31993R2186[1]

A Tanács 2186/93/EGK rendelete (1993. július 22.) a vállalkozások statisztikai célú nyilvántartása fejlesztésének közösségi összehangolásáról

A TANÁCS 2186/93/EGK RENDELETE

(1993. július 22.)

a vállalkozások statisztikai célú nyilvántartása fejlesztésének közösségi összehangolásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 213. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel az egységes piac növeli a statisztikai összehasonlíthatóság fejlesztése iránti igényt a Közösség követelményeinek való megfelelés szempontjából; mivel e haladás eléréséhez közös fogalommeghatározásokat és leírásokat kell elfogadni a szabályozás hatálya alá tartozó vállalkozások és az idetartozó egyéb statisztikai egységek tekintetében;

mivel nyilvántartásokat kell készíteni és naprakész állapotban tartani ahhoz, hogy ezen egységekről adatokat lehessen gyűjteni;

mivel egyre nő az igény a vállalkozások szerkezetére vonatkozó adatok iránt, amely igényt a Közösség jelenlegi statisztikai adatai nem tudják kielégíteni;

mivel a vállalkozások statisztikai célú nyilvántartására szükség van annak érdekében, hogy nyomon követhetőek legyenek a gazdaság szerkezetében bekövetkező olyan műveletekből fakadó változások, mint például a vegyes vállalatok létrehozása, a részesedésszerzéssel járó társulás, a felvásárlás, az összeolvadás vagy a beolvadás;

mivel a közvállalkozásoknak a tagállamok nemzetgazdaságaiban betöltött fontos szerepe elismert, különösen a Bizottság 80/723/EGK irányelve ( 1 ) értelmében, amelynek 2. cikke meghatározza e vállalkozások fogalmát; mivel ennélfogva e vállalkozásokat azonosítható módon fel kell tüntetni a vállalkozások nyilvántartásában;

mivel jelenleg még nem állnak rendelkezésre egyes statisztikai adatok, különösen azokban az ágazatokban, ahol sok a kis- és középvállalkozás (KKV), például a szolgáltatások terén, mivel e vállalkozásoknak nincs még statisztikai célú nyilvántartása;

mivel a vállalkozások nyilvántartása egyik elemét képezi a vállalkozásokkal kapcsolatos bővebb információigények és a vállalkozások adminisztrációs terheinek csökkentése iránti, egymással ütköző igények - különösen a közigazgatási és jogi nyilvántartásokban szereplő meglevő adatok felhasználásával történő - összehangolásának, főként a KKV-k esetében a 90/246/EGK ( 2 ) ajánlás értelmében;

mivel a vállalkozások statisztikai célú nyilvántartásai alapvető elemét képezik a vállalkozásokkal kapcsolatos információs rendszereknek, lehetővé téve statisztikai felmérések elvégzését és összehangolását azáltal, hogy alapul szolgálnak, következtetésekre adnak lehetőséget, és a vállalkozásoktól - különösen a 78/660/EGK ( 3 ) és a 83/349/EGK ( 4 ) irányelvek hatálya alá tartozóktól - érkező válaszok nyomon követésére alkalmas eszközt biztosítanak;

mivel az áruk és szolgáltatások tagállamok közötti kereskedelmére vonatkozó új statisztikai adatgyűjtő rendszer létrehozása az adatszolgáltatásra kötelezett személyek nyilvántartását is szükségessé teszi; mivel célszerű, ha az adatszolgáltatásra kötelezett személyek ezen nyilvántartása a vállalkozások statisztikai célú, központi nyilvántartásából származik;

mivel a vállalkozások statisztikai célú nyilvántartása az egyes tagállamokban eltérő felkészültségi szinteken áll; mivel ezeknek a nyilvántartásoknak a hosszadalmas és költséges fejlesztése csak két szakaszban végezhető el, amelyek közül az elsőnek a szóban forgó nyilvántartások alapegységeinek összehangolására kell vonatkoznia a meghatározott menetrendnek megfelelően,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Célkitűzés

A tagállamoknak statisztikai célból összehangolt nyilvántartást vagy nyilvántartásokat kell létrehozniuk a következő cikkekben foglalt fogalommeghatározásokkal és hatállyal.

2. cikk

Fogalommeghatározások

(1) E rendelet alkalmazásában:

a) "jogi egység": a 696/93/EGK rendelet ( 5 ) mellékletének II. A. 3. szakaszában meghatározott jogi egység;

b) "vállalkozás": az említett rendelet mellékletének III. A. szakaszában meghatározott vállalkozás.

