1. Bevezetés ...

3.2. Adatátviteli protokoll ...

3.2.1. A protokollok ...

3.2.2. ATR ...

3.2.3. PTS ...

3.3. Hozzáférési feltételek (AC) ...

3.4. Az adatok rejtjelezése ...

3.5. A parancsok és a hibakódok áttekintése ...

3.6. A parancsok leírása ...

3.6.1. Select file ...

3.6.1.1. Név szerinti kiválasztás (AID) ...

3.6.1.2. Egy EF kiválasztása a fájl azonosítójának felhasználásával ...

3.6.2. Read Binary ...

3.6.2.1. Parancs biztonsági üzenet küldése nélkül ...

3.6.2.2. Parancs biztonsági üzenet küldésével ...

3.6.3. Update Binary ...

3.6.3.1. Parancs biztonsági üzenet küldése nélkül ...

3.6.3.2. Parancs biztonsági üzenet küldésével ...

3.6.4. Get challenge ...

3.6.5. Verify ...

3.6.6. Get response ...

3.6.7. PSO: verify certificate ...

3.6.8. Internal authenticate ...

3.6.9. External authenticate ...

3.6.10. Manage security environment ...

3.6.11. PSO: hash ...

3.6.12. Perform hash of file ...

3.6.13. PSO: compute digital signature ...

3.6.14. PSO: verify digital signature ...

4. A tachográf-kártyák szerkezete ...

4.1. A járművezetői kártya szerkezete ...

4.2. A műhelykártya szerkezete ...

4.3. Az ellenőrzőkártya szerkezete ...

4.4. A vállalkozás adatkártyájának szerkezete ...

1. BEVEZETÉS

1.1. Rövidítések

E függelék alkalmazásában a következő rövidítéseket kell alkalmazni:

AC hozzáférési feltételek

AID alkalmazási azonosító

ALW mindig

APDU alkalmazási protokoll adategysége (a parancs szerkezete)

ATR válasz a visszaállításra

AUT hitelesített

C6, C7 a kártya 6-os és 7-es számú érintkezői az ISO/IEC 7816-2 leírása szerint

cc órajelciklusok

CHV a kártyatulajdonos ellenőrző információja

CLA egy APDU parancs besorolási bájtja

DF célra rendelt fájl (dedicated file). Egy DF tartalmazhat egyéb fájlokat is (EF vagy DF)

EF elemi fájl

ENC rejtjelezett: a hozzáférés csak adatkódolással lehetséges

etu elemi időegység

IC integrált áramkör

ICC integrált áramköri kártya

ID azonosító

IFD felületberendezés (interface device)

IFS információs mező mérete

IFSC a kártya információs mezőjének mérete

IFSD a terminál információs mezőjének mérete

INS egy APDU parancs utasítási bájtja

Lc a bemeneti adat hossza egy APDU parancs részére

Le a várt adat hossza (kimeneti adat egy parancs részére)

MF törzsállomány (gyökér DF)

P1-P2 paraméterbájtok

NAD a T=1 protokollban felhasznált csomópontcím

NEV soha

PIN személyi azonosító szám

PRO SM biztonsági üzenettel védve

PTS protokollátvitel kiválasztása

RFU későbbi használatra fenntartva

RST visszaállítás (a kártyára vonatkozik)

SM biztonsági üzenet

SW1-SW2 állapotbájtok

TS kezdeti ATR karakter

VPP feszültség programozása

XXh XX érték a hexadecimális jelölésben

|| az összefűzéses láncolatos kapcsolódás szimbóluma 03||04=0304.

1.2. Hivatkozások

E függelékben a következő hivatkozások jelennek meg:

EN 726-3 | Kártyarendszerek azonosítása - Adatátviteli integrált áramkör(ök) kártyái és termináljai - 3. rész: Az alkalmazás azon független követelményei, amelyeket a kártyának ki kell elégíteni. 1994 december |

ISO/IEC 7816-2 | Információtechnológia - Azonosító kártyák - Integrált áramköri kártyák érintkezőkkel -2. rész: Az érintkezők méretei és helye. Első kiadás: 1999. |

ISO/IEC 7816-3 | Információtechnológia - Azonosító kártyák - Integrált áramköri kártyák érintkezőkkel -3. rész: Elektronikus jelek és adatátviteli protokollok. 2. kiadás: 1997. |

ISO/IEC 7816-4 | Információtechnológia - Azonosító kártyák - Integrált áramköri kártyák érintkezőkkel - 4. rész: Iparágközi utasítások a köztes adatcseréhez. Első kiadás: 1995 + 1. módosítás: 1997. |

ISO/IEC 7816-6 | Információtechnológia - Azonosító kártyák - Integrált áramköri kártyák érintkezőkkel - 6. rész: Iparágközi adatelemek. Első kiadás: 1996 + 1. javítás: 1998. |

ISO/IEC 7816-8 | Információtechnológia - Azonosító kártyák - Integrált áramköri kártyák érintkezőkkel - 8. rész: Biztonsággal kapcsolatos iparágközi utasítások. Első kiadás: 1999. |

ISO/IEC 9797 | Információtechnológia - Biztonsági eljárások - Rejtjelezési ellenőrzési funkciót felhasználó adatintegritási mechanizmus, amely blokkrejtjelezési algoritmust alkalmaz. 2. kiadás: 1994. |

2. ELEKTROMOS ÉS FIZIKAI JELLEMZŐK

TCS_200 Ellentétes utasítás hiányában minden elektronikus jel összhangban van az ISO/IEC 7816-3 szabvánnyal.

TCS_201 A kártya érintkezőinek elhelyezése és méretei megfelelnek az ISO/IEC 7816-2 szabványnak.

2.1. A hálózati feszültség és az áramfelvétel

TCS_202 A kártya az ISO/IEC 7816-3 szabványban meghatározott áramfelvételi határértékeken belül üzemel, az előírásoknak megfelelően.

TCS_203 A kártya a következő feszültségekkel üzemel: Vcc = 3 V (+/− 0,3 V) o Vcc = 5 V (+/− 0,5 V).

A feszültség kiválasztása az ISO/IEC 7816-3 szabványnak megfelelően történik.

2.2. A Vpp feszültség programozása

TCS_204 A kártya nem igényel programozási feszültséget a C6-os kivezetésén. A C6-os kivezetés várhatóan nem csatlakozik egy IFD-be. A C6-os csatlakozó a Vcc-re kapcsolható a kártyán, de nem földelhető. E feszültség semmilyen esetben sem értelmezhető.

2.3. Órajel-generálás és -frekvencia

TCS_205 A kártya az 1-5 MHz frekvenciatartományban üzemel. Egy kártyakapcsolaton belül az órajel frekvenciája ± 2 %-ot változhat. Az órajel-frekvenciát a járműegység generálja, nem maga a kártya. A működési periódus 40 és 60 % között változhat.

TCS_206 Az EFICC kártya-fájlban rögzített körülmények között a külső óra megállítható. Az EFICC fájl törzsének első bájtja kódolja az óraleállítás üzemmód feltételeit (részletesen lásd az EN 726-3-ban).

Alacsony | Magas | 1-es bit | |

3-as bit | 2-es bit |

0 | 0 | 1 | Az óraleállítás engedélyezett, nincs előnyben részesített szint |

0 | 1 | 1 | Az óraleállítás engedélyezett, a magas az előnyben részesített szint |

1 | 0 | 1 | Az óraleállítás engedélyezett, az alacsony az előnyben részesített szint |

0 | 0 | 0 | Az óraleállítás nem engedélyezett |

0 | 1 | 0 | Az óraleállítás csak a magas szinten engedélyezett |

1 | 0 | 0 | Az óraleállítás csak az alacsony szinten engedélyezett |

A 4-8 biteket nem kell felhasználni.

2.4. I/O érintkező

TCS_207 A C7-es I/O érintkezőt arra kell felhasználni, hogy adatokat fogadjon az IFD-től, valamint adatokat továbbítson az IFD felé. A műveletvégzés alatt vagy csak a kártya, vagy csak az IFD lehet adatátviteli üzemmódban. Amennyiben mindkét egység átviteli üzemmódban van, úgy a kártya ezáltal nem sérülhet meg. Amennyiben a kártya nem bonyolít le átvitelt, úgy szisztematikusan a fogadás üzemmódba lép.

2.5. A kártya állapotai

TCS_208 A kártya két állapotban üzemel, amennyiben a megkívánt hálózati feszültség jelen van:

- üzemelési állapot, amikor parancsokat hajt végre, vagy összeköttetésben van a digitális egységgel,

- minden más időben kikapcsolt állapotban van; ezen állapotban a kártya minden adatot visszatart.

3. A HARDVER ÉS AZ ADATÁTVITEL

3.1. Bevezetés

E szakasz ismerteti a tachográf-kártya és a járműegységek (JE) minimális funkcionális követelményeit, amelyek biztosítják a megfelelő üzemelést és az együttműködési képességet.

A tachográf-kártyák, amennyire lehetséges, megfelelnek a hatályos ISO/IEC szabványoknak (különlegesen az ISO/IEC 7816 szabványnak). Azonban a parancsokat és a protokollokat részletesen ismertetni kell, hogy adott esetben bizonyos használatra vonatkozó korlátozások vagy esetleges különbségek meghatározásra kerüljenek. Ellenkező rendelkezés hiányában e parancsok teljes mértékben megfelelnek az említett szabványoknak.

3.2. Adatátviteli protokoll

Az adatátviteli protokoll megfelel az ISO/IEC 7816-3 szabványnak. Különlegesen, a JE felismeri a kártya által küldött várakozási idő-kiterjesztéseket.

3.2.1. A protokollok

A kártya mind a T=0, mind a T=1 protokollt szolgáltatja.

A T=0 az alapértelmezésű protokoll, ezért van szükség a PTS parancsra a protokoll T=1-re történő átváltásához.

A berendezések mindkét protokollban támogatják a "direct convention"-t, amely így a kártya számára kötelező.

A kártya információs mező-méret bájtja jelen van az ATR-nél a TA3-as karakterben. Ezen érték legalább ′F0h′ (= 240 bájt).

A protokollokra a következő korlátozások vonatkoznak:

T=0

- A felületberendezés támogat egy választ az I/O szinten, az RST-n, 400 cc-től a jel felfutó éle után.

- A felületberendezés képes elolvasni a 12 etu-val elválasztott karaktereket.

- A felületberendezés elolvassa a hibás karaktert és annak ismételt előfordulását, ha azt 13 etu választja el. Amennyiben egy hibás karaktert észlel, úgy az I/O-n egy hibajel jelenik meg 1 etu és 2 etu között. A berendezés 1 etu késleltetést támogat.

- A felületberendezés elfogad egy 33 bájtos ATR (TS+32)-t.

- Ha a TC1 jelen van az ATR-ben, úgy a külön biztonsági idő jelen van a felületberendezés által elküldött karakterekre vonatkozóan, bár a kártya által elküldött karakterek még 12 etu-val elválaszthatók. Ez szintén igaz a felületberendezés által kiadott P3-as karakter után a kártya által elküldött ACK karakterre is.

- A felületberendezés figyelembe veszi a kártya által kiadott NUL karaktert is.

- A felületberendezés elfogadja a komplementer üzemmódot az ACK-ra.

- A get-response parancs nem használható a láncolási üzemmódban egy olyan adat fogadására, amelynek hossza meghaladhatja a 255 bájtot.

T=1

- NAD bájt: nem használt (a NAD-ot ′00′-ra kell beállítani).

- S-blokk ABORT: nem használt.

- S-blokk VPP állapot-hiba: nem használt.

- Az adatmező teljes láncolási hossza nem haladja meg a 255 bájtot (ezt az IFD biztosítja).

- Az információs mező mérete berendezést (IFSD) az IFD jelzi közvetlenül az ATR után: az IFD továbbítja az S-Block IFS kérését az ATR után, és a kártya az S-Block IFS-t küldi vissza. Az IFSD-re javasolt érték: 254 bájt.

- A kártya nem kér IFS helyreigazítást.

3.2.2. ATR

A berendezés ellenőrzi az ATR bájtokat, az ISO/IEC 7816-3-nak megfelelően. Semmilyen ellenőrzést nem végez az ATR előzménykaraktereken.

Példa az ISO/IEC 7816-3-nak megfelelő alap biprotokoll ATR-re

Karakter | Érték | Megjegyzések |

TS | ′3Bh′ | Jelzi a közvetlen megállapodást |

T0 | ′85h′ | TD1 jelen van; 5 előzménybájt jelen van |

TD1 | ′80h′ | TD2 jelen van; T=0 felhasználandó |

TD2 | ′11h′ | TA3 jelen van; T=1 felhasználandó |

TA3 | ′XXh′ (legalább ′F0h′) | A kártya információs mező-mérete (IFSC) |

TH1-től TH5-ig | ′XXh′ | Előzménykarakterek |

TCK | ′XXh′ | Ellenőrző karakter (OR nélkül) |

A válasz a visszaállításra (ATR) után a törzsállomány (MF) implicit módon kiválasztásra kerül, és ez lesz az aktuális könyvtár.

3.2.3. PTS

Az alapértelmezésű protokoll a T=0. A T=1 protokoll beállításához a PTS-t (PPS-ként is ismert) el kell küldeni a kártyához a berendezés segítségével.

Mivel mind a T=0, mind a T=1 protokoll kötelező a kártyára vonatkozóan, ezért a protokollok átkapcsolását engedélyező alap-PTS ugyancsak kötelező.

Az ISO/IEC 7816-3 szabvány rendelkezéseivel összhangban a PTS felhasználható egy nagyobb átviteli sebességre való átkapcsolásra, mint adott esetben az ATR-ben a kártya által javasolt alapértelmezés szerinti sebesség (TA(1) bájt).

A nagyobb átviteli sebességek opcionálisak a kártya részére.

Ha az alapértelmezési sebességen kívül más átviteli sebesség nem támogatott (vagy ha a kiválasztott átviteli sebesség nem támogatott), úgy a kártya helyesen válaszol a PTS-re, az ISO/IEC 7816-3-nak megfelelően, kihagyva a PPS1 bájtot.

Alap PTS példák protokoll-kiválasztáshoz :

Karakter | Érték | Megjegyzések |

PPSS | ′FFh′ | A kezdő karakter |

PPS0 | ′00h′ vagy ′01h′ | PPS1-től PPS3-ig nincsenek jelen; ′00h′ a T0 kiválasztásához, ′01h′ a T1 kiválasztásához |

PK | ′XXh′ | Ellenőrző karakter: ′XXh′ = ′FFh′ ha PPS0 = ′00h′ ′XXh′ = ′FEh′ ha PPS0 = ′01h′ |

3.3. Hozzáférési feltételek (AC)

Az UPDATE_BINARY és a READ_BINARY parancsokra a hozzáférési feltételeket (AC) minden egyes elemi fájl esetében definiálni kell.

Az aktuális fájl AC-jének teljesülnie kell, mielőtt a fájlhoz hozzáférés nyílik e parancsokon keresztül.

A rendelkezésre álló hozzáférési feltételek definíciói a következők:

ALW: A tevékenység mindig lehetséges, és minden korlátozás nélkül végrehajtható.

NEV: A tevékenység soha sem lehetséges.

AUT: A hozzáférési jognak, amely egy sikeres külső hitelesítésnek felel meg, meg kell nyílnia (ezt az EXTERNAL_AUTHENTICATE parancs hajtja végre).

PRO SM: A parancsot egy rejtjelezett kontrollösszeggel kell továbbítani, egy biztonsági üzenet felhasználásával (lásd a 11. függeléket).

AUT és PRO SM (kombinált)

A feldolgozó parancsokra (UPDATE_BINARY és READ_BINARY) a következő hozzáférési feltételek állíthatók be a kártyán:

| UPDATE_ BINARY | READ_ BINARY |

ALW | Igen | Igen |

NEV | Igen | Igen |

AUT | Igen | Igen |

PRO SM | Igen | Nem |

AUT és PRO SM | Igen | Nem |

A PRO SM hozzáférési feltétel nem áll rendelkezésre a READ_BINARY parancshoz. Ez azt jelenti, hogy a READ parancsra vonatkozóan egy rejtjelezett kontrollösszeg megléte soha nem szükségszerű. Azonban az ′OC′ érték besorolásra való felhasználása lehetővé teszi a READ_BINARY parancs egy biztonsági üzenettel való felhasználását a 3.6.2. bekezdés szerint.

3.4. Az adatok rejtjelezése

Amennyiben a fájlból kiolvasandó adatok titkossága védelmet igényel, úgy a fájl megjelölése "rejtjelezett". Az adatvédelmi kódolás végrehajtása a biztonsági üzenettel történik (lásd a 11. függeléket).

3.5. A parancsok és a hibakódok áttekintése

A parancsok és a fájlok szervezése az ISO/IEC 7816-4 szabványból következik és megfelel e szabvány rendelkezéseinek.

E szakasz ismerteti a következő APDU parancs-válasz (command-response) párokat:

Parancs | INS |

SELECT FILE | A4 |

READ BINARY | B0 |

UPDATE BINARY | D6 |

GET CHALLENGE | 84 |

VERIFY | 20 |

GET RESPONSE | C0 |

VÉDELMI MŰVELET VÉGREHAJTÁSA: VERIFY CERTIFICATECOMPUTE DIGITAL SIGNATUREVERIFY DIGITAL SIGNATUREHASH | 2A |

INTERNAL AUTHENTICATE | 88 |

EXTERNAL AUTHENTICATE | 82 |

MANAGE SECURITY ENVIRONMENT: SETTING A KEY | 22 |

PERFORM HASH OF FILE | 2A |

Minden válaszüzenetet az SW1 és SW2 állapotszavak kísérik. Ezek jelzik a parancs feldolgozási állapotát.

SW1 | SW2 | Jelentés |

90 | 00 | Normál feldolgozás |

61 | XX | Normál feldolgozás. XX = a rendelkezésre álló válaszbájtok száma |

62 | 81 | Figyelmeztető feldolgozás. A visszaküldött adatok egy része rontott lehet |

63 | CX | Rossz CHV (PIN). A további kísérletek számlálóját az ′X′ szolgáltatja |

64 | 00 | Végrehajtási hiba - A nem felejtő memória állapota változatlan. Integritási hiba |

65 | 00 | Végrehajtási hiba - A nem felejtő memória állapota megváltozott |

65 | 81 | Végrehajtási hiba - A nem felejtő memória állapota megváltozott - Memóriahiba |

66 | 88 | Védelmi hiba: rossz rejtjelezési kontrollösszeg (a biztonsági üzenet küldése alatt) vagy rossz hitelesítés (a hitelesítés ellenőrzése alatt) vagy rossz rejtjel (a külső hitelesítés alatt) vagy rossz aláírás (az aláírás ellenőrzése alatt) |

67 | 00 | Rossz hossz (rossz Lc vagy Le) |

69 | 00 | Tiltott parancs (nem áll rendelkezésre válasz a T=0-ban) |

69 | 82 | A biztonsági állapot nem kielégített |

69 | 83 | A hitelesítési módszer blokkolva |

69 | 85 | A használati feltételek nem kielégítettek |

69 | 86 | A parancs nem engedélyezett (nincs aktuális EF) |

69 | 87 | A várt biztonsági üzenet adatobjektumai hiányoznak |

69 | 88 | Helytelen biztonsági üzenet adatobjektumok |

6A | 82 | A fájl nem található |

6A | 86 | Rossz P1-P2 paraméterek |

6A | 88 | A hivatkozott adat nem található |

6B | 00 | Rossz paraméterek (az offset az EF-en kívül van) |

6C | XX | Rossz hossz, az SW2 jelzi a pontos hosszt. Nem érkezett vissza adatmező |

6D | 00 | Az utasításkód nem támogatott vagy érvénytelen |

6E | 00 | A besorolás nem támogatott |

6F | 00 | Egyéb ellenőrzési hibák |

3.6. A parancsok leírása

E fejezetben a tachográf-kártyákra vonatkozó kötelező érvényű parancsok leírása szerepel.

További releváns, a kódolási műveletekkel kapcsolatos részletek a 11. függelékben találhatók - Közös biztonsági mechanizmusok.

Minden parancsot le kell írni függetlenül a felhasznált protokolltól (T=0 vagy T=1). Az APDU bájtokat - CLA, INS, P1, P2, Lc és Le - mindig jelezni kell. Amennyiben az Lc vagy Le nem szükséges a leírt parancshoz, úgy a hozzárendelt hossz, az érték és a leírás üresen marad.

Amennyiben mindkét hossz-bájt (Lc és Le) szükséges, úgy a leírt parancsot két részre kell osztani, ha az IFD a T=0 protokollt használja fel: az IFD elküldi a P3=Lc + adatokkal leírt parancsot, és azután elküld egy GET_RESPONSE (lásd 3.6.6. pont) parancsot a P3=Le-vel.

Amennyiben mindkét hossz-bájt szükséges, és Le=0 (biztonsági üzenet küldése):

- A T=1 protokoll felhasználásakor a kártya az Le=0-ra az összes rendelkezésre álló kimeneti adat elküldésével válaszol.

- A T=0 protokoll felhasználásakor az IFD elküldi az első parancsot a P3=Lc + adattal, a kártya pedig válaszol erre (beleértve, hogy Le=0) a ′61La′ állapotbájttal, ahol La a rendelkezésre álló válaszbájtok száma. Ekkor az IFD előállít egy GET RESPONSE parancsot a P3=La-val az adatok olvasására.

3.6.1. Select file

E parancs megfelel az ISO/IEC 7816-4 szabványnak, de a használata korlátozott a szabványban meghatározott paranccsal összehasonlítva.

A SELECT FILE parancsot kell használni:

- egy alkalmazás DF kiválasztására (a név szerinti kiválasztás kötelező),

- a javasolt fájl ID-nek megfelelő elemi fájl kiválasztására.

3.6.1.1. Név szerinti kiválasztás (AID)

E parancs lehetővé teszi a kártyán regisztrált alkalmazás-DF kiválasztását.

E parancs a fájlstruktúrában bárhonnan végrehajtható (az ATR után vagy bármikor).

Egy alkalmazás kiválasztása visszaállítja az aktuális biztonsági környezetet. Az alkalmazás kiválasztásának végrehajtása után már semmilyen aktuális nyilvános kulcs nem választható ki, és a korábbi műveletkulcs többé nem áll rendelkezésre a biztonsági üzenet küldéséhez. Az AUT hozzáférési feltétel szintén elveszik.

Parancsüzenet

Bájt | Hossz | Érték | Leírás |

CLA | 1 | ′00h′ | |

INS | 1 | ′A4h′ | |

P1 | 1 | ′04h′ | Név szerinti kiválasztás (AID) |

P2 | 1 | ′0Ch′ | Nincs várt válasz |

Lc | 1 | ′NNh′ | A kártyára küldött bájtok száma (az AID hossza): ′06h′ a tachográf- alkalmazáshoz |

6-(5+NN) | NN | ′XX..XXh′ | AID: ′FF 54 41 43 48 4F′ a tachográf-alkalmazáshoz |

A SELECT FILE parancsra nem szükséges a válasz (Le hiányzik a T=1-ben, vagy nincs válaszkérés a T=0-ban).

Válaszüzenet (nincs válaszkérés)

Bájt | Hossz | Érték | Leírás |

SW | 2 | ′XXXXh′ | Állapotszavak (SW1, SW2) |

- Ha a parancs sikeres, úgy a kártya ′9000′-t küld vissza,

- ha az AID-nek megfelelő alkalmazás nem található, úgy a visszaküldött feldolgozási állapot ′6A82′,

- ha a T=1-ben az Le bájt jelen van, úgy a visszaküldött állapot ′6700′,

- ha a T=0-ban a SELECT FILE parancs után egy válasz szükséges, úgy a visszaküldött állapot ′6900′,

- ha a kiválasztott alkalmazás rontottnak minősül (a fájl-attribútumon belül integritási hiba észlelhető), úgy a visszaküldött feldolgozási állapot ′6400′ vagy ′6581′.

3.6.1.2. Egy elemi fájl (EF) kiválasztása a fájl azonosítójának felhasználásával

Parancsüzenet

Bájt | Hossz | Érték | Leírás |

CLA | 1 | ′00h′ | |

INS | 1 | ′A4h′ | |

P1 | 1 | ′02h′ | Egy EF kiválasztása az aktuális DF alatt |

P2 | 1 | ′0Ch′ | Nincs várt válasz |

Lc | 1 | ′02h′ | A kártyára küldött bájtok száma |

6-7 | 2 | ′XXXXh′ | Fájlazonosító |

A SELECT FILE parancsra nem szükséges a válasz (a Le hiányzik a T=1-ben, vagy nincs válaszkérés a T=0-ban).

Válaszüzenet (nem volt válaszkérés)

Bájt | Hossz | Érték | Leírás |

SW | 2 | ′XXXXh′ | Állapotszavak (SW1, SW2) |

- Ha a parancs sikeres, úgy a kártya ′9000′-t küld vissza,

- ha a fájlazonosítónak megfelelő alkalmazás nem található, úgy a visszaküldött folyamatállapot ′6A82′,

- ha a T=1-ben az Le bájt jelen van, úgy a visszaküldött állapot ′6700′,

- ha a T=0-ban a SELECT FILE parancs után egy válasz szükséges, úgy a visszaküldött állapot ′6900′,

- ha a kiválasztott fájl rontottnak minősül (a fájl-attribútumon belül teljességi hiba észlelhető), úgy a visszaküldött feldolgozási állapot ′6400′ vagy ′6581′.

3.6.2. Read Binary

E parancs megfelel az ISO/IEC 7816-4 szabványnak, de a használata korlátozott a szabványban definiált paranccsal összehasonlítva.

A Read Binary parancsot egy transzparens fájlból való adatkiolvasásra kell használni.

A kártya válasza a kiolvasott adat visszaküldéséből áll, opcionálisan behelyezve azokat egy biztonságiüzenet-szerkezetbe.

A parancs csak akkor hajtható végre, ha a biztonsági állapot kielégíti az EF számára, a READ funkcióhoz meghatározott biztonsági tulajdonságokat.

3.6.2.1. Parancs biztonsági üzenet küldése nélkül

E parancs lehetővé teszi, hogy az IFD adatokat olvasson ki az aktuálisan kiválasztott EF-ből biztonsági üzenet küldése nélkül.

E parancs nem teszi lehetővé az adatok kiolvasását egy "rejtjelezett"-ként jelölt fájlból.

Parancsüzenet

Bájt | Hossz | Érték | Leírás |

CLA | 1 | ′00h′ | Biztonsági üzenet küldése nem szükséges |

INS | 1 | ′B0h′ | |

P1 | 1 | ′XXh′ | Eltolási érték a bájtokban a fájl elejétől kezdve: a legnagyobb helyértékű bájt |

P2 | 1 | ′XXh′ | Eltolási érték a bájtokban a fájl elejétől kezdve: a legkisebb helyértékű bájt |

Le | 1 | ′XXh′ | A várt adat hossza. A kiolvasandó bájtok száma |

Note:

a P1 8-as bitjét 0-ra kell állítani.

Válaszüzenet

Bájt | Hossz | Érték | Leírás |

1-X | X | ′XX..XXh′ | Kiolvasott adat |

SW | 2 | ′XXXXh′ | Állapotszavak (SW1, SW2) |

- Ha a parancs sikeres, úgy a kártya ′9000′-t küld vissza,

- ha nincs kiválasztott EF, úgy a visszaküldött feldolgozási állapot ′6986′,

- ha a kiválasztott fájl hozzáférés-vezérlése nem teljesül, úgy a parancs megszakad a ′6982′ értékkel,

- ha az eltolási érték nem kompatibilis az EF méretével (eltolási érték > EF mérete), úgy a visszaküldött feldolgozási állapot ′6B00′,

- ha a kiolvasandó adat mérete nem kompatibilis az EF méretével (eltolási érték + Le > EF mérete), úgy a visszaküldött feldolgozási állapot ′6700′ vagy ′6Cxx′, ahol ′xx′ jelzi a pontos hosszt,

- ha a fájl attribútumain belül integritási hiba érzékelhető, úgy a kártya a fájlt hibásként és javíthatatlanként veszi figyelembe, a visszaküldött feldolgozási állapot pedig ′6400′ vagy ′6581′,

- ha egy integritási hiba érzékelhető az eltárolt adatokon belül, úgy a kártya a kívánt adatokat küldi vissza, és a visszaküldött feldolgozási állapot ′6281′.

3.6.2.2. Parancs biztonsági üzenet küldésével

E parancs lehetővé teszi, hogy az IDF adatokat olvasson le az aktuálisan kiválasztott EF-ből biztonsági üzenet küldésével annak érdekében, hogy a fogadott adatok integritását ellenőrizze, és védje az adatok titkosságát, amennyiben az EF "rejtjelezett"-ként van jelölve.

Parancsüzenet

Bájt | Hossz | Érték | Leírás |

CLA | 1 | ′0Ch′ | Biztonsági üzenet kérése |

INS | 1 | ′B0h′ | INS |

P1 | 1 | ′XXh′ | P1 (Eltolási érték bájtokban a fájl elejétől kezdve): a legnagyobb helyértékű bájt |

P2 | 1 | ′XXh′ | P2 (Eltolási érték bájtokban a fájl elejétől kezdve): a legkisebb helyértékű bájt |

Lc | 1 | ′09h′ | A biztonsági üzenet bemeneti adatának hossza |

6 | 1 | ′97h′ | TLE: Címke a várt hossz meghatározására |

7 | 1 | ′01h′ | LLE: Várható hossz |

8 | 1 | ′NNh′ | A várható hossz meghatározása (eredeti Le): Az olvasandó bájtok száma |

9 | 1 | ′8Eh′ | TCC: Címke a kódolási kontrollösszeghez |

10 | 1 | ′04h′ | LCC: A következő kódolási kontrollösszeg hossza |

11-14 | 4 | ′XX..XXh′ | Kódolási kontrollösszeg (a 4 legnagyobb helyértékű bájt) |

Le | 1 | ′00h′ | Az ISO/IEC 7816-4 szabvány meghatározása szerint |

Válaszüzenet, ha az EF jelölése nem "rejtjelezett", és ha a biztonsági üzenet bemeneti formátuma helyes:

Bájt | Hossz | Érték | Leírás |

1 | 1 | ′81h′ | TPV: Címke a normál értékadatokhoz |

2 | L | ′NNh′ vagy ′81 NNh′ | LPV: A visszaküldött adat hossza (= eredeti Le) L 2 bájtos, ha LPV >127 bájt |

(2+L)-(1+L+NN) | NN | ′XX..XXh′ | Normál adatérték |

(2+L+NN) | 1 | ′8Eh′ | TCC: Címke a kódolási kontrollösszeghez |

(3+L+NN) | 1 | ′04h′ | LCC: A következő kódolási kontrollösszeg hossza |

(4+L+NN)-(7+L+NN) | 4 | ′XX..XXh′ | Kódolási kontrollösszeg (a 4 legnagyobb helyértékű bájt) |

SW | 2 | ′XXXXh′ | Állapotszavak (SW1, SW2) |

Válaszüzenet, ha az EF jelölése "rejtjelezett", és ha a biztonsági üzenet bemeneti formátuma helyes:

Bájt | Hossz | Érték | Leírás |

1 | 1 | ′87h′ | TPI CG: Címke a rejtjelezett adathoz (kriptogram) |

2 | L | ′MMh′ vagy ′81 MMh′ | LPI CG: A visszaküldött rejtjelezett adat hossza (a parancs eredeti Le értékétől eltérő, a feltöltésnek köszönhetően) L 2 bájt, ha LPV > 127 bájt |

(2+L)-(1+L+MM) | MM | ′01XX..XXh′ | Kódolt adat: feltöltésjelző és kriptogram |

(2+L+MM) | 1 | ′8Eh′ | TCC: Címke a rejtjelezett kontrollösszeghez |

(3+L+MM) | 1 | ′04h′ | LCC: A következő rejtjelezett kontrollösszeg hossza |

(4+L+MM)-(7+L+MM) | 4 | ′XX..XXh′ | Rejtjelezett kontrollösszeg (a 4 legnagyobb helyértékű bájt) |

SW | 2 | ′XXXXh′ | Állapotszavak (SW1, SW2) |

A visszaküldött rejtjelezett adatok tartalmaznak egy első bájtot, amely a felhasznált feltöltési üzemmódot jelzi. A tachográf-alkalmazáshoz a feltöltés jelzője mindig felveszi a '01h' értéket jelezve, hogy a felhasznált feltöltési üzemmód megfelel az ISO/IEC 7816-4 szabványban meghatározott üzemmódnak (egy bájt ′80h′ értékkel, amelyet néhány nulla bájt követ: ISO/IEC 9797 2-es módszer).

A biztonsági üzenet küldése nélküli (lásd 3.6.2.1. pont), READ BINARY parancshoz leírt "szabályos" feldolgozási állapot visszaküldhető a fentiekben, a ′99h′ címke alatt leírt válaszüzenet-szerkezeteket felhasználva (a TCS 335 szerint).

Emellett felléphet néhány - különlegesen a biztonsági üzenet küldésére vonatkozó - hiba. Ekkor a feldolgozási állapot egyszerűen visszaérkezik anélkül, hogy biztonsági üzenet-szerkezetet tartalmazna:

Válaszüzenet, ha a biztonsági üzenet bemeneti formátuma nem helyes

Bájt | Hossz | Érték | Leírás |

SW | 2 | ′XXXXh′ | Állapotszavak (SW1, SW2) |

- Ha aktuális műveletkulcs nem áll rendelkezésre, úgy a ′6A88′ feldolgozási állapot érkezik vissza. Ez akkor fordul elő, ha a műveletkulcsot még nem generálták, vagy ha a műveletkulcs érvényessége lejárt (ekkor az IFD-nek újra le kell futtatnia egy kölcsönös hitelesítési eljárást az új műveletkulcs beállításához).

- Ha a biztonsági üzenet formátumában néhány várt adatobjektum (a fenti meghatározás szerint) hiányzik, úgy a ′6987′-es feldolgozási állapot érkezik vissza: e hiba akkor fordul elő, ha egy várt címke hiányzik, vagy ha a parancstörzs szerkezete nem megfelelő.

- Ha néhány adatobjektum helytelen, úgy a ′6988′-as feldolgozási állapot étkezik vissza: e hiba akkor fordul elő, ha az összes szükséges címke jelen van, de néhány hossz különbözik a várt hossztól.

- Ha a rejtjelezett kontrollösszeg ellenőrzése hiányzik, úgy a visszaküldött feldolgozási állapot a ′6688′.

3.6.3. Update Binary

E parancs megfelel az ISO/IEC 7816-4 szabványnak, de a használata korlátozott a szabványban meghatározott paranccsal összehasonlítva.

Az UPDATE BINARY parancsüzenet kezdeményezi a már az EF bináris értékben jelen levő bitek aktualizálását (törlés + írás) az APDU parancsban megadott bitekkel.

A parancs csak akkor hajtható végre, ha a biztonsági állapot kielégíti az UPDATE funkcióhoz tartozó EF részére meghatározott biztonsági tulajdonságokat. (Ha az UPDATE funkció hozzáférés-vezérlése a PRO SM-et tartalmazza, úgy egy biztonsági üzenet küldésével kell kiegészíteni a parancsot.)

3.6.3.1. Parancs biztonsági üzenet küldése nélkül

E parancs lehetővé teszi, hogy az IFD adatokat írjon az aktuálisan kiválasztott EF-be anélkül, hogy a kártya ellenőrizné a fogadott adatok integritását. E normál üzemmód csak akkor engedélyezett, ha a vonatkozó fájl nem "rejtjelezett" jelölésű.

Parancsüzenet

Bájt | Hossz | Érték | Leírás |

CLA | 1 | ′00h′ | Nincs biztonsági üzenet kérése |

INS | 1 | ′D6h′ | |

P1 | 1 | ′XXh′ | Eltolási érték bájtokban a fájl elejétől kezdve: a legnagyobb helyértékű bájt |

P2 | 1 | ′XXh′ | Eltolási érték bájtokban a fájl elejétől kezdve: a legkisebb helyértékű bájt |

Lc | 1 | ′NNh′ | A várt adat hossza. A beírandó bájtok száma |

6-(5+NN) | NN | ′XX..XXh′ | A beírandó adatok |

Note: a P1 8-as bitjét 0-ra kell állítani.

Válaszüzenet

Bájt | Hossz | Érték | Leírás |

SW | 2 | ′XXXXh′ | Állapotszavak (SW1, SW2) |

- Ha a parancs sikeres, úgy a kártya ′9000′ értéket küld vissza,

- ha nincs kiválasztott EF, úgy a ′6986′-os feldolgozási állapot érkezik vissza,

- ha a kiválasztott fájl hozzáférés-vezérlése nem teljesül, úgy a parancs megszakításra kerül a ′6982′ értékkel,

- ha az eltolási érték nem kompatibilis az EF méretével (eltolási érték > EF mérete), úgy a visszaküldött feldolgozási állapot ′6B00′,

- ha a beírandó adatok mérete nem kompatibilis az EF méretével (eltolási érték + Le > EF mérete), úgy a visszaküldött feldolgozási állapot ′6700′,

- ha a fájl attribútumain belül egy integritási hiba érzékelhető, úgy a kártya a fájlt hibásként és javíthatatlanként veszi figyelembe, a visszaküldött feldolgozási állapot pedig ′6400′ vagy ′6500′,

- ha a beírás eredménytelen, úgy a visszaküldött feldolgozási állapot ′6581′.

3.6.3.2. Parancs biztonsági üzenet küldésével

E parancs lehetővé teszi, hogy az IDF adatokat írjon az aktuálisan kiválasztott EF-be, miközben a kártya ellenőrzi a fogadott adatok teljességét. Mivel a titkosság nem követelmény, az adatokat nem kell rejtjelezni.

Parancsüzenet

Bájt | Hossz | Érték | Leírás |

CLA | 1 | ′0Ch′ | Biztonsági üzenet kérése |

INS | 1 | ′D6h′ | INS |

P1 | 1 | ′XXh′ | Eltolási érték bájtokban a fájl elejétől kezdve: a legnagyobb helyértékű bájt |

P2 | 1 | ′XXh′ | Eltolási érték bájtokban a fájl elejétől kezdve: a legkisebb helyértékű bájt |

Lc | 1 | ′XXh′ | A biztosított adatmező hossza |

6 | 1 | ′81h′ | TPV: címke a normál értékű adathoz |

7 | L | ′NNh′ vagy ′81 NNh′ | LPV: a továbbított adat hossza L 2 bájt, ha LPV > 127 bájt |

(7+L)-(6+L+NN) | NN | ′XX..XXh′ | Normál adatérték (beírandó adat) |

(7+L+NN) | 1 | ′8Eh′ | TCC: Címke a rejtjelezési kontrollösszeghez |

(8+L+NN) | 1 | ′04h′ | LCC: A következő rejtjelezési kontrollösszeg hossza |

(9+L+NN)-(12+L+NN) | 4 | ′XX..XXh′ | A rejtjelezési kontrollösszeg (a 4 legnagyobb helyértékű bájt) |

Le | 1 | ′00h′ | Az ISO/IEC 7816-4 meghatározása szerint |

Válaszüzenet, ha a biztonsági üzenet bemeneti formátuma helyes

Bájt | Hossz | Érték | Leírás |

1 | 1 | ′99h′ | TSW: címke az állapotszavak részére (CC-vel védendő) |

2 | 1 | ′02h′ | LSW: a visszaküldött állapotszavak hossza |

3-4 | 2 | ′XXXXh′ | Állapotszavak (SW1, SW2) |

5 | 1 | ′8Eh′ | TCC: címke a rejtjelezési kontrollösszeghez |

6 | 1 | ′04h′ | LCC: A következő rejtjelezési kontrollösszeg hossza |

7-10 | 4 | ′XX..XXh′ | A rejtjelezési kontrollösszeg (a 4 legnagyobb helyértékű bájt) |

SW | 2 | ′XXXXh′ | Állapotszavak (SW1, SW2) |

A biztonsági üzenet küldése nélküli (lásd 3.6.3.1. pont) UPDATE BINARY parancshoz leírt "szabályos" feldolgozási állapot visszaküldhető a fentiekben leírt válaszüzenet-szerkezetet felhasználva.

Emellett felléphet néhány - különlegesen a biztonsági üzenetre vonatkozó - hiba. Ekkor a feldolgozási állapot egyszerűen visszaérkezik anélkül, hogy biztonságiüzenet-szerkezetet tartalmazna:

Válaszüzenet, ha a biztonsági üzenet küldésében hiba van

Bájt | Hossz | Érték | Leírás |

SW | 2 | ′XXXXh′ | Állapotszavak (SW1, SW2) |

- Ha aktuális műveletkulcs nem áll rendelkezésre, úgy a ′6A88′ feldolgozási állapot érkezik vissza.

- Ha a biztonsági üzenet formátumában néhány várt adatobjektum (a fenti meghatározás szerint) hiányzik, úgy a ′6987′-es feldolgozási állapot érkezik vissza: e hiba akkor fordul elő, ha egy várt címke hiányzik, vagy ha a parancstörzs szerkezete nem megfelelő.

- Ha néhány adatobjektum helytelen, úgy a ′6988′-as feldolgozási állapot érkezik vissza: e hiba akkor fordul elő, ha az összes szükséges címke jelen van, de néhány hossz különbözik az elvárt hossztól.

- Ha a rejtjelezési kontrollösszeg ellenőrzése hiányzik, úgy a visszaküldött feldolgozási állapot a ′6688′.

3.6.4. Get challenge

E parancs megfelel az ISO/IEC 7816-4 szabványnak, de a használata korlátozott a szabványban meghatározott paranccsal összehasonlítva.

A GET CHALLENGE parancs a kártyát egy véletlen szám kiadására kéri, amelyet egy olyan, a biztonsággal kapcsolatos eljárásban használ fel, amelyben egy kriptogramnak vagy néhány rejtjelezett adatnak a kártyára küldésére kerül sor.

A kártya által kiadott Véletlen szám csak a következő parancsra érvényes, amely egy, a kártyára küldött véletlen számot használ fel.

Parancsüzenet

Bájt | Hossz | Érték | Leírás |

CLA | 1 | ′00h′ | CLA |

INS | 1 | ′84h′ | INS |

P1 | 1 | ′00h′ | P1 |

P2 | 1 | ′00h′ | P2 |

Le | 1 | ′08h′ | Le (A várt véletlen szám hossza) |

Válaszüzenet

Bájt | Hossz | Érték | Leírás |

1-8 | 8 | ′XX..XXh′ | Véletlen szám |

SW | 2 | ′XXXXh′ | Állapotszavak (SW1, SW2) |

- Ha a parancs sikeres, úgy a kártya ′9000′-t küld vissza,

- ha az Le eltér a ′08h′ értéktől, úgy a feldolgozási állapot ′6700′,

- ha a P1-P2 paraméterek helytelenek, úgy a feldolgozási állapot ′6A86′.

3.6.5. Verify

E parancs megfelel az ISO/IEC 7816-4 szabványnak, de a használata korlátozott a szabványban definiált paranccsal összehasonlítva.

A Verify parancs megkezdi a kártyán a parancsból elküldött CHV (PIN) adatoknak a kártyán eltárolt CHV-hivatkozással történő összehasonlítását.

Note:

A felhasználó által betáplált PIN-t jobb oldalon az IFD-nek fel kell tölteni "FFh" bájtokkal, maximálisan 8 bájt hosszúságban.

Ha a parancs sikeres, a CHV-adatok bemutatásához tartozó jogok megnyílnak, és a maradék CHV kísérletek számlálója újból kezdeti értékre áll.

A sikertelen összehasonlítást rögzíteni kell a kártyán annak érdekében, hogy a hivatkozási CHV használatára tett további kísérletek számát korlátozva legyen.

