32005D0379[1]

2005/379/EK: A Bizottság határozata (2005. május 17.) a szarvasmarhafélék fajtatiszta tenyészállatairól, azok spermájáról, petesejtjeiről és embrióiról kiállított származási bizonyítványról és az abban feltüntetendő adatokról (az értesítés a C(2005) 1436. számú dokumentummal történt) (EGT vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2005. május 17.)

a szarvasmarhafélék fajtatiszta tenyészállatairól, azok spermájáról, petesejtjeiről és embrióiról kiállított származási bizonyítványról és az abban feltüntetendő adatokról

(az értesítés a C(2005) 1436. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2005/379/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a szarvasmarhafélék fajtatiszta tenyészállatairól szóló, 1977. július 25-i 77/504/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 6. cikke (1) bekezdésének ötödik francia bekezdésére,

mivel:

(1) A 77/504/EGK irányelvvel összhangban a tagállamok megkövetelhetik, hogy a szarvasmarhafélék Közösségen belüli kereskedelemben részt vevő fajtatiszta tenyészállatai, azok spermái, petesejtjei és embriói a tagállam által elismert tenyésztői egyesületek vagy szövetségek által kiállított származási bizonyítvánnyal (a továbbiakban: "származási bizonyítvány") rendelkezzenek. Az irányelv azt is előírja, hogy a származási bizonyítványban feltüntetendő adatokat össze kell hangolni.

(2) A szarvasmarhafélék fajtatiszta tenyészállatainak származásibizonyítvány-mintáját és a bizonyítványban vagy az azzal egyenértékű okmányokon feltüntetendő adatokat jelenleg a 86/404/EGK bizottsági határozat (2) szabályozza, ugyanerről a szarvasmarhafélék fajtatiszta tenyészállatainak spermái és embriói vonatkozásában a 88/124/EGK bizottsági határozat (3), illetve a szarvasmarhafélék fajtatiszta tenyészállatainak petesejtjei vonatkozásában a 96/80/EK bizottsági határozat (4) rendelkezik. A közösségi jog érthetősége és egyszerűsítése érdekében célszerű a 86/404/EGK, a 88/124/EGK és a 96/80/EK határozatokat hatályon kívül helyezni, és egyetlen határozattal helyettesíteni.

(3) A szarvasmarhafélék azonosításáról, a szarvasmarhafélék azonosítási és nyilvántartási rendszerének létrehozásáról, továbbá a marhahús és marhahústermékek címkézéséről, valamint a 820/97/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2000. július 17-i 1760/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (5) rendelkezik.

(4) A fajtatiszta bikák hivatalos vizsgálatára vonatkozó különös rendelkezéseket a szarvasmarhafélék fajtatiszta tenyészállatainak tenyésztés céljára történő engedélyezéséről szóló, 1987. június 18-i 87/328/EGK tanácsi irányelv (6) írja elő.

(5) A származási bizonyítványok célja a vevő számára minimális információt biztosítani az állatról vagy szaporítóanyagairól a 86/404/EGK, 88/124/EGK és 96/80/EK határozatban előírt adatok formájában. Figyelembe véve az informatika fejlődését, valamint azt, hogy a genetikai értékelések egyes adatai nyilvánosan hozzáférhetőek, úgy tűnik, a jövőben nincs szükség összehangolt bizonyítványminta ajánlására, továbbá egyes adatok tekintetében elegendő lehet azok nyilvános forrására hivatkozni.

(6) A származási bizonyítványokat vagy az azokkal egyenértékű igazoló okmányokat hitelesítő nyilatkozatokat a szarvasmarhafélék fajtatiszta tenyészállatainak törzskönyveit vezető vagy létrehozó tenyésztői egyesületek és szövetségek elismerésére vonatkozó szempontok megállapításáról szóló, 1984. április 27-i 84/247/EGK bizottsági határozattal (7) összhangban elismert szervezetek állítják ki. Mindazonáltal célszerűnek tűnik a szarvasmarhafajba tartozó háziállatok mélyhűtött spermájának Közösségen belüli kereskedelmére és behozatalára alkalmazandó állat-egészségügyi követelmények megállapításáról szóló, 1988. június 14-i 88/407/EGK tanácsi irányelvvel (8) összhangban engedélyezett spermagyűjtő és -tároló központok számára is lehetővé tenni származási bizonyítványok kiállítását spermáról, illetve a szarvasmarhafajba tartozó háziállatok embrióinak Közösségen belüli kereskedelmét és harmadik országokból történő behozatalát szabályozó állat-egészségügyi feltételekről szóló, 1989. szeptember 25-i 89/556/EGK tanácsi irányelvvel (9) összhangban engedélyezett embriógyűjtő munkacsoportok számára is lehetővé tenni származási bizonyítványok kiállítását embriókról.

(7) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Állattenyésztés-technológiai Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Ez a határozat a szarvasmarhafélék Közösségen belüli kereskedelmi forgalomban részt vevő fajtatiszta tenyészállatairól, azok spermájáról, petesejtjeiről és embrióiról kiállított származási bizonyítványban vagy kísérő okmányon feltüntetendő adatokat írja elő. Az e határozat értelmében kiadott származási bizonyítványokat a 84/247/EGK határozattal összhangban hivatalosan elismert tenyésztőegyesületek vagy szövetségek (a továbbiakban: "tenyésztőegyesületek") állíthatják ki. A spermáról a 88/407/EGK irányelvvel összhangban engedélyezett spermagyűjtő és -tároló központok, az embriókról pedig a 89/556/EGK irányelvvel összhangban engedélyezett embriógyűjtő munkacsoportok is kiállíthatnak származási bizonyítványt a tenyésztőegyesület által megadott adatok alapján, e határozat 3. cikkének (2) bekezdésével és 5. cikkének (2) bekezdésével összhangban.

2. cikk

(1) Az állatokról kiállított származási bizonyítványokban az alábbi adatokat kell feltüntetni:

a) a következő címet: "A 2005/379/EK bizottsági határozattal összhangban a Közösségen belüli kereskedelemhez kiállított származási bizonyítvány";

b) a bizonyítványt kiállító, a 84/247/EGK határozattal összhangban hivatalosan elismert tenyésztőegyesület neve;

c) a törzskönyv neve;

d) a fajta;

e) az ivar;

f) a törzskönyvi bejegyzés száma;

g) a bizonyítvány kiállításának időpontja;

h) az azonosítási rendszer;

i) az azonosító szám az 1760/2000/EK rendelettel összhangban;

j) a születési dátum;

k) a tenyésztő neve és címe;

l) a tulajdonos neve és címe;

m) a származás:

ApaállatHímivarú nagyszülőNőivarú nagyszülő
Törzskönyvi számTörzskönyvi számTörzskönyvi szám
AnyaállatHímivarú nagyszülőNőivarú nagyszülő
Törzskönyvi számTörzskönyvi számTörzskönyvi szám

n) a szóban forgó kategóriára és állatra vonatkozó tenyésztési program előírásainak megfelelően elvégzett teljesítményvizsgálatok rendelkezésre álló eredményei, valamint a genetikai értékelések naprakész eredményei, beleértve az állat, szülei vagy nagyszülei bármilyen genetikus sajátosságát vagy genetikus hibáját is. Amennyiben a genetikus értékelés eredményei interneten nyilvánosan hozzáférhetőek, elegendő az eredményeket tartalmazó honlapra hivatkozni;

o) vemhes anyaállatok esetében a megtermékenyítés vagy a párzás időpontja és a megtermékenyítő bika azonosítása;

p) az aláíró neve és beosztása, a bizonyítvány kiállításának helye és ideje, az okmányt kiállító tenyésztőegyesület által aláírásra felhatalmazott személy aláírása.

(2) Ezeket az adatokat az állatot kísérő egyéb okmányok is tartalmazhatják, amennyiben a törzskönyvet vezető tenyésztőegyesület hitelesíti azokat a következő mondattal: "Alulírott igazolom, hogy a 2005/379/EK bizottsági határozat 2. cikkében előírt adatokat a mellékelt dokumentumok tartalmazzák: [...]", és közli a vonatkozó mellékletek teljes felsorolását.

3. cikk

(1) A spermáról kiállított származási bizonyítványokban az alábbi adatokat kell feltüntetni:

a) minden, a 2. cikkben említett adat a spermát adó bikáról, valamint vércsoportja vagy olyan vizsgálati eredmények, amelyek azzal egyenértékű tudományos biztosítékul szolgálnak származását illetően;

b) a sperma azonosítását lehetővé tévő adatok, a sperma begyűjtésének időpontja, a spermagyűjtő vagy tároló központ és a címzett neve és címe;

c) a fajtatiszta bikák hivatalos vizsgálatára szolgáló sperma esetében a 87/328/EGK irányelvvel összhangban a vizsgálattal megbízott, hivatalosan elismert egyesület vagy szövetség neve és címe;

d) az aláíró neve és beosztása, a bizonyítvány kiállításának helye és ideje, az okmányt kiállító tenyésztőegyesület által aláírásra felhatalmazott személy aláírása.

(2) Ezeket az adatokat a spermát kísérő egyéb okmányok is tartalmazhatják, amennyiben a törzskönyvet vezető tenyésztőegyesület hitelesíti azokat a következő mondattal: "Alulírott igazolom, hogy a 2005/379/EK bizottsági határozat 3. cikkében előírt adatokat a mellékelt dokumentumok tartalmazzák: [...]", és közli a vonatkozó mellékletek teljes felsorolását.

4. cikk

(1) A petesejtekről kiállított származási bizonyítványokban az alábbi adatokat kell feltüntetni:

a) minden, a 2. cikkben említett adat a petesejtet adó anyaállatról, valamint vércsoportja vagy olyan vizsgálati eredmények, amelyek azzal egyenértékű tudományos biztosítékul szolgálnak származását illetően;

b) a petesejt azonosítását lehetővé tévő adatok, a petesejt begyűjtésének időpontja, a begyűjtő munkacsoport és a címzett neve és címe;

c) ha egy szalmában egynél több petesejt van, azok számát világosan fel kell tüntetni, és minden petesejtnek ugyanazon anyaállattól kell származnia;

d) az aláíró neve és beosztása, a bizonyítvány kiállításának helye és ideje, az okmányt kiállító tenyésztőegyesület által aláírásra felhatalmazott személy aláírása.

(2) Ezeket az adatokat a petesejtet kísérő egyéb okmányok is tartalmazhatják, amennyiben a törzskönyvet vezető tenyésztőegyesület hitelesíti azokat a következő mondattal: "Alulírott igazolom, hogy a 2005/379/EK bizottsági határozat 4. cikkében előírt adatokat a mellékelt dokumentumok tartalmazzák: [...]", és közli a vonatkozó mellékletek teljes felsorolását.

5. cikk

(1) Az embriókról kiállított származási bizonyítványokban az alábbi adatokat kell feltüntetni:

a) minden, a 2. cikkben említett adat a donor anyaállatról és a megtermékenyítő apaállatról, valamint mindkettő vércsoportja vagy olyan vizsgálati eredmények, amelyek azzal egyenértékű tudományos biztosítékul szolgálnak származásukat illetően;

b) az embrió azonosítását lehetővé tévő adatok, az embrió begyűjtésének időpontja, a begyűjtő munkacsoport és a címzett neve és címe;

c) ha egy szalmában egynél több embrió van, azok számát világosan fel kell tüntetni, és minden embriónak ugyanazon szülőktől kell származnia;

d) az aláíró neve és beosztása, a bizonyítvány kiállításának helye és ideje, az okmányt kiállító tenyésztőegyesület által aláírásra felhatalmazott személy aláírása.

(2) Ezeket az adatokat az embriót kísérő egyéb okmányok is tartalmazhatják, amennyiben a törzskönyvet vezető tenyésztőegyesület hitelesíti azokat a következő mondattal: "Alulírott igazolom, hogy a 2005/379/EK bizottsági határozat 5. cikkében előírt adatokat a mellékelt dokumentumok tartalmazzák: [...]", és közli a vonatkozó mellékletek teljes felsorolását.

6. cikk

A 86/404/EGK, a 88/124/EGK és a 96/80/EK határozatok hatályukat vesztik.

7. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2005. május 17-én.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja

(1) HL L 206., 1977.8.12., 8. o. A legutóbb a 807/2003/EK rendelettel (HL L 122., 2003.5.16., 36. o.) módosított irányelv.

(2) HL L 233., 1986.8.20., 19. o.

(3) HL L 62., 1988.3.8., 32. o. A legutóbb a 2002/8/EK határozattal (HL L 3., 2002.1.5., 53. o.) módosított határozat.

(4) HL L 19., 1996.1.25., 50. o. A legutóbb a 2002/8/EK határozattal módosított határozat.

(5) HL L 204., 2000.8.11., 1. o.

(6) HL L 167., 1987.6.26., 54. o.

(7) HL L 125., 1984.5.12., 58. o.

(8) HL L 194., 1988.7.22., 10. o. A legutóbb a 2004/101/EK bizottsági határozattal (HL L 30., 2004.2.4., 15. o.) módosított irányelv.

(9) HL L 302., 1989.10.19., 1. o. A legutóbb a 806/2003/EK rendelettel (HL L 122., 2003.5.16., 1. o.) módosított irányelv.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32005D0379 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32005D0379&locale=hu