32014R0136[1]

A Bizottság 136/2014/EU rendelete ( 2014. február 11. ) a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 692/2008/EK bizottsági rendeletnek a könnyű személy- és haszongépjárművek kibocsátásai (Euro 5 és 6) tekintetében történő módosításáról és az 582/2011/EU bizottsági rendeletnek a nehéz tehergépjárművek kibocsátásai (Euro VI) tekintetében történő módosításáról EGT-vonatkozású szöveg

A BIZOTTSÁG 136/2014/EU RENDELETE

(2014. február 11.)

a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 692/2008/EK bizottsági rendeletnek a könnyű személy- és haszongépjárművek kibocsátásai (Euro 5 és 6) tekintetében történő módosításáról és az 582/2011/EU bizottsági rendeletnek a nehéz tehergépjárművek kibocsátásai (Euro VI) tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról szóló, 2007. szeptember 5-i 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre ("keretirányelv") (1) és különösen annak 39. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségéről szóló, 2007. június 20-i 715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 5. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel a nehéz tehergépjárművek kibocsátásai (Euro VI) tekintetében a gépjárművek és motorok típusjóváhagyásáról, a járművek javítására és karbantartására vonatkozó információkhoz való hozzáférésről, a 715/2007/EK rendelet és a 2007/46/EK irányelv módosításáról, valamint a 80/1269/EGK, a 2005/55/EK és a 2005/78/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. június 18-i 595/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (3) és különösen annak 5. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1) A 715/2007/EK rendelet, valamint a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségéről szóló 715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról és végrehajtásáról szóló, 2008. július 18-i 692/2008/EK bizottsági rendelet (4) közös műszaki előírásokat határoz meg a gépjárművek és a pótalkatrészek kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásához, valamint szabályokat állapít meg a használatban lévő járművek megfelelőségére, a kibocsátáscsökkentő berendezések élettartamára, a fedélzeti diagnosztikai (OBD) rendszerekre, a tüzelőanyag-fogyasztás mérésére, valamint a járműjavítási és -karbantartási információk hozzáférhetőségére vonatkozóan.

(2) A 2007. szeptember 5-i 2007/46/EK irányelv megállapítja a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszerei, alkatrészei és önálló műszaki egységei jóváhagyásának keretét. Rendelkezik a típus-jóváhagyási dokumentumok formátumáról, és meghatározza a motorjellemzők meghatározásához szükséges alapértékeket, többek között a motorteljesítményre vonatkozó értékeket és a teljesítménnyel kapcsolatos paramétereket.

(3) A 692/2008/EK rendelet szerint kiadott EK-típusjóváhagyási szám betűjeleket is tartalmaz (Euro 5 és Euro 6 szint), amelyek a jóváhagyás alapját képező kibocsátási határértékeket és fedélzeti diagnosztikai követelményeket jelölik. Mindegyik, betűjellel azonosított lépés kötelező határidőt tartalmaz az új járműtípusok, valamint minden új jármű tanúsítására, valamint a nyilvántartásba vétel utolsó dátumát is magában foglalja.

(4) E követelmények kötelezővé válásáig a járműgyártók szigorúbb követelmények alapján is kérhetnek típusjóváhagyást a járművekre. Az új Euro 6 szintek révén még azelőtt lehetővé válik az alacsonyabb kibocsátási szintű gépjárművek tanúsítása, hogy e kibocsátási szintek hatályba lépnének.

(5) A nehéz tehergépjárművek kibocsátásai (Euro VI) tekintetében a gépjárművek és motorok típusjóváhagyásáról, a járművek javítására és karbantartására vonatkozó információkhoz való hozzáférésről, a 715/2007/EK rendelet és a 2007/46/EK irányelv módosításáról szóló, 2009. június 18-i 595/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2013. december 31-i hatállyal hatályon kívül helyezte a gépjárművek motorteljesítményére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1980. december 16-i 80/1269/EGK tanácsi irányelvet (5). A 80/1269/EGK irányelv rendelkezéseit ezért át kell vezetni a 715/2007/EK rendeletbe.

(6) A 692/2008/EK rendelet és az 582/2011/EU rendelet meghatározza azokat a referencia-tüzelőanyagokat, amelyeket a járműgyártóknak a 715/2007/EK rendelet és az 595/2009/EK rendelet szerinti kibocsátásmérések elvégzéséhez használniuk kell. A referencia-tüzelőanyagok kémiai tulajdonságai a 692/2008/EK rendelet elfogadásakor a piacon legelterjedtebb tüzelőanyagok tulajdonságait tükrözik. Mivel azonban a bio-tüzelőanyagok használata az utóbbi években egyre gyakoribbá vált, a referencia-tüzelőanyagok specifikációit az uniós piacon jelenleg forgalomban lévő és a közeljövőben elérhetővé váló tüzelőanyagokhoz kell igazítani.

(7) A 692/2008/EK rendeletben és az 582/2011/EU rendeletben megadott tüzelőanyagokat tehát össze kell hangolni a könnyű és nehéz haszonjárművekre vonatkozó eljárások harmonizálása és ezáltal a típusjóváhagyással kapcsolatos költségek csökkentése érdekében.

(8) A 2007/46/EK irányelvet, a 692/2008/EK rendeletet és az 582/2011/EU rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(9) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a "Műszaki Bizottság - Gépjárművek" bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2007/46/EK irányelv módosítása

A 2007/46/EK irányelv I., III., IV., IX. és XI. melléklete e rendelet I. mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

A 692/2008/EK rendelet módosítása

A 692/2008/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. A 2. cikk az alábbi 37., 38., 39. és 40. ponttal egészül ki:

"37. »hasznos teljesítmény«: próbapadon a forgattyústengely vagy annak megfelelője végén adott motorsebességnél vagy fordulatszámnál a XX. melléklet (Az elektromos hajtóművek hasznos motorteljesítményének, hasznos teljesítményének és legnagyobb 30 perces teljesítményének mérése) szerinti segédberendezésekkel mérhető és a légköri referenciaviszonyok mellett meghatározott teljesítmény;

38. »legnagyobb hasznos teljesítmény«: a motor teljes terhelés mellett mért legnagyobb hasznos teljesítménye;

39. »legnagyobb 30 perces teljesítmény«: az elektromos hajtóműnek a 85. sz. ENSZ-EGB-előírás 5.3.2. szakasza szerint meghatározott, egyenáramon mért legnagyobb hasznos teljesítménye (6);

40. »hidegindítás«: a motor hűtőfolyadékának hőmérséklete (vagy azzal egyenértékű hőmérséklet) a motor indításakor legfeljebb 35 °C, és legfeljebb 7 K-nel magasabb a motor indításakor mérhető környezeti hőmérsékletnél (amennyiben ismert)."

2. A 3. cikk (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A kibocsátás és a járműjavítási és -karbantartási információk tekintetében történő EK-típusjóváhagyás megszerzéséhez a gyártónak igazolnia kell, hogy a járművek megfelelnek az e rendelet III-VIII., X-XII., XIV., XVI. és XX. mellékletében ismertetett vizsgálati eljárásoknak. A gyártónak arról is gondoskodnia kell, hogy a járművek megfeleljenek a referencia-tüzelőanyagok e rendelet IX. mellékletében ismertetett specifikációinak."

3. A 6. cikk (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: "(1) Ha az összes vonatkozó követelmény teljesül, a jóváhagyó hatóság megadja az EK-típusjóváhagyást és a 2007/46/EK irányelv VII. mellékletében meghatározott számozási rendszerrel összhangban típus-jóváhagyási számot ad ki. A 2007/46/EK irányelv VII. mellékletében foglalt rendelkezéseket is figyelembe véve a típus-jóváhagyási szám 3. részét az e rendelet I. mellékletének 6. függeléke szerint kell meghatározni. A jóváhagyó hatóság nem adhatja ugyanazt a számot másik járműtípusnak. A 715/2007/EK rendelet I. mellékletének 1. táblázatában szereplő Euro 5 kibocsátási határértékeknek megfelelően jóváhagyott típusú járművek esetében a vonatkozó előírások akkor tekinthetők teljesítettnek, ha az összes alábbi feltétel teljesül: A negyedik albekezdésben hivatkozott esetben a 14. cikk rendelkezéseit is alkalmazni kell."

a) a 13. cikkben foglalt előírások teljesülnek;

b) a járművet a 06. módosítássorozattal módosított 83. sz. ENSZ-EGB-előírás, a 85. sz. ENSZ-EGB-előírás, a 01. módosítássorozattal módosított 101. sz. ENSZ-EGB-előírás és kompressziós gyújtású járművek esetében a 03. módosítássorozattal módosított 24. sz. ENSZ-EGB-előírás III. része alapján hagyták jóvá.