Parancsüzenet

Bájt | Hossz | Érték | Leírás |

CLA | 1 | ′00h′ | CLA |

INS | 1 | ′20h′ | INS |

P1 | 1 | ′00h′ | P1 |

P2 | 1 | ′00h′ | P2 (az ellenőrzött CHV implicite ismert) |

Lc | 1 | ′08h′ | A továbbított CHV-kód hossza |

6-13 | 8 | ′XX..XXh′ | CHV |

Válaszüzenet

Bájt | Hossz | Érték | Leírás |

SW | 2 | ′XXXXh′ | Állapotszavak (SW1, SW2) |

- Ha a parancs sikeres, úgy a kártya ′9000′-t küld vissza,

- ha a referencia CHV nem található, úgy a ′6A88′ feldolgozási állapot érkezik vissza,

- ha a CHV blokkolt (a CHV maradék kísérletek számlálója nulla), úgy a ′6983′ feldolgozási állapot érkezik vissza. Ha ezen állapot bekövetkezik, úgy a CHV nem jelenhet meg többé eredményesen,

- ha az összehasonlítás sikertelen, úgy a maradék kísérletek számlálójának értéke csökken, és a ′63CX′ állapot érkezik vissza (X > 0, és X egyenlő a maradék CHV kísérletek számlálójával. X = ′F′, a CHV kísérletek számlálójának értéke nagyobb, mint ′F′),

- ha a referencia CHV-t rontottnak minősül, úgy a ′6400′ vagy ′6581′ feldolgozási állapot érkezik vissza.

3.6.6. Get response

E parancs megfelel az ISO/IEC 7816-4 szabványnak.

E parancsot (csak a T=0 protokoll esetében szükséges és áll rendelkezésre) az előkészített adatnak a kártyáról a felületberendezés felé történő továbbítására kell felhasználni (azon eset, amikor a parancs az Lc-t és az Le-t is tartalmazta).

A GET_RESPONSE parancsot közvetlenül az adatelőkészítési parancs után kell kiadni, különben az adatok elvesznek. A GET_RESPONSE parancs végrehajtása után (kivéve, ha a ′61xx′ vagy a ′6Cxx′ hiba fordul elő, lásd alább) az előzőleg előkészített adatok nem állnak többé rendelkezésre.

Parancsüzenet

Bájt | Hossz | Érték | Leírás |

CLA | 1 | ′00h′ | |

INS | 1 | ′C0h′ | |

P1 | 1 | ′00h′ | |

P2 | 1 | ′00h′ | |

Le | 1 | ′XXh′ | A várt bájtok száma |

Válaszüzenet

Bájt | Hossz | Érték | Leírás |

1-X | X | ′XX..XXh′ | Adat |

SW | 2 | ′XXXXh′ | Állapotszavak (SW1, SW2) |

- Ha a parancs sikeres, úgy a kártya ′9000′-t küld vissza.

- Ha a kártya nem készített elő adatot, úgy a visszaküldött folyamatállapot ′6900′ vagy ′6F00′.

- Ha Le meghaladja a rendelkezésre álló bájtok számát, vagy ha az Le nulla, úgy a visszaküldött folyamatállapot ′6Cxx′, ahol ′xx′ jelöli a rendelkezésre álló bájtok pontos számát. Ebben az esetben az előkészített adatok még rendelkezésre állnak a következő GET_RESPONSE parancshoz is.

- Ha Le nem nulla és kevesebb, mint a rendelkezésre álló bájtok száma, úgy normál esetben a kártya elküldi a kívánt adatokat, és a visszaküldött folyamatállapot ′61xx′, ahol ′xx′ jelzi azon extra bájtok számát, amelyek még rendelkezésre állnak egy későbbi GET_RESPONSE parancs végrehajtásához.

- Ha a parancs nem támogatott (T=1 protokoll), a kártya ′6D00′-t küld vissza.

3.6.7. PSO: verify certificate

E parancs megfelel az ISO/IEC 7816-4 szabványnak, de a használata korlátozott a szabványban definiált paranccsal összehasonlítva.

A VERIFY CERTIFICATE parancsot arra használja fel a kártya, hogy kívülről megkapjon egy nyilvános kulcsot, és ellenőrizze annak érvényességét.

Amennyiben a VERIFY CERTIFICATE parancs sikeres, úgy a nyilvános kulcs a biztonsági környezetben tárolódik későbbi használat céljából. E parancsot kifejezetten a biztonságot érintő parancsok keretében való használatra kell beállítani (INTERNAL AUTHENTICATE, EXTERNAL AUTHENTICATE vagy VERIFY CERTIFICATE) az MSE paranccsal (lásd a 3.6.10. pont) annak kulcsazonosítóját felhasználva.

Bármely esetben a VERIFY CERTIFICATE parancs felhasználja az MSE paranccsal előzőleg kiválasztott nyilvános kulcsot a hitelesítés megnyitására. Ilyenkor egy tagállami vagy Európa nyilvános kulcsról van szó.

Parancsüzenet

Bájt | Hossz | Érték | Leírás |

CLA | 1 | ′00h′ | CLA |

INS | 1 | ′2Ah′ | Biztonsági művelet végrehajtása |

P1 | 1 | ′00h′ | P1 |

P2 | 1 | ′AEh′ | P2: Nem BER-TLV rejtjelezett adat (az adatelemek láncolása) |

Lc | 1 | ′CEh′ | Lc: A hitelesítés hossza, 194 bájt |

6-199 | 194 | ′XX..XXh′ | Hitelesítés: az adatelemek láncolása (a 11. függelékben leírtak szerint) |

Válaszüzenet

Bájt | Hossz | Érték | Leírás |

SW | 2 | ′XXXXh′ | Állapotszavak (SW1, SW2) |

- Ha a parancs sikeres, úgy a kártya ′9000′-t küld vissza,

- ha a hitelesítés ellenőrzése hiányzik, a visszaküldött folyamatállapot ′6688′. Az ellenőrzési és a kicsomagolási eljárás leírása a 11. függelékben található,

- ha nincs nyilvános kulcs a biztonsági környezetben, úgy a visszaküldött folyamatállapot ′6A88′,

- ha a kiválasztott (és a hitelesítés kicsomagolásához felhasznált) nyilvános kulcs rontottnak minősül, úgy a visszaküldött folyamatállapot ′6400′ vagy ′6581′,

- ha a kiválasztott (és a hitelesítés kicsomagolásához felhasznált) nyilvános kulcs ′00′-tól különböző CHA.LSB-vel rendelkezik (CertificateHolderAuthorisation.equipmentType) (például nem egy tagállami vagy Európa nyilvános kulcs), úgy a visszaküldött folyamatállapot ′6985′.

3.6.8. Internal authenticate

E parancs megfelel az ISO/IEC 7816-4 szabványnak.

A INTERNAL AUTHENTICATE parancsot felhasználva az IFD hitelesítheti a kártyát.

A hitelesítési eljárást a 11. függelék írja le. Az a következő utasításokat tartalmazza:

Az INTERNAL AUTHENTICATE parancs felhasználja a kártya privát kulcsát (implicite kiválasztva), a K1-et (a műveletkulcs megállapodás első eleme) és az RND1-et tartalmazó hitelesítési adatok jelölésére, és az aktuálisan kiválasztott (az utolsó MSE paranccsal) nyilvános kulcsot felhasználja az aláírás kódolására és a hitelesítési jelölés kialakítására (további részletek a 11. függelékben találhatók).

Parancsüzenet

Bájt | Hossz | Érték | Leírás |

CLA | 1 | ′00h′ | CLA |

INS | 1 | ′88h′ | INS |

P1 | 1 | ′00h′ | P1 |

P2 | 1 | ′00h′ | P2 |

Lc | 1 | ′10h′ | A kártyára küldött adatok hossza |

6-13 | 8 | ′XX..XXh′ | A kártya hitelesítéséhez felhasznált véletlen szám |

14-21 | 8 | ′XX..XXh′ | VU.CHR (lásd 11. függelék) |

Le | 1 | ′80h′ | A kártyáról várt adatok hossza |

Válaszüzenet

Bájt | Hossz | Érték | Leírás |

1-128 | 128 | ′XX..XXh′ | Kártya hitelesítésének jelölése (lásd 11. függelék) |

SW | 2 | ′XXXXh′ | Állapotszavak (SW1, SW2) |

- Ha a parancs sikeres, úgy a kártya ′9000′-t küld vissza,

- ha nincs nyilvános kulcs a biztonsági környezetben, úgy a visszaküldött folyamatállapot ′6A88′,

- ha nincs privát kulcs a biztonsági környezetben, úgy a visszaküldött folyamatállapot ′6A88′,

- ha a VU.CHR nem illeszkedik az aktuális nyilvános kulcs azonosítójához, úgy a visszaküldött folyamatállapot ′6A88′,

- ha a kiválasztott nyilvános kulcs rontottnak minősül, úgy a visszaküldött folyamatállapot ′6400′ vagy ′6581′.

Ha az INTERNAL_AUTHENTICATE parancs sikeres, úgy az aktuális műveletkulcs - amennyiben van ilyen - törlődik, és a továbbiakban nem áll rendelkezésre. Annak érdekében, hogy egy új műveletkulcs álljon rendelkezésre, az EXTERNAL_AUTHENTICATE parancsot eredményesen végre kell hajtani.

3.6.9. External authenticate

E parancs megfelel az ISO/IEC 7816-4 szabványnak.

Az EXTERNAL AUTHENTICATE parancsot felhasználva a kártya hitelesítheti az IFD-t.

A hitelesítési eljárás leírása a 11. függelékben található. Az a következő utasításokat tartalmazza:

A GET CHALLENGE parancsnak közvetlenül meg kell előznie a EXTERNAL_AUTHENTICATE parancsot. A kártya egy véletlen számot bocsát ki a külvilág felé (RND3).

A rejtjelezés ellenőrzése felhasználja az RND3-at (a kártya által kiadott véletlen számot), a kártya privát kulcsát (implicite kiválasztva) és az MSE paranccsal előzőleg kiválasztott nyilvános kulcsot.

A kártya ellenőrzi a rejtjelezést, és ha az helyes, akkor az AUT hozzáférési feltétel megnyílik.

A bemeneti rejtjelezés hordozza a második elemet a K2 műveletkulcs megegyezéshez.

Parancsüzenet

Bájt | Hossz | Érték | Leírás |

CLA | 1 | ′00h′ | CLA |

INS | 1 | ′82h′ | INS |

P1 | 1 | ′00h′ | P1 |

P2 | 1 | ′00h′ | P2 (a felhasználandó nyilvános kulcs implicite ismert, és előzőleg az MSE paranccsal lett beállítva) |

Lc | 1 | ′80h′ | Lc (a kártyára küldött adatok hossza) |

6-133 | 128 | ′XX..XXh′ | Rejtjelezés (lásd 11. függelék) |

Válaszüzenet

Bájt | Hossz | Érték | Leírás |

SW | 2 | ′XXXXh′ | Állapotszavak (SW1, SW2) |

- Ha a parancs sikeres, úgy a kártya ′9000′-t küld vissza,

- ha nincs nyilvános kulcs a biztonsági környezetben, úgy ′6A88′ érkezik vissza,

- ha az aktuálisan beállított nyilvános kulcs CHA-ja nem a tachográf AID alkalmazásnak és a JE berendezéstípusnak a láncolata, úgy a visszaküldött folyamatállapot ′6F00′ (lásd 11. függelék),

- ha nincs privát kulcs a biztonsági környezetben, a visszaküldött folyamatállapot ′6A88′,

- ha a rejtjelezés ellenőrzése hibás, a visszaküldött folyamatállapot ′6688′,

- ha a parancsot nem közvetlenül előzi meg a GET CHALLENGE parancs, úgy a visszaküldött folyamatállapot ′6985′,

- ha a kiválasztott privát kulcs rontottnak minősül, úgy a visszaküldött folyamatállapot ′6400′ vagy ′6581′.

Ha az EXTERNAL AUTHENTICATE parancs sikeres, és ha a röviddel ezelőtt sikeresen végrehajtott INTERNAL AUTHENTICATE parancs műveletkulcsának első része rendelkezésre áll, a műveletkulcs készen áll jövőbeni parancsok végrehajtására a biztonsági üzenetet felhasználva.

Ha a műveletkulcs első része nem áll rendelkezésre az előző INTERNAL AUTHENTICATE parancsból, úgy a műveletkulcs IFD által elküldött második részét nem tárolja el a kártya. E mechanizmus biztosítja, hogy a kölcsönös hitelesítési eljárás a 11. függelékben meghatározott sorrendben történjen.

3.6.10. Manage security environment

E parancs lehetővé teszi egy nyilvános kulcs hitelesítési célra való beállítását.

E parancs megfelel az ISO/IEC 7816-8 szabványnak. A parancs használata korlátozott, tekintettel a vonatkozó szabványra.

Az MSE adatmezőben említett kulcs érvényes a tachográf DF minden fájljára.

Az MSE adatmezőben említett kulcs marad az aktuális nyilvános kulcs a következő helyes MSE parancsig.

Ha az említett kulcs (még) nincs jelen a kártya memóriájában, a biztonsági környezet változatlan marad.

Parancsüzenet

Bájt | Hossz | Érték | Leírás |

CLA | 1 | ′00h′ | CLA |

INS | 1 | ′22h′ | INS |

P1 | 1 | ′C1h′ | P1: az említett kulcs érvényes az összes rejtjelezési műveletre |

P2 | 1 | ′B6h′ | P2 (az említett adatok a digitális aláírásra vonatkoznak) |

Lc | 1 | ′0Ah′ | Lc: a következő adatmező hossza |

6 | 1 | ′83h′ | Címke egy nyilvános kulcsra való hivatkozáshoz aszimmetrikus esetekben |

7 | 1 | ′08h′ | A kulcsreferencia hossza (kulcsazonosító) |

8-15 | 08h | ′XX..XXh′ | Kulcsazonosító a 11. függelék meghatározása szerint |

Válaszüzenet

Bájt | Hossz | Érték | Leírás |

SW | 2 | ′XXXXh′ | Állapotszavak (SW1, SW2) |

- Ha a parancs sikeres, úgy a kártya ′9000′-t küld vissza,

- ha az említett kulcs nincs a kártyán, a visszaküldött folyamatállapot ′6A88′,

- ha néhány elvárt adatobjektum hiányzik a biztonsági üzenet formátumából, úgy a visszaküldött folyamatállapot ′6987′. Ez akkor történhet meg, ha a ′83h′ címke hiányzik,

- ha néhány adatobjektum helytelen, a visszaküldött folyamatállapot ′6988′. Ez akkor történhet meg, ha a kulcsazonosító hossza nem ′08h′,

- ha a kiválasztott kulcs rontottnak minősül, úgy a visszaküldött folyamatállapot ′6400′ vagy ′6581′.

3.6.11. PSO: hash

E parancsot a bizonyos adatokon elvégzett hash-számítás eredményének a kártyára történő továbbítására kell felhasználni. E parancsot a digitális aláírások ellenőrzésére kell felhasználni. A hash érték az EEPROM-ban tárolódik a digitális aláírás ellenőrzésére szolgáló következő parancshoz.

E parancs megfelel az ISO/IEC 7816-8 szabványnak. A parancs használata korlátozott, tekintettel a vonatkozó szabványokra.

Parancsüzenet

Bájt | Hossz | Érték | Leírás |

CLA | 1 | ′00h′ | CLA |

INS | 1 | ′2Ah′ | Biztonsági művelet végrehajtása |

P1 | 1 | ′90h′ | A hash kód visszaküldése |

P2 | 1 | ′A0h′ | Címke: a hash kód alkalmazásához megfelelő DO-t tartalmazó adatmező |

Lc | 1 | ′16h′ | A következő Lc adatmező hossza |

6 | 1 | ′90h′ | Címke a hash kódhoz |

7 | 1 | ′14h′ | A hash kód hossza |

8-27 | 20 | ′XX..XXh′ | Hash kód |

Válaszüzenet

Bájt | Hossz | Érték | Leírás |

SW | 2 | ′XXXXh′ | Állapotszavak (SW1, SW2) |

- Ha a parancs sikeres, úgy a kártya ′9000′-t küld vissza,

- ha néhány elvárt adatobjektum (a fenti meghatározás szerint) hiányzik, úgy a visszaküldött folyamatállapot ′6987′. Ez akkor történhet meg, ha a ′90h′ címke hiányzik,

- ha néhány adatobjektum helytelen, úgy a visszaküldött folyamatállapot ′6988′. Ez akkor történhet meg, ha a szükséges címke ugyan rendelkezésre áll, de a hossz nem ′14h′,

3.6.12. Perform hash of file

E parancs nem felel meg az ISO/IEC 7816-8 szabványnak. Így e parancs CLA bájtja jelzi, hogy a PERFORM SECURITY OPERATION/HASH kizárólagos felhasználásáról van szó.

A PERFORM HASH OF FILE parancsot kell felhasználni az aktuálisan kiválasztott EF transzparens adatterületének hash-számítására.

A hash-művelet eredményét a kártyán kell tárolni. Ez felhasználható a fájl digitális aláírásának a megszerzésére a PSO-COMPUTE_DIGITAL_SIGNATURE parancs felhasználásával. Ezen eredmény a következő eredményes PERFORM HASH of FILE parancsig a COMPUTE DIGITAL SIGNATURE parancs rendelkezésére áll.

Parancsüzenet

Bájt | Hossz | Érték | Leírás |

CLA | 1 | ′80h′ | CLA |

INS | 1 | ′2Ah′ | Biztonsági művelet végrehajtása |

P1 | 1 | ′90h′ | Címke: hash |

P2 | 1 | ′00h′ | P2: az aktuálisan kiválasztott transzparens fájl adatainak hash-számítása |

Válaszüzenet

Bájt | Hossz | Érték | Leírás |

SW | 2 | ′XXXXh′ | Állapotszavak (SW1, SW2) |

- Ha a parancs sikeres, úgy a kártya ′9000′-t küld vissza,

- ha nincs kiválasztott alkalmazás, a visszaküldött folyamatállapot ′6985′,

- ha a kiválasztott EF rontottnak minősül (fájlattribútum vagy az eltárolt adatok integritási hibái), úgy a visszaküldött folyamatállapot ′6400′ vagy ′6581′.

- ha a kiválasztott fájl nem transzparens fájl, a visszaküldött folyamatállapot ′6986′.

3.6.13. PSO: compute digital signature

E parancsot kell felhasználni az előzőleg kiszámított hash kód digitális aláírásának számítására (lásd 3.6.12. - PERFORM HASH of FILE pont).

E parancs megfelel az ISO/IEC 7816-8 szabványnak. A parancs használata korlátozott, tekintettel a vonatkozó szabványokra.

A kártya privát kulcsát kell felhasználni a digitális aláírás kiszámítására. A kártya implicite ismeri e kulcsot.

A kártya végrehajt egy digitális aláírást a PKCS1-nek megfelelő feltöltési módszert felhasználva (a részleteket lásd a 11. függelékben).

Parancsüzenet

Bájt | Hossz | Érték | Leírás |

CLA | 1 | ′00h′ | CLA |

INS | 1 | ′2Ah′ | Biztonsági művelet végrehajtása |

P1 | 1 | ′9Eh′ | A visszaküldendő digitális aláírás |

P2 | 1 | ′9Ah′ | Címke: az adatmező tartalmazza a jelölendő adatokat. Mivel adatmezőt nem tartalmaz, ebből következik, hogy az adatok már a kártyán vannak (hash of file) |

Le | 1 | ′80h′ | A várt aláírás hossza |

Válaszüzenet

Bájt | Hossz | Érték | Leírás |

1-128 | 128 | ′XX..XXh′ | Az előzőleg kiszámított hash aláírása |

SW | 2 | ′XXXXh′ | Állapotszavak (SW1, SW2) |

- Ha a parancs sikeres, a kártya ′9000′-t küld vissza,

- ha az implicite kiválasztott privát kulcs rontottnak minősül, a visszaküldött feldolgozási állapot ′6400′ vagy ′6581′.

3.6.14. PSO: verify digital signature

E parancsot kell felhasználni egy a PKCS1 szerinti adatbevitelként betáplált üzenet digitális aláírásának ellenőrzésére, amelyhez tartozó hash a kártya számára ismert. Az aláírás algoritmusát a kártya implicite ismeri.

E parancs megfelel az ISO/IEC 7816-8 szabványnak. A parancs használata korlátozott, tekintettel a vonatkozó szabványokra.

A Verify Digital Signature parancs mindig az előző Manage Security Environment paranccsal kiválasztott nyilvános kulcsot és a PSO hash parancs útján betáplált előző hash kódot használja fel.

Parancsüzenet

Bájt | Hossz | Érték | Leírás |

CLA | 1 | ′00h′ | CLA |

INS | 1 | ′2Ah′ | Biztonsági művelet végrehajtása |

P1 | 1 | ′00h′ | |

P2 | 1 | ′A8h′ | Címke: az ellenőrzésnek megfelelő DO-kat tartalmazó adatmező |

Lc | 1 | ′83h′ | A következő adatmező Lc hossza |

28 | 1 | ′9Eh′ | A digitális aláírás címkéje |

29-30 | 2 | ′8180h′ | A digitális aláírás hossza (128 bájt, az ISO/IEC 7816-6 szabvánnyal összhangban kódolva) |

31-158 | 128 | ′XX..XXh′ | A digitális aláírás tartalma |

Válaszüzenet

Bájt | Hossz | Érték | Leírás |

SW | 2 | ′XXXXh′ | Állapotszavak (SW1, SW2) |

- Ha a parancs sikeres, úgy a kártya ′9000′-t küld vissza,

- ha az aláírás ellenőrzése hiányzik, úgy a visszaküldött folyamatállapot ′6688′. Az ellenőrzési eljárást a 11. függelék ismerteti.

- ha nincs kiválasztott nyilvános kulcs, úgy a visszaküldött folyamatállapot ′6A88′,

- ha néhány várt adatobjektum (a fenti meghatározás szerint) hiányzik, úgy a visszaküldött folyamatállapot ′6987′. Ez akkor történhet meg, ha a szükséges címkék egyike hiányzik,

- ha nem áll rendelkezésre hash kód a parancs feldolgozásához (egy előző PSO eredményeként: tördelési parancs), úgy a visszaküldött folyamatállapot ′6985′,

- ha néhány adatobjektum helytelen, úgy a visszaküldött folyamatállapot ′6988′. Ez akkor történhet meg, ha a szükséges adatobjektumok egyikének hossza helytelen,

- ha a kiválasztott nyilvános kulcs rontottnak minősül, úgy a visszaküldött feldolgozási állapot ′6400′ vagy ′6581′.

4. A TACHOGRÁF-KÁRTYÁK SZERKEZETE

E bekezdés meghatározza a tachográf-kártyák fájlszerkezetét a hozzáférhető adatok tárolásához,

Nem határozza meg a kártya gyártójától függő olyan belső szerkezeteket, mint például az állománycímke, sem a csak belső használathoz szükséges adatelemek tárolását és kezelését, mint pl. EuropeanPublicKey, CardPrivateKey, TDesSessionKey or WorkshopCardPin.

A tachográf-kártya hasznos kapacitása minimum 11 KB. Nagyobb kapacitás alkalmazható. Ilyen esetben a kártya szerkezete ugyanaz marad, de a szerkezet néhány eleme rekordjainak száma megnövekszik. E bekezdés meghatározza e rekordszámok minimális és maximális értékeit.

4.1. A járművezetői kártya szerkezete

Személyre szólóvá tétele után a járművezetői kártya a következő permanens fájlszerkezettel és fájlhozzáférési feltételekkel rendelkezik:

+++++ TIFF +++++

Az összes EF szerkezet transzparens.

A biztonsági üzenet küldésével való olvasás lehetséges minden, a DF Tachograph-ba foglalt fájl esetében.

A járművezetői kártya a következő adatszerkezettel rendelkezik:

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

A fenti táblázatban a méretek megadására használt következő értékek azok a minimális és maximális rekordszám-értékek, amelyeket a járművezetői kártya adatszerkezetének alkalmazni kell:

| | Min | Max |

n1 | NoOfEventsPerType | 6 | 12 |

n2 | NoOfFaultsPerType | 12 | 24 |

n3 | NoOfCardVehicleRecords | 84 | 200 |

n4 | NoOfCardPlaceRecords | 84 | 112 |

n6 | CardActivityLengthRange | 5544 bájt (28 nap * 93 tevékenység-váltás) | 13776 bájt (28 nap * 240 tevékenység-váltás) |

4.2. A műhelykártya szerkezete

Személyre szólóvá tétele után a műhelykártya a következő permanens fájlszerkezettel és fájlhozzáférési feltételekkel rendelkezik:

+++++ TIFF +++++

Az összes EF szerkezet transzparens.

A biztonsági üzenet küldésével való olvasás lehetséges minden, a DF Tachographba foglalt fájl esetében.

A műhelykártya a következő adatszerkezettel rendelkezik:

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

A fenti táblázatban a méretek megadására használt következő értékek azok a minimális és maximális rekordszám-értékek, amelyeket a műhelykártya adatszerkezetének alkalmazni kell:

| | Min | Max |

n1 | NoOfEventsPerType | 3 | 3 |

n2 | NoOfFaultsPerType | 6 | 6 |

n3 | NoOfCardVehicleRecords | 4 | 8 |

n4 | NoOfCardPlaceRecords | 6 | 8 |

n5 | NoOfCalibrationRecords | 88 | 255 |

n6 | CardActivityLengthRange | 198 bájt (1 nap * 93 tevékenységváltás) | 492 bájt (1 nap * 240 tevékenységváltás) |

4.3. Az ellenőrzőkártya szerkezete

Személyre szólóvá tétele után az ellenőrzőkártya a következő permanens fájlszerkezettel és fájlhozzáférési feltételekkel rendelkezik:

+++++ TIFF +++++

Az összes EF szerkezet transzparens.

A biztonsági üzenet küldésével való olvasás lehetséges minden, a DF Tachographba foglalt fájl esetében.

Az ellenőrzőkártya a következő adatszerkezettel rendelkezik:

+++++ TIFF +++++

A fenti táblázatban a méretek megadására használt következő értékek azok a minimális és maximális rekordszám-értékek, amelyeket az ellenőrzőkártya adatszerkezetének kell felhasználni:

| | Min | Max |

n7 | NoOfControlActivityRecords | 230 | 520 |

4.4. A vállalkozás adatkártyájának szerkezete

Személyre szólóvá tétele után a vállalkozás adatkártyája a következő permanens fájlszerkezettel és fájlhozzáférési feltételekkel rendelkezik:

+++++ TIFF +++++

Az összes EF szerkezet transzparens.

A biztonsági üzenet küldésével való olvasás lehetséges minden, a DF Tachographba foglalt fájl esetében.

A vállalkozás adatkártyája a következő adatszerkezettel rendelkezik:

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

A fenti táblázatban a méretek megadására használt következő értékek azok a minimális és maximális rekordszám-értékek, amelyeket a vállalkozás adatkártyája adatszerkezetének kell felhasználni:

| | Min | Max |

n8 | NoOfCompanyActivityRecords | 230 | 520 |

3. függelék

PIKTOGRAMOK

A menetíró készülék a következő piktogramokat és piktogram-kombinációkat használja fel:

1. ALAPPIKTOGRAMOK

| Személyek | Tevékenységek | Működési módok |

+++++ TIFF +++++

| Vállalkozás | | Vállalkozási üzemmód |

+++++ TIFF +++++

| Ellenőrző | Ellenőrzés | Ellenőrző üzemmód |

+++++ TIFF +++++

| Járművezető | Járművezetés | Működési üzemmód |

+++++ TIFF +++++

| Műhely/vizsgálóállomás | Felülvizsgálat/kalibrálás | Kalibrálási üzemmód |

+++++ TIFF +++++

| Gyártó | | |

| Tevékenységek | Időtartam |

+++++ TIFF +++++

| Készenlét | Aktuális készenléti időszak |

+++++ TIFF +++++

| Járművezetés | Folyamatos járművezetési idő |

+++++ TIFF +++++

| Pihenés | Aktuális pihenési időszak |

+++++ TIFF +++++

| Munka | Aktuális munkaidőszak |

+++++ TIFF +++++

| Szünet | Halmozott szünetidő |

+++++ TIFF +++++

| Ismeretlen | |

| Berendezések | Funkciók |

+++++ TIFF +++++

| Járművezetői kártyaolvasó egység | |

+++++ TIFF +++++

| Járműkísérői kártyaolvasó egység | |

+++++ TIFF +++++

| Kártya | |

+++++ TIFF +++++

| Óra | |

+++++ TIFF +++++

| Kijelző | Kijelzés |

+++++ TIFF +++++

| Külső tároló | Letöltés |

+++++ TIFF +++++

| Tápegység | |

+++++ TIFF +++++

| Nyomtató/kinyomat | Nyomtatás |

+++++ TIFF +++++

| Érzékelő | |

+++++ TIFF +++++

| Abroncs méret | |

+++++ TIFF +++++

| Jármű/járműegység | |

| Különleges körülmények |

+++++ TIFF +++++

| Menetíró készülék nem szükséges |

+++++ TIFF +++++

| KOMPON/VONATON MEGTETT ÚT |

| Vegyes | | |

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

| Események | | Hibák |

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

| A munkanap kezdete | | A munkanap vége |

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

| Hely | | A járművezetői tevékenységek kézi betáplálása |

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

| Biztonság | | Sebesség |

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

| Idő | | Összesen/összesítés |

| Minősítők |

+++++ TIFF +++++

| Napi |

+++++ TIFF +++++

| Heti |

+++++ TIFF +++++

| Kétheti |

+++++ TIFF +++++

| Honnan vagy hová |

2. PIKTOGRAM-KOMBINÁCIÓK

| Vegyes | | |

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

| Ellenőrző hely | | |

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

| A munkanap kezdetének helye | | A munkanap befejezésének helye |

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

| Kezdő idő | | Befejezési idő |

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

| Gépjárműből | | |

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

| Menetíró készülék nem szükséges - Kezdet | | A menetíró készülék nem szükséges - Befejezés |

| Kártyák |

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

| Járművezetői kártya |

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

| Vállalkozás adatkártyája |

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

| Ellenőrzőkártya |

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

| Műhelykártya |

+++++ TIFF +++++

| - - -Nincs kártya |

| Járművezetés |

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

| Személyzeti járművezetés |

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

| Heti járművezetési idő |

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

| Kétheti járművezetési idő |

| Kinyomatok |

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

| A járművezetői tevékenységek kártyáról való napi kinyomata |

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

| A járművezetői tevékenységek járműegységből való napi kinyomata |

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

| Események és hibák kinyomata a kártyáról |

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

| Események és hibák kinyomata a járműegységből |

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

| Műszaki adatok kinyomata |

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

| Gyorshajtás kinyomata |

| Események |

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

| Érvénytelen kártya behelyezése |

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

| Kártyaütközés |

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

| Időátfedés |

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

| Járművezetés megfelelő kártya nélkül |

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

| Kártya behelyezése járművezetés közben |

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

| Az utolsó kártyakapcsolat nem megfelelő lezárása |

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

| Gyorshajtás |

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

| Áramellátás megszakadása |

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

| Mozgási adatok hibája |

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

| Biztonságfeltörés kísérlete |

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

| Időbeállítás (a műhely által) |

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

| Gyorshajtás ellenőrzése |

| Hibák |

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

| Kártyahiba (járművezetői kártyaolvasó egység) |

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

| Kártyahiba (járműkísérői kártyaolvasó egység) |

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

| Kijelzőhiba |

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

| Letöltési hiba |

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

| Nyomtatóhiba |

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

| Érzékelőhiba |

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

| JE belső hiba |

| Kézi betáplálás folyamata |

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

| Még mindig ugyanaz a munkanap? |

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

| Az előző munkanap vége? |

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

| Megerősítés vagy a munkanap befejezési helyének betáplálása |

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

| Az indulási idő betáplálása |

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

| A munkanap megkezdése helyének betáplálása |

Note:

A kinyomat-blokkhoz vagy rekordazonosítókhoz kapcsolódó további piktogram-kombinációkat a 4. függelék határozza meg.

4. függelék

KINYOMATOK

TARTALOMJEGYZÉK

1. Általános bevezetés ...

2. Adatblokkok jellemzői ...

3. Kinyomatok jellemzői ...

3.1. Járművezetői tevékenységek kártyáról való napi kinyomata ...

3.2. Járművezetői tevékenységek járműegységből való napi kinyomata ...

3.3. Események és hibák kinyomata a kártyáról ...

3.4. Események és hibák kinyomata a járműegységből ...

3.5. Műszaki adatok kinyomata ...

3.6. Gyorshajtás kinyomata ...

1. ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS

Minden kinyomat különféle adatblokkokok láncolatából épül fel, amelyek blokkazonosítóval láthatók el.

Egy adatblokk egy vagy több tételt tartalmaz, amelyek rekordazonosítóval láthatók el.

Ha a blokkazonosító közvetlenül a rekordazonosító előtt áll, úgy a rekordazonosító nem kerül kinyomtatásra.

Ha egy adattétel nem ismert vagy adatvédelmi jogi okok miatt nem nyomtatható ki, úgy helyettük szóközöket kell kinyomtatni.

Ha egy teljes sor tartalma ismeretlen, vagy azt nem szükséges kinyomtatni, úgy a teljes sort el kell hagyni.

A numerikus adatmezőket jobbra igazítva kell kinyomtatni, az ezresek és a milliók százasainak helyértékét szóköz választja el, és nincsenek kezdő nullák.

A karakterláncokból álló adatmezőket balra igazítva kell kinyomtatni, és azokat szükség szerint az adatelem hosszáig szóközökkel kell feltölteni, vagy adott esetben az adatelem hosszának megfelelően kell levágni (nevek és címek).

2. ADATBLOKKOK JELLEMZŐI

E fejezetben a következő formátumjelölési konvenciók kerültek alkalmazásra:

- a félkövéren nyomtatott karakterek nyomtatandó rendes szöveget jelentenek (a nyomtatás rendes karakterekkel történik),

- a rendes karakterek változókat jelölnek (piktogramok vagy adatok), amelyek helyett nyomtatásnál az értékük jelenik meg,

- a változók neveit aláhúzás kíséri, amely a kérdéses változó rendelkezésére álló adatelem hosszát jelzi,

- a dátumok "nn/hh/éééé" formátumúak (nap, hónap, év). A "nn.hh.éééé" formátum is használható.

- a "kártyaazonosítás" a következő elemekből áll: a kártyatípus jelölése a megfelelő piktogram kombinációval, a kártyát kiállító tagállam kódja, ferde törtvonal, amelyet a kártyaszám követ, majd egy szóközzel elválasztott csereindex és megújítási index következik:

+++++ TIFF +++++

A kinyomatok a következő adatblokkokból illetve adattételekból állnak, összhangban a következő jelentésekkel és formátumokkal:

+++++ TIFF +++++

Blokk vagy rekordszám Jelentés | |

+++++ TIFF +++++

1.A dokumentum nyomtatásának dátuma és időpontja | |

+++++ TIFF +++++

2.Kinyomat típusaBlokkazonosítóKinyomat piktogram-kombináció (ld. 3. függelék), sebességkorlátozó készülék beállítása (kinyomat kizárólag gyorshajtás esetén). | |

+++++ TIFF +++++

3.Kártyatulajdonos azonosításaBlokkazonosító. P = személyi diagramKártyatulajdonos családi neveKártyatulajdonos utóneve(i) (adott esetben)KártyaazonosításKártya érvényességi ideje (adott esetben)Ha nem személyhez kötött kártyáról van szó, és az nem tartalmazza a tulajdonos családi nevét, úgy ehelyett a vállalkozás vagy a műhely vagy az érintett ellenőrző szerv nevét kell kinyomtatni. | |

+++++ TIFF +++++

4.JárműazonosításBlokkazonosító(jármű alvázszáma)Bejegyző tagállam és rendszám | |

+++++ TIFF +++++

5.JE-azonosításBlokkazonosítóJE gyártójának neveJE alkatrészszám | |

+++++ TIFF +++++

6.A menetíró készülék utolsó kalibrálásaBlokkazonosítóMűhely neveMűhelykártya azonosításKalibrálás dátuma | |

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

7.Utolsó ellenőrzés (ellenőr által)BlokkazonosítóEllenőrző személy kártyaazonosításaEllenőrzés dátuma, ideje és típusaEllenőrzés típusa: Max. négy piktogram. Az ellenőrzés típusai a következők (vagy ezek kombinációi) lehetnek:: kártyaletöltés, : JE-letöltés, : nyomtatás, : kijelzés | |

+++++ TIFF +++++

8.Egy kártyán időrendi sorrendben tárolt járművezetői tevékenységekBlokkazonosítóLeolvasás dátuma (a nyomtatás naptári napja) + napi kártyajelenlét-számláló | |

+++++ TIFF +++++

8.1.Azon időszak, amely alatt a kártya nem volt behelyezve8.1a.Rekordazonosító (időtartam kezdete)8.1b.Ismeretlen időtartam. Kezdet és befejezés ideje, tartam.8.1c.Kézzel betáplált tevékenység.Tevékenységpiktogram, kezdet és befejezés ideje, tartam, a legalább egy órás pihenőidőt csillaggal jelölve. | |

+++++ TIFF +++++

8.2.Kártyabehelyezés az Skártyaolvasó egységbe Rekordazonosító; S = kártyaolvasó nyílás piktogramA járművet bejegyző tagállam és rendszámJármű kilométer-számlálójának állása a kártya behelyezésekor. | |

+++++ TIFF +++++

8.3.Tevékenység (behelyezett kártyánál)Tevékenység-piktogram, kezdeti és befejezési időpont, tartam, személyzet állapota (személyzet piktogram, ha SZEMÉLYZET, üres hely, ha EGYEDÜLI), a legalább egy órás pihenőidő csillaggal jelölve. | |

+++++ TIFF +++++

8.3a.Különleges körülmény. Betáplálás ideje, különleges körülmény piktogram (vagy piktogram-kombináció) | |

+++++ TIFF +++++

8.4.KártyakivételJármű kilométer-számlálója állásának változása és a megtett távolság azon utolsó kártyábehelyezés óta, amelyre vonatkozóan a kilométer-számláló értéke ismert. | |

+++++ TIFF +++++

9.Kártyaolvasó egységenként a JE-ben tárolt járművezetői tevékenységek időrendi sorrendbenBlokkazonosítóLeolvasás dátuma (a nyomtatás naptári napja)Jármű kilométer-számlálójának állása 00:00 és 24:00 órakor. | |

+++++ TIFF +++++

10.Az S kártyaolvasó egységben végzett tevékenységekBlokkazonosító | |

+++++ TIFF +++++

10.1.Azon időszak, amely alatt az S kártyaolvasó egységbe nincs kártya behelyezveRekordazonosítóNincs behelyezve kártyaJármű kilométer-számlálójának állása az időszak kezdetén. | |

+++++ TIFF +++++

10.2.KártyabehelyezésKártya behelyezési rekordazonosítóJárművezető neveJárművezető utóneveJárművezetőikártya-azonosításJárművezetői kártya érvényességi idejeAzon tagállam, amelyben az előzőleg használt járművet bejegyezték, és e jármű rendszámaAz előző járműből történő kártyakivétel dátuma és időpontjaÜres sorJármű kilométer-számlálójának állása, a járművezetői tevékenységek jelzésének kézi betáplálása (M, ha igen, üres, ha nem) | |

+++++ TIFF +++++

10.3.TevékenységTevékenység-piktogram, kezdet és befejezés ideje, tartam, személyzeti állapot (személyzet piktogram, ha SZEMÉLYZET, üres hely, ha EGYEDÜLI), a legalább egyórás pihenőidő csillaggal jelölve. | |

+++++ TIFF +++++

10.3a.Különleges körülmény. Betáplálás időpontja, különleges körülmény piktogram (vagy piktogram-kombináció). | |

+++++ TIFF +++++

10.4.Kártyakivétel vagy a "kártyamentes" időszak végeJármű kilométer-számlálójának állása a kártya kivételekor vagy a "kártyamentes" időszak végén és a behelyezéstől vagy a "kártyamentes" időszak kezdetétől megtett távolság. | |

+++++ TIFF +++++

11.Napi összegzésBlokkazonosító | |

+++++ TIFF +++++

11.1.A járművezetői kártyaolvasó egység kártya nélküli időszakainak JE összegzéseBlokkazonosító | |

+++++ TIFF +++++

11.2.A járműkísérői kártyaolvasó egység kártya nélküli időszakainak JE összegzéseBlokkazonosító | |

+++++ TIFF +++++

11.3.JE napi összegzése járművezetőnkéntRekordazonosítóJárművezető családi neveJárművezető utóneve(i)Járművezetői kártya azonosítása | |

+++++ TIFF +++++

11.4.Azon hely betáplálása, ahol a munkanap kezdődik, illetve végződikpi = hely kezdet/vég piktogram, idő, ország, régió,Kilométer-számláló | |

+++++ TIFF +++++

11.5.Tevékenységek összértéke (kártyáról)Teljes járművezetési időtartam, megtett távolságTeljes munkaidő és készenléti időTeljes pihenési és ismeretlen időSzemélyzeti tevékenységek teljes időtartama | |

+++++ TIFF +++++

11.6.Tevékenységek összértéke (járművezetői kártyaolvasó egység nélküli időszakok)Teljes járművezetési időtartam, megtett távolságTeljes munkaidő és készenléti időTeljes pihenési idő | |

+++++ TIFF +++++

11.7.Tevékenységek összértéke (járműkísérői kártyaolvasó egység nélküli időszakok)Teljes munkaidő és készenléti időTeljes pihenési idő | |

+++++ TIFF +++++

11.8.Tevékenységek összértéke (járművezetőnként, mindkét kártyaolvasó egységet beleértve)Teljes járművezetési időtartam, megtett távolságTeljes járművezetési időtartam, megtett távolságTeljes pihenési időSzemélyzeti tevékenységek teljes időtartamaHa az aktuális napra nézve napi kinyomat szükséges, úgy a kinyomtatás időpontjában rendelkezésre álló adatokból kell kiszámítani a napi összegzés adatait. | |

12.A kártyán tárolt események, illetve hibák | |

+++++ TIFF +++++

12.1.Az utolsó 5 "esemény és hiba" blokkazonosítója a kártyáról | |

+++++ TIFF +++++

12.2.Minden rögzített "esemény" blokkazonosítója a kártyán | |

+++++ TIFF +++++

12.3.Minden rögzített "hiba" blokkazonosítója a kártyán | |

+++++ TIFF +++++

12.4.Esemény, illetve hibarekordRekordazonosítóEsemény/hibapiktogram, rögzítés célja, kezdés dátuma/időpontjaTovábbi esemény/hibakód (adott esetben), időtartamAzon jármű bejegyző tagállama és rendszáma, amelyben az esemény vagy hiba előfordult | |

13.Egy JE-ben tárolt vagy folyamatban lévő események, illetve hibák | |

+++++ TIFF +++++

13.1.Az utolsó 5 "esemény és hiba" blokkazonosítója a JE-ről | |

+++++ TIFF +++++

13.2.Minden rögzített vagy folyamatban lévő "események" blokkazonosítója a JE-ben | |

+++++ TIFF +++++

13.3.Minden rögzített vagy folyamatban lévő "hibák" blokkazonosítója a JE-ben | |

+++++ TIFF +++++

13.4.Esemény, illetve hibarekordRekordazonosítóEsemény/hibapiktogram, rögzítés célja, kezdés dátuma/időpontjaTovábbi esemény/hibakód (adott esetben), e napon történt hasonló események száma, időtartamAz esemény vagy hiba kezdetén vagy végén behelyezett kártyák azonosítása (max. 4 sor az azonos kártyaszámok ismétlése nélkül)Olyan eset, amikor nem helyeztek be kártyátA rögzítés célja (p) olyan numerikus kód megadása, amely megmagyarázza, hogy miért került az esemény vagy hiba rögzítésre, a kódolás az EventFaultRecordPurpose adatelemmel összhangban történik. | |

+++++ TIFF +++++

14.JE azonosításaBlokkazonosítóJE gyártójának neveJE gyártójának címeJE alkatrészszámaJE jóváhagyási számaJE sorozatszámaJE gyártási éveJE szoftververzió és az installálás dátuma | |

+++++ TIFF +++++

15.Szenzor azonosításaBlokkazonosítóSzenzor sorozatszámaSzenzor jóváhagyási számaSzenzor első installálásának dátuma | |

+++++ TIFF +++++

16.Kalibrálási adatokBlokkazonosító | |

+++++ TIFF +++++

16.1.Kalibrálási rekordRekordazonosítóA kalibrálást végző műhelyA műhely címeMűhelykártya azonosításaMűhelykártya érvényességi idejeÜres sorKalibrálás dátuma + kalibrálás céljaJármű alvázszámaBejegyző tagállam és rendszámA jármű jellemző együtthatójaMenetíró készülék állandójaGumiabroncsok tényleges kerületeFelszerelt abroncsok méreteSebességkorlátozó készülék beállításaRégi és új kilométer-számláló értékekA kalibrálás célja (p) olyan numerikus kód megadása, amely megmagyarázza, hogy miért e kalibrálási paraméterek kerültek rögzítésre; a kódolás az CalibrationPurpose adatelemmel összhangban történik. | |

