32006R0336[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 336/2006/EK rendelete ( 2006. február 15. ) a hajók biztonságos üzemeltetéséről szóló nemzetközi szabályzat Közösségen belüli végrehajtásáról és a 3051/95/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 336/2006/EK RENDELETE

(2006. február 15.)

a hajók biztonságos üzemeltetéséről szóló nemzetközi szabályzat Közösségen belüli végrehajtásáról és a 3051/95/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 80. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 1 ),

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően ( 2 ),

(1)

A Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (a továbbiakban: IMO) 1993-ban elfogadta a hajók biztonságos üzemeltetéséről és a környezetszennyezés megelőzéséről szóló nemzetközi szabályzatot (a továbbiakban: ISM-szabályzat). Ez a szabályzat az "Életbiztonság a tengeren" tárgyú, 1974. évi nemzetközi egyezmény (SOLAS) 1994. májusában elfogadott IX., a hajók biztonságos üzemeltetéséről szóló fejezetével a legtöbb, nemzetközi hajóutakon közlekedő hajó számára fokozatosan kötelezővé vált.

(2)

Az IMO a 2000. december 5-én elfogadott MSC. 104 (73) határozatával módosította az ISM-szabályzatot.

(3)

Az IMO 1995. november 23-i A. 788 (19) határozatával elfogadta az ISM-szabályzat hatósági szervek általi végrehajtására vonatkozó iránymutatásokat. Ezeket az iránymutatásokat a 2001. november 29-én elfogadott A. 913 (22) határozat módosította.

(4)

A "roll-on/roll-off" személyhajók (Ro-Ro komphajók) biztonságos üzemeltetéséről szóló, 1995. december 8-i 3051/95/EK tanácsi rendelet ( 3 ) a tagállamok kikötőibe érkező vagy onnan induló Ro-Ro személyszállító komphajók számára - mind nemzetközi, mind belföldi viszonylatban és lobogótól függetlenül - 1996. július 1-jei hatállyal közösségi szinten kötelezővé tette az ISM-szabályzatot. Ez jelentette az első lépést annak irányába, hogy biztosított legyen az ISM-szabályzatnak az összes tagállamban egységes és következetes végrehajtása.

(5)

1998. július 1-jétől a SOLAS IX. fejezetének rendelkezései alapján az ISM-szabályzat a nemzetközi hajóutakon kötelezővé vált a személyhajókat üzemeltető társaságok számára, ideértve a gyorsjáratú személyszállító hajókat, az olajszállító tartályhajókat, a vegyianyag-szállító tartályhajókat, a gázszállító hajókat, az ömlesztett árut szállító hajókat és az 500 bruttó tonna nagyságú vagy annál nagyobb, gyorsjáratú teherhajókat üzemeltető társaságokat is.

(6)

2002. július 1-jén az ISM-szabályzat a nemzetközi hajóutakon közlekedő egyéb teherhajókat, valamint 500 bruttó tonna nagyságú vagy annál nagyobb mobil tengeri fúrótornyokat üzemeltető társaságok számára is kötelezővé vált.

(7)

Az ISM-szabályzat szigorú és kötelező alkalmazása hatékonyan javíthatja az emberi élet biztonságát a tengeren, valamint a környezetvédelmet.

(8)

Kívánatos az ISM-szabályzatot közvetlenül alkalmazni a valamely tagállam lobogója alatt közlekedő hajókra, továbbá - lobogóra való tekintet nélkül - a kizárólag belföldi utakon közlekedő hajókra, illetve a tagállamok kikötőibe érkező vagy onnan induló menetrendszerű személyhajókra.

(9)

Az új, közvetlenül alkalmazandó rendeletnek biztosítania kell az ISM-szabályzat végrehajtását, ugyanakkor a tagállamokra tartozik annak eldöntése, hogy a szabályzatot - lobogóra való tekintet nélkül - a kizárólag kikötői területen közlekedő hajókra is alkalmazzák-e.

(10)

Következésképpen a 3051/95/EK rendeletet hatályon kívül kell helyezni.

(11)

Amennyiben egy tagállam a gyakorlatban nehezen kivitelezhetőnek találja, hogy a társaság egyes, - az adott tagállamban kizárólag belföldi utakon közlekedő - meghatározott hajók, illetve hajótípusok tekintetében az ISM-szabályzat A. része különös rendelkezéseinek megfeleljenek, úgy ezektől a rendelkezésektől a szabályzat célkitűzésének egyenértékű elérését biztosító intézkedések alkalmazásával részben vagy egészben eltérhet. Az érintett tagállam az ilyen hajók és társaságok tekintetében ebben az esetben alternatív igazolási és ellenőrzési eljárásokat állapíthat meg.

(12)

Figyelembe kell venni a kikötő szerinti illetékes állam hatósága által végzett ellenőrzésről szóló, 1995. június 19-i 95/21/EK tanácsi irányelvet ( 4 ).

(13)

Azért, hogy az e rendeletben meghatározott kötelezettségekkel összefüggésben meghatározható legyen, mely szervezetek tekinthetők elismert szervezetnek, illetve azért, hogy e rendelet rendelkezései a nem nemzetközi forgalomban közlekedő személyhajók esetében alkalmazható legyen, figyelemmel kell lenni a hajófelügyeleti és hajóvizsgáló szervezetek, valamint a tengerhajózási igazgatás vonatkozó tevékenységeinek közös szabályairól és szabványairól szóló, 1994. november 22-i 94/57/EK tanácsi irányelvre ( 5 ), illetve a személyhajókra vonatkozó biztonsági szabályokról és követelményekről szóló, 1998. március 17-i 98/18/EK tanácsi irányelvre ( 6 ).

(14)

A II. melléklet módosításához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal ( 7 ) összhangban kell elfogadni.

(15)

Mivel e rendelet céljait, nevezetesen a hajók biztonságos üzemeltetésének és a hajókról történő szennyezés megelőzésének megerősítését a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, és ezért azok közösségi szinten jobban megvalósíthatók, a Közösség intézkedéseket hozhat a Szerződés 5. cikkében meghatározottak szerinti szubszidiaritás elvének megfelelően. Az e cikkben meghatározott arányosság elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e célkitűzések eléréséhez szükséges mértéket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Célkitűzés

E rendelet célkitűzése a 3. cikk (1) bekezdésében meghatározott hajók biztonságos üzemeltetése és a hajókról történő szennyezés megelőzésének megerősítése azáltal, hogy a hajókat üzemeltető társaságok esetében a következő eszközök segítségével biztosítja az ISM-szabályzat rendelkezéseinek teljesítését:

a) a társaságoknak az általuk üzemeltetett hajókon és a szárazföldi részlegeiknél biztonságos üzemeltetési rendszert kell létesíteniük és működtetniük, továbbá

b) a hajófedélzeti és szárazföldi rendszerek ellenőrzését a hajók lobogója és a hajók által felkeresett kikötők szerint illetékes állam hatóságának kell elvégeznie.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

1. "ISM-szabályzat": a hajók biztonságos üzemeltetéséről és a környezetszennyezés megelőzéséről szóló nemzetközi szabályzat, amelyet a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet az 1993. november 4-i A. 741 (18) számú közgyűlési határozatával fogadott el, és amelyet az IMO Tengerészeti Biztonsági Bizottsága 2000. december 5-én elfogadott MSC. 104 (73) határozatával módosított, és amelynek hatályos változata e rendelet I. mellékletében szerepel;

2. "elismert szervezet": a 94/57/EK irányelv rendelkezéseivel összhangban elismert szervezet;

3. "társaság": a hajó tulajdonosa vagy szervezet, illetve személy mint az igazgató, vagy személyzet nélküli hajó bérlete esetén az a személy, akire a hajótulajdonos átruházta a hajó üzemeltetésének felelősségét, és aki e felelősséget magára vállalva teljesíti a szabályzatban meghatározott kötelezettségeket;

4. "személyhajó": olyan hajó - ideértve a gyorsjáratú személyszállító vízi járművet is -, amely több mint 12 utast szállít, illetve az alámerülésre alkalmas személyszállító vízi jármű;

5. "utas": a hajón tartózkodó személy, kivéve az alábbiakat:

a) a parancsnok, a személyzet tagjai vagy olyan személyek, akiket a hajó gazdasági tevékenységével összefüggésben a hajó fedélzetén foglalkoztatnak vagy alkalmaznak; és

b) az egy évesnél fiatalabb gyermek;

6. "gyorsjáratú vízi jármű": a SOLAS-egyezmény X. fejezetének hatályos 1.2. szabályában meghatározott gyorsjáratú vízi jármű. A gyorsjáratú személyszállító vízi járművek esetében a 98/18/EK irányelv 2. cikkének f) pontjában meghatározott korlátozásokat kell alkalmazni;

7. "teherhajó": olyan hajó, ideértve a gyorsjáratú vízi járművet, amely nem személyhajó;

8. "nemzetközi út": olyan tengeri út, amelyet a hajó egy tagállam vagy egy másik állam területén fekvő kikötőből valamely másik állam területén fekvő kikötőbe tesz meg;

9. "belföldi út": ugyanazon tagállam területén fekvő kettő vagy több kikötő között megtett tengerszakasz;

10. "menetrendszerű személyhajó": ugyanazon kikötők közötti forgalomban közlekedő hajó útjai, amelyeket:

a) közzétett menetrend szerint; illetve

b) olyan rendszerességgel, illetve gyakorisággal tesz meg, amelyek felismerhetően sorozatot alkotnak;

11. "Ro-Ro személyszállító komphajó": a SOLAS-egyezmény II-1. fejezetében meghatározott tengerjáró személyszállító hajó;

12. "alámerülésre alkalmas személyszállító vízi jármű": olyan helyváltoztatásra alkalmas személyszállító hajó, amely elsősorban a vízfelszín alatt működik, és tevékenységének biztosítása, illetve az alábbiakban szereplő szükségleteinek biztosítása céljából vízfelszíni hajó vagy szárazföldi létesítmény támogatására szorul:

a) üzemanyagkészletének, illetve energia forrásának feltöltése;

b) a sűrített levegővel történő feltöltés;

c) az életfeltételek biztosítását szolgáló berendezések feltöltése;

13. "mobil tengeri fúrótorony": cseppfolyós vagy gáz-halmazállapotú szénhidrogén, kén vagy só tengerfenék alatti készleteinek felderítése vagy kiaknázása céljából tengerfelszín alatti fúrásra alkalmas hajó;

14. "bruttó tonna" (BRT): a hajó bruttó tonna tartalma, amelyet a hajók köbözéséről szóló 1969. évi nemzetközi egyezményben meghatározott eljárással állapítottak meg, illetve, a kizárólag belföldi utakon közlekedő hajók esetében, amennyiben a hajónak a fentiek szerinti bruttó tonna tartalmát nem az említett egyezményben meghatározott eljárással határozták meg, úgy a hajónak a nemzeti köbözési szabályoknak megfelelően megállapított bruttó tonna tartalma.

3. cikk

Alkalmazási kör

(1) Ezt a rendeletet a következő hajótípusokra és az azokat üzemeltető alábbi társaságokra kell alkalmazni:

a) teher- és személyhajók, amelyek valamely tagállam lobogója alatt, nemzetközi utakon közlekednek;

b) teher- és személyhajók, amelyek kizárólag belföldi utakon közlekednek, tekintet nélkül a lobogóra;

c) a Közösség valamely tagállamának területén elhelyezkedő kikötőbe érkező vagy onnan induló, menetrendszerű teher- és személyhajók, tekintet nélkül a lobogóra;

d) a valamely tagállam joghatósága alatt üzemeltetett mobil tengeri fúrótornyok.

(2) Ezt a rendeletet a következő hajótípusokra vagy az azokat üzemeltető alábbi társaságokra nem kell alkalmazni:

a) valamely tagállam tulajdonában lévő, vagy tagállam által üzemeltetett, kizárólag nem-kereskedelmi, állami szolgálatban használt hadihajók, csapatszállító és más rendeltetésű hajók;

b) a nem mechanikus eszközökkel hajtott hajók, a kezdetleges építésű faszerkezetű hajók, a kedvtelési célú hajók és kedvtelési célú vízi járművek, kivéve, ha azokat személyzettel és kereskedelmi célból üzemeltetik és 12 főnél több személyt szállítanak;

c) a halászhajók;

d) az 500 BRT alatti teherszállító hajók és mobil tengeri fúrótornyok;

e) a 98/18/EK irányelv 4. cikkében meghatározott C. és D. osztályba tartozó tengerszakaszokon üzemeltetett személyhajók, a Ro-Ro személyszállító komphajók kivételével.

4. cikk

Megfelelőség biztosítása

A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy valamennyi olyan hajót üzemeltető társaság, amely e rendelet hatálya alá tartozik, megfelel e rendelet rendelkezéseinek.

5. cikk

A biztonságos üzemeltetésre vonatkozó követelmények

A 3. cikk (1) bekezdésében említett hajóknak és az azokat üzemeltető társaságoknak meg kell felelniük az ISM-szabályzat A. részében foglalt követelményeknek.

6. cikk

Tanúsítás és ellenőrzés

A tanúsítás és ellenőrzés tekintetében a tagállamok kötelesek megfelelni az ISM-szabályzat B. részében foglalt rendelkezéseknek.

7. cikk

Eltérés

(1) Egy tagállam, amennyiben a gyakorlatban nehezen kivitelezhetőnek találja, hogy a társaságok egyes, - az adott tagállamban kizárólag belföldi utakon közlekedő - meghatározott hajók, illetve hajótípusok tekintetében az ISM-szabályzat A. része 6., 7., 9., 11. és 12. cikkében foglalt előírásoknak megfeleljenek, úgy ezektől a rendelkezésektől a szabályzat célkitűzésének egyenértékű elérését biztosító intézkedések végrehajtásával részben vagy egészben eltérhetnek.

(2) A tagállamok az olyan hajók és társaságok tekintetében, amelyek vonatkozásában az (1) bekezdés értelmében eltérést fogadtak el, - amennyiben a gyakorlatban nehezen kivitelezhetőnek találják a 6. cikkben meghatározott követelményeknek való megfelelést - alternatív tanúsítási és ellenőrző vizsgálati eljárásokat állapíthatnak meg.

(3) Az (1), és adott esetben a (2) bekezdésben meghatározott körülmények fennállása esetén a következő eljárást kell alkalmazni:

a) az érintett tagállam értesíti a Bizottságot az eltérésről, valamint az általa elfogadni kívánt intézkedésekről;

b) amennyiben az értesítést követő hat hónapon belül a 12. cikk (2) bekezdése szerinti eljárással összhangban megállapításra kerül, hogy a javasolt eltérés nem indokolt, illetve a javasolt intézkedések elégtelenek, az érintett tagállamnak a javasolt intézkedéseket módosítania kell, illetve azokat nem fogadhatja el;

c) ha hat hónapon belül nem érkezik ilyen jellegű ellenvetés, a tagállam valamennyi elfogadott intézkedést az (1), valamint adott esetben a (2) bekezdésre történő közvetlen hivatkozással hozza nyilvánosságra.

(4) Az (1), és adott esetben a (2) bekezdésben foglalt eltérést követően az érintett tagállam a II. melléklet B. része 5. pontjának második albekezdésével összhangban az alkalmazandó üzemeltetési korlátozásokról szóló igazolást állít ki.

8. cikk

Bizonyítványok érvényessége, elfogadása és elismerése

(1) A megfelelési bizonyítvány a kibocsátása napjától számított legfeljebb 5 évig érvényes. A biztonságos üzemeltetési bizonyítvány a kibocsátása napjától számított legfeljebb 5 évig érvényes.

(2) A megfelelési bizonyítvány és a biztonságos üzemeltetési bizonyítvány megújítása során az ISM-szabályzat B. részének vonatkozó rendelkezéseit alkalmazni kell.

(3) A tagállamok kötelesek elfogadni bármely másik tagállam hatósága vagy annak nevében eljáró elismert szervezet által kiállított megfelelési bizonyítványokat, ideiglenes megfelelési bizonyítványokat, biztonságos üzemeltetési bizonyítványokat és ideiglenes biztonságos üzemeltetési bizonyítványokat.

(4) A tagállamok kötelesek elfogadni harmadik állam hatósága által, vagy azok nevében kibocsátott megfelelési bizonyítványokat, ideiglenes megfelelési bizonyítványokat, biztonságos üzemeltetési bizonyítványokat és ideiglenes biztonságos üzemeltetési bizonyítványokat.

Menetrend szerinti forgalomban közlekedő személyhajók esetében viszont a harmadik állam hatósági szerve által kibocsátott megfelelési bizonyítvány, ideiglenes megfelelési bizonyítvány, biztonságos üzemeltetési bizonyítvány és ideiglenes biztonságos üzemeltetési bizonyítvány ISM-szabályzat rendelkezéseinek való megfelelését az érintett tagállam(ok) a megfelelő módon megvizsgálják vagy megvizsgáltatják, kivéve, amennyiben azokat valamely tagállam hatósága, vagy egy elismert szervezet bocsátotta ki.

9. cikk

Szankciók

A tagállamok megállapítják az e rendelet rendelkezéseinek megszegése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, és megtesznek minden szükséges intézkedést e szabályok végrehajtásának biztosítására. A megállapított szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük.

10. cikk

Jelentéstétel

(1) A tagállamok kétévente jelentést tesznek a Bizottságnak e rendelet végrehajtásáról.

(2) A Bizottság az ilyen jelentések számára a 12. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban összehangolt mintapéldányt dolgoz ki.

(3) A Bizottság az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség segítségével a tagállami jelentések kézhezvételét követően hat hónapon belül konszolidált jelentést dolgoz ki e rendelet végrehajtásáról, adott esetben intézkedési javaslatokkal. A jelentést az Európai Parlament és a Tanács részére kell megküldeni.

11. cikk

Módosítások

(1) Az ISM-szabályzat módosításait a tengeri közlekedés biztonságával és a hajókról történő szennyezés megelőzésével foglalkozó bizottság (COSS) létrehozásáról, valamint a tengeri közlekedés biztonságáról és a hajókról történő szennyezés megelőzéséről szóló rendeletek módosításáról szóló, 2002. november 5-i 2099/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 8 ) 5. cikkével összhangban ki lehet zárni e rendelet hatálya alól.

(2) A II. mellékletnek az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló kiigazításait, a 12. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

12. cikk

Bizottsági eljárás

(1) A Bizottságot 2099/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 9 ) 3. cikke által létrehozott, a tengeri közlekedés biztonságával és a hajókról történő szennyezés megelőzésével foglalkozó bizottság (COSS) segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK tanácsi határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében meghatározott időtartam két hónap.

(3) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

13. cikk

Hatályon kívül helyezés

(1) A 3051/95/EK rendeletet 2006. március 24-tól hatályon kívül kell helyezni.

(2) A 2006. március 24. időpont előtt kibocsátott ideiglenes megfelelési bizonyítványok, ideiglenes biztonságos üzemeltetési bizonyítványok, megfelelési bizonyítványok és biztonságos üzemeltetési bizonyítványok lejáratuk, illetve a következő érvényesítésük időpontjáig hatályban maradnak.

14. cikk

Hatálybalépés

E rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Az olyan teher- és személyhajók vonatkozásában, amelyeknek még nem kellett megfelelniük az ISM-szabályzatnak, e rendeletet 2008. március 24-tól kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

I. MELLÉKLET

A hajók biztonságos üzemeltetéséről és a környezetszennyezés megelőzéséről szóló nemzetközi szabályzat (a hajók biztonságos üzemeltetéséről szóló nemzetközi szabályzat [ISM-szabályzat])

A HAJÓK BIZTONSÁGOS ÜZEMELTETÉSÉRŐL ÉS A KÖRNYEZETSZENNYEZÉS MEGELŐZÉSÉRŐL SZÓLÓ NEMZETKÖZI SZABÁLYZAT (A HAJÓK BIZTONSÁGOS ÜZEMELTETÉSÉRŐL SZÓLÓ NEMZETKÖZI SZABÁLYZAT [ISM-SZABÁLYZAT])

A. RÉSZ - VÉGREHAJTÁS

1. ÁLTALÁNOS RÉSZ

1.1. Fogalommeghatározások

E szabályzat A. és B. részére a következő fogalommeghatározásokat kell alkalmazni.

1.1.1. "A hajók biztonságos üzemeltetéséről szóló nemzetközi szabályzat (ISM-szabályzat)": a hajók biztonságos üzemeltetésére és a környezetszennyezés megelőzésére vonatkozó rendelkezéseket tartalmazó nemzetközi biztonságos üzemeltetési szabályzat, a Közgyűlés által elfogadott formában és a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet általi esetleges módosításokkal.

1.1.2. "Társaság": a hajó tulajdonosa vagy bármely egyéb szervezet vagy személy, például igazgató, vagy személyzet nélküli hajóbérlet esetén az a személy, akire a hajótulajdonos átruházta a hajó üzemeltetésének felelősségét, és aki e felelősséget magára vállalva teljesíti a szabályzat által rárótt feladatokat és kötelezettségeket.

1.1.3. "Hatóság": annak az államnak az illetékes hatósági szerve, amelynek lobogója alatt a hajó közlekedni jogosult.

1.1.4. "Biztonságos üzemeltetési rendszer": egy olyan strukturált és dokumentált rendszer, amelynek segítségével a társaság személyzete hatékonyan hajthatja végre a társaság biztonságos üzemeltetési és környezetvédelemi politikáját.

1.1.5. "Megfelelési bizonyítvány": olyan társaság számára kibocsátott igazolás, amely megfelel a szabályzat előírásainak.

1.1.6. "Biztonságos üzemeltetési bizonyítvány": egy hajó számára kibocsátott olyan dokumentum, amely igazolja, hogy a társaság és a hajó parancsnoksága az elfogadott biztonságos üzemeltetési rendszernek megfelelően tevékenykedik-e.

1.1.7. "Tárgyilagos bizonyíték": a biztonságra vagy a biztonságos üzemeltetési rendszer egy elemének a meglétére és végrehajtására vonatkozó mennyiségi vagy minőségi információ, feljegyzés vagy ténymegállapítás, amely észlelésen, mérésen vagy tesztelésen alapul, és ellenőrizhető.

1.1.8. "Észrevétel": a biztonságos üzemeltetés ellenőrző vizsgálatának végrehajtása során elkészítendő tárgyilagos, bizonyítékokkal alátámasztott ténymegállapítás.

1.1.9. "Szabálytalanság": olyan észlelt állapot, amelyben tárgyilagos bizonyítékok arra utalnak, hogy egy meghatározott követelményt nem tartottak be.

1.1.10. "Súlyos szabálytalanság": olyan azonosítható rendellenesség, amely súlyos fenyegetést jelent a személyzet vagy a hajó biztonságára nézve, vagy súlyos környezetvédelmi kockázatot idéz elő és azonnali korrekciós intézkedést igényel, és amely magában foglalja a szabályzat egy előírása eredményes és szisztematikus megvalósításának hiányát.

1.1.11. "Évforduló": minden év azon napja és hónapja, amely megfelel a vonatkozó bizonyítvány lejárata napjának.

1.1.12. "Egyezmény": A módosított, "Életbiztonság a tengeren" tárgyú 1974. évi nemzetközi egyezmény.

1.2. Célkitűzések

1.2.1. A szabályzat célja a biztonság biztosítása a tengeren és a személyi sérüléseknek vagy az emberi élet elvesztésének a megelőzése, illetve a környezet, különösen a tengeri környezet szennyezésének, valamint a vagyoni károknak a megelőzése.

1.2.2. A biztonságos üzemeltetés terén a társaságok célkitűzéseinek különösen a következőknek kell lenniük:

1.2.2.1. a hajó üzemeltetése biztonságos gyakorlatának kidolgozása és a biztonságos munkakörnyezet megteremtése;

1.2.2.2. minden ismert kockázat ellen biztonsági intézkedések kidolgozása; és

1.2.2.3. mind a parti, mind a hajószemélyzet biztonságos üzemeltetési képességeinek folyamatos fejlesztése, beleértve mind a biztonsággal, mind a környezetvédelemmel kapcsolatos vészhelyzetekre történő felkészülést is.

1.2.3. A biztonságos üzemeltetési rendszernek a következőket kell biztosítania:

1.2.3.1. a kötelező szabályok és szabályzatok betartása; és

1.2.3.2. a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet, a hatósági szervek, a hajóosztályozó társaságok és a tengerészeti ágazat más szervezetei által ajánlott hatályos szabályzatok, iránymutatások és előírások figyelembevétele.

1.3. Alkalmazás

E szabályzat előírásai minden hajóra alkalmazhatóak.

1.4. A biztonságos üzemeltetési rendszerrel szemben támasztott követelmények

Minden társaságnak ki kell dolgoznia egy biztonságos üzemeltetési rendszert, amelyet alkalmaznia kell, és fenn kell tartania, és amelynek tartalmaznia kell az alábbi működési elemeket:

1.4.1. biztonsági és környezetvédelmi politika;

1.4.2. a hajók biztonságos üzemelése és a környezetvédelem biztosítására szolgáló utasítások és eljárások, a vonatkozó nemzetközi szabályozásnak, valamint a lobogó szerinti állam jogszabályainak megfelelően;

1.4.3. a szárazföldi és a hajózó személyzet közötti kommunikációt lehetővé tevő hierarchia és kommunikációs eszközök;

1.4.4. a balesetek, valamint az e szabályzat rendelkezései be nem tartásának jelentési eljárásai;

1.4.5. vészhelyzet kezelésére felkészítő és annak bekövetkezésekor követendő eljárások; és

1.4.6. belső ellenőrzési és hatósági ellenőrző vizsgálati eljárások.

2. BIZTONSÁGI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI POLITIKA

2.1. A társaság köteles kidolgozni egy biztonsági és környezetvédelmi politikát, amely leírja az 1.2. pontban szereplő célkitűzések elérésének módjait.

2.2. A társaságnak biztosítania kell, hogy e politikát a szervezet minden szintjén, mind a hajókon, mind a szárazföldön alkalmazzák.

3. A TÁRSASÁG FELELŐSSÉGE ÉS HATÁSKÖRE

3.1. Ha a hajó üzemeltetéséért felelős személy nem a hajó tulajdonosa, a hajótulajdonos köteles a felelős teljes nevét és azonosító adatait bejelenteni a hatóságnak.

3.2. A társaság köteles meghatározni és írásban rögzíteni a biztonsággal és a környezetszennyezés megelőzésével kapcsolatos tevékenységek irányításának, végrehajtásának és ellenőrző vizsgálatának feladatát ellátó személyek felelősségét, hatáskörét és kölcsönös viszonyát.

3.3. A társaságnak biztosítania kell, hogy megfelelő eszközök és szárazföldi támogatás álljon a kijelölt személy vagy személyek rendelkezésére a feladataik elvégzéséhez.

4. KIJELÖLT SZEMÉLY(EK)

Annak biztosítása érdekében, hogy minden egyes hajó biztonságosan üzemelhessen, valamint a társaság kapcsolatban lehessen a hajószemélyzettel, minden társaságnak megfelelő módon ki kell jelölnie egy olyan személyt vagy személyeket a szárazföldön, akik közvetlenül elérhetik az igazgatás legfelsőbb szintjét. A kijelölt személy vagy személyek felelőssége és hatásköre kiterjed minden egyes hajó üzemeltetésének a biztonság, valamint a környezetszennyezés megelőzése szempontjából történő figyelemmel kísérésére, valamint annak biztosítására, hogy szükség szerint megfelelő eszközök és szárazföldi támogatás álljon rendelkezésre.

5. A HAJÓPARANCSNOK FELELŐSSÉGE ÉS HATÁSKÖRE

5.1. A társaságnak egyértelműen meg kell határoznia és írásban rögzítenie a hajóparancsnok felelősségét az alábbiak vonatkozásában:

5.1.1. a társaság biztonsági és környezetvédelmi politikájának végrehajtása;

5.1.2. a hajószemélyzet ösztönzése e politika alkalmazására;

5.1.3. a megfelelő parancsok és utasítások egyértelmű és egyszerű módon történő közlése;

5.1.4. a meghatározott előírások teljesítésének ellenőrzése; és

5.1.5. a biztonságos üzemeltetési rendszer felülvizsgálata és a hiányosságok jelentése a szárazföldi vezetőség számára.

5.2. A társaság köteles gondoskodni arról, hogy a hajók fedélzetén hatályos biztonságos üzemeltetési rendszer világos előírást tartalmaz, amely a hajóparancsnok hatáskörére helyezi a hangsúlyt. A társaságnak a biztonságos üzemeltetési rendszerben elő kell írnia, hogy a hajóparancsnok rendelkezik a legfőbb hatalommal, és ő felelős a biztonságra és a környezetszennyezés megelőzésére vonatkozó döntések meghozataláért, valamint hogy szükség esetén kérheti a társaság segítségét.

6. ERŐFORRÁSOK ÉS A SZEMÉLYZET

6.1. A társaság köteles biztosítani, hogy a hajóparancsnok:

6.1.1. rendelkezzen a megfelelő képesítéssel a parancsnoki teendők ellátásához;

6.1.2. tökéletesen ismerje a társaság biztonságos üzemeltetési rendszerét; és

6.1.3. megkapjon minden, a feladatai biztonságos ellátásához szükséges támogatást.

6.2. A társaság köteles biztosítani, hogy minden egyes hajónak képzett, képesítéssel és a szükséges egészségügyi alkalmassággal rendelkező tengerészekből álló személyzete legyen a vonatkozó nemzeti és nemzetközi előírásoknak megfelelően.

6.3. A társaság köteles megfelelő eljárásokat kidolgozni annak biztosítása céljából, hogy az új, valamint a biztonsághoz és a környezetvédelemhez kapcsolódó munkakörbe áthelyezett személyzet részesüljön a feladatai elvégzéséhez szükséges megfelelő képzésben.

A kihajózás előtt adandó lényeges utasításokat meg kell határozni, írásba kell foglalni és azokat át kell adni.

6.4. A társaságnak gondoskodnia kell arról, hogy a társaság biztonságos üzemeltetési rendszerében dolgozó valamennyi személy pontosan értse a vonatkozó szabályokat, szabályzatokat és iránymutatásokat.

6.5. A társaság köteles kidolgozni és folyamatosan alkalmazni azokat az eljárásokat, amelyek meghatározzák a biztonságos üzemeltetési rendszer megvalósításához szükséges képzést, valamint gondoskodni arról, hogy az érintett személyek ilyen képzésben részesüljenek.

6.6. A társaság köteles megfelelő eljárásokat kidolgozni annak érdekében, hogy a hajószemélyzet megkapja a hajó biztonságos üzemeltetési rendszeréről a megfelelő információkat a hajón alkalmazott munkanyelven vagy a hajószemélyzet által értett nyelven.

6.7. A társaság köteles gondoskodni arról, hogy a hajószemélyzet tagjai hatékonyan tudjanak kommunikálni a biztonságos üzemeltetési rendszerrel kapcsolatos feladataik végrehajtása során.

7. HAJÓFEDÉLZETI TEVÉKENYSÉGEK TERVEINEK KIDOLGOZÁSA

A társaság köteles kidolgozni a hajó biztonságával és a környezetszennyezés megelőzésével kapcsolatos kiemelt fontosságú hajófedélzeti tevékenységek tervei és utasításai elkészítéséhez szükséges megfelelő eljárásokat, adott esetben az ellenőrzések jegyzékét is. A feladatokat meg kell határozni és a végrehajtást képzett személyek kötelezettségeként kell megjelölni.

8. FELKÉSZÜLÉS VÉSZHELYZETEKRE

8.1. A társaságnak eljárásokat kell kidolgoznia a hajófedélzeten esetlegesen előforduló vészhelyzetek felismerésére, azonosítására és kezelésére.

8.2. A társaságnak ki kell dolgoznia a vészhelyzetben szükséges intézkedések meghozatalához szükséges felkészítő gyakorlatok programjait.

8.3. A biztonságos üzemeltetési rendszernek elő kell írnia azokat az intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a társaság szervezete bármikor képes legyen kezelni a hajókat fenyegető veszélyeket, baleseteket és vészhelyzeteket.

9. A SZABÁLYTALANSÁGOKRÓL, BALESETEKRŐL ÉS KOCKÁZATOS ESEMÉNYEK BEKÖVETKEZÉSÉRŐL SZÓLÓ JELENTÉSEK ÉS ELEMZÉSEK

9.1. A biztonságos üzemeltetési rendszernek megfelelő eljárásokat kell tartalmaznia, amelyekkel biztosítható, hogy a szabálytalanságokat, valamint a bekövetkezett baleseteket és kockázatot jelentő helyzeteket a társaságnak jelentik, kivizsgálják és elemzik a biztonság fejlesztése és a környezetszennyezés megelőzése céljából.

9.2. A társaság köteles megfelelő eljárásokat kidolgozni a korrekciós intézkedések végrehajtására.

10. A HAJÓK ÉS BERENDEZÉSEK KARBANTARTÁSA

10.1. A társaság megfelelő eljárásokat köteles kidolgozni annak biztosítására, hogy a hajók karbantartása megfeleljen a vonatkozó szabályoknak és szabályzatoknak, illetve a társaság által megállapított kiegészítő előírásnak.

10.2. Az ezen előírásoknak való megfelelés érdekében a társaság köteles gondoskodni arról, hogy

10.2.1. megfelelő időközönként vizsgálatot tartsanak;

10.2.2. minden szabálytalanságot, amennyiben ismertek, azok lehetséges okaival együtt jelentsenek;

10.2.3. megtegyék a korrekciós intézkedéseket; és

10.2.4. e tevékenységről nyilvántartást vezessenek.

10.3. A társaság köteles kidolgozni a biztonságos üzemeltetési rendszerben megfelelő eljárásokat olyan berendezések és műszaki rendszerek azonosítására, amelyek hirtelen bekövetkező üzemzavara veszélyes helyzetet idézhet elő. A biztonságos üzemeltetési rendszernek egyedi intézkedéseket kell előírnia az ilyen berendezések vagy rendszerek működési megbízhatóságának javítása érdekében. Ezeknek az intézkedéseknek magukban kell foglalniuk a készenléti berendezések, illetve a nem folyamatosan használt berendezések és műszaki rendszerek rendszeres időközönkénti ellenőrzését.

10.4. A 10.2. pontban említett vizsgálatokat, valamint a 10.3 pontban előírt intézkedéseket be kell építeni a hajó üzemeltetési és karbantartási programjába.

11. DOKUMENTÁLÁS

11.1. A társaságnak ki kell dolgoznia és folyamatosan alkalmaznia kell a biztonságos üzemeltetési rendszerrel kapcsolatos összes dokumentum és adat ellenőrzéséhez szükséges eljárásokat.

11.2. A társaságnak gondoskodnia kell az alábbiakról:

11.2.1. az érvényes dokumentumoknak a megfelelő helyeken elérhetőnek kell lenniük;

11.2.2. a dokumentumok változásait az illetékes személyeknek figyelemmel kell kísérniük és jóvá kell hagyniuk; és

11.2.3. az elavulttá vált dokumentumokat haladéktalanul el kell távolítani.

11.3. A biztonságos üzemeltetési rendszer leírásához és megvalósításához használt dokumentumokból "biztonságos üzemeltetési kézikönyv"-et lehet összeállítani. A dokumentációt olyan formában kell őrizni, ahogy azt a társaság a legmegfelelőbbnek tartja. Minden egyes hajón meg kell lennie a rá vonatkozó teljes dokumentációnak.

12. A TÁRSASÁG ÁLTAL VÉGZETT ELLENŐRZÉS, FELÜLVIZSGÁLAT ÉS KIÉRTÉKELÉS

12.1. A társaság köteles belső vizsgálatokat folytatni annak ellenőrzése céljából, hogy az üzemeltetés biztonságához és a környezetszennyezés megelőzéséhez kapcsolódó tevékenységek megfelelnek-e a biztonságos üzemeltetési rendszer előírásainak.

12.2. A társaság köteles időszakonként értékelni a biztonságos üzemeltetési rendszer hatékonysági szintjét, és amikor szükséges, felülvizsgálni a rendszert a társaság által erre a célra kidolgozott eljárásnak megfelelően.

12.3. Az ellenőrzések lefolytatásának és az esetleges korrekciós intézkedések megtételének a megállapított eljárásoknak megfelelően kell történniük.

12.4. Az ellenőrzéseket lefolytató személyeknek függetlennek kell lenniük az ellenőrzött területek személyzetétől, kivéve az olyan eseteket, amikor ez a társaság mérete és jellege miatt gyakorlatilag nem valósítható meg.

12.5. Az ellenőrzések és felülvizsgálatok eredményeit az adott területért felelős összes személy tudomására kell hozni.

12.6. Hiányosságok feltárása esetén az érintett területért felelős vezetőknek haladéktalanul meg kell hozniuk a korrekciós intézkedéseket.

B. RÉSZ - TANÚSÍTÁS ÉS ELLENŐRZÉS

13. TANÚSÍTÁS ÉS IDŐSZAKOS ELLENŐRZÉS

13.1. A hajót olyan társaság üzemeltetheti, amely rendelkezik az adott hajóra kibocsátott megfelelési bizonyítvánnyal, illetve az adott hajóra kibocsátott, a 14.1 pontnak megfelelő ideiglenes megfelelési bizonyítvánnyal.

13.2. A hatóság, illetve a hatóság által elismert szervezet vagy a hatóság kérésére az egyezmény valamelyik más szerződő kormánya köteles a megfelelési bizonyítványt a szabályzat előírásainak megfelelő valamennyi társaság részére, a hatóság által megszabott időszakra, illetve legfeljebb öt évig terjedő időtartamra kibocsátani. E bizonyítványt el kell fogadni annak bizonyítékaként, hogy a társaság képes a szabályzat előírásainak megfelelni.

13.3. A megfelelési bizonyítvány csak a bizonyítványban kifejezetten felsorolt hajótípusokra érvényes. Ennek a megjelölésnek azon hajótípusok alapján kell történnie, amelyekre az üzembe helyezés előtti vizsgálatot elvégezték. További hajótípusokkal való kiegészítés csak akkor lehetséges, miután egy vizsgálat megállapította, hogy a társaság képes teljesíteni a szabályzatnak ezekre a hajótípusokra érvényes előírásait. Ebben az összefüggésben a hajótípusok alatt az egyezmény IX. fejezetének 1. szabályában nevezett típusok értendők.

13.4. A megfelelési bizonyítvány érvényességét egy évente történő vizsgálat fenntartásával a hatóság, illetve a hatóság által elismert szervezet vagy a hatóság kérésére egy másik szerződő kormány által kell az évfordulót megelőző három hónaptól az azt követő három hónapig terjedő időtartamban meghosszabbíttatni.

13.5. A hatóság vagy a hatóság kérésére a bizonyítványt kibocsátó másik szerződő kormány visszavonhatja a megfelelési bizonyítványt, ha nem kérték a 13.4. pontban előírt éves vizsgálatot, vagy ha bizonyítékok vannak a szabályzat súlyos megsértésére.

13.5.1. Ha visszavonják a megfelelési bizonyítványt, minden azzal összefüggő biztonságos üzemeltetési bizonyítványt és/vagy ideiglenes biztonságos üzemeltetési bizonyítványt szintén vissza kell vonni.

13.6. A megfelelési bizonyítvány másolatát a hajó fedélzetén kell elhelyezni annak érdekében, hogy a hajóparancsnok kérésre igazolás céljából bemutathassa a hatóság vagy a hatóság által elismert szervezet számára, vagy hogy az egyezmény IX. fejezetének 6.2. szabályában említett ellenőrzés céljából bemutathassa. A bizonyítvány másolatát nem kell hitelesíteni vagy igazolással ellátni.

13.7. Egy hajó számára a biztonságos üzemeltetési bizonyítványt a hatóságnak, illetve a hatóság által elismert szervezetnek vagy a hatóság kérésére bármely más szerződő kormánynak olyan időtartamra kell kibocsátania, amely nem haladhatja meg az öt évet. A bizonyítvány kibocsátása előtt ellenőrizni kell, hogy a társaság és a hajó parancsnoksága az elfogadott biztonságos üzemeltetési rendszernek megfelelően tevékenykedik-e. E bizonyítványt el kell fogadni annak bizonyítékaként, hogy a hajó megfelel a szabályzat előírásainak.

13.8. A biztonságos üzemeltetési bizonyítvány érvényessége attól a feltételtől függ, hogy a hatóság, illetve a hatóság által elismert szervezet vagy a hatóság kérésére bármely más szerződő kormány legalább egy időközi ellenőrzést végez. Ha csak egy időközi ellenőrzést tábláztak be és a biztonságos üzemeltetési bizonyítvány érvényessége öt évre szól, akkor az időközi ellenőrzést a biztonságos üzemeltetési bizonyítvány második és harmadik évfordulója között kell elvégezni.

13.9. A 13.5.1. pont előírásain túl a hatóság vagy a hatóság kérésére a bizonyítványt kibocsátó szerződő kormány visszavonhatja a biztonságos üzemeltetési bizonyítványt, ha nem kérték a 13.8. pontban előírt időközi ellenőrzést, vagy ha bizonyítékok vannak a szabályzat súlyos megsértésére.

13.10. Amennyiben a megújítás céljából végzett vizsgálat a meglévő megfelelési bizonyítvány vagy biztonságos üzemeltetési bizonyítvány lejárati ideje előtti három hónapon belül zárul le, az új megfelelési bizonyítvány vagy új biztonságos üzemeltetési bizonyítvány a 13.2. és 13.7. pont ellenére a megújítás céljából végzett vizsgálat befejezésének időpontjától kezdve olyan időtartamra érvényes, amely a meglévő megfelelési bizonyítvány vagy biztonságos üzemeltetési bizonyítvány lejárati idejétől nézve nem haladja meg az öt évet.

13.11. Amennyiben a megújítás céljából végzett vizsgálat a meglévő megfelelési bizonyítvány vagy biztonságos üzemeltetési bizonyítvány lejárati ideje előtt több mint három hónappal zárul le, az új megfelelési bizonyítvány vagy új biztonságos üzemeltetési bizonyítvány a megújítás céljából végzett vizsgálat befejezésének időpontjától kezdve olyan időtartamra érvényes, amely a megújítás céljából végzett vizsgálat befejezésének időpontjától nézve nem haladja meg az öt évet.

14. IDEIGLENES TANÚSÍTVÁNY

14.1. Ideiglenes megfelelési bizonyítványt akkor lehet a szabályzat kezdeti megvalósításának megkönnyítése céljából kibocsátani, ha

1. a társaságot újonnan alapították; vagy

2. a már meglévő megfelelési bizonyítványt új hajótípusokkal kell kiegészíteni, azt követően, hogy ellenőrizték, hogy a társaság rendelkezik-e a szabályzat 1.2.3. pontjában előírt célkitűzéseknek megfelelő biztonságos üzemeltetési rendszerrel, valamint azzal a feltétellel, hogy a társaság bemutatott egy tervet a szabályzat összes előírásának megfelelő biztonságos üzemeltetési rendszernek az ideiglenes megfelelési bizonyítvány érvényességi időtartama alatti megvalósításához. Ilyen ideiglenes megfelelési bizonyítványt a hatóság, illetve a hatóság által elismert szervezet vagy a hatóság kérésére egy másik szerződő kormány legfeljebb 12 hónapos időszakra bocsát ki. Az ideiglenes megfelelési bizonyítvány másolatát a hajón kell tartani annak érdekében, hogy a hajó parancsnoka igazolás céljából bemutathassa a hatóság vagy a hatóság által elismert szervezet számára, vagy hogy az egyezmény IX. fejezetének 6.2. szabályában említett ellenőrzés céljából bemutathassa. A bizonyítvány másolatát nem kell hitelesíteni vagy igazolással ellátni.

14.2. Ideiglenes biztonságos üzemeltetési bizonyítványt akkor lehet kibocsátani, ha

1. új hajókat szállítanak le;

2. a társaság egy olyan hajó üzemeltetéséért vállal felelősséget, amely a társaság számára új; vagy

3. megváltozott a hajó lobogója.

Az ideiglenes biztonságos üzemeltetési bizonyítványt a hatóság, illetve a hatóság által elismert szervezet vagy a hatóság kérésére egy másik szerződő kormány legfeljebb 6 hónapos időszakra bocsáthat ki.

14.3. Különleges esetekben a hatóság vagy a hatóság kérésére egy másik szerződő kormány a bizonyítványban megjelölt lejárati időponttól számítva további 6 hónappal meghosszabbíthatja az ideiglenes biztonságos üzemeltetési bizonyítvány érvényességét.

14.4. Az ideiglenes biztonságos üzemeltetési bizonyítvány kibocsátását megelőzően ellenőrizni kell, hogy

1. a megfelelési bizonyítvány vagy az ideiglenes megfelelési bizonyítvány az adott hajóra lett-e kibocsátva;

2. a társaság által az adott hajó számára létrehozott biztonságos üzemeltetési rendszer tartalmazza-e a szabályzat lényeges elemeit, és értékelték-e azokat a megfelelési bizonyítvány kibocsátásához szükséges ellenőrzés során, illetve kimutatták-e, hogy e rendszer megfelel az ideiglenes megfelelési bizonyítvány kibocsátásához megkövetelt feltételeknek;

3. a társaság a hajó ellenőrzését három hónapon belül tervezte-e;

4. a parancsnok és a tisztek ismerik-e a biztonságos üzemeltetési rendszert és az annak megvalósításához tervezett rendelkezéseket;

5. ténylegesen kiadták-e az elhajózás előtt feltétlenül kiadandó utasításokat; és

6. a biztonságos üzemeltetési rendszer használatára vonatkozó utasításokat a hajón használt munkanyelven vagy a hajószemélyzet által értett nyelven adták-e ki.

15. ELLENŐRZÉS

15.1. A szabályzatban meghatározott ellenőrzéseket a hatóság által jóváhagyott eljárásokkal összhangban kell elvégezni, figyelembe véve a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet által kidolgozott iránymutatásokat ( 10 ).

16. A BIZONYÍTVÁNYOK MINTÁI

16.1. A megfelelési bizonyítványt, a biztonságos üzemeltetési bizonyítványt, az ideiglenes megfelelési bizonyítványt, valamint az ideiglenes biztonságos üzemeltetési bizonyítványt az e szabályzat függelékében szereplő minták alapján kell elkészíteni. Ha a használt nyelv sem angol, sem francia, a szövegnek egy angol vagy francia nyelvű fordítást kell tartalmaznia.

16.2. A 13.3. pont előírásain kívül a megfelelési bizonyítványban és az ideiglenes megfelelési bizonyítványban szereplő hajótípusokat olyan megjegyzéssel lehet ellátni, amely a biztonságos üzemeltetési rendszerben leírt hajók bármilyen üzemeltetési korlátozását tükrözi.

Függelék

A megfelelési bizonyítvány, a biztonságos üzemeltetési bizonyítvány, az ideiglenes megfelelési bizonyítvány, valamint az ideiglenes biztonságos üzemeltetési bizonyítvány mintái

MEGFELELÉSI BIZONYÍTVÁNY

(hivatalos pecsét)/(állam)

Bizonyítvány száma

Kiállítva a többszörösen módosított

"Életbiztonság a tengeren" tárgyú 1974. évi nemzetközi egyezmény rendelkezései alapján

... kormánya felhatalmazásával

(az állam neve)

kiállította ...

(a felhatalmazott személy vagy szervezet neve)

A társaság neve és címe:

...

...

(lásd az ISM-szabályzat 1.1.2. pontjában)

EZ A DOKUMENTUM IGAZOLJA, HOGY a társaság biztonsági rendszerét ellenőrizték, és az megfelel a hajók biztonságos üzemeltetéséről és a környezetszennyezés megelőzéséről szóló nemzetközi szabályzat (ISM-szabályzat) alább feltüntetett hajótípusokra vonatkozó előírásainak (nem kívánt rész törlendő):

Személyhajó

Gyorsjáratú személyszállító vízi jármű

Gyorsjáratú teherhajó

Ömlesztett árut szállító hajó

Olajszállító tartályhajó

Vegyianyag-szállító tartályhajó

Gázszállító hajó

Mobil tengeri fúrótorony

Egyéb teherhajó

Ez a megfelelési bizonyítvány .........-ig érvényes, érvényessége időszakos vizsgálathoz kötött.

Kibocsátva: ...

(az okmány kibocsátásának helye)

Kibocsátás kelte: ...

...

(a dokumentumot kibocsátó, hivatalos felhatalmazással rendelkező tisztviselő aláírása)

(a kibocsátó hatóság bélyegzője vagy pecsétje)

Bizonyítvány száma

ELLENŐRZÉS IGAZOLÁSA

EZ A DOKUMENTUM IGAZOLJA, HOGY az egyezmény IX. fejezetének 6.1. szabálya, valamint az ISM-szabályzat 13.4. pontja szerint végrehajtott időszakos ellenőrzés alkalmával a biztonságos üzemeltetési rendszert az ISM-szabályzat rendelkezéseinek megfelelőnek találták.

ELSŐ ÉVES ELLENŐRZÉSAláíró: …
(felhatalmazott tisztviselő aláírása)
Hely: …
Kelt: …
MÁSODIK ÉVES ELLENŐRZÉSAláíró: …
(felhatalmazott tisztviselő aláírása)
Hely: …
Kelt: …
HARMADIK ÉVES ELLENŐRZÉSAláíró: …
(felhatalmazott tisztviselő aláírása)
Hely: …
Kelt: …
NEGYEDIK ÉVES ELLENŐRZÉSAláíró: …
(felhatalmazott tisztviselő aláírása)
Hely: …
Kelt: …

BIZTONSÁGOS ÜZEMELTETÉSI BIZONYÍTVÁNY

(hivatalos pecsét)/(állam)

Bizonyítvány száma

Kiállítva

a többszörösen módosított "Életbiztonság a tengeren" tárgyú 1974. évi nemzetközi egyezmény rendelkezései alapján

... kormánya felhatalmazásával

(az állam neve)

kiállította ...

(a felhatalmazott személy vagy szervezet neve)

A hajó neve: ...

Megkülönböztető száma vagy betűjele: ...

Lajstromozási kikötője: ...

Hajótípus ( 11 ): ...

BRT: ...

IMO-szám: ...

A társaság neve és címe: ...

(lásd az ISM-szabályzat 1.1.2. pontjában)

EZ A DOKUMENTUM IGAZOLJA, HOGY a hajó biztonsági rendszerét ellenőrizték, és az megfelel a hajók biztonságos üzemeltetéséről és a környezetszennyezés megelőzéséről szóló nemzetközi szabályzat (ISM-szabályzat) előírásainak, és a vizsgálatot követően megállapították, hogy a társaság birtokában levő megfelelési bizonyítvány erre a hajótípusra érvényes.

Ez a biztonságos üzemeltetési bizonyítvány .........-ig érvényes és érvényessége időszakos vizsgálathoz, valamint a megfelelési bizonyítvány érvényességéhez kötött.

Kibocsátva: ...

(az okmány kibocsátásának helye)

Kibocsátás kelte: ...

(a dokumentumot kibocsátó, hivatalos felhatalmazással rendelkező tisztviselő aláírása)

(a kibocsátó hatóság bélyegzője vagy pecsétje)

Bizonyítvány száma

IDŐKÖZI ELLENŐRZÉS ÉS TOVÁBBI ELLENŐRZÉSEK IGAZOLÁSA (HA SZÜKSÉGES)

EZ A DOKUMENTUM IGAZOLJA, HOGY az egyezmény IX. fejezetének 6.1. szabálya, valamint az ISM-szabályzat 13.8. pontja szerint végrehajtott időszakos vizsgálat alkalmával a biztonságos üzemeltetési rendszert az ISM-szabályzat rendelkezéseinek megfelelőnek találták.

IDŐKÖZI ELLENŐRZÉS (a második és harmadik évforduló között folytatandó le)Aláíró: …
(felhatalmazott tisztviselő aláírása)
Hely: …
Kelt: …
TOVÁBBI ELLENŐRZÉS (1)Aláíró: …
(felhatalmazott tisztviselő aláírása)
Hely: …
Kelt: …
TOVÁBBI ELLENŐRZÉS (1)Aláíró: …
(felhatalmazott tisztviselő aláírása)
Hely: …
Kelt: …
TOVÁBBI ELLENŐRZÉS (1)Aláíró: …
(felhatalmazott tisztviselő aláírása)
Hely: …
Kelt: …
(1) Ha szükséges. Utalni kell a biztonságos hajózás nemzetközi szabályzatának (ISM) a tengerészeti hatóságok általi végrehajtására vonatkozó iránymutatások 3.4.1. pontjára (A. 913 (22) határozat).

IDEIGLENES MEGFELELÉSI BIZONYÍTVÁNY

(hivatalos pecsét)/(állam)

Bizonyítvány száma

Kiállítva

a többszörösen módosított "Életbiztonság a tengeren" tárgyú 1974. évi nemzetközi egyezmény rendelkezései alapján

... kormánya felhatalmazásával

(az állam neve)

kiállította ...

(a felhatalmazott személy vagy szervezet neve)

A társaság neve és címe: ...

(lásd az ISM-szabályzat 1.1.2. pontjában)

EZ A DOKUMENTUM IGAZOLJA, HOGY a társaság biztonságos üzemeltetési rendszerét a hajók biztonságos üzemeltetéséről és a környezetszennyezés megelőzéséről szóló nemzetközi szabályzat (ISM-szabályzat) 1.2.3. pontja céljainak megfelelőnek tartják az alább feltüntetett hajótípus(ok)ra (nem kívánt rész törlendő) vonatkozóan:

Személyhajó

Gyorsjáratú személyszállító vízi jármű

Gyorsjáratú teherhajó

Ömlesztett árut szállító hajó

Olajszállító tartályhajó

Vegyianyag-szállító tartályhajó

Gázszállító hajó

Mobil tengeri fúrótorony

Egyéb teherhajó

Ez az ideiglenes megfelelési bizonyítvány ...-ig érvényes

Kibocsátva: ...

(az okmány kibocsátásának a helye)

Kibocsátás kelte: ...

(a dokumentumot kibocsátó, hivatalos felhatalmazással rendelkező tisztviselő aláírása)

(a kibocsátó hatóság bélyegzője vagy pecsétje)

IDEIGLENES BIZTONSÁGOS ÜZEMELTETÉSI BIZONYÍTVÁNY

(hivatalos pecsét)/(állam)

Bizonyítvány száma

Kiállítva

a többszörösen módosított "Életbiztonság a tengeren" tárgyú 1974. évi nemzetközi egyezmény rendelkezései alapján

... kormánya felhatalmazásával

(az állam neve)

kiállította ...

(a felhatalmazott személy vagy szervezet neve)

A hajó neve: ...

Megkülönböztető száma vagy betűjele: ...

Lajstromozási kikötője: ...

Hajótípus ( 12 ): ...

BRT: ...

IMO-szám: ...

A társaság neve és címe: ...

...

(lásd az ISM-szabályzat 1.1.2. pontjában)

EZ A DOKUMENTUM IGAZOLJA, HOGY a hajó biztonságos üzemeltetési rendszere megfelel az ISM-szabályzat 14.4. pontja rendelkezéseinek, és hogy a társaság megfelelési bizonyítványa/ideiglenes megfelelési bizonyítványa ( 13 ) az adott hajóra lett kibocsátva.

Ez az ideiglenes biztonságos üzemeltetési bizonyítvány ... -ig érvényes

és érvényessége a megfelelési bizonyítvány/ideiglenes megfelelési bizonyítvány (13) érvényességéhez kötött.

Kibocsátva: ...

(az okmány kibocsátásának helye)

Kibocsátás kelte: ...

(a dokumentumot kibocsátó, hivatalos felhatalmazással rendelkező tisztviselő aláírása)

(a kibocsátó hatóság bélyegzője vagy pecsétje)

Bizonyítvány száma

Az ideiglenes biztonságos üzemeltetési bizonyítvány érvényessége ... -ig meghosszabbítva.

A meghosszabbítás dátuma: ...

(a dokumentumot kibocsátó hivatalos felhatalmazással rendelkező tisztviselő aláírása)

(a kibocsátó hatóság bélyegzője vagy pecsétje)

II. MELLÉKLET

A NEMZETKÖZI BIZTONSÁGOS ÜZEMELTETÉSI (ISM) SZABÁLYZAT VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK A HATÓSÁGOK SZÁMÁRA

A. RÉSZ - ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.1. Ha az ISM-szabályzat rendelkezéseiben e rendelet hatálya alá tartozó hajók számára előírt ellenőrzéseket és tanúsítási feladatokat végzik, a tagállamok kötelesek az e cím B. részében meghatározott követelményeknek és szabványoknak eleget tenni.

1.2. Ezenkívül a tagállamok figyelembe veszik az IMO 2001. november 29-én az A. 913 (22) számú határozattal elfogadott, a nemzetközi biztonságos üzemeltetési (ISM) szabályzat hatóságok általi végrehajtásáról szóló, módosított iránymutatásának rendelkezéseit, amennyiben nem tartoznak e cím B. része alá.

B. RÉSZ - TANÚSÍTÁS ÉS KÖVETELMÉNYEK

2. Tanúsítási eljárás

2.1. Egy társaság számára a megfelelési bizonyítvány, valamint minden egyes hajó számára a biztonságos üzemeltetési bizonyítvány kibocsátásával kapcsolatos tanúsítási eljárást az alábbi rendelkezések figyelembevételével kell lefolytatni.

2.2. A tanúsítási eljárás szokásos esetben a következő lépéseket tartalmazza:

1. üzembe helyezés előtti ellenőrzés;

2. éves vagy időközi ellenőrzés;

3. megújítás céljából végzett ellenőrzés; és

4. további ellenőrzés.

Ezeket az ellenőrzéseket a társaság kérésére az illetékes hatóság vagy a nevében tevékenykedő elismert szervezet folytatja le.

2.3. Az ellenőrzéseknek magukban kell foglalniuk a biztonságos üzemeltetési rendszer könyvvizsgálatát is.

2.4. A könyvvizsgálat végrehajtására egy vezető könyvvizsgálót, és ahol szükséges, könyvvizsgálói munkacsoportot kell kijelölni.

2.5. A vezető könyvvizsgálónak kapcsolatba kell lépnie a társasággal, és könyvizsgálati tervet kell készítenie.

2.6. A vezető könyvvizsgáló irányítása mellett jelentést kell készíteni a könyvvizsgálatról, amelynek pontosságáért és teljességéért a vezető könyvvizsgáló felel.

2.7. A könyvvizsgálatról készített jelentésnek tartalmaznia kell a könyvvizsgálati tervet, a könyvvizsgálói munkacsoport tagjainak adatait, dátumokat, a társaság azonosítását, az összes megállapításról és szabálytalanságról készített feljegyzést, valamint a meghatározott célkitűzések megvalósíthatósága szempontjából a biztonságos üzemeltetési rendszer hatékonyságával kapcsolatos észrevételeket.

3. Igazgatási követelmények

3.1. Az ISM-szabályzat rendelkezéseinek betartását ellenőrző vizsgálatot végző könyvvizsgálóknak vagy könyvvizsgálói munkacsoportnak a következőkre vonatkozóan kell hatáskörrel rendelkeznie:

1. a társaság által üzemeltetett minden egyes hajótípusra vonatkozó szabályok és szabályzatok betartásának biztosítása, beleértve a tengerészek képesítési bizonyítványainak kiállítását is;

2. a tengerészeti bizonyítványok jóváhagyásához, ellenőrzéséhez és tanúsításához kapcsolódó tevékenységek;

3. hatáskör, amelyet az ISM-szabályzat által előírt biztonságos üzemeltetési rendszer keretében figyelembe kell venni; és

4. a hajóüzemeltetésben szerzett gyakorlati tapasztalat.

3.2. Az ISM-szabályzat rendelkezéseinek betartására vonatkozó ellenőrzés lefolytatásakor biztosítani kell, hogy a szakértői-tanácsadói szolgáltatásokat nyújtó személyek függetlenek legyenek a tanúsítási eljárásban részt vevőktől.

4. Alkalmassági követelmények

4.1. Az ellenőrzés lefolytatásához szükséges alapvető alkalmasság

4.1.1. Az ISM-szabályzat rendelkezései betartásának ellenőrzését végző személyeknek meg kell felelniük a 95/21/EK irányelv VII. mellékletének 2. szakaszában az ellenőrök számára előírt minimumkövetelményeknek.

4.1.2. A vizsgálat lefolytatásában részt vevő személyeknek képzésen kell részt venniük, amely biztosítja, hogy rendelkezzenek az ISM-szabályzat rendelkezései betartásának ellenőrzéséhez szükséges alkalmassággal és szakértelemmel, különösen a következőkre vonatkozóan:

a) az ISM-szabályzat ismerete és megértése;

b) a kötelező szabályok és szabályzatok;

c) a hatáskör, amelyet az ISM-szabályzat rendelkezései szerint a társaságnak figyelembe kell vennie;

d) a vizsgálati, kérdezési, kiértékelési és jelentéskészítési tevékenységek felmérési technikái;

e) a biztonságos üzemeltetési rendszer műszaki és üzemeltetési szempontjai;

f) a hajózási és fedélzeti munkákkal kapcsolatos alapismeretek; és

g) részvétel legalább egy tengerészeti biztonságos üzemeltetési rendszer ellenőrzésében.

4.2. Az üzembe helyezés előtti ellenőrzéshez és a megújítás céljából végzett ellenőrzéshez szükséges alkalmasság

4.2.1. Annak érdekében, hogy a megfelelési bizonyítvány és a biztonságos üzemeltetési bizonyítvány kibocsátásához szükséges üzembe helyezés előtti ellenőrzés és megújítás céljából végzett ellenőrzés lefolytatását végző személyek képesek legyenek teljes egészében felmérni, hogy a társaság vagy minden egyes hajótípus megfelel-e az ISM-szabályzat előírásainak, a fent említett alapvető alkalmasságon túlmenően az alábbiakra kell képesnek lenniük:

a) meghatározni, hogy a biztonságos üzemeltetési rendszer elemei megfelelnek-e az ISM-szabályzat előírásainak;

b) meghatározni, hogy a társaság vagy minden egyes hajótípus biztonságos üzemeltetési rendszere olyan hatékony-e, hogy biztosítsa a szabályok és szabályzatok betartását, amelyet jogszabályban előírt és osztályozó vizsgálati jelentések bizonyítanak;

c) felmérni a biztonságos üzemeltetési rendszer hatékonyságát, amely olyan egyéb szabályok és szabályzatok betartásának a biztosítását és ellenőrzését teszi lehetővé, amelyekre nem vonatkoznak jogszabályban előírt vizsgálatok és osztályozó vizsgálatok; és

d) felmérni, hogy az IMO, a hatóságok, az elismert szervezetek és a tengerészeti szervezetek által ajánlott biztonsági gyakorlatot figyelembe veszik-e.

4.2.2. Az alkalmasság ilyen szintjét lehetséges egy munkacsoporttal biztosítani, amely rendelkezik a megkívánt képességek összességével.

5. A megfelelési bizonyítványok és a biztonságos üzemeltetési bizonyítványok mintái

Ha a hajók csak egy tagállamban üzemelnek, a tagállamok vagy az ISM-szabályzathoz hozzáfűzött mintákat használják, vagy az alább feltüntetett minták alapján készítik el a megfelelési bizonyítványt, a biztonságos üzemeltetési bizonyítványt, az ideiglenes megfelelési bizonyítványt, valamint az ideiglenes biztonságos üzemeltetési bizonyítványt.

A 7. cikk (1) bekezdése és adott esetben a 7. cikk (2) bekezdése szerinti eltérés esetén a kibocsátott bizonyítvány különbözik a fent említettől, és egyértelműen jelzi, hogy az e rendelet 7. cikkének (1) bekezdése és adott esetben a 7. cikk (2) bekezdése szerinti eltérést engedélyezték, továbbá tartalmazza az alkalmazandó üzemeltetési korlátozásokat.

MEGFELELÉSI BIZONYÍTVÁNY

(hivatalos pecsét) (állam)

Bizonyítvány száma

Kiállítva [a többszörösen módosított "ÉLETBIZTONSÁG A TENGEREN" TÁRGYÚ 1974. ÉVI NEMZETKÖZI EGYEZMÉNY, valamint] ( 14 ) a hajók biztonságos üzemeltetéséről szóló nemzetközi szabályzat Közösségen belüli végrehajtásáról szóló 336/2006/EK rendelet rendelkezései alapján

... kormánya felhatalmazásával

(az állam neve)

Kiállította: ...

(a felhatalmazott személy vagy szervezet neve)

A társaság neve és címe:

...

(lásd a 336/2006/EK rendelet I. melléklete A. részének 1.1.2. pontját)

EZ A DOKUMENTUM IGAZOLJA, HOGY a társaság biztonsági rendszerét auditálták, és az megfelel a hajók biztonságos üzemeltetéséről és a környezetszennyezés megelőzéséről szóló nemzetközi szabályzat (ISM-szabályzat) alább feltüntetett hajótípusokra vonatkozó előírásainak (a nem kívánt rész törlendő):

Személyhajó

Gyorsjáratú személyszállító vízi jármű

Gyorsjáratú teherhajó

Ömlesztett árut szállító hajó

Olajszállító tartályhajó

Vegyianyag-szállító tartályhajó

Gázszállító hajó

Mobil tengeri fúrótorony

Egyéb teherhajó

Ro-ro személyhajó (ro-ro személyszállító komphajó)

Ez a megfelelési bizonyítvány ...-ig érvényes, érvényessége időszakos ellenőrzéshez kötött.

A bizonyítvány alapjául szolgáló ellenőrzés elvégzésének időpontja: ...

(év/hónap/nap)

Kibocsátva: ...

(az okmány kibocsátásának helye)

Kibocsátás kelte: ...

...

(a dokumentumot kibocsátó, hivatalos felhatalmazással rendelkező tisztviselő aláírása)

(a kibocsátó hatóság bélyegzője vagy pecsétje)

Bizonyítvány száma

ÉVES ELLENŐRZÉS IGAZOLÁSA

EZ A DOKUMENTUM IGAZOLJA, HOGY [az egyezmény IX. fejezetének 6.1. szabálya, valamint az ISM-szabályzat 13.4. pontja és] ( 15 ) a hajók biztonságos üzemeltetéséről szóló nemzetközi szabályzat Közösségen belüli végrehajtásáról szóló 336/2006/EK rendelet 6. cikke szerint végrehajtott időszakos ellenőrzés alkalmával a biztonságos üzemeltetési rendszert az ISM-szabályzat rendelkezéseinek megfelelőnek találták.

ELSŐ ÉVES ELLENŐRZÉS

Aláíró: ...

(felhatalmazott tisztviselő aláírása)

Hely: ...

Kelt: ...

MÁSODIK ÉVES ELLENŐRZÉS

Aláíró: ...

(felhatalmazott tisztviselő aláírása)

Hely: ...

Kelt: ...

HARMADIK ÉVES ELLENŐRZÉS

Aláíró: ...

(felhatalmazott tisztviselő aláírása)

Hely: ...

Kelt: ...

NEGYEDIK ÉVES ELLENŐRZÉS

Aláíró: ...

(felhatalmazott tisztviselő aláírása)

Hely: ...

Kelt: ...

BIZTONSÁGOS ÜZEMELTETÉSI BIZONYÍTVÁNY

(hivatalos pecsét) (állam)

Bizonyítvány száma

Kiállítva [a többszörösen módosított "Életbiztonság a tengeren" tárgyú 1974. évi nemzetközi egyezmény, valamint] ( 16 ) a hajók biztonságos üzemeltetéséről szóló nemzetközi szabályzat Közösségen belüli végrehajtásáról szóló 336/2006/EK rendelet rendelkezései alapján

... kormánya felhatalmazásával

(az állam neve)

Kiállította: ...

(a felhatalmazott személy vagy szervezet neve)

A hajó neve: ...

Megkülönböztető száma vagy betűjele: ...

Lajstromozási kikötője: ...

Hajótípus ( 17 ): ...

BRT:...

IMO-szám:...

A társaság neve és címe: ...

(lásd a 336/2006/EK rendelet I. melléklete A. részének 1.1.2. pontját)

EZ A DOKUMENTUM IGAZOLJA, HOGY a hajó biztonsági rendszerét auditálták, és az megfelel a hajók biztonságos üzemeltetéséről és a környezetszennyezés megelőzéséről szóló nemzetközi szabályzat (ISM-szabályzat) előírásainak, és az auditot követően megállapították, hogy a társaság birtokában levő megfelelési bizonyítvány erre a hajótípusra érvényes.

Ez a biztonságos üzemeltetési bizonyítvány ...-ig érvényes és érvényessége időszakos vizsgálathoz, valamint a megfelelési bizonyítvány érvényességéhez kötött.

A bizonyítvány alapjául szolgáló ellenőrzés elvégzésének időpontja: ...

(év/hónap/nap)

Kibocsátva: ...

(az okmány kibocsátásának helye)

Kibocsátás kelte: ...

...

(a dokumentumot kibocsátó, hivatalos felhatalmazással rendelkező tisztviselő aláírása)

(a kibocsátó hatóság bélyegzője vagy pecsétje)

Bizonyítvány száma

IDŐKÖZI ELLENŐRZÉS ÉS TOVÁBBI ELLENŐRZÉSEK IGAZOLÁSA (HA SZÜKSÉGES)

EZ A DOKUMENTUM IGAZOLJA, HOGY [az egyezmény IX. fejezetének 6.1. szabálya, valamint az ISM-szabályzat 13.8. pontja és] ( 18 ) a hajók biztonságos üzemeltetéséről szóló nemzetközi szabályzat Közösségen belüli végrehajtásáról szóló 336/2006/EK rendelet 6. cikke szerint végrehajtott időszakos ellenőrzés alkalmával a biztonságos üzemeltetési rendszert az ISM-szabályzat rendelkezéseinek megfelelőnek találták.

IDŐKÖZI ELLENŐRZÉS (a második és harmadik évforduló között folytatandó le)

Aláíró: ...

(felhatalmazott tisztviselő aláírása)

Hely: ...

Kelt: ...

TOVÁBBI ELLENŐRZÉS ( 19 )

Aláíró: ...

(felhatalmazott tisztviselő aláírása)

Hely: ...

Kelt: ...

TOVÁBBI ELLENŐRZÉS (19)

Aláíró: ...

(felhatalmazott tisztviselő aláírása)

Hely: ...

Kelt: ...

TOVÁBBI ELLENŐRZÉS (19)

Aláíró: ...

(felhatalmazott tisztviselő aláírása)

Hely: ...

Kelt: ...

IDEIGLENES MEGFELELÉSI BIZONYÍTVÁNY

(hivatalos pecsét) (állam)

Bizonyítvány száma

Kiállítva [a többszörösen módosított "ÉLETBIZTONSÁG A TENGEREN" TÁRGYÚ 1974. ÉVI NEMZETKÖZI EGYEZMÉNY, valamint] ( 20 ) a hajók biztonságos üzemeltetéséről szóló nemzetközi szabályzat Közösségen belüli végrehajtásáról szóló 336/2006/EK rendelet rendelkezései alapján

... kormánya felhatalmazásával

(az állam neve)

Kiállította:...

(a felhatalmazott személy vagy szervezet neve)

A társaság neve és címe:

...

(lásd a 336/2006/EK rendelet I. melléklete A. részének 1.1.2. pontját)

EZ A DOKUMENTUM IGAZOLJA, HOGY a társaság biztonságos üzemeltetési rendszerét a 336/2006/EK rendelet I. melléklete A. része 1.2.3. pontja céljainak megfelelőnek tartják az alább feltüntetett hajótípus(ok)ra (nem kívánt rész törlendő) vonatkozóan:

Személyhajó

Gyorsjáratú személyszállító vízi jármű

Gyorsjáratú teherhajó

Ömlesztett árut szállító hajó

Olajszállító tartályhajó

Vegyianyag-szállító tartályhajó

Gázszállító hajó

Mobil tengeri fúrótorony

Egyéb teherhajó

Ro-ro személyhajó (ro-ro személyszállító komphajó)

Ez az ideiglenes megfelelési bizonyítvány ...-ig érvényes

Kibocsátva: ...

(az okmány kibocsátásának helye)

Kibocsátás kelte: ...

(a dokumentumot kibocsátó, hivatalos felhatalmazással rendelkező tisztviselő aláírása)

(a kibocsátó hatóság bélyegzője vagy pecsétje)

IDEIGLENES BIZTONSÁGOS ÜZEMELTETÉSI BIZONYÍTVÁNY

(hivatalos pecsét) (állam)

Bizonyítvány száma

Kiállítva [a többszörösen módosított "ÉLETBIZTONSÁG A TENGEREN" TÁRGYÚ 1974. ÉVI NEMZETKÖZI EGYEZMÉNY, valamint] ( 21 ) a hajók biztonságos üzemeltetéséről szóló nemzetközi szabályzat Közösségen belüli végrehajtásáról szóló 336/2006/EK rendelet rendelkezései alapján

... kormánya felhatalmazásával

(az állam neve)

Kiállította: ...

(a felhatalmazott személy vagy szervezet neve)

A hajó neve: ...

Megkülönböztető száma vagy betűjele: ...

Lajstromozási kikötője: ...

Hajótípus ( 22 ): ...

BRT: ...

IMO-szám: ...

A társaság neve és címe: ...

(lásd a 336/2006/EK rendelet I. melléklete A. részének 1.1.2. pontját)

EZ A DOKUMENTUM IGAZOLJA, HOGY a hajó biztonságos üzemeltetési rendszere megfelel a 336/2006/EK rendelet I. melléklete A. része 14.4. pontja rendelkezéseinek, és hogy a társaság megfelelési bizonyítványa/ideiglenes megfelelési bizonyítványa ( 23 ) az adott hajóra lett kibocsátva.

Ez az ideiglenes biztonságos üzemeltetési bizonyítvány ...-ig érvényes, érvényessége a megfelelési bizonyítvány/ideiglenes megfelelési bizonyítvány (23) érvényességéhez kötött.

Kibocsátva: ...

(az okmány kibocsátásának helye)

Kibocsátás kelte: ...

(a dokumentumot kibocsátó, hivatalos felhatalmazással rendelkező tisztviselő aláírása)

(a kibocsátó hatóság bélyegzője vagy pecsétje)

Bizonyítvány száma

Az ideiglenes biztonságos üzemeltetési bizonyítvány érvényessége ...-ig meghosszabbítva.

A meghosszabbítás dátuma: ...

(a dokumentumot kibocsátó hivatalos felhatalmazással rendelkező tisztviselő aláírása)

(a kibocsátó hatóság bélyegzője vagy pecsétje)

( 1 ) HL C 302., 2004.12.7., 20. o.

( 2 ) Az Európai Parlament 2004. március 10-i véleménye (HL C 102. E, 2004.4.28., 565. o.), a Tanács 2005. július 18-i közös álláspontja (HL C 264. E, 2005.10.25., 28. o.) és az Európai Parlament 2005. december 13-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

( 3 ) HL L 320., 1995.12.30., 14. o. A legutóbb a 2099/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 324., 2002.11.29., 1. o.) módosított rendelet.

( 4 ) HL L 157., 1995.7.7., 1. o. A legutóbb a 2002/84/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 324., 2002.11.29., 53. o.) módosított irányelv.

( 5 ) HL L 319., 1994.12.12., 20. o. A legutóbb a 2002/84/EK irányelvvel módosított irányelv.

( 6 ) HL L 144., 1998.5.15., 1. o. A legutóbb a 2003/75/EK bizottsági irányelvvel (HL L 190., 2003.7.30., 6. o.) módosított irányelv.

( 7 ) HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

( 8 ) HL L 324., 2002.11.29., 1. o. A 415/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 68., 2004.3.6., 10. o.) módosított rendelet.

( 9 ) HL L 324., 2002.11.29., 1. o.

( 10 ) Lásd a biztonságos hajózás nemzetközi szabályzatának (ISM) a tengerészeti hatóságok általi végrehajtására vonatkozó felülvizsgált iránymutatásokat, amelyeket az IMO a A. 913 (22) határozatával fogadott el.

( 11 ) A hajótípus a következő hajótípusok közül választandó ki: személyhajó; gyorsjáratú személyszállító vízi jármű; gyorsjáratú teherhajó; ömlesztett árut szállító hajó; olajszállító tartályhajó; vegyianyag-szállító tartályhajó; gázszállító hajó; mobil tengeri fúrótorony; egyéb teherhajó.

( 12 ) A hajótípus a következő hajótípusok közül választandó ki: személyhajó; gyorsjáratú személyszállító vízi jármű; gyorsjáratú teherhajó; ömlesztett árut szállító hajó; olajszállító tartályhajó; vegyianyag-szállító tartályhajó; gázszállító hajó; mobil tengeri fúrótorony; egyéb teherhajó.

( 13 ) A nem kívánt rész törlendő.

( 14 ) A csak egy tagállam vizein közlekedő hajók esetében ez a rész elhagyható.

( 15 ) A csak egy tagállam vizein közlekedő hajók esetében ez a rész elhagyható.

( 16 ) A csak egy tagállam vizein közlekedő hajók esetében ez a rész elhagyható.

( 17 ) A hajótípus a következő hajótípusok közül választandó ki: személyhajó, gyorsjáratú személyszállító vízi jármű, gyorsjáratú teherhajó, ömlesztett árut szállító hajó, olajszállító tartályhajó, vegyianyag-szállító tartályhajó, gázszállító hajó, mobil tengeri fúrótorony, egyéb teherhajó, ro-ro személyszállító komphajó.

( 18 ) A csak egy tagállam vizein közlekedő hajók esetében ez a rész elhagyható.

( 19 ) Ha szükséges. Utalni kell az ISM-szabályzat 13.8. pontjára és a biztonságos hajózás nemzetközi szabályzatának (ISM-szabályzat) a közigazgatások általi végrehajtására vonatkozó iránymutatások 3.4.1. pontjára (A.913(22) határozat).

( 20 ) A csak egy tagállam vizein közlekedő hajók esetében ez a rész elhagyható.

( 21 ) A csak egy tagállam vizein közlekedő hajók esetében ez a rész elhagyható.

( 22 ) A hajótípus a következő hajótípusok közül választandó ki: személyhajó; gyorsjáratú személyszállító vízi jármű, gyorsjáratú teherhajó, ömlesztett árut szállító hajó, olajszállító tartályhajó, vegyianyag-szállító tartályhajó, gázszállító hajó, mobil tengeri fúrótorony, egyéb teherhajó, ro-ro személyszállító komphajó.

( 23 ) A nem kívánt rész törlendő.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32006R0336 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32006R0336&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02006R0336-20081211 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02006R0336-20081211&locale=hu

Tartalomjegyzék