4. Az I., III., IV., IX., XI. és XII. melléklet e rendelet II. mellékletének megfelelően módosul.

5. A rendelet a XX. melléklettel egészül ki, ennek szövegét e rendelet III. melléklete tartalmazza.

3. cikk

Az 582/2011/EU rendelet módosítása

Az 582/2011/EU rendelet VIII. és IX. melléklete e rendelet IV. mellékletének megfelelően módosul.

4. cikk

Átmeneti rendelkezések

(1) 2015. január 1-jétől a gyártók e rendeletnek megfelelő megfelelőségi nyilatkozatokat adnak ki.

(2) A 692/2008/EK rendelet XX. mellékletének való megfelelés céljából azok a megfelelőségi nyilatkozatok, amelyeket e rendelet hatálybalépése előtt a 80/1269/EGK irányelvnek és/vagy a 85. sz. ENSZ-EGB-előírásnak való megfelelés igazolását követően adtak ki, 2018. augusztus 31-éig érvényben maradnak.

(3) E rendelet IV. melléklete az 582/2011/EU rendelet I. melléklete 9. függeléke 1. táblázatának C sorában megadott időpontoktól alkalmazandó.

5. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2014. február 11-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO

(1) HL L 263., 2007.10.9., 1. o.

(2) HL L 171., 2007.6.29., 1. o.

(3) HL L 188., 2009.7.18., 1. o.

(4) HL L 199., 2008.7.28., 1. o.

(5) HL L 375., 1980.12.31., 46. o.

(6) HL L 326., 2006.11.24., 55. o.

I. MELLÉKLET

A 2007/46/EK irányelv módosítása

A 2007/46/EK irányelv I., III., IV., IX. és XI. melléklete a következőképpen módosul:

1. Az I. melléklet a következőképpen módosul:

a) A melléklet az alábbi 3.3.1.1.1. és 3.3.1.1.2. ponttal egészül ki:

"3.3.1.1.1. Legnagyobb hasznos teljesítmény (n) ... kW

(a gyártó által megadott érték)

3.3.1.1.2. Legnagyobb 30 perces teljesítmény (n) ... kW

(a gyártó által megadott érték)";

b) A magyarázó megjegyzések közül az (n) megjegyzés helyébe a következő lép:

"(n) a 715/2007/EK rendelet vagy az 595/2009/EK rendelet (értelemszerűen) előírásai szerint meghatározva."

2. A III. melléklet I. A. része az alábbi 3.3.1.1.1. és 3.3.1.1.2. ponttal egészül ki:

"3.3.1.1.1. Legnagyobb hasznos teljesítmény (n) ... kW

(a gyártó által megadott érték)

3.3.1.1.2. Legnagyobb 30 perces teljesítmény (n) ... kW

(a gyártó által megadott érték)"

3. A IV. melléklet a következők szerint módosul:

a) Az I. rész a következőképpen módosul:

i. a táblázatban a 40. tételt el kell hagyni;

ii. a 7. magyarázó megjegyzést el kell hagyni.

b) Az I. rész 1. függeléke a következőképpen módosul:

i. az 1. táblázatban a 2. tétel helyébe a következő szöveg lép:

SZÖVEG HIÁNYZIK

ii. az 1. táblázatban a 40. tételt el kell hagyni;

iii. az 1. táblázatban a 41A. tétel helyébe a következő szöveg lép:

„41ANehéz tehergépjárművek kibocsátásai (Euro VI)/információkhoz való hozzáférés595/2009/EK
rendelet
A
A fedélzeti diagnosztikai rendszerekre és az információkhoz való hozzáférésre vonatkozó követelmények kivételével
Teljesítménymérés(Amennyiben a járműgyártó más gyártó által előállított motort használ fel)
A motorgyártó által szolgáltatott próbapadi mérési adatok is elfogadhatók, feltéve, hogy a motorvezérlő rendszer (azaz legalább a motorvezérlő egység) azonos.
A motorteljesítmény vizsgálata járműfékpadon is elvégezhető. Számításba kell venni az erőátvitel során bekövetkező teljesítményveszteséget.”

iv. a 2. táblázatban a 2. tétel helyébe a következő szöveg lép:

SZÖVEG HIÁNYZIK

v. a 2. táblázatban a 40. tételt el kell hagyni;

vi. a 2. táblázatban a 41A. tétel helyébe a következő szöveg lép:

„41ANehéz tehergépjárművek kibocsátásai (Euro VI)/információkhoz való hozzáférés595/2009/EK
Rendelet
A
A fedélzeti diagnosztikai rendszerekre és az információkhoz való hozzáférésre vonatkozó követelmények kivételével
Teljesítménymérés(Amennyiben a járműgyártó más gyártó által előállított motort használ fel)
A motorgyártó által szolgáltatott próbapadi mérési adatok is elfogadhatók, feltéve, hogy a motorvezérlő rendszer (azaz legalább a motorvezérlő egység) azonos.
A motorteljesítmény vizsgálata járműfékpadon is elvégezhető. Számításba kell venni az erőátvitel során bekövetkező teljesítményveszteséget.”

c) Az I. rész 2. függeléke a következőképpen módosul:

i. az I. rész 4. pontjában a táblázat 2a. tételének helyébe a következő szöveg lép:

SZÖVEG HIÁNYZIK

ii. az I. rész 4. pontjában a táblázat 40. tételét el kell hagyni;

iii. az I. rész 4. pontjában a táblázat a következő 41a. tétellel egészül ki:

SZÖVEG HIÁNYZIK

iv. A II. rész 4. pontjában a táblázat 2a. tételének helyébe a következő szöveg lép:

SZÖVEG HIÁNYZIK

v. a II. rész 4. pontjában a táblázat 40. tételét el kell hagyni;

vi. a II. rész 4. pontjában a táblázat a következő 41a. tétellel egészül ki:

SZÖVEG HIÁNYZIK

4. A VI. melléklet függelékében a 40. tételt el kell hagyni.

5. A IX. melléklet a következőképpen módosul:

a) Az I. rész a következőképpen módosul:

i. A "2. OLDAL - M1 JÁRMŰ-KATEGÓRIA (teljes és befejezett járművek)" 27. pontja helyébe a következő szöveg lép: "27. Legnagyobb teljesítmény

27.1. Legnagyobb hasznos teljesítmény (g): ... kW ... min-1 fordulatszámon (belső égésű motor) (1)

27.2. Legnagyobb óránkénti teljesítmény: ... kW (elektromotor) (1)

27.3. Legnagyobb hasznos teljesítmény: ... kW (elektromotor) (1)

27.4. Legnagyobb 30 perces teljesítmény: ... kW (elektromotor) (1)".

ii. A "2. OLDAL - M2 JÁRMŰ-KATEGÓRIA (teljes és befejezett járművek)" 27. pontja helyébe a következő szöveg lép: "27. Legnagyobb teljesítmény

27.1. Legnagyobb hasznos teljesítmény (g): ... kW ... min-1 fordulatszámon (belső égésű motor) (1)

27.2. Legnagyobb óránkénti teljesítmény: ... kW (elektromotor) (1)

27.3. Legnagyobb hasznos teljesítmény: ... kW (elektromotor) (1)

27.4. Legnagyobb 30 perces teljesítmény: ... kW (elektromotor) (1)".

iii. A "2. OLDAL - M3 JÁRMŰ-KATEGÓRIA (teljes és befejezett járművek)" 27. pontja helyébe a következő szöveg lép: "27. Legnagyobb teljesítmény

27.1. Legnagyobb hasznos teljesítmény (g): ... kW ... min-1 fordulatszámon (belső égésű motor) (1)

27.2. Legnagyobb óránkénti teljesítmény: ... kW (elektromotor) (1)

27.3. Legnagyobb hasznos teljesítmény: ... kW (elektromotor) (1)

27.4. Legnagyobb 30 perces teljesítmény: ... kW (elektromotor) (1)".

iv. A "2. OLDAL - N1 JÁRMŰ-KATEGÓRIA (teljes és befejezett járművek)" 27. pontja helyébe a következő szöveg lép: "27. Legnagyobb teljesítmény

27.1. Legnagyobb hasznos teljesítmény (g): ... kW ... min-1 fordulatszámon (belső égésű motor) (1)

27.2. Legnagyobb óránkénti teljesítmény: ... kW (elektromotor) (1)

27.3. Legnagyobb hasznos teljesítmény: ... kW (elektromotor) (1)

27.4. Legnagyobb 30 perces teljesítmény: ... kW (elektromotor) (1)".

v. A "2. OLDAL - N2 JÁRMŰ-KATEGÓRIA (teljes és befejezett járművek)" 27. pontja helyébe a következő szöveg lép: "27. Legnagyobb teljesítmény

27.1. Legnagyobb hasznos teljesítmény (g): ... kW ... min-1 fordulatszámon (belső égésű motor) (1)

27.2. Legnagyobb óránkénti teljesítmény: ... kW (elektromotor) (1)

27.3. Legnagyobb hasznos teljesítmény: ... kW (elektromotor) (1)

27.4. Legnagyobb 30 perces teljesítmény: ... kW (elektromotor) (1)".

vi. A "2. OLDAL - N3 JÁRMŰ-KATEGÓRIA (teljes és befejezett járművek)" 27. pontja helyébe a következő szöveg lép: "27. Legnagyobb teljesítmény

27.1. Legnagyobb hasznos teljesítmény (g): ... kW ... min-1 fordulatszámon (belső égésű motor) (1)

27.2. Legnagyobb óránkénti teljesítmény: ... kW (elektromotor) (1)

27.3. Legnagyobb hasznos teljesítmény: ... kW (elektromotor) (1)

27.4. Legnagyobb 30 perces teljesítmény: ... kW (elektromotor) (1)".

b) A II. rész a következőképpen módosul:

i. A "2. OLDAL - M1 JÁRMŰ-KATEGÓRIA (nem teljes járművek)" 27. pontja helyébe a következő szöveg lép: "27. Legnagyobb teljesítmény

27.1. Legnagyobb hasznos teljesítmény (g): ... kW ... min-1 fordulatszámon (belső égésű motor) (1)

27.2. Legnagyobb óránkénti teljesítmény: ... kW (elektromotor) (1)

27.3. Legnagyobb hasznos teljesítmény: ... kW (elektromotor) (1)

27.4. Legnagyobb 30 perces teljesítmény: ... kW (elektromotor) (1)".

ii. A "2. OLDAL - M2 JÁRMŰ-KATEGÓRIA (nem teljes járművek)" 27. pontja helyébe a következő szöveg lép: "27. Legnagyobb teljesítmény

27.1. Legnagyobb hasznos teljesítmény (g): ... kW ... min-1 fordulatszámon (belső égésű motor) (1)

27.2. Legnagyobb óránkénti teljesítmény: ... kW (elektromotor) (1)

27.3. Legnagyobb hasznos teljesítmény: ... kW (elektromotor) (1)

27.4. Legnagyobb 30 perces teljesítmény: ... kW (elektromotor) (1)".

iii. A "2. OLDAL - M3 JÁRMŰ-KATEGÓRIA (nem teljes járművek)" 27. pontja helyébe a következő szöveg lép: "27. Legnagyobb teljesítmény

27.1. Legnagyobb hasznos teljesítmény (g): ... kW ... min-1 fordulatszámon (belső égésű motor) (1)

27.2. Legnagyobb óránkénti teljesítmény: ... kW (elektromotor) (1)

27.3. Legnagyobb hasznos teljesítmény: ... kW (elektromotor) (1)

27.4. Legnagyobb 30 perces teljesítmény: ... kW (elektromotor) (1)".

iv. A "2. OLDAL - N1 JÁRMŰ-KATEGÓRIA (nem teljes járművek)" 27. pontja helyébe a következő szöveg lép: "27. Legnagyobb teljesítmény

27.1. Legnagyobb hasznos teljesítmény (g): ... kW ... min-1 fordulatszámon (belső égésű motor) (1)

27.2. Legnagyobb óránkénti teljesítmény: ... kW (elektromotor) (1)

27.3. Legnagyobb hasznos teljesítmény: ... kW (elektromotor) (1)

27.4. Legnagyobb 30 perces teljesítmény: ... kW (elektromotor) (1)".

v. A "2. OLDAL - N2 JÁRMŰ-KATEGÓRIA (nem teljes járművek)" 27. pontja helyébe a következő szöveg lép: "27. Legnagyobb teljesítmény

27.1. Legnagyobb hasznos teljesítmény (g): ... kW ... min-1 fordulatszámon (belső égésű motor) (1)

27.2. Legnagyobb óránkénti teljesítmény: ... kW (elektromotor) (1)

27.3. Legnagyobb hasznos teljesítmény: ... kW (elektromotor) (1)

27.4. Legnagyobb 30 perces teljesítmény: ... kW (elektromotor) (1)".

vi. A "2. OLDAL - N3 JÁRMŰ-KATEGÓRIA (nem teljes járművek)" 27. pontja helyébe a következő szöveg lép: "27. Legnagyobb teljesítmény

27.1. Legnagyobb hasznos teljesítmény (g): ... kW ... min-1 fordulatszámon (belső égésű motor) (1)

27.2. Legnagyobb óránkénti teljesítmény: ... kW (elektromotor) (1)

27.3. Legnagyobb hasznos teljesítmény: ... kW (elektromotor) (1)

27.4. Legnagyobb 30 perces teljesítmény: ... kW (elektromotor) (1)".

II. MELLÉKLET

A 692/2008/EK rendelet módosítása

A 692/2008/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. A mellékletek jegyzéke kiegészül a XX. melléklettel:

"XX. MELLÉKLET A motor hasznos teljesítményének mérése".

2. Az I. melléklet a következőképpen módosul:

a) A 2.4. pont helyébe a következő szöveg lép: "2.4. A vizsgálatok végrehajtása 2.4.1. Az I.2.4. ábrán láthatók a jármű típusjóváhagyásához szükséges vizsgálatok. A konkrét vizsgálati eljárások leírása a II., III., IV., V., VI., VII., VIII., X., XI., XII., XVI (1). és XX. mellékletben található. I.2.4. ábra A típusjóváhagyásokhoz és kiterjesztésekhez szükséges vizsgálatok

Jármű-kategóriaSzikragyújtású motorral felszerelt járművek, ideértve a hibrid járműveket isKompressziós gyújtású motorral felszerelt járművek, ideértve a hibrid járműveket isTisztán elektromos járműHidrogéncellás járművek
Egyfajta tüzelőanyagKétfajta tüzelőanyag (2)Rugalmas tüzelőanyag-felhasználás (2)Rugalmas tüzelőanyag-felhasználásEgyfajta tüzelőanyag
Referencia-tüzelőanyagBenzin
(E5/E10) (6)
PB-gázFöldgáz/biometánHidrogénBenzin (E5/E10) (6)Benzin (E5/E10) (6)Benzin (E5/E10) (6)Benzin (E5/E10) (6)Földgáz/biometánDízel
(B5/B7) (6)
Dízel
(B5/B7) (6)
PB-gázFöldgáz/biometánHidrogénEtanol
(E85)
H2NGBiodízel
Gáznemű káros anyagok
(1. típusú vizsgálat)
IgenIgenIgenIgen (5)Igen
(mindkét tüzelőanyag)
Igen
(mindkét tüzelőanyag)
Igen
(mindkét tüzelőanyag) (5)
Igen
(mindkét tüzelőanyag)
Igen
(mindkét tüzelőanyag)
Igen (csak B5/B7) (3) (6)Igen
Részecskék tömege és száma
(1. típusú vizsgálat)
IgenIgen
(csak benzin)
Igen
(csak benzin)
Igen
(csak benzin)
Igen
(mindkét tüzelőanyag)
Igen (csak B5/B7) (3) (6)Igen
Üresjárati kibocsátás
(2. típusú vizsgálat)
IgenIgenIgenIgen
(mindkét tüzelőanyag)
Igen
(mindkét tüzelőanyag)
Igen
(csak benzin)
Igen
(mindkét tüzelőanyag)
Igen
(csak földgáz/biometán)
Forgattyúházból származó kibocsátás
(3. típusú vizsgálat)
IgenIgenIgenIgen
(csak benzin)
Igen
(csak benzin)
Igen
(csak benzin)
Igen
(csak benzin)
Igen
(csak földgáz/biometán)
Párolgási kibocsátás
(4. típusú vizsgálat)
IgenIgen
(csak benzin)
Igen
(csak benzin)
Igen
(csak benzin)
Igen
(csak benzin)
Tartósság
(5. típusú vizsgálat)
IgenIgenIgenIgenIgen
(csak benzin)
Igen
(csak benzin)
Igen
(csak benzin)
Igen
(csak benzin)
Igen
(csak földgáz/biometán)
Igen (csak B5/B7) (3) (6)Igen
Kibocsátás kis hőmérsékleten
(6. típusú vizsgálat)
IgenIgen
(csak benzin)
Igen
(csak benzin)
Igen
(csak benzin)
Igen (4)
(mindkét tüzelőanyag)
Használatban lévő járművek megfelelőségeIgenIgenIgenIgenIgen
(mindkét tüzelőanyag)
Igen
(mindkét tüzelőanyag)
Igen
(mindkét tüzelőanyag)
Igen
(mindkét tüzelőanyag)
Igen
(mindkét tüzelőanyag)
Igen (csak B5/B7) (3) (6)Igen
Fedélzeti diagnosztikaIgenIgenIgenIgenIgenIgenIgenIgenIgenIgenIgen
CO2-kibocsátás, tüzelőanyag-fogyasztás, áramfogyasztás és elektromos hatósugárIgenIgenIgenIgenIgen
(mindkét tüzelőanyag)
Igen
(mindkét tüzelőanyag)
Igen
(mindkét tüzelőanyag)
Igen
(mindkét tüzelőanyag)
Igen
(mindkét tüzelőanyag)
Igen (csak B5/B7) (3) (6)IgenIgenIgen
Füst opacitásaIgen (csak B5/B7) (3) (6)Igen
MotorteljesítményIgenIgenIgenIgenIgenIgenIgenIgenIgenIgenIgenIgenIgen