+++++ TIFF +++++

17.IdőbeállításBlokkazonosító | |

+++++ TIFF +++++

17.1.Időbeállítási rekordRekordazonosítóRégi dátum és időÚj dátum és időAz időbeállítást végző műhelyMűhely címeMűhelykártya azonosításaMűhelykártya érvényességi ideje | |

+++++ TIFF +++++

18.Legutóbb rögzített esemény és hiba a JE-enBlokkazonosítóLegutóbbi esemény dátuma és időpontjaLegutóbbi hiba dátuma és időpontja | |

+++++ TIFF +++++

19.Gyorshajtás-ellenőrzési adatokBlokkazonosítóLegutolsó GYORSHAJTÁS-ELLENŐRZÉS dátuma és időpontjaAz első gyorshajtás dátuma és időpontja, és az azóta bekövetkezett gyorshajtások száma | |

20.Gyorshajtás rekord | |

+++++ TIFF +++++

20.1.Blokkazonosító "Első gyorshajtás az utolsó kalibrálás után" | |

+++++ TIFF +++++

20.2.Blokkazonosító "Az 5 legsúlyosabb gyorshajtás a legutóbbi 365 napban" | |

+++++ TIFF +++++

20.3.Blokkazonosító "A legutóbbi 10 nap eseményei közül a legsúlyosabb" | |

+++++ TIFF +++++

20.4.RekordazonosítóDátum, időpont és időtartamMax. és átlagos sebesség, e napon történt hasonló események számaJárművezető családi neveJárművezető utóneve(i)Járművezetői kártya azonosítása | |

+++++ TIFF +++++

20.5.Ha a blokkban nem szerepel gyorshajtás rekord | |

+++++ TIFF +++++

21.Kézzel betáplált adatokBlokkazonosító21.1.Ellenőrzés helye21.2.Ellenőrző személy aláírása21.3.Kezdés időpontja21.4.Befejezés időpontja21.5.Járművezető aláírása"Kézzel írott információ": Elegendő számú üres sort kell beszúrni a kézzel írott tételek fölé ahhoz, hogy a szükséges adatok vagy egy aláírás számára elegendő hely legyen. | |

3. KINYOMATOK JELLEMZŐI

E fejezetben a következő jelölési konvenciókat használták:

+++++ TIFF +++++

| Nyomtatási blokk vagy rekord N száma |

+++++ TIFF +++++

| Nyomtatási blokk vagy rekord N száma annyiszor megismételve, ahányszor szükséges |

+++++ TIFF +++++

| X illetve Y nyomtatási blokkok vagy tételek szükség szerint, és annyiszor megismételve, ahányszor szükséges |

3.1. Járművezetői tevékenységek kártyáról való napi kinyomata

A járművezetői tevékenységek kártyáról való napi kinyomata összhangban van a következő formátumokkal:

+++++ TIFF +++++

| A dokumentum kinyomtatásának dátuma és időpontja |

+++++ TIFF +++++

| Kinyomtatott dokumentum típusa |

+++++ TIFF +++++

| Ellenőrző személy azonosítása (egy ellenőrzőkártya JE-be történő behelyezésekor) |

+++++ TIFF +++++

| Jármű azonosítása (jármű, amelyből a kinyomat vétele történik) |

+++++ TIFF +++++

| JE azonosítása (JE, amelyből a kinyomat vétele történik) |

+++++ TIFF +++++

| E JE utolsó kalibrálása |

+++++ TIFF +++++

| Az ellenőrzött járművezető utolsó ellenőrzése |

+++++ TIFF +++++

| Járművezetői tevékenység határolójele |

+++++ TIFF +++++

| A járművezető tevékenységei az előfordulás sorrendjében |

+++++ TIFF +++++

| Napi összegző határolójel |

+++++ TIFF +++++

| Betáplált helyek kronológiai sorrendben |

+++++ TIFF +++++

| Tevékenységek összértéke |

+++++ TIFF +++++

| A kártyáról kivont események vagy hibák határolójele |

+++++ TIFF +++++

| Esemény/hiba tételek (A kártyán tárolt utolsó 5 esemény vagy hiba) |

+++++ TIFF +++++

| A járműegységről kivont események vagy hibák határolójele |

+++++ TIFF +++++

| Esemény/hibatételek (a JE-en tárolt vagy folyamatban lévő utolsó 5 esemény vagy hiba) |

+++++ TIFF +++++

| Ellenőrzés helye |

+++++ TIFF +++++

| Ellenőrző személy aláírása |

+++++ TIFF +++++

| Járművezető aláírása |

3.2. Járművezetői tevékenységek járműegységből való napi kinyomata

A járművezetői tevékenységek járműegységből való napi kinyomata összhangban van a következő formátummal:

+++++ TIFF +++++

| A dokumentum kinyomtatásának dátuma és időpontja |

+++++ TIFF +++++

| Kinyomtatott dokumentum típusa |

+++++ TIFF +++++

| Kártyatulajdonos azonosítása (a JE-be helyezett minden kártyára) |

+++++ TIFF +++++

| Jármű azonosítása (jármű, amelyből a kinyomat vétele történik) |

+++++ TIFF +++++

| JE azonosítása (JE, amelyből a kinyomat vétele történik) |

+++++ TIFF +++++

| E JE utolsó kalibrálása |

+++++ TIFF +++++

| E menetíró készüléken végzett utolsó ellenőrzés |

+++++ TIFF +++++

| Járművezetői tevékenység határolójele |

+++++ TIFF +++++

| Járművezetői kártyaolvasó egység határolójele (1 kártyaolvasó egység) |

+++++ TIFF +++++

| Tevékenységek időrendi sorrendben (járművezetői kártyaolvasó egység) |

+++++ TIFF +++++

| Járművezetői kártyaolvasó egység határolójele (2 kártyaolvasó egység) |

+++++ TIFF +++++

| Tevékenységek időrendi sorrendben (járműkísérői kártyaolvasó egység) |

+++++ TIFF +++++

| Napi összegző határolójel |

+++++ TIFF +++++

| A járművezetői kártyaolvasó egység kártya nélküli időszakainak összegzése |

+++++ TIFF +++++

| Időrendi sorrendben betáplált helyek |

+++++ TIFF +++++

| Tevékenységek összértéke |

+++++ TIFF +++++

| A járműkísérői kártyaolvasó egység kártya nélküli időszakainak összegzése |

+++++ TIFF +++++

| Időrendi sorrendben betáplált helyek |

+++++ TIFF +++++

| Tevékenységek összértéke |

+++++ TIFF +++++

| Tevékenységek összegzése egy járművezetőre, mindkét kártyahelyet beleértve |

+++++ TIFF +++++

| E járművezető által időrendi sorrendben betáplált helyek |

+++++ TIFF +++++

| Tevékenységek összértéke e járművezetőre nézve |

+++++ TIFF +++++

| Esemény, hiba határolójel |

+++++ TIFF +++++

| Esemény/hibatételek (a JE-en tárolt vagy folyamatban lévő utolsó 5 esemény vagy hiba) |

+++++ TIFF +++++

| Ellenőrzés helye |

+++++ TIFF +++++

| Ellenőrző személy |

+++++ TIFF +++++

| aláírása | (hely, amelyben a járművezető kártya nélkül Időponttól megadhatja a számára releváns időtartamokat) |

+++++ TIFF +++++

| Időpontig |

+++++ TIFF +++++

| Járművezető aláírása |

3.3. Események és hibák kinyomata a kártyáról

Az események és hibák kinyomata a kártyáról összhangban van a következő formátummal:

+++++ TIFF +++++

| A dokumentum kinyomtatásának dátuma és időpontja |

+++++ TIFF +++++

| Kinyomtatott dokumentum típusa |

+++++ TIFF +++++

| Ellenőrző személy azonosítása (ha az ellenőrzőkártya a JE-be van helyezve) |

+++++ TIFF +++++

| Járművezető azonosítása (azon kártyáról, amelyre a kinyomat vonatkozik) |

+++++ TIFF +++++

| Jármű azonosítása (jármű, amelyből a kinyomat vétele történik) |

+++++ TIFF +++++

| Esemény határolójele |

+++++ TIFF +++++

| Eseménytételek (a kártyán tárolt minden esemény) |

+++++ TIFF +++++

| Hiba határoló jel |

+++++ TIFF +++++

| Hibatételek (a kártyán tárolt minden esemény) |

+++++ TIFF +++++

| Ellenőrzés helye |

+++++ TIFF +++++

| Ellenőrző személy aláírása |

+++++ TIFF +++++

| Járművezető aláírása |

3.4. Események és hibák kinyomata a járműegységből

Az események és hibák kivonata a járműegységből összhangban van a következő formátummal:

+++++ TIFF +++++

| A dokumentum kinyomtatásának dátuma és időpontja |

+++++ TIFF +++++

| Kinyomtatott dokumentum típusa |

+++++ TIFF +++++

| Kártyatulajdonos azonosítása (a JE-be helyezett minden kártyára) |

+++++ TIFF +++++

| Jármű azonosítása (jármű, amelyből a kinyomat vétele történik) |

+++++ TIFF +++++

| Esemény határolójele |

+++++ TIFF +++++

| Eseménytételek (a JE-en tárolt vagy folyamatban lévő minden esemény) |

+++++ TIFF +++++

| Hibák határolójele |

+++++ TIFF +++++

| Hibatételek (a JE-en tárolt vagy folyamatban lévő minden hiba) |

+++++ TIFF +++++

| Ellenőrzés helye |

+++++ TIFF +++++

| Ellenőrző személy aláírása |

+++++ TIFF +++++

| Járművezető aláírása |

3.5. Műszaki adatok kinyomata

A műszaki adatok kinyomata összhangban van a következő formátummal:

+++++ TIFF +++++

| A dokumentum kinyomtatásának dátuma és időpontja |

+++++ TIFF +++++

| Kinyomtatott dokumentum típusa |

+++++ TIFF +++++

| Kártyatulajdonos azonosítása (a JE-be helyezett minden kártyára) |

+++++ TIFF +++++

| Jármű azonosítása (jármű, amelyből a kinyomat vétele történik) |

+++++ TIFF +++++

| JE azonosítása |

+++++ TIFF +++++

| Szenzorok azonosítása |

+++++ TIFF +++++

| Kalibrálási adatok határolójele |

+++++ TIFF +++++

| Kalibrálási tételek (minden rendelkezésre álló rekord kronológiai sorrendben) |

+++++ TIFF +++++

| Időbeállítás határolójele |

+++++ TIFF +++++

| Időbeállítási tételek (minden rendelkezésre álló rekord az időbeállításhoz és a kalibráláshoz |

+++++ TIFF +++++

| A JE-ben rögzített legutóbbi esemény és hiba |

3.6. Gyorshajtás kinyomata

A gyorshajtás kinyomata összhangban van a következő formátummal:

+++++ TIFF +++++

| A dokumentum kinyomtatásának dátuma és időpontja |

+++++ TIFF +++++

| Kinyomtatott dokumentum típusa |

+++++ TIFF +++++

| Kártyatulajdonos azonosítása (a JE-be helyezett minden kártyára) |

+++++ TIFF +++++

| Jármű azonosítása (jármű, amelyből a kinyomat vétele történik) |

+++++ TIFF +++++

| Gyorshajtás ellenőrzésére vonatkozó információ |

+++++ TIFF +++++

| Gyorshajtás-adatazonosító |

+++++ TIFF +++++

| Első gyorshajtás az utolsó kalibrálás után |

+++++ TIFF +++++

| Gyorshajtás-adatazonosító |

+++++ TIFF +++++

| Az 5 legsúlyosabb gyorshajtási esemény a legutóbbi 365 napban |

+++++ TIFF +++++

| Gyorshajtás-adatazonosító |

+++++ TIFF +++++

| A legutóbbi 10 nap eseményei közül a legsúlyosabb |

+++++ TIFF +++++

| Ellenőrzési hely |

+++++ TIFF +++++

| Ellenőrző személy aláírása |

+++++ TIFF +++++

| Járművezető aláírása |

5. függelék

KIJELZŐ

E függelékben a következő megjelölési konvenciókat kell használni:

- a félkövéren szedett karakterek a megjelenítendő normál szöveget jelölik (a kijelző normál karaktereken marad),

- a normál karakterek változókat jelölnek (piktogramok vagy adatok), amelyek helyett kijelzéskor az értékeik jelennek meg:

dd mm yyyy : nap, hónap, év

hh : órák

mm : percek

D : időtartam-piktogram

EF : esemény vagy hiba piktogram-kombináció

O : üzemmód-piktogram

A menetíró készülék az adatokat a következő formátumban jeleníti meg:

Adatok | Formátum |

Alapértelmezésű kijelzés

Helyi idő | hh:mm |

Üzemmód | O |

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

Járművezetőre vonatkozó információ | Dhhhmmhhhmm |

+++++ TIFF +++++

Járműkísérőre vonatkozó információ | Dhhhmm |

+++++ TIFF +++++

"Menetíró készülék nem szükséges" üzemmód bekapcsolva | |

Figyelmeztető kijelzés

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

Folyamatos járművezetési idő túllépése | hhhmmhhhmm |

Esemény vagy hiba | EF |

Egyéb kijelzések

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

UTC dátum | UTCdd/mm/yyyy vagy UTCdd.mm.yyyy |

időpont | hh:mm |

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

Járművezető folyamatos járművezetési ideje és az összegzett szünetidők | hhhmmhhhmm |

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

Járműkísérő folyamatos járművezetési ideje és az összegzett szünetidők | hhhmmhhhmm |

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

Járművezető összegzett járművezetési ideje az előző és a folyó héten | hhhhmm |

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

Járműkísérő összegzett járművezetési ideje az előző és a folyó héten | hhhhmm |

6. függelék

KÜLSŐ INTERFÉSZEK

TARTALOM

1. Hardver ...

1.1. Csatlakozó ...

1.2. Érintkező kiosztás ...

1.3. Tömbvázlat ...

2. Letöltő interfész ...

3. Kalibrálási interfész ...

1. HARDVER

1.1. Csatlakozó

A letöltő/kalibrálási csatlakozó egy hatpólusú csatlakozó, amely az előlap felől hozzáférhető anélkül, hogy a menetíró készülék valamely elemét szét kellene kapcsolni, és annak meg kell felelnie a következő vázlatnak (minden méret milliméterben értendő):

+++++ TIFF +++++

A következő ábra egy tipikus hatpólusú csatlakozót ábrázol:

+++++ TIFF +++++

1.2. Érintkezőkiosztás

Az érintkezők a következő táblázattal összhangban kerülnek kiosztásra:

Érintkező | Megnevezés | Megjegyzés |

1 | Az akkumulátor negatív pólusa | A jármű akkumulátorának negatív pólusához kapcsolva |

2 | Adatkommunikáció | K-vonal (ISO 14 230-1) |

3 | RxD - letöltés | Adatbevitel a menetíró készülékbe |

4 | Bemenő/kimenő jel | Kalibrálás |

5 | Állandó kimeneti teljesítmény | A feszültségtartományt úgy kell meghatározni, hogy a jármű mínusz 3 V-os áramforrása lehetővé tegye a védelmi áramkör feszültségesését. Kimenő áramerősség: 40 mA |

6 | TxD - letöltés | Adatkimenet a menetíró készülékről |

1.3. Tömbvázlat

A tömbvázlat megfelel a következőknek:

+++++ TIFF +++++

2. LETÖLTŐ INTERFÉSZ

A letöltő interfésznek megfelel az RS232 előírásoknak.

A letöltő interfész egy startbitet, 8 adatbitet (ahol az első helyen a legalacsonyabb értékű bit áll), egy páros paritás bitet és 1 stop bitet használ.

+++++ TIFF +++++

Start bit : egy bit a 0 logikai szinten

Adatbitek : a legalacsonyabb értékű bit átvitele első helyen

Paritás bit : páros paritás

Stop bit : egy bit az 1 logikai szinten

Ha egynél több bájtot tartalmazó numerikus adatok kerülnek átvitelre, a rendszer a legmagasabb helyi értékű bájtot viszi át először és a legkisebb helyi értékű bájtot utoljára.

Az átviteli bitsebesség 9600bps-től 115200bps-ig állítható. Az átvitel a lehető legnagyobb átviteli sebességgel történik, a kezdeti baud-sebesség a kommunikáció kezdetétől számítva 9600bps.

3. KALIBRÁLÁSI INTERFÉSZ

Az adatkommunikáció megfelel az ISO 14 230-1 szabványnak - Közúti járművek - Diagnosztikai rendszerek - Kulcsszó protokoll 2000 -1. rész: Bitátvieli réteg, Első kiadás: 1999.

A bemenő/kimenő jel megfelel a következő elektromos paramétereknek:

Paraméter | Minimum | Tipikus | Maximum | Megjegyzés |

Ulow (bemenő) | | | 1,0 V | I = 750 µA |

Uhigh (bemenő) | 4 V | | | I = 200 µA |

Frekvencia | | | 4 kHz | |

Ulow (bemenő) | | | 1,0 V | I = 1 mA |

Uhigh (kimenő) | 4 V | | | I = 1 mA |

A bemenő/kimenő jel megfelel a következő időzítési diagramoknak:

+++++ TIFF +++++

Szenzor jel (ki) | |

+++++ TIFF +++++

Vizsgálójel (be) | |

+++++ TIFF +++++

UTC órajel (ki) | |

7. függelék

ADATLETÖLTÉSI PROTOKOLLOK

TARTALOM

1. Bevezetés ...

1.1. Érvényességi tartomány ...

1.2. Betűszavak és jelölési módok ...

2. Adatok letöltése a járműegységről ...

2.1. Letöltési eljárás ...

2.2. Adatletöltési protokoll ...

2.2.1. Az üzenetek struktúrája ...

2.2.2. Az üzenetek típusai ...

2.2.2.1. A "Kommunikáció megkezdése" kérés (SID 81) ...

2.2.2.2. "Kommunikáció megkezdése" kérésre adott pozitív válasz (SID C1) ...

2.2.2.3. A "Diagnosztikai szakasz elindítása" kérés (SID 10) ...

2.2.2.4. "Diagnosztikai szakasz elindítása" kérésre adott pozitív válasz (SID 50) ...

2.2.2.5. Kapcsolat-ellenőrző szolgáltatás (SID 87) ...

2.2.2.6. A kapcsolat-ellenőrzésre adott pozitív válasz (SID C7) ...

2.2.2.7. Feltöltés kérése (SID 35) ...

2.2.2.8. A feltöltés kérésére adott pozitív válasz (SID 75) ...

2.2.2.9. Adatátvitel kérése (SID 36) ...

2.2.2.10. Az adatátvitel kérésére adott pozitív válasz (SID 76) ...

2.2.2.11. Átvitel megszakításának kérése (SID 37) ...

2.2.2.12. Az átvitel megszakításának kérésére adott pozitív válasz (SID 77) ...

2.2.2.13. "Kommunikáció leállítása" kérés (SID 82) ...

2.2.2.14. A "Kommunikáció leállítása" kérésre adott pozitív válasz (SID C2) ...

2.2.2.15. Alüzenet visszaigazolása (SID 83) ...

2.2.2.16. Negatív válasz (SID 7F) ...

2.2.3. Üzenetáramlás ...

2.2.4. Szinkronozás ...

2.2.5. A hibák kezelése ...

2.2.5.1. A kommunikációs szakasz megkezdése ...

2.2.5.2. Kommunikációs szakasz ...

2.2.6. A válaszüzenet tartalma ...

2.2.6.1. Adatátviteli összegzésre adott pozitív válasz ...

2.2.6.2. A tevékenységekre vonatkozó adatok átvitelének kérésére adott pozitív válasz ...

2.2.6.3. Az eseményekre és hibákra vonatkozó adatok átvitelének kérésére adott pozitív válasz ...

2.2.6.4. A jármű sebességére vonatkozó adatok átvitelének kérésére adott pozitív válasz ...

2.2.6.5. A műszaki adatok átvitelének kérésére adott pozitív válasz ...

2.3. ESM fájlok tárolása ...

3. Tachográfkártya-letöltési protokoll ...

3.1. Érvényességi tartomány ...

3.2. Meghatározások ...

3.3. A kártya letöltése ...

3.3.1. Inicializálási szekvencia ...

3.3.2. Az alá nem írt adatfájlok szekvenciája ...

3.3.3. Az aláírt adatfájlok szekvenciája ...

3.3.4. A kalibrálási számláló alaphelyzetbe történő visszaállításának szekvenciája ...

3.4. Az adatok tárolási formátuma ...

3.4.1. Bevezetés ...

3.4.2. A fájlok formátuma ...

4. A tachográf-kártya adatainak letöltése a járműegységen keresztül ...

1. BEVEZETÉS

E függelék tartalmazza azon eljárásokat, amelyeket a külső tárolóeszközökre történő különféle típusú adatletöltések érdekében követni kell, valamint meghatározza azon protokollokat, amelyeket fel kell használni a megfelelő adatátvitel, valamint a letöltött adatok formátuma teljes kompatibilitásának biztosítása érdekében azért, hogy bármely ellenőrző személy megvizsgálhassa ezen adatokat, és elemzésük előtt meggyőződhessen hitelességükről és sértetlenségükről.

1.1. Érvényességi tartomány

Adatok letölthetők külső tárolóeszközre (ESM):

- egy járműegységről egy, a JE-gel összekapcsolt intelligens kijelölt berendezés (IDE) útján,

- egy tachográf-kártyáról egy IDE útján, amely fel van szerelve egy kártya-interfész eszközzel (IFD),

- egy tachográf-kártyáról egy járműegységen keresztül egy, a JE-gel összekapcsolt IDE felhasználásával.

Annak érdekében, hogy a külső tárolóeszközön tárolt, letöltött adatok hitelességét és sértetlenségét ellenőrizni lehessen, az adatokat a 11. függelékkel (Közös Biztonsági Mechanizmusok) összhangban mellékelt aláírással együtt kell letölteni. Ezenkívül le kell tölteni a forrásberendezés (JE vagy kártya) azonosítóját és biztonsági bizonyítványait (tagállami és felszerelési). Az adatok vizsgálója rendelkezik egy megbízható európai nyilvános kulccsal.

Az egy adott letöltési szakasz során letöltött adatokat a külső tárolóeszközön egyetlen fájlban kell tárolni.

1.2. Betűszavak és jelölési módok

E függelékben a következő betűszavakat kell használni:

AID alkalmazásazonosító

ATR válasz a visszaállításra

CS ellenőrzőösszeg-bájt

DF kijelölt fájl

DS_ diagnosztikai szakasz

EF elemi fájl

ESM külső tárolóeszköz

FID fájlazonosító (File ID)

FMT formátumbájt (az üzenet fejrészének első bájtja)

ICC integrált áramkörű kártya

IDE intelligens kijelölt berendezés: olyan berendezés, amellyel a külső tárolóeszközre (például személyi számítógépre) adatletöltés végezhető

IFD interfészeszköz

KWP kulcsszóprotokoll 2000

LEN hosszbájt (az üzenet fejrészének utolsó bájtja)

PPS protokoll paraméter kiválasztás

PSO biztonsági művelet végrehajtása

SID szolgáltatásazonosító

SRC forrásbájt

TGT célbájt

TLV hosszérték tag

TREP átviteli válasz paraméter

TRTP átviteli kérés paraméter

VU járműegység

2. ADATOK LETÖLTÉSE A JÁRMŰEGYSÉGRŐL

2.1. Letöltési eljárás

Az adatok JE-ről történő letöltésének végrehajtásához az operátornak el kell végeznie a következő műveleteket:

- tachográf-kártyája behelyezése a JE kártyaolvasó egységbe [1],

- az IDE összekapcsolása a JE letöltési konnektorával.

- kapcsolatot létrehozása az IDE és a JE között,

- az IDE-n letöltendő adatok kiválasztása és a kérés elküldése a JE-re,

- a letöltési szakaszt befejezése.

2.2. Adatletöltési protokoll

A protokoll master-slave alapon strukturált, ahol az IDE tölti be a master szerepét, a JE pedig a slave szerepét.

Az üzenetek struktúrája, típusai és áramlása alapvetően a kulcsszó protokoll 2000-re (KWP) épül (ISO 14230-2 Közúti járművek - Diagnosztikai rendszerek - Kulcsszó protokoll 2000 - 2. rész: Adatkapcsolati réteg).

Az alkalmazási réteg alapvetően az ISO 14229-1 aktuális tervezetére épül (Közúti járművek - Diagnosztikai rendszerek - 1. rész: Diagnosztikai szolgáltatások, 2001. február 22-i 6. változat).

2.2.1. Az üzenetek struktúrája

Az IDE és a járműegység között kicserélt összes üzenet egy három részből álló struktúra szerint formázott:

- fejrész, amely egy formátum bájtból (FMT), egy célbájtból (TGT), egy forrásbájtból (SRC) és lehetőleg egy hosszbájtból áll (LEN),

- adatmező, amely egy szolgáltatás azonosító bájtból (SID) és változó számú adatbájtból áll, amelyek között szerepelhet egy választható diagnosztikai szakasz bájt (DS_), vagy egy választható transzferparaméter bájt (TRTP vagy TREP).

- ellenőrző összeg, amely egy ellenőrző bájtból áll (CS).

Fejrész | Adatmező | Ellenőrző összeg |

| | | | | | | | |

FMT | TGT | SRC | LEN | SID | ADAT | ... | ... | ... | CS |

4 bájt | Maximum 225 bájt | 1 bájt |

A célbájt (TGT) és a forrásbájt (SRC) az üzenet fogadójának és feladójának fizikai címét jeleníti meg. Az IDE értéke F0 Hex, a JE értéke pedig EE Hex.

A hosszbájt (LEN) az adatmező hosszát jelenti.

Az ellenőrző bájt 8 biten tartalmazza az üzenet összes bájtja összegének - az ellenőrzőbájt kivételével - 256-tal történő osztási maradékát.

Az FMT, SID, DS_, TRTP és TREP bájtok meghatározása e dokumentum más részében történik.

Amennyiben azon adatok, amelyeket az üzenetnek hordoznia kell, hosszabbak, mint az adatmezőben rendelkezésre álló hely, úgy az üzenet tényleges elküldése több alüzenet formájában történik meg. Minden egyes alüzenet egy fejrészből, ugyanolyan szolgáltatásazonosítóból (SID), átviteliválasz- paraméterből (TREP) és egy két bájtból álló olyan alüzenetszámlálóból áll, amely feltünteti az alüzenet számát a teljes üzeneten belül. A hibaellenőrzés és a megszakítás lehetővé tétele érdekében az IDE minden egyes alüzenetet visszaigazol. Az IDE képes fogadni az alüzeneteket, kérni azok újbóli átvitelét, és képes arra, hogy felszólítsa a JE-t az átvitel újraindítására vagy megszakítására.

Amennyiben a legutolsó alüzenet pontosan 255 bájtot tartalmaz az adat-mezőben, úgy csatolni kell egy utolsó alüzenetet üres adatmezővel (az SID TREP és az alüzenet számláló kivételével) az üzenet végének jelölése céljából.

Példa:

Fejrész | SID | TREP | Üzenet | CS |

4 bájt | 255 bájtnál hosszabb | |

Ezt a következőképpen kell továbbítani:

Fejrész | SID | TREP | 00 | 01 | 1. alüzenet | CS |

4 bájt | 255 bájt | |

Fejrész | SID | TREP | 00 | 01 | 2. alüzenet | CS |

4 bájt | 255 bájt | |

...

Fejrész | SID | TREP | xx | yy | n. alüzenet | CS |

4 bájt | 255 bájtnál kevesebb | |

vagy:

Fejrész | SID | TREP | 00 | 01 | 1. alüzenet | CS |

4 bájt | 255 bájt | |

Fejrész | SID | TREP | 00 | 02 | 2. alüzenet | CS |

4 bájt | 255 bájt | |

...

Fejrész | SID | TREP | xx | yy | n. alüzenet | CS |

4 bájt | 255 bájt | |

Fejrész | SID | TREP | xx | yy+1 | CS |

4 bájt | 4 bájt | |

2.2.2. Az üzenetek típusai

A JE és az IDE közötti adatletöltéshez szükséges kommunikációs protokoll nyolc különféle típusú üzenet cseréjét követeli meg.

A következő táblázat összefoglalja ezen üzeneteket.

Megjegyzések:

- Sid Req: A vonatkozó kérés szolgáltatásazonosítója (SID).

- TREP: A vonatkozó kérés átvitelikérés-paramétere (TRTP)

- A sötét cellák azt jelzik, hogy nem történik adatátvitel.

- A "feltöltés" kifejezést kell használni (mint az IDE-nél) az ISO 14229-cel történő kompatibilitás érdekében. Ugyanazt jelenti, mint a "letöltés" kifejezés (mint a járműegységnél).

- E táblázatban nem szerepelnek kétbájtos potenciális alüzenetszámlálók.

Az üzenet struktúrájaIDE -> <- VU | Maximum 4 bájt Fejrész | Maximum 255 bájt Adatok | 1 bájt Ellenőrző összeg |

FMT | TGT | SRC | LEN | SID | DS_/TRTP | DATA | CS |

"Kommunikáció megkezdése" kérés | 81 | EE | F0 | | 81 | | | E0 |

A "Kommunikáció megkezdése" kérésre adott pozitív válasz | | 80 | F0 | EE | 03 | C1 | | 8F,EA | 9B |

"Diagnosztikai szakasz elindítása" kérés | | 80 | EE | F0 | 02 | 10 | 81 | | F1 |

A "Diagnosztikai szakasz elindítása" kérésre adott pozitív válasz | | 80 | F0 | EE | 02 | 50 | 81 | | 31 |

Kapcsolatellenőrző szolgáltatás | A Baud-érték ellenőrzése (1. szakasz) | 9600. Bd | 80 | EE | F0 | 04 | 87 | | 01,01,01 | EC |

19200. Bd | 80 | EE | F0 | 04 | 87 | | 01,01,02 | ED |

38400. Bd | 80 | EE | F0 | 04 | 87 | | 01,01,03 | ED |

57600. Bd | 80 | EE | F0 | 04 | 87 | | 01,01,04 | EF |

115200. Bd | 80 | EE | F0 | 04 | 87 | | 01,01,05 | F0 |

A "Baud-érték ellenőrzése" kérésre adott pozitív válasz | | | 80 | F0 | EE | 02 | C7 | | 01 | 28 |

Átmeneti Baud-érték (2. szakasz) | | | 80 | EE | F0 | 03 | 87 | | 02,03 | ED |

Feltöltés kérése | | | 80 | EE | F0 | 0A | 35 | | 00,00,00,00,00,FF,FF,FF,FF | 99 |

A feltöltés kérésére adott pozitív válasz | | | 80 | F0 | EE | 03 | 75 | | 00,FF | D5 |

Adatátvitel kérése | Áttekintés | | 80 | EE | F0 | 02 | 36 | 01 | | 97 |

Tevékenységek | | 80 | EE | F0 | 06 | 36 | 02 | Dátum | CS |

Események és hibák | | 80 | EE | F0 | 02 | 36 | 03 | | 99 |

Részletes sebesség | | 80 | EE | F0 | 02 | 36 | 04 | | 9A |

Műszaki adatok | | 80 | EE | F0 | 02 | 36 | 05 | | 9B |

Kártya letöltése | | 80 | EE | F0 | 02 | 36 | 06 | | 9C |

Az adatátvitel kérésére adott pozitív válasz | | | 80 | F0 | EE | Len | 76 | TREP | Adat | CS |

Átvitel megszakításának kérése | | | 80 | EE | F0 | 01 | 37 | | | 96 |

Az átvitel megszakításának kérésére adott pozitív válasz | | | 80 | F0 | EE | 01 | 77 | | | D6 |

"Kommunikáció leállítása" kérés | | | 80 | EE | F0 | 01 | 82 | | | E1 |

A "Kommunikáció leállítása" kérésre adott pozitív válasz | | | 80 | F0 | EE | 01 | C2 | | | 21 |

Alüzenet visszaigazolása | | | 80 | EE | F0 | Len | 83 | | Adat | CS |

Negatív válaszok | Általános elutasítás | | 80 | F0 | EE | 03 | 7F | Sid req | 10 | CS |

A szolgáltatás nem támogatott | | 80 | F0 | EE | 03 | 7F | Sid req | 11 | CS |

Az alfunkció nem támogatott | | 80 | F0 | EE | 03 | 7F | Sid req | 12 | CS |

Az üzenet hossza helytelen | | 80 | F0 | EE | 03 | 7F | Sid req | 13 | CS |

A feltételek nem megfelelőek, vagy hiba a kérési szekvenciában | | 80 | F0 | EE | 03 | 7F | Sid req | 22 | CS |

Tartományon kívüli kérés | | 80 | F0 | EE | 03 | 7F | Sid req | 31 | CS |

Feltöltés elutasítva | | 80 | F0 | EE | 03 | 7F | Sid req | 50 | CS |

Válasz függőben | | 80 | F0 | EE | 03 | 7F | Sid req | 78 | CS |

Adatok nem állnak rendelkezésre | | 80 | F0 | EE | 03 | 7F | Sid req | FA | CS |

2.2.2.1. A "Kommunikáció megkezdése" kérés (SID 81)

Ezen üzenetet az IDE küldi el azért, hogy létrehozza a kommunikációs kapcsolatot a JE-vel. A kezdeti kommunikációk mindig 9600 Baud szinten zajlanak (amíg az átviteli sebesség a megfelelő kapcsolatellenőrzési szolgáltatás segítségével meg nem változik).

2.2.2.2. A "Kommunikáció megkezdése" kérésre adott pozitív válasz (SID C1)

Ezen üzenetet a JE küldi el, mint a "Kommmunikáció megkezdése" kérésre adott pozitív választ. Két kulcsbájtot, a "8F" és az "EA" bájtot tartalmaz, amelyek azt jelzik, hogy az egység támogatja a protokollt a fejrésszel, beleértve a célra, a forrásra és a hosszra vonatkozó információkat is.

2.2.2.3. A "Diagnosztikai szakasz elindítása" kérés (SID 10)

A "Diagnosztikai szakasz elindítása" kérésüzenetet az IDE küldi el azért, hogy egy új diagnosztikai szakaszt kezdjen a JE-vel. Az "alapértelmezett szakasz" alfunkció (81 Hex) a megnyitandó szabványos diagnosztikai szakaszra utal.

2.2.2.4. A "Diagnosztikai szakasz elindítása" kérésre adott pozitív válasz (SID 50)

A "Diagnosztikai szakasz elindítása" kérésre adott pozitív választ a JE küldi el azért, hogy pozitív választ adjon a diagnosztikai szakasz kérése üzenetre.

2.2.2.5. Kapcsolat-ellenőrző szolgáltatás (SID 87)

A kapcsolatellenőrző szolgáltatást az IDE használja a Baud-érték megváltoztatásának kezdeményezésére. Erre két lépésben kerül sor. Az első lépésben az IDE javaslatot tesz a Baud-érték megváltoztatására az új érték feltüntetésével. Miután megkapja a pozitív üzenetet a JE-től, az IDE elküldi a Baud-érték megváltoztatásának megerősítését a JE-nek (második lépés). Ezután az IDE átáll az új Baud-értékre. A megerősítés vétele után a JE átáll az új Baud-értékre.

2.2.2.6. A kapcsolat-ellenőrzésre adott pozitív válasz (SID C7)

A kapcsolat-ellenőrzésre adott pozitív választ a JE küldi el azért, hogy pozitív választ adjon a kapcsolat-ellenőrző szolgáltatásra vonatkozó kérésre (első lépés). A megerősítés kérése (második lépés) ezzel szemben nem kerül megválaszolásra.

2.2.2.7. Feltöltés kérése (SID 35)

A feltöltés kérése üzenetet az IDE küldi el azért, hogy a JE számára jelezze azt, hogy egy feltöltési művelet végrehajtását kéri. Az ISO 14229 követelményeinek kielégítése érdekében az adatok tartalmazzák a kért adatok címére, méretére és formátumára vonatkozó részleteket. Mivel az IDE e részleteket nem ismeri a letöltést megelőzően, a memóriacím értékét 0-ra, a formátumot rejtjelezés és tömörítés nélkülire, a memória méretét pedig maximálisra kell beállítani.

2.2.2.8. A feltöltés kérésére adott pozitív válasz (SID 75)

A feltöltés kérésére adott pozitív választ a JE küldi el azért, hogy jelezze az IDE-nek azt, hogy a JE készen áll az adatok letöltésére. Az ISO 14229 követelményeinek kielégítése érdekében az e pozitív üzenetben szereplő adatok azt jelzik az IDE-nek, hogy egy adatátviteli kérésre adott további pozitív válaszüzenetek legfeljebb 00FF hex bájtot fognak tartalmazni.

2.2.2.9. Adatátvitel kérése (SID 36)

Az adatátvitelre vonatkozó kérést az IDE küldi el azért, hogy a JE számára meghatározza a letöltendő adatok típusát. Egy egybájtos átviteli kérésparaméter (TRTP) jelzi az átvitel típusát.

Az adatátvitelnek hat típusa van:

- áttekintés (TRTP 01),

- egy meghatározott dátum tevékenységei (TRTP 02),

- események és hibák (TRTP 03),

- részletes sebesség (TRTP 04),

- műszaki adatok (TRTP 05),

- kártya letöltése (TRTP 06).

Az IDE-nek feltétlenül kérnie kell az áttekintési adatok átvitelét (TRTP 01) a letöltési szakasz során, mivel csak ez biztosítja azt, hogy a JE bizonylatai feljegyzésre kerüljenek a letöltött fájlban (és lehetővé tegye a digitális aláírás hitelesítését).

A második esetben (TRTP 02) az adatátviteli kérésüzenet tartalmazza a letöltendő naptári nap adatait (TimeReal formátum).

2.2.2.10. Az adatátviteli kérésre adott pozitív válasz (SID 76)

Az adatátviteli kérésre adott pozitív választ a JE küldi el az adatátviteli kérésre adott válaszként. Az üzenet tartalmazza a kért adatokat és azt az átviteli válaszparamétert (TREP), amely megfelel a kérés átviteli válaszparaméterének.

Az első esetben (TREP 01) a JE elküldi az adatokat azért, hogy segítséget nyújtson az IDE operátorának azon adatok kiválasztásához, amelyek letöltését folytatni kívánja. Ezen üzenet a következő információkat tartalmazza:

- biztonsági igazolások,

- a jármű azonosító adatai,

- a JE aktuális dátuma és ideje,

- minimális és maximális letölthető dátum (JE adatai),

- a JE-be helyezett kártyák adatai,

- korábbi letöltések egy vállalkozás számára,

- vállalkozási zárak,

- korábbi ellenőrzések.

2.2.2.11. Átvitel befejezése kérés (SID 37)

Az átvitel befejezése kérést az IDE küldi el azért, hogy tájékoztassa a JE-et a letöltési szakasz befejezéséről.

2.2.2.12. Az átvitel befejezése kérésre adott pozitív válasz (SID 77)

Az átvitel befejezése kérésre adott pozitív válaszüzenetet a JE küldi el azért, hogy visszaigazolja az átvitel befejezése kérést.

2.2.2.13. "Kommunikáció leállítása" kérés (SID 82)

A "Kommunikáció leállítása" kérést az IDE küldi el azért, hogy megszakítsa a kommunikációs kapcsolatot a járműegységgel.

2.2.2.14. A "Kommunikáció leállítása" kérésre adott pozitív válasz (SID C2)

A "Kommunikáció leállítása" kérésre adott pozitív választ a JE küldi el azért, hogy visszaigazolja a "Kommunikáció leállítása" kérést.

2.2.2.15. Alüzenet visszaigazolása (SID 83)

Az alüzenet visszaigazolását az IDE küldi el azért, hogy megerősítse azon üzenet egyes részeinek vételét, amely több alüzenet formájában került átvitelre. Az adatmező tartalmazza a JE-től kapott SID-et és egy kétbájtos kódot, a következők szerint:

- MsgC + 1: visszaigazolja az MsgC számú alüzenet vételét.

Az IDE kéri a JE-től a következő alüzenet küldését.

- MsgC: azt jelzi, hogy probléma van az MsgC számú alüzenet vételével.

Az IDE kéri a JE-től az alüzenet újbóli elküldését.

- FFFF kéri az üzenet megszakítását az átvitel folyamán.

Ezt az IDE használhatja arra, hogy bármilyen okból megszakítsa a JE üzenetének átvitelét.

Az üzenet utolsó alüzenetét (LEN bájt < 255) vissza lehet igazolni bármely fenti kód alkalmazásával, vagy az is megtörténhet, hogy nem érkezik visszaigazolás.

A következő JE-válasz több alüzenetből áll:

- Az adatátviteli kérésre adott pozitív válasz (SID 76)

2.2.2.16. Negatív válasz (SID 7F)

A negatív válaszüzenetet a JE küldi el, válaszul a fentiekben leírt kérési üzenetekre, ha a JE nem tud eleget tenni a kérésnek. Az üzenet adatmezői tartalmazzák a válasz SID-jét (7F), a kérés SID-jét, valamint egy kódot, amely meghatározza a negatív válasz okát. A következő kódok állnak rendelkezésre:

- 10: Általános elutasítás

A műveletet nem lehet végrehajtani, a következőkben nem részletezett okok miatt.

- 11: A szolgáltatás nem támogatott

A kérés SID-je nem érthető.

- 12: Az alfunkció nem támogatott

A kérés DS_ vagy TRTP nem érthető, vagy nincs több továbbítandó alüzenet.

- 13: Az üzenet hossza helytelen

A kapott üzenet hossza rossz.

- 22: A feltételek nem megfelelőek, vagy hiba van a kérési szekvenciában.

A kért szolgáltatás nem aktív, vagy a kérésüzenet szekvenciája nem megfelelő.

- 31: Tartományon kívüli kérés

A kérés paraméter rekordja (adatmező) érvénytelen.

- 50: Feltöltés elutasítva

A kérést nem lehet teljesíteni (a JE nem megfelelő üzemmódban van, vagy belső hiba van a JE-ben).

- 78: Válasz függőben

A kért műveletet nem lehet időben teljesíteni, és a JE nem áll készen további kérések fogadására.

- FA: Adatok nem állnak rendelkezésre

Az adatátviteli kérés adatobjektuma nem áll rendelkezésre a JE-ben (például nincs behelyezve kártya stb.).

2.2.3. Üzenetáramlás

A tipikus üzenetáramlás egy normál adatletöltési eljárás során a következő:

IDE | | FE |

+++++ TIFF +++++

"Kommunikáció megkezdése" kérés | | |

+++++ TIFF +++++

| | Pozitív válasz |

+++++ TIFF +++++

"Diagnosztikai szolgáltatás megkezdése" kérés | | |

+++++ TIFF +++++

| | Pozitív válasz |

+++++ TIFF +++++

Feltöltés kérése | | |

+++++ TIFF +++++

| | Pozitív válasz |

+++++ TIFF +++++

Adatátviteli kérések áttekintése | | |

+++++ TIFF +++++

| | Pozitív válaszátvitel |

+++++ TIFF +++++

Adatok kérése 2 | | |

+++++ TIFF +++++

| | 1. pozitív válasz |

+++++ TIFF +++++

1. alüzenet visszaigazolása | | |

+++++ TIFF +++++

| | 2. pozitív válasz |

+++++ TIFF +++++

2. alüzenet visszaigazolása | | |

+++++ TIFF +++++

| | m. pozitív válasz |

+++++ TIFF +++++

m. alüzenet visszaigazolása | | |

+++++ TIFF +++++

| | Pozitív válasz (Adatmező < 255 bájt) |

+++++ TIFF +++++

Alüzenet visszaigazolása (választható) | | |

... |

+++++ TIFF +++++

n. adatátviteli kérés | | |

+++++ TIFF +++++

| | Pozitív válasz |

+++++ TIFF +++++

Átvitel befejezésének kérése | | |

+++++ TIFF +++++

| | Pozitív válasz |

+++++ TIFF +++++

Kommunikáció leállításának kérése | | |

+++++ TIFF +++++

| | Pozitív válasz |

2.2.4. Szinkronozás

Normál működés során a következő ábrán bemutatott szinkronozási paraméterek érvényesek:

+++++ TIFF +++++

1. ábraÜzenetáramlás, szinkronozás

Jelmagyarázat:

P1 = A bájtok áramlása között eltelt idő a JE-válasznál.

P2 = Az IDE kérésének vége és a JE válaszának megkezdése között eltelt idő vagy az IDE visszaigazolásának vége és a JE következő válaszának megkezdése között eltelt idő.