A továbbiakban a vállalkozás és a jogi egység közötti kapcsolat a következőképpen fejezhető ki:

- a vállalkozás egy vagy több jogi egységhez kapcsolódik,

- és

- a jogi egység felelős a vállalkozásért;

c) "helyi egység": a 696/93/EGK rendelet melléklete III. F. szakaszában meghatározott helyi egység.

A továbbiakban a helyi egység és a vállalkozás közötti kapcsolat a következőképpen fejezhető ki:

- a helyi egység valamely vállalkozáshoz tartozik.

(2) Ez a rendelet csak olyan egységekre alkalmazható, amelyek részben vagy egészben termelőtevékenységet folytatnak.

3. cikk

Hatály

(1) A 2. cikkben szereplő fogalommeghatározásoknak megfelelően és az e cikkben meghatározott korlátozásokra is figyelemmel nyilvántartásokat kell készíteni a következőkről:

- a bruttó nemzeti össztermék összegéhez (GDP) hozzájáruló, gazdasági tevékenységet folytató vállalkozásokról,

- az ezekért a vállalkozásokért felelős jogi egységekről,

- az ezekhez a vállalkozásokhoz tartozó helyi egységekről.

Ez az előírás azonban nem alkalmazható a háztartásokra:

- amennyiben az általuk előállított áruk saját fogyasztásukra szolgálnak,

- amennyiben az általuk végzett szolgáltatások saját tulajdonban lévő vagy bérelt ingatlan bérbeadását foglalják magukban (az Európai Közösségben használatos és a 3037/90/EGK rendelet ( 6 ) által meghatározott gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozási rendszere [NACE Rev. 1.] szerinti 70.2. csoport).

Az olyan

- vállalkozások, amelyek fő tevékenységi köre a NACE Rev. 1. szerinti A, B vagy L szakasz alá tartozik,

- az ezekért felelős jogi egységek, illetve

- az ezekhez tartozó helyi egységek felvétele nem kötelező.

Azt, hogy a tagállamok számára statisztikai szempontból nem jelentős kisvállalkozások milyen mértékben szerepeljenek a nyilvántartásokban, a 9. cikkben megállapított eljárás szerint kell meghatározni.

(2) Az (1) bekezdésben említett vállalkozásokat, jogi egységeket és helyi egységeket az I. mellékletben feltüntetett menetrendnek megfelelően kell nyilvántartásba venni.

(3) A jogi egységek különálló nyilvántartásba vétele nem kötelező, amennyiben az azokra vonatkozó összes információ tartalma bejegyzésre kerül a vállalkozások nyilvántartásában.

E nyilvántartásba vétel szabályait a 9. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

4. cikk

A nyilvántartás jellemzői

A nyilvántartásban feltüntetett egységeket azonosító számmal és a II. mellékletben meghatározott részletes leíró adatokkal kell ellátni.

5. cikk

Frissítés

(1) Legalább évente egyszer frissíteni kell a következőket:

a) a nyilvántartásba történő bejegyzések, illetve az abból való törlések;

b) a II. melléklet (1) bekezdése b) és f) pontjában szereplő változó adatok;

c) az éves felmérés tárgyát képező egységek esetében a II. melléklet (3) bekezdése b), c), d), e) és h) pontjában meghatározott változó adatok, amennyiben azok a felmérésben szerepelnek.

Főszabály szerint a közigazgatási nyilvántartásokból vagy éves felmérésekből kapott adatokat évente, az egyéb adatokat pedig négyévente kell frissíteni.

(2) A tagállamok minden naptári év első negyedévének végén kötelesek az aznapi állapot szerinti nyilvántartásról másolatot készíteni, és azt 10 évig vizsgálat céljából megőrizni.

6. cikk

Az adatokhoz való hozzáférés

Amennyiben a Bizottság a 9. cikkben foglalt bizottság véleményének beszerzését követően így rendelkezik, a tagállamok kötelesek elvégezni a nyilvántartások statisztikai szempontú vizsgálatát, és az eredményeket - beleértve a tagállamok statisztikai adatok bizalmasságára vonatkozó nemzeti jogalkotása vagy gyakorlata szerint bizalmasnak minősülő adatokat is - továbbítani, a titoktartási kötelezettség hatálya alá tartozó statisztikai adatoknak az Európai Közösségek Statisztikai Hivatalához történő továbbításáról szóló, 1990. június 11-i 1588/90/Euratom, EGK tanácsi rendeletnek ( 7 ) megfelelően.