b) A rendelet szövege az I.2.4. ábra után a következő megjegyzéssel egészül ki:

"Magyarázó megjegyzés:

Az E10-es és B7-es referencia-tüzelőanyag alkalmazásának időpontjait minden új jármű esetében a mérési teher minimalizálása érdekében jelölték ki. Ha azonban a műszaki információk igazolják, hogy az E5-ös vagy B5-ös referencia-tüzelőanyaggal vizsgált járművek kibocsátása sokkal magasabb E10-es vagy B7-es referencia-tüzelőanyag használata esetén, akkor a Bizottságnak javaslatot kell tennie ezeknek a bevezetésre vonatkozó időpontoknak az előrehozatalára."

c) A 3. függelék az alábbiak szerint módosul:

i. a 3.2.1.8. és 3.2.1.10. pontban az (a) lábjegyzet helyébe a következő szöveg lép:

"(a) E rendelet XX. mellékletének követelményei szerint meghatározva.";

ii. a 3.3.1.1. pont helyébe a következő szöveg lép:

3.3.1.1. Legnagyobb óránkénti teljesítmény: ... kW

(a gyártó által megadott érték)

3.3.1.1.1. Legnagyobb hasznos teljesítmény (a) ... kW

(a gyártó által megadott érték)

3.3.1.1.2. Legnagyobb 30 perces teljesítmény (a) ... kW

(a gyártó által megadott érték)";

iii. a 3.5.3. pont helyébe a következő szöveg lép:

"3.5.3. Elektromos járművek áramfogyasztása";

iv. a szöveg az alábbi 3.5.3.1. és 3.5.3.2. ponttal egészül ki:

3.5.3.1. Tisztán elektromos járművek áramfogyasztása ... Wh/km

3.5.3.2. Külső töltésű hibrid elektromos járművek áramfogyasztása

3.5.3.2.1. Áramfogyasztás (A. feltétel, vegyes) ... Wh/km

3.5.3.2.2. Áramfogyasztás (B. feltétel, vegyes) ... Wh/km

3.5.3.2.3. Áramfogyasztás (súlyozott vegyes) ... Wh/km";

v. a 3.5.4-3.5.4.3. pontot el kell hagyni.

d) A 4. függelékben a "Kiegészítés a ... számú EK-típusjóváhagyási tanúsítványhoz" rész a következőképpen módosul:

i. a következő 1.11.3. ponttal egészül ki:

1.11.3. Legnagyobb hasznos nyomaték: ... Nm ... min-1 fordulatszámon";

ii. a 4. pont helyébe a következő szöveg lép:

"4. Teljesítménymérés

Belső égésű motorok legnagyobb hasznos motorteljesítménye, elektromos hajtóművek hasznos teljesítménye és legnagyobb 30 perces teljesítménye

4.1. A belső égésű motor hasznos teljesítménye

4.1.1. A motor fordulatszáma (ford./perc) ...

4.1.2. Mért tüzelőanyag-áram (g/h) ...

4.1.3. Mért nyomaték (Nm) ...

4.1.4. Mért teljesítmény (kW) ...

4.1.5. Légnyomás (kPa) ...

4.1.6. Gőznyomás (kPa) ...

4.1.7. A beszívott levegő hőmérséklete (K) ...

4.1.8. Teljesítménykorrekciós tényező (adott esetben) ...

4.1.9. Korrigált teljesítmény (kW) ...

4.1.10. A segédberendezések teljesítménye (kW) ...

4.1.11. Hasznos teljesítmény (kW) ...

4.1.12. Hasznos nyomaték (Nm) ...

4.1.13. Korrigált fajlagos tüzelőanyag-fogyasztás (g/kWh) ...

4.2. Elektromos hajtómű(vek):

4.2.1. A gyártó által megadott értékek

4.2.2. Legnagyobb hasznos teljesítmény: ... kW ... min-1 fordulatszámon

4.2.3. Legnagyobb hasznos nyomaték: ... Nm ... min-1 fordulatszámon

4.2.4. Legnagyobb hasznos nyomaték nulla sebességen: ... Nm

4.2.5. Legnagyobb 30 perces teljesítmény: ... kW

4.2.6. Az elektromos hajtómű alapvető jellemzői

4.2.7. Vizsgálati egyenfeszültség ... V

4.2.8. Működési elv: ...

4.2.9. Hűtőrendszer:

4.2.10. Motor: folyadék/levegő (7)

4.2.11. Variátor: folyadék/levegő (7)

iii. a következő 5. ponttal egészül ki:

"5. Megjegyzések: ...".

e) A 6. függelékben az 1. táblázat helyébe a következő táblázat lép: "1. táblázat