P3 = A JE válaszának vége és az IDE új kérésének megkezdése között eltelt idő vagy a JE válaszának vége és az IDE visszaigazolásának megkezdése között eltelt idő, vagy az IDE kérésének vége és az IDE új kérésének megkezdése között eltelt idő, amennyiben a JE nem válaszol.

P4 = A bájtok áramlása között eltelt idő az IDE-kérésnél.

P5 = A P3 kiterjesztett értéke a kártya letöltéséhez.

A szinkronozási paraméterek megengedett értékeit az alábbi táblázat adja meg (a kulcsszó protokoll 2000 (KWP) azon kiterjesztett szinkronozási paraméterei vannak beállítva, amelyeket fizikai címzés esetén használnak a gyorsabb kommunikáció érdekében).

Szinkronozási paraméter | Az alsó határ értéke (ms) | A felső határ értéke (ms) |

P1 | 0 | 20 |

P2 | 20 | 1000 [2] |

P3 | 10 | 5000 |

P4 | 5 | 20 |

P5 | 10 | 20 minutes |

2.2.5. A hibák kezelése

Amennyiben hiba történik az üzenetek cseréje során, úgy az üzenetáramlási rendszer módosul attól függően, hogy melyik berendezés észlelte a hibát, valamint a hibát generáló üzenettől függően.

A 2. és a 3. ábra bemutatja a JE, valamint az IDE hibakezelési eljárásait.

2.2.5.1. A kommunikációs szakasz megkezdése

Ha az IDE hibát fedez fel a "Kommunikációs szakasz megkezdése" során vagy a szinkronozással, vagy a bitek áramlásával kapcsolatosan, úgy kivár legalább egy P3 periódust a kérés megismétlése előtt.

Ha a JE hibát fedez fel az IDE-től érkező szekvenciában, úgy nem válaszol, és legfeljebb egy P3 perióduson keresztül várja az újabb "Kommunikáció megkezdése" üzenetet.

2.2.5.2. Kommunikációs szakasz

Két különféle hibakezelési területet lehet meghatározni:

1. A JE hibát észlel az IDE átvitelében.

Minden fogadott üzenet esetében a JE észleli a szinkronozási hibákat, a bájtok formátumában tapasztalható hibákat (például a kezdő és a befejező bitek sérülései), valamint a kerethibákat (a kapott bájtok helytelen száma, helytelen ellenőrző bájt).

Ha a JE észleli valamelyik fenti hibát, úgy nem válaszol, és figyelmen kívül hagyja a kapott üzenetet.

A JE más hibákat is észlelhet a kapott üzenet formátumában vagy tartalmában (például az üzenet nem támogatott), még akkor is, ha az üzenet megfelel a hosszal és az ellenőrző összeggel kapcsolatos követelményeknek; ilyenkor a JE negatív válaszüzenettel válaszol az IDE-nek, amelyben meghatározza a hiba természetét.

+++++ TIFF +++++

2. ábraA JE hibakezelése

2. Az IDE hibát észlel a JE átvitelében.

Az IDE minden egyes kapott üzenet esetében észleli a szinkronozási hibákat, a bájtok formátumában tapasztalható hibákat (például a kezdő és befejező bitek sérülései), valamint a kerethibákat (a kapott bájtok helytelen száma, helytelen ellenőrző bájt).

Az IDE észleli a szekvenciák hibáit, például az alüzenetek számlálóinak nem megfelelő növekedését az egymás után megkapott üzenetekben.

Amennyiben az IDE hibát észlel, vagy nem kap választ a JE-től a P2max perióduson belül, úgy megismétli a kérésüzenet elküldését, összesen legfeljebb háromszor. A hiba észlelésének céljaiból az alüzenetek visszaigazolását a JE-nek elküldött kérésnek kell tekinteni.

Az IDE legalább P3min periódust vár az egyes átvitelek megkezdése előtt; a várakozási periódust a hiba észlelése után egy megállító bit utolsó számított előfordulásától kezdve kell mérni.

+++++ TIFF +++++

3. ábraAz IDE hibakezelése

2.2.6. A válaszüzenet tartalma

E bekezdés meghatározza a különféle pozitív válaszüzenetek adatmezőinek tartalmát.

Az adatelemeket az 1. függelék adatszótára határozza meg.

2.2.6.1. Egy adatátviteli összegzésre adott pozitív válasz

Az "egy adatátviteli összegzésre adott pozitív válasz" üzenet adatmezője biztosítja a következő adatokat, az alábbi sorrendben, az SID 76 Hex, a TREP 01 Hex és az alüzenetek megfelelő felosztása és számozása alapján:

+++++ TIFF +++++

2.2.6.2. A tevékenységekre vonatkozó adatok átvitelének kérésére adott pozitív válasz

A "tevékenységekre vonatkozó adatok átvitelének kérésére adott pozitív válasz" üzenet adatmezője biztosítja a következő adatokat, az alábbi sorrendben, az SID 76 Hex, a TREP 02 Hex és az alüzenetek megfelelő felosztása és számozása alapján:

+++++ TIFF +++++

2.2.6.3. Az eseményekre és hibákra vonatkozó adatok átvitelének kérésére adott pozitív válasz

Az "eseményekre és hibákra vonatkozó adatok átvitelének kérésére adott pozitív válasz" üzenet adatmezője biztosítaja a következő adatokat, az alábbi sorrendben, az SID 76 Hex, a TREP 03 Hex és az alüzenetek megfelelő felosztása és számozása alapján:

+++++ TIFF +++++

2.2.6.4. A jármű sebességére vonatkozó adatok átvitelének kérésére adott pozitív válasz

A "jármű sebességére vonatkozó adatok átvitelének kérésére adott pozitív válasz" üzenet adatmezője biztosítja a következő adatokat, az alábbi sorrendben, az SID 76 Hex, a TREP 04 Hex és az alüzenetek megfelelő felosztása és számozása alapján:

+++++ TIFF +++++

2.2.6.5. A technikai adatok átvitelének kérésére adott pozitív válasz

A "technikai adatok átvitelének kérésére adott pozitív válasz" üzenet adatmezője biztosítja a következő adatokat, az alábbi sorrendben, az SID 76 Hex, a TREP 05 Hex és az alüzenetek megfelelő felosztása és számozása alapján:

+++++ TIFF +++++

2.3. ESM fájlok tárolása

Ha a letöltési szakasz tartalmazott egy, a JE-ről való adatátviteli műveletet, úgy az IDE egyetlen fizikai fájlban tárolja az összes olyan adatot, amelyet a JE-től kapott a letöltési szakasz során, adatátvitelt érintő pozitív válaszüzenetekben. A tárolt adatok nem tartalmazzák az üzenet fejrészét, az alüzenetek számlálóit, az üres alüzeneteket és az ellenőrző összegeket, de tartalmazzák a SID-et és TREP-et (több alüzenetnél csak az első alüzenetét).

3. TACHOGRÁF-KÁRTYA LETÖLTÉSI PROTOKOLL

3.1. Érvényességi tartomány

E bekezdés ismerteti a tachográf-kártya adatainak egy IDE-re történő közvetlen letöltését. Az IDE nem része a biztonsági környezetnek, ezért nincs hitelesítés a kártya és az IDE között.

3.2. Meghatározások

Letöltési szakasz : Minden olyan alkalom, amikor a rendszer végrehajtja az ICC adatainak letöltési műveletét. A szakasz átfogja a teljes eljárást, az ICC alaphelyzetbe való visszaállításától az ICC dezaktiválásáig (a kártya kivétele vagy a következő visszaállítás).

Aláírt adatfájl : Egy fájl az ICC-ről. A fájl eredeti szövegként kerül átvitelre az IFD-re. Az integrált áramkörű kártyán a fájlt hash-elik és aláírják, majd az aláírást átviszik az IFD-re.

3.3. A kártya letöltése

A tachográf-kártya letöltése a következő lépéseket tartalmazza:

- a kártya közös információinak letöltése az EF-ekbe ( ICC és IC). Ezen információk választhatók, és ezeket nem védi digitális aláírás.

- A Card_Certificate és CA_Certificate EF adatainak letöltése. Ezen információkat nem védi digitális aláírás.

E fájlokat minden letöltési szakaszban kötelező letölteni.

- az egyéb alkalmazási adatok EF-jeinek letöltése (a Tachográf DF-jein belül), a Card_Download EF kivételével. Ezen információt digitális aláírás védi.

- minden egyes letöltési szakaszban kötelező letölteni legalább az Application_Identification és ID EF-eket,

- a járművezetői kártya adatainak letöltése során a következő EF-ek letöltése kötelező:

- Events_Data,

- Faults_Data,

- Driver_Activity_Data,

- Vehicles_Used,

- Places,

- Control_Activity_Data,

- Specific_Conditions.

- A járművezetői kártya adatainak letöltése során fel kell frissíteni a LastCardDownload dátumát a Card_Download EF-ben.

- A műhelykártya adatainak letöltése során alaphelyzetbe kell visszaállítani a kalibrálási számlálót a Card_Download EF-ben.

3.3.1. Inicializálási szekvencia

Az IDE a következők szerint kezdeményezi a szekvenciát:

Kártya | Irány | IDE/IFD | Jelentés/Megjegyzések |

+++++ TIFF +++++

| | Hardver alaphelyzetbe való visszaállítása | |

+++++ TIFF +++++

ATR | | | |

A PPS felhasználható egy magasabb Baud-értékre történő átváltáshoz mindaddig, amíg ezt az ICC támogatja.

3.3.2. Az alá nem írt adatfájlok szekvenciája

Az ICC, IC, Card_Certificate és a CA_Certificate letöltési szekvenciája a következő:

Kártya | Irány | IDE/IFD | Jelentés/Megjegyzések |

+++++ TIFF +++++

| | Fájl kiválasztása | A fájl kiválasztása parancs a fájlok azonosítója alapján választja ki a fájlokat |

+++++ TIFF +++++

OK | | | |

+++++ TIFF +++++

| | Bináris olvasás | Ha a fájl több adatot tartalmaz, mint amennyit a leolvasó vagy a kártya puffere tárolni képes, úgy a parancsot meg kell ismételni mindaddig, amíg a teljes fájl beolvasása meg nem történik. |

+++++ TIFF +++++

Fájladat OK | | Adatok tárolása ESM-en | A 3.4. pontnak megfelelően (Az adatok tárolási formátuma). |

Note:

Megjegyzés: A Card_Certificate EF kiválasztása előtt ki kell választani a Tachográf alkalmazást (kiválasztás az AID útján).

3.3.3. Az aláírt adatfájlok szekvenciája

Az alábbi szekvenciát kell felhasználni a következő fájlokhoz, amelyeket aláírásukkal együtt kell letölteni:

Kártya | Irány | IDE/IFD | Jelentés/Megjegyzések |

+++++ TIFF +++++

| | Fájl kiválasztása | |

+++++ TIFF +++++

OK | | | |

+++++ TIFF +++++

| | A fájl tördelésének végrehajtása | Az előírt tördelési algoritmus felhasználásával kiszámítja a kiválasztott fájl adattartalmának tördelési értékét a 11. függelékkel összhangban. E parancs nem ISO-parancs. |

A fájl tördelésének kiszámítása és a tördelési érték ideiglenes tárolása | | | |

+++++ TIFF +++++

OK | | | |

+++++ TIFF +++++

| | Bináris olvasás | Ha a fájl több adatot tartalmaz, mint amennyit a leolvasó vagy a kártya puffere tárolni képes, a parancsot meg kell ismételni mindaddig, amíg a teljes fájl beolvasása meg nem történik. |

+++++ TIFF +++++

Fájladat OK | | A kapott adatok eltárolása külső tárolóeszközön | A 3.4. pontnak megfelelően (Az adatok tárolási formátuma). |

+++++ TIFF +++++

| | PSO: a digitális aláírás kiszámítása | |

A "digitális aláírás kiszámítása" biztonsági művelet végrehajtása az ideiglenesen eltárolt tördelési érték felhasználásával | | | |

+++++ TIFF +++++

Aláírás OK | | Az adatok hozzáfűzése a külső tárolóeszközön korábban tárolt adatokhoz | A 3.4. pontnak megfelelően (Az adatok tárolási formátuma). |

3.3.4. A kalibrálási számláló alaphelyzetbe történő visszaállításának szekvenciája

A műhelykártya Card_Download EF-jében szereplő NoOfCalibrationsSinceDownload számláló alaphelyzetbe történő visszaállításának szekvenciája a következő:

Kártya | Irány | IDE/IFD | Jelentés/Megjegyzések |

+++++ TIFF +++++

| | A Card_Download EF kiválasztása | Kiválasztás a fájl azonosítója alapján |

+++++ TIFF +++++

OK | | | |

+++++ TIFF +++++

| | Bináris frissítés NoOfCalibrationsSinceDownload = ′00 00′ | |

A kártya letöltési számlálójának alaphelyzetbe történő visszaállítása | | | |

+++++ TIFF +++++

OK | | | |

3.4. Az adatok tárolási formátuma

3.4.1. Bevezetés

A letöltött adatokat a következő feltételeknek megfelelően kell tárolni:

- az adatokat átláthatóan kell tárolni. Ez azt jelenti, hogy a bájtok sorrendjét, valamint a bitek sorrendjét a kártyáról átvitt bájtokon belül meg kell őrizni a tárolás során,

- a kártya összes fájlját, amelynek letöltése egy adott letöltési szakasz során történt, egyetlen fájlban kell tárolni az ESM-en.

3.4.2. A fájlok formátuma

A fájlformátum több TLV-objektum láncolata.

Az EF-eket jelző tag a FID, valamint a "00" függelék.

Az EF-ek aláírását jelző tag a fájl FID-je, valamint a "01" függelék.

A hossz egy kétbájtos érték. Az érték meghatározza az értékmezőben szereplő bájtok számát. A hosszmezőben szereplő "FF FF" érték jövőbeni használat céljából fenntartott.

Ha a fájl nem kerül letöltésre, úgy egyetlen, a fájllal kapcsolatos adatot sem kell tárolni (nincs tag és nincs zéróhossz).

Az aláírást a következő TLV objektumként kell tárolni, közvetlenül azon TLV objektum után, amely a fájl adatait tartalmazza.

Meghatározás | Jelentés | Hossz |

FID (2 bájt) || "00" | Az EF jelölése (FID). | 3 bájt |

FID (2 bájt) || "01" | Az EF-hez tartozó aláírás jelölése (FID). | 3 bájt |

xx xx | Az értékmező hossza. | 2 bájt |

Példa az ESM letöltési fájljában regisztrált adatokra:

Tag | Hossz | Érték |

00 02 00 | 00 11 | Az ICC EF adatai |

C1 00 00 | 00 C2 | A Card_Certificate EF adatai |

| | ... |

05 05 00 | 0A 2E | A Vehicles_Used EF adatai |

05 05 01 | 00 80 | A Vehicles_Used EF aláírása |

4. A TACHOGRÁF-KÁRTYA ADATAINAK LETÖLTÉSE A JÁRMŰEGYSÉGEN KERESZTÜL

A JE-nek lehetővé kell tennie a hozzákapcsolt IDE-be behelyezett járművezetői kártya tartalmának letöltését.

Az IDE egy "kártyaletöltési adatátviteli kérés" üzenetet küld a JE-nek ezen átviteli mód kezdeményezésére (lásd 2.2.2.9. pont).

Ezután a JE letölti a kártya teljes tartalmát fájlonként, a 3. bekezdésben meghatározott kártyaletöltési protokollal összhangban, és az összes olyan adatot, amelyet a kártyától kapott, továbbítja az IDE-hez, a megfelelő TLV fájlformátumban (lásd 3.4.2. pont), és beágyazva egy "adatátviteli kérésre adott pozitív válasz" üzenetbe.

Az IDE visszakeresi a kártyaadatokat az "adatátviteli kérésre adott pozitív válasz" üzenetből (eltávolítva az összes fejrészt, SID-et, TREP-et, az alüzenetek számlálóit és az ellenőrző összegeket), és eltárolja az összes adatot a 2.3. bekezdésben leírt egyetlen fizikai fájlban.

Ezután a JE, adott eseteben, aktualizálja a járművezetői kártya Control_Activity_Data vagy Card_Download fájlját.

8. függelék

KALIBRÁLÁSI JEGYZŐKÖNYV

TARTALOMJEGYZÉK

1. Bevezetés ...

2. Kifejezések, meghatározások és hivatkozások ...

3. A szolgáltatások áttekintése...

3.1. A rendelkezésre álló szolgáltatások...

3.2. Válaszadási kódok ...

4. Kommunikációs szolgáltatások ...

4.1. A StartCommunication szolgáltatás ...

4.2. A StopCommunication szolgáltatás ...

4.2.1. Az üzenet leírása ...

4.2.2. Az üzenet formátuma ...

4.2.3. A paraméterek meghatározása ...

4.3. TesterPresent szolgáltatás ...

4.3.1. Az üzenetek leírása ...

4.3.2. Az üzenetek formátuma ...

5. Kezelési szolgáltatások ...

5.1. A StartDiagnosticSession szolgáltatás ...

5.1.1. Az üzenetek leírása ...

5.1.2. Az üzenetek formátuma ...

5.1.3. A paraméterek meghatározása ...

5.2. A SecurityAccess szolgáltatás ...

5.2.1. Az üzenetek leírása ...

5.2.2. Az üzenetek formátuma - SecurityAccess - requestSeed ...

5.2.3. Az üzenetek formátuma - SecurityAccess - sendKey ...

6. Adatátviteli szolgáltatások ...

6.1. DataByIdentifier szolgáltatás ...

6.1.1. Az üzenetek leírása ...

6.1.2. Az üzenetek formátuma ...

6.1.3. A paraméterek meghatározása ...

6.2. WriteDataByIdentifier szolgáltatás ...

6.2.1 Az üzenetek leírása ...

6.2.2. Az üzenetek formátuma ...

6.2.3. A paraméterek meghatározása ...

7. A vizsgálati impulzusok ellenőrzése - Input/Output ellenőrző funkcionális egység ...

7.1. InputOutputControlByIdentifier szolgáltatás ...

7.1.1. Az üzenetek leírása ...

7.1.2. Az üzenetek formátuma ...

7.1.3. A paraméterek meghatározása ...

8. Adatrekord-formátumok ...

8.1. Az átvitt paraméterek tartományai ...

8.2. Adatrekord-formátum ...

1. BEVEZETÉS

E függelék a járműegység és a vizsgálókészülék között a K-vonalon keresztül történő adatcsere módját ismerteti, amely vonal a 6. függelékben leírt kalibrálási interfész részét alkotja. A függelék leírja továbbá az input/output jelvonalvezérlését a kalibrálási konnektoron.

A K-vonalon történő kommunikáció létrehozása a 4. szakaszban található: "Kommunikációs szolgáltatások".

E függelék a diagnosztikai "szakasz" gondolatát használja fel a K-vonal vezérlése érvényességi tartományának meghatározására a különféle feltételek között. Az alapértelmezett szakasz a "StandardDiagnosticSession", amelynél az összes adatot le lehet olvasni a járműegységről, de nem lehet adatokat írni a járműegységre.

A diagnosztikai szakasz kiválasztását az 5. szakasz: "Kezelési szolgáltatások" írja le.

Az "ECUProgrammingSession" lehetővé teszi adatok bevitelét a járműegységbe. Kalibrálási adatok bevitele esetén (097. és 098. követelmény) a járműegységnek ezenkívül KALIBRÁLÁSI üzemmódban kell lennie.

A K-vonal közvetítésével történő adatátvitel leírása a 6. szakaszban található: "Adatátviteli szolgáltatások". Az átvitt adatok formátumának részletezése a 8. szakaszban található: "dataRecords formátumok".

Az "ECUAdjustmentSession" lehetővé teszi a kalibrálási I/O jelvonal I/O üzemmódjának kiválasztását a K-vonal interfészén keresztül. A kalibrálási I/O jelvonal vezérlését a 7. szakasz "Vizsgálati impulzusok vezérlése - Input/Output ellenőrző funkcionális egység" írja le.

Az egész dokumentumban a vizsgálókészülékre a ′tt′ címszó utal. Annak ellenére, hogy a vizsgálókészülékeknek lehetnek preferált címei, a JE a vizsgálókészülék bármely címére megfelelő módon válaszol. A JE fizikai címe:0xEE.

2. KIFEJEZÉSEK, MEGHATÁROZÁSOK ÉS HIVATKOZÁSOK

A protokollok, üzenetek és hibakódok alapvetően az ISO 14229-1 aktuális szövegére épülnek (Közúti járművek - Diagnosztikai rendszerek - 1. rész: Diagnosztikai szolgáltatások, 6. változat, 2001. február 22.).

A szolgáltatásazonosítókhoz, a szolgáltatási kérésekhez és válaszokhoz, valamint a szabványos paraméterekhez bájtkódolást és hexadecimális értékeket kell használni.

A "vizsgálókészülék" kifejezés arra a berendezésre vonatkozik, amelyet a programozási/kalibrálási adatok JE-be történő bevitelére kell alkalmazni.

A "kliens" és a "szerver" kifejezés a vizsgálókészülékre, illetve a JE-re vonatkozik.

Az ECU kifejezés jelentése: "Elektronikus vezérlőegység", és a JE-re vonatkozik.

Hivatkozási anyag:

ISO 14230-2 : Közúti járművek - Diagnosztikai rendszerek - Kulcsszó protokoll 2000- 2. rész: Adatkapcsolati réteg. Első kiadás: 1999. Járművek - Diagnosztikai rendszerek.

3. A SZOLGÁLTATÁSOK ÁTTEKINTÉSE

3.1. A rendelkezésre álló szolgáltatások

A következő táblázat áttekintést nyújt azon szolgáltatásokról, amelyek a menetíró készülékben rendelkezésre állnak, és amelyek meghatározására ezen dokumentumban kerül sor.

A táblázat jelzi azon szolgáltatásokat, amelyek egy aktivált diagnosztikai szakaszban rendelkezésre állnak.

- Az első oszlop felsorolja a rendelkezésre álló szolgáltatásokat,

- A második oszlop jelzi azon bekezdés számát, amely részletesebben leírja az adott szolgáltatást e függelékben,

- A harmadik oszlop meghatározza a szolgáltatásazonosító értékeit a kérésüzenetekben,

- A negyedik oszlop meghatározza a "StandardDiagnosticSession" (SD) azon szolgáltatásait, amelyeket minden JE-ben alkalmazni kell,

- Az ötödik oszlop meghatározza az "ECUAdjustmentSession" (ECUAS) azon szolgáltatásait, amelyeket alkalmazni kell ahhoz, hogy lehetővé váljon az I/O jelvonal vezérlése a JE előlapján található kalibrálási konnektoron,

- A hatodik oszlop meghatározza az "ECUProgrammingSession" (ECUPS) azon szolgáltatásait, amelyeket alkalmazni kell ahhoz, hogy lehetővé váljon a paraméterek programozása a JE-ben.

1. táblázat

A szolgáltatásazonosítók értékeinek összefoglaló táblázata

A diagnosztikai szolgáltatás megnevezése | A szakasz száma | SId kérés értéke | Diagnosztikai szakaszok |

SD | ECUAS | ECUPS |

StartCommunication | 4.1 | 81 | [1] | [1] | [1] |

StopCommunication | 4.2 | 82 | [1] | | |

TesterPresent | 4.3 | 3E | [1] | [1] | [1] |

StartDiagnosticSession | 5.1 | 10 | [1] | [1] | [1] |

SecurityAccess | 5.2 | 27 | [1] | [1] | [1] |

ReadDataByIdentifier | 6.1 | 22 | [1] | [1] | [1] |

WriteDataByIdentifier | 6.2 | 2E | | | [1] |

InputOutputControlByIdentifier | 7.1 | 2F | | [1] | |

3.2. Válaszadási kódok

Minden szolgáltatáshoz válaszadási kódokat kell meghatározni.

4. KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK

A kommunikáció létrehozásához és fenntartásához szükség van bizonyos szolgáltatásokra. Ezek nem jelennek meg az alkalmazási rétegen. A rendelkezésre álló szolgáltatásokat a következő táblázat részletezi:

2. táblázat

Kommunikációs szolgáltatások

A szolgáltatás megnevezése | Leírás |

StartCommunication | A kliens kéri egy kommunikációs szakasz megindítását egy (vagy több) szerverrel. |

StopCommunication | A kliens kéri az aktuális kommunikációs szakasz leállítását. |

TesterPresent | A kliens jelzi a szervernek, hogy a kapcsolat még mindig aktív. |

A StartCommunication szolgáltatás a kommunikáció elindítására szolgál. Bármilyen szolgáltatás végrehajtása érdekében inicializálni kell a kommunikációt, és a kommunikációs paramétereket a kívánt üzemmódnak megfelelően kell beállítani.

4.1. A StartCommunication szolgáltatás

A StartCommunication bejelentésprimitív vétele után a JE ellenőrzi, hogy a kért kommunikációs kapcsolat kezdeményezhető-e az aktuális feltételek mellett. A kommunikációs kapcsolat kezdeményezésének érvényes feltételei az ISO 14230-2 számú dokumentumban találhatók.

Ezután a JE lefolytat minden olyan tevékenységet, amely a kommunikációs kapcsolat kezdeményezéséhez szükséges, és elküld egy StartCommunication válaszprimitívet a kiválasztott pozitívválasz-paraméterekkel együtt.

Amennyiben a már kezdeményezett (és egy diagnosztikai szakaszba belépett) JE egy új StartCommunication kérést kap (például a vizsgálókészülékben történő hibajavítás következtében), úgy a kérést elfogadja, és sor kerül a JE újrakezdeményezésre.

Amennyiben a kommunikációs kapcsolatot bármilyen ok miatt nem lehet kezdeményezni, úgy a JE tovább működik a kommunikációs kapcsolat kezdeményezési kísérletét közvetlenül megelőző módon.

A StartCommunication kérésüzenetet fizikailag meg kell címezni.

A JE szolgáltatások céljából történő kezdeményezést egy "gyors kezdeményezési" módszerrel kell elvégezni,

- minden tevékenység előtt van egy busz tétlen állapot,

- ezután a vizsgálókészülék elküld egy inicializálási mintát,

- a JE válasza tartalmazza az összes olyan információt, amely szükséges a kommunikáció létrehozásához.

Az inicializálás befejezése után,

- az összes kommunikációs paramétert a 4. táblázatban megadott értékekre kell beállítani, a kulcsbájtoknak megfelelően,

- a JE várja a vizsgálókészülék első kérését,

- a JE alapértelmezett diagnosztikai üzemmódban, vagyis StandardDiagnosticSession üzemmódban van,

- a kalibrálási I/O jelvonal alapértelmezett állapotban, vagyis dezaktivált állapotban van.

A K-vonal adatáramlási sebességét 10400 Baudra kell állítani.

A gyors kezdeményezés úgy indul el, hogy a vizsgálókészülék átküld egy Wake-up mintát (Wup) a K-vonalon. E minta az idle-idő után kezdődik a K-vonalon, egy alacsony idejű Tinil-lel. A vizsgálókészülék átküldi a StartCommunication szolgáltatás első bitjét egy olyan Twup-taktus után kapcsolódva, amely az első lefutó él után kezdődik.

+++++ TIFF +++++

Az alábbi táblázat részletezi a gyors kezdeményezéshez és általában a kommunikációhoz szükséges szinkronozást. Az idle-időre három különféle lehetőség képzelhető el:

- első átvitel az áram bekapcsolása után: Tidle = 300 ms.

- a StopCommunication szolgáltatás befejezése után: Tidle = P3 min.

- a kommunikáció megszakítása után, ami az engedélyezett P3 max idő túllépése miatt következett be: Tidle = 0.

3. táblázat

A gyors kezdeményezés időértékei

Paraméter | Minimális érték | Maximális érték |

| |

Tinil | 25 ± 1 ms | 24 ms | 26 ms |

Twup | 50 ± 1 ms | 49 ms | 51 ms |

4. táblázat

Kommunikációs szinkronozási értékek

Szinkronozási paraméter | A paraméterek leírása | Alsó határértékek (ms) | Felső határértékek (ms) |

minimum | maximum |

P1 | A bájtok áramlása között eltelt idő a járműegység válaszára várva. | 0 | 20 |

P2 | A vizsgálókészülék kérése és a járműegység válasza között vagy a járműegység két válasza között eltelt idő. | 25 | 250 |

P3 | A járműegység válaszai és a vizsgálókészülék új kérései között eltelt idő. | 55 | 5000 |

P4 | A bájtok áramlása között eltelt idő, a vizsgálókészülék kérésére várva. | 5 | 20 |

A gyors kezdeményezés üzenetformátumát a következő táblázatok részletezik:

5. táblázat

A StartCommunication kérésüzenet

A bájtok sorszáma | A paraméter neve | Hex érték | Rövidítés |

1 | Formátum-bájt - fizikai címzés | 81 | FMT |

2 | Célcím-bájt | EE | TGT |

3 | Forráscím-bájt | tt | SRC |

4 | StartCommunication-kérés szolgáltatás | 81 | SCR |

5 | Ellenőrző összeg | 00-FF | CS |

6. táblázat

A StartCommunication pozitív válaszüzenet

A bájtok sorszáma | A paraméter neve | Hex érték | Rövidítés |

1 | Formátum-bájt - fizikai címzés | 80 | FMT |

2 | Célcím-bájt | tt | TGT |

3 | Forráscím-bájt | EE | SRC |

4 | Kiegészítő hosszbájt | 03 | LEN |

5 | StartCommunication pozitív válasz szolgáltatás azonosító | C1 | SCRPR |

6 | 1. kulcsbájt | EA | KB1 |

7 | 2. kulcsbájt | 8F | KB2 |

8 | Ellenőrző összeg | 00-FF | CS |

Nincs negatív válasz a StartCommunication kérésüzenetre. Ha nincs továbbítandó pozitív válaszüzenet, úgy a JE-et nem kell kezdeményezni, nincs továbbítandó adat, és a rendszer normál üzemmódban marad.

4.2. StopCommunication szolgáltatás

4.2.1. Az üzenet leírása

E kommunikációs rétegszolgáltatás célja a kommunikációs szakasz lezárása.

A StopCommunication bejelentésprimitív vételekor a JE ellenőrizi, hogy az aktuális körülmények lehetővé teszik-e e kommunikáció befejezését. Ebben az esetben a JE végrehajt minden olyan műveletet, amely e kommunikáció befejezéséhez szükséges.

Ha a kommunikációt be lehet fejezni, úgy a járműegység a kommunikáció befejezése előtt kiad egy StopCommunication válaszprimitívet a kiválasztott pozitívválasz-paraméterek segítségével.

Amennyiben a kommunikációt bármely ok miatt nem lehet befejezni, úgy a JE kiadja a StopCommunication válaszprimitívet a kiválasztott negatív válasz-paraméterekkel együtt.

Amennyiben a JE P3max időtúllépést észlel, úgy a kommunikációt válaszprimitív kiadása nélkül be kell fejezni.

4.2.2. Az üzenet formátuma

A StopCommunication primitívek üzenet formátumát az alábbi táblázatok részletezik:

7. táblázat

StopCommunication kérésüzenet

A bájtok sorszáma | A paraméter neve | Hex érték | Rövidítés |

1 | Formátum-bájt - fizikai címzés | 80 | FMT |

2 | Célcím-bájt | EE | TGT |

3 | Forráscím-bájt | tt | SRC |

4 | Kiegészítő hosszbájt | 01 | LEN |

5 | StopCommunication kérés szolgáltatás azonosító | 82 | SPR |

6 | Ellenőrző összeg | 00-FF | CS |

8. táblázat

StopCommunication pozitív válaszüzenet

A bájtok sorszáma | A paraméter neve | Hex érték | Rövidítés |

1 | Formátum-bájt - fizikai címzés | 80 | FMT |

2 | Célcím-bájt | tt | TGT |

3 | Forráscím-bájt | EE | SRC |

4 | Kiegészítő hosszbájt | 01 | LEN |

5 | StopCommunication pozitív válasz szolgáltatás | C2 | SPRPR |

6 | Ellenőrző összeg | 00-FF | CS |

9. táblázat

StopCommunication negatív válaszüzenet

A bájtok sorszáma | A paraméter neve | Hex érték | Rövidítés |

1 | Formátum-bájt - fizikai címzés | 80 | FMT |

2 | Célcím-bájt | tt | TGT |

3 | Forráscím-bájt | EE | SRC |

4 | Kiegészítő hosszbájt | 03 | LEN |

5 | Negatívválasz-zolgáltatásazonosító | 7F | NR |

6 | StopCommunication kérésszolgáltatás-azonosító | 82 | SPR |

7 | responseCode = generalReject | 10 | RC_GR |

8 | Ellenőrző összeg | 00-FF | CS |

4.2.3. A paraméterek meghatározása

E szolgáltatáshoz egyetlen paraméter meghatározása sem szükséges.

4.3. TesterPresent szolgáltatás

4.3.1. Az üzenetek leírása

A TesterPresence szolgáltatást a vizsgálókészülék használja, hogy jelezze a szervernek azt, hogy vele továbbra is aktív kapcsolatban van, annak megelőzése érdekében, hogy a szerver automatikusan visszaálljon normál üzemmódra, és esetleg megszakítsa a kommunikációt. E rendszeres időközönként elküldött szolgáltatás aktív állapotban tartja a diagnosztikai szakaszt/kommunikációt olyan módon, hogy minden szolgáltatáskérésnél visszaállítja a P3 óraregiszterét.

4.3.2. Az üzenetek formátuma

A TesterPresent primitívek üzenetformátumát az alábbi táblázatok részletezik.

10. táblázat

A TesterPresent kérésüzenet

A bájtok sorszáma | A paraméter neve | Hex érték | Rövidítés |

1 | Formátum-bájt - fizikai címzés | 80 | FMT |

2 | Célcím-bájt | EE | TGT |

3 | Forráscím-bájt | tt | SRC |

4 | Kiegészítő hosszbájt | 02 | LEN |

5 | TesterPresencekérés-szolgáltatásazonosító | 3E | TP |

6 | Alfunkció = responseRequired = [yes | 01 | RESPREQ_Y |

no] | 02 | RESPREQ_NO |

7 | Ellenőrző összeg | 00-FF | CS |

Ha a responseRequired paraméter "yes" értékre van állítva, úgy a szerver a következő pozitív válaszüzenettel felel. Ha "no" értékre van állítva, úgy a szerver nem küld választ.

11. táblázat

TesterPresence pozitív válaszüzenet

A bájtok sorszáma | A paraméter neve | Hex érték | Rövidítés |

1 | Formátum-bájt - fizikai címzés | 80 | FMT |

2 | Célcím-bájt | tt | TGT |

3 | Forráscím-bájt | EE | SRC |

4 | Kiegészítő hosszbájt | 01 | LEN |

5 | TesterPresencepozitívválasz-szolgáltatásazonosító | 7E | TPPR |

6 | Ellenőrző összeg | 00-FF | CS |

A szolgáltatás a következő negatív válaszkódokat támogatja:

12. táblázat

TesterPresence negatív válaszüzenetek

A bájtok sorszáma | A paraméter neve | Hex érték | Rövidítés |

1 | Formátum-bájt - fizikai címzés | 80 | FMT |

2 | Célcím-bájt | tt | TGT |

3 | Forráscím-bájt | EE | SRC |

4 | Kiegészítő hosszbájt | 03 | LEN |

5 | Negatívválasz-szolgáltatásazonosító | 7F | NR |

6 | TesterPresencekérés-szolgáltatásazonosító | 3E | TP |

7 | responseCode = [SubFunctionNotSupported-InvalidFormat | 12 | RC_SFNS_IF |

incorrectMessageLength] | 13 | RC_IML |

8 | Ellenőrző összeg | 00-FF | CS |

5. KEZELÉSI SZOLGÁLTATÁSOK

A rendelkezésre álló szolgáltatásokat az alábbi táblázat részletezi:

13. táblázat

Kezelési szolgáltatások

A szolgáltatás neve | Leírás |

StartDiagnosticSession | A kliens kéri egy diagnosztikai szakasz elindítását a JE-vel |

SecurityAccess | A kliens hozzáférést kér a felhatalmazott felhasználók számára fenntartott funkciókhoz |

5.1. A StartDiagnosticSession szolgáltatás

5.1.1. Az üzenetek leírása

A StartDiagnosticSession szolgáltatás a különféle diagnosztikai szakaszok aktiválására szolgál a szerveren. A diagnosztikai szakaszok engedélyezik a szolgáltatások egy specifikus összetételét a 17. táblázatnak megfelelően. A szakasz engedélyezheti a jármű gyártójának specifikus szolgáltatásait is, amelyek nem részei e dokumentumnak. A végrehajtási szabályoknak meg kell felelniük a következő követelményeknek:

- mindig csak pontosan egy diagnosztikai szakasz lehet aktív a JE-ben,

- a JE mindig elindítja a StandardDiagnosticSession szakaszt, amennyiben az feszültség alá kerül. Ha egyetlen más diagnosztikai szakaszt sem indítanak el, úgy a StandardDiagnosticSession mindaddig fut, amíg a JE feszültség alatt van,

- ha a vizsgálókészülék olyan diagnosztikai szakaszt kér, amely már fut, úgy a JE egy pozitív válaszüzenetet küld,

- amennyiben a vizsgálókészülék új diagnosztikai szakaszt kér, úgy a JE előbb elküld egy StartDiagnosticSession pozitív válaszüzenetet a diagnosztikai szakasz megnyitásának kérésére, mielőtt az új szakasz aktiválódik a JE-ben. Ha a JE nem képes elindítani a kért új diagnosztikai szakaszt, úgy egy StartDiagnosticSession negatív válaszüzenettel válaszol, és az aktuális szakasz folytatódik.

A diagnosztikai szakasz csak akkor indulhat el, miután létrejött a kommunikáció a kliens és a JE között.

A 4. táblázatban meghatározott szinkronozási paramétereknek aktívaknak kell lenniük egy StartDiagnosticSession szolgáltatás sikeres végrehajtása után, amennyiben a diagnosticSession paraméter "StandardDiagnosticSession" értékre van beállítva a kérésüzenetben, és ha korábban egy másik diagnosztikai szakasz volt aktív.

5.1.2. Az üzenetek formátuma

A StartDiagnosticSession primitívek üzenetformátumait az alábbi táblázatok részletezik:

14. táblázat

A StartDiagnosticSession kérésüzenet

A bájtok sorszáma | A paraméter neve | Hex érték | Rövidítés |

1 | Formátum-bájt - fizikai címzés | 80 | FMT |

2 | Célcím-bájt | EE | TGT |

3 | Forráscím-bájt | tt | SRC |

4 | Kiegészítő hosszbájt | 02 | LEN |

5 | StartDiagnosticSessionkérés-szolgáltatásazonosító | 10 | STDS |

6 | diagnosticSession = (a 17. táblázat egyik értéke) | xx | DS_... |

7 | Ellenőrző összeg | 00-FF | CS |

15. táblázat

A StartDiagnosticSession pozitív válaszüzenet

A bájtok sorszáma | A paraméter neve | Hex érték | Rövidítés |

1 | Formátum-bájt - fizikai címzés | 80 | FMT |

2 | Célcím-bájt | tt | TGT |

3 | Forráscím-bájt | EE | SRC |

4 | Kiegészítő hosszbájt | 02 | LEN |

5 | StartDiagnosticSessionpozitívválasz-szolgáltatásazonosító | 50 | STDSPR |

6 | DiagnosticSession = (megegyezik a 14. táblázat 6. bájtjának értékével) | xx | DS_... |

7 | Ellenőrző összeg | 00-FF | CS |

16. táblázat

A StartDiagnosticSession negatív válaszüzenet

A bájtok sorszáma | A paraméter neve | Hex érték | Rövidítés |

1 | Formátum-bájt - fizikai címzés | 80 | FMT |

2 | Célcím-bájt | tt | TGT |

3 | Forráscím-bájt | EE | SRC |

4 | Kiegészítő hosszbájt | 03 | LEN |

5 | Negatívválasz-szolgáltatásazonosító | 7F | NR |

6 | StartDiagnosticSessionkérés-szolgáltatásazonosító | 10 | STDS |

7 | ResponseCode = (subFunctionNotSupported [2] | 12 | RC_SFNS |

incorrectMessageLength [3] | 13 | RC_IML |

conditionsNotCorrect [4]) | 22 | RC_CNC |

8 | Ellenőrző összeg | 00-FF | CS |

5.1.3. A paraméterek meghatározása

A StartDiagnosticSession szolgáltatás a diagnosticSession (DS_) paramétert használja a szerver(ek) különleges viselkedésének kiválasztására. E dokumentumban a következő diagnosztikai szakaszok kerülnek meghatározásra:

17. táblázat

A diagnosticSession értékeinek meghatározása

Hex | Leírás | Rövidítés |

81 | StandardDiagnosticSession E diagnosztikai szakasz az 1. táblázat 4., "SD" oszlopában meghatározott összes szolgáltatás aktiválását engedélyezi. E szolgáltatások lehetővé teszik adatok leolvasását egy szerverről (JE). E diagnosztikai szakasz azt követően válik aktívvá, miután a kezdeményezés sikeresen befejeződik a kliens (vizsgálókészülék) és a szerver (JE) között. E diagnosztikai szakasz felülírható az e szakaszban meghatározott más diagnosztikai szakaszokkal. | SD |

85 | ECUProgrammingSession E diagnosztikai szakasz az 1. táblázat 6., "ECUPS" oszlopában meghatározott összes szolgáltatás aktiválását engedélyezi. E szolgáltatások támogatják a szerver (JE) memóriájának programozását. E diagnosztikai szakasz felülírható az e szakaszban meghatározott más diagnosztikai szakaszokkal. | ECUPS |

87 | ECUAdjustmentSession E diagnosztikai szakasz az 1. táblázat 5., "ECUAS" oszlopában meghatározott összes szolgáltatás aktiválását engedélyezi. E szolgáltatások támogatják a szerver (JE) input/output vezérlését. E diagnosztikai szakasz felülírható az e szakaszban meghatározott más diagnosztikai szakaszokkal. | ECUAS |

5.2. A SecurityAccess szolgáltatás

Kalibrálási adatok beírása vagy a kalibrálási input/output vonalhoz való hozzáférés csak akkor lehetséges, ha a JE KALIBRÁLÁSI üzemmódban van. Egy érvényes műhelykártya JE-be történő behelyezése mellett a JE-be be kell írni a megfelelő PIN-kódot ahhoz, hogy a KALIBRÁLÁSI üzemmódhoz való hozzáférés biztosítva legyen.

A SecutityAccess szolgáltatás lehetővé teszi a PIN-kód beírását és annak jelzését a vizsgálókészülék számára, hogy a JE KALIBRÁLÁSI üzemmódban van-e vagy sem.

A rendszer lehetővé teszi a PIN-kód más módon való betáplálását.

5.2.1. Az üzenetek leírása

A SecurityAccess szolgáltatás tartalmaz egy SecurityAccess "requestSeed" üzenetet, amelyet adott esetben egy SecurityAccess "sendKey" üzenet követ. A SecurityAccess szolgáltatást a StartDiagnosticSession szolgáltatást követően kell végrehajtani.

A vizsgálókészülék a SecurityAccess "requestSeed" üzenetet használja annak ellenőrzésére, hogy a járműegység készen áll-e a PIN-kód fogadására.

Ha a járműegység már KALIBRÁLÁSI üzemmódban van, akkor úgy válaszol a kérésre, hogy a SecurityAccess kérésre adott pozitív válasz szolgáltatás felhasználásával elküld egy "kezdeti értéket", amelynek értéke nagyobb, mint 0x0000.

Ha a járműegység készen áll a PIN-kód fogadására a műhelykártya ellenőrzése céljából, akkor úgy kell válaszolnia a kérésre, hogy a SecurityAccess kérésre adott pozitívválasz-szolgáltatás felhasználásával elküld egy "kezdeti értéket", amelynek értéke nagyobb, mint 0x0000.

Ha a járműegység nem áll készen arra, hogy fogadja a PIN-kódot a vizsgálókészüléktől, vagy azért, mert a behelyezett műhelykártya érvénytelen, vagy azért, mert nem illesztettek be műhelykártyát, vagy pedig azért, mert a járműegység arra számít, hogy más módon fogja megkapni a PIN-kódot, úgy negatív választ ad a kérésre a conditionsNotCorrectOrRequestSequenceError válaszkód beállításával.

Ezután a vizsgálókészülék - adott esetben - igénybe veszi a SecurityAccess "sendKey" üzenetet ahhoz, hogy a PIN-kódot továbbítsa a járműegységnek. Annak érdekében, hogy időt adjon a kártyahitelesítési folyamat végrehajtásához, a járműegység felhasználja a requestCorrectlyReceived-ResponsePending negatív válaszkódot a válaszadási idő meghosszabbításához. A maximális válaszadási idő azonban nem haladhatja meg az öt percet. Mihelyt a kért szolgáltatás befejeződik, a JE elküld egy pozitív válaszüzenetet vagy egy negatív válaszüzenetet az említett kódtól különböző válaszadási kóddal. A JE megismételheti a requestCorrectlyReceived-ResponsePending negatív válaszkódot, amíg a kért szolgáltatás végrehajtása be nem fejeződik, és amíg az utolsó válaszüzenet elküldése meg nem történik.

A járműegység csak akkor válaszol e kérdésre a SecurityAccess kérésre adott pozitívválasz-szolgáltatás felhasználásával, ha KALIBRÁLÁSI üzemmódban van.

A következő esetekben a járműegység negatív választ ad e kérésre a következőképpen beállított válaszadási kódokkal:

- subFunctionNot supported: az alfunkció paraméterének érvénytelen formátuma (accessType),

- conditionsNotCorrectOrRequestSequenceError: a járműegység nem áll készen a PIN-kód beírásának vételére,

- invalidKey: a PIN-kód érvénytelen, és nem lépték túl a PIN-ellenőrzési kísérletek számát,

- exceededNumberOfAttempts: a PIN-kód érvénytelen, és a PIN-ellenőrzési kísérletek számát túllépték,

- generalReject: A PIN-kód helyes, de a kölcsönös hitelesítés a műhelykártyával sikertelen volt.

5.2.2. Az üzenetek formátuma - SecurityAccess - requestSeed

A SecurityAccess "requestSeed" primitívek üzenetformátumait a következő táblázatok részletezik:

18. táblázat

SecurityAccess kérés - requestSeed üzenet

A bájtok sorszáma | A paraméter neve | Hex érték | Rövidítés |

1 | Formátum-bájt - fizikai címzés | 80 | FMT |

2 | Célcím-bájt | EE | TGT |

3 | Forráscím-bájt | tt | SRC |

4 | Kiegészítő hosszbájt | 02 | LEN |

5 | SecurityAccesskérés-szolgáltatásazonosító | 27 | SA |

6 | accessType - requestSeed | 7D | AT_RSD |

7 | Ellenőrző összeg | 00-FF | CS |

19. táblázat

SecurityAccess kérés - requestSeed pozitív válaszüzenet

A bájtok sorszáma | A paraméter neve | Hex érték | Rövidítés |

1 | Formátum-bájt - fizikai címzés | 80 | FMT |

2 | Célcím-bájt | tt | TGT |

3 | Forráscím-bájt | EE | SRC |

4 | Kiegészítő hosszbájt | 04 | LEN |

5 | SecurityAccesspozitívválasz-szolgáltatásazonosító | 67 | SAPR |

6 | accessType - requestSeed | 7D | AT_RSD |

7 | Magas seed | 00-FF | SEEDH |

8 | Alacsony seed | 00-FF | SEEDL |

9 | Ellenőrző összeg | 00-FF | CS |

20. táblázat

SecurityAccess negatív válaszüzenet

A bájtok sorszáma | A paraméter neve | Hex érték | Rövidítés |

1 | Formátum-bájt - fizikai címzés | 80 | FMT |

2 | Célcím-bájt | tt | TGT |

3 | Forráscím-bájt | EE | SRC |

4 | Kiegészítő hosszbájt | 03 | LEN |

5 | NegativeResponse-szolgáltatásazonosító | 7F | NR |

6 | SecurityAccesskérés-szolgáltatásazonosító | 27 | SA |

7 | responseCode = (conditionsNotCorrectOrRequestSequenceError | 22 | RC_CNC |

incorrectMessageLength) | 13 | RC_IML |

8 | Ellenőrző összeg | 00-FF | CS |

5.2.3. Az üzenetek formátuma - SecurityAccess - sendKey

A SecurityAccess "sendKey" primitívek üzenetformátumait az alábbi táblázatok részletezik:

21. táblázat

SecurityAccess kérés - sendKey üzenet

A bájtok sorszáma | A paraméter neve | Hex érték | Rövidítés |

1 | Formátum-bájt - fizikai címzés | 80 | FMT |

2 | Célcím-bájt | EE | TGT |

3 | Forráscím-bájt | tt | SRC |

4 | Kiegészítő hosszbájt | m+2 | LEN |

5 | SecurityAccesskérés-szolgáltatásazonosító | 27 | SA |

6 | accessType - sendKey | 7E | AT_SK |

7-(m+6) | Key 1 (Magas) | xx | KEY |

... | ... | |

Key m (alacsony, az "m" értéke legalább 4 és legfeljebb 8 lehet) | xx | |

m+7 | Ellenőrző összeg | 00-FF | CS |

22. táblázat

SecurityAccess - sendKey pozitív válaszüzenet

A bájtok sorszáma | A paraméter neve | Hex érték | Rövidítés |

1 | Formátum-bájt - fizikai címzés | 80 | FMT |

2 | Célcím-bájt | tt | TGT |

3 | Forráscím-bájt | EE | SRC |

4 | Kiegészítő hosszbájt | 02 | LEN |

5 | SecurityAccess pozitív válasz szolgáltatás azonosító | 67 | SAPR |

6 | accessType - sendKey | 7E | AT_SK |

7 | Ellenőrző összeg | 00-FF | CS |

23. táblázat

SecurityAccess negatív válaszüzenet

A bájtok sorszáma | A paraméter neve | Hex érték | Rövidítés |

1 | Formátum-bájt - fizikai címzés | 80 | FMT |

2 | Célcím-bájt | tt | TGT |

3 | Forráscím-bájt | EE | SRC |

4 | Kiegészítő hosszbájt | 03 | LEN |

5 | Negatívválasz-szolgáltatásazonosító | 7F | NR |

6 | SecurityAccesskérés-szolgáltatásazonosító | 27 | SA |

7 | ResponseCode = (generalReject | 10 | RC_GR |

subFunctionNotSupported | 12 | RC_SFNS |

incorrectMessageLength | 13 | RC_IML |

conditionsNotCorrectOrRequestSequenceError | 22 | RC_CNC |

invalidKey | 35 | RC_IK |

exceededNumberOfAttempts | 36 | RC_ENA |

requestCorrectlyReceived-ResponsePending) | 78 | RC_RCR_RP |

8 | Ellenőrző összeg | 00-FF | CS |

6. ADATÁTVITELI SZOLGÁLTATÁSOK

A rendelkezésre álló szolgáltatásokat a következő táblázat részletezi:

24. táblázat

Adatátviteli szolgáltatások

A szolgáltatás megnevezése | Leírás |

ReadDataByIdentifier | A kliens kéri egy rekord aktuális értékének átvitelét a recordDataIdentifier általi hozzáféréssel |

WriteDataByIdentifier | A kliens kéri egy rekord megírását a recordDataIdentifier általi hozzáféréssel |

6.1. ReadDataByIdentifier szolgáltatás

6.1.1. Az üzenetek leírása

A ReadDataByIdentifier szolgáltatást a kliens arra használja, hogy adatrekordértékeket kérjen egy szervertől. Az adatokat egy recordDataIdentifier azonosítja. A JE gyártója tartozik felelősséggel azért, hogy a szerver feltételei teljesüljenek e szolgáltatás végrehajtásakor.

6.1.2. Az üzenetek formátuma

A ReadDataIdentifier primitívek üzenetformátumait a következő táblázatok részletezik:

25. táblázat

ReadDataIdentifier kérésüzenet

A bájtok sorszáma | A paraméter neve | Hex érték | Rövidítés |

1 | Formátum-bájt - fizikai címzés | 80 | FMT |

2 | Célcím-bájt | EE | TGT |

3 | Forráscím-bájt | tt | SRC |

4 | Kiegészítő hosszbájt | 03 | LEN |

5 | ReadDataByIdentifier kérés szolgáltatás azonosító | 22 | RDBI |

6 és 7 | recordDataIdentifier = (a 28. táblázatból vett érték) | xxxx | RDI_... |

8 | Ellenőrző összeg | 00-FF | CS |

26. táblázat

ReadDataByIdentifier pozitív válaszüzenet

A bájtok sorszáma | A paraméter neve | Hex érték | Rövidítés |

1 | Formátum-bájt - fizikai címzés | 80 | FMT |

2 | Célcím-bájt | tt | TGT |

3 | Forráscím-bájt | EE | SRC |

4 | Kiegészítő hosszbájt | m+3 | LEN |

5 | ReadDataByIdentifier pozitívválasz-szolgáltatásazonosító | 62 | RDBIPR |

6 + 7 | recordDataIdentifier = (megegyezik a 25. táblázat 6. és 7. bájtjának értékével) | xxxx | RDI_... |

8 - m+7 | dataRecord() = (data1 | xx | DREC_DATA1 |

: | : | : |

datam) | xx | DREC_DATAm |

m+8 | Ellenőrző összeg | 00-FF | CS |

27. táblázat

ReadDataByIdentifier negatív válaszüzenet

A bájtok sorszáma | A paraméter neve | Hex érték | Rövidítés |

1 | Formátum-bájt - fizikai címzés | 80 | FMT |

2 | Célcím-bájt | tt | TGT |

3 | Forráscím-bájt | EE | SRC |

4 | Kiegészítő hosszbájt | 03 | LEN |

5 | NegativeResponse-szolgáltatásazonosító | 7F | NR |

6 | ReadDataByIdentifierkérés-szolgáltatásazonosító | 22 | RDBI |

7 | ResponseCode = (requestOutOfRange | 31 | RC_ROOR |

incorrectMessageLength | 13 | RC_IML |

conditionsNotCorrect) | 22 | RC_CNC |

8 | Ellenőrző összeg | 00-FF | CS |

6.1.3. A paraméterek meghatározása

A ReadDataByIdentifier kérésüzenetben szereplő recordDataIdentifier (RDI_) paraméter egy adattételt azonosít.

Az e dokumentumban meghatározott recordDataIdentifier értékeket az alábbi táblázat mutatja be.

A recordDataIdentifier táblázat négy oszlopból és több sorból áll.

- Az első oszlop (Hex) a harmadik oszlopban meghatározott recordDataIdentifierhez hozzárendelt "hex értéket" tartalmazza.

- A második oszlop (Adatelem) meghatározza az 1. függeléknek azon adatelemét, amelyen a recordDataIdentifier alapul (adott esetben konvertálás szükséges).

- A harmadik oszlop (Leírás) meghatározza a megfelelő recordDataIdentifier nevét.

- A negyedik oszlop (Rövidítés) meghatározza az e recordDataIdentifier-hez tartozó rövidítést.

28. táblázat

A recordDataIdentifier értékek meghatározása

Hex | Adatelem | A recordDataIdentifier megnevezése (a formátumot lásd a 8.2. szakaszban) | Rövidítés |

F90B | CurrentDateTime | TimeDate | RDI_TD |

F912 | HighResOdometer | HighResolutionTotalVehicleDistance | RDI_HRTVD |

F918 | K-ConstantOfRecordingEquipment | Kfactor | RDI_KF |

F91C | L-TyreCircumference | LfactorTyreCircumference | RDI_LF |

F91D | W-VehicleCharacteristicConstant | WvehicleCharacteristicFactor | RDI_WVCF |

F921 | TyreSize | TyreSize | RDI_TS |

F922 | nextCalibrationDate | NextCalibrationDate | RDI_NCD |

F92C | SpeedAuthorised | SpeedAuthorised | RDI_SA |

F97D | vehicleRegistrationNation | RegisteringMemberState | RDI_RMS |

F97E | VehicleRegistrationNumber | VehicleRegistrationNumber | RDI_VRN |

F190 | VehicleIdentificationNumber | VIN | RDI_VIN |

A dataRecord (DREC_) paramétert a ReadDataByIdentifier pozitív válaszüzenet használja a recordDataIdentifier által meghatározott adatrekord érték közlésére a kliens (vizsgálókészülék) felé. Az adatformátumokat a 8. szakasz határozza meg. A felhasználó választása szerint egyéb dataRecords paramétereket, mint a JE különleges input, belső és output adatait is alkalmazni lehet, de ezeket e dokumentum nem határozza meg.

6.2. WriteDataByIdentifier szolgáltatás

6.2.1. Az üzenetek leírása

A WriteDataByIdentifier szolgáltatást a kliens arra használja, hogy adatrekordértékeket írjon fel a szerverre. Az adatokat a recordDataIdentifier azonosítja. A JE gyártója tartozik felelősséggel azért, hogy a szerver feltételei teljesüljenek e szolgáltatás végrehajtásakor. A 28. táblázatban felsorolt paraméterek aktualizálásához a JE-nek KALIBRÁLÁS üzemmódban kell lennie.

6.2.2. Az üzenetek formátuma

A WriteDataByIdentifier primitívek üzenetformátumait az alábbi táblázatok részletezik:

29. táblázat

WriteDataByIdentifier kérésüzenet

A bájtok sorszáma | A paraméter neve | Hex érték | Rövidítés |

1 | Formátum-bájt - fizikai címzés | 80 | FMT |

2 | Célcím-bájt | EE | TGT |

3 | Forráscím-bájt | tt | SRC |

4 | Kiegészítő hosszbájt | m+3 | LEN |

5 | WriteDataByIdentifier kérés szolgáltatás azonosító | 2E | WDBI |

6 és 7 | recordDataIdentifier = (a 28. táblázatból vett érték) | xxxx | RDI_... |

8-tól m+7-ig | dataRecord() = (data1 | xx | DREC_DATA1 |

: | : | : |

datam) | xx | DREC_DATAm |

m+8 | Ellenőrző összeg | 00-FF | CS |

30. táblázat

WriteDataByIdentifier pozitív válaszüzenet

A bájtok sorszáma | A paraméter neve | Hex érték | Rövidítés |

1 | Formátum-bájt - fizikai címzés | 80 | FMT |

2 | Célcím-bájt | tt | TGT |

3 | Forráscím-bájt | EE | SRC |

4 | Kiegészítő hosszbájt | 03 | LEN |

5 | WriteDataByIdentifierpozitívválasz-szolgáltatásazonosító | 6E | WDBIPR |

6 és 7 | recordDataIdentifier = (megegyezik a 29. táblázat 6. és 7. bájtjának értékével) | xxxx | RDI_... |

8 | Ellenőrző összeg | 00-FF | CS |

31. táblázat

WriteDataByIdentifier negatív válaszüzenet

A bájtok sorszáma | A paraméter neve | Hex érték | Rövidítés |

1 | Formátum-bájt - fizikai címzés | 80 | FMT |

2 | Célcím-bájt | tt | TGT |

3 | Forráscím-bájt | EE | SRC |

4 | Kiegészítő hosszbájt | 03 | LEN |

5 | NegativeResponse-szolgáltatásazonosító | 7F | NR |

6 | WriteDataByIdentifier kérés szolgáltatás azonosító | 2E | WDBI |

7 | ResponseCode = (requestOutOfRange | 31 | RC_ROOR |

incorrectMessageLength | 13 | RC_IML |

conditionsNotCorrect) | 22 | RC_CNC |

8 | Ellenőrző összeg | 00-FF | CS |

6.2.3. A paraméterek meghatározása

A recordDataIdentifier (RDI_) paramétert a 28. táblázat határozza meg.

A dataRecord (DREC_) paramétert a WriteDataByIdentifier kérésüzenet arra használja, hogy közölje a szerverrel (JE) a recordDataIdentifier által azonosított adatrekord értékeket. Az adatok formátumait a 8. szakasz részletezi.

7. A VIZSGÁLATI IMPULZUSOK ELLENŐRZÉSE - INPUT/OUTPUT ELLENŐRZŐ FUNKCIONÁLIS EGYSÉG

A rendelkezésre álló szolgáltatásokat az alábbi táblázat részletezi:

32. táblázat

Input/Output ellenőrzési funkcionális egység

A szolgáltatás megnevezése | Leírás |

InputOutputControlByIdentifier | A kliens kéri a szerverre jellemző inputok/outputok ellenőrzését |

7.1. InputOutputControlByIdentifier szolgáltatás

7.1.1. Az üzenetek leírása

Az előlapon található konnektoron keresztüli kapcsolat lehetővé teszi a vizsgálati impulzusok ellenőrzését vagy megfigyelését egy megfelelő vizsgálókészüléken keresztül.

E kalibrálási I/O jelvonal konfigurálható egy K-vonali paranccsal, az InputOutputControlByIdentifier szolgáltatás felhasználásával a kívánt input vagy output funkciónak a kérdéses vonalhoz történő kiválasztásához. A vonal rendelkezésre álló állapotai a következők:

- dezaktivált,

- speedSignalInput, ahol a kalibrálási I/O jelvonalat egy sebességjel (vizsgálati jel) bevitelére kell használni, kicserélve így a mozgásérzékelő sebességjelét.

- realTimeSpeedSignalOutputSensor, ahol a kalibrálási I/O jelvonalat a mozgásértékelő sebességjelének kimenetére kell használni.

- RTCOutput, ahol a kalibrálási I/O jelvonalat az UTC órajel kimenetére kell használni.

A vonal állapotának konfigurálásához a járműegységnek beállítási szakaszban kell lennie, és azt a KALIBRÁLÁSI üzemmódba kell állítani. A beállítási szakaszból vagy a KALIBRÁLÁSI üzemmódból való kilépésnél a járműegység gondoskodik arról, hogy a kalibrálási I/O jelvonal visszatérjen a "dezaktivált" (alapértelmezett) állapotba.

Amennyiben sebességimpulzusok érkeznek a JE valós idejű sebességjel input vonalára, mialatt az I/O jelvonal inputra van állítva, úgy a kalibrálási I/O jelvonalat át kell állítani outputra, vagy vissza kell állítani a dezaktivált állapotba.

A szekvenciának a következőnek kell lennie:

- a kommunikáció létrehozása a StartCommunication szolgáltatással.

- beállítási szakasz megnyitása a StartDiagnosticSession szolgáltatással és a KALIBRÁLÁSI üzemmódba történő belépés (a két művelet sorrendjének nincs jelentősége).

- az InputOutputControlByIdentifier szolgáltatással át kell állni output állapotra.

7.1.2. Az üzenetek formátuma

Az InputOutputControlByidentifier primitivek üzenetformáit az alábbi táblázatok részletezik:

33. táblázat

InputOutputControlByIdentifier kérésüzenet

Note:

Megjegyzés: A controlState paraméter csak bizonyos esetekben szerepel (lásd a 7.1.3.).

A bájtok sorszáma | A paraméter neve | Hex érték | Rövidítés |

1 | Formátum-bájt - fizikai címzés | 80 | FMT |

2 | Célcím-bájt | EE | TGT |

3 | Forráscím-bájt | tt | SRC |

4 | Kiegészítő hosszbájt | xx | LEN |

5 | InputOutputControlByIdentifierkérés-szolgáltatásazonosító | 2F | IOCBI |

6 és 7 | InputOutputIdentifier = (CalibrationInputOutput) | F960 | IOI_CIO |

8 vagy 8-tól 9-ig | ControlOptionRecord = ( | | COR_... |

inputOutputControlParameter - a 36. táblázat egyik értéke | xx | IOCP_... |

controlState - a 38. táblázat egyik értéke (lásd a lenti megjegyzést)) | xx | CS_... |

9 vagy 10 | Ellenőrző összeg | 00-FF | CS |

34. táblázat

InputOutputControlByIdentifier pozitív válaszüzenet

A bájtok sorszáma | A paraméter neve | Hex érték | Rövidítés |

1 | Formátum-bájt - fizikai címzés | 80 | FMT |

2 | Célcím-bájt | tt | TGT |

3 | Forráscím-bájt | EE | SRC |

4 | Kiegészítő hosszbájt | xx | LEN |

5 | InputOutputControlByIdentifierpozitívválasz-szolgáltatásazonosító | 6F | IOCBIPR |

6 és 7 | InputOutputIdentifier = (CalibrationInputOutput) | F960 | IOI_CIO |

8 vagy 8-tól 9-ig | controlStatusRecord = ( | | CSR_ |

inputOutputControlParameter (megegyezik a 33. táblázat 8. bájtjának értékével) | xx | IOCP_... |

controlState (megegyezik a 33. táblázat 9. bájtjának értékével) | xx | CS_... |

9 vagy 10 | Ellenőrző összeg | 00-FF | CS |

35. táblázat

InputOutputControlByIdentifier negatív válaszüzenet

A bájtok sorszáma | A paraméter neve | Hex érték | Rövidítés |

1 | Formátum-bájt - fizikai címzés | 80 | FMT |

2 | Célcím-bájt | tt | TGT |

3 | Forráscím-bájt | EE | SRC |

4 | Kiegészítő hosszbájt | 03 | LEN |

5 | NegativeResponse-szolgáltatásazonosító | 7F | NR |

6 | InputOutputControlByIdentifierkérés-szolgáltatásazonosító | 2F | IOCBI |

7 | responseCode = ( | | |

incorrectMessageLength | 13 | RC_IML |

conditionsNotCorrect | 22 | RC_CNC |

requestOutOfRange | 31 | RC_ROOR |

deviceControlLimitsExceeded) | 7A | RC_DCLE |

8 | Ellenőrző összeg | 00-FF | CS |

7.1.3. A paraméterek definíciója

Az inputOutputControlParameter (IOCP_) paramétert a következő táblázat határozza meg:

36. táblázat

Az inputOutputControlParameter értékeinek meghatározása

Hex | Leírás | Rövidítés |

00 | ReturnControlToECU Ezen érték azt jelezi a szerver (JE) felé, hogy a vizsgálókészülék már nem vezérli a kalibrálási I/O jelvonalat. | RCTECU |

01 | ResetToDefault Ezen érték azon kérést jelzi a szerver (JE) felé, hogy a kalibrálási I/O jelvonalat vissza kell állítani az alapértelmezett állapotába. | RTD |

03 | ShortTermAdjustment Ezen érték azon kérést jelzi a szerver (JE) felé, hogy a kalibrálási I/O jelvonalat be kell állítani a controlState paraméter által tartalmazott értékre. | STA |

A ControlState paraméter csak akkor jelenik meg, ha az inputOutputControlParameter ShortTermAdjustment értékre van beállítva; a következő értékek lehetségesek:

37. táblázat

A controlState értékek meghatározása

Üzemmód | Hex érték | Leírás |

Dezaktiválás | 00 | Az I/O vonal dezaktivált (alapértelmezett állapot) |

Aktiválás | 01 | A kalibrálási I/O vonal speedSignalInputként aktiválva |

Aktiválás | 02 | A kalibrálási I/O vonal realTimeSpeedSignalOutputSensorként aktiválva |

Aktiválás | 03 | A kalibrálási I/O vonal RTCOutputként aktiválva |

8. ADATREKORD-FORMÁTUMOK

E szakasz a következőket részletezi:

- általános szabályok, amelyeket azon paraméterek tartományaira kell alkalmazni, amelyeket a járműegységről átvisznek a vizsgálókészülékre,

- azon formátumok, amelyeket a 6. szakaszban leírt Adatátviteli Szolgáltatások útján továbbított adatok esetében használni kell.

A JE támogatja az összes azonosított paramétert.

Azon adatoknak, amelyeket a JE-ről átvisznek a vizsgálókészülékre a kérésüzenetre adott válaszként, mért adatoknak kell lenniük (vagyis a kért paraméter aktuális értéke, amint azt a JE mérte vagy megfigyelte).

8.1. Az átvitt paraméterek tartományai

A 38. táblázat meghatározza azon tartományokat, amelyeket fel kell használni az átvitt paraméterek érvényességének megállapításához.

A "hibajelző" tartományban szereplő értékek lehetővé teszik a járműegység számára annak azonnali jelzését, hogy az adott pillanatban nem állnak rendelkezésre érvényes paraméteradatok a menetíró készülék bizonyos típusú hibái miatt.

A "nem áll rendelkezésre" tartományban szereplő értékek lehetővé teszik a járműegység számára egy olyan üzenet továbbítását, amely tartalmaz egy olyan paramétert, amely nem áll rendelkezésre vagy nem támogatott ezen modulban. A "nem kért" tartományban szereplő értékek lehetővé teszik a járműegység számára egy parancsüzenet továbbítását, és azon paraméterek meghatározását, amelyekre a fogadó eszköznek nem kell válaszolnia.

Amennyiben valamely összetevő elem hibája megakadályozza az egyik paraméterre vonatkozó érvényes adatok átvitelét, úgy a 38. táblázatban leírt hibajelzőt kell használni a kérdéses paraméter adatai helyett. Ha azonban a mért vagy számított adatok olyan értéket adnak meg, amely érvényes ugyan, de amely e paraméter meghatározott tartományán kívül esik, úgy nem kell használni a hibajelzőt. Az adatokat a megfelelő minimális vagy maximális paraméterérték felhasználásával kell továbbítani.

38. táblázat

dataRecords tartományok

A tartomány megnevezése | 1 bájt (Hex érték) | 2 bájt (hex érték) | 4 bájt (Hex érték) | ASCII |

Érvényes jel | 00-tól FA-ig | 0000-FAFF | 00000000-FAFFFFFF | 1-254 |

Paraméter-specifikus indikátor | FB | FB00-FBFF | FB000000-FBFFFFFF | Nincs |

Jövőbeni indikátor bitek számára fenntartott tartomány | FC-től FD-ig | FC00-FDFF | FC000000-FDFFFFFF | Nincs |

Hibajelzés | FE | FE00-FEFF | FE000000-FEFFFFFF | 0 |

Nem áll rendelkezésre vagy nem kért | FF | FF00-FFFF | FF000000-FFFFFFFF | FF |

Az ASCII-ben kódolt paraméterek esetében a "*" ASCII karaktert határolójelként kell fenntartani.

8.2. dataRecords formátum

Az alábbi, 40-44. táblázatok részletezik azon formátumokat, amelyeket a ReadDataByIdentifier és a WriteDataByIdentifier szolgáltatásokon keresztül fel kell használni.

A 40. táblázat közli a recordDataIdentifier által meghatározott egyes paraméterek hosszát, felbontását és működési tartományát:

39. táblázat

dataRecords formátumok

A paraméter megnevezése | Az adat hossza (bájtok) | Felbontás | Működési tartomány |

TimeDate | 8 | További részletekért lásd a 40. táblázatot |

HighResolutionTotalVehicleDistance | 4 | 5 m/bit nyereség, 0 m eltolási érték | 0-tól + 21055406 km |

Kfactor | 2 | 0,001 impulzus/m/bit nyereség eltolási érték 0 | 0-tól 64,255 impulzus/m |

LfactorTyreCircumference | 2 | 0,123 10-3/bit nyereség 0 eltolási érték | 0-tól 8031 m |

WvehicleCharacteristicFactor | 2 | 0,001 impulzus/m/bit nyereség eltolási érték 0 | 0-tól 64,255 impulzus/m |

TyreSize | 15 | ASCII | ASCII |

NextCalibrationDate | 3 | További részletekért lásd a 41. táblázatot |

SpeedAuthorised | 2 | 1/256 km/h/bit nyereség, 0 eltolási érték | 0-tól 250996 km/h |

RegisteringMemberState | 3 | ASCII | ASCII |

VehicleRegistrationNumber | 14 | További részletekért lásd a 44. táblázatot |

VIN | 17 | ASCII | ASCII |

A 40. táblázat részletezi a TimeDate paraméter különféle bájtjainak formátumait:

40. táblázat

A TimeDate részletes formátuma (recordDataIdentifier értéke F00B)

Bájt | A paraméter meghatározása | Felbontás | Működési tartomány |

1 | Másodpercek | 0,25 s/bit nyereség, 0 s eltolási érték | 0-tól 59,75 s |

2 | Percek | 1 min/bit nyereség, 0 min eltolási érték | 0-tól 59 min |

3 | Órák | 1 h/bit nyereség, 0 h eltolási érték | 0-tól 23 h |

4 | Hónap | 1 hónap/bit nyereség, 0 hónap eltolási érték | 1-től 12 hónap |

5 | Nap | 0,25 nap/bit nyereség 0 nap eltolási érték (lásd az alábbi 41. táblázathoz fűzött megjegyzést) | 0,25-től 31,75 nap |

6 | Év | 1 év/bit nyereség +1985 év eltolási érték (lásd alább a 41. táblázat megjegyzését) | 1985-től 2235 év |

7 | Percek helyi eltolási értéke | 1 perc/bit nyereség, −125 min eltolási érték | −59-től 59 perc |

8 | Órák helyi eltolási értéke | 1 h/bit nyereség, −125 eltolási érték | −23-tól + 23 óra |

A 41. táblázat részletezi a NextCalibrationDate paraméter különféle bájtjainak formátumait:

41. táblázat

A NextCalibrationDate részletes formátuma (recordDataIdentifier értéke F022)

Megjegyzés a "nap" paraméter használatáról:

1. A 0 dátumérték érvénytelen. Az 1, 2, 3, és 4 értékeket a hónap első napjának azonosítására kell használni; az 5, 6, 7 és 8 értékek a hónap második napjának azonosítására szolgálnak stb.

2. E paraméter nem befolyásolja és nem változtatja meg a fenti óraparamétert.

Megjegyzés az "év" paraméter használatáról:

A 0 érték az 1985. évre vonatkozik; az 1 érték az 1986. évre vonatkozik stb.

Bájt | A paraméter meghatározása | Felbontás | Működési tartomány |

1 | Hónap | 1 hónap/bit nyereség, 0 hónap eltolási érték | 1-től 12 hónap |

2 | Nap | 0,25 nap/bit nyereség, 0 nap eltolási érték (lásd az alábbi megjegyzést) | 0,25-től 31,75 nap |

3 | Év | 1 év/bit nyereség, +1985 év eltolási érték (lásd az alábbi megjegyzést) | 1985-től 2235 év |

A 42. táblázat részletezi a VehicleRegistrationNumber paraméter különféle bájtjainak formátumait:

42. táblázat

A VehicleRegistrationNumber részletes formátuma (recordDataIdentifier értéke F07E)

Bájt | A paraméter meghatározása | Felbontás | Működési tartomány |

1 | Kódlap (az 1. függeléknek megfelelően) | ASCII | 01-0A |

2-től 14-ig | A jármű rendszáma (az 1. függeléknek megfelelően) | ASCII | ASCII |

9. függelék

TÍPUSJÓVÁHAGYÁS - A MINIMÁLISAN MEGKÖVETELT VIZSGÁLATOK FELSOROLÁSA

TARTALOM

1. Bevezetés ...

1.1. Típusjóváhagyás ...

1.2. Hivatkozások ...

2. A járműegység működési vizsgálatai ...

3. A mozgásérzékelő működési vizsgálatai ...

4. A tachográf kártyák működési vizsgálatai ...

5. Együttműködési képességi vizsgálatok ...

1. BEVEZETÉS

1.1. Típusjóváhagyás

A menetíró készülékkel (vagy alkatrészével) vagy a tachográf-kártyával kapcsolatos EGK jóváhagyás a következő tanúsításokon alapszik:

- valamely ITSEC hatóság által az e melléklet 10. függelékének teljes mértékben megfelelő biztonsági célhoz képest elvégzett biztonsági tanúsítás,

- valamely tagállami hatóság által elvégzett működési tanúsítás, amely igazolja, hogy a vizsgálat alá vont készülék teljesíti az e mellékletben szereplő követelményeket az elvégzett funkciók, a mérési pontosság és a környezetvédelmi jellemzők tekintetében,

- valamely illetékes szerv által elvégzett együttműködési képességi tanúsítás, amely igazolja, hogy a menetíró készülék (vagy tachográf-kártya) teljes mértékben képes együttműködni a szükséges tachográfkártya- (vagy menetírókészülék-) modellekkel (lásd e melléklet VIII. fejezete).

E függelék meghatározza azon vizsgálati követelményeket, amelyeket valamely tagállam illetékes hatóságainak a funkcionális vizsgálatok, illetve az illetékes szervnek az együttműködési képességi vizsgálatok során minimálisan el kell végeznie. A vizsgálatok elvégzése során követendő eljárások és a vizsgálatok típusai további részletezésre nem kerülnek.

E függelék nem foglalkozik a biztonsági tanúsítás különféle szempontjaival. Ha bizonyos típus-jóváhagyási vizsgálatokat a biztonsági értékelési és tanúsítási eljárás során végeznek el, e vizsgálatokat nem szükséges megismételni. Ebben az esetben csak e biztonsági vizsgálatok eredményeit kell ellenőrizni. Információs célokból "*" jelzi e függelékben azon követelményeket, amelyeket a biztonsági tanúsítás során várhatóan meg kell vizsgálni (vagy amelyek a végrehajtandó vizsgálatokkal szoros kapcsolatban vannak).

E függelék külön tárgyalja a mozgásérzékelőnek és a járműegységnek mint a menetíró készülék részegységeinek típusjóváhagyását. Nem szükséges az együttműködési képesség megléte az összes mozgásérzékelő-típus és az összes járműtípus között, ezért a mozgásérzékelő jóváhagyása csak a járműegység típusjóváhagyásával együtt adható meg és fordítva.

1.2. Hivatkozások

E függelék az alábbi hivatkozásokat használja:

IEC 68-2-1 Környezeti vizsgálat - 2. rész: Vizsgálatok - A. Vizsgálatok: Hideg. 1990. + 2. módosítás: 1994.

IEC 68-2-2 Környezeti vizsgálat - 2. rész: Vizsgálatok - B. Vizsgálatok: Száraz hő. 1974. + 2. módosítás: 1994.

IEC 68-2-6 Alapvető környezeti vizsgálati eljárások -Vizsgálati eljárások - Fc. Teszt és útmutatás: Vibrálás (szinuszos). 6. kiadás: 1985.

IEC 68-2-14 Alapvető környezeti vizsgálati eljárások - Vizsgálati eljárások - N. Teszt : Hőmérsékletváltozás. 1. módosítás: 1986.

IEC 68-2-27 Alapvető környezeti vizsgálati eljárások - Vizsgálati eljárások - Ea. Teszt és útmutatás: Ütés. 3. kiadás: 1987.

IEC 68-2-30 Alapvető környezeti vizsgálati eljárások - Vizsgálati eljárások - Db. Teszt és útmutatás: Nedves hő, ciklikus (12 + 12 órás ciklus). 1. módosítás: 1985.

IEC 68-2-35 Alapvető környezeti vizsgálati eljárások - Vizsgálati eljárások - Fda. Teszt: Széles sávú véletlenszerű vibrálás - Magas megismételhetőség. 1. módosítás: 1983.

IEC 529 A burkolatok által biztosított védelem mértéke (IP kód). 2. kiadás: 1989.

IEC 61000-4-2 Elektromágneses kompatibilitás (EMC) - Vizsgálati és mérési technikák - Elektromos kisülés elleni védettség vizsgálata: 1995/1. Módosítás: 1998.

ISO 7637-1 Közúti járművek - Az áramvezetés és összekapcsolás által okozott elektromos zavar - 1. rész: Személygépkocsik és könnyű haszongépjárművek 12 V névleges tápfeszültséggel - Átmeneti elektromos vezetés csak a tápvezetékek mentén. 2. kiadás: 1990.

ISO 7637-2 Közúti járművek - Az áramvezetés és összekapcsolás által okozott elektromos zavar - 2. rész: Személygépkocsik és könnyű haszongépjárművek 24 V névleges tápfeszültséggel - Átmeneti elektromos vezetés csak a tápvezetékek mentén. 2. kiadás: 1990.

ISO 7637-3 Közúti járművek - Az áramvezetés és összekapcsolás által okozott elektromos zavar - 3. rész: Járművek 12 V vagy 24 V tápfeszültséggel - Átmeneti elektromos vezetés a nem tápvezetéknek számító vezetékek kapacitív és induktív csatolásai mellett. Első kiadás: 1995 + 1. korr.: 1995.

ISO/IEC 7816-1 Azonosító kártyák - Integrált áramköri kártyák érintkezőkkel - 1. rész: Fizikai jellemzők. 1. kiadás: 1998.

ISO/IEC 7816-2 Információtechnológia - Azonosító kártyák - Integrált áramköri kártyák érintkezőkkel - 2. rész: Az érintkezők mérete és helye. Első kiadás: 1999.

ISO/IEC 7816-3 Információtechnológia - Azonosító kártyák - Integrált áramköri kártyák érintkezőkkel - 3. rész: Elektronikus jelek és átviteli protokoll. 2. kiadás: 1997.

ISO/IEC 10373 Azonosító kártyák - Vizsgálati módszerek. Első kiadás: 1993.

2. A JÁRMŰEGYSÉG MŰKÖDÉSI VIZSGÁLATAI

Szám | Vizsgálat | Leírás | Kapcsolódó követelmények |

1. | Adminisztratív vizsgálat |

1.1. | Dokumentáció | A dokumentáció helyessége | |

1.2. | Gyártói vizsgálati eredmények | Az integráció során elvégzett gyártói vizsgálat eredménye. Kimutatások papíron | 070, 071, 073 |

2. | Szemle |

2.1. | A dokumentációnak való megfelelés | |

2.2. | Azonosító/jelzések | 168, 169 |

2.3. | Anyagok | 163-167 |

2.4 | Plombálás | 251 |

2.5. | Külső felületek | |

3. | Működési vizsgálatok |

3.1. | Elérhető funkciók | 002, 004, 244 |

3.2. | Üzemmódok | 006*, 007*, 008*, 009*, 106, 107 |

3.3. | Funkciók és adathozzáférési jogok | 010*, 011*, 240, 246, 247 |

3.4. | A kártyabehelyezés és -kivétel figyelése | 013, 014, 015*, 016*, 106 |

3.5. | Sebesség és távolságmérés | 017-026 |

3.6. | Időmérés (20 °C mellett elvégzett vizsgálat) | 027-032 |

3.7. | A járművezetői tevékenység figyelése | 033-043, 106 |

3.8. | A járművezetési állapot figyelése | 044, 045, 106 |

3.9. | Kézi betáplálás | 046-050b |

3.10. | A vállalkozási lezárás kezelése | 051-055 |

3.11. | Ellenőrzési tevékenység figyelése | 056, 057 |

3.12. | Események illetve hibák észlelése | 059-069, 106 |

3.13. | A járműegység azonosító adatai | 075*, 076*, 079 |

3.14. | A járművezetői kártya behelyezési és kivételi adatai | 081*-083* |

3.15. | A járművezetői tevékenység adatai | 084*-086* |

3.16. | A helyekre vonatkozó adatok | 087*-089* |

3.17. | A kilométer-számláló adatai | 090*-092* |

3.18. | Részletes sebességadatok | 093* |

3.19. | Eseményekkel kapcsolatos adatok | 094*, 095 |

3.20. | Hibákkal kapcsolatos adatok | 096* |

3.21. | Kalibrálási adatok | 097*, 098* |

3.22. | Időbeállítási adatok | 100*, 101* |

3.23. | Ellenőrző tevékenységgel kapcsolatos adatok | 102*, 103* |

3.24. | A vállalkozási lezárással kapcsolatos adatok | 104* |

3.25. | Tevékenységekre vonatkozó adatok letöltése | 105* |

3.26. | Különleges körülményekkel kapcsolatos adatok | 105a*, 105b* |

3.27. | Rögzítés és tárolás a tachográf-kártyán | 108, 109*, 109a*, 110*, 111, 112 |

3.28. | Kijelzés | 072, 106, 113-128, PIC_001, DIS_001 |

3.29. | Nyomtatás | 072, 106, 129-138, PIC_001, PRT_001- PRT_012 |

3.30. | Figyelmeztetés | 106, 139-148, PIC_001 |

3.31. | Adatok letöltése külső adathordozóra | 072, 106, 149-151 |

3.32. | Adatok kimentése külső kiegészítő eszközre | 152, 153 |

3.33. | Kalibrálás | 154*, 155*, 156*, 245 |

3.34. | Időbeállítás | 157*, 158* |

3.35. | A kiegészítő funkciók zavarmentessége | 003, 269 |

4. | Környezeti vizsgálatok |

4.1. | Hőmérséklet | Működésellenőrzés az alábbiak révén: IEC 68-2-1, Ad. teszt, 72 órás vizsgálati időtartammal alacsony hőmérsékleten (−20 °C); 1 óra üzemelés, 1 óra üzemszünet,IEC 68-2-2, Bd. teszt, 72 órás vizsgálati időtartammal magas hőmérsékleten (+ 70 °C ); 1 óra üzemelés, 1 óra üzemszünet,Hőmérsékleti ciklusok: Ellenőrizni kell, hogy a járműegység ellenáll-e a környezeti hőmérséklet gyors megváltozásának az IEC 68-2-14 Na. teszt végrehajtása során, 20 ciklus, mindegyik esetében a hőmérséklet a legalacsonyabb (− 20 °C) és a legmagasabb (+ 70 °C) érték között ingadozik, és 2 órán keresztül marad a legalacsonyabb, illetve a legmagasabb hőmérsékleten. Csökkentett számú vizsgálat végezhető el (a táblázat 3. részében meghatározottak közül) a legalacsonyabb és a legmagasabb feltüntetett hőmérsékleten és a hőmérsékleti ciklusok alatt. | 159 |

4.2. | Páratartalom | Ellenőrizni kell, hogy a készülék ellenáll-e a ciklikus párásodásnak (hőellenállási vizsgálat) az IEC 68-2-30 Db. teszt végrehajtása során, hat darab 24 órás ciklus, valamennyi hőmérséklet + 25 °C és + 55 °C között váltakozik, a relatív páratartalom pedig + 25 °C mellett 97 %, ami + 55 °C-on 93 %-nak felel meg. | 160 |

4.3. | Rezgés | 1.Szinuszos rezgés:Ellenőrizni kell, hogy a járműegység ellenáll-e az alábbi jellemzőkkel rendelkező szinuszos rezgésnek:állandó kilengés 5 és 11 Hz között: 10 mm-es csúcsállandó gyorsítás 11 és 300 Hz között: 5 gE követelmény ellenőrzése az IEC 68-2-6 Fc. tesztje révén történik, e vizsgálat minimális időtartama 3 × 12 óra (tengelyenként 12 óra)2.Véletlenszerű rezgés:Ellenőrizni kell, hogy a járműegység ellenáll-e az alábbi jellemzőkkel rendelkező véletlenszerű rezgésnek:frekvencia: 5-150 Hz, szint: 0,02 g2/HzE követelmény ellenőrzése az IEC 68-2-35 Ffda. tesztje révén történik, e vizsgálat minimális időtartama 3 × 12 óra (tengelyenként 12 óra), 1 óra üzem, 1 óra üzemszünetA fent leírt két vizsgálatot a tesztelt készüléktípus két különböző mintáján kell elvégezni | 163 |

4.4. | Víz és idegen anyag elleni védelem | Ellenőrizni kell, hogy a járműegység IEC 529 szerinti védelmi indexe legalább IP 40, amennyiben üzemi körülmények között a járműbe szerelik. | 164, 165 |

4.5. | Túlfeszültség-védelem | Ellenőrizni kell, hogy a járműegység ellenáll-e az alábbi feszültségeknek: 24 V-os modellek: 34 V + 40 °C mellett 1 órán keresztül12 V-os modellek: 17 V + 40 °C mellett 1 órán keresztül | 161 |

4.6. | Fordított polaritás elleni védelem | Ellenőrizni kell, hogy a járműegység ellenáll-e az áramellátás megfordításának | 161 |

4.7. | Rövidzárlat-védelem | Ellenőrizni kell, hogy a bemeneti-kimeneti jelek védettek-e az áramellátás felőli rövidzárlattal és a földzárlattal szemben | 161 |

5. | EMC vizsgálatok |

5.1. | Sugárzás-kibocsátás és szuszceptibilitás | a 95/54/EGK irányelv betartása | 162 |

5.2. | Elektrosztatikus kisülés | az IEC 61000-4-2 betartása, ±2 kV (1. szint) | 162 |

5.3. | Vezetett átmeneti szuszceptibilitás az áramellátáson | A 24 V-os modellek esetében: az ISO 7637-2 betartása: 1a. impulzus: Vs = - 100 V, Ri = 10 ohm2. impulzus: Vs = + 100 V, Ri = 10 ohm3a. impulzus: Vs = - 100 V, Ri = 50 ohm3b. impulzus: Vs = + 100 V, Ri = 50 ohm4. impulzus: Vs = - 16 V Va = - V, t6 = 100 ms5. impulzus: Vs = + 120 V, Ri = 2,2 ohm, td = 250 msA 12 V-os modell esetében: az ISO 7637-1 betartása: 1. impulzus: Vs = - 100 V, Ri = 10 ohm2. impulzus: Vs = + 100 V, Ri = 10 ohm3a. impulzus: Vs = − 100 V, Ri = 50 ohm3b. impulzus: Vs = + 100 V, Ri = 50 ohm4. impulzus: Vs = − 6 V Va = − V, t6 = 15 ms5. impulzus: Vs = + 65 V, Ri = 3 ohm, td = 100 msAz 5. impulzust csak azon járműegységeken kell tesztelni, amelyeket olyan járművekbe szerelnek be, amelyeken nem valósítottak meg közös külső túlterhelés-védelmet. | 162 |

3. A MOZGÁSÉRZÉKELŐ MŰKÖDÉSI VIZSGÁLATAI

Szám | Vizsgálat | Leírás | Kapcsolódó követelmények |

1. | Adminisztratív vizsgálat |

1.1. | Dokumentáció | A dokumentáció helyessége | |

2. | Szemle |

2.1. | A dokumentációnak való megfelelés | |

2.2. | Azonosítás/jelzések | 169, 170 |

2.3. | Anyagok | 163-167 |

2.4. | Plombálás | 251 |

3. | Működési vizsgálatok |

3.1. | Az érzékelő azonosító adatai | 077* |

3.2. | Mozgásérzékelő - járműegység párosítás | 099*, 155 |

3.3. | Mozgásészlelés | |

A mozgás mérésének pontossága | 022-026 |

4. | Környezeti vizsgálatok |

4.1. | Üzemi hőmérséklet | Ellenőrizni kell a működést (a 3.3. sz. tesztben meghatározottak szerint) a (− 40 °C − + 135 °C) hőmérsékleti tartományban, a következő vizsgálatok végrehajtásával: IEC 68-2-1, Ad. teszt 96 órás vizsgálati időtartammal, a Tomin legalacsonyabb hőmérsékletenIEC 68-2-2, Bd. teszt 96 órás vizsgálati időtartammal, a Tomax legmagasabb hőmérsékleten | 159 |

4.2. | Hőmérsékleti ciklusok | Ellenőrizni kell a működést (a 3.3. sz. tesztben meghatározottak szerint) az IEC 68-2-14 Na. teszt végrehajtása során, 20 ciklus, mindegyik esetében a hőmérséklet a legalacsonyabb (− 40 °C) és a legmagasabb (+ 135 °C) érték között ingadozik, és 2 órán keresztül marad a legalacsonyabb, illetve a legmagasabb hőmérsékleten. Csökkentett számú vizsgálat végezhető el (a 3.3. tesztben meghatározottak közül) a legalacsonyabb és a legmagasabb feltüntetett hőmérsékleten és a hőmérsékleti ciklusok alatt. | 159 |

4.3. | Párásodási ciklusok | Ellenőrizni kell a működést (a 3.3. sz. tesztben meghatározottak szerint) az IEC 68-2-30 Db. teszt végrehajtása során, hat darab 24 órás ciklus, valamennyi hőmérséklet + 25 °C és + 55 °C között váltakozik, a relatív páratartalom pedig + 25 °C mellett 97 %, ami + 55 °C-on 93 %-nak felel meg. | 160 |

4.4. | Rezgés | Ellenőrizni kell a működést (a 3.3. sz. tesztben meghatározottak szerint) az IEC 68-2-6 Fc. teszt végrehajtása során, 100 rezgési ciklus vizsgálati időtartammal: állandó kilengés 10 és 57 Hz között: 1,5 mm-es csúcs állandó gyorsítás 57 és 500 Hz között: 20 g | 163 |

4.5. | Mechanikai ütés | Ellenőrizni kell a működést (a 3.3. sz. tesztben meghatározottak szerint) az IEC 68-2-27 Ea. teszt végrehajtása során, 3 ütés a tér három tengelyének mindkét irányából | 163 |

4.6. | Víz és idegen anyag elleni védelem | Ellenőrizni kell, hogy a mozgásérzékelő IEC 529 szerinti védelmi indexe legalább IP 64, amennyiben üzemi körülmények között a járműbe szerelik. | 165 |

4.7. | Fordított polaritás elleni védelem | Ellenőrizni kell, hogy a mozgásérzékelő ellenáll-e az áramellátás megfordításának | 161 |

4.8. | Rövidzárlat-védelem | Ellenőrizni kell, hogy a bemeneti-kimeneti jelek védettek-e az áramellátás felőli rövidzárlattal és a földzárlattal szemben | 161 |

5. | EMC |

5.1. | Sugárzás-kibocsátás és szuszceptibilitás | A 95/54/EGK irányelv betartásának ellenőrzése | 162 |

5.2. | Elektromos kisülés | az IEC 61000-4-2 betartása, ± 2 kV (1. szint) | 162 |

5.3. | Vezetett átmeneti szuszceptibilitás az adatátviteli vonalakon | az ISO 7637-3 betartása (III. szint) | 162 |

4. A TACHOGRÁF-KÁRTYÁK MŰKÖDÉSI VIZSGÁLATAI

Szám | Vizsgálat | Leírás | Kapcsolódó követelmények |

1. | Adminisztratív vizsgálat |

1.1. | Dokumentáció | A dokumentáció helyessége | |

2. | Szemle |

2.1. | | Ellenőrizni kell, hogy az összes védelmi jellemzőt és a látható adatokat megfelelően a kártyára nyomtatták-e és ezek megfelelők-e | 171-181 |

3. | Fizikai vizsgálatok |

3.1. | | Ellenőrizni kell a kártya méreteit és az érintkezők helyeit | 184 ISO/IEC 7816-1 ISO/IEC 7816-2 |

4. | Protokollvizsgálatok |

4.1. | ATR | Ellenőrizni kell, hogy az ATR megfelelő-e | ISO/IEC 7816-3 TCS 304, 307, 308 |

4.2. | T=0 | Ellenőrizni kell, hogy a T = 0 protokoll megfelelő-e | ISO/IEC 7816-3 TCS 302, 303, 305 |

4.3. | PTS | Ellenőrizni kell, hogy a PTS parancs megfelelő-e a T = 1 T = 0-ra állításával | ISO/IEC 7816-3 TCS 309-311 |

4.4. | T=1 | Ellenőrizni kell, hogy a T = 1 protokoll megfelelő-e | ISO/IEC 7816-3 TCS 303, / 306 |

5. | A kártya felépítése |

5.1. | | Ellenőrizni kell, hogy a kártya fájlstruktúrája megfelelő-e a kötelező fájlok kártyán való meglétének és azok hozzáférési feltételeinek ellenőrzésével | TCS 312 TCS 400*, 401, 402, 403*, 404, 405*, 406, 407, 408*, 409, 410*, 411, 412, 413*, 414, 415*, 416, 417, 418*, 419 |

6. | Működési vizsgálatok |

6.1. | Rendes feldolgozás | Legalább egyszer tesztelni kell minden parancs minden megengedett használatát (pl. ellenőrizni kell az UPDATE BINARY parancsot CLA = ′00′, CLA = ′0C′ mellett, valamint eltérő P1, P2 és Lc paraméterekkel) Ellenőrizni kell, hogy a műveletek végrehajtása valóban megtörtént-e a kártyán (pl. azon fájl olvasásával, amelyen a parancs végrehajtásra került) | TCS 313-TCS 379 |

6.2. | Hibaüzenetek | Legalább egyszer tesztelni kell minden hibaüzenetet (a 2. függelékben megadottak szerint) minden egyes parancs esetében Legalább egyszer tesztelni kell minden általános hibát (a biztonsági tanúsítás során tesztelt ′6400′ integritási hibák kivételével) | |

7. | Környezeti próbák |

7.1. | | Ellenőrizni kell, hogy a kártyák működnek-e az ISO/IEC 10373 szabvánnyal összhangban meghatározott határfeltételeken belül | 185-188 ISO/IEC 7816-1 |

5. EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÉPESSÉGI VIZSGÁLATOK

Szám | Vizsgálat | Leírás |

1. | Kölcsönös hitelesítés | Ellenőrizni kell, hogy rendesen lefut-e a járműegység és a tachográf-kártya közötti kölcsönös hitelesítés |

2. | Írási/olvasási vizsgálatok | El kell végezni egy jellemző tevékenységi sort a járműegységen. A tevékenységi sort a tesztelt kártya típusához kell igazítani, és a lehető legtöbb EF kártyára írását kell tartalmaznia A kártya letöltésével ellenőrizni kell, hogy a tevékenységgel kapcsolatos minden rögzítés megfelelően megtörtént-e A kártya napi kinyomtatásával ellenőrizni kell, hogy a tevékenységgel kapcsolatos minden rögzített adat megfelelően olvasható-e |

10. függelék

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEK

E függelék a mozgásérzékelő, a járműegység és a tachográf-kártya biztonsági követelményeinek minimálisan kötelező tartalmát határozza meg.

Azon biztonsági követelmények kialakítása érdekében, amelyeket a biztonsági tanúsítvány kérelmezésénél teljesíteni kell, a gyártók szükség szerint pontosítják és kiegészítik a dokumentumokat anélkül, hogy módosítanák vagy törölnék a lehetséges biztonsági kockázatok, valamint a célok, eljárási lehetőségek és biztonságérvényesítési funkciók meghatározásait.

TARTALOM

1. Bevezetés ...

2. Rövidítések, meghatározások és hivatkozások ...

2.1. Rövidítések ...

2.2. Meghatározások ...

2.3. Hivatkozások ...

3. A termék működési elve ...

3.1. A mozgásérzékelő leírása és használatának módja ...

3.2. A mozgásérzékelő életciklusa ...

3.3. Veszélyek ...

3.3.1. A hozzáférés-engedélyezési elvet fenyegető veszélyek ...

3.3.2. A konstrukcióval kapcsolatos veszélyek ...

3.3.3. A működéssel kapcsolatos veszélyek ...

3.4. Biztonsági célkitűzések ...

3.5. Informatikai biztonsági célkitűzések ...

3.6. Fizikai, személyzeti és eljárási eszközök ...

3.6.1. A berendezés konstrukciója ...

3.6.2. A berendezés átadása ...

3.6.3. Biztonsági adatok generálása és átadása ...

3.6.4. A menetíró készülék beépítése, kalibrálása és felülvizsgálata ...

3.6.5. Az előírások betartásának ellenőrzése ...

3.6.6. Szoftverfrissítések ...

4. Biztonságérvényesítési funkciók ...

4.1. Azonosítás és hitelesítés ...

4.2. A hozzáférés ellenőrzése ...

4.2.1. Hozzáférés-ellenőrzési elv ...

4.2.2. Adathozzáférési jogok ...

4.2.3. Fájlstruktúra és hozzáférési feltételek ...

4.3. Elszámoltatás ...

4.4. Elemzés ...

4.5. Pontosság ...

4.5.1. Az információáramlás vezérlésének elve ...

4.5.2. Belső adatátvitel ...

4.5.3. A tárolt adatok integritása ...

4.6. Üzembiztonság ...

4.6.1. Vizsgálatok ...

4.6.2. Szoftver ...

4.6.3. Fizikai védelem ...

4.6.4. Az áramellátás megszakadása...

4.6.5. Visszaállítási feltételek...

4.6.6. Az adatok elérhetősége ...

4.6.7. Több alkalmazás ...

4.7. Adatcsere ...

4.8. Rejtjelezési támogatás ...

5. Biztonsági mechanizmusok meghatározása ...

6. A biztonsági mechanizmusok minimális erőssége ...

7. Garanciaszint ...

8. Működési elv ...

1. Bevezetés ...

2. Rövidítések, meghatározások és hivatkozások ...

2.1. Rövidítések ...

2.2. Meghatározások ...

2.3. Hivatkozások ...

3. A termék működési elve ...

3.1. A járműegység leírása és használatának módja ...

3.2. A járműegység életciklusa ...

3.3. Veszélyek ...

3.3.1. Az azonosítást és a hozzáférés-engedélyezési elvet fenyegető veszélyek ...

3.3.2. A konstrukcióval kapcsolatos veszélyek ...

3.3.3. A működéssel kapcsolatos veszélyek ...

3.4. Biztonsági célkitűzések ...

3.5. Informatikai biztonsági célkitűzések ...

3.6. Fizikai, személyzeti és eljárási eszközök ...

3.6.1. A berendezés konstrukciója ...

3.6.2. A berendezés átadása és aktiválása ...

3.6.3. Biztonsági adatok generálása és átadása ...

3.6.4. A kártyák átadása ...

3.6.5. A menetíró készülék beépítése, kalibrálása és felülvizsgálata ...

3.6.6. A berendezés működése ...

3.6.7. Az előírások betartásának ellenőrzése ...

3.6.8. Szoftverfrissítések ...

4. Biztonságérvényesítési funkciók ...

4.1. Azonosítás és hitelesítés ...

4.1.1. A mozgásérzékelő azonosítása és hitelesítése ...

4.1.2. A felhasználó azonosítása és hitelesítése ...

4.1.3. Távolról összekapcsolt vállalkozás azonosítása és hitelesítése ...

4.1.4. A kezelői készülék azonosítása és hitelesítése ...

4.2. A hozzáférés engedélyezése ...

4.2.1. Hozzáférés-engedélyezési elv ...

4.2.2. A funkciókhoz való hozzáférési jogok ...

4.2.3. Az adatokhoz való hozzáférési jogok ...

4.2.4. Fájlstruktúra és hozzáférési feltételek ...

4.3. Elszámoltatás ...

4.4. Elemzés ...

4.5. Az objektumok újbóli felhasználása ...

4.6. Pontosság ...

4.6.1. Az információáramlás vezérlésének elve ...

4.6.2. Belső adatátvitel ...

4.6.3. A tárolt adatok integritása ...

4.7. Üzembiztonság ...

4.7.1. Vizsgálatok ...

4.7.2. Szoftver ...

4.7.3. Fizikai védelem ...

4.7.4. Az áramellátás megszakadása ...

4.7.5. Visszaállítási feltételek ...

4.7.6. Az adatok elérhetősége ...

4.7.7. Több alkalmazás ...

4.8. Adatcsere ...

4.8.1. Adatcsere a mozgásérzékelővel ...

4.8.2. Adatcsere a tachográf-kártyával ...

4.8.3. Adatcsere külső adattárolókkal (letöltési funkció) ...

4.9. Rejtjelezési támogatás ...

5. Biztonsági mechanizmusok meghatározása ...

6. A biztonsági mechanizmusok minimális erőssége ...

7. Garanciaszint ...

8. Működési elv ...

1. Bevezetés ...

2. Rövidítések, meghatározások és hivatkozások ...

2.1. Rövidítések ...

2.2. Meghatározások ...

2.3. Hivatkozások ...

3. A termék működési elve ...

3.1. A tachográf-kártya leírása és használatának módja ...

3.2. A tachográf-kártya életciklusa ...

3.3. Veszélyek ...

3.3.1. Végső célok ...

3.3.2. Támadási útvonalak ...

3.4. Biztonsági célkitűzések ...

3.5. Informatikai biztonsági célkitűzések ...

3.6. Fizikai, személyzeti és eljárási eszközök ...

4. Biztonság-érvényesítési funkciók ...

4.1. A védelmi profiloknak való megfelelés ...

4.2. A felhasználó azonosítása és hitelesítése ...

4.2.1. A felhasználó azonosítása ...

4.2.2. A felhasználó hitelesítése ...

4.2.3. Hitelesítési hibák ...

4.3. A hozzáférés engedélyezése ...

4.3.1. Hozzáférés-engedélyezési elv ...

4.3.2. Hozzáférés-engedélyezési funkciók ...

4.4. Elszámoltatás ...

4.5. Elemzés ...

4.6. Pontosság ...

4.6.1. A tárolt adatok integritása ...

4.6.2. Alapadatok hitelesítése ...

4.7. Üzembiztonság ...

4.7.1. Vizsgálatok ...

4.7.2. Szoftver ...

4.7.3. Áramellátás ...

4.7.4. Visszaállítási feltételek ...

4.8. Adatcsere ...

4.8.1. Adatcsere a járműegységgel ...

4.8.2. Adatok exportálása önálló egységek felé (letöltési funkció) ...

4.9. Rejtjelezési támogatás ...

5. Biztonsági mechanizmusok meghatározása ...

6. A mechanizmusok minimálisan igényelt erőssége ...

7. Garanciaszint ...

8. Működési elv ...

A MOZGÁSÉRZÉKELŐ ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEI

1. Bevezetés

E dokumentum tartalmazza a mozgásérzékelő leírását, azon veszélyeket, amelyeknek ellen kell állnia, valamint azon biztonsági célokat, amelyeket el kell érnie. Meghatározza a megkövetelt biztonságérvényesítési funkciókat. Ezenkívül megállapítja a biztonsági mechanizmusok minimálisan igényelt erősségét és a biztosítás kötelező szintjét a fejlesztés és az értékelés szempontjából.

A dokumentumban említett követelmények megegyeznek az I. B. melléklet fő részének követelményeivel. Az egyértelműbb értelmezés érdekében az I. B. melléklet szövegében szereplő követelmények és a biztonsági célkitűzési követelmények ismétlődhetnek. Amennyiben kétértelműség lépne fel valamely biztonsági célkitűzési követelmény és az általa megemlített, az I. B. melléklet fő szövegében szereplő követelmény között, úgy az I. B. melléklet fő szövegében szereplő követelmény az irányadó.

Az I. B. melléklet fő szövegében szereplő és a biztonsági célok által meg nem említett követelmények nem képezik biztonságérvényesítési funkciók tárgyát.

A jobb nyomon követhetőség érdekében egyedi címkéket kaptak azon veszélyek, célkitűzések, eljárási lehetőségek és SEF-meghatározások, amelyek a fejlesztési és értékelési dokumentációban jelennek meg.

2. Rövidítések, meghatározások és hivatkozások

2.1. Rövidítések

ROM Csak olvasható tár

SEF Biztonságérvényesítési funkció

TBD Meghatározandó

TOE Az értékelés célja

VU Járműegység

2.2. Meghatározások

Digitális tachográf Menetíró készülék

Entitás A mozgásérzékelőhöz csatlakoztatott eszköz

Mozgási adatok A JE-gel kicserélt adatok a sebességről és a megtett távolságról

Fizikailag elkülönített alkatrészek A mozgásérzékelő olyan fizikai alkatrészei, amelyek a járműben elszórva találhatók, ellentétben az egyetlen mozgásérzékelő házban elhelyezett alkatrészekkel

Biztonsági adatok A biztonságérvényesítési funkció támogatásához szükséges egyedi adatok (pl. rejtjelkulcsok)

Rendszer A menetíró készülékkel bármilyen módon kapcsolatba kerülő berendezések, emberek vagy szervezetek

Felhasználó A mozgásérzékelőt használó személy (amennyiben nem a "felhasználói adatok" kifejezésben szerepel)

Felhasználói adatok A mozgási vagy biztonsági adatoktól eltérő és a mozgásérzékelő által rögzített vagy tárolt bármely adat.

2.3. Hivatkozások

ITSEC ITSEC Information Technology Security Evaluation, 1991. (Informatikai biztonságértékelési kritériumok)

3. A termék működési elve

3.1. A mozgásérzékelő leírása és használatának módja

A mozgásérzékelőt közúti fuvarozást végző gépjárműbe való beépítésre tervezik. Feladata, hogy biztonságos mozgási adatokat szolgáltasson a JE-neka jármű sebessége és a megtett távolság tekintetében.

A mozgásérzékelő mechanikus interfésszel csatlakozik a jármű egy mozgó alkatrészéhez, amelynek mozgása utal a jármű sebességére vagy a megtett távolságra. Elhelyezhető a jármű sebességváltójában vagy bármely más alkatrészében.

Működési állapotban a mozgásérzékelő a JE-hez csatlakozik.

Kezelési célokra meghatározott berendezéssel is összekapcsolható (a gyártó által meghatározandó).

Az alábbi ábra szemlélteti a jellemző mozgásérzékelőt:

+++++ TIFF +++++

1. ábraJellemző mozgásérzékelő

3.2. A mozgásérzékelő életciklusa

Az alábbi ábra szemlélteti a mozgásérzékelő jellemző életciklusát:

+++++ TIFF +++++

2. ábraA mozgásérzékelő jellemző életciklusa

3.3. Veszélyek

E bekezdés a mozgásérzékelőt fenyegető veszélyeket írja le.

3.3.1. A hozzáférés-engedélyezési elvet fenyegető veszélyek

T.Access A felhasználók megpróbálhatnak hozzáférni számukra nem engedélyezett funkciókhoz.

3.3.2. A konstrukcióval kapcsolatos veszélyek

T.Faults A hardver, a szoftver vagy a kommunikációs eljárások hibája előreláthatatlan és a biztonságot csökkentő állapotba helyezheti a mozgásérzékelőt

T.Tests A nem érvénytelenített vizsgálati módok vagy létező kiskapuk használata csökkentheti a mozgásérzékelő biztonságát

T.Design A felhasználók megpróbálhatnak tiltott konstrukciós ismeretekhez jutni vagy a gyártói anyagokból (lopás, megvesztegetés stb. révén), vagy ellentétes irányú tervezéssel.

3.3.3. A működéssel kapcsolatos veszélyek

T.Environment A felhasználók csökkenthetik a mozgásérzékelő biztonságát külső (hő-, elektromágneses, optikai, vegyi, mechanikai stb.) behatások révén

T.Hardware A felhasználók megpróbálhatják módosítani a mozgásérzékelő hardverét

T.Mechanical_Origin A felhasználók megpróbálhatják manipulálni a mozgásérzékelő bemenetét (pl. lecsavarozzák a sebességváltó műről stb.)

T.Motion_Data A felhasználók megpróbálhatják módosítani a jármű mozgási adatait (jelhozzáadás, jelmódosítás, jeltörlés, jelvisszajátszás)

T.Power_Supply A felhasználók megpróbálhatják meghiúsítani a mozgásérzékelő biztonsági céljait az áramellátás módosításával (elvágás, csökkentés, növelés)

T.Security_Data A felhasználók megpróbálhatnak tiltott biztonsági adatokhoz jutni, a biztonsági adatok generálása, szállítása vagy a berendezésben való tárolása közben

T.Software A felhasználók megpróbálhatják módosítani a mozgásérzékelő szoftverét

T.Stored_Data A felhasználók megpróbálhatják módosítani a tárolt (biztonsági vagy felhasználói) adatokat.

3.4. Biztonsági célkitűzések

A digitális tachográfrendszer fő biztonsági célkitűzése a következő:

O.Main Az ellenőrző hatóságok által vizsgálandó adatoknak elérhetőknek kell lenniük, és teljes mértékben és pontosan tükrözniük kell az ellenőrzött járművezetők és járművek tevékenységét a járművezetési, munka-, készenléti és pihenési időszakok, valamint a jármű sebessége tekintetében

A mozgásérzékelőnek az általános biztonsági célkitűzéshez hozzájáruló biztonsági célkitűzései ezért:

O.Sensor_Main A mozgásérzékelő által küldött adatoknak a JE által elérhetőknek kell lenniük, hogy a JE teljesen és pontosan meghatározhassa a jármű mozgását a sebesség és a megtett távolság tekintetében.

3.5. Informatikai biztonsági célkitűzések

A mozgásérzékelőnek az általános biztonsági célkitűzéshez hozzájáruló egyedi informatikai biztonsági célkitűzései a következők:

O.Access A mozgásérzékelőnek szabályoznia kell a csatlakoztatott entitások hozzáférését a funkciókhoz és adatokhoz

O.Audit A mozgásérzékelőnek felül kell vizsgálnia a biztonsága kijátszására irányuló minden kísérletet, és nyomon kell követnie, hogy azok mely entitásokkal vannak kapcsolatban

O.Authentication A mozgásérzékelőnek hitelesítenie kell a csatlakoztatott entitásokat

O.Processing A mozgásérzékelőnek biztosítania kell, hogy a mozgási adatok forrásául szolgáló bemeneti adatok feldolgozása pontos legyen

O.Reliability A mozgásérzékelőnek megbízhatóan kell működnie

O.Secured_Data_Exchange A mozgásérzékelőnek biztosítania kell a JE-gel való adatcserét.

3.6. Fizikai, személyzeti és eljárási eszközök

E bekezdés azon fizikai, személyzeti és eljárási követelményeket írja le, amelyek hozzájárulnak a mozgásérzékelő biztonságához.

3.6.1. A berendezés felépítése

M.Development A mozgásérzékelők konstruktőreinek gondoskodniuk kell arról, hogy a fejlesztési fázisban a felelősség szétosztása ne veszélyeztesse az informatikai biztonságot

M.Manufacturing A mozgásérzékelők gyártóinak gondoskodniuk kell arról, hogy a gyártási fázisban a felelősség szétosztása ne veszélyeztesse az informatikai biztonságot, és hogy a gyártási folyamat során a mozgásérzékelő védve legyen az olyan fizikai támadásokkal szemben, amelyek csökkenthetik az informatikai biztonságot.

3.6.2. A berendezés átadása

M.Delivery A mozgásérzékelők gyártóinak, a járműgyártóknak, a szerelőknek vagy műhelyeknek gondoskodniuk kell arról, hogy az informatikai biztonságot fenntartó módon kezeljék a mozgásérzékelőt.

3.6.3. Biztonsági adatok generálása és átadása

M.Sec_Data_Generation A biztonsági adatok generálási algoritmusaihoz csak arra jogosult és megbízható személyek férhetnek hozzá.

M.Sec_Data_Transport A biztonsági adatokat oly módon kell generálni, továbbítani és a mozgásérzékelőbe helyezni, hogy fennmaradjon azok megfelelő titkossága és integritása.

3.6.4. A menetíró készülék beépítése, kalibrálása és felülvizsgálata

M.Approved_Workshops A menetíró készülék beépítését, kalibrálását és felülvizsgálatát megbízható és jóváhagyott szerelőknek vagy műhelyeknek kell elvégezniük.

M.Mechanical_Interface Lehetővé kell tenni (pl. ólomzár útján) azt, hogy a mechanikus interfész fizikai manipulálása felismerhető legyen.

M.Regular_Inpections A menetíró készüléket rendszeres felülvizsgálatnak és kalibrálásnak kell alávetni.

3.6.5. Az előírások betartásának ellenőrzése

M.Controls A törvényi előírások betartását rendszeresen és szúrópróbaszerűen ellenőrizni kell, amely ellenőrzésnek tartalmaznia kell a biztonsági elemzéseket.

3.6.6. Szoftverfrissítések

M.Software_Upgrade A szoftver újabb kiadásait a mozgásérzékelőben való alkalmazásuk előtt biztonsági tanúsítvánnyal kell ellátni.

4. Biztonság-érvényesítési funkciók

4.1. Azonosítás és hitelesítés

A mozgásérzékelőnek minden interakció esetében képesnek kell lennie arra, hogy megállapítsa bármely, hozzá csatlakoztatott entitás azonosságát.

A csatlakoztatott entitás azonossága az alábbiakból áll:

- entitáscsoport:

- JE,

- Kezelői készülék,

- Egyéb,

- entitásazonosító (csak JE).

A csatlakoztatott JE entitásazonosítója a JE jóváhagyási számából és a JE sorozatszámából áll.

A mozgásérzékelőnek képesnek kell lennie bármely hozzá csatlakoztatott JE vagy kezelői készülék hitelesítésére:

- az entitás csatlakozásánál,

- az áramellátás helyreállításánál.

A mozgásérzékelő képes arra, hogy rendszeres időközönként újból hitelesítse a hozzá csatlakoztatott JE-et.

A mozgásérzékelő észleli és megakadályozza az olyan hitelesítési adatok használatát, amelyet lemásoltak vagy visszajátszottak.

(A gyártó által meghatározandó, de legfeljebb 20) egymás utáni sikertelen hitelesítési kísérlet után az SEF:

- elemzési tételt idéz elő az eseményről,

- figyelmezteti az entitást,

- nem védett üzemmódban folytatja a mozgási adatok exportálását.

4.2. A hozzáférés ellenőrzése

A hozzáférési ellenőrzések biztosítják, hogy csak az arra jogosultak olvassanak, hozzanak létre vagy módosítsanak információt a TOE-ben.

4.2.1. Hozzáférés-ellenőrzési elv

A mozgásérzékelő ellenőrzi a funkciókhoz és adatokhoz való hozzáférési jogokat.

4.2.2. Adathozzáférési jogok

A mozgásérzékelő biztosítja, hogy az azonosítási adatok csak egy alkalommal legyenek írhatók a mozgásérzékelőbe (078. követelmény).

A mozgásérzékelő csak hitelesített entitásoktól származó felhasználói adatokat fogad el, illetve tárol.

A mozgásérzékelő érvényesíti a biztonsági adatok olvasásához és írásához való megfelelő hozzáférési jogokat.

4.2.3. Fájlstruktúra és hozzáférési feltételek

Az alkalmazási és adatfájlok felépítését és hozzáférési feltételeit a gyártási folyamat során kell létrehozni, majd bármely későbbi hamisítási vagy törlési kísérlet megakadályozása érdekében le kell azokat zárni.

4.3. Elszámoltatás

A mozgásérzékelő a memóriájában tárolja a mozgásérzékelő azonosító adatait (077. követelmény).

A mozgásérzékelő a memóriájában tárolja a telepítési adatokat (099. követelmény).

A mozgásérzékelő képes működési adatokat továbbítani a hitelesített entitások részére, azok kérésére.

4.4. Elemzés

A mozgásérzékelő elemzési tételekat generál a biztonságát csökkentő eseményekről.

A mozgásérzékelő biztonságát befolyásoló események a következők:

- biztonság-áttörési kísérletek,

- hitelesítési hiba,

- a tárolt adatok integritási hibája,

- belső adatátviteli hiba,

- a burkolat jogosulatlan felnyitása,

- a hardver manipulálása,

- az érzékelő hibája.

Az elemzési tételek az alábbi adatokat tartalmazzák:

- az esemény dátuma és időpontja,

- az esemény típusa,

- a csatlakoztatott entitás azonosítása.

Ha nem érhetők el a kért adatok, úgy egy megfelelő hibajelzést kell megadni (a gyártó által meghatározandó).

A mozgásérzékelő generálásuk pillanatában továbbítja a generált elemzési tételekat a JE-nek, és a memóriájában is tárolhatja azokat.

Amennyiben a mozgásérzékelő tárolja az elemzési tételekat, úgy biztosítja - függetlenül az e tételek tárolásával érintett memória telítettségétől - 20 elemzési rekord megőrzését, és az eltárolt elemzési tételekat a hitelesített entitásoknak - ezek kérésére - továbbítja.

4.5. Pontosság

4.5.1. Az információáramlás vezérlésének elve

A mozgásérzékelő biztosítja, hogy a feldolgozott mozgási adatok kizárólag az érzékelő mechanikai bemenetéből származnak.

4.5.2. Belső adatátvitel

E bekezdés követelményei csak akkor érvényesek, ha a mozgásérzékelő fizikailag elkülönített alkatrészeket használ.

A mozgásérzékelő fizikailag elkülönített alkatrészei közti adatátvitel esetén az adatok védettek a hamisítási kísérletekkel szemben.

Belső adatátvitel alatti adatátviteli hiba észlelésekor az átvitel megismétlődik, és az SEF elemzési tételt generál az eseményről.

4.5.3. A tárolt adatok integritása

A mozgásérzékelő ellenőrzi a memóriájában tárolt felhasználói adatokat minden esetleges integritási hiba felderítése céljából.

A tárolt felhasználói adatok integritási hibájának észlelésekor az SEF elemzési tételt generál.

4.6. Üzembiztonság

4.6.1 Vizsgálatok

A gyártási fázisban megvalósuló vizsgálat számára szükséges minden parancsot, tevékenységet vagy vizsgálati pontot a gyártási fázis vége előtt dezaktiválni kell, vagy el kell távolítani. Nem lehetséges ezeket későbbi használatra helyreállítani.

A mozgásérzékelő önellenőrzéseket futtat le az első bekapcsoláskor és a rendes működés közben a megfelelő működés biztosítása érdekében. A mozgásérzékelő önellenőrzései tartalmazzák a biztonsági adatok és - amennyiben az nem a ROM-ban van - a tárolt végrehajtható kód integritásának igazolását.

Amennyiben az önellenőrzés belső hibát észlel, úgy az SEF egy elemzési tételt generál (érzékelő hiba).

4.6.2. Szoftver

A mozgásérzékelő szoftverjét a gyakrolati felhasználás során nem lehet elemezni vagy a programhibáit elhárítani.

A külső forrásokból érkező bemenetek nem fogadhatók el végrehajtható kódokként.

4.6.3. Fizikai védelem

Ha a mozgásérzékelő konstrukciója lehetővé teszi a burkolat felnyitását, úgy a mozgásérzékelő észleli azt minden esetben, még külső áramellátás nélkül is legalább 6 hónapig. Ebben az esetben az SEF elemzési tételt generál az eseményről (elfogadható, hogy az elemzési rekord generálása és tárolása az áramellátás helyreállása után történjen).

Ha a mozgásérzékelő konstrukciója nem teszi lehetővé a burkolat felnyitását, akkor úgy kell megtervezni, hogy a fizikai manipulálási kísérletek könnyen észrevehetők legyenek (pl. szemlével).

A mozgásérzékelő észleli a hardver meghatározott (a gyártó által meghatározandó) manipulálását.

A fent leírt esetben az SEF egy elemzési tételt generál, és a mozgásérzékelő a következő beavatkozást végzi el: (a gyártó által meghatározandó).

4.6.4. Az áramellátás megszakadása

A mozgásérzékelő az áramellátás megszakítása vagy ingadozása esetén is megőrzi biztonságos állapotát.

4.6.5. Visszaállítási feltételek

Az áramellátás megszakadása esetén, vagy ha valamely tranzakció a befejeződése előtt megszakad, vagy bármilyen visszaállítási feltétel esetén a mozgásérzékelő visszaáll és törlődik.

4.6.6. Az adatok elérhetősége

A mozgásérzékelő kérés esetén biztosítja az adatállományhoz való hozzáférést, és hogy szükségtelenül ne történjen meg sem az adatok kérése, sem azok visszatartása.

4.6.7. Több alkalmazás

Ha a mozgásérzékelő a tachográf-alkalmazás mellett más alkalmazásokat is biztosít, minden alkalmazást fizikailag, illetve logikailag el kell különíteni. Ezen alkalmazások nem oszthatják meg a biztonsági adatokat. Egyszerre csak egy feladat lehet aktív.

4.7. Adatcsere

A mozgásérzékelő a hozzátartozó biztonsági attribútumokkal exportálja a mozgási adatokat a JE-nek úgy, hogy a JE képes legyen ellenőrizni azok integritását és hitelességét.

4.8. Rejtjelezési támogatás

E bekezdés követelményei csak szükség esetén érvényesek, a felhasznált biztonsági mechanizmusoktól és a gyártó által választott megoldásoktól függően.

A mozgásérzékelő által végrehajtott minden rejtjelezési művelet összhangban van a meghatározott algoritmussal és egy megadott kulcsmérettel.

Ha a mozgásérzékelő rejtjelezési kulcsokat generál, az összhangban van bizonyos rejtjelezési kulcsgeneráló algoritmusokkal és kulcsméretekkel.

Ha a mozgásérzékelő rejtjelezési kulcsokat ad ki, az összhangban van bizonyos kulcskiadási módszerekkel.

Ha a mozgásérzékelő rejtjelezési kulcsokhoz fér hozzá, az összhangban van bizonyos rejtjelezési kulcshozzáférési módszerekkel.

Ha a mozgásérzékelő rejtjelezési kulcsokat semmisít meg, az összhangban van bizonyos rejtjelezési kulcsmegsemmisítési módszerekkel.

5. Biztonsági mechanizmusok meghatározása

A mozgásérzékelő biztonság-érvényesítési funkcióinak eleget tevő biztonsági mechanizmusokat a mozgásérzékelő gyártója határozza meg.

6. A biztonsági mechanizmusok minimális erőssége

A mozgásérzékelő biztonsági mechanizmusainak minimális erőssége az (ITSEC) meghatározása szerint Magas.

7. Garanciaszint

A mozgásérzékelő garanciaszintje megfelel az ITSEC E3 szintnek, az (ITSEC) hivatkozási dokumentumában meghatározott kritériumok szerint.

8. Működési elv

Az alábbi mátrixok tartalmazzák az SEF-ek működési elvét a következők megjelenítésével:

- mely SEF-ek vagy eszközök milyen veszélyeknek állnak ellen,

- mely SEF-ek milyen informatikai biztonsági funkciókat teljesítenek.

| Veszélyek | Informatikai biztonsági célok |

| Hozzáférés | Hibák | Vizsgálatok | Konstrukció | Környezet | Hardver | Mechanical_Origin | Motion_Data | Power_Supply | Security_Data | Szoftver | Stored_Data | Hozzáférés | Elemzés | Hitelesítés | Feldolgozás | Megbízhatóság | Secured_Data_Exchange |

Fizikai, Személyzeti, Eljárási eszközök | Fejlesztés | | | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | |

Gyártás | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | | |

Átadás | | | | | | | x | | | | | x | x | | | | | | |

Biztonsági adatok generálása | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | |

Biztonsági adatok továbbítása | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | |

Jóváhagyott műhelyek | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | |

Mechanikus interfész | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | |

Rendszeres felülvizsgálat | | | | | | | x | x | | x | | x | | | | | | | |

Törvényi előírások betartásának ellenőrzése | | | | | | x | x | x | | x | x | x | | | | | | | |

Szoftverfrissítések | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | |

Biztonság-érvényesítési funkciók | Azonosítás és hitelesítés | UIA_101 Entitások azonosítása | x | | | | | | | x | | | | | x | | x | | | x |

UIA_102 Entitások azonossága | x | | | | | | | | | | | | x | | x | | | |

UIA_103 JE azonosság | | | | | | | | | | | | | | x | | | | |

UIA_104 Entitások hitelesítése | x | | | | | | | x | | | | | x | | x | | | x |

UIA_105 Újbóli hitelesítés | x | | | | | | | x | | | | | x | | x | | | x |

UIA_106 Hamisíthatatlan hitelesítés | x | | | | | | | x | | | | | x | | x | | | |

UIA_107 Sikertelen hitelesítés | | | | | | | | x | | | | | | x | | | x | |

A hozzáférés ellenőrzése | ACC_101 Hozzáférés-ellenőrzési elv | x | | | | | | | | | x | | x | x | | | | | |

ACC_102 Mozgásérzékelő azonosítója | | | | | | | | | | | | x | x | | | | | |

A JÁRMŰEGYSÉG ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEI

1. Bevezetés

E dokumentum tartalmazza a járműegység leírását, azon veszélyeket, amelyeknek ellen kell állnia, valamint azon biztonsági célokat, amelyeknek meg kell felelnie. Meghatározza a megkövetelt biztonság-érvényesítési funkciókat. Ezenkívül megállapítja a biztonsági mechanizmusok minimálisan igényelt erősségét és a biztosítás kötelező szintjét a fejlesztés és az értékelés szempontjából.

A dokumentumban említett követelmények megegyeznek az I. B. melléklet fő részének követelményeivel. Az egyértelműbb értelmezés érdekében ismétlődések adódhatnak az I. B. melléklet szövegében szereplő követelmények és a biztonsági célkitűzési követelmények között. Amennyiben kétértelműség lépne fel valamely biztonsági célkitűzési követelmény és az általa megemlített, az I. B. melléklet fő szövegében szereplő követelmény között, úgy az I. B. melléklet fő szövegében szereplő követelmény az irányadó.

Az I. B. melléklet fő szövegében szereplő és a biztonsági célok által meg nem említett követelmények nem képezik biztonság-érvényesítési funkciók tárgyát.

A jobb nyomonkövethetőség érdekében egyedi címkéket kaptak azon veszélyek, célkitűzések, eljárási lehetőségek és SEF meghatározások, amelyek a fejlesztési és értékelési dokumentációban jelennek meg.

2. Rövidítések, meghatározások és hivatkozások

2.1. Rövidítések

PIN Személyi azonosító szám

ROM Csak olvasható tár

SEF Biztonság-érvényesítési funkció

TBD Meghatározandó

TOE Az értékelés célja

VU Járműegység.

2.2. Meghatározások

Digitális tachográf Menetíró készülék

Mozgási adatok A mozgásérzékelővel kicserélt adatok a sebességről és a megtett távolságról

Fizikailag elkülönített alkatrészek A JE olyan fizikai alkatrészei, amelyek a járműben elszórva találhatók, ellentétben az egyetlen JE-házban elhelyezett alkatrészekkel

Biztonsági adatok A biztonság-érvényesítési funkció támogatásához szükséges egyedi adatok (pl. rejtjelkulcsok)

Rendszer A menetíró készülékkel bármilyen módon kapcsolatba kerülő berendezések, emberek vagy szervezetek

Felhasználó Felhasználó alatt azon személyeket kell érteni, akik a berendezést használóják. A JE normál felhasználói közé tartoznak a járművezetők, ellenőrök, műhelyek és gazdasági társaságok

Felhasználói adatok A biztonsági adatokon kívül a JE által a III. fejezet 12. pontjának követelményei szerint rögzített vagy tárolt bármely adat.

2.3. Hivatkozások

ITSEC ITSEC Information Technology Security Evaluation Criteria, 1991. (Informatikai biztonságértékelési kritériumok).

3. A termék működési elve

3.1. A járműi egység leírása és használatának módja

A JE-et közúti fuvarozást végző gépjárműbe való beépítésre tervezik. Feladata, hogy rögzítse, tárolja, megjelenítse, kinyomtassa és kiadja a járművezetői tevékenységgel kapcsolatos adatokat.

A JE egy mozgásérzékelőhöz csatlakozik, amellyel kicseréli a jármű mozgására vonatkozó adatokat.

A felhasználók a JE felé tachográf-kártyák segítségével azonosítják magukat.

A JE a memóriájában és a tachográf-kártyán rögzíti és tárolja a felhasználói tevékenységekkel kapcsolatos adatokat.

A JE kijelzőre, nyomtatóra és külső eszközökre írja ki az adatokat.

Az alábbi ábra egy járműbe beépített járműegység működési környezetét mutatja be:

+++++ TIFF +++++

1. ábraA JE működési környezete

A JE általános jellemzőit, funkcióit és üzemmódját az I. B. melléklet II. fejezete írja le.

A JE működési követelményeit az I. B. melléklet III. fejezete írja le.

Az alábbi ábra szemlélteti a jellemző JE-et:

+++++ TIFF +++++

2. ábraJellemző JE (...) választható

Ügyelni kell arra, hogy bár a nyomtatási mechanizmus a TOE része, a papíron létrehozott dokumentum azonban már nem.

3.2. A járműegység életciklusa

Az alábbi ábra szemlélteti a JE jellemző életciklusát:

+++++ TIFF +++++

3. ábraA JE jellemző életciklusa

3.3. Veszélyek

E bekezdés a JE-et fenyegető veszélyeket írja le.

3.3.1. Az azonosítást és a hozzáférés-engedélyezési elvet fenyegető veszélyek

T.Access A felhasználók megpróbálhatnak olyan funkciókat elérni, amelyek számukra nem engedélyezettek (pl. a járművezető hozzáférése a kalibrálási funkcióhoz)

T.Identification A felhasználó kísérlete arra, hogy magát többször vagy egyáltalán ne azonosítsa

3.3.2. A felépítéssel kapcsolatos veszélyek

T.Faults A hardver, a szoftver vagy a kommunikációs eljárások hibája előreláthatatlan és a biztonságot csökkentő állapotba helyezheti a JE-et

T.Tests A nem érvénytelenített vizsgálati módok vagy létező kiskapuk használata csökkentheti a JE biztonságát

T.Design A felhasználók megpróbálhatnak tiltott konstrukciós ismeretekhez jutni a gyártói anyagokból (lopás, megvesztegetés stb.) vagy ellentétes irányú tervezés révén.

3.3.3. A működéssel kapcsolatos veszélyek

T.Calibration_Parameters A felhasználók megpróbálhatnak helytelenül kalibrált berendezést használni (a kalibrálási adatok módosítása vagy szerkezeti gyengeségek révén)

T.Card_Data_Exchange A felhasználók megpróbálhatják módosítani az adatokat, miközben azok kicserélődnek a JE és a tachográf-kártyák között (jelhozzáadás, -módosítás, -törlés vagy -ismétlés)

T.Clock A felhasználók megpróbálhatják módosítani a belső órát

T.Environment A felhasználók csökkenthetik a JE biztonságát környezeti (hő-, elektromágneses, optikai, vegyi, mechanikai stb.) behatások révén

T.Fake_Devices A felhasználók megpróbálhatnak lemásolt eszközöket (mozgásérzékelő, memóriakártya) csatlakoztatni a JE-hez.

T.Hardware A felhasználók megpróbálhatják módosítani a JE hardverét

T.Motion_Data A felhasználók megpróbálhatják módosítani a jármű mozgási adatait (jelhozzáadás, -módosítás, -törlés, -ismétlés)

T.Non_Activated A felhasználók megpróbálhatnak nem aktivált berendezést használni

T.Output_Data A felhasználók megpróbálhatják manipulálni a kimeneti (nyomtatási, megjelenítési vagy letöltési) adatokat

T.Power_Supply A felhasználók megpróbálhatják kiiktatni a JE biztonsági céljait az áramellátás manipulálásával (elvágás, csökkentés, növelés)

T.Security_Data A felhasználók megpróbálhatnak tiltott módon biztonsági adatokhoz jutni, a biztonsági adatok generálása, továbbítása vagy a berendezésben való tárolása közben

T.Software A felhasználók megpróbálhatják módosítani a JE szoftverét

T.Stored_Data A felhasználók megpróbálhatják hamisítani a tárolt (biztonsági vagy felhasználói) adatokat.

3.4. Biztonsági célkitűzések

A digitális tachográfrendszer fő biztonsági célkitűzése:

O.Main Az ellenőrző hatóságok által vizsgálandó adatoknak elérhetőknek kell lenniük, valamint teljes mértékben és pontosan kell tükrözniük az ellenőrzött járművezetők és járművek tevékenységeit, a járművezetési, munka-, készenléti és pihenési időszakok, valamint a jármű sebessége tekintetében

A JE-nek az általános biztonsági célkitűzéshez hozzájáruló biztonsági célkitűzései ezért az alábbiak:

O.VU_Main A mérendő és rögzítendő, valamint ezek alapján az ellenőrző hatóságok által vizsgálandó adatoknak elérhetőknek kell lenniük, és pontosan kell tükrözniük az ellenőrzött járművezetők és járművek tevékenységeit a járművezetési, munka-, készenléti és pihenési időszakok, valamint a jármű sebessége tekintetében

O.VU_Export A JE-nek képesnek kell lennie oly módon exportálni az adatokat külső adattárolóra, hogy lehetőség legyen azok integritásának és hitelességének ellenőrzésére.

3.5. Informatikai biztonsági célkitűzések

A JE-nek a fő biztonsági célkitűzésekhez hozzájáruló konkrét informatikai biztonsági célkitűzései:

O.Access A JE-nek ellenőriznie kell a felhasználók hozzáférését a funkciókhoz és az adatokhoz

O.Accountability A JE-nek pontos tevékenységi adatokat kell gyűjtenie

O.Audit A JE-nek felül kell vizsgálnia a rendszer biztonságának kijátszására irányuló minden kísérletet, és nyomon kell követnie, hogy e műveletek mely felhasználókkal vannak kapcsolatban

O.Authentication A JE-nek hitelesítenie kell a felhasználókat és a csatlakoztatott entitásokat (amennyiben bizalmas útvonalat kell létrehozni az entitások között)

O.Integrity A JE-nek fenn kell tartania a tárolt adatok integritását

O.Output A JE-nek biztosítania kell, hogy a kimeneti adatok pontosan tükrözik a mért vagy tárolt adatokat

O.Processing A JE-nek biztosítania kell, hogy a felhasználói adatok forrásául szolgáló bemeneti adatok feldolgozása pontosan történik

O.Reliability A JE-nek megbízhatóan kell működnie

O.Secured_Data_Exchange A JE-nek biztosítania kell a mozgásérzékelővel és a tachográf-kártyákkal való adatcserét.

3.6. Fizikai, személyzeti és eljárási eszközök

E bekezdés azon fizikai, személyzeti és eljárási követelményeket írja le, amelyek hozzájárulnak a JE biztonságához.

3.6.1. A berendezés konstrukciója

M.Development A JE tervezőinek gondoskodniuk kell arról, hogy a fejlesztési fázisban a felelősség megosztása ne veszélyeztesse az informatikai biztonságot

M.Manufacturing A JE gyártóinak gondoskodniuk kell arról, hogy a gyártási fázisban a felelősség megosztása ne veszélyeztesse az informatikai biztonságot, és hogy a gyártási folyamat során a JE védve legyen az olyan fizikai támadások ellen, amelyek veszélyeztethetik az informatikai biztonságot.

3.6.2. A berendezés átadása és aktiválása

M.Delivery A JE gyártóinak, a járműgyártóknak, a szerelőknek vagy műhelyeknek gondoskodniuk kell arról, hogy a nem aktivált JE-ek kezelése a JE biztonságát fenntartó módon történik

M.Activation A járműgyártónak, szerelőnek vagy műhelynek a kérdéses JE-et annak beépítése után kell aktiválnia, de még mielőtt a jármű elhagyja azon létesítményt, ahol a beépítés történt.

3.6.3. Biztonsági adatok generálása és átadása

M.Sec_Data_Generation A biztonsági adatok generálási algoritmusai csak jogosult és megbízható személyek számára lehetnek hozzáférhetők

M.Sec_Data_Transport A biztonsági adatokat oly módon kell generálni, továbbítani és a JE-be helyezni, hogy fennmaradjon azok megfelelő titkossága és integritása.

3.6.4. A kártyák átadása

M.Card_Availability A tachográf-kártyákhoz csak az arra jogosult személyek férhetnek hozzá

M.Driver_Card_Uniqueness A járművezetők egyszerre csak egy érvényes járművezetői kártyávgal rendelkezhetnek.

M.Card_Traceability A kártyák átadásának nyomon követhetőnek kell lennie (fehér listák, fekete listák), és a fekete listákat a biztonsági elemzések során fel kell használni.

3.6.5. A menetíró készülék beépítése, kalibrálása és felülvizsgálata

M.Approved_Workshops A menetíró készülék beépítését, kalibrálását és javítását megbízható és jóváhagyott szerelőknek vagy műhelyeknek kell elvégezniük.

M.Regular_Inpections A menetíró készüléket rendszeres felülvizsgálatnak és kalibrálásnak kell alávetni

M.Faithful_Calibration A jóváhagyott beszerelőknek és műhelyeknek kalibráláskor helyes járműparamétereket kell betáplálniuk a menetíró készülékbe.

3.6.6. A berendezés működése

M.Faithful_Drivers A járművezetőknek a szabályok szerint és felelős módon kell eljárniuk (pl. a megfelelő járművezetői kártyát kell használniuk, helyesen kell megadniuk a kézzel kiválasztandó tevékenységeket stb.).

3.6.7. Az előírások betartásának ellenőrzése

M.Controls Rendszeresen és szúrópróbaszerűen gondoskodni kell a törvényi előírások betartásának ellenőrzéséről, és ennek tartalmaznia kell a biztonsági elemzéseket is.

3.6.8. Szoftverfrissítések

M.Software_Upgrade A szoftver újabb kiadásait a JE-ben való alkalmazásuk előtt biztonsági tanúsítvánnyal kell ellátni.

4. Biztonság-érvényesítési funkciók

4.1. Azonosítás és hitelesítés

4.1.1. A mozgásérzékelő azonosítása és hitelesítése

A JE minden interakció esetében képes arra, hogy megállapítsa a hozzá csatlakoztatott mozgásérzékelő azonosságát.

A mozgásérzékelő ismertetőjele az érzékelő jóváhagyási és sorozatszámából áll.

A JE hitelesíti a hozzá csatlakoztatott mozgásérzékelőt:

- a mozgásérzékelő csatlakozásakor,

- a menetíró készülék minden kalibrálásánál,

- az áramellátás helyreállításakor.

A hitelesítés kölcsönös, és azt a JE kezdeményezi.

A JE rendszeresen (az időszak a gyártó által meghatározandó, de legfeljebb óránként egyszer) újból azonosítja és hitelesíti a hozzá csatlakoztatott mozgásérzékelőt, és biztosítja, hogy a menetíró készülék legutóbbi kalibrálása során azonosított mozgásérzékelőt nem cserélték ki egy másik készülékre.

A JE észleli, és megakadályozza a lemásolt vagy visszajátszott hitelesítési adatok használatát.

(A gyártó által meghatározandó, de legfeljebb 20) egymást követő sikertelen hitelesítési kísérlet után, illetve a mozgásérzékelő jogosultság nélküli azonosság-változásának észlelését követően (azaz nem a menetíró készülék kalibrálása során) az SEF:

- elemzési tételt generál az eseményről,

- figyelmezteti a felhasználót,

- továbbra is elfogadja és használja a mozgásérzékelő által küldött, nem biztosított mozgási adatokat.

4.1.2. A felhasználó azonosítása és hitelesítése

A JE folyamatosan és szelektíven nyomon követi két felhasználó azonosságát azáltal, hogy figyelemmel kíséri a berendezés járművezetői és járműkísérői kártyaolvasó egységébe behelyezett tachográf-kártyákat.

A felhasználói azonosság a következő elemekből áll:

- felhasználói csoport:

- JÁRMŰVEZETŐ (járművezetői kártya),

- ELLENŐR (ellenőrzőkártya),

- MŰHELY (műhelykártya),

- VÁLLALKOZÁS (vállalkozás adatkártyája),

- ISMERETLEN (nincs behelyezve kártya),

- felhasználói azonosító az alábbi tartalommal:

- a kártyát kiállító tagállam kódja és a kártya száma,

- ISMERETLEN, ha a felhasználói csoport ISMERETLEN.

Az ISMERETLEN azonosítások közvetve vagy kifejezetten ismertek lehetnek.

A JE a kártya behelyezésekor azonosítja a felhasználót.

A JE újra azonosítja a felhasználóit:

- az áramellátás helyreállásakor,

- rendszeresen vagy meghatározott események megtörténte után (a gyártó által meghatározandó gyakorisággal, de legalább naponta egyszer).

A hitelesítés végrehajtása annak bizonyításával történik, hogy a behelyezett kártya egy érvényes tachográf-kártya, amely olyan biztonsági adatokat rögzít, amelyek csak magából a rendszerből származhatnak. A hitelesítés kölcsönös, és azt a JE kezdeményezi.

A fenti előírásokon kívülszükséges a műhelyeknek egy PIN-ellenőrzés által történő sikeres hitelesítése. A PIN-ek legalább 4 karakter hosszúságúak.

Note:

Amennyiben a PIN-nek a JE-re történő átvitele egy, a JE közelében lévő külső berendezés segítségével történik, úgy a PIN titkosságát nem kell védeni az átvitel közben.

A JE észleli, és megakadályozza azon hitelesítési adatok használatát, amelyet lemásoltak vagy visszajátszottak.

Öt egymást követő sikertelen hitelesítési kísérlet észlelése után az SEF:

- elemzési tételt készít az eseményről,

- figyelmezteti a felhasználót,

- feltételezi, hogy a felhasználó ISMERETLEN, és a kártya nem érvényes [007. követelmény és z) definíció].

4.1.3. Távolról összekapcsolt vállalkozás azonosítása és hitelesítése

A vállalkozás távolról összekapcsolása képesség nem kötelező. E bekezdés ezért csak akkor érvényes, ha e szolgáltatás beépítése megtörtént.

A távolról csatlakoztatott vállalkozással való minden interakció esetében a JE képes megállapítani a vállalkozás azonosságát.

A távolról csatlakoztatott vállalkozás azonossága a vállalkozás adatkártyáját kiállító tagállam kódjából és a vállalkozás adatkártyájának számából áll.

A JE sikeresen hitelesíti a távolról csatlakoztatott vállalkozást, mielőtt adatexportálást engedélyezne felé.

A hitelesítés végrehajtása annak bizonyításával történik, hogy a vállalkozás birtokában egy érvényes vállalkozási adatkártya van, amely olyan biztonsági adatokat tartalmaz, amelyek csak magából a rendszerből származhatnak.

A JE észleli és megakadályozza az olyan hitelesítési adatok használatát, amelyet lemásoltak vagy visszajátszottak.

Öt egymást követő sikertelen hitelesítési kísérlet észlelése után a JE:

- figyelmezteti a távolról csatlakoztatott vállalkozást.

4.1.4. A kezelői készülék azonosítása és hitelesítése

A JE-gyártóknak számítaniuk kell a kiegészítő JE-kezelési funkciók végrehajtását engedélyező különleges eszközök fejlesztésére és gyártására (pl. szoftverfrissítés, biztonsági adatok újratöltése stb.). E bekezdés ezért csak akkor érvényes, ha e szolgáltatás beépítése megtörtént.

A kezelői készülékkel való minden interakció esetében a JE képes megállapítani az eszköz azonosságát.

Minden további interakció engedélyezése előtt a JE sikeresen hitelesíti a kezelői készüléket.

A JE észleli és megakadályozza azon hitelesítési adatok használatát, amelyet lemásoltak vagy visszajátszottak.

4.2. A hozzáférés engedélyezése

A hozzáférési ellenőrzések biztosítják, hogy csak az arra jogosultak olvassanak, hozzanak létre, vagy módosítsanak információt a TOE-ben.

Meg kell jegyezni, hogy a JE által rögzített felhasználói adatok - habár a magánszférával kapcsolatos vagy kereskedelmileg érzékeny szempontokat érintenek - nem bizalmas jellegűek. Az adatok olvasásához való hozzáférési jogokkal kapcsolatos funkcionális követelmények (011. követelmény) ezért nem tartoznak a biztonság-érvényesítési funkció alá.

4.2.1. Hozzáférés-engedélyezési elv

A JE kezeli és ellenőrzi a funkciókhoz és az adatokhoz való hozzáférési jogosultságot.

4.2.2. A funkciókhoz való hozzáférési jogok

A JE szolgál az üzemmód kiválasztásához szükséges előírások érvényesítésére (006-009. követelmény).

A JE arra használja fel a megfelelő üzemmódot, hogy érvényesítse a funkciók hozzáférés-ellenőrzési előírásait (010. követelmény).

4.2.3. Az adatokhoz való hozzáférési jogok

A JE érvényesíti a JE azonosítási adatokhoz való írásbeli hozzáférési előírásokat (076. követelmény)

A JE érvényesíti a párosított mozgásérzékelő azonosítási adatokhoz való írásbeli hozzáférési előírásokat (079. és 155. követelmény)

A JE aktiválása után a JE biztosítja, hogy kalibrálási adatokat csak kalibrálási üzemmódban lehessen bevinni a JE-be és eltárolni annak adatmemóriájában (154. és 156. követelmény).

A JE aktiválása után a JE érvényesíti a kalibrálási adatok írásához és törléséhez való hozzáférési előírásokat (097. követelmény).

A JE aktiválása után a JE biztosítja, hogy az időbeállítási adatokat csak a kalibrálási üzemmódban lehessen bevinni a JE-be és eltárolni annak adatmemóriájában (e követelmény nem vonatkozik a 157. és 158. követelmény által megengedett jelentéktelen időbeállításokra).

A JE aktiválása után a JE érvényesíti az időbeállítási adatok írásához és törléséhez való hozzáférési előírásokat (100. követelmény).

A JE érvényesíti a biztonsági adatokhoz való megfelelő írási és olvasási hozzáférési jogokat (080. követelmény).

4.2.4. Fájlstruktúra és hozzáférési feltételek

Az alkalmazási és adatfájlok felépítését és hozzáférési feltételeit a gyártási folyamat során kell létrehozni, majd ezeket le kell zárni, lehetetlenné téve minden későbbi hamisítást és törlést.

4.3. Elszámoltatás

A JE biztosítja, hogy a járművezetők elszámoltathatók legyenek a tevékenységükkel (081., 084., 087., 105a., 105b., 109. és 109a. követelmény).

A JE állandó azonosítási adatokat tárol (075. követelmény).

A JE biztosítja, hogy a műhelyek elszámoltathatók legyenek a tevékenységükkel (098., 101. és 109. követelmény).

A JE biztosítja, hogy az ellenőrző személyek elszámoltathatók legyenek a tevékenységükkel (102., 103. és 109. követelmény).

A JE rögzíti a kilométer-számláló adatait (090. követelmény) és a részletes sebességadatokat (093. követelmény).

A JE biztosítja, hogy a 08-093. és 102-105b. követelményekkel kapcsolatos felhasználói adatokat a rögzítésük után ne lehessen módosítani, kivéve ha ezek válnak a legrégebbi adatokká, melyeket kimerített tárolókapacitás esetén új adatokkal kell felülírni.

A JE biztosítja, hogy nem módosítja a tachográf-kártyán már tárolt adatokat (109. és 109a. követelmény), kivéve a legrégibbi adatok új adatokkal való felülírásakor (110. követelmény) vagy az 1. függelék 2.1. bekezdésének megjegyzésében leírt esetben.

4.4. Elemzés

Az elemzési funkciók alkalmazása csak olyan események esetében kötelező, amelyek manipuláció vagy biztonság feltörés kísérletét jelzik. A jogosultságok normál gyakorlása esetén még akkor sem kötelező, ha azok a biztonsággal kapcsolatosak.

A biztonságát csökkentő események esetében a JE rögzíti azon eseményeket, amelyek az adatokkal kapcsolatosak (094., 096. és 109. követelmény).

A JE biztonságát befolyásoló események az alábbiak:

- biztonsági feltörési kísérletek,

- a mozgásérzékelő sikertelen hitelesítése,

- a tachográf-kártya sikertelen hitelesítése,

- a mozgásérzékelő jogosulatlan cseréje,

- a bemeneti kártyaadatok integritási hibája,

- a tárolt felhasználói adatok integritási hibája,

- belső adatátviteli hiba,

- a burkolat jogosulatlan felnyitása,

- a hardver manipulálása,

- utolsó kártyakapcsolat helytelen lezárása,

- mozgásadatokkal kapcsolatos hibaesemény,

- az áramellátás megszakadása,

- a JE belső hibája.

A JE érvényesíti az elemzési tételek tárolási szabályait (094. és 096. követelmény).

A JE az adatmemóriájában tárolja a mozgásérzékelő által kezdeményezett elemzési tételekat.

A rendszer lehetővé teszi az elemzési tételek nyomtatását, kijelzését vagy letöltését.

4.5. Az objektumok újbóli felhasználása

A JE biztosítja, hogy az átmeneti tárolási objektumok újból felhasználhatók legyenek anélkül, hogy az megengedhetetlen információáramlást okozna.

4.6. Pontosság

4.6.1. Az információáramlás vezérlésének elve

A JE biztosítja, hogy a 081., 084., 087., 090., 093., 102., 104., 105., 105a. és 109. követelménnyel kapcsolatos felhasználói adatokat csak a megfelelő bemeneti forrásból lehessen feldolgozni:

- a jármű mozgási adatai,

- a JE valós idejű órája,

- a menetíró készülék kalibrálási paraméterei,

- tachográf-kártyák,

- felhasználói bemenetek.

A JE biztosítja, hogy a 109a. követelménnyel kapcsolatos felhasználói adatok csak a legutóbbi kártyakivétel és a jelenlegi behelyezés közötti időszakra vonatkozóan legyenek betáplálhatók (050a. követelmény).

4.6.2. Belső adatátvitel

E bekezdés követelményei csak akkor érvényesek, ha a JE fizikailag elkülönített alkatrészeket használ.

Ha adatok átvitele történik a JE fizikailag elkülönített alkatrészei között, úgy az adatok védettek a hamisítás ellen.

Belső adatátvitel közbeni adatátviteli hiba észlelésekor az átvitel megismétlődik, és az SEF elemzési tételt generál az eseményről.

4.6.3. A tárolt adatok integritása

A JE ellenőrzi az adatmemóriában tárolt felhasználói adatokat az esetleges integritási hibák feltárása céljából.

A tárolt felhasználói adatok integritási hibájának észlelésekor az SEF egy elemzési tételt generál.

4.7. Üzembiztonság

4.7.1. Vizsgálatok

A JE gyártási fázisában megvalósuló vizsgálat számára szükséges minden parancsot, tevékenységet vagy vizsgálati pontot a JE aktiválása előtt dezaktiválni kell vagy el kell távolítani. Nem lehetséges ezeket későbbi használat céljából helyreállítani.

A JE önellenőrzéseket futtat le az első bekapcsoláskor vagy a rendes működés közben a megfelelő működés ellenőrzése érdekében. A JE önellenőrzései tartalmazzák a biztonsági adatok és - ha az nem a ROM-ban van - a tárolt végrehajtható kód integritásának ellenőrzését.

Ha belső hiba észlelése történik az önellenőrzés során, az SEF:

- elemzési tételt generál (kivéve kalibrálási üzemmódban) (JE belső hibája),

- megőrzi a tárolt adatok integritását.

4.7.2. Szoftver

A JE aktiválása után a szoftvert a gyakorlati alkalmazásban nem lehet elemezni vagy a programhibáit elhárítani.

A külső forrásokból érkező bemenetek nem fogadhatók el végrehajtható kódként.

4.7.3. Fizikai védelem

Ha a JE konstrukciója lehetővé teszi annak kinyitását, úgy a JE észleli a burkolat minden felnyitását - kivéve kalibrálási üzemmódban - még külső áramellátás nélkül is legalább 6 hónapig. Ebben az esetben az SEF elemzési tételt készít (elfogadható, hogy az elemzési tétel kezdeményezése és tárolása az áramellátás helyreállása után történjen).

Ha a JE konstrukciója nem teszi lehetővé annak kinyitását, akkor úgy kell azt megtervezni, hogy a fizikai beavatkozási kísérletek könnyen észrevehetők legyenek (pl. szemlével).

Aktiválás után a JE észleli a hardver bizonyos (a gyártó által meghatározandó) manipulálását.

A fent leírt esetben az SEF egy elemzési tételt generál, és a JE a következő beavatkozást végzi el: (a gyártó által meghatározandó).

4.7.4. Az áramellátás megszakadása

A JE észleli az áramellátás meghatározott értékeitől való eltéréseket, az áramellátás megszakítását is ideértve.

A fent leírt esetben az SEF:

- elemzési tételt generál (kivéve kalibrálási üzemmódban),

- megőrzi a JE biztonságos állapotát,

- fenntartja a még működő részegységekkel és folyamatokkal kapcsolatos biztonsági funkciókat,

- megőrzi a tárolt adatok integritását.

4.7.5. Visszaállítási feltételek

Az áramellátás megszakadása esetén, vagy ha valamely tranzakció a befejeződése előtt megszakad, vagy bármilyen egyéb visszaállítási feltétel esetén a JE visszaáll és törlődik.

4.7.6. Az adatok elérhetősége

A JE kérés esetén biztosítja az adatállományhoz való hozzáférést anélkül, hogy az adatállomány szükségtelenül lehívható vagy visszatartható lenne.

A JE-nek biztosítania kell, hogy a kártyák ne legyenek kivehetők addig, amíg a megfelelő adatok a kártyákon nem kerültek tárolásra (015. és 016. követelmény)

A fent leírt esetben az SEF elemzési tételt generál az eseményről.

4.7.7. Több alkalmazás

Ha a JE a tachográf-alkalmazás mellett más alkalmazást is biztosít, úgy minden alkalmazást fizikailag, illetve logikailag el kell különíteni. Ezen alkalmazások nem oszthatják meg a biztonsági adatokat. Egyszerre csak egy feladat lehet aktív.

4.8. Adatcsere

E bekezdés a JE és a csatlakoztatott eszközök közötti adatcserével foglalkozik.

4.8.1. Adatcsere a mozgásérzékelővel

A JE igazolja a mozgásérzékelőből importált mozgási adatok integritását és hitelességét.

A mozgási adatok integritási vagy hitelességi hibájának észlelése esetén az SEF:

- elemzési tételt készít,

- folytatja az importált adatok használatát.

4.8.2. Adatcsere a tachográf-kártyával

A JE ellenőrzi a tachográf-kártyáról importált adatok integritását és hitelességét.

A kártyaadatok integritási vagy hitelességi hibájának észlelése esetén a JE:

- elemzési tételt generál,

- nem használja az adatokat.

A JE a hozzájuk tartozó biztonsági attribútumokkal exportálja az adatokat a tachográf-memóriakártyára úgy, hogy a kártya képes legyen ellenőrizni azok integritását és hitelességét.

4.8.3. Adatcsere külső adattárolókkal (letöltési funkció)

A JE származási igazolást készít a külső adattárolóra letöltött adatok számára.

A JE lehetővé teszi a fogadó számára, hogy ellenőrizze a letöltött adatok származási igazolásának hitelességét.

A JE a hozzájuk tartozó biztonsági attribútumokkal exportálja az adatokat a külső adattárolóra úgy, hogy ellenőrizni lehessen a letöltött adatok integritását és hitelességét.

4.9. Rejtjelezési támogatás

E bekezdés követelményei csak akkor érvényesek, ha azokra szükség van a felhasznált biztonsági mechanizmusoktól és a gyártó megoldásaitól függően.

A JE által végrehajtott minden rejtjelezési művelet összhangban van egy meghatározott algoritmussal és egy megadott kulcsmérettel.

Ha a JE rejtjelezési kulcsokat kezdeményez, az összhangban van meghatározott rejtjelezési kulcsgeneráló algoritmusokkal és megadott kulcsméretekkel.

Ha a JE rejtjelezési kulcsokat ad ki, az összhangban van meghatározott kulcskiadási módszerekkel.

Ha a JE rejtjelezési kulcsokat ér el, az összhangban van meghatározott rejtjelezési kulcselérési módszerekkel.

Ha a JE rejtjelezési kulcsokat semmisít meg, az összhangban van meghatározott rejtjelezésikulcs-megsemmisítési módszerekkel.

5. Biztonsági mechanizmusok meghatározása

A kötelező biztonsági mechanizmusokat a 11. függelék határozza meg.

Minden más biztonsági mechanizmust a gyártónak kell meghatároznia.

6. A biztonsági mechanizmusok minimális erőssége

A járműegység biztonsági mechanizmusainak minimális erőssége az (ITSEC) meghatározása szerint Magas.

7. Garanciaszint

A mozgásérzékelő garanciaszintje megfelel az ITSEC E3 szintnek, az (ITSEC) hivatkozási dokumentumában meghatározott kritériumok szerint.

8. Működési elv

Az alábbi mátrixok tartalmazzák az SEF-ek működési elvét a következők megjelenítésével:

- mely SEF-ek vagy eszközök milyen veszélyeknek állnak ellen,

- mely SEF-ek milyen informatikai biztonsági funkciókat teljesítenek.

| Veszélyek | Informatikai célok |

| Hozzáférés | Azonosítás | Hibák | Vizsgálatok | Konstrukció | Calibration_Parameters | Card_Data_Exchange | Óra | Környezet | Fake_Devices | Hardver | Motion_Data | Non_Activated | Output_Data | Power_Supply | | Security_Data | Szoftver | Stored_Data | Hozzáférés | Elszámoltatás | Elemzés | Hitelesítés | Integritás | Kimenet | Feldolgozás | Megbízhatóság | Secured_Data_Exchange |

Fizikai, Személyzeti, Eljárási eszközök | Fejlesztés | | | | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Gyártás | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Átadás | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | |

Aktiválás | | x | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | |

Biztonsági adatok generálása | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | |

Biztonsági adatok továbbítása | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | |

A kártya elérhetősége | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Járművezetőnként csak egy kártya | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

A kártya nyomon követhetősége | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Jóváhagyott műhelyek | | | | | | | x | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Rendszeres felülvizsgálat, kalibrálás | | | | | | | x | | x | | | x | | | | x | | | x | | | | | | | | | | |

Megbízható műhelyek | | | | | | | x | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Megbízható járművezetők | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

A törvényi előírások végrehajtásának ellenőrzése | | | x | | | | x | | x | x | | x | | x | | x | | x | x | | | | | | | | | | |

Szoftverfrissítés | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | |

Biztonság-érvényesítési funkciók | Azonosítás és hitelesítés | UIA_201 Érzékelő azonosítása | | | | | | | | | | x | | x | | | | | | | | | | | x | | | | | x |

UIA_202 Érzékelő azonossága | | | | | | | | | | x | | x | | | | | | | | | | | x | | | | | x |

UIA_203 Érzékelő hitelesítése | | | | | | | | | | x | | x | | | | | | | | | | | x | | | | | x |

UIA_204 Érzékelő újbóli azonosítása és hitelesítése | | | | | | | | | | x | | x | | | | | | | | | | | x | | | | | x |

UIA_205 Hamisíthatatlan hitelesítés | | | | | | | | | | x | | x | | | | | | | | | | | x | | | | | |

UIA_206 Sikertelen hitelesítés | | | | | | | | | | x | | x | | | | | | | | | | x | | | | | x | |

UIA_207 Felhasználók azonosítása | x | x | | | | | | | | x | | | | | | | | | | x | | | x | | | | | x |

UIA_208 Felhasználói azonosság | x | x | | | | | | | | x | | | | | | | | | | x | | | x | | | | | x |

UIA_209 Felhasználói hitelesítés | x | x | | | | | | | | x | | | | | | | | | | x | | | x | | | | | x |

UIA_210 Felhasználó újbóli hitelesítése | x | x | | | | | | | | x | | | | | | | | | | x | | | x | | | | | x |

UIA_211 Hitelesítési eszközök | x | x | | | | | | | | x | | | | | | | | | | x | | | x | | | | | |

UIA_212 PIN ellenőrzések | x | x | | | | x | | x | | | | | | | | | | | | x | | | x | | | | | |

UIA_213 Hamisíthatatlan hitelesítés | x | x | | | | | | | | x | | | | | | | | | | x | | | x | | | | | |

A TACHOGRÁF-KÁRTYA ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEI

1. Bevezetés

E dokumentum tartalmazza a tachográf-kártya leírását, azon veszélyeket, amelyeknek ellen kell állnia, valamint azon biztonsági célokat, amelyeket el kell érnie. Meghatározza a megkövetelt biztonság-érvényesítési funkciókat. Ezenkívül megállapítja a biztonsági rendszerek minimálisan igényelt erősségét és a biztosítás kötelező szintjét a fejlesztés és az értékelés szempontjából.

A dokumentumban említett követelmények megegyeznek az I. B. melléklet fő részének követelményeivel. Az egyértelműbb értelmezés érdekében ismétlődések adódhatnak az I. B. melléklet szövegében szereplő követelmények és biztonsági célkitűzési követelmények között. Amennyiben kétértelműség lépne fel valamely biztonsági célkitűzési követelmény és az általa megemlített, az I. B. mellékletben szereplő követelmény között, úgy az I. B. melléklet fő szövegében szereplő követelmény az irányadó.

Az I. B. melléklet fő szövegében szereplő és a biztonsági célok által meg nem említett követelmények nem képezik biztonság-érvényesítési funkciók tárgyát.

A tachográf-kártya egy szabvány programozható kártya, amely egy speciális tachográf alkalmazást tartalmaz, és megfelel a memóriakártyákra vonatkozó naprakész funkcionális és biztonsági követelményeknek. A továbbiakban részletezett biztonsági cél ezért csak a tachográf alkalmazáshoz szükséges kiegészítő biztonsági követelményeket tartalmazza.

A jobb nyomon követhetőség érdekében egyedi címkéket kaptak azon veszélyek, célkitűzések, eljárási lehetőségek és a SEF-előírások, amelyek a fejlesztési és értékelési dokumentációban jelennek meg.

2. Rövidítések, meghatározások és hivatkozások

2.1. Rövidítések

IC Integrált áramkör (feldolgozó, illetve memóriafunkciók ellátására tervezett elektronikus alkatrész)

OS Operációs rendszer

PIN Személyi azonosító szám

ROM Csak olvasható tár

SFP Biztonságifunkció-elv

TBD Meghatározandó

TOE Az értékelés célja

TSF TOE biztonsági funkció

VU Járműegység.

2.2. Meghatározások

Digitális tachográf Menetíró készülék.

Érzékeny adatok A tachográf-kártya által tárolt olyan adatok, amelyeket védeni kell az integritás, a jogosulatlan hozzáférés és a titkosság szempontjából (amennyiben a biztonsági adatokra alkalmazható). Az érzékeny adatok közé tartoznak a biztonsági és a felhasználói adatok.

Biztonsági adatok A biztonság-érvényesítési funkciók támogatásához szükséges egyedi adatok (pl. rejtjelkulcsok).

Rendszer A menetíró készülékkel bármilyen módon kapcsolatba kerülő berendezések, személyzet vagy szervezetek.

Felhasználó Bármely entitás (emberi felhasználó vagy külső informatikai entitás) a TOE-n kívül, amely a TOE-vel interakcióba lép (amennyiben nem a "felhasználói adat" kifejezésben szerepel).

Felhasználói adatok A tachográf-kártyán tárolt és a biztonsági adatokon kívüli érzékeny adatok. A felhasználói adatok közé tartoznak az azonosítási és tevékenységi adatok.

Azonosítási adatok Az azonosítási adatok közé tartoznak a kártyaazonosítási adatok és a kártyatulajdonos-azonosítási adatok.

Kártyaazonosítási adatok A kártya azonosításával kapcsolatos felhasználói adatok a 190., 191., 192., 194., 215., 231. és 235. követelmény meghatározása szerint.

Kártyatulajdonos-azonosítási adatok A kártyatulajdonos azonosításával kapcsolatos felhasználói adatok a 195., 196., 216., 232. és 236. követelmények meghatározása szerint.

Tevékenységi adatok A tevékenységi adatok közé tartoznak a kártyatulajdonos tevékenységi adatai, az események és hibák adatai és az ellenőrzési tevékenység adatai.

Kártyatulajdonos tevékenységi adatai A kártyatulajdonos által végzett tevékenységekkel kapcsolatos felhasználói adatok a 197., 199., 202., 212., 212a., 217., 219., 221., 226., 227., 229., 230a., 233. és 237. követelmény meghatározása szerint.

Események és hibák adatai Az eseményekkel és hibákkal kapcsolatos felhasználói adatok a 204., 205., 207., 208. és 223. követelmény meghatározása szerint.

Ellenőrző tevékenységgel kapcsolatos adatok A törvényi előírások érvényesítésének ellenőrzésével kapcsolatos felhasználói adatok a 210. és 225. követelmény meghatározása szerint.

2.3. Hivatkozások

ITSEC ITSEC Information Technology Security Evaluation Criteria, 1991. (Informatikai biztonságértékelési kritériumok)

IC PP Smartcard Integrated Circuit Protection Profile (Programozható integrált áramköri védelmi profil) - 2.0 verzió - 1998. szeptemberi kiadás. Regisztrálta a franciaországi hitelesítő szerv PP/9806 szám alatt

ES PP Smart Card Integrated Circuit With Embedded Software Protection Profile (Programozható kártyás integrált áramkör beágyazott szoftvervédelmi profillal - 2.0 verzió - 1999. januári kiadás. Regisztrálta a franciaországi hitelesítő szerv PP/9911 szám alatt

3. A termék működési elve

3.1. A tachográf-kártya leírása és használatának módja

A tachográf-kártya egy, az (IC PP) és az (ES PP) leírása szerinti memóriakártya, amely a menetíró készülékkel való használatra tervezett alkalmazást tartalmaz.

A tachográf-kártya alapvető funkciói:

- a kártya és a kártyatulajdonos azonosítási adatainak tárolása. Ezen adatokat a járműegység használja fel a kártyatulajdonos azonosítására, az ennek megfelelő funkciók és adathozzáférési jogok megadására és annak biztosítására, hogy a kártyatulajdonos elszámoltatható legyen a tevékenységeiért,

- a kártyatulajdonos tevékenységeivel, az eseményekkel és hibákkal, valamint a kártyatulajdonosra vonatkozó ellenőrzési tevékenységekkel kapcsolatos adatok tárolása.

Ezért a tachográf-kártya használatának célja a járműegység kártyainterfész eszközével interakcióba lépve történő alkalmazás. Bármely olyan kártyaolvasó képes használni (pl. a személyi számítógépé), amelynek teljes olvasási hozzáférési jogosultsága van bármely felhasználói adat felett.

A tachográf-kártya életciklusának végső használati fázisában [az (ES PP)-ben leírt életciklus 7. szakasza] a járműegységek csak írni képesek felhasználói adatokat a kártyára.

A tachográf-kártya funkcionális követelményeit az I. B. melléklet fő szövege és a 2. függelék írja le.

3.2. A tachográf-kártya életciklusa

A tachográf-kártya életciklusa megfelel az (ES PP)-ben leírt programozható kártyák életciklusának.

3.3. Veszélyek

A memóriakártyákat fenyegető, az (ES PP)-ben és az (IC PP)-ben felsorolt általános veszélyek mellett a tachográf-kártyát az alábbi veszélyek fenyegethetik:

3.3.1. Végső célok

A támadók végső célja, hogy módosítsák a TOE-n belül tárolt felhasználói adatokat.

T.Ident_Data A TOE által tárolt azonosító adatok (pl. a kártya típusának, érvényességi idejének vagy a kártyatulajdonos azonosító adatainak) sikeres módosítása lehetővé tenné a TOE csalárd használatát, és jelentős mértékben fenyegetné a rendszer általános biztonsági célkitűzését.

T.Activity_Data A TOE által tárolt tevékenységi adatok sikeres módosítása fenyegetné a TOE biztonságát.

T.Data_Exchange A tevékenységi adatok importálás vagy exportálás közbeni sikeres módosítása (hozzáadás, törlés, hamisítás) fenyegetné a TOE biztonságát.

3.3.2. Támadási útvonalak

A TOE alkotóelemei az alábbi módokon támadhatók meg:

- bizalmas adatok tiltott megszerzésének kísérlete a TOE hardverének és szoftverének konstrukciójáról, különlegesen a biztonsági funkcióiról vagy biztonsági adatairól. A tiltott információ megszerezhető a tervezői vagy gyártói anyagok ellen intézett támadással (lopás, vesztegetés stb.) vagy a TOE közvetlen vizsgálatával (fizikai szondázás, interferencia-elemzés stb.),

- a TOE tervezési vagy kivitelezési hiányosságaival való visszaélés (hardverhibák, szoftverhibák, adatátviteli hibák, a TOE-ben külső behatások által kiváltott hibák, valamint az olyan biztonsági funkciók hiányosságainak kihasználása, mint a hitelesítési eljárások, adathozzáférés ellenőrzése, rejtjelezési műveletek stb.),

- a TOE vagy biztonsági funkcióinak manipulálása fizikai, elektromos vagy programozási támadással, illetve ezek kombinációjával.

3.4. Biztonsági célkitűzések

A teljes digitális tachográf-rendszer fő biztonsági célkitűzése a következő:

O.Main Az ellenőrző hatóságok által vizsgálandó adatoknak elérhetőknek kell lenniük, valamint teljes mértékben és pontosan tükrözniük kell az ellenőrzött járművezetők és járművek tevékenységét a járművezetési, munka-, készenléti és pihenési időszakok, valamint a jármű sebessége tekintetében.

A TOE-nek ezen általános biztonsági célkitűzéshez hozzájáruló fő biztonsági célkitűzései ezért az alábbiak:

O.Card_Identification_Data A TOE-nek meg kell őriznie a kártya személyre szabása közben eltárolt kártya- és kártyatulajdonos-azonosító adatokat,

O.Card_Activity_Storage A TOE-nek meg kell őriznie a kártyán a járműegységek által tárolt felhasználói adatokat.

3.5. Informatikai biztonsági célkitűzések

A memóriakártyákra vonatkozóan az (ES PP)-ben és az (IC PP)-ben felsorolt általános biztonsági célkitűzések mellett a TOE konkrét informatikai biztonsági célkitűzése, amely az életciklusának véghasználati szakaszában hozzájárul a fő biztonsági célkitűzésekhez:

O.Data_Access A TOE-nek a hitelesített járműegységekre kell korlátoznia a felhasználói adatok írásához való hozzáférési jogokat,

O.Secure_Communications A TOE-nek képesnek támogatnia kell a kártya és a kártyainterfész eszköz közötti biztonságos kommunikációs protokollokat és eljárásokat, amennyiben ezt az alkalmazás megköveteli.

3.6. Fizikai, személyzeti és eljárási eszközök

A TOE biztonságához hozzájáruló fizikai, személyzeti és eljárási követelmények megegyeznek az (ES PP)-ben és (IC PP)-ben felsoroltakkal (a környezettel kapcsolatos biztonsági célkitűzésekről szóló fejezetek).

4. Biztonság-érvényesítési funkciók

E bekezdés részletez néhányat a megengedett műveletek közül, mint például az (ES PP) kiosztása vagy kiválasztása, és további SEF funkcionális követelményeket ír le.

4.1. A védelmi profiloknak való megfelelés

A TOE megfelel az (IC PP)-nek.

A TOE megfelel az (ES PP)-nek az alábbi részletezés szerint.

4.2. A felhasználó azonosítása és hitelesítése

A kártyának azonosítania kell azon entitást, amelybe behelyezik, és ellenőriznie kell, hogy a jármű hitelesített-e vagy sem. A kártya exportálhat bármely felhasználói adatot a csatlakoztatott entitástól függetlenül, az ellenőrzőkártyát kivéve, amely csak a hitelesített járműegységeknek exportálhat kártyatulajdonos-azonosító adatokat (így az ellenőrző személy a nevének a kijelzőn vagy a kinyomaton való olvasásával meggyőződhet arról, hogy nem egy hamis járműegységről van szó).

4.2.1. A felhasználó azonosítása

Értékadás (FIA_UID.1.1) A TSF által közvetített tevékenységek felsorolása: nincs.

Értékadás (FIA_ATD.1.1) A biztonsági attribútumok felsorolása:

USER_GROUP VEHICLE_UNIT, NON_VEHICLE_UNIT,

USER_ID A jármű rendszáma (VRN) és a bejegyző tagállam kódja (az USER_ID csak az USER_GROUP = VEHICLE_UNIT alapján tudható).

4.2.2. A felhasználó hitelesítése

Értékadás (FIA_UAU.1.1) A TSF által közvetített tevékenységek felsorolása:

- Járművezetői és műhelykártyák: felhasználói adatok exportálása biztonsági attribútumokkal (kártyaadat-letöltési funkció),

- Ellenőrzőkártya: felhasználói adatok exportálása biztonsági attribútumok nélkül a kártyatulajdonos azonosító adatai kivételével.

A járműegység hitelesítése annak bizonyításával történik, hogy az olyan biztonsági adatokat tartalmaz, amelyek csak magából a rendszerből származhatnak.

Kiválasztás (FIA_UAU.3.1 és FIA_UAU.3.2): megelőzés.

Értékadás (FIA_UAU.4.1) Azonosított hitelesítési mechanizmus(ok): bármely hitelesítési mechanizmus.

A műhelykártya egy kiegészítő hitelesítési mechanizmust biztosít a PIN-kód ellenőrzése által (e mechanizmus lehetővé teszi, hogy a járműegység meggyőződhessen a kártyatulajdonos azonosságáról, azonban nem rendeltetése, hogy védje a műhelykártya tartalmát).

4.2.3. Hitelesítési hibák

Az alábbi értékadások leírják a kártya által minden egyes felhasználói hitelesítési hibára adott választ.

Értékadás (FIA_AFL.1.1) Szám: 1, hitelesítési események felsorolása: kártyainterfész eszköz hitelesítése.

Értékadás (FIA_AFL.1.2) Tevékenységek felsorolása:

- a csatlakoztatott entitás figyelmeztetése,

- annak feltételezése, hogy a felhasználó NON_VEHICLE_UNIT.

Az alábbi értékadások leírják a kártya válaszát abban az esetben, ha sikertelen az UIA_302-ben előírt kiegészítő hitelesítési mechanizmus.

Értékadás (FIA_AFL.1.1) Szám: 5, hitelesítési események felsorolása: PIN-ellenőrzések (műhelykártya).

Értékadás (FIA_AFL.1.2) Tevékenységek felsorolása:

- a csatlakoztatott entitás figyelmeztetése,

- a PIN ellenőrzési eljárás blokkolása oly módon, hogy minden további PIN-ellenőrzés sikertelen,

- lehetőség a későbbi felhasználóknak a blokkolás okáról való tájékoztatására.

4.3. A hozzáférés engedélyezése

4.3.1. Hozzáférés-engedélyezési elv

Az életciklus végső felhasználási szakaszában a tachográf-kártyára csak egyetlen, a biztonsági funkciókból következő hozzáférés-engedélyezési elv (SFP) vonatkozik, amelynek neve AC_SFP.

Értékadás (FDP_ACC.2.1) hozzáférés-engedélyezési SFP: AC_SFP.

4.3.2. Hozzáférés-engedélyezési funkciók

Értékadás (FDP_ACF.1.1) hozzáférés-engedélyezési SFP: AC_SFP.

Értékadás (FDP_ACF.1.1) A biztonsági attribútumok megnevezett csoportja: USER_GROUP.

Értékadás (FDP_ACF.1.2) Az ellenőrzött szubjektumok és objektumok hozzáférésére vonatkozó szabályok az ellenőrzött objektumokon végrehajtott ellenőrzött műveletek segítségével:

GENERAL_READ : A felhasználói adatokat bármely felhasználó olvashatja a TOE-ből, a kártyatulajdonos azonosító adatai kivételével, amelyeket csak az ellenőrzőkártyával lehet kiolvasni a VEHICLE_UNIT-ból.

IDENTIF_WRITE : Az azonosító adatok csak egyszer és a kártya életciklusa 6. szakaszának vége előtt írhatók. Egyetlen felhasználó sem írhat vagy módosíthat azonosító adatokat a kártya életciklusának végső felhasználási szakasza során.

ACTIVITY_WRITE : A tevékenységi adatokat csak a VEHICLE_UNIT írhatja a TOE-re.

SOFT_UPGRADE : Egyetlen felhasználó sem frissítheti a TOE szoftverét.

FILE_STRUCTURE : A TOE életciklusa 6. szakaszának vége előtt állománystruktúrák és hozzáférési feltételek jönnek létre, amelyek ezután zártak le, azért hogy ezeket egyetlen felhasználó se módosíthassa vagy törölhesse.

4.4. Elszámoltatás

A TOE állandó azonosítási adatokat tárol.

Meg kell adni a TOE személyre szabásának időpontját és dátumát. E jelzés megváltoztathatatlan marad.

4.5. Elemzés

A TOE-nek ellenőriznie kell azon eseményeket, amelyek potenciálisan veszélyeztethetik a biztonságát.

Értékadás (FAU_SAA.1.2) Meghatározott felülvizsgálható események részhalmaza:

- a kártyatulajdonos sikertelen azonosítása (öt egymást követő sikertelen PIN-ellenőrzés),

- az önellenőrzés hibája,

- a tárolt adatok integritási hibája,

- a bemenetitevékenységadatok-integritási hibája,

4.6. Pontosság

4.6.1. A tárolt adatok integritása

Értékadás (FDP_SDI.2.2) Teendők: a csatlakoztatott entitás figyelmeztetése,

4.6.2. Alapadatok hitelesítése

Értékadás (FDP_DAU.1.1) Objektumok vagy információtípusok felsorolása: tevékenységadatok.

Értékadás (FDP_DAU.1.2) Szubjektumok felsorolása: tetszés szerint.

4.7. Üzembiztonság

4.7.1. Vizsgálatok

Kiválasztás (FPT_TST.1.1): az első bekapcsoláskor, rendes működés közben időközönként.

Megjegyzés:

az "első bekapcsoláskor" jelentése: a kód végrehajtása előtt (és nem szükségszerűen az Answer To Reset eljárás során).

A TOE önellenőrzései tartalmazzák a ROM-ban nem tárolt bármely szoftverkód integritásának ellenőrzését.

Önellenőrzési hiba észlelésekor a TSF figyelmezteti a csatlakoztatott entitást.

Az OS-vizsgálat befejezése után a vizsgálattal kapcsolatos minden parancsot és tevékenységet dezaktiválni kell, vagy el kell azokat távolítani. E vezérléseket nem lehet felülírni és későbbi használatra helyreállítani. A kizárólag egyetlen életciklus állapothoz tartozó parancs sohasem érhető el egy másik állapotban.

4.7.2. Szoftver

A TOE szoftverjét a gyakorlati alkalmazásban nem lehet elemezni vagy módosítani, illetve nem lehet a programhibáit elhárítani.

A külső forrásokból érkező bemenetek nem fogadhatók el végrehajtható kódokként.

4.7.3. Áramellátás

A TOE az áramellátás megszakadása vagy ingadozása esetén is megőrzi biztonságos állapotát.

4.7.4. Visszaállítási feltételek

Ha a TOE áramellátása megszűnik (vagy ha feszültségingadozás lép fel), vagy ha valamely tranzakció befejeződés előtt megszakad, vagy bármilyen visszaállítási feltétel esetén a mozgásérzékelő visszaáll és törlődik.

4.8. Adatcsere

4.8.1. Adatcsere a járműegységgel

A TOE ellenőrzi a járműegységből importált adatok integritását és hitelességét.

Az importált adatok integritási hibáinak észlelésekor a TOE:

- figyelmezteti az adatokat küldő entitást,

- nem használja az adatokat.

A TOE a hozzájuk tartozó biztonsági attribútumokkal exportálja a mozgási adatokat a járműegységnek úgy, hogy a járműegység ellenőrizni tudja a kapott adatok integritását és hitelességét.

4.8.2. Adatok exportálása önálló egységek felé (letöltési funkció)

A TOE képes származási igazolást generálni a külső adattárolóra letöltött adatok számára.

A TOE képes biztosítani az átvitt adatok címzettje számára a letöltött adatok származási igazolásának ellenőrzését.

A TOE képes a hozzájuk tartozó biztonsági attribútumokkal exportálni az adatokat a külső adattárolóra úgy, hogy ellenőrizhető legyen a letöltött adatok integritása és hitelessége.

4.9. Rejtjelezési támogatás

Ha a TSF rejtjelezési kulcsokat generál, úgy összhangban van bizonyos rejtjelezésikulcs-generáló algoritmusokkal és megadott rejtjelezési kulcsméretekkel. A generált rejtjelezési műveleti kulcsok korlátozott (a gyártó által meghatározandó, de legfeljebb 240) számú használatot tesznek lehetővé.

Ha a TSF rejtjelezési kulcsokat ad ki, úgy az összhangban van bizonyos rejtjelezésikulcs-kiadási módszerekkel.

5. Biztonsági mechanizmusok meghatározása

A kötelező biztonsági mechanizmusokat a 11. függelék határozza meg.

Minden más biztonsági mechanizmust a TOE gyártójának kell meghatároznia.

6. A mechanizmusok minimálisan igényelt erőssége

A tachográf-kártya mechanizmusainak minimális erőssége az (ITSEC) meghatározása szerint Magas

7. Garanciaszint

A mozgásérzékelő garanciaszintje megfelel az ITSEC E3 szintnek, az (ITSEC) hivatkozási dokumentumában meghatározott kritériumok szerint.

8. Működési elv

Az alábbi mátrixok tartalmazzák a kiegészítő SEF-ek működési elvét a következők megjelenítésével:

- mely SEF-ek milyen veszélyeknek állnak ellen,

- mely SEF-ek milyen informatikai biztonsági funkciókat teljesítenek.

| Veszélyek | Informatikai célok |

| T.CLON* | T.DIS_ES2 | T.T_ES | T.T_CMD | T.MOD_SOFT* | T.MOD_LOAD | T.MOD_EXE | T.MOD_SHARE | Ident_Data | Activity_Data | Data_Exchange | O.TAMPER_ES | O.CLON* | O.OPERATE* | O.FLAW* | O.DIS_MECHANISM2 | O.DIS_MEMORY* | O.MOD_MEMORY* | Data_Access | Secured_Communications |

UIA_301 Hitelesítési eszközök | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | |

UIA_302 PIN-ellenőrzések | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | |

ACT_301 Azonosítási adatok | | | | | | | | | | | | x | | x | | | | | | |

ACT_302 Személyre szabás időpontja | | | | | | | | | | | | x | | x | | | | | | |

RLB_301 Szoftver integritása | | | | | x | x | | | | | | x | | x | | | | | | |

RLB_302 Önellenőrzések | | | | | x | | x | x | | | | x | | x | | | | | | |

RLB_303 Gyártási vizsgálatok | | | | | x | x | | x | | | | x | | x | | | | | | |

RLB_304 Szoftverelemzés | | | | | | | | | x | x | | x | | x | | | | | | |

RLB_305 Szoftverbemenet | | | | | | | | | | | | x | | x | | | | | | |

RLB_306 Áramellátás | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | x |

RLB_307 Visszaállítás | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | x |

DEX_301 Adatok biztonságos importja | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | x |

DEX_302 Adatok biztonságos importja | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | x |

DEX_303 Adatok biztonságos exportja a JE felé | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | x |

DEX_304 Származási igazolás | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | x |

DEX_305 Származási igazolás | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | x |

DEX_306 Biztosított exportálás külső adathordozóra | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | x |

11. függelék

KÖZÖS BIZTONSÁGI MECHANIZMUSOK

TARTALOM

1. Általános bevezető ...

1.1. Hivatkozások ...

1.2. Jelzések és rövidítések ...

2. Rejtjelezési rendszerek és algoritmusok ...

2.1. Rejtjelezési rendszerek ...

2.2. Rejtjelezési algoritmusok ...

2.2.1. RSA algoritmus ...

2.2.2. Hash algoritmus ...

2.2.3. Adatrejtjelezési algoritmus ...

3. Kulcsok és bizonyítványok ...

3.1. Kulcsok generálása és elosztása ...

3.1.1. RSA kulcsok generálása és elosztása ...

3.1.2. RSA ellenőrzőkulcsok ...

3.1.3. Mozgásérzékelő kulcsok ...

3.1.4. T-DES tevékenységi kulcsok generálása és elosztása ...

3.2. Kulcsok ...

3.3. Bizonyítványok ...

3.3.1. A bizonyítványok tartalma ...

3.3.2. Kiadott bizonyítványok ...

3.3.3. A bizonyítványok ellenőrzése és kicsomagolása ...

4. Kölcsönös hitelesítési mechanizmus ...

5. JE-kártyák adatátvitellel kapcsolatos titkossági, integritási és hitelesítési mechanizmusa ...

5.1. Biztonságos üzenetküldés ...

5.2. A biztonságos üzenetküldéssel kapcsolatos hibák kezelése ...

5.3. A rejtjelezési ellenőrző összeget kiszámító algoritmus ...

5.4. A titkossági DO utasítások kriptogramjait kiszámító algoritmus ...

6. Az adatletöltés digitális aláírási mechanizmusai ...

6.1. Aláírások generálása ...

6.2. Aláírások ellenőrzése ...

1. ÁLTALÁNOS BEVEZETŐ

E függelék az alábbiakat biztosító biztonsági mechanizmusokat határozza meg:

- a JE-ek és a tachográf-kártyák közötti kölcsönös hitelesítés, ideértve a tevékenységi kulcsok egyeztetését,

- a JE-ek és a tachográf-kártyák között átvitt adatok titkossága, integritása és hitelesítése,

- a JE-ekről külső adathordozóra letöltött adatok integritása és hitelesítése,

- a tachográf-kártyákról külső adathordozóra letöltött adatok integritása és hitelesítése.

1.1. Hivatkozások

E függelék az alábbi hivatkozásokat használja:

SHA-1 National Institute of Standards and Technology (NIST). FIPS Publication 180-1: Secure Hash Standard. 1995 április

PKCS1 RSA Laboratries. PKCS 1: RSA Encryption Standard. Version 2.0. 1998 október

TDES National Institute of Standards and Technology (NIST). FIPS Publication 46-3: Data Encryption Standard. 1999-es tervezet

TDES-OP ANSI X9.52, Triple Data Encryption Algorithm Modes of Operation. 1998

ISO/IEC 7816-4 Informatika - Azonosító kártyák - Integrált áramköri kártyák érintkezőkkel - 4. rész: Iparágközi utasítások a köztes adatcseréhez. Első kiadás: 1995. + 1. módosítás: 1997.

ISO/IEC 7816-6 Informatika - Azonosító kártyák - Integrált áramköri kártyák érintkezőkkel - 6. rész: Iparágközi adatelemek. Első kiadás: 1996. + 1. javítás: 1998.

ISO/IEC 7816-8 Informatika - Azonosító kártyák - Integrált áramköri kártyák érintkezőkkel - 8. rész: Biztonsággal kapcsolatos iparágközi utasítások. Első kiadás: 1999.

ISO/IEC 9796-2 Informatika - Biztonsági technikák - Az üzenet helyreállítását lehetővé tevő digitális aláírási rendszerek - 2. rész: Tördelési funkciót használó mechanizmusok. Első kiadás: 1997.

ISO/IEC 9798-3 Informatika - Biztonsági technikák - Entitáshitelesítési mechanizmusok - 3. rész: Entitáshitelesítés nyilvános kulcsalgoritmus segítségével. Második kiadás, 1998.

ISO 16844-3 Közúti járművek - Tachográf rendszerek - 3. rész: Mozgásérzékelő interfész.

1.2. Jelzések és rövidítések

E függelék az alábbi jelzéseket és rövidítéseket használja:

(Ka, Kb, Kc) kulcscsomag a háromszoros adatrejtjelezési algoritmus általi használatra

CA Hitelesítő hatóság

CAR A hitelesítő hatóság hivatkozása

CC Rejtjelezési ellenőrző összeg

CG Kriptogram

CH Parancsfej

CHA A bizonyítvány tulajdonosának engedélye

CHR A bizonyítvány tulajdonosának hivatkozása

D() Visszafejtés a DES segítségével

DE Adatelem

DO Adatobjektum

d RSA saját kulcs, saját kitevő

e RSA nyilvános kulcs, nyilvános kitevő

E() Rejtjelezés a DES segítségével

EQT Berendezés

Hash() tördelési érték, a tördelés kimenete

Hash tördelési funkció

KID Kulcsazonosító

Km TDES kulcs. Az ISO 16844-3 által meghatározott mesterkulcs.

Kmvu A járműegységbe helyezett TDES kulcs

Kmwc A műhelykártyába helyezett TDES kulcs

m az üzenetet képviselő, 0 és n-1 közötti egész szám

n RSA kulcs, modulus

PB Kitöltő bájtok

PI Kitöltésjelző bájt (a titkossági DO kriptogramjában való használatra)

PV Rendes érték

s az aláírást képviselő, 0 és n-1 közötti egész szám

SSC Küldési sorrendszámláló

SM Biztonságos üzenetküldés

TCBC TDEA rejtjelezett blokkok láncolatán alapuló üzemmód

TDEA Háromszoros adatrejtjelezési üzemmód

TLV A címke hosszának értéke

VU Járműegység

X.C X felhasználó bizonyítványa, amelyet valamely hitelesítő hatóság bocsátott ki

X.CA X felhasználó hitelesítő hatósága

X.CA.PKoX.C a nyilvános kulcs kiemelését célzó bizonyítvány-kicsomagolási művelet. Infix műveleti jel, amelynek bal oldali operandusa valamely hitelesítő hatóság nyilvános kulcsa, és amelynek jobb oldali operandusa az említett hitelesítő hatóság által kibocsátott bizonyítvány. Az eredmény X felhasználó nyilvános kulcsa, akinek a tanúsítványa a jobb oldali operandus,

X.PK felhasználó nyilvános kulcsa

X.PK[I] Valamilyen I információ RSA rejtjelezése, X felhasználó nyilvános kulcsának segítségével

X.SK felhasználó nyilvános RSA kulcsa

X.SK[I] Valamilyen I információ RSA rejtjelezése, X felhasználó saját kulcsának segítségével

′xx′ valamely hexadecimális érték

|| összefűzési operátor.

2. REJTJELEZÉSI RENDSZEREK ÉS ALGORITMUSOK

2.1. Rejtjelezési rendszerek

A járműegységek és a tachográf-kártyák egy klasszikus RSA nyilvános kulcsú rejtjelezési rendszer segítségével az alábbi biztonsági mechanizmusokat biztosítják:

- a járműegységek és a kártyák közötti hitelesítés,

- háromszoros DES műveleti kulcsok átvitele a járműegységek és a tachográf-kártyák között,

- a járműegységekről vagy a tachográf-kártyákról külső adathordozóra letöltött adatok digitális aláírása.

A járműegységek és a tachográf-kártyák háromszoros DES szimmetrikus rejtjelezési rendszer használata révén gondoskodnak az adatok integritását biztosító mechanizmusról a járműegységek és a tachográf-kártyák közötti felhasználói adatcsere során, valamint adott esetben gondoskodnak a járműegységek és a tachográf-kártyák közötti adatcsere titkosságáról.

2.2. Rejtjelezési algoritmusok

2.2.1. RSA algoritmus

Az RSA algoritmust teljesen az alábbi relációk határozzák meg:

+++++ TIFF +++++

Az RSA funkció még részletesebb leírása a hivatkozásban található (PKCS1).

Az RSA-algoritmusban alkalmazott "e" nyilvános kitevő minden generált RSA kulcsban különbözik 2-től.

2.2.2. Hash algoritmus

A digitális aláírási mechanizmusok az (SHA-1) hivatkozás alatt meghatározott SHA-1 tördelési algoritmust használják.

2.2.3. Adatrejtjelezési algoritmus

Rejtjelezett blokkok láncolatán alapuló üzemmódban DES alapú algoritmust kell használni.

3. KULCSOK ÉS BIZONYÍTVÁNYOK

3.1. Kulcsok generálása és elosztása

3.1.1. RSA kulcsok generálása és elosztása

Az RSA kulcsok generálása a funkcionális hierarchia három szintjén történik:

- európai szint,

- tagállami szint,

- berendezési szint.

Európai szinten egy egységes európai kulcspár (EUR.SK és EUR.PK) marad. Az európai saját kulcs segítségével kell hitelesíteni a tagállami nyilvános kulcsokat. Az összes hitelesített kulcs adatait meg kell őrizni. E feladatokat egy európai hitelesítési hatóság végzi el az Európai Bizottságnak alárendelve.

Tagállami szinten egy tagállami kulcspár (MS.SK és MS.PK) generálása történik. A tagállami nyilvános kulcsok hitelesítését az Európai Hitelesítési Hatóság végzi. A tagállami saját kulcs segítségével kell hitelesíteni a berendezésbe (járműgység vagy tachográf-kártya) behelyezendő nyilvános kulcsokat. Az összes hitelesített nyilvános kulcs adatait meg kell őrzni azon berendezés azonosító adataival együtt, amelybe behelyezték. E feladatokat a tagállami hitelesítési hatóságok látják el. A tagállamok rendszeresen megváltoztathatják a kulcspárjukat.

Berendezési szinten egyetlen kulcspárt (EQT.SK és EQT.PK) kell generálni, és behelyezni minden berendezésbe. A berendezési nyilvános kulcsok hitelesítését a tagállami hitelesítési hatóságok végzik. E feladatokat a berendezések gyártói, azok személyre szólóvá tevői vagy a tagállami hatóságok végzik el. E kulcspárt hitelesítési, digitális aláírási és rejtjelezési célokra kell használni.

Generálás, (adott esetben) továbbítás és tárolás közben meg kell őrizni a saját kulcsok titkosságát.

Az alábbi ábra e folyamat adatáramlását foglalja össze:

+++++ TIFF +++++

3.1.2. RSA ellenőrzőkulcsok

A berendezés vizsgálata céljából (ideértve az együttműködési képességi vizsgálatokat is) az európai hitelesítési hatóság egy másik egyetlen európai vizsgálati kulcspárt és legalább két tagállami vizsgálati kulcspárt generál, amelyek nyilvános kulcsait az európai saját vizsgálati kulccsal együtt kell hitelesíteni. A gyártók elhelyezik az ilyen tagállami tesztelési kulcsok által hitelesített tesztelési kulcsokat a típus-jóváhagyási vizsgálat alá vont berendezésben.

3.1.3. Mozgásérzékelő kulcsok

A generálás, továbbítás (adott esetben) és tárolás közben a megfelelő módon meg kell őrizni az alább leírt három TDES-kulcs titkosságát.

Ezenkívül az ISO 16844-nek megfelelő menetíró készülék támogatása érdekében az európai hitelesítési hatóság és a tagállami hitelesítési hatóságok gondoskodnak az alábbiakról:

Az európai hitelesítési hatóság KmVU-t és KmWC-t, két független és egyedi hármas DES kulcsot, valamint Km kulcsot generál az alábbiak szerint:

+++++ TIFF +++++

Az európai hitelesítési hatóság megfelelően biztonságos eljárással továbbítja e kulcsokat a tagállamok hitelesítési hatóságai számára, ezek kérésére.

A tagállami hitelesítési hatóságok:

- a Km segítségével titkosítják a mozgásérzékelő-gyártók által kért mozgásérzékelő-adatokat (a Km-mel titkosítandó adatokat az ISO 16844-3 határozza meg),

- megfelelően biztonságos eljárással továbbítják a KmVU-t a járműegységek gyártóinak, a járműegységekben való elhelyezés céljából,

- gondoskodnak róla, hogy a kártya személyre szabása közben minden műhelykártyában elhelyezésre kerüljön a KmWC-t (SensorInstallationSecData a Sensor_Installation_Data elemi állományban).

3.1.4. T-DES tevékenységi kulcsok generálása és elosztása

A járműegységek és a tachográf-kártyák a kölcsönös hitelesítési folyamat részeként létrehozzák és kicserélik a közös hármas DES műveleti kulcs kidolgozásához szükséges adatokat. Az adatcsere titkosságát egy RSA rejtjelezési mechanizmus védi.

E kulcsot kell használni minden további, biztonságos üzenetküldést használó rejtjelezési művelet során. Érvényessége a művelet végén (a kártya kivétele vagy visszaállítása), illetve 240 használat után lejár (a kulcs egy használata = biztonságos üzenetküldés segítségével a kártyának küldött egyetlen parancs és az ahhoz tartozó válasz).

3.2. Kulcsok

Az RSA-kulcsok az alábbi hosszúságúak (szinttől függetlenül): n modulus: 1024 bit, e nyilvános kitevő: legfeljebb 64 bit, d saját kitevő: 1024 bit.

A hármas DES-kulcs formája (Ka, Kb, Ka), ahol Ka és Kb független, 64 bit hosszúságú kulcs. Nem kell beállítani paritáshiba-észlelő bitet.

3.3. Bizonyítványok

Az RSA nyilvános kulcs bizonyítványai "non self-descriptive", "Card Verifiable" bizonyítványok (Hiv.: ISO/IEC 7816-8)

3.3.1. A bizonyítványok tartalma

Az RSA nyilvános kulcs bizonyítványok az alábbi adatokból épülnek fel a következő sorrendben:

Adatok | Formátum | Bájt | Obs |

CPI | EGÉSZ SZÁM | 1 | Bizonyítványprofil-azonosító ("01" e változatban) |

CAR | BÁJTFÜZÉR | 8 | A hitelesítő hatóság hivatkozása |

CHA | BÁJTFÜZÉR | 7 | A bizonyítvány tulajdonosának engedélye |

EOV | TimeReal | 4 | A bizonyítvány érvényességének vége. Választható, használaton kívül "FF"-fel kitöltve |

CHR | BÁJTFÜZÉR | 8 | A bizonyítvány tulajdonosának hivatkozása |

n | BÁJTFÜZÉR | 128 | Nyilvános kulcs (modulus) |

e | BÁJTFÜZÉR | 8 | Nyilvános kulcs (nyilvános kitevő) |

| | 164 | |

Megjegyzések:

1. A "bizonyítványprofil azonosító" (CPI) egy hitelesítési bizonyítvány pontos szerkezetét határozza meg. A vonatkozó fejléclisták berendezési belső azonosítójaként használható, amely az adatelemek bizonyítványon belüli összefűzését írja le.

Az e bizonyítványtartalommal társított fejléclista:

+++++ TIFF +++++

2. A "hitelesítő hatóság hivatkozása" (CAR) célja, hogy azonosítsa a bizonyítványt kiadó hitelesítő hatóságot oly módon, hogy az adatelemek egyidejűleg hatósági kulcsazonosítóként is felhasználhatók a hitelesítő hatóság nyilvános kulcsára való hivatkozás során (a kódoláshoz lásd az alábbi kulcsazonosítót).

3. A "bizonyítvány tulajdonosának engedélye" (CHA) célja, hogy azonosítsa a bizonyítvány tulajdonosának jogosultságát. Ez a tachográf-alkalmazás azonosítóból és azon berendezés típusából áll, amelyhez a bizonyítványt szánták (az EquipmentType adatelemmel összhangban, tagállamok esetében "00").

4. A "bizonyítvány tulajdonosának hivatkozása" (CHR) célja, hogy egyértelműen azonosítsa a bizonyítvány tulajdonosát úgy, hogy az adatelemek egyidejűleg alanyi kulcsazonosítóként is felhasználhatók a bizonyítvány tulajdonosának nyilvános kulcsára való hivatkozás során.

5. A kulcsazonosítók egyértelműen azonosítják a bizonyítvány tulajdonosát vagy a hitelesítő hatóságokat. Kódolásuk az alábbiak szerint történik:

5.1. Berendezés (JE vagy kártya):

Adat | A berendezés sorozatszáma | Dátum | Típus | Gyártó |

Hossz | 4 bájt | 2 bájt | 1 bájt | 1 bájt |

Érték | Egész szám | hh éé BCD kódolás | Gyártóra jellemző | Gyártói kód |

A JE esetében a gyártó a bizonyítványok bekérésekor nem feltétlenül ismeri azon berendezés azonosítóját, amelybe a kulcsokat be kell helyezni.

Ha ismeri a berendezés azonosítóját, úgy a gyártó a nyilvános kulccsal együtt megküldi azt a tagállami hatóságnak hitelesítés céljából. A bizonyítvány ekkor tartalmazza a berendezés azonosítóját, és a gyártónak gondoskodnia kell arról, hogy a kulcsokat és a bizonyítványt a megfelelő berendezésbe helyezzék be. A kulcsazonosító alakja a fent bemutatottak szerinti.

Ha nem ismeri a berendezés azonosítóját, úgy a gyártónak egyedileg azonosítania kell minden egyes tanúsítási kérelmet, és ezen azonosítót hitelesítés végett a nyilvános kulccsal együtt meg kell küldenie a tagállama hatóságának. A bizonyítvány tartalmazza a kért azonosítót. A gyártónak közölnie kell a tagállama hatóságával a berendezéshez tartozó kulcs hozzárendelését (azaz a tanúsítási kérelem és a berendezés azonosítását), miután a kulcs a berendezésbe behelyezésre került. A kulcsazonosító alakja:

Adat | A tanúsítási kérelem sorozatszáma | Dátum | Típus | Gyártó |

Hossz | 4 bájt | 2 bájt | 1 bájt | 1 bájt |

Érték | BCD kódolás | hh éé BCD kódolás | ′FF′ | Gyártói kód |

5.2. Tanúsító hatóság:

Adat | | A hatóság azonosítója | A kulcs sorozatszáma | Kiegészítő információ | Azonosító |

Hossz | | 4 bájt | 1 bájt | 2 bájt | 1 bájt |

Érték | | 1 bájtos nemzeti számkód | Egész szám | kiegészítő kódolás (CA-ra jellemző) | ′01′ |

| 3 bájtos nemzeti betű-szám kód | használaton kívül ′FF FF′ |

A kulcs sorszáma segítségével kell megkülönböztetni a különféle tagállami kulcsokat abban az esetben, ha a kulcs megváltozik.

6. A bizonyítvány ellenőrzői számára közvetve ismert, hogy a hitelesített nyilvános kulcs esetében egy a hitelesítés, a digitális aláírás ellenőrzése és a titkossági rejtjelezés szempontjából releváns RSA-kulcsról van szó (a bizonyítvány nem tartalmaz azt meghatározó objektumazonosítót).

3.3.2. Kiállított bizonyítványok

A kiállított bizonyítvány egy digitális aláírás, amely részben tartalmazza a bizonyítvány tartalmát az ISO/IEC 9796-2-vel összhangban, a hozzáfűzött "hitelesítő hatóság hivatkozás"-sal.

+++++ TIFF +++++

Az alábbi bizonyítványtartalommal:

+++++ TIFF +++++

Megjegyzések:

1. E bizonyítvány 194 bájt hosszú.

2. Az aláírás által elrejtett CAR-t is hozzá kell fűzni az aláíráshoz oly módon, hogy a hitelesítő hatóság nyilvános kulcsa kiválasztható legyen a bizonyítvány hitelesítésére.

3. A bizonyítvány ellenőrzője számára közvetve ismert a hitelesítő hatóság által a bizonyítvány aláírására használt algoritmus.

4. A kiállított bizonyítványhoz társított fejléclista:

+++++ TIFF +++++

3.3.3. A bizonyítványok ellenőrzése és kicsomagolása

A bizonyítványok ellenőrzése és kicsomagolása kiterjed az aláírás ISO/IEC 9796-2-vel összhangban történő ellenőrzésére, amivel a bizonyítvány tartalma és a benne lévő X.PK = X.CA.PKoX.C nyilvános kulcs kiemelhető, valamint a bizonyítvány érvényességének ellenőrzésére.

Az alábbi lépéseket tartalmazza:

az aláírás ellenőrzése és a tartalom kiemelése:

- az X.C-ből ki kell emelni a Sign-t, a Cn′-t és a CAR′-t:

+++++ TIFF +++++

- a CAR′-ból ki kell választani a megfelelő hitelesítési hatóság nyilvános kulcsát (ha ez eddig más módon még nem történt meg),

- meg kell nyitni a Sign-t a CA nyilvános kulccsal: Sr′ = X.CA.PK [Sign],

- ellenőrizni kell, hogy az Sr′ 6A-val kezdődik és ′BC′-vel végződik,

- ki kell számítani a Cr′-t és a H′-t az alábbiakból:

+++++ TIFF +++++

- helyre kell állítani a bizonyítvány tartalmát: C′ = Cr′ || Cn′,

- ellenőrizni kell, hogy Hash(C′) = H′

Ha az ellenőrzések rendben vannak, úgy a bizonyítvány eredeti, és tartalma C′.

Az érvényesség ellenőrzése. A C′-ből:

- ha alkalmazható, ellenőrizni kell az érvényességi dátum végét.

A nyilvános kulcs, a kulcsazonosító, a bizonyítvány tulajdonosa engedélyének és a bizonyítvány érvényessége végének visszakeresése a C′-ből és tárolása:

- X.PK = n || e,

- X.KID = CHR

- X.CHA = CHA,

- X.EOV = EOV.

4. KÖLCSÖNÖS HITELESÍTÉSI MECHANIZMUS

A kártyák és a JE-k közötti kölcsönös hitelesítés az alábbi elven alapul:

Mindkét résztvevő bizonyítja a másiknak, hogy egy olyan érvényes kulcspárral rendelkezik, amelynek nyilvános kulcsát egy olyan tagállami hitelesítő hatóság hitelesítette, amelyet az európai hitelesítő hatóság hitelesített.

A bizonyítás egy, a másik fél által küldött véletlen számnak a saját kulccsal történő aláírásával történik; a másik félnek ezen aláírás ellenőrzésekor vissza kell állítania a véletlenszerű számot.

A mechanizmust a kártya JE-be való behelyezése váltja ki. Ez a bizonyítványok cseréjével és a nyilvános kulcsok kicsomagolásával kezdődik és a műveleti kulcs beállításával végződik.

A következő protokollt kell használni [a nyilak a parancsokat és a kicserélt adatokat jelzik (lásd 2. függelék)]:

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

5. JE-KÁRTYÁK ADATÁTVITELLEL KAPCSOLATOS TITKOSSÁGI, INTEGRITÁSI ÉS HITELESÍTÉSI MECHANIZMUSA

5.1. Biztonságos üzenetküldés

A JE-kártyák adatátviteli integritását biztonságos üzenetküldés védi az (ISO/IEC 7816-4) és az (ISO/IEC 7816-8) hivatkozással összhangban.

Ha az adatokat védeni kell átvitel közben, úgy egy rejtjelezési ellenőrző összeg adatobjektumot kell fűzni a parancson vagy a válaszon belül küldött adatobjektumokhoz. A fogadó fél igazolja a rejtjelezési ellenőrző összeget.

A parancson belül küldött adatok rejtjelezési ellenőrző összege tartalmazza a parancsfejet és az összes elküldött adatobjektumot (= > CLA = ′0C′, és minden adatobjektumot címkék vesznek körül, amelyekben b1 = 1).

A válasz állapotinformációs bájtjait egy rejtjelezési ellenőrző összeg védi, amennyiben a válasz nem tartalmaz adatmezőt.

A rejtjelezési ellenőrző összegek négy bájt hosszúságúak.

A parancsok és a válaszok felépítése biztonságos üzenetküldéskor ezért az alábbiak szerinti:

A felhasznált DO-k az ISO/IEC 7816-4-ben leírt biztonságos üzenetküldési DO-k részhalmazai:

Tag | Rövidítés | Jelentés |

′81′ | TPV | Rendes értékű nem BER-TLV-ben kódolt adat (CC-vel védendő) |

′97′ | TLE | Az Le értéke a nem biztosított parancsban (CC-vel védendő) |

′99′ | TSW | Állapotinformáció (CC-vel védendő) |

′8E′ | TCC | Rejtjelezési ellenőrző összeg |

′87′ | TPI CG | Kitöltésjelző bájt || Kriptogram (Rendes értékű nem BER-TLV-ben kódolt adat ) |

Biztosítatlan parancsválasz-pár esetén:

Parancsfej | Parancstörzs |

CLA INS P1 P2 | (Lc mező) (Adatmező) (Le mező) |

négy bájt | L bájt, jelzésük B1-BL |

Választörzs | A válasz vége |

| |

(Adatmező) | SW1 | SW2 |

Lr adatbájt | két bájt |

A megfelelő biztosított parancsválasz-pár:

Biztosított parancs:

Parancsfej (CH) | Parancstörzs |

| | | | | | | | | | |

CLA INS P1 P2 | (Új Lc mező) | (Új adatmező) | (Új Le mező) |

′OC′ | Az új adatmező hossza | TPV | LPV | PV | TLE | LLE | Le | TCC | LCC | CC | ′00′ |

′81′ | Lc | Adat-mező | ′97′ | ′01′ | Le | ′8E′ | ′04′ | CC |

Az ellenőrző összegbe integrálandó adatok = CH || PB || TPV || LPV || PV || TLE || LLE || Le || PB

PB = kitöltő bájtok (80 ... 00) az ISO-IEC 7816-4 és az ISO 9797 szabvány 1. módszerével összhangban.

A DO-k, a PV és az LE csak akkor vannak jelen, ha van bizonyos számú megfelelő adat a biztosítatlan parancsban.

Biztosított válasz:

1. Amennyiben a válasz adatmezője nem üres, és nem kell titkossági védelmet biztosítani számára:

Választörzs | A válasz vége |

| | | | | |

(Új adatmező) | új SW1 SW2 |

TPV | LPV | PV | TCC | LCC | CC | |

′81′ | Lr | Adatmező | ′8E′ | ′04′ | CC | |

Az ellenőrző összegbe integrálandó adatok = TPV || LPV || PV || PB

2. Amennyiben a válasz adatmezője nem üres, és titkossági védelmet kell biztosítani számára:

Választörzs | A válasz vége |

| | | | | |

(Új adatmező) | új SW1 SW2 |

TPI CG | LPI CG | PI CG | TCC | LCC | CC | |

′87′ | | PI || CG | ′8E′ | ′04′ | CC | |

A CG által továbbítandó adatok: nem BER-TLV-ben kódolt adatok és kitöltő bájtok.

Az ellenőrző összegbe integrálandó adatok = TPI CG || LPI CG || PI CG || PB

3. Amennyiben a válasz adatmezője üres:

Választörzs | A válasz vége |

| | | | | |

(Új adatmező) | új SW1 SW2 |

TSW | LSW | SW | TCC | LCC | CC | |

′99′ | ′02′ | Új SW1 SW2 | ′8E′ | ′04′ | CC | |

Az ellenőrző összegbe integrálandó adatok = TSW || LSW || SW || PB

5.2. A biztonságos üzenetküldéssel kapcsolatos hibák kezelése

Amennyiben a tachográf-kártya SM hibát észlel, miközben egy parancsot értelmez, úgy az állapot bájtokat vissza kell küldeni SM nélkül. Az ISO/IEC 7816-4 normával összhangban, az alábbiak szerint definiált állapotbájtok jelzik az SM hibákat:

′66 88′ a rejtjelezési ellenőrző összeg hitelesítése hibás,

′69 87′ a várt SM adatobjektumok hiányoznak,

′69 88′ az SM adatobjektumok helytelenek.

Ha a tachográf-kártya SM DO-k nélküli vagy hibás SM DO-t tartalmazó állapotbájtokat küld vissza, úgy a JE-nek meg kell szakítania a műveletet.

5.3. A rejtjelezési ellenőrző összeget kiszámító algoritmus

A rejtjelezési ellenőrző összeg létrehozása egy szokásos MAC segítségével történik, az ANSI X9.19-cel összhangban, DES-sel:

- kezdő állapot: az y0 kezdő ellenőrző tömb E(Ka, SSC),

- szekvenciális állapot: az y1, ... yn ellenőrző tömbök kiszámítása a Ka segítségével történik,

- végső állapot: a titkosítási ellenőrző összeg kiszámítása az utolsó yn ellenőrző tömb alapján történik az alábbiak szerint: E[Ka, D(Kb, yn)],

ahol az E() rövidítés a DES segítségével történő rejtjelezést, a D() rövidítés pedig a DES segítségével történő visszafejtést jelenti.

A rejtjelezési ellenőrző összeg négy legjelentősebb bájtját továbbítani kell.

A küldési sorrendszámláló (SSC) a kulcsegyeztetési eljárás során a következők szerint kerül megindításra:

Kezdő SSC: Rnd3 (4 legjelentéktelenebb bájt) || Rnd1 (4 legjelentéktelenebb bájt).

A küldési sorrendszámláló minden alkalommal 1-gyel növekszik a MAC kiszámítása előtt (azaz az első parancs SSC-je a kezdő SSC +1, az első válasz SSC-je pedig a kezdő SSC + 2).

Az alábbi ábra mutatja a MAC kiszámítását:

+++++ TIFF +++++

5.4. A titkossági DO-utasítások kriptogramjait kiszámító algoritmus

A kriptogramok kiszámítása a TDEA segítségével történik TCBC-üzemmódban, a (TDES) és (TDES-OP) hivatkozással összhangban és a nulla vektorral mint kezdő értéktömbbel.

Az alábbi ábra mutatja a kulcsok alkalmazását a TDES-ben:

+++++ TIFF +++++

6. AZ ADATLETÖLTÉS DIGITÁLIS ALÁÍRÁSI MECHANIZMUSAI

Az intelligens kijelölt berendezés (IDE) egyetlen fizikai adatállományon belül tárolja a valamely berendezéstől (JE vagy kártya) a letöltési művelet során kapott adatokat. Ezen állomány az MSi.C és EQT.C bizonyítványokat tartalmazza. Az állomány tartalmazza az adattömböknek a 7. függelékben (Adatletöltési protokollok) meghatározott digitális aláírásait.

A letöltött adatok digitális aláírásai olyan digitális aláírási rendszert használnak, amelynek függeléke lehetővé teszi a letöltött adatok kívánság szerinti visszakódolás nélküli olvasását.

6.1. Aláírások generálása

Az adataláírások berendezés általi generálása olyan aláírási rendszert követ, amelynek függeléke a (PKCS1) hivatkozásban van meghatározva az SHA-1 tördelési funkcióval:

Aláírás = EQT.SK[′00′ || ′01′ || PS || ′00′ || DER(SHA-1(Data))]

PS = Kitöltő bájtfüzér ′FF′ értékkel, hogy a hossza 128 legyen.

DER(SHA-1(M)) az ID algoritmus kódolása a tördelési funkció esetében és a tördelési érték DigestInfo típusú ASN.1 értékké való kódolása (megkülönböztetett kódolási szabályok):

′30′||′21′||′30′||′09′||′06′||′05′||′2B′||′0E′||′03′||′02′||′1A′||′05′||′00′||′04′||′14′||Tördelési érték.

6.2. Aláírások ellenőrzése

Az adataláírások letöltött adatokon való ellenőrzése olyan aláírási rendszert követ, amelynek függeléke a (PKCS1) hivatkozásban van meghatározva az SHA-1 tördelési funkcióval:

A hitelesítőnek ismernie kell (és jóvá kell hagynia) az EUR.PK európai nyilvános kulcsot.

Az alábbi táblázat egy ellenőrzőkártyát hordozó IDE által követhető protokollt szemléltet, a letöltött és ESM-en (külső adathordozón) tárolt adatok integritásának ellenőrzéséhez. Az ellenőrzőkártya segítségével kell elvégezni a digitális aláírások visszakódolását. Ebben az esetben e funkció nem hajtható végre az IDE-n belül.

EQT jelöli azon berendezést, amely letöltötte és aláírta az elemzendő adatokat.

+++++ TIFF +++++

"

[1] A folyamatos járművezetési idő, valamint a kumulatív szünetidő számításának e módja lehetővé teszi, hogy a menetíró készülék a kívánt időben a folyamatos járművezetési idővel kapcsolatos figyelmeztetést bocsásson ki. Ez nem befolyásolja az ezen időtartamokról kialakítandó jogi értelmezéseket.

[2] Az ISMERETLEN időszakok megfelelnek azon időszakoknak, amikor nem volt járművezetői kártya a menetíró készülékben, és amely időszakokra a járművezetői tevékenységek kézi betáplálása nem történt meg.

[3] A folyamatos járművezetési idő, valamint a kumulatív szünetidő számításának e módja lehetővé teszi, hogy a menetíró készülék a kívánt időben a folyamatos járművezetési idővel kapcsolatos figyelmeztetést bocsásson ki. Ez nem befolyásolja az ezen időtartamokról kialakítandó jogi értelmezéseket.

[4] Az ISMERETLEN időszakok megfelelnek azon időszakoknak, amikor nem volt járművezetői kártya a menetíró készülékben, és amely időszakokra a járművezetői tevékenységek kézi betáplálása nem történt meg.

[5] Az ISMERETLEN időszakok megfelelnek azon időszakoknak, amikor nem volt járművezetői kártya a menetíró készülékben, és amely időszakokra a járművezetői tevékenységek kézi betáplálása nem történt meg.

[6] A gépjárművek és pótkocsijuk egyes kategóriáinak tömegéről és méreteiről, valamint a 70/156/EGK irányelv módosításáról szóló, 1997. július 22-i 97/27/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 233., 1997.8.25., 1. o.).

[7] HL L 57., 1992.3.2., 27. o.

[8] A közös informatikai biztonságértékelési kritériumokról szóló, 1995. április 7-i 95/144/EK tanácsi ajánlás (HL L 93., 1995.4.26., 27. o.).

[9] HL L 129., 1992.5.14., 95. o.

[10] A gépjárművek és pótkocsijaik hatóságilag előírt tábláira és felirataira, valamint elhelyezésükre és rögzítési módjukra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1975. december 18-i 76/114/EGK tanácsi irányelv (HL L 24., 1976.1.30., 1. o.).

[11] HL L 281., 1995.11.23., 31. o.

[12] E helyzetekben a menetíró készülék csak a járművezetői kártyaolvasó egységbe helyezett tachográf-kártyát használja.

[13] A menetíró készülék adatmemóriájában szintén rögzíti és tárolja a következőket:

- az utolsó GYORSHAJTÁS-ELLENŐRZÉS dátuma és időpontja,

- e GYORSHAJTÁS-ELLENŐRZÉST követő első gyorshajtás dátuma és időpontja,

- a gyorshajtás-események száma az utolsó GYORSHAJTÁS-ELLENŐRZÉS óta.

[14] Ezen adatok csak az áramellátás helyreállításával rögzíthetők, az idő percnyi pontossággal megismerhető.

[15] HL L 152., 1972.7.6., 15. o.

[16] HL L 266., 1995.11.8., 1. o.

[17] HL L 266., 1995.11.8., 1. o.

[18] HL L 281., 1995.11.23., 31. o.

[1] A behelyezett kártya elindítja a megfelelő hozzáférési jogosultságot a letöltési funkcióhoz és az adatokhoz.

[2] Amennyiben a JE negatív választ ad, amely válasz tartalmazza "megfelelően fogadott kérés, a válasz függőben" jelentésű kódot, akkor ezen érték kiterjed a P3 felső határával azonos értékre.

[2] A kérésüzenet 6. bájtjánál beillesztett érték nem támogatott, vagyis nem szerepel a 17. táblázatban.

[3] Az üzenet hossza rossz.

[4] A StartDiagnosticSession kérés kritériumai nem teljesültek.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32002R1360 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32002R1360&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.

Tartalomjegyzék