32005D0681[1]

A Tanács 2005/681/IB határozata (2005. szeptember 20.) az Európai Rendőrakadémia (CEPOL) létrehozásáról és a 2000/820/IB határozat hatályon kívül helyezéséről

A TANÁCS 2005/681/IB HATÁROZATA

(2005. szeptember 20.)

az Európai Rendőrakadémia (CEPOL) létrehozásáról és a 2000/820/IB határozat hatályon kívül helyezéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Uniót létrehozó szerződésre és különösen annak 30. cikke (1) bekezdésének c) pontjára és 34. cikke (2) bekezdésének c) pontjára,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére ( 1 ),

(1)

Az Európai Tanács 1999. október 15-16-i tamperei ülésén megállapodott abban, hogy Európai Rendőrakadémiát (a továbbiakban: "CEPOL") kell létrehozni a rendőrség vezető beosztású tisztjeinek kiképzésére.

(2)

Az Európai Rendőrakadémiát 2000. december 22-i 2000/820/IB tanácsi határozat (a továbbiakban: "2000/820/IB határozat") ( 2 ) hozta létre.

(3)

Nyilvánvalóvá vált, hogy a CEPOL működése javulhatna, ha az Európai Unió általános költségvetéséből finanszíroznák, és ha az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételei a CEPOL titkárságának igazgatójára és személyzetére is vonatkoznának.

(4)

A Tanács 2005. február 24-i következtetéseiben a fent említett módosítások alkalmazására szólított fel, ami a 2000/820/IB határozat hatályon kívül helyezését, és a CEPOL-ra vonatkozó új tanácsi határozat elfogadását teszi szükségessé.

(5)

A CEPOL-nak továbbra is hálózatként kell működnie, amely a 2000/820/IB határozatban megfogalmazott általános elvekkel összhangban kapcsolatot létesít azon nemzeti oktatási intézmények között, amelyek feladatai magukban foglalják a tagállamok vezető beosztású rendőrtisztjeinek képzését.

(6)

A CEPOL-nak az éves munkatervben előírt céloknak megfelelően és a rendelkezésre álló források figyelembevételével fokozatosan kell végrehajtania feladatait.

(7)

Néhány technikai változtatás szükséges ahhoz, hogy a CEPOL struktúrája megfeleljen azoknak az eljárásoknak, amelyeket az Európai Unió általános költségvetése és az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételei keretében követni kell.

(8)

A többi rendelkezés nagymértékben a 2000/820/IB határozaton alapul.

(9)

A technikai változtatások közé tartozik azon rendelkezések módosítása, amelyek a harmadik államokkal létesített kapcsolatokra, az igazgatótanács működésére, az igazgató feladataira, a CEPOL titkárságának személyzetére, a pénzügyi követelményekre, a dokumentumokhoz való hozzáférésre, valamint az értékelésre vonatkoznak.

(10)

A folytonosság biztosítása érdekében különleges átmeneti rendelkezések szükségesek,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

I. FEJEZET

ALAPÍTÁS, JOGI SZEMÉLYISÉG ÉS SZÉKHELY

1. cikk

Alapítás

(1) Létrejön az Európai Rendőrakadémia (CEPOL). A CEPOL a 2000/820/IB határozat alapján létrehozott CEPOL jogutódjának tekintendő.

(2) A későbbi fejlemények sérelme nélkül a CEPOL hálózatként működik, amely kapcsolatot létesít a tagállami rendőrségek vezető beosztású tisztjei képzésére szolgáló nemzeti oktatási intézmények között, amelyek e célból szorosan együttműködnek.

(3) A CEPOL feladata az igazgatótanács által elhatározott programok és kezdeményezések végrehajtása.

2. cikk

Jogi személyiség

(1) A CEPOL jogi személyiséggel rendelkezik.

(2) A CEPOL minden tagállamban a nemzeti jog értelmében a jogi személyeknek biztosított legteljesebb szerződéskötési és jogképességgel rendelkezik. A CEPOL így különösen ingó és ingatlan vagyont szerezhet és idegeníthet el, továbbá bíróság előtt eljárhat.

(3) Az igazgató képviseli a CEPOL-t valamennyi jogi aktus és kötelezettség vonatkozásában.

3. cikk

Kiváltságok és mentességek

Az Európai Közösségek kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyvet alkalmazni kell a CEPOL igazgatójára, valamint - a tagállamok által kirendelt személyzet kivételével - a CEPOL titkárságának személyzetére.

4. cikk

Székhely

A CEPOL székhelye Budapest (Magyarország).

II. FEJEZET

ÁLTALÁNOS CÉLKITŰZÉS, KONKRÉT CÉLOK ÉS FELADATOK

5. cikk

Általános célkitűzés

A CEPOL célja, hogy a CEPOL egyes alkotóelemei együttműködésének optimalizálása révén segítséget nyújtson a tagállami rendőrségek vezető beosztású tisztjeinek képzéséhez. A CEPOL a bűnözés elleni küzdelem, a bűnmegelőzés, valamint a közrend és a közbiztonság fenntartása terén a tagállamok előtt álló fő problémák európai megközelítését támogatja és fejleszti, különösen e problémák határokon átnyúló vonatkozásai tekintetében.

6. cikk

Konkrét célok

A CEPOL céljai a következők:

1. a többi tagállam nemzeti rendőrségi rendszereiről és szervezeteiről és az Európai Unión belüli, határokon átnyúló rendőrségi együttműködésről szóló ismeretek elmélyítése;

2. a nemzetközi és az uniós jogi okmányokról szóló ismeretek javítása, különös tekintettel az alábbi területeken:

a) az Európai Unió intézményei, működésük és szerepük, az Európai Unió döntéshozatali mechanizmusai és jogi eszközei, különös tekintettel ezeknek a bűnüldözési együttműködés területén kifejtett hatásaira;

b) az Europol céljai, felépítése és működése, illetve az Europol és a tagállamok megfelelő bűnüldöző szolgálatai közötti, a szervezett bűnözés elleni küzdelem terén való együttműködés maximalizálásának lehetőségei;

c) az Eurojust céljai, felépítése és működése;

3. megfelelő képzés biztosítása a demokratikus jogok tiszteletben tartásáról és különösen a védelem jogairól.

7. cikk

Feladatok

Ezeknek a céloknak a megvalósítása érdekében a CEPOL különösen az alábbi tevékenységeket végezheti:

a) közös szabályokon alapuló tanfolyamok a rendőrség vezető beosztású tisztjei számára;

b) részvétel a rendőri középvezetők, a végrehajtást közvetlenül irányító rendőri vezetők és rendőri végrehajtó állomány képzésére irányuló összehangolt programok előkészítésében, tekintettel az európai rendőrségek közötti, határokon átnyúló együttműködésre, a megfelelő, magasabb szintű képzési programok összeállításának elősegítése, továbbá az oktatók képzésének kidolgozása és biztosítása;

c) a határokon átnyúló bűnözés, különösen a szervezett bűnözés leküzdésében kulcsszerepet játszó rendőrtisztek speciális képzése;

d) a legjobb gyakorlat és a kutatási eredmények terjesztése;

e) képzés kidolgozása és biztosítása az Európai Unió rendőrségeinek a nem katonai jellegű válságkezelésben való részvételre való felkészítéséhez;

f) képzési program kidolgozása és biztosítása a tagjelölt országok rendőrhatóságai részére, ideértve a kulcsszerepet betöltő rendőrtisztek képzését;

g) a rendőrtisztek képzési céllal történő cseréjének és kirendelésének megkönnyítése;

h) a CEPOL feladatainak végrehajtását támogató elektronikus hálózat kifejlesztése, a szükséges biztonsági intézkedések beiktatásával;

i) a szükséges nyelvtudás megszerzésének lehetővé tétele a tagállamok vezető beosztású rendőrtisztviselői számára.

8. cikk

Együttműködés más szervekkel

(1) A CEPOL a bűnüldözés területén, illetve más, kapcsolódó területeken együttműködhet az Európai Unió megfelelő szerveivel és a megfelelő európai oktatási intézményekkel.

(2) A CEPOL együttműködhet a nem európai uniós tagállamok, különös tekintettel a tagjelölt országok, illetve Izland, Norvégia és Svájc nemzeti oktatási intézményeivel.

(3) Az igazgatótanács felhatalmazhatja a CEPOL igazgatóját, hogy az (1) és (2) bekezdésben említett bármely szervvel együttműködési megállapodásokra vonatkozó tárgyalásokat folytasson.

Az ilyen együttműködési megállapodásokat kizárólag az igazgatótanács engedélyével lehet megkötni. A nem európai uniós tagállamok intézményeivel való együttműködési megállapodásokat kizárólag a Tanács jóváhagyását követően lehet megkötni.

(4) A CEPOL munkaprogramjának elfogadására vonatkozó szabályok sérelme nélkül a CEPOL figyelembe veheti az Europol és/vagy az EU-tagállamok rendőrségi vezetőinek munkacsoportja által készített ajánlásokat.

III. FEJEZET

SZERVEK, SZEMÉLYZET ÉS KAPCSOLATTARTÓK

9. cikk

Szervek

A CEPOL szervei:

1. Az igazgatótanács.

2. A CEPOL titkárságát vezető igazgató.

10. cikk

Az igazgatótanács

(1) Az igazgatótanács tagállamonként egy küldöttségből áll. Minden küldöttség egy szavazattal rendelkezik.

(2) Az igazgatótanács tagjai lehetőleg a nemzeti oktatási intézmények igazgatói. Amennyiben egy tagállamban több ilyen igazgató van, együtt alkotnak egy küldöttséget. Az igazgatótanács elnöke annak a tagállamnak a képviselője, amely az Európai Unió Tanácsa elnökségét tölti be.

(3) A Bizottságnak, az Európai Unió Tanácsa Főtitkárságának és az Europolnak a képviselőit szavazati joggal nem rendelkező megfigyelőként hívják meg az ülésekre.

(4) Az igazgatótanács tagjait szakértők segíthetik.

(5) A CEPOL igazgatója szavazati jog nélkül vesz részt az igazgatótanács ülésein.

(6) Az igazgatótanács évente legalább kétszer ülésezik.

(7) E határozat egyéb rendelkezése hiányában az igazgatótanács tagjainak kétharmados többségével határoz.

(8) Az igazgatótanács megállapítja az eljárási szabályzatot.

(9) Az igazgatótanács elfogadja az alábbiakat:

a) közös tanterv, képzési egységek, tanulási módszerek, illetve bármely más, oktatási és taneszköz;

b) az igazgató kinevezéséről szóló határozat;

c) a Bizottság számára benyújtandó költségvetés-tervezet, egyhangúlag elfogadva;

d) a Bizottsággal folyatott konzultációt követően a Tanács számára jóváhagyásra benyújtandó munkaprogram;

e) a Bizottság és a Tanács számára benyújtandó éves jelentés és a CEPOL ötéves jelentése, melyekről a Tanács tudomást vesz és jóváhagyja azokat;

f) az igazgató javaslata alapján és a Bizottság hozzájárulásával készült, a CEPOL személyzetére vonatkozó végrehajtási szabályok.

(10) Az igazgatótanács - szigorúan szükséges esetekben - úgy határozhat, hogy munkacsoportokat hoz létre, amelyek ajánlásokat készíthetnek, stratégiákat, képzési módszereket és eszközöket dolgozhatnak ki és javasolhatnak, illetve az igazgatótanács által szükségesnek ítélt tanácsadói feladatokat láthatnak el. Az igazgatótanács állapítja meg a munkacsoportok létrehozására és működésére vonatkozó szabályokat.

(11) Az igazgatótanács az igazgató tekintetében a 12. cikk (3) bekezdésében meghatározott jogkörét gyakorolja.

(12) A (9) bekezdés d) és e) pontjának sérelme nélkül a munkaprogramot, a CEPOL tevékenységéről szóló éves jelentést, valamint a CEPOL ötéves jelentését tájékoztatás céljából továbbítják az Európai Parlament és a Bizottság számára, és nyilvánosságra hozzák azokat.

11. cikk

Az igazgató

(1) Az igazgatót egy legalább három jelöltet tartalmazó, felvételi bizottság által beterjesztett listáról az igazgatótanács nevezi ki négyéves időszakra, amely egyszer meghosszabbítható.

Az igazgatótanács megállapítja a jelöltek kiválasztására vonatkozó szabályokat. Ezeket a szabályokat hatálybalépésük előtt a Tanácsnak jóvá kell hagynia.

