Tippek

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

Bővebben

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

Bővebben

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

Bővebben

32015R0003[1]

A Bizottság (EU) 2015/3 felhatalmazáson alapuló rendelete ( 2014. szeptember 30. ) az 1060/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a strukturált pénzügyi eszközök közzétételi követelményeire vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről EGT-vonatkozású szöveg

A BIZOTTSÁG (EU) 2015/3 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2014. szeptember 30.)

az 1060/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a strukturált pénzügyi eszközök közzétételi követelményeire vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a hitelminősítő intézetekről szóló, 2009. szeptember 16-i 1060/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 8b. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1) Az 1060/2009/EK rendelet 8b. cikkével összhangban a befektetőknek megfelelő információkat kell kapniuk alapul szolgáló eszközeik minőségéről és teljesítményéről annak érdekében, hogy a strukturált pénzügyi eszközök hitelképességét megalapozottan tudják felmérni. Ezzel a befektetők kevésbé függenének a hitelminősítő intézetektől, ami elősegítené a megbízás nélküli hitelminősítések kibocsátását.

(2) E rendelet az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) 4. cikkének (61) pontjában hivatkozott értékpapírosítási ügyletből vagy rendszerből származó valamennyi pénzügyi és egyéb eszközre alkalmazandó, feltéve, hogy a kibocsátó, a kezdeményező vagy a szponzor az Európai Unióban letelepedett szervezet és bejegyzett székhelye az Európai Unióban van. Ezért ez a rendelet csak az olyan ügyletből vagy rendszerből származó pénzügyi vagy más eszközökre vonatkozik, amelynél a kitettséggel vagy a kitettséghalmazzal kapcsolatos hitelkockázatot több ügyletrészsorozatba sorolják, és amely a rendelet szóban forgó cikkében említett tulajdonságokkal rendelkezik. Ezért az említett rendelettel összhangban az a kitettség, amelyik közvetlen fizetési kötelezettséget keletkeztet egy tárgyi eszközöket finanszírozó vagy működtető ügylet vagy rendszer tekintetében, nem tekinthető értékpapírosítással szembeni kitettségnek akkor sem, ha az ügyletnek vagy a rendszernek más besorolású fizetési kötelezettségei vannak.

(3) E rendelet hatályát nem célszerű kizárólag értékpapírnak minősülő strukturált pénzügyi eszközök kibocsátására korlátozni. Az értékpapírosítási ügyletből vagy rendszerből származó más pénzügyi és egyéb eszközöket, így például a pénzpiaci eszközöket is célszerű bevonni, beleértve az eszközfedezetű kereskedelmiértékpapír-programokat. Ezenkívül e rendelet hatályát célszerű kiterjeszteni az Unióban nyilvántartásba vett hitelminősítő intézet minősítésével vagy azzal nem rendelkező strukturált pénzügyi eszközökre is. A magán- és a kétoldalú ügyleteket is indokolt e rendelet hatálya alá vonni, továbbá azokat is, amelyek nem nyilvános kibocsátások, illetve amelyekkel nem szabályozott piacon kereskednek.

(4) E rendelet egységesített közzétételi táblákat tartalmaz számos eszközosztály-kategória tekintetében. E rendelet hatályának sérelme nélkül, és addig, amíg az ESMA ki nem dolgozta, a Bizottság pedig jóvá nem hagyta az adatszolgáltatási kötelezettségeket, az egységesített közzétételi táblák és az e rendelet szerinti adatszolgáltatási kötelezettségek kizárólag azokra a strukturált pénzügyi eszközökre vonatkoznak, amelyeket az e rendeletben meghatározott alapul szolgáló eszközosztály-kategóriák jegyzékében szereplő alapul szolgáló eszközök fedeznek, és amelyek ezenkívül nem magán- vagy bilaterális jellegűek.

(5) Az e rendeletben foglaltak teljesítésekor a kibocsátónak, a kezdeményezőnek és a szponzornak meg kell felelnie az információforrás bizalmasságának védelméről és a személyes adatok feldolgozásáról szóló nemzeti és uniós jogszabályoknak, e jogszabályok esetleges megsértését elkerülendő.

(6) A kibocsátó, a kezdeményező és a szponzor kijelölhet egy szervezetet arra a feladatra, hogy eljuttassa az információkat az ESMA által az 1060/2009/EK rendelet 8b. cikke (4) bekezdésének megfelelően kialakítandó honlapra ("strukturált pénzügyi eszközök weboldala"). Az adatszolgáltatási kötelezettség kiszervezhető egy másik szervezetnek, például egy állománykezelőnek. Ennek azonban a kibocsátó, a kezdeményező és a szponzor e rendelet szerinti kötelezettségének sérelme nélkül kell történnie.

(7) Az adatszolgáltatásra vonatkozó technikai utasításokat, többek között a kibocsátók, a kezdeményezők és a szponzorok által benyújtandó fájlok továbbítására vagy formátumára vonatkozó utasításokat az ESMA-nak kell megadnia weboldalán. Az ESMA-nak kellő időben, az e rendeletben meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségek alkalmazásának időpontját megelőzően kell közölnie ezeket az adatszolgáltatásra vonatkozó technikai utasításokat annak érdekében, hogy a kibocsátónak, a kezdeményezőnek, a szponzornak és más érintett félnek elegendő idő álljon rendelkezésére ahhoz, hogy - az ESMA technikai utasításait követve - megfelelő rendszereket és eljárásokat dolgozzon ki.

(8) Az e rendelet értelmében szolgáltatandó információkat egységesített formátumban kell összeállítani, hogy az adatok automatikusan feldolgozhatók legyenek a strukturált pénzügyi eszközök weboldalán. Továbbá olyan formátumban kell közzétenni őket, amely akadálytalan hozzáférést tesz lehetővé a strukturált pénzügyi eszközök weboldalát használóknak. Az ESMA-nak kell biztosítania, hogy az ágazat illetékes hatóságai az 1060/2009/EK rendeletben hozzájuk rendelt feladatok elvégzése céljából hozzáférjenek a strukturált pénzügyi eszközök weboldalához.

