32003L0020[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 2003/20/EK irányelve (2003. április 8.) a 3,5 tonnánál könnyebb járművekben a biztonsági öv kötelező használatára vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 91/671/EK tanácsi irányelv módosításáról

Az Európai Parlament és a Tanács 2003/20/EK irányelve

(2003. április 8.)

a 3,5 tonnánál könnyebb járművekben a biztonsági öv kötelező használatára vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 91/671/EK tanácsi irányelv módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 71. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [2],

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően [3],

mivel:

(1) A Szerződés 153. cikke megköveteli különösen, hogy a fogyasztóvédelem magas szintjének biztosítása érdekében a Közösség járuljon hozzá a fogyasztók egészségének, biztonságának és gazdasági érdekeinek a védelméhez.

(2) Az Európai Parlament 1984. március 13-i állásfoglalásában [4] elsődleges fontosságú intézkedéssé nyilvánította a biztonsági övek kötelező használatát a vidéki és városi közutakon egyaránt. Az Európai Parlament 1986. február 18-i állásfoglalásában [5] hangsúlyozta annak szükségességét, hogy a biztonsági övek használatát - a közforgalmú személyszállítás kivételével - valamennyi utas számára tegyék kötelezővé, beleértve a gyermekeket is.

(3) A 91/671/EGK irányelv [6] elrendeli a gyermekbiztonsági rendszerek kötelező használatát a biztonsági övvel felszerelt üléseken. Ez az irányelv nem határozza meg azonban, hogy a gyermekbiztonsági rendszerek mely típusa lenne megfelelő, és megengedi a gyermekek megfelelő biztonsági rendszer nélküli szállítását, ha ilyen eszköz nem áll rendelkezésre.

(4) Az ilyen rendszerek következetes alkalmazására, ennek érdekében az irányelv 2. cikke második bekezdésében előírt övhasználati kötelezettség szigorúbb betartására van szükség.

(5) A Közösség a 97/836/EK tanácsi határozattal [7] csatlakozott az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának a kerekes járművekre és az azokba szerelhető vagy azokon használható berendezésekre és tartozékokra vonatkozó egységes műszaki előírások elfogadásáról, valamint az ezen előírások alapján kibocsátott jóváhagyások kölcsönös elismerésének feltételeiről szóló megállapodásához.

(6) E megállapodáshoz való csatlakozásával a Közösség csatlakozott a megállapodás értelmében létrehozott előírások meghatározott listájához, beleértve a gépjárművekben a gyermek utasok számára alkalmazott biztonsági eszközök (gyermekbiztonsági rendszerek) jóváhagyására vonatkozó szabályokat.

(7) Bár a gépjárműbalesetek során halálos sérülést szenvedett gyermekek száma a gyalogosként vagy kerékpárosként halálos baleset áldozatává vált gyermekekéhez képest viszonylag csekély, meg kell erősíteni a gyermekek védelmét szolgáló közös rendelkezéseket. A kutatások különösen azt mutatják, hogy a gyermekbiztonsági rendszerek használata jelentős mértékben járulhat hozzá ütközés esetében a sérülések súlyosságának csökkentéséhez, és a súlyosabb sérülés kockázata nagyobb az utazás során be nem kötött gyermekeknél, mint azoknál, akiket bekötöttek.

(8) A tagállamoknak mindazonáltal a Bizottság egyetértésével lehetővé kell tenni, hogy különösen sajátos helyzetekben a saját területükön belüli szállításoknál bizonyos mentességeket biztosítsanak; a tagállamoknak egyben meg kell tenniük a szükséges lépéseket a mentességekkel való visszaélés elkerülése érdekében.

(9) Az M2 és M3 kategóriájú járműveket, a 96/36/EK [8], a 96/37/EK [9] és a 96/38/EK [10] bizottsági irányelvekkel összhangban, egyre növekvő számban látják el biztonsági övvel, ésszerű megkövetelni az ülő utasoktól a biztonsági övek használatát. Az ilyen járművek utasait tájékoztatni kell arról, hogy a biztonsági övet az utazás időtartama alatt használni kell.

(10) Jelenleg nincs olyan közösségi szinten elismert vizsgálat, amely az M2 és M3 kategóriájú járműveken utazó, három évnél fiatalabb gyermekek számára alkalmas utasbiztonsági rendszerek használatára vonatkozna. Ennek megfelelően, tekintettel a gyermekeknek a balesetek valamennyi típusától való megóvásának fontosságára, a Bizottságnak ilyen vizsgálatokat kellene végeznie, hogy az ilyen járműveken szállított gyermekekre alkalmazandó legmegfelelőbb közösségi rendelkezéseket meghatározzák. Az ilyen vizsgálatok megtörténtéig azonban a tagállamoknak lehetővé kell tenni az alkalmazandó rendelkezések megválasztását.

(11) A biztonsági rendszerek terén folyamatos a műszaki fejlődés; ezért létre kell hozni a technikai kiigazításokhoz szükséges mechanizmust.

(12) Az ezen irányelv végrehajtásához szükséges intézkedéseket az 1999. június 28-i, a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlásának szabályairól szóló 1999/468/EK tanácsi határozatnak [11] megfelelően kell elfogadni,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 91/671/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1. A cím helyébe a következő szöveg lép: "A Tanács 1991. december 16-i irányelve a járművekben a biztonsági övek és gyermekbiztonsági rendszerek kötelező használatáról";

2. Az 1. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. cikk

(1) Ezt az irányelvet a 70/156/EGK irányelv [*] A Tanács 1970. február 6-i 70/156/EGK irányelve a gépjárművek és pótkocsijaik típusjóváhagyására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 42., 1970.2.23., 1. o.). A legutóbb a 2001/116/EK bizottsági irányelvvel (HL L 18., 2002.1.21., 1.o.) módosított irányelv. II. mellékletében meghatározottak szerint, az M1, M2, M3, N1, N2 és N3 kategóriájú gépjárművekre kell alkalmazni, amely gépjárműveket közúti használatra szántak, legalább négy kerékkel szereltek fel, és a legnagyobb tervezési sebességük meghaladja a 25 km/órát.

(2) Ezen irányelv alkalmazásában:

- az M1 és N1 kategóriába tartozó járművekre felszerelt biztonsági rendszerekre és azok alkatrészeire, beleértve a biztonsági öveket és a gyermekbiztonsági rendszereket, a 77/541/EGK irányelv [**] A Tanács 1977. június 28-i 77/541/EGK irányelve a gépjárművek biztonsági öveire és utasbiztonsági rendszereire vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 220., 1977.8.29., 95. o.). A legutóbb a 2000/3/EK bizottsági irányelvvel (HL L 53., 2000.2.25., 1.o.) módosított irányelv. I. melléklete fogalommeghatározásait kell alkalmazni,

- "menetiránynak háttal";: a jármű szokásos haladási irányával ellentétes irányban.

(3) A gyermekbiztonsági rendszerek öt "tömegcsoportba"; sorolhatók be:

a) 0 csoport a 10 kg testtömeget el nem érő gyermekek számára;

b) 0 + csoport a 13 kg testtömeget el nem érő gyermekek számára;

c) I csoport a 9-18 kg közötti testtömegű gyermekek számára;

d) II csoport a 15-25 kg közötti testtömegű gyermekek számára;

e) III csoport a 22-36 kg közötti testtömegű gyermekek számára.

(4) A gyermekbiztonsági rendszerek két osztályba sorolhatók:

a) integrált gyermekbiztonsági rendszer, amely hevederek vagy hajlékony elemek kombinációja, biztonsági csattal, beállító eszközökkel, tartozékokkal és egyes esetekben kiegészítő székkel és/vagy ütközésvédelemmel együtt, amit a saját beépített hevederrel vagy hevederekkel rögzítenek.

b) nem integrált gyermekbiztonsági rendszer, amely részleges biztonsági rendszer, és amely a felnőttek számára szolgáló biztonsági övvel együtt használva, amely körbeveszi a gyermek testét, vagy biztonságosan rögzíti azt a szerkezetet, amelyben a gyermeket elhelyezik, teljes gyermekbiztonsági rendszert képez.";

3. A 2. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. cikk

(1) M1, N1, N2 és N3 kategóriájú járművek:

a) i. az M1, N1, N2 és N3 kategóriájú járművek esetében a tagállamok előírják, hogy a közúti forgalomban résztvevő járművek valamennyi utasa használja a felszerelt biztonsági rendszereket.

A biztonsági rendszerekkel felszerelt, M1, N1, N2 és N3 kategóriájú járművekben szállított, 150 cm-nél kisebb testmagasságú gyermekeket az 1. cikk (3) bekezdése szerinti testtömegnek megfelelő, a 1. cikk (4) bekezdésének a) és b) pontja szerinti, integrált vagy nem integrált gyermekbiztonsági rendszerrel kötik be;

a biztonsági rendszerekkel fel nem szerelt M1, N1, N2 és N3 kategóriájú járművek esetében:

- három évnél fiatalabb gyermekek nem szállíthatók,

- a ii. pont sérelme nélkül, a hároméves és ennél idősebb és 150 cm-nél kisebb testmagasságú gyermekek az első ülésen nem utazhatnak;

ii. a tagállamok a saját területükön engedélyezhetik, hogy a 150 cm-nél kisebb, de legalább 135 cm-es testmagasságú gyermekeket felnőttek számára beépített biztonsági övvel kössék be. E magasságra vonatkozó korlátozást a 7b. cikk (2) bekezdése szerinti eljárásnak megfelelően kell felülvizsgálni;

iii. a tagállamok azonban a saját területükön engedélyezhetik, hogy a fenti i. és ii. pontokban említett gyermekeket taxiban történő szállításuk esetén ne kössék be gyermekbiztonsági rendszerrel. Ha azonban ezeket a gyermekek utasbiztonsági rendszerrel fel nem szerelt taxiban szállítják, ők az első ülésen nem utazhatnak;

b) gyermekek nem szállíthatók első légzsákkal felszerelt utasülésbe menetiránynak háttal rögzített biztonsági ülésben, ha a légzsákot előzetesen nem helyezték üzemen kívül, még olyan esetekben sem, amikor a légzsák üzemen kívül helyezése kielégítő módon automatikusan megtörténik.

c) gyermekbiztonsági rendszer használata esetén a rendszernek a 44/03 ENSZ-EGB előírásban vagy a 77/541/EGK irányelvben foglalt előírásoknak vagy azok bármely későbbi kiigazításának megfelelő jóváhagyással kell rendelkeznie.

d) a tagállamok 2008. május 9-ig engedélyezhetik az utasbiztonsági rendszer felszerelésének napján hatályos, vagy az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának 44/03 előírásával vagy a 75/541/EGK irányelvében foglaltakkal egyenértékű nemzeti szabványok szerint jóváhagyott gyermekbiztonsági rendszerek használatát az adott tagállamban.

(2) M2 és M3 kategóriájú járművek:

a) az M2 és M3 kategóriájú járművek esetében a tagállamok előírják, hogy a közúti forgalomban résztvevő járművek valamennyi hároméves és ennél idősebb utasának használnia kell az utasbiztonsági rendszereket, amikor ülnek.

A gyermekbiztonsági rendszereket az (1) bekezdés c) és d) pontjával összhangban hagyják jóvá;

b) az M2 és M3 kategóriájú járművek utasait tájékoztatni kell arról, hogy biztonsági öveket kötelező használniuk, amíg a járműben ülnek, és az mozgásban van. A tájékoztatást a következő módok közül egy vagy több alkalmazásával kell megadni:

- a járművezető által,

- kalauz, idegenvezető vagy a csoport vezetőjeként kijelölt személy által,

- audiovizuális eszközök (pl. video) útján,

- jelzések, illetve a tagállamokban a mellékletben található közösségi mintával összhangban előírt képjel útján, amelyeket az összes ülőhelynél jól láthatóan helyeznek el";

4. A 4. cikket el kell hagyni.

5. A 6. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"6. cikk

A tagállamok saját területükön való szállításnál a Bizottság egyetértésével, az 5. cikkben említett kivételek mellett, további mentességet adhatnak annak érdekében, hogy:

- figyelembe vehessenek különleges fizikai feltételeket vagy korlátozott ideig fennálló különleges körülményeket,

- lehetővé tegyék meghatározott típusú foglalkozásokkal járó tevékenységek hatékony elvégzését,

- biztosítsák azt, hogy a közrendet, közbiztonságot fenntartó és a szükséghelyzetben eljárni jogosult szervek rendőrség, megfelelően elláthassák feladataikat,

- engedélyezhessék, hogy amennyiben az M1 és N1 kategóriájú jármű hátsó ülésére két gyermekbiztonsági rendszert szerelnek fel, és hely hiányában nincs lehetőség egy harmadik felszerelésére, akkor egy hároméves vagy idősebb és 150 cm-nél kisebb testmagasságú harmadik gyermeket a felnőttek számára beépített biztonsági övvel kössenek be,

- engedélyezhessék, hogy eseti és rövid távolságú szállítás esetén hároméves vagy idősebb gyermekeket az M1 és N1 kategóriájú járművek hátsó ülésein a felnőttek számára beépített biztonsági övvel kössenek be, ha gyermekbiztonsági eszközök nem vagy nem elegendő számban állnak rendelkezésre a járműben,

- figyelembe vehessék a városi és beépített területeken belüli helyi közlekedésre szánt M2 és M3 kategóriájú járművek használatának sajátos feltételeit, illetve azt, ha az utazás álló helyzetben is engedélyezett.";

6. Az irányelv a következő cikkekkel egészül ki:

"6a. cikk

A Bizottság egyetértésével a tagállamok, az 5. és a 6. cikkben meghatározottakon túl, átmeneti mentességet engedélyezhetnek annak érdekében, hogy - az érintett tagállam szabályainak betartásával - a helyi közlekedésre és különösen az iskolabuszok közlekedésére vonatkozóan az M2 és M3 kategóriájú járművekben a biztonsági övvel felszerelt ülések számánál nagyobb számú ülő gyermeket szállíthassanak.

Az ilyen mentességeknek a tagállam által megállapított érvényességi ideje nem lehet hosszabb, mint 2003. május 9-ét követően öt év.

6b. cikk

A tagállamok a saját területükön belüli közlekedésre vonatkozóan, az 5. és a 6. cikkben meghatározottakon túl, átmeneti mentességet engedélyezhetnek annak érdekében, hogy - az érintett tagállam szabályainak betartásával - az M1 és N1 kategóriájú járművekben a biztonsági övvel vagy utasbiztonsági rendszerekkel felszerelt ülések számánál nagyobb számú ülő utast szállíthassanak a hátsó üléseken.

Az ilyen mentességeknek a tagállam által megállapított érvényességi ideje nem lehet hosszabb, mint 2003. május 9-ét követő hat év";

7. Az irányelv a következő cikkekkel egészül ki:

"7a. cikk

(1) A műszaki fejlődés figyelembe vétele érdekében ezen irányelv 2. és 6. cikke a 7b. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban kiigazítható.

(2) A Bizottság további vizsgálatokat folytat valamennyi utasnak a balesetek valamennyi típusával szembeni védelmének tökéletesítésére legalkalmasabb biztonsági rendszerekre vonatkozóan, és e vizsgálatok megállapításairól és ennek az irányelvnek az alkalmazásáról jelentést terjeszt az Európai Parlament és a Tanács elé, különösen a tagállamok által a 6. cikk szerint engedélyezett mentességeket illetően, annak vizsgálatára, hogy szükséges-e a biztonsági intézkedések erősítése és a nagyobb fokú harmonizáció. A Bizottság e jelentés alapján adott esetben megfelelő javaslatokat terjeszt elő.

7b. cikk

(1) A Bizottság munkáját egy bizottság segíti.

(2) E bekezdésre való hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [*] HL L 184., 1999.7.17., 23. o. 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel e határozat 8. cikkének rendelkezéseire is.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében meghatározott időszak három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát.";

8. A melléklet ennek az irányelvnek a mellékletével egészül ki.

2. cikk

A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 2006. május 9. előtt megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre vagy azokhoz kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

3. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Luxembourgban, 2003. április 8-án.

az Európai Parlament részéről

az elnök

P. Cox

a Tanács részéről

az elnök

G. Drys

[1] HL C 96. E., 2001.3.27., 330. o.

[2] HL C 260., 2001.9.17., 30. o.

[3] Az Európai Parlament 2001. május 31-i véleménye (HL C 47. E., 2002.2.21., 156. o.), a Tanács 2002. november 14-i közös álláspontja (HL C 299., 2002.12.3., 38. o.) és az Európai Parlament 2003. március 11-i határozata (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

[4] HL C 104., 1984.4.16., 38. o.

[5] HL C 68., 1986.3.24., 35. o.

[6] HL L 373., 1991.12.31., 26. o.

[7] HL L 346., 1997.12.17., 78. o.

[8] A Bizottság 1996. június 17-i 96/36/EK irányelve a gépjárművek biztonsági öveiről és utasbiztonsági rendszereiről szóló 77/541/EGK tanácsi irányelv műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításról (HL L 178., 1996.7.17., 15. o.)

[9] A Bizottság 1996. június 17-i 96/37/EK irányelve a gépjárművek belső berendezéseire (ülések és rögzítésük szilárdsága) vonatkozó 74/408/EGK tanácsi irányelv műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításról (HL L 186., 1996.7.25., 28. o.)

[10] A Bizottság 1996. június 17-i 96/38/EK irányelve a gépjárművek biztonsági öveinek rögzítésére vonatkozó 76/115/EGK tanácsi irányelv műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításról (HL L 187., 1996.7.26., 95. o.).

[11] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

MELLÉKLET

A 91/671/EGK IRÁNYELV HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ, M2 ÉS M3 KATEGÓRIÁJÚ JÁRMŰVEKBEN VALAMENNYI BIZTONSÁGI ÖVVEL FELSZERELT ÜLÉSNÉL JÓL LÁTHATÓAN ELHELYEZENDŐ KÉPJEL KÖZÖSSÉGI MINTÁJA

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32003L0020 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32003L0020&locale=hu

Tartalomjegyzék