(2) Az igazgatótanács határozhat az igazgató hivatali idejének meghosszabbításáról.

(3) Az igazgatótanács felmentheti az igazgatót hivatalából.

(4) Az igazgató a CEPOL napi tevékenységének irányításáért felel. Támogatja továbbá az igazgatótanács munkáját. Az igazgató:

a) a személyzet tekintetében gyakorolja a 12. cikk (3) bekezdésében meghatározott jogkörét;

b) megtesz minden szükséges intézkedést, beleértve a belső adminisztratív utasítások elfogadását és a közlemények közzétételét is, annak érdekében, hogy a CEPOL e határozat rendelkezéseinek megfelelően működjön;

c) elkészíti az előzetes költségvetés-tervezetet, az előzetes éves jelentést, valamint az igazgatótanácsnak benyújtandó munkaprogram előzetes tervezetét;

d) végrehajtja a költségvetést;

e) kapcsolatot tart fenn a tagállamok megfelelő szolgálataival;

f) koordinálja a munkaprogram végrehajtását;

g) elvégzi azokat az egyéb feladatokat, amelyekkel az igazgatótanács megbízza.

(5) Az igazgató tevékenységéért az igazgatótanácsnak tartozik felelősséggel.

(6) A Tanács kérésére az igazgató beszámol tevékenységéről. Ezt az Európai Parlament kérésére is megteheti.

(7) Az igazgató tárgyalást folytat a fogadó tagállam kormányával a székhelyről szóló megállapodásról, amelyet az igazgatótanács elé terjeszt.

12. cikk

A CEPOL titkársága

A CEPOL titkársága a CEPOL működéséhez, valamint az éves program - és adott esetben további programok és kezdeményezések - végrehajtásához szükséges adminisztratív feladatokban segít.

13. cikk

A CEPOL titkárságának személyzete

(1) A CEPOL igazgatójára, valamint a CEPOL titkárságának e határozat hatálybalépését követően felvett személyzetére az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételei, illetve az említett személyzeti szabályzat és alkalmazási feltételek használatára vonatkozó, az Európai Közösségek intézményei által közösen elfogadott szabályok vonatkoznak.

(2) Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzatáról, egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételeiről, valamint a Bizottság tisztviselőire ideiglenesen alkalmazandó különleges intézkedések bevezetéséről szóló, 1968. február 29-i 259/68/EGK, Euratom, ESZAK rendelet ( 3 ) végrehajtása során a CEPOL az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzatának 1a. cikke (2) bekezdése szerinti ügynökség.

(3) A személyzeti szabályzat által a kinevezésre jogosult hatóságra ruházott jogkört, valamint az egyéb alkalmazottak alkalmazási feltételei által a szerződéskötésre jogosult hatóságra ruházott jogkört - e határozat 10. cikkének (11) bekezdésével, valamint 11. cikke (4) bekezdésének a) pontjával összhangban - a CEPOL titkárságának személyzetére vonatkozóan a CEPOL gyakorolja.

(4) A CEPOL titkárságának személyzete az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata értelmében valamely intézmény által kirendelt tisztviselőkből, a tagállamok által kirendelt szakértőkből, illetve a CEPOL feladatainak ellátása függvényében a CEPOL által felvett egyéb alkalmazottakból áll, akik mindannyian ideiglenes alkalmazásban állnak.

(5) A nemzeti szakértőknek a tagállamokból a CEPOL titkárságához való kiküldése a Tanács Főtitkárságához kiküldött nemzeti szakértőkre és nemzeti katonai állományra vonatkozó szabályokról szóló, 2003. június 16-i 2003/479/EK tanácsi határozatnak ( 4 ) megfelelően történik, amelyet analógia útján kell alkalmazni.

14. cikk

Kapcsolattartók

A CEPOL nemzeti kapcsolattartó pontjai valamennyi tagállamban létrehozhatók. A tagállamok ezen kapcsolattartók saját belátásuk szerinti megszervezéséhez való jogának sérelme nélkül, a kapcsolattartói feladatot lehetőleg a tagállamok igazgatótanácsi küldöttségeinek kell ellátniuk. A nemzeti kapcsolattartó biztosítja a CEPOL és az oktatási intézmények közötti hatékony együttműködést.

IV. FEJEZET

PÉNZÜGYI SZABÁLYOK

15. cikk

Költségvetés

(1) A CEPOL bevétele az egyéb bevételek sérelme nélkül a Közösségtől kapott - az Európai Unió általános költségvetésének a Bizottságra vonatkozó szakaszában szereplő - támogatásból áll.

(2) A CEPOL kiadásai tartalmazzák a személyzeti, az adminisztratív, az infrastrukturális és a működési költségeket.

(3) Az igazgató előirányzatot készít a CEPOL következő pénzügyi évre vonatkozó bevételeiről és kiadásairól, amelyet egy előzetes létszámtervvel együtt továbbít az igazgatótanácsnak.

(4) A bevételeknek és kiadásoknak egyensúlyban kell lenniük.

(5) Az igazgatótanács előirányzattervet készít, beleértve az előzetes munkaprogrammal kísért előzetes létszámtervet, amelyet minden év március 31-ig továbbít a Bizottságnak. Ha a Bizottság ellenvetéssel él az előirányzattervet illetően, az előirányzatterv kézhez vételétől számított harminc napon belül konzultációt folytat az igazgatótanáccsal.

(6) Az előirányzatot a Bizottság - az Európai Unió előzetes költségvetési tervezetével együtt - megküldi az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak (a továbbiakban: "költségvetési hatóság").

(7) Az előirányzat alapján a Bizottság a létszámtervhez általa szükségesnek tartott összegeket, valamint az általános költségvetés terhére juttatott támogatási összeget felveszi az Európai Unió általános költségvetésének előzetes tervezetébe, amelyet a Szerződés 272. cikkének megfelelően beterjeszt a költségvetési hatóság elé.

(8) A költségvetési hatóság engedélyezi a CEPOL-nak juttatandó támogatási előirányzatokat. A CEPOL létszámtervét a költségvetési hatóság fogadja el.

(9) Az igazgatótanács elfogadja a CEPOL költségvetését és létszámtervét. A költségvetés és a létszámterv az Európai Unió általános költségvetésének végleges elfogadását követően válik véglegessé; adott esetben ennek megfelelően értelemszerűen módosítandók.

(10) A költségvetés bármely - beleértve a létszámtervet érintő - módosításának az (5)-(9) bekezdésben meghatározott eljárás alapján kell történnie.

(11) Az igazgatótanács a lehető leghamarabb értesíti a költségvetési hatóságot az olyan projektek megvalósítására irányuló szándékáról, amelyek jelentős pénzügyi hatást gyakorolhatnak a költségvetés finanszírozására és különösen az olyan, ingatlannal kapcsolatos projektekről, mint például az épületek bérbevétele vagy megvásárlása. Erről tájékoztatja a Bizottságot.

(12) Ha a költségvetési hatóság valamely ága jelzi véleményezési szándékát, akkor véleményét a projektről szóló értesítést követő hat héten belül megküldi az igazgatótanácsnak.

16. cikk

A költségvetés végrehajtása és ellenőrzése

(1) Az igazgató végrehajtja a CEPOL költségvetését.

(2) A CEPOL számvitelért felelős tisztviselője az előzetes beszámolót és az arra a pénzügyi évre vonatkozó költségvetési és pénzgazdálkodásról szóló jelentést legkésőbb minden pénzügyi évet követő március 1-ig átadja a Bizottság számvitelért felelős tisztviselőjének. A Bizottság számvitelért felelős tisztviselője konszolidálja az intézmények és a decentralizált szervek előzetes beszámolóit az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom rendelet 128. cikke szerint ( 5 ).

(3) Legkésőbb a pénzügyi évet követő március 31-ig a Bizottság számvitelért felelős tisztviselője a CEPOL előzetes beszámolóját és az arra a pénzügyi évre vonatkozó költségvetési és pénzgazdálkodásról szóló jelentését megküldi a Számvevőszéknek. Az arra a pénzügyi évre vonatkozó költségvetési és pénzgazdálkodásról szóló jelentést az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak is továbbítani kell.

(4) A költségvetési rendelet 129. cikke alapján, a CEPOL előzetes beszámolójára vonatkozó számvevőszéki észrevételek kézhezvételét követően az igazgató saját felelősségi körében elkészíti a CEPOL végleges elszámolását, és azt véleményezésre benyújtja az igazgatótanács elé.

(5) Az igazgatótanács véleményt nyilvánít a CEPOL végleges elszámolásáról.

(6) Legkésőbb a következő év július 1-jéig az igazgató elküldi a végleges elszámolást és az igazgatótanács véleményét a Bizottságnak, a Számvevőszéknek, az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

(7) A végleges elszámolást közzé kell tenni.

(8) A Számvevőszék észrevételeire az igazgató legkésőbb szeptember 30-ig megküldi válaszát a Számvevőszéknek. Ezt a válaszát megküldi az igazgatótanácsnak is.

(9) A Tanács ajánlására az Európai Parlament n + 2. év április 30-a előtt mentesíti a CEPOL igazgatóját az n. évre vonatkozó költségvetés végrehajtására vonatkozó felelősség alól.

17. cikk

Pénzügyi rendelkezések

Az igazgatótanács a Bizottsággal folytatott konzultációt követően egyhangúlag elfogadja a CEPOL-ra vonatkozó pénzügyi szabályokat. E szabályok nem térhetnek el az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. december 23-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendelettől ( 6 ), hacsak az ilyen eltérést kifejezetten nem teszi szükségessé a CEPOL működése, és a Bizottság ahhoz előzetes hozzájárulását adta. A költségvetési hatóságot értesíteni kell az ilyen eltérésekről.

18. cikk

A csalás elleni küzdelem

(1) A csalások, a korrupció és egyéb törvénytelen tevékenységek leküzdése érdekében az Európai Csaláselleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott vizsgálatokra vonatkozó, 1999. május 25-i 1073/1999/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet ( 7 ) korlátozások nélkül alkalmazni kell.

(2) A CEPOL csatlakozik az Európai Csaláselleni Hivatal (OLAF) belső vizsgálatairól szóló, 1999. május 25-i intézményközi megállapodáshoz, és haladéktalanul kibocsátja a CEPOL igazgatójára, valamint a CEPOL titkárságának személyzetére vonatkozó megfelelő rendelkezéseket.

(3) A finanszírozásra vonatkozó döntések és a végrehajtási megállapodások, valamint az ezekből eredő jogi eszközök kifejezetten rendelkeznek arról, hogy a Számvevőszék és az OLAF szükség esetén helyszíni ellenőrzéseket folytathat azoknál, akik a CEPOL-tól pénzügyi támogatást kaptak, és azoknál a megbízottaknál, akik azt kiutalták.

V. FEJEZET

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

19. cikk

Nyelvek

A CEPOL-ra az Európai Gazdasági Közösség által használt nyelvek meghatározásáról szóló, 1958. április 15-i első rendelet ( 8 ) rendelkezései vonatkoznak. A 10. cikk (9) bekezdésének e) pontjában említett, a Tanácsnak szóló éves jelentést az Unió intézményeinek hivatalos nyelvein kell elkészíteni.

20. cikk

A dokumentumokhoz való hozzáférés

Az igazgatótanács az igazgató javaslata alapján, legkésőbb hat hónappal e határozat hatályba lépését követően elfogadja a CEPOL dokumentumaihoz való hozzáférésre vonatkozó szabályokat, figyelembe véve a nyilvánosságnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz történő hozzáféréséről szóló, 2001. május 30-i 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben ( 9 ) foglalt elveket és korlátozásokat.

21. cikk

Értékelés

(1) E határozat hatályba lépését követő öt éven belül, ezt követően pedig ötévente az igazgatótanács megbízást ad e határozat végrehajtásának, illetve a CEPOL tevékenységének független, külső értékelésére.

(2) Valamennyi értékelésnek ki kell térnie e határozat hatásának, a CEPOL tevékenysége és munkamódszere hasznosságának, jelentőségének, eredményességének és hatékonyságának, értékelésére.

(3) Az igazgatótanács megkapja az értékelést, és ajánlásokat készít a Bizottság számára a CEPOL struktúrájára és munkamódszereire vonatkozóan. Az értékelés eredményei és az ajánlások is az ötéves jelentés részét képezik, amelyet a 10. cikk (9) bekezdésének e) pontjával összhangban kell elkészíteni.

21a. cikk

Felülvizsgálat

2015. november 30-ig a Bizottság jelentést nyújt be e határozat eredményességéről, figyelemmel arra, hogy biztosítani kell a CEPOL önálló uniós ügynökségi jogállását. A Bizottság - alapos költség-haszon elemzést és hatásvizsgálatot követően - indokolt esetben, az e határozat módosítására irányuló jogalkotási javaslatot csatol a jelentéshez.

22. cikk

A Tanács határozatai

Amikor a Tanács a 8. cikk (3) bekezdés, 10. cikk (9) bekezdésének d) és e) pontja, a 11. cikk (1) bekezdése, valamint a 16. cikk (9) bekezdése szerint jár el, tagjai minősített többséggel határoznak.

VI. FEJEZET

ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

23. cikk

Általános jogutódlás

(1) Az e határozattal létrehozott CEPOL az általános jogutód valamennyi, a 2000/820/IB határozattal létrehozott CEPOL által kötött szerződés, az általa vállalt felelősség, és a megszerzett ingatlanok tekintetében.

(2) A 11. cikk (7) bekezdésének sérelme nélkül, a 2000/820/IB határozat 4. cikkének (1) bekezdése alapján megkötött, székhelyről szóló megállapodás az e határozattal létrehozott CEPOL számára mindaddig hatályban marad, amíg hatályon kívül nem helyezik.

24. cikk

Az igazgató és a személyzet

(1) A 2000/820/IB határozat 4. cikkének (2) bekezdése alapján kinevezett igazgató hivatali ideje fennmaradó részére igazgató az e határozat 11. cikke értelmében.

(2) Ha az igazgató nem kíván vagy nem képes az (1) bekezdésnek megfelelően eljárni, az igazgatótanács ideiglenes igazgatót nevez ki legfeljebb tizennyolc hónapos időszakra, az e határozat 11. cikkének (1) bekezdésében előírt kinevezési eljárás lefolytatásáig.

(3) Az e határozat elfogadását megelőzően megkötött munkaszerződéseket tiszteletben kell tartani.

(4) A 2000/820/IB határozat alapján létrehozott CEPOL-hoz kihelyezett nemzeti szakértők jogosultak kiküldetésük folytatására a CEPOL-nál, e határozat 13. cikkének (5) bekezdésében említett szabályokkal összhangban.

25. cikk

Költségvetés

(1) A 2000/820/IB határozat 5. cikkének (3) bekezdése alapján a költségvetésre vonatkozóan létrehozott mentesítési eljárást a 2000/820/IB határozat 5. cikkének (3) bekezdése alapján elfogadott pénzügyi szabályzattal összhangban kell végrehajtani.

(2) A CEPOL által a 2000/820/IB határozat 5. cikkének (3) bekezdése alapján elfogadott pénzügyi szabályzattal összhangban, az e határozat hatályba lépése előtt tett kötelezettségvállalásokból származó minden olyan kiadást, amely a hatályba lépésig nem került kifizetésre, e határozatnak megfelelően a CEPOL költségvetéséből kell fedezni.

(3) E határozat hatályba lépését követő kilenc hónapos időszak lejárta előtt az igazgatótanács egyhangúlag megállapítja a (2) bekezdésben említett kiadásokat fedező összeget. A megfelelő összeget, melyet 2000/820/IB határozat 5. cikkének (3) bekezdése alapján jóváhagyott költségvetés felhalmozott többletéből finanszíroznak, átviszik az ezen határozat által megállapított 2006-os költségvetésbe, és az célhoz kötött bevételt képez a fenti kiadások fedezésére.

Amennyiben a többlet nem elegendő a (2) bekezdésben említett kiadások fedezésére, a szükséges finanszírozást a tagállamok biztosítják a 2000/820/IB határozat alapján.

(4) A 2000/820/IB határozat 5. cikkének (3) bekezdése alapján jóváhagyott költségvetés többletének fennmaradó részét visszafizetik a tagállamoknak. Az egyes tagállamoknak fizetendő összegeket a CEPOL költségvetésébe fizetett, a 2000/820/IB határozat 5. cikkének (2) bekezdése alapján megállapított éves tagállami hozzájárulások alapján kell kiszámolni.

Az előbbiekben említett fennmaradó részt a (3) bekezdésben említett összeg megállapítását és a 2000/820/IB határozat 5. cikkének (3) bekezdése alapján jóváhagyott, költségvetésre vonatkozó mentesítési eljárás lezárását követő három hónapon belül kell visszafizetni a tagállamoknak.

(5) A CEPOL folytatja azoknak a Közösség által finanszírozott projekteknek a végrehajtását, amelyekben a 2000/820/IB határozat alapján létrehozott CEPOL részt vesz, beleértve a CARDS és a MEDA program keretében elfogadott projekteket.

26. cikk

Munkaprogram és éves jelentés

(1) A 2000/820/IB határozat 3. cikke alapján elfogadott továbbképzési program a 10. cikk (9) bekezdésének d) pontjában említett munkaprogramnak minősül, az e határozat rendelkezéseivel összhangban elfogadott módosításokra is figyelemmel.

(2) A CEPOL 2005. évi tevékenységéről szóló éves jelentést a 2000/820/IB határozat 3. cikkében előírt eljárással összhangban kell elkészíteni.

27. cikk

Intézményi rendelkezések

(1) E határozat átmeneti rendelkezéseinek végrehajtása céljából a határozat 10. cikke alapján létrehozott igazgatótanács helyettesíti a 2000/820/IB határozat alapján létrehozott igazgatótanácsot.

(2) E határozat 28. cikkétől eltérve a 2000/820/IB határozat megfelelő rendelkezései, valamint az ezek végrehajtásához elfogadott szabályok és rendelkezések az e határozat átmeneti rendelkezéseinek végrehajtása céljából hatályban maradnak.

28. cikk

A hatálybalépést megelőzően előkészítendő intézkedések

A 2000/820/IB határozat alapján létrehozott igazgatótanács, valamint az ugyanezen határozat alapján kinevezett igazgató előkészíti az alább felsorolt jogi eszközök elfogadását:

a) az igazgatótanácsnak a 10. cikk (8) bekezdésében említett eljárási szabályzata;

b) a CEPOL személyzetére vonatkozó, a 10. cikk (9) bekezdésének f) pontjában említett végrehajtási szabályok;

c) a pályázók kiválasztására vonatkozó, a 11. cikk (1) bekezdésében említett szabályok;

d) a 11. cikk (4) bekezdésének b) pontjában említett intézkedések;

e) a CEPOL-ra vonatkozó, a 17. cikkben említett pénzügyi szabályok;

f) a 18. cikk (2) bekezdésében előírt intézkedések;

g) a CEPOL dokumentumaihoz való hozzáférésre vonatkozó, a 20. cikkben említett szabályok.

VII. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

29. cikk

Hatályon kívül helyezés

E határozat VI. fejezetének sérelme nélkül a 2000/820/IB határozat hatályát veszti.

30. cikk

Hatálybalépés

Ez a határozat 2006. január 1-jén lép hatályba. A 28. cikk azonban e határozatnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő naptól alkalmazandó.

31. cikk

Kihirdetés

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

( 1 ) A 2005. április 12-én kibocsátott vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

( 2 ) HL L 336., 2000.12.30., 1. o. A legutóbb a 2004/567/IB határozattal (HL L 251., 2004.7.27., 20. o.) módosított határozat.

( 3 ) HL L 56., 1968.3.4., 1. o. A legutóbb a 723/2004/EK, Euratom rendelettel (HL L 124., 2004.4.27., 1. o.) módosított rendelet.

( 4 ) HL L 160., 2003.6.28., 72. o. A legutóbb a 2004/240/EK határozattal (HL L 74., 2004.3.12., 17. o.) módosított határozat.

( 5 ) HL L 248., 2002.9.16., 1. o.

( 6 ) HL L 357., 2002.12.31., 72. o.

( 7 ) HL L 136., 1999.5.31., 1. o.

( 8 ) HL 17., 1958.10.6., 358/58. o. A legutóbb a 2003-as csatlakozási okmánnyal módosított rendelet.

( 9 ) HL L 145., 2001.5.31., 43. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32005D0681 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32005D0681&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02005D0681-20140901 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02005D0681-20140901&locale=hu