(9) E rendeletnek az ESMA által az 1095/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 10. cikkének (3) megfelelően a Bizottsághoz benyújtott szabályozástechnikai standardtervezet képezi az alapját.

(10) Az ESMA nyilvános konzultációt tartott az e rendelet alapját képező szabályozástechnikai standardtervezetről, elemezte a kapcsolódó lehetséges költségeket és hasznokat, és véleményezésre kérte fel az 1095/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 37. cikke értelmében létrehozott értékpapír-piaci érdekképviseleti csoportot.

(11) Ésszerű időt kell hagyni, hogy a strukturált pénzügyi eszközök Unióban letelepedett kibocsátói, kezdeményezői és szponzorai igazodjanak ehhez a rendelethez és megtegyék a szükséges lépéseket, hogy megfeleljenek az abban foglaltaknak, továbbá, hogy az ESMA kialakítsa a strukturált pénzügyi eszközök weboldalát, amelyen az e rendeletben előírt közzétételre sor kerül. Ezért ezt a rendeletet 2017. január 1-jétől kell alkalmazni. Az ESMA-nak azonban kellő időben, az e rendelet alkalmazásának időpontját megelőzően kell közölnie a szükséges, adatszolgáltatásra vonatkozó technikai utasításokat. Erre annak érdekében van szükség, hogy az Unióban letelepedett kibocsátóknak, kezdeményezőknek és szponzoroknak elegendő idő álljon rendelkezésükre ahhoz, hogy az említett technikai utasításokat követve megfelelő rendszereket és eljárásokat dolgozzanak ki, amelyekkel biztosítani lehet a teljes körű és pontos adatszolgáltatást és figyelembe lehet venni az Unió pénzügyi piacainak további fejleményeit,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Hatály

E rendelet azokra a strukturált pénzügyi eszközökre vonatkozik, amelyek kibocsátója, kezdeményezője vagy szponzora az Unióban letelepedett szervezet, és amelyeket e rendelet hatálybalépésének időpontját követően bocsátottak ki.

2. cikk

Az adatszolgáltató szervezet

(1) A strukturált pénzügyi eszközök kibocsátója, kezdeményezője vagy szponzora kijelölhet egy vagy több szervezetet arra a feladatra, hogy az e rendelet 3. és 4. cikkében, valamint 5. cikke (3) bekezdésében előírt információkat közzétegye az 1060/2009/EK rendelet 8b. cikkének (4) bekezdésében említett weboldalon ("strukturált pénzügyi eszközök weboldala"). Ezek a szervezetek e rendelet 4-7. cikkének megfelelően közzéteszik az előírt információkat a strukturált pénzügyi eszközök weboldalán.

(2) Ha a strukturált pénzügyi eszköz kibocsátója, kezdeményezője vagy szponzora az (1) bekezdésben említett szervezetet vagy szervezeteket jelöl ki, indokolatlan késedelem nélkül értesíti az ESMA-t az említett bekezdésnek megfelelően kijelölt bármely szervezetről. A szervezet vagy szervezetek kijelölése nem sérti a kibocsátónak, a kezdeményezőnek vagy a szponzornak azt a kötelezettségét, hogy megfeleljen az 1060/2009/EK rendelet 8b. cikkében foglaltaknak.

3. cikk

Az adatszolgáltatás körébe tartozó adatok

Ha a strukturált pénzügyi eszközt a 4. cikkben említett alapul szolgáló eszközök valamelyike fedezi, az adatszolgáltató az alábbi információkat adja meg a strukturált pénzügyi eszközök weboldalán:

a) hitelszintű információk az I-VII. mellékletben található egységesített közzétételi tábla segítségével;

b) ha alkalmazható a strukturált pénzügyi eszköz esetében, az alábbi dokumentumok, köztük a strukturált pénzügyi eszközzel kapcsolatos, vízesés-modell alapján történő kifizetések részletes ismertetése:

i. a véglegesített forgalombahozatali dokumentáció vagy kibocsátási tájékoztató, a záróügylet dokumentumaival együtt, ideértve a kibocsátási tájékoztatóban hivatkozott bármely nyilvános vagy az ügylet működését szabályozó dokumentumot, kivéve a jogi szakvéleményeket;

ii. eszköz-adásvételi, engedményezési, novációs vagy átruházási megállapodás és bármely vonatkozó bizalmi vagyonkezelői nyilatkozat;

iii. szolgáltatói, tartalékszolgáltatói, hitelkezelési és készpénzkezelési megállapodások;

iv. bizalmi vagyonkezelési megállapodás, biztosítéki szerződés, megbízási szerződés, számlakezelő-banki megállapodás, garantált befektetési szerződés, bejegyzett feltételek vagy bizalmi vagyonkezelési keretrendszer vagy definíciós keretrendszer;

v. valamennyi releváns, hitelezők közötti megállapodás, csereügyleti dokumentáció, alárendelt hitelre vonatkozó megállapodás, indulóhitel-megállapodás és likviditásihitelkeret-megállapodás;

vi. az ügylet megértéséhez szükséges valamennyi egyéb mögöttes dokumentum;

c) ha a 2003/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (4) összhangban nem készült kibocsátási tájékozató, ügyleti összefoglaló vagy áttekintés a strukturált pénzügyi eszköz főbb tulajdonságairól, beleértve

i. az ügyleti struktúrát;

ii. az eszközjellemzőket, a pénzáramlást, a hitelminőség-javító és likviditástámogatási tulajdonságokat;

iii. a kötvénytulajdonos szavazati jogait, az ügyletben részt vevő kötvénytulajdonosok és más biztosított hitelezők közötti kapcsolatot;

iv. a b) pontnak megfelelően a strukturált pénzügyi eszközök weboldalán elhelyezett dokumentumokban említett valamennyi olyan kiváltó okot és eseményt, amelynek jelentős hatása lehet a strukturált pénzügyi eszközök teljesítményére;

v. az ügyletet, a pénzáramlást és a tulajdonosi szerkezetet áttekintő szerkezeti ábrákat;

d) a VIII. mellékletben szereplő információkat tartalmazó befektetői jelentés.