BetűjelKibocsátási előírásA fedélzeti diagnosztikára vonatkozó előírásJármű kategóriája és osztályaMotorHatálybalépés: új típusokHatálybalépés: új járművekA nyilvántartásba vétel utolsó dátuma
AEuro 5aEuro 5M, N1 I. osztályPI, CI2009.9.1.2011.1.1.2012.12.31.
BEuro 5aEuro 5Speciális szociális igényeket kielégítő M1 (kivéve M1G)CI2009.9.1.2012.1.1.2012.12.31.
CEuro 5aEuro 5Speciális szociális igényeket kielégítő M1GCI2009.9.1.2012.1.1.2012.8.31.
DEuro 5aEuro 5N1 II. osztályPI, CI2010.9.1.2012.1.1.2012.12.31.
EEuro 5aEuro 5N1 III. osztály, N2PI, CI2010.9.1.2012.1.1.2012.12.31.
FEuro 5bEuro 5M, N1 I. osztályPI, CI2011.9.1.2013.1.1.2013.12.31.
GEuro 5bEuro 5Speciális szociális igényeket kielégítő M1 (kivéve M1G)CI2011.9.1.2013.1.1.2013.12.31.
HEuro 5bEuro 5N1 II. osztályPI, CI2011.9.1.2013.1.1.2013.12.31.
IEuro 5bEuro 5N1 III. osztály, N2PI, CI2011.9.1.2013.1.1.2013.12.31.
JEuro 5bEuro 5+M, N1 I. osztályPI, CI2011.9.1.2014.1.1.2015.8.31.
KEuro 5bEuro 5+Speciális szociális igényeket kielégítő M1 (kivéve M1G)CI2011.9.1.2014.1.1.2015.8.31.
LEuro 5bEuro 5+N1 II. osztályPI, CI2011.9.1.2014.1.1.2016.8.31.
MEuro 5bEuro 5+N1 III. osztály, N2PI, CI2011.9.1.2014.1.1.2016.8.31.
NEuro 6aEuro 6-M, N1 I. osztályCI2012.12.31.
OEuro 6aEuro 6-N1 II. osztályCI2012.12.31.
PEuro 6aEuro 6-N1 III. osztály, N2CI2012.12.31.
QEuro 6bEuro 6-M, N1 I. osztályCI2013.12.31.
REuro 6bEuro 6-N1 II. osztályCI2013.12.31.
SEuro 6bEuro 6-N1 III. osztály, N2CI2013.12.31.
TEuro 6bEuro 6-plusz IUPRM, N1 I. osztályCI2015.8.31.
UEuro 6bEuro 6-plusz IUPRN1 II. osztályCI2016.8.31.
VEuro 6bEuro 6-plusz IUPRN1 III. osztály, N2CI2016.8.31.
WEuro 6bEuro 6-1M, N1 I. osztályPI, CI2014.9.1.2015.9.1.2018.8.31.
XEuro 6bEuro 6-1N1 II. osztályPI, CI2015.9.1.2016.9.1.2019.8.31.
YEuro 6bEuro 6-1N1 III. osztály, N2PI, CI2015.9.1.2016.9.1.2019.8.31.
ZAEuro 6cEuro 6-1M, N1 I. osztályPI, CI2018.8.31.
ZBEuro 6cEuro 6-1N1 II. osztályPI, CI2019.8.31.
ZCEuro 6cEuro 6-1N1 III. osztály, N2PI, CI2019.8.31.
ZDEuro 6cEuro 6-2M, N1 I. osztályPI, CI2017.9.1.2018.9.1.
ZEEuro 6cEuro 6-2N1 II. osztályPI, CI2018.9.1.2019.9.1.
ZFEuro 6cEuro 6-2N1 III. osztály, N2PI, CI2018.9.1.2019.9.1.
ZXn. a.n. a.Összes járműAkkumulátor – teljesen elektromos2009.9.1.2011.1.1.
ZYn. a.n. a.Összes járműTüzelőanyag-cella – teljesen elektromos2009.9.1.2011.1.1.
ZZn. a.n. a.Az I. melléklet 2.1.1. pontja szerinti tanúsítvánnyal rendelkező összes járműPI, CI2009.9.1.2011.1.1.
„Euro 5a” kibocsátási előírás= nem tartalmazza a részecskékre vonatkozó módosított mérési eljárást, a részecskeszámra vonatkozó előírást és a rugalmas tüzelőanyag-felhasználású járművek bio-tüzelőanyaggal kis hőmérsékleten végzett kibocsátásméréseit.
„Euro 5b” kibocsátási előírás= a teljes Euro 5 kibocsátási előírások, beleértve a részecskékre vonatkozó módosított mérési eljárást, a kompressziós gyújtású járművek által kibocsátott részecskék számára vonatkozó előírást és a rugalmas tüzelőanyag-felhasználású járművek bio-tüzelőanyaggal kis hőmérsékleten végzett kibocsátásméréseit.
„Euro 6a” kibocsátási előírás= nem tartalmazza a részecskékre vonatkozó módosított mérési eljárást, a részecskeszámra vonatkozó előírást és a rugalmas tüzelőanyag-felhasználású járművek bio-tüzelőanyaggal kis hőmérsékleten végzett kibocsátásméréseit.
„Euro 6b” kibocsátási előírás= a teljes Euro 6 kibocsátási előírások, beleértve a részecskékre vonatkozó módosított mérési eljárást, a részecskeszámra vonatkozó előírást (a szikragyújtású járművekre vonatkozó előzetes értékeket) és a rugalmas tüzelőanyag-felhasználású járművek bio-tüzelőanyaggal kis hőmérsékleten végzett kibocsátásméréseit.
„Euro 6c” kibocsátási előírás= a teljes Euro 6 kibocsátási előírások, azaz az Euro 6b kibocsátási előírás és a szikragyújtású járművek által kibocsátott részecskék számára vonatkozó végleges előírás, valamint (adott esetben) az E10-ös és a B7-es referencia-tüzelőanyag használata.
„Euro 5” OBD-előírás= „Euro 5” OBD-alapelőírások, kivéve a használat közbeni működési arányt (IUPR), a NOx-ellenőrzést a benzinüzemű járműveknél és a dízelre vonatkozó szigorított részecskekibocsátási küszöbértékeket.
„Euro 5+” OBD-előírás= kevésbé szigorú használat közbeni működési arány (IUPR), NOx-ellenőrzés benzinüzemű járműveknél és a dízelre vonatkozóan szigorított részecskekibocsátási küszöbértékek.
„Euro 6-” OBD-előírás= kevésbé szigorú fedélzeti diagnosztikai küszöbértékek.
„Euro 6- plusz IUPR” OBD-előírás= kevésbé szigorú fedélzeti diagnosztikai küszöbértékek és kevésbé szigorú használat közbeni működési arány (IUPR).
„Euro 6-1” OBD-előírás= a teljes Euro 6 OBD-előírások, viszont a XI. melléklet 2.3.4. pontjában meghatározott előzetes fedélzeti diagnosztikai küszöbértékekkel és részben kevésbé szigorú használat közbeni működési aránnyal (IUPR).
„Euro 6-2” OBD-előírás= a teljes Euro 6 OBD-előírások, viszont a XI. melléklet 2.3.3. pontjában meghatározott végleges fedélzeti diagnosztikai küszöbértékekkel.”

3. A III. melléklet a következőképpen módosul:

a) A 3.4. pont helyébe a következő szöveg lép: 3.4. A 8.2. szakaszban említett sztöchiometriai arányok a következőképpen értendők: »A« földgáz/biometán mennyisége a H2NG keverékben, térfogatszázalékban kifejezve."

Benzin (E5) (C1H1,89O0,016) esetébend = 0,631 g/l
Benzin (E10) (C1H1,93O0,033) esetébend = 0,645 g/l
Dízel (B5) (C1H1,86O 0,005) esetébend = 0,622 g/l
Dízel (B7) (C1H1,86O 0,007) esetébend = 0,623 g/l
PB-gáz (C1H2,525) esetébend = 0,649 g/l
Földgáz/biometán (CH4) esetébend = 0,714 g/l
Etanol (E85) (C1H2,74O0,385) esetébend = 0,932 g/l
Etanol (E75) (C1H2,61O0,329) esetébend = 0,886 g/l
H2NG esetébeng/l

b) A 3.8. pontban a táblázat helyébe a következő táblázat lép:

„TüzelőanyagX
Benzin (E5)13,4
Benzin (E10)13,4
Dízel (B5)13,5
Dízel (B7)13,5
PB-gáz11,9
Földgáz/biometán9,5
Etanol (E85)12,5
Etanol (E75)12,7”

4. A IV. melléklet 1. függelékének 2.2. pontja helyébe a következő szöveg lép:

2.2. Az 5.3.7.3. szakaszban leírt atomszámarányok a következőképpen értendők:

Hcv= hidrogén/szén atomszámarány

benzin (E5) esetében: 1,89

benzin (E10) esetében: 1,93

PB-gáz esetében: 2,53

földgáz/biometán esetében: 4,0

etanol (E85) esetében: 2,74

etanol (E75) esetében: 2,61

Ocv= oxigén/szén atomszámarány

benzin (E5) esetében: 0,016

benzin (E10) esetében: 0,033

PB-gáz esetében: 0,0

földgáz/biometán esetében: 0,0

etanol (E85) esetében: 0,39

etanol (E75) esetében: 0 329".

5. A IX. melléklet a következőképpen módosul:

a) Az A. rész a következőképpen módosul:

i. az 1. pontban az alábbi táblázatot kell beilleszteni a "Típus: Benzin (E5)" táblázat és a "Típus: Etanol (E85)" táblázat közé: "Típus: Benzin (E10):

SZÖVEG HIÁNYZIK

ii. A 2. pont a következő táblázattal egészül ki: "Típus: Dízel (B7):

SZÖVEG HIÁNYZIK

b) A B. részben az alábbi táblázatot kell beilleszteni a "Típus: Benzin (E5)" táblázat és a "Típus: Etanol (E75)" táblázat közé: "Típus: Benzin (E10):

SZÖVEG HIÁNYZIK

6. A XI. melléklet a következőképpen módosul:

a) A 2.3.3. pontban a "Végleges Euro 6 fedélzeti diagnosztikai küszöbértékek" táblázat helyébe a következő táblázat lép: "Végleges Euro 6 fedélzeti diagnosztikai küszöbértékek

Referenciatömeg
(RM) (kg)
Szén-moNOxid tömegeMetántól különböző szén-hidrogének tömegeNitrogén-oxidok tömegeRészecskék tömege (24)Részecskék száma (24)
(CO)
(mg/km)
(NMHC)
(mg/km)
(NOx)
(mg/km)
(PM)
(mg/km)
(PN)
(#/km)
KategóriaOsztályPICIPICIPICICIPICIPI
Mösszes1 9001 750170290901401212
N1I.RM ≤ 1 3051 9001 750170290901401212
II.1 305 < RM ≤ 1 7603 4002 2002253201101801212
III.1 760 < RM4 3002 5002703501202201212
N2összes4 3002 5002703501202201212
Magyarázat: PI = szikragyújtás, CI = kompressziós gyújtás

b) A 2.3.4. pontban az "Előzetes Euro 6 fedélzeti diagnosztikai küszöbértékek" táblázat helyébe a következő táblázat lép: "Előzetes Euro 6 fedélzeti diagnosztikai küszöbértékek

Referenciatömeg (RM) (kg)
(RM) (kg)
Szén-moNOxid tömegeMetántól különböző szén-hidrogének tömegeNitrogén-oxidok tömegeRészecskék tömege (25)
(CO)
(mg/km)
(NMHC)
(mg/km)
(NOx)
(mg/km)
(PM)
(mg/km)
KategóriaOsztályPICIPICIPICICIPI
Mösszes1 9001 7501702901501802525
N1I.RM ≤ 1 3051 9001 7501702901501802525
II.1 305 < RM ≤ 1 7603 4002 2002253201902202525
III.1 760 < RM4 3002 5002703502102803030
N2összes4 3002 5002703502102803030
Magyarázat: PI = szikragyújtás, CI = kompressziós gyújtás

c) A 2.5. pont helyébe a következő szöveg lép:

2.5. A 83. sz. ENSZ-EGB-előírás 11. mellékletének 3.3.3.1. szakasza a következőképp értendő:

A fedélzeti diagnosztikai rendszernek ellenőriznie kell a katalizátor hatékonyságának csökkenését a metántól különböző szénhidrogének és az NOx kibocsátása tekintetében. A gyártó dönthet úgy, hogy csak az első katalizátort vagy az első és az utána következő katalizátor(ok) együttesét ellenőrzi. Minden ellenőrzött katalizátort vagy katalizátorkombinációt hibás működésűnek kell tekinteni, ha a kibocsátások meghaladják ez e melléklet 2.3. pontjában a metántól különböző szénhidrogénekre vagy az NOx-re vonatkozóan megadott küszöbértékeket. A katalizátoros átalakító hatékonyságának az összes szénhidrogén és az NOx kibocsátása tekintetében történő csökkenésének ellenőrzésére vonatkozó előírás azonban csak a 17. cikkben meghatározott időponttól alkalmazandó."

7. A XII. melléklet a következőképpen módosul:

a) A 2.2.2. pont helyébe a következő szöveg lép:

2.2.2. A PB-gáz- és földgázüzemű járművek esetében azt a tüzelőanyagot kell használni, amelyet a gyártó a hasznos teljesítménynek az e rendelet XX. melléklete szerinti méréséhez választott. A választott tüzelőanyag jellemzőit az e rendelet I. mellékletének 3. függeléke szerinti adatközlő lapon kell megadni."

b) A 2.3. pont helyébe a következő szöveg lép: 2.3. A 101. sz. ENSZ-EGB-előírás 5.2.4. szakasza a következőképpen értendő:

(1) Sűrűség: a vizsgálathoz használt tüzelőanyag sűrűsége az ISO 3675 szabvány szerinti vagy más hasonló módszerrel mérve. Benzin, dízel, biodízel és etanol (E85 és E75) esetében a 15 °C-on mért sűrűséget, PB-gáz és földgáz/biometán esetében pedig az alábbi rögzített sűrűségértéket kell használni:

PB-gáz esetében 0,538 kg/liter;

földgáz esetében 0,654 kg/m3 (a G20 és G23 referencia-tüzelőanyag középértéke 15 °C-on).

(2) A hidrogén-szén-oxigén arányra a következő rögzített értékeket kell használni:

C1H1,89O0,016 benzin (E5) esetében,

C1H1,93O0,033 benzin (E10) esetében,

C1H1,86O0,005 dízel (B5) esetében,

C1H1,86O0,007 dízel (B7) esetében,

C1H2,525 PB-gáz (cseppfolyósított szénhidrogén gáz) esetében,

CH4 földgáz és biometán esetében,

C1H2,74O0,385 etanol (E85) esetében,

C1H2,61O0,329 etanol (E75) esetében."

c) A 3.3. pont helyébe a következő szöveg lép: 3.3. Az ENSZ-EGB 101. sz. előírása 6. mellékletének 1.4.3. szakasza helyébe a következő szöveg lép:

1.4.3. A liter/100 km (benzin [E5/E10], PB-gáz, etanol [E85] és dízel [B5/B7] esetében), illetve a m3/100 km (földgáz/biometán és H2NG esetében) mértékegységben kifejezett tüzelőanyag-fogyasztást az alábbi képletekkel kell kiszámítani:

KÉP HIÁNYZIK

a) szikragyújtású benzinmotorral (E5) felszerelt járművek esetében:

KÉP HIÁNYZIK

b) szikragyújtású benzinmotorral (E10) felszerelt járművek esetében:

KÉP HIÁNYZIK

KÉP HIÁNYZIK

KÉP HIÁNYZIK

c) szikragyújtású PB-motorral felszerelt járművek esetében:

Ha a vizsgálathoz használt tüzelőanyag összetétele különbözik az átlagfogyasztás kiszámításához feltételezett összetételtől, a gyártó kérésére az alábbiak szerinti cf korrekciós tényezőt lehet alkalmazni:

Az alkalmazható cf korrekciós tényezőt az alábbiak szerint kell meghatározni:

ahol:

nactual= az alkalmazott tüzelőanyag tényleges H/C aránya

KÉP HIÁNYZIK

d) földgáz-/biometán-üzemű, szikragyújtású motorral felszerelt járművek esetében:

KÉP HIÁNYZIK

e) szikragyújtású etanolmotorral (E85) felszerelt járművek esetében:

KÉP HIÁNYZIK

f) kompressziós gyújtású dízelmotorral (B5) felszerelt járművek esetében:

KÉP HIÁNYZIK

g) kompressziós gyújtású dízelmotorral (B7) felszerelt járművek esetében:

KÉP HIÁNYZIK

h) a H2NG-üzemű, szikragyújtású motorral felszerelt járművekre:

i) a hidrogéngázzal üzemelő járművekre: A típusjóváhagyó hatósággal kötött előzetes megállapodás alapján és az akár gáznemű, akár folyékony hidrogénnel üzemelő járművek esetében a gyártó a fenti módszer helyett választhatja vagy az alábbi képletet: vagy pedig egy megfelelő szabvány, például a SAE J2572 szerinti módszert is. Ezekben a képletekben: FC= a tüzelőanyag-fogyasztás liter/100 km (benzin, etanol, PB-gáz, dízel vagy biodízel esetében), m3/100 km (földgáz és H2NG esetében) vagy kg/100 km (hidrogén esetében) mértékegységben HC= a mért szénhidrogén-kibocsátás, g/km CO= a mért szén-moNOxid-kibocsátás, g/km CO2= a mért szén-dioxid-kibocsátás, g/km H2O= a mért H2O-kibocsátás, g/km H2= a mért H2-kibocsátás, g/km A= a földgáz/biometán mennyisége a H2NG keverékben, térfogatszázalék D= a vizsgálathoz használt tüzelőanyag sűrűsége. Gáznemű tüzelőanyagok esetében a 15 °C hőmérsékleten mért sűrűséget jelenti. d= a vizsgált jármű által az 1. típusú vizsgálat során elméletileg megtett távolság, km p1= a gáznemű tüzelőanyag tartályában a működési ciklus előtt mért nyomás, Pa p2= a gáznemű tüzelőanyag tartályában a működési ciklus után mért nyomás, Pa T1= a gáznemű tüzelőanyag tartályában a működési ciklus előtt mért hőmérséklet, K T2= a gáznemű tüzelőanyag tartályában a működési ciklus után mért hőmérséklet, K Z1= a gáznemű tüzelőanyag kompresszibilitási tényezője p1 nyomáson és T1 hőmérsékleten Z2= a gáznemű tüzelőanyag kompresszibilitási tényezője p2 nyomáson és T2 hőmérsékleten V= a gáznemű tüzelőanyag tartályának beltérfogata, m3 A kompresszibilitási tényezőt az alábbi táblázatból kell meghatározni: Ha a keresett p és T érték nem szerepel a táblázatban, akkor azt lineáris interpolációval kell meghatározni a táblázatban szereplő, a keresett kompresszibilitási tényezővel szomszédos értékekből."

KÉP HIÁNYZIK

KÉP HIÁNYZIK

T(k)
p(bar)\
33537393113133153173193213233248263278293308323338353
50,85890,96510,98880,99701,00041,00191,00261,00291,00301,00281,00351,00341,00331,00321,00311,00301,00291,00281,0027
1001,05080,92210,99111,04221,06591,07571,07881,07851,07651,07051,07121,06871,06631,06401,06171,05951,05741,05541,0535
2001,88541,41581,27791,23341,21311,19901,18681,17571,16531,14681,14751,14131,13551,13001,12491,12011,11561,11131,1073
3002,64771,89061,60381,46961,39511,34711,31231,28511,26281,22761,22821,21731,20731,19821,18971,18191,17471,16801,1617
4003,36522,33841,92251,71071,58601,50391,44531,40061,36511,31111,31181,29561,28111,26791,25581,24481,23471,22531,2166
5004,05092,76462,22921,94721,77641,66231,58041,51831,46931,39621,39681,37521,35591,33851,32271,30831,29521,28301,2718
6004,71193,17392,52472,17711,96331,81901,71501,63611,57391,48171,48231,45521,43111,40941,38991,37211,35591,34101,3272
7005,35193,56972,81042,40032,14581,97301,84791,75281,67791,56691,56751,53501,50621,48031,45701,43581,41651,39881,3826
8005,97303,95413,08772,61722,32392,12381,97851,86791,78071,65151,65211,61431,58081,55081,52371,49921,47691,45651,4377
9006,57594,32873,35772,82862,49782,27142,10671,98111,88201,73521,73581,69291,65481,62071,59001,56231,53701,51381,4926

(1) A hidrogénüzemű és a rugalmas tüzelőanyag-felhasználású biodízel-üzemű járművek vizsgálati eljárásainak meghatározása egy későbbi időpontban történik.

(2) Egy kétfajta tüzelőanyaggal működő jármű és egy rugalmas tüzelőanyag-felhasználású jármű kombinációja esetén mindkét vizsgálatot el kell végezni.

(3) Ez a rendelkezés ideiglenes, a biodízelre vonatkozó további követelményekre később készül javaslat.

(4) Benzinnel kapcsolatos vizsgálat a 715/2007/EK rendelet 10. cikkének (6) bekezdésében megállapított dátumokig végezhető. Ezen dátumok után a vizsgálatot mindkét tüzelőanyaggal el kell végezni. A vizsgálathoz a IX. melléklet B. részében meghatározott E75-ös referencia-tüzelőanyagot kell használni.

(5) Ha a jármű hidrogénnel működik, csak az NOx-kibocsátást kell meghatározni.

(6) A gyártó döntésétől függően a szikra- vagy kompressziós gyújtású motorral felszerelt járművek vizsgálhatók E5-ös vagy E10-es, illetve B5-ös vagy B7-es tüzelőanyaggal. Ugyanakkor:

- Legkésőbb a 715/2007/EK rendelet 10. cikkének (4) bekezdésében meghatározott dátumokat követő tizenhat hónappal új típusjóváhagyások csak az E10-es és B7-es tüzelőanyaggal végezhetők.

- Legkésőbb a 715/2007/EK rendelet 10. cikkének (5) bekezdésében meghatározott dátumokat követő három évvel minden új jármű típusjóváhagyásához az E10-es és a B7-es tüzelőanyagot kell használni."

(7) A nem kívánt rész törlendő.";

(8) A specifikációban szereplő értékek »valódi értékek«. A határértékek megállapításánál az »Olajtermékek - Pontossági adatok meghatározása és alkalmazása a vizsgálati módszerek viszonylatában« című ISO 4259 szabvány feltételeit alkalmazzák, és a legkisebb érték meghatározásához a nulla érték feletti 2R legkisebb különbséget, a felső és alsó határérték meghatározásához pedig a 4R (R = reprodukálhatóság) legkisebb különbséget veszik figyelembe. E statisztikai okokból szükséges megoldástól függetlenül a tüzelőanyag gyártójának törekednie kell a nulla értékre ott, ahol a megadott legnagyobb érték 2R, és az átlagértékre a felső és alsó határértékek megadásakor. Ha nem egyértelmű, hogy a tüzelőanyag megfelel-e a specifikáció követelményeinek, akkor ennek eldöntéséhez az ISO 4259 szabvány előírásait kell alkalmazni.

(2) Egyenértékű EN/ISO-módszereket kell majd alkalmazni, amikor azok kiadásra kerülnek a fenti jellemzőkre vonatkozóan.

(9) A MON-ra és a RON-ra vonatkozó, 0,2 értékű korrekciós tényezőt kell majd levonni a végeredmény EN 228:2008 szabvány szerinti kiszámításához.

(10) A tüzelőanyag tartalmazhat rendes körülmények között a finomítókban a benzin stabilizálására használt antioxidánsokat és fémdezaktivátorokat, de detergens/diszpergáló adalékokat és oldó olajokat nem szabad alkalmazni.

(11) Az etanol az egyetlen olyan oxigéntartalmú vegyület, amelyet szándékosan hozzá szabad adni a referencia-tüzelőanyaghoz. A felhasznált etanolnak meg kell felelnie az EN 15376 szabványnak.

(12) Meg kell adni az 1. típusú vizsgálatokhoz használt tüzelőanyag tényleges kéntartalmát.

(13) Ehhez a referencia-tüzelőanyaghoz tilos szándékosan olyan vegyületeket adni, amelyek foszfort, vasat, mangánt vagy ólmot tartalmaznak."

(14) A specifikációban szereplő értékek »valódi értékek«. A határértékek megállapításánál az »Olajtermékek - Pontossági adatok meghatározása és alkalmazása a vizsgálati módszerek viszonylatában« című ISO 4259 szabvány feltételeit alkalmazzák, és a legkisebb érték meghatározásához a nulla érték feletti 2R legkisebb különbséget, a felső és alsó határérték meghatározásához pedig a 4R (R = reprodukálhatóság) legkisebb különbséget veszik figyelembe. E statisztikai okokból szükséges megoldástól függetlenül a tüzelőanyag gyártójának törekednie kell a nulla értékre ott, ahol a megadott legnagyobb érték 2R, és az átlagértékre a felső és alsó határértékek megadásakor. Ha nem egyértelmű, hogy a tüzelőanyag megfelel-e a specifikáció követelményeinek, akkor ennek eldöntéséhez az ISO 4259 szabvány előírásait kell alkalmazni.

(15) A cetánszám tartománya nincs összhangban azzal a követelménnyel, hogy a tartomány legalább 4R legyen. A tüzelőanyag szállítója és felhasználója közötti viták esetén azonban az ISO 4259 előírásait lehet használni az ilyen viták megoldására, feltéve, hogy egyszeri meghatározások helyett inkább annyi ismételt mérést végeznek, amennyi elegendő a szükséges pontosság eléréséhez.

(16) Az oxidációs stabilitás ellenőrzése mellett is szükséges lehet az eltarthatóság korlátozása. Ki kell kérni a szállító tanácsát a tárolási körülményekre és az eltarthatóságra vonatkozóan.

(17) A zsírsav-metil-észter (FAME) részarányának meg kell felelnie az EN 14214 szabvány specifikációjának."

(18) A specifikációban szereplő értékek »valódi értékek«. A határértékek megállapításánál az »Olajtermékek - Pontossági adatok meghatározása és alkalmazása a vizsgálati módszerek viszonylatában« című ISO 4259 szabvány feltételeit alkalmazzák, és a legkisebb érték meghatározásához a nulla érték feletti 2R legkisebb különbséget, a felső és alsó határérték meghatározásához pedig a 4R (R = reprodukálhatóság) legkisebb különbséget veszik figyelembe. E statisztikai okokból szükséges megoldástól függetlenül a tüzelőanyag gyártójának törekednie kell a nulla értékre ott, ahol a megadott legnagyobb érték 2R, és az átlagértékre a felső és alsó határértékek megadásakor. Ha nem egyértelmű, hogy a tüzelőanyag megfelel-e a specifikáció követelményeinek, akkor ennek eldöntéséhez az ISO 4259 szabvány előírásait kell alkalmazni.

(2) Egyenértékű EN/ISO-módszereket kell majd alkalmazni, amikor azok kiadásra kerülnek a fenti jellemzőkre vonatkozóan.

(19) A MON-ra és a RON-ra vonatkozó, 0,2 értékű korrekciós tényezőt kell majd levonni a végeredmény EN 228:2008 szabvány szerinti kiszámításához.

(20) A tüzelőanyag tartalmazhat rendes körülmények között a finomítókban a benzin stabilizálására használt antioxidánsokat és fémdezaktivátorokat, de detergens/diszpergáló adalékokat és oldó olajokat nem szabad alkalmazni.

(21) Az etanol az egyetlen olyan oxigéntartalmú vegyület, amelyet szándékosan hozzá szabad adni a referencia-tüzelőanyaghoz. A felhasznált etanolnak meg kell felelnie az EN 15376 szabványnak.

(22) Meg kell adni az 6. típusú vizsgálatokhoz használt tüzelőanyag tényleges kéntartalmát.

(23) Ehhez a referencia-tüzelőanyaghoz tilos szándékosan olyan vegyületeket adni, amelyek foszfort, vasat, mangánt vagy ólmot tartalmaznak."

(24) A szikragyújtású motorokra vonatkozó részecsketömeg- és részecskeszám-határértékek csak a közvetlen befecskendezésű motorokra vonatkoznak."

(25) A szikragyújtású motorokra vonatkozó részecsketömeg-határértékek csak a közvetlen befecskendezésű motorokra vonatkoznak.";

III. MELLÉKLET

"XX. MELLÉKLET

AZ ELEKTROMOS HAJTÓMŰVEK HASZNOS MOTORTELJESÍTMÉNYÉNEK, HASZNOS TELJESÍTMÉNYÉNEK ÉS LEGNAGYOBB 30 PERCES TELJESÍTMÉNYÉNEK MÉRÉSE

1. BEVEZETÉS

E melléklet az elektromos hajtóművek hasznos motorteljesítményének, hasznos teljesítményének és legnagyobb 30 perces teljesítményének mérésére vonatkozó követelményeket határozza meg.

2. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK

2.1. A vizsgálatok elvégzésére és az eredmények értelmezésére vonatkozó általános specifikációk ugyanazok, mint a 85. sz. ENSZ-EGB-előírás (1) 5. szakaszában leírt követelmények, az e mellékletben felsorolt kivételekkel.

2.2. A vizsgálathoz használt tüzelőanyag

A 85. sz. ENSZ-EGB-előírás 5.2.3.1., 5.2.3.2.1., 5.2.3.3.1. és 5.2.3.4. szakasza a következőképpen értendő:

Kereskedelmi forgalomban beszerezhető tüzelőanyagot kell használni. Vitás esetben a 692/2008/EK rendelet IX. mellékletében meghatározott, megfelelő referencia-tüzelőanyagot kell használni.

2.3. Teljesítménykorrekciós tényezők

Abban az esetben, ha a turbófeltöltős motort olyan rendszerrel szerelik fel, amely lehetővé teszi a környezeti viszonyok (hőmérséklet és magasság) ellensúlyozását, akkor a gyártó kérésére a 85. sz. ENSZ-EGB-előírás V. mellékletének 5.1. szakaszától eltérve az αa vagy αd korrekciós tényező értéke 1 lesz.

(1) HL L 326., 2006.11.24., 55. o."

IV. MELLÉKLET

Az 582/2011/EU rendelet módosítása

Az 582/2011/EU rendelet a következőképpen módosul:

1. A VIII. melléklet a következőképpen módosul:

a) Az 1. függelékben a 2.1.2. pont 2. alpontjának helyébe a következő szöveg lép:

"2. A hidrogén-szén-oxigén arányra a következő rögzített értékeket kell használni:

C1H1,93O0,033 benzin (E10) esetében,

C1H1,86O0,007 dízel (B7) esetében,

C1H2,525 PB-gáz (cseppfolyósított szénhidrogén gáz) esetében,

CH4 földgáz és biometán esetében,

C1H2,74O0,385 etanol (E85) esetében,

C1H2,92O0,046 a kompressziós gyújtású motorokhoz szánt dízel-etanol esetében (ED95)."

b) Az 1. függelékben a 2.1.3. pont a) alpontjának helyébe a következő pont lép:

KÉP HIÁNYZIK

"a) szikragyújtású benzinmotorral (E10) felszerelt járművek esetében:

".

c) Az 1. függelékben a 2.1.3. pont e) alpontjának helyébe a következő szöveg lép:

KÉP HIÁNYZIK

"e) kompressziós gyújtású dízelmotorral (B7) felszerelt járművek esetében:

".

2. A IX. melléklet a következőképpen módosul:

a) "A kompressziós gyújtású motorok vizsgálatához használandó referencia-tüzelőanyagok műszaki adatai" szakaszban a "Típus: Dízel (B7)" című táblázat helyébe a következő szöveg lép: "Típus: Dízel (B7)

SZÖVEG HIÁNYZIK

b) "A szikragyújtású motorok vizsgálatához használandó referencia-tüzelőanyagok műszaki adatai" szakaszban a "Típus: Benzin (E10)" című táblázat helyébe a következő szöveg lép: "Típus: Benzin (E10)

SZÖVEG HIÁNYZIK

(1) A specifikációban szereplő értékek »valódi értékek«. A határértékek megállapításánál az »Olajtermékek - Pontossági adatok meghatározása és alkalmazása a vizsgálati módszerek viszonylatában« című ISO 4259 szabvány feltételeit alkalmazzák, és a legkisebb érték meghatározásához a nulla érték feletti 2R legkisebb különbséget, a felső és alsó határérték meghatározásához pedig a 4R (R = reprodukálhatóság) legkisebb különbséget veszik figyelembe. E statisztikai okokból szükséges megoldástól függetlenül a tüzelőanyag gyártójának törekednie kell a nulla értékre ott, ahol a megadott legnagyobb érték 2R, és az átlagértékre a felső és alsó határértékek megadásakor. Ha nem egyértelmű, hogy a tüzelőanyag megfelel-e a specifikáció követelményeinek, akkor ennek eldöntéséhez az ISO 4259 szabvány előírásait kell alkalmazni.

(2) A cetánszám tartománya nincs összhangban azzal a követelménnyel, hogy a tartomány legalább 4R legyen. A tüzelőanyag szállítója és felhasználója közötti viták esetén azonban az ISO 4259 előírásait lehet használni az ilyen viták megoldására, feltéve, hogy egyszeri meghatározások helyett inkább annyi ismételt mérést végeznek, amennyi elegendő a szükséges pontosság eléréséhez.

(3) Az oxidációs stabilitás ellenőrzése mellett is szükséges lehet az eltarthatóság korlátozására. Ki kell kérni a szállító tanácsát a tárolási körülményekre és az eltarthatóságra vonatkozóan.

(4) A zsírsav-metil-észter (FAME) részarányának meg kell felelnie az EN 14214 szabvány specifikációjának."

(5) A specifikációban szereplő értékek »valódi értékek«. A határértékek megállapításánál az »Olajtermékek - Pontossági adatok meghatározása és alkalmazása a vizsgálati módszerek viszonylatában« című ISO 4259 szabvány feltételeit alkalmazzák, és a legkisebb érték meghatározásához a nulla érték feletti 2R legkisebb különbséget, a felső és alsó határérték meghatározásához pedig a 4R (R = reprodukálhatóság) legkisebb különbséget veszik figyelembe. E statisztikai okokból szükséges megoldástól függetlenül a tüzelőanyag gyártójának törekednie kell a nulla értékre ott, ahol a megadott legnagyobb érték 2R, és az átlagértékre a felső és alsó határértékek megadásakor. Ha nem egyértelmű, hogy a tüzelőanyag megfelel-e a specifikáció követelményeinek, akkor ennek eldöntéséhez az ISO 4259 szabvány előírásait kell alkalmazni.

(2) Az egyenértékű EN/ISO-módszereket kell majd alkalmazni, amikor azok kiadásra kerülnek a fenti jellemzőkre vonatkozóan.

(6) A MON-ra és a RON-ra vonatkozó, 0,2 értékű korrekciós tényezőt kell majd levonni a végeredmény EN 228:2008 szabvány szerinti kiszámításához.

(7) A tüzelőanyag tartalmazhat rendes körülmények között a finomítókban a benzin stabilizálására használt antioxidánsokat és fémdezaktivátorokat, de detergens/diszpergáló adalékokat és oldó olajokat nem szabad alkalmazni.

(8) Az etanol az egyetlen olyan oxigéntartalmú vegyület, amelyet szándékosan hozzá szabad adni a referencia-tüzelőanyaghoz. A felhasznált etanolnak meg kell felelnie az EN 15376 szabványnak.

(9) Meg kell adni az 6. típusú vizsgálatokhoz használt tüzelőanyag tényleges kéntartalmát.

(10) Ehhez a referencia-tüzelőanyaghoz tilos szándékosan olyan vegyületeket adni, amelyek foszfort, vasat, mangánt vagy ólmot tartalmaznak."

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32014R0136 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32014R0136&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:
Felület kinézete:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére