32006R1667[1]

A Tanács 1667/2006/EK rendelete ( 2006. november 7. ) a glükózról és a laktózról (kodifikált változat)

A TANÁCS 1667/2006/EK RENDELETE

(2006. november 7.)

a glükózról és a laktózról

(kodifikált változat)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 308. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (2),

mivel:

(1) A glükózról és a laktózról szóló, 1975. október 29-i 2730/75/EGK tanácsi rendeletet (3) jelentősen módosították (4). Az áttekinthetőség és érthetőség érdekében ezt a rendeletet egységes szerkezetbe kell foglalni.

(2) A vámkezeléssel kapcsolatos technikai nehézségek elkerülése érdekében a vám- és statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendelet (5) arról rendelkezett, hogy a glükóz (szőlőcukor), glükózszirup (szőlőcukorszirup), laktóz és laktózszirup (tejcukorszirup) ugyanazon szám alá, a vegytiszta glükóz és laktóz pedig egy másik szám alá tartozzon.

(3) Azonban a Kombinált Nómenklatúra 1702 30 91, 1702 30 99 és 1702 40 90 vámtarifaalszáma alá tartozó glükóz és a Kombinált Nómenklatúra 1702 19 00 vámtarifaalszáma alá tartozó laktóz szerepel a Szerződés I. mellékletében, és ezért az azon piacok közös szervezése kapcsán előirányzott, harmadik országokkal kialakított kereskedelmi rendszer vonatkozik rájuk, amelyekhez tartoznak, miközben a Szerződés I. mellékletében nem szereplő vegytiszta glükózra és laktózra olyan vámszabályok vonatkoznak, amelyek gazdasági hatása érzékelhetően különböző lehet.

(4) Ez a helyzet nehézségeket idéz elő, annál is inkább, mivel a kérdéses termékek - bármilyen legyen is azok tisztasági foka - ugyanazon alaptermékekből származnak; mivel a vegytiszta és a nem vegytiszta termékek vámbesorolásának a kritériuma a 99 %-os tisztaság; mivel ezen túlmenően előfordulhat, hogy az ennél valamivel nagyobb és valamivel kisebb tisztaságú termékek gazdasági felhasználása megegyezik; mivel ezért a különböző szabályok alkalmazása a verseny torzulásához vezet, amely a helyettesíthetőség miatt tovább fokozódik.

(5) Ezeknek a nehézségeknek az egyedüli megoldását az jelenti, ha a termékekre tisztasági fokuktól függetlenül azonos gazdasági szabályok vonatkoznak vagy - amennyiben ez tűnne megfelelőnek - harmonizálni kell a két termékcsoportra megállapított szabályokat.

(6) A Szerződés egyedi rendelkezései a szükséges hatáskört nem biztosítják. Ilyen esetben a szükséges intézkedéseket a Szerződés 308. cikke alapján kell megtenni. Ezen túlmenően a legmegfelelőbb intézkedést az jelenti, ha az egyéb glükóz esetében a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK tanácsi rendelet (6) által megállapított szabályokat a vegytiszta glükózra is kiterjesztik, illetve az egyéb laktóz esetében (7), a tej- és tejtermékpiac közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1255/1999/EK tanácsi rendelet által megállapított szabályokat a vegytiszta laktózra is kiterjesztik,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1784/2003/EK rendelet által, valamint az ennek a rendeletnek a Kombinált Nómenklatúra 1702 30 91, 1702 30 99 és 1702 40 90 vámtarifaalszáma alá tartozó szőlőcukorra és szőlőcukorszirupra való alkalmazása érdekében elfogadott rendelkezések által megállapított szabályok kiterjednek a Kombinált Nómenklatúra 1702 30 51 és 1702 30 59 vámtarifaalszáma alá tartozó szőlőcukorra és szőlőcukorszirupra is.

2. cikk

Az 1255/1999/EK rendelet által, valamint az ennek a rendeletnek a Kombinált Nómenklatúra 1702 19 00 vámtarifaalszáma alá tartozó laktózra és tejcukorszirupra való alkalmazása érdekében elfogadott rendelkezések által megállapított szabályok kiterjednek a Kombinált Nómenklatúra 1702 11 00 vámtarifaalszáma alá tartozó laktózra és tejcukorszirupra is.

3. cikk

Abban az esetben, ha a Kombinált Nómenklatúra 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90 és 1702 19 00 vámtarifaalszáma alá tartozó szőlőcukorra és szőlőcukorszirupra, illetve a laktózra és laktózszirupra megállapított szabályok módosítására kerül sor a Szerződés 37. cikkének, illetve annak a cikknek az alkalmazása érdekében kialakított eljárásoknak megfelelően, az ilyen módosítások értelemszerűen kiterjednek a Kombinált Nómenklatúra 1702 30 51, 1702 30 59 és 1702 11 00 vámtarifaalszáma alá tartozó szőlőcukorra és szőlőcukorszirupra, illetve laktózra és laktózszirupra, feltéve hogy - ugyanezen eljárásoknak megfelelően - az ezekre a termékekre alkalmazandó szabályok, valamint a már említett termékekre alkalmazandó szabályok harmonizálása céljából egyéb intézkedések megtételére nem kerül sor.

4. cikk

A 2730/75/EGK rendelet hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett rendeletre való hivatkozásokat e rendeletre vonatkozó hivatkozásként kell értelmezni, a II. mellékletben foglalt megfelelési táblázattal összhangban.

5. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. november 7-én.

a Tanács részéről

az elnök

E. HEINÄLUOMA

(1) 2006. október 12-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2) 2006. szeptember 13-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(3) HL L 281., 1975.11.1., 20. o. A legutóbb a 2931/95/EK bizottsági rendelettel (HL L 307., 1995.12.20., 10. o.) módosított rendelet.

(4) Lásd az I. mellékletet.

(5) HL L 256., 1987.9.7., 1. o. A legutóbb a 996/2006/EK bizottsági rendelettel (HL L 179., 2006.7.1., 26. o.) módosított rendelet.

(6) HL L 270., 2003.10.21., 78. o. Az 1154/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 187., 2005.7.19., 11. o.) módosított rendelet.

(7) HL L 160., 1999.6.26., 48. o. A legutóbb az 1913/2005/EK rendelettel (HL L 307., 2005.11.25., 2. o.) módosított rendelet.

I. MELLÉKLET

A HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT RENDELET ÉS ANNAK MÓDOSÍTÁSAI

A Tanács 2730/75/EGK rendelete
(HL L 281., 1975.11.1., 20. o.)
A Bizottság 222/88/EGK rendelete
(HL L 28., 1988.2.1., 1. o.)
kizárólag a 7. cikk
A Bizottság 2931/95/EK rendelete
(HL L 307., 1995.12.20., 10. o.)
kizárólag a 2. cikk

II. MELLÉKLET

MEGFELELÉSI TÁBLÁZAT

2730/75/EGK rendeletEz a rendelet
1. cikk1. cikk
2. cikk2. cikk
3. cikk3. cikk
4. cikk
4. cikk
5. cikk5. cikk
I. melléklet
II. melléklet

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32006R1667 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32006R1667&locale=hu

Tartalomjegyzék