7. cikk

A közigazgatási vagy jogi nyilvántartásokhoz való hozzáférés

A nemzeti jog által meghatározott feltételeknek megfelelően, a nemzeti statisztikai intézetek jogosultak - statisztikai célból - az e rendelet hatálya alá tartozó olyan adatok gyűjtésére, amelyek a nemzeti területükön összeállított közigazgatási vagy jogi nyilvántartásokban szerepelnek.

8. cikk

Végrehajtási szabályok

A 3., 4., 5. és 6. cikk, valamint az I. és II. melléklet végrehajtásának szabályait, továbbá az e szabályok alkalmazásához szükséges intézkedéseket, illetve a 3., 4. és 5. cikktől vagy a mellékletektől való eltéréseket a 9. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

9. cikk

Eljárás

(1) A Bizottságot 89/382/EGK, Euratom határozat által létrehozott statisztikai programbizottság segíti (a továbbiakban: a bizottság).

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat ( 8 ) 4. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 4. cikkének (3) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát.

10. cikk

Bizottsági jelentés

E rendelet elfogadásától számított négy éven belül a Bizottság jelentést terjeszt a Tanács elé a rendelet végrehajtásáról, amelyhez megfelelő javaslatokat fűzhet, a megszerzett tapasztalatokra tekintettel.

11. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő 20. napon lép hatályba.

Ez a rendelet egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

I. MELLÉKLET

A nyilvántartásba történő bejegyzés menetrendje

A 2. cikkben meghatározott és a 3. cikk szerint nyilvántartásba vett vállalkozásokat 1996. január 1. előtt be kell jegyezni a nyilvántartásba. A jogi egységek és helyi egységek esetében további egy év áll e célból rendelkezésre.

II. MELLÉKLET

Azonosító szám és részletes leíró adatok

1.

A jogi egység nyilvántartási bejegyzésének a következő adatokat kell tartalmaznia:

a) azonosító szám;

b) név, cím (beleértve az irányítószámot), valamint nem kötelezően: telefonszám, e-mail cím és faxszám, valamint telexcím;

c) az, hogy a jogi egység számára elő van-e írva éves beszámoló közzétételének kötelezettsége (igen/nem);

d) jogi személyek esetén a cégbejegyzés időpontjának kelte, természetes személyek esetén annak gazdasági szereplőként való hivatalos elismerése időpontjának kelte;

e) az a nap, amelyen a jogi egység jogi felelőssége megszűnik a vállalkozás tekintetében;

f) az egység jogi formája;

g) természetes személy kivételével bármely olyan nem honos jogi egység neve és címe, amely ellenőrzést gyakorol a jogi egység felett (nem kötelező);

h) annak a nyilvántartásban szereplő jogi egységnek az azonosító száma, amely a jogi egység feletti ellenőrzést gyakorolja (nem kötelező);

i) a jogi egységnek a 80/723/EGK bizottsági irányelv ( 9 ) értelmében vett "közvállalkozás" jellege (igen/nem) (csak jogi személyeknél);

j) hivatkozás olyan egyéb kapcsolódó ügyiratokra, beleértve a vámügyiratokat is, amelyekben a jogi egység szerepel, és amelyek statisztikai célra felhasználható információt tartalmaznak;

k) hivatkozás az 1991. november 7-i, a tagállamok közötti árukereskedelemre vonatkozó statisztikákról szóló 3330/91/EGK tanácsi rendeletnek ( 10 ) megfelelően létrehozott közösségbeli gazdasági szereplők nyilvántartására;

2.

A helyi egység nyilvántartási bejegyzésének a következő adatokat kell tartalmaznia:

a) azonosító szám;

b) név, cím és az e melléklet (1) bekezdésének b) pontjában szereplő egyéb azonosító adatok;

c) tevékenységi kód, a NACE Rev. 1. négyjegyű (osztályozási) száma szerint;

d) másodlagos tevékenységek, ha vannak ilyenek, a NACE Rev. 1. négyjegyű száma szerint (nem kötelező);

e) a munkaerő-állomány nagysága, az e melléklet (3) bekezdésének e) pontjában feltüntetett módon;

f) a c) pontban megadott kódok szerinti tevékenységek megkezdésének időpontja;

g) a tevékenységek megszüntetésének időpontja;

h) földrajzi elhelyezkedési kód (területi egységek);

i) hivatkozás azokra a kapcsolódó nyilvántartásokra, amelyekben a helyi egység szerepel, és amelyek statisztikai célokra felhasználható információt tartalmaznak;

j) annak a vállalkozásnak a nyilvántartás szerinti azonosító száma, amelyhez a helyi egység tartozik;

k) az, hogy a helyi egységnél folytatott tevékenység annak a vállalkozásnak a kiegészítő tevékenységét képezi-e, amelyhez a helyi egység tartozik (igen/nem);

3.

A vállalkozás nyilvántartásbeli bejegyzésének a következő adatokat kell tartalmaznia:

a) azonosító szám;

b) a vállalkozásért jogilag felelős jogi egység(ek) azonosító száma(i);

c) a vállalkozásnak a NACE Rev. 1. azon négyjegyű (osztályozási) száma szerinti tevékenységi kódja, amely alá a vállalkozás főtevékenysége vagy összes tevékenysége tartozik;

d) másodlagos tevékenységek, ha vannak ilyenek, a NACE Rev. 1. négyjegyű száma szerint, ha ezek valamennyi tényező költségén elérik az összes tevékenység bruttó hozzáadott-értékének 10 %-át, vagy nemzeti szinten legalább 5 %-át teszik ki az ilyen jellegű tevékenységnek; ez a pont csak azokra a vállalkozásokra vonatkozik, amelyek a felmérések tárgyát képezik;

e) nagyság: a foglalkoztatott személyek számával vagy, amennyiben ez nem lehetséges, a foglalkoztatott személyek számának megfelelően az alábbi osztályok egyikébe történő besorolással megadva: 0; 1; 2; 3-4; 5-9; 10-19; 20-49; 50-99; 100-149; 150-199; 200-249; 250-499; 500-999; 1 000; 1 000-nél több foglalkoztatott esetében, az ezresek számát megadva;

f) a vállalkozás tevékenységei megkezdésének időpontja;

g) a vállalkozás tevékenysége megszüntetésének időpontja;

h) az áruk és szolgáltatások (kivéve pénzügyi közvetítőket) értékesítéséből származó nettó árbevétel; amennyiben ez nem lehetséges, a következő nagyságkategóriába történő besorolás (millió ECU-ben); [0, 1]; [1, 2]; [2, 4]; [4, 5]; [5, 10]; [10, 20]; [20, 40]; [40, 50]; [50, 100]; [100, 200]; [200, 500]; [500, 1 000]; [1 000, 5 000]; 5 000 + (nem kötelező a 2 millió ECU-t meg nem haladó árbevételnél);

i) nettó vagyon (az értékcsökkenés mínusz kötelezettségek figyelembevételével számított aktívák, csak pénzügyi közvetítő cégek esetében [nem kötelező]).

( 1 ) A Bizottság 1980. június 25-i 80/723/EGK irányelve a tagállamok és közvállalkozások közötti pénzügyi viszonyok átláthatóságáról (HL L 195., 1980.7.29., 35. o.), amelyet a 85/413/EGK irányelv (HL L 229., 1985.8.28., 20. o.) módosított.

( 2 ) A Tanács 1990. május 28-i 90/246/EGK ajánlása a tagállamokon belül a kis- és középvállalkozások érdekében végrehajtandó adminisztrációs egyszerűsítésekkel kapcsolatos irányelvek végrehajtásáról (HL L 141., 1990.6.2., 55. o.).

( 3 ) A Tanács 1978. július 25-i, a Szerződés 54. cikke (3) bekezdésének g) pontján alapuló 78/660/EGK irányelve bizonyos vállalattípusok éves beszámolóiról (HL L 222., 1978.8.14., 11. o.). A legutóbb a 90/605/EGK irányelvvel (HL L 317., 1990.11.16., 60. o.) módosított irányelv.

( 4 ) A Tanács 1983. június 13-i, a Szerződés 54. cikke (3) bekezdésének g) pontján alapuló 83/349/EGK irányelve a konszolidált beszámolókról (HL L 193., 1983.7.18, 1.o.). A legutóbb a 90/605/EGK irányelvvel (HL L 317., 1990.11.16., 60. o.) módosított irányelv.

( 5 ) A Tanács 1993. március 15-i 696/93/EGK rendelete a Közösségen belül a termelési rendszer megfigyelésére és elemzésére szolgáló statisztikai egységekről (HL L 76., 1993.3.30., 1. o.).

( 6 ) HL L 293., 1990.10.24., 1. o.

( 7 ) HL L 151., 1990.6.15., 1. o.

( 8 ) A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.).

( 9 ) HL L 195., 1980.7.29., 35. o.

( 10 ) HL L 316., 1991.11.16., 1. o. A 3046/92/EGK rendelettel (HL L 307., 1992.10.23., 27. o.) módosított rendelet.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31993R2186 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31993R2186&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01993R2186-20031120 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01993R2186-20031120&locale=hu

Tartalomjegyzék