4. cikk

Alapul szolgáló eszközök

A 3. cikkben ismertetett adatszolgáltatási követelmények az alábbi alapul szolgáló eszközökkel fedezett strukturált pénzügyi eszközökre vonatkoznak:

a) lakóingatlanra bejegyzett jelzálog: a strukturált pénzügyi eszközöknek ez az osztálya olyan strukturált pénzügyi eszközöket tartalmaz, amelyeket első- és nem elsőrendű jelzálog és szabad felhasználású jelzáloghitel fedez. A strukturált pénzügyi eszközöknek erre az osztályára vonatkozóan az I. mellékletben foglalt közzétételi táblában található adatokat kell a strukturált pénzügyi eszközök weboldalán megadni;

b) üzleti ingatlanra bejegyzett jelzálog: a strukturált pénzügyi eszközöknek ez az osztálya olyan strukturált pénzügyi eszközöket tartalmaz, amelyeket kiskereskedelmi vagy irodacélú, kórház-finanszírozási, ápoló-gondozó otthonokra, raktározási létesítményekre felvett, szállodafinanszírozási, gyermekgondozási létesítményekre felvett, ipari hitel és társasházakra felvett hitel fedez. A strukturált pénzügyi eszközöknek erre az osztályára vonatkozóan a II. mellékletben foglalt közzétételi táblában található adatokat kell a strukturált pénzügyi eszközök weboldalán megadni;

c) kis- és középvállalkozásoknak nyújtott hitelek: a strukturált pénzügyi eszközöknek erre az osztályára vonatkozóan a III. mellékletben foglalt közzétételi táblában található adatokat kell a strukturált pénzügyi eszközök weboldalán megadni;

d) gépjárműhitelek: a strukturált pénzügyi eszközöknek erre az osztályára vonatkozóan a IV. mellékletben foglalt közzétételi táblában található adatokat kell a strukturált pénzügyi eszközök weboldalán megadni;

e) fogyasztási hitelek: a strukturált pénzügyi eszközöknek erre az osztályára vonatkozóan az V. mellékletben foglalt közzétételi táblában található adatokat kell a strukturált pénzügyi eszközök weboldalán megadni;

f) hitelkártyahitelek: a strukturált pénzügyi eszközöknek erre az osztályára vonatkozóan a VI. mellékletben foglalt közzétételi táblában található adatokat kell a strukturált pénzügyi eszközök weboldalán megadni;

g) magánszemélyeknek és/vagy üzleti vállalkozásoknak nyújtott lízing: a strukturált pénzügyi eszközöknek erre az osztályára vonatkozóan a VII. mellékletben foglalt közzétételi táblában található adatokat kell a strukturált pénzügyi eszközök weboldalán megadni.

5. cikk

Az adatszolgáltatás gyakorisága

(1) A 3. cikk a) és d) pontjában ismertetett információkat negyedévente kell rendelkezésre bocsátani legkésőbb a szóban forgó strukturált pénzügyi eszközre fizetendő kamat esedékességének napját követő egy hónappal.

(2) A 3. cikk b) és c) pontjában ismertetett információkat a strukturált finanszírozási eszköz kibocsátását követően haladéktalanul rendelkezésre kell bocsátani.

(3) Az (1) és a (2) bekezdésben foglalt követelményeken kívül:

a) ha a bennfentes kereskedésről és a piaci visszaélésekről szóló 596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (5) 17. cikkében rögzített követelmények az adott strukturált finanszírozási eszközre is alkalmazandók, az adatszolgáltató a hivatkozott cikk értelmében közölt információkat a közlésüket követően haladéktalanul közzéteszi a strukturált pénzügyi eszközök honlapján is;

b) ha az a) pont nem alkalmazható, az adatszolgáltató haladéktalanul közzétesz a strukturált pénzügyi eszközök weboldalán minden jelentős változást vagy eseményt bármelyik alábbi esetben:

i. a 3. cikk b) pontjának megfelelően biztosított dokumentumokban meghatározott kötelezettségek megsértése;

ii. olyan strukturális jellemzők, amelyek lényegesen befolyásolhatják a strukturált pénzügyi eszköz teljesítményét;

iii. a strukturált pénzügyi eszköz és az alapul szolgáló eszköz kockázati jellemzői.

6. cikk

Adatszolgáltatási eljárások

(1) Az adatszolgáltató a strukturált pénzügyi eszközök weboldalának adatszolgáltatási rendszerével és az ESMA technikai utasításaival összhangban nyújtja be az adatfájlokat.

(2) Az ESMA legkésőbb 2016. július 1-jéig közzéteszi ezeket a technikai utasításokat a weboldalán.

(3) Az adatszolgáltató legalább öt évig, elektronikus formában megőrzi a strukturált pénzügyi eszközök weboldalára küldött és az onnan kapott fájlokat. Az adatszolgáltató, a kibocsátó, a kezdeményező vagy a szponzor a fájlokat kérésre az 1060/2009/EK rendelet 3. cikke (1) bekezdésének r) pontjában meghatározott hatáskörrel rendelkező ágazati hatóságok rendelkezésére bocsátja.

(4) Ha az adatszolgáltató, a kibocsátó, a kezdeményező vagy a szponzor ténybeli hibát azonosít a strukturált pénzügyi eszközök weboldalán benyújtott adatokban, indokolatlan késedelem nélkül javítja a kérdéses adatot.

7. cikk

Adatszolgáltatás a hatálybalépés és az alkalmazás időpontja között

(1) Azoknak a strukturált pénzügyi eszközöknek a tekintetében, amelyeket az e rendelet hatálybalépésének és alkalmazásának időpontja között bocsátottak ki, a kibocsátó, a kezdeményező és a szponzor csak azoknak a strukturált pénzügyi eszközöknek a vonatkozásában tesz eleget az e rendeletben rögzített adatszolgáltatási kötelezettségeknek, amelyek e rendelet alkalmazásának időpontjában még forgalomban vannak.

(2) A kibocsátó, a kezdeményező és a szponzor nem vezet az e rendeletben előírt információkról hátralék-nyilvántartást e rendelet hatálybalépésének és alkalmazásának időpontja között.

8. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

A rendeletet 2017. január 1-jétől kell alkalmazni.

A 6. cikk (2) bekezdését azonban e rendelet hatálybalépésének napjától kezdve kell alkalmazni.

E rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2014. szeptember 30-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO

(1) HL L 302., 2009.11.17., 1. o.

(2) Az Európai Parlament és a Tanács 2013. június 26-i 575/2013/EU rendelete a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 176., 2013.6.27., 1. o.).

(3) Az Európai Parlament és a Tanács 2010. november 24-i 1095/2010/EU rendelete az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/77/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 84. o.)

(4) Az Európai Parlament és a Tanács 2003. november 4-i 2003/71/EK irányelve az értékpapírok nyilvános kibocsátásakor vagy piaci bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról és a 2001/34/EK irányelv módosításáról (HL L 345., 2003.12.31., 64. o.).

(5) Az Európai Parlament és a Tanács 2014. április 16-i 596/2014/EU rendelete a piaci visszaélésekről (piaci visszaélésekről szóló rendelet), valamint a 2003/6/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2003/124/EK, a 2003/125/EK és a 2004/72/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 173., 2014.6.12., 1. o.).

I. MELLÉKLET

Adatszolgáltatási tábla a lakóingatlannal fedezett strukturált pénzügyi eszközökhöz

ESZKÖZÖK:

A mező megnevezéseStatikus/DinamikusAdattípusA mező fogalma és kritériumok
Poolzárás időpontjaDinamikusDátumPool- vagy portfóliózárás időpontja. Minden dátumot ÉÉÉÉ-HH-NN formátumban kell megadni.
PoolazonosítóStatikusSzöveges/NumerikusPool- vagy portfólióazonosító/a tranzakció neve.
HitelazonosítóStatikusSzöveges/NumerikusMinden hitelnek egyedi azonosítója van. A hitel azonosítója nem változhat az tranzakció élettartama alatt.
Értékpapírosítás kezdeményezőjeStatikusSzövegesAz eredeti hitelt nyújtó hitelező.
Szolgáltató azonosítójaStatikusSzöveges/NumerikusMinden szolgáltató egyedi azonosítót kap, amely jelzi, melyik szervezet törleszti a hitelt.
Hitelfelvevő azonosítójaStatikusSzöveges/NumerikusHitelfelvevőnkénti egyedi azonosító (a valódi név nem jelenik meg), amelynek segítségével a poolban lévő, több hitellel rendelkező hitelfelvevőket azonosítani lehet (például további folyósítás/másodhelyi jelzálog külön bejegyzésként jelenik meg). A hitelfelvevő azonosítóját a tranzakció élettartama során nem lehet változtatni.
IngatlanazonosítóStatikusSzöveges/NumerikusIngatlanonkénti egyedi azonosító, amelynek segítségével a poolban lévő, több hitelhez kapcsolódó ingatlanokat azonosítani lehet (például további folyósítás/másodhelyi jelzálog külön bejegyzésként jelenik meg).
Hitelfelvevői információ
Hitelfelvevő foglalkoztatási státusaStatikusListaAz elsődleges kérelmező foglalkoztatási státusa.
Elsődleges jövedelemStatikusNumerikusElsődleges kérelmező igazolt bruttó éves jövedelme (bérleti díj nem számít bele).
Jövedelemigazolás elsődleges jövedelemrőlStatikusListaJövedelemigazolás az elsődleges jövedelemről.
A hitel jellemzői
Hitelnyújtás dátumaStatikusDátum/NumerikusAz eredeti hitel folyósításának dátuma.
Lejárat dátumaDinamikusDátum/NumerikusA hitel lejáratának dátuma.
CélStatikusListaA hitel célja.
Hitel futamidejeStatikusNumerikusAz eredeti szerződéses futamidő (hónapok száma).
A hitel pénznemeStatikusListaA hitel pénzneme.
Eredeti egyenlegStatikusNumerikusAz eredeti hitelegyenleg (díjakkal együtt).
Aktuális egyenlegDinamikusNumerikusFennálló hiteltartozás a pool zárásának időpontjában. Ennek része minden jelzáloggal fedezett összeg, amelyet a tranzakcióban tőkeként tartanak nyilván.
Törlesztési módStatikusListaA tőketörlesztés típusa.
Fizetési gyakoriságStatikusListaAz esedékes törlesztések gyakorisága, azaz a törlesztések közötti hónapok száma.
Esedékes részletDinamikusNumerikusRendszeres, szerződésben meghatározott esedékes részlet (az esedékes részlet, ha nincs másfajta fizetési megállapodás hatályban).
TörlesztéstípusStatikusListaA tőketörlesztés típusa.
Kamatláb
KamattípusStatikusListaKamattípus.
Aktuális kamatlábindexDinamikusListaAz aktuális kamatlábindex (referencia-kamatláb, amelynek alapján a jelzáloghitelek kamatát meghatározzák).
Aktuális kamatlábDinamikusNumerikusAz aktuális kamatláb (%).
Aktuális kamatmarzsDinamikusNumerikusAktuális kamatmarzs (rögzített kamatozás esetén megegyezik az aktuális kamattal) változó kamatozás esetén az indexen felüli marzs (vagy az alatti marzs, ha negatívként viszik be).
Kamat-újramegállapítási időszakDinamikusNumerikusAz a hónapokban kifejezett közbenső időszak, amely két kamatkiigazítás között eltelik (változó kamatozás esetén).
1. felülvizsgált marzsDinamikusNumerikusHitelmarzs (%) az első felülvizsgálatkor.
1. kamat-felülvizsgálat dátumaDinamikusDátum/NumerikusA kamatláb következő változásának dátuma (pl. változik a diszkontmarzs, véget ér a rögzített kamatozási periódus, a rögzített kamat újrarögzítése stb., nem a LIBOR újrarögzítése).
2. felülvizsgált marzsDinamikusNumerikusHitelmarzs (%) a második felülvizsgálatkor.
2. kamat-felülvizsgálat dátumaDinamikusDátum/NumerikusA második kamatlábváltozás időpontja.
3. felülvizsgált marzsDinamikusNumerikusHitelmarzs (%) a harmadik felülvizsgálatkor.
3. kamat-felülvizsgálat dátumaDinamikusDátum/NumerikusA harmadik kamatlábváltozás időpontja.
Felülvizsgált (módosított) kamatlábindexDinamikusListaA következő kamatlábindex.
Ingatlan és pótfedezet
Ingatlan irányítószámaStatikusSzöveges/NumerikusMeg kell adni legalább az első két vagy három karaktert.
Ingatlan típusaStatikusListaAz ingatlan típusa.
Eredeti hitelfedezeti arányStatikusNumerikusA kezdeményező által eredetileg jóváhagyott hitelfedezeti arány. Másodhelyi jelzáloggal biztosított hitel esetén ez a kombinált vagy teljes hitelfedezeti arány.
Az értékbecslés során megállapított összegStatikusNumerikusAz ingatlan értéke a legutolsó hitelfolyósítás időpontjában, értékpapírosítás előtt. Az értékbecslés során megállapított összeg pénznemének ugyanannak kell lennie, mint a hitelének.
Eredeti értékbecslés típusaStatikusListaÉrtékbecslés típusa hitelfolyósításkor.
Értékbecslés dátumaStatikusDátum/NumerikusA legutolsó értékbecslés dátuma a legutolsó hitelfolyósítás időpontjában, értékpapírosítás előtt.
Aktuális hitelfedezeti arányDinamikusNumerikusA kezdeményező által jóváhagyott aktuális hitelfedezeti arány. Másodhelyi jelzáloggal biztosított hitel esetén ez a kombinált vagy teljes hitelfedezeti arány.
Az aktuális értékbecslés által megállapított összegDinamikusNumerikusA legutolsó értékbecslés során megállapított összeg (ha – például ingatlan lefoglalásakor – több értékelés készült, a legalacsonyabbat kell tükröznie). Az értékbecslés során megállapított összeg pénznemének ugyanannak kell lennie, mint a hitelének.
Az aktuális értékbecslés típusaDinamikusListaAz aktuális értékbecslés típusa.
Az aktuális értékbecslés dátumaDinamikusDátum/NumerikusA legutolsó értékbecslés dátuma.
Teljesítési információk
Számla státusaDinamikusListaSzámla aktuális státusa.
Hátralék egyenlegeDinamikusNumerikusHátralék aktuális egyenlege. A hátralék meghatározása: esedékes teljes törlesztési összeg az eddig befolyt és a tőkésített összeggel CSÖKKENTVE. Ez nem tartalmazza a számlára érvényesített díjakat.
Hátralékos hónapok számaDinamikusNumerikusAzon hónapok száma, amióta a hitel – a kibocsátó meghatározása szerint – hátralékos hitel (a pool zárásának időpontjában).
Hátralék 1 hónapjaDinamikusNumerikusA hátralék egyenlege (a „hátralék egyenlege” mező meghatározása szerint) az előző hónapban.
Hátralék 2 hónapjaDinamikusNumerikusA hátralék egyenlege (a „hátralék egyenleg” mező meghatározása szerint) 2 hónappal ezelőtt.
Peres eljárásDinamikusI/NMegjelölés, amely jelzi, hogy peres eljárás van folyamatban.
Visszafizetés dátumaDinamikusDátum/NumerikusA számla visszafizetésének dátuma.
Nemteljesítés vagy végrehajtásDinamikusNumerikusA nemteljesítés teljes összege az értékesítésből befolyt összeg és a megtérült összeg alkalmazása előtt.
Nemteljesítés vagy végrehajtás dátumaDinamikusNumerikusNemteljesítés vagy végrehajtás dátuma.
Értékesítési ár alsó határaDinamikusNumerikusVégrehajtás esetén az ingatlan értékesítésekor kialkudott ára a legközelebbi 10 ezerre lefelé kerekítve.
Értékesítési veszteségDinamikusNumerikusVeszteség teljes összege díjak, felhalmozott kamatok stb. nélkül az értékesítés után (az előtörlesztés díja nélkül, ha az a tőkemegtérülésnek alárendelt).
Kumulált megtérülésDinamikusNumerikusKumulált megtérülés – csak veszteség esetén releváns.

KÖTVÉNYINFORMÁCIÓ:

A mező megnevezéseStatikus/DinamikusAdattípusA mező fogalma és kritériumok
Értékpapír- és kötvényszintű adatok mezői
Adatszolgáltatás dátumaDinamikusDátumA tranzakciós jelentés kibocsátásának dátuma. Minden dátumot ÉÉÉÉ-HH-NN formátumban kell megadni.
KibocsátóStatikusSzövegesKibocsátó és kibocsátott sorozat neve, adott esetben.
Lehívások likviditási keretbőlDinamikusI/NAnnak megerősítése, hogy a likviditási kereten belül volt-e lehívás az utolsó kamatfizetés időpontjával záruló időszakban.
Biztosítékszintű adatok mezői
Kiváltó intézkedések/mutatókDinamikusI/NKülönféle hátralékosság, hígítás, nemteljesítés, veszteség és hasonló biztosítéki intézkedések és mutatók előtörlesztéssel vagy egyéb kiváltó eseménnyel kapcsolatban az aktuális meghatározás időpontjában. Előfordult-e kiváltó esemény?
Átlagos állandó előtörlesztési rátaDinamikusNumerikusAz adatszolgáltatás tartalmazza a mögöttes ingatlanjelzálog-hitel átlagos állandó előtörlesztési rátájának sebességét. Bizonyos joghatóságokban a jelzáloghitel-pool kereskedelmi hiteleket is tartalmazhat. Az átlagos állandó előtörlesztési ráta sebessége az ütemezett törlesztésen felül előtörlesztett tőke annuitásos százalékában kifejezett összeg. Az átlagos állandó előtörlesztési ráta sebességének számítása: az ingatlanjelzálog-hitel tőkéjének jelenleg fennálló egyenlege (azaz tényleges egyenlege) osztva az ingatlanjelzálog-hitel tőkéjének ütemezett egyenlegével, feltételezve, hogy nem került sor előtörlesztésre (azaz kizárólag ütemezett törlesztésre került sor). Ezt a hányadost olyan hatványra kell emelni, ahol az exponens tizenkettő, osztva a kibocsátás óta eltelt hónapok számával. Az átlagos állandó előtörlesztési ráta sebességének meghatározásához ezt az eredményt ki kell vonni egyből, majd meg kell szorozni százzal (100). A számítást az alábbi ábra: szemlélteti:
Tranzakciós jelentés – kapcsolattartási információk
Kapcsolattartási pontStatikusSzövegesInformációs forrásként szolgáló osztály vagy kapcsolattartó személy(ek) neve.
Kapcsolattartási információkStatikusSzövegesTelefonszám és e-mail cím.

KÖTVÉNYINFORMÁCIÓ ÜGYLETRÉSZSOROZATONKÉNT:

A mező megnevezéseStatikus/DinamikusAdattípusA mező fogalma és kritériumok
Az ügyletrészsorozatok szintjére vonatkozó mezők
Kötvényosztály neveStatikusSzöveges/NumerikusA kibocsátási tájékoztatóban meghatározott jogokkal, elsőbbségi jogokkal és jellemzőkkel azonos tulajdonságokkal (azaz 1. sorozat A1 osztály stb.) rendelkező ingatlanjelzálog-fedezetű értékpapír-ügyletrészsorozat megnevezése (jellemzően betű és/vagy szám).
ISIN (nemzetközi értékpapír-azonosító szám)StatikusSzöveges/NumerikusNemzetközi értékpapír-azonosító szám(ok), vagy ha nincs ilyen szám, akkor bármilyen egyéb azonosító kód, például CUSIP, amelyet a tőzsde- vagy más hatóság ehhez a kötvénysorozathoz rendel. Ha egynél több kód van, vesszővel kell elválasztani őket.
Kamatfizetés dátumaDinamikusDátumAz a rendszeres időközönként visszatérő időpont, amikor az ingatlanjelzáloggal fedezett strukturált pénzügyi eszköz adott sorozata tulajdonosának – előre rögzített ütemezés szerint –a kamatot törlesztik.
Tőketörlesztés dátumaDinamikusDátumAz a rendszeres időközönként visszatérő időpont, amikor az ingatlanjelzáloggal fedezett strukturált pénzügyi instrumentum adott sorozata tulajdonosának – előre rögzített ütemezés szerint –a tőkét törlesztik.
PénznemStatikusSzövegesAz az árfolyamegység, amelyben az értékpapírszintű egyenleg(ek)et és törlesztéseket jelentik.
ReferenciarátaStatikusListaA kibocsátási dokumentumban meghatározott referencia-alapkamatindex (pl. három hónapos Euribor), amely az ingatlanjelzáloggal fedezett strukturált pénzügyi eszköz adott sorozatára alkalmazandó.
A kötvénykibocsátás dátumaStatikusDátumAz az időpont, amikor a kötvényt kibocsátották.

II. MELLÉKLET

Hitelszintű adatok - Adatszolgáltatási tábla az üzleti ingatlannal fedezett strukturált pénzügyi eszközökhöz

HITEL:

A mező megnevezéseStatikus/DinamikusAdattípusA mező fogalma és kritériumok
Hitelazonosító
Tranzakciópool-azonosítóStatikusSzöveges/NumerikusEgyedi tranzakció- vagy ügyletnév.
Poolzárás időpontjaDinamikusDátumAz aktuális pool vagy portfólió zárásának időpontja.
Értékpapírosítás dátumaStatikusDátumAz ügylet első kibocsátási időpontja – az első kötvényjegyzés időpontja.
A hitel eredeti feltételei
CsoportazonosítóStatikusSzöveges/NumerikusEgy kibocsátáson belül a hitelcsoportokhoz hozzárendelt alfanumerikus kód.
A hitelszolgáltató azonosítójaStatikusSzöveges/NumerikusA hitelszolgáltató hitelhez rendelt egyedi azonosító karakterlánca.
Kibocsátási körlevél hitelazonosítójaStatikusSzöveges/NumerikusKibocsátási körlevél vagy kibocsátási tájékoztató egyedi azonosító száma vagy a tranzakcióban vagy poolban található hitelhez rendelt tranzakciós hitelnév.
HitelszponzorStatikusSzöveges/NumerikusA hitel szponzora.
Hitelnyújtás dátumaStatikusDátumAz eredeti hitel folyósításának dátuma.
Hitel pénznemeStatikusListaA hitel pénzneme.
A hitel teljes összege folyósításkorStatikusNumerikusA 100 %-ig kihasznált teljes hitel egyenlege folyósításkor, azaz értékpapírosított és nem értékpapírosított/tulajdonban és nem tulajdonban lévő összeg (a hitel pénznemében).
A hitel eredeti futamidejeStatikusNumerikusA hitel szerződésben meghatározott futamideje (hónapokban) a folyósítás időpontjában.
A törlesztés kezdőnapjaStatikusDátumAz a nap, amikor a törlesztés az egész hitel vonatkozásában kezdődik (ez lehet az értékpapírosítás előtt).
Kamatlábindex kódjaStatikusListaAz aktuális kamatlábindex (referencia-kamatláb, amelynek alapján a jelzáloghitelek kamatát meghatározzák).
Eredeti hitelkamatlábStatikusNumerikusA hitel átlagos kamatlába a hitelfolyósítás napján. Ha a különféle sorozatokhoz különböző kamatlábak kapcsolódnak, a súlyozott átlagot kell alkalmazni.
Első kamatfizetés esedékességének napjaStatikusDátumAmikor a hitelkamat törlesztése első alkalommal vált esedékessé.
Hitel országaStatikusListaAz az ország, ahol a hitelt nyújtják.
HitelcélStatikusListaA hitel célja.
Jelzálog-biztosítékStatikusI/NFedezi-e a hitelt ingatlanjelzálog?
Hitelstatisztika az értékpapírosítás időpontjában
A (teljes) hitel adósságszolgálati fedezeti mutatója az értékpapírosítás időpontjábanStatikusNumerikusA (teljes) hitel adósságszolgálati fedezeti mutatója az értékpapírosítás időpontjában.
A (teljes) hitel hitelfedezeti aránya az értékpapírosítás időpontjábanStatikusNumerikusA (teljes) hitel hitelfedezeti aránya az értékpapírosítás időpontjában.
Kamatfedezeti mutató az értékpapírosítás időpontjában (A-hitel)StatikusNumerikusKamatfedezeti mutató kiszámítása az értékpapírosítás időpontjában az A-hitelre vonatkozóan a kibocsátási dokumentáció alapján.
Adósságszolgálati fedezeti mutató az értékpapírosítás időpontjában (A-hitel)StatikusNumerikusAdósságszolgálat-fedezeti mutató kiszámítása az értékpapírosítás időpontjában az A-hitelre vonatkozó kibocsátási dokumentáció alapján.
Hitelfedezeti arány az értékpapírosítás időpontjában (A-hitel)StatikusNumerikusHitelfedezeti arány az értékpapírosítás időpontjában az A-hitelre vonatkozó kibocsátási dokumentáció alapján.
Rendelkezésre tartott tőkeegyenleg az értékpapírosítás időpontjábanStatikusNumerikusA teljes hitel rendelkezésre tartott egyenlege az értékpapírosítás időpontjában, ideértve a le nem hívott összegeket is.
Tényleges tőkeegyenleg (a teljes hitelre vonatkoztatva) az értékpapírosítás időpontjábanStatikusNumerikusTényleges tőkeegyenleg (a teljes hitelre vonatkoztatva) az értékpapírosítás időpontjában, a kibocsátási körlevélben meghatározottak alapján.
Rendszeres tőketörlesztés és kamatfizetés az értékpapírosítás időpontjábanStatikusNumerikusAz értékpapírosítás időpontjában a törlesztési ütemterv szerint a következő hiteltörlesztési időpontban esedékes tőketörlesztési és kamatfizetési összeg.
Hitelkamat az értékpapírosítás időpontjábanStatikusNumerikusA hitelkamat kiszámítására használt értékpapírosításkori teljes kamatláb (pl. Libor és marzs).
Biztosítéki ranghely az értékpapírosítás időpontjábanStatikusListaAz értékpapírosításhoz nyújtott biztosíték első ranghelyi-e?
Hátralévő futamidő az értékpapírosítás időpontjábanStatikusNumerikusA hitel hátralévő futamideje az értékpapírosítás időpontjában a hónapok számában megadva (a futamidő-hosszabbítás lehetőségét kizárva).
Hátralévő törlesztési idő az értékpapírosítás időpontjábanStatikusNumerikusA hitel lejártáig hátralévő törlesztési időszak hónapokban kifejezve. Ha a törlesztés az értékpapírosítás időpontjában még nem kezdődött el, ez rövidebb, mint a hátralévő futamidő az értékpapírosítás időpontjában.
Hitel lejárata az értékpapírosítás időpontjábanStatikusDátumA hitel hitelszerződésben meghatározott lejáratának napja. Nem veszi figyelembe a hitelszerződésben lehetővé tett futamidő-hosszabbítást, kizárólag az eredeti lejáratot.
Tényleges tőkeegyenleg (A-hitel) az értékpapírosítás időpontjábanStatikusNumerikusAz A-hitel tényleges tőkeegyenlege az értékpapírosítás időpontjában a kibocsátási körlevélben meghatározottaknak megfelelően.
Hosszabbítás lehetőségeDinamikusI/NJelölni kell, ha a hitel futamidejének meghosszabbítása lehetséges és ezáltal a lejárat kitolódik.
A legrövidebb futamidő-hosszabbítási opció tartamaStatikusNumerikusA hitelhez igénybe vehető legrövidebb futamidő-hosszabbítási opció tartama hónapokban megadva.
A futamidő-hosszabbítási opció jellegeStatikusListaA futamidő-hosszabbítási opció jellege.
Biztosítéki adatok
Ingatlanok száma az értékpapírosítás időpontjábanStatikusNumerikusA hitel biztosítékául szolgáló ingatlanok száma az értékpapírosítás időpontjában.
Ingatlanok száma a pool zárásának időpontjábanDinamikusNumerikusA hitel biztosítékául szolgáló ingatlanok száma a pool zárásának időpontjában.
A hitel biztosítékául befogadott ingatlanok értékpapírosításkorStatikusSzöveges/NumerikusRögzítse azoknak az ingatlanoknak az egyedi azonosítóját (PC1), amelyek a hitel biztosítékául szolgáltak értékpapírosításkor.
A hitel biztosítékául befogadott ingatlanok a pool zárásának időpontjábanDinamikusSzöveges/NumerikusRögzítse azoknak az ingatlanoknak az egyedi azonosítóját (PC1), amelyek a hitel biztosítékául szolgáltak a pool zárásának időpontjában.
Hitelre vonatkozó kötelezettségvállalás
Kamatfedezeti mutató számítási módszere (teljes hitel)StatikusListaMutassa be a teljes hitelre a pénzügyi kötelezettség követelmény kamatfedezeti mutatóra érvényes számítási módszerét.
Adósságszolgálati mutató számítási módszere (teljes hitel)StatikusListaMutassa be a teljes hitelre a pénzügyi kötelezettség követelmény adósságszolgálati mutatóra érvényes számítási módszerét.
Hitelfedezeti arány számítási módszere (teljes)StatikusListaMutassa be a teljes hitelre a pénzügyi kötelezettség követelmény hitelfedezeti arányra érvényes számítási módszerét.
Egyéb pénzügyi kötelezettség kódja (teljes)StatikusListaHa van másik előírt kód a pénzügyi kötelezettség követelmény kamatfedezeti mutatójára és adósságszolgálati fedezeti mutatójára a teljes hitel szintjén.
Kamatfedezeti mutató számítási módszere (A-hitel)StatikusListaMutassa be az A-hitel kamatfedezeti mutatója számításának módszerét.
Adósságszolgálati mutató számítási módszere (A-hitel)StatikusListaMutassa be az A-hitel adósságszolgálati mutatója számításának módszerét.
Hitelfedezeti arány számítási módszere (A-hitel)StatikusListaMutassa be az A-hitel hitelfedezeti arányának számítási módszerét.
Mögöttes ingatlanra vonatkozó statisztika az értékpapírosítás időpontjában
Bevétel az értékpapírosítás időpontjábanStatikusNumerikusAz ingatlanból származó, összes igazolt bevétel a kibocsátási körlevélben ismertetett módon. Ha több ingatlanról van szó, az ingatlanok értékének összege.
Működési költségek az értékpapírosítás időpontjábanStatikusNumerikusAz ingatlanok igazolt működési költségei a kibocsátási körlevélben ismertetett módon. Ilyenek – többek között – az ingatlanadó, a biztosítás, az ingatlankezelés, a közművek, a karbantartás és javítások, és a tulajdonosnak közvetlenül fizetett, az ingatlannal összefüggő költségek; nem tartozik ide a beruházás és a lízingdíj.
Nettó működési bevételek az értékpapírosítás időpontjábanStatikusNumerikusA működési költségekkel csökkentett bevételek az értékpapírosítás időpontjában. (A „Bevételek az értékpapírosítás időpontjában” mezőben szereplő adat csökkentve a „Működési költségek az értékpapírosítás időpontjában” mező adatával.) Ha több ingatlan van, az értékek összege.
Tőkekiadások az értékpapírosítás időpontjábanStatikusNumerikusTőkekiadások az értékpapírosítás időpontjában (szemben a javításokkal és karbantartással), ha a kibocsátási körlevél meghatározza.
Nettó pénzáramlás az értékpapírosítás időpontjábanStatikusNumerikusBeruházásokkal csökkentett nettó működési bevételek az értékpapírosítás időpontjában (A „Nettó működési bevételek az értékpapírosítás időpontjában” mező adata csökkentve a „Tőkekiadások az értékpapírosítás időpontjában” mezőben levő adattal).
Értékpapírosításkori pénzügyi jelentés pénznemeStatikusListaA „Bevételek az értékpapírosítás időpontjában” – „Nettó pénzáramlás” mezőkről készített első pénzügyi jelentésben használt pénznem.
Kamatfedezeti mutató/Adósságszolgálati fedezeti mutató az értékpapírosítás időpontjábanStatikusListaAz adósságszolgálati fedezeti mutató számítása/alkalmazása, amikor több ingatlan kapcsolódik a hitelhez.
Az ingatlanportfólió értéke az értékpapírosítás időpontjábanStatikusNumerikusA hitel fedezetéül szolgáló ingatlanok értékelése az értékpapírosítás időpontjában a kibocsátási körlevélben foglaltak szerint. Ha több ingatlanról van szó, az ingatlanok értékének összege.
Az ingatlanportfólió értékelésének pénzneme az értékpapírosítás időpontjábanStatikusLista„Az ingatlanportfólió értéke az értékpapírosítás időpontjában” mezőben szereplő értékelés pénzneme.
Értékelési időpont az értékpapírosítás időpontjábanStatikusDátumAz a nap, amikor az értékelés készült a kibocsátási körlevélben közzétett értékekhez. Ha több ingatlan és több időpont van, a legutolsó időpontot kell figyelembe venni.
Gazdasági célú lakottság az értékpapírosítás időpontjábanStatikusNumerikusBérbe adható, leszerződött terület aránya az értékpapírosítás időpontjában, ha szerepel a kibocsátási körlevélben (a bérlő nem szükségszerűen van jelen, de fizeti a bérleti díjat). Ha több ingatlan is van, a súlyozott átlagot kell alkalmazni minden ingatlanra a {aktuális allokált % (ing.) × lakottság)} számítási módszerrel.
Elkülönített számlán lévő összegek az értékpapírosítás időpontjábanStatikusNumerikusJogilag érvényesíthetően terhelt tartalékszámla egyenlege hitelszinten értékpapírosításkor.
Elkülönített számlák – beszedésStatikusI/NÍrjon „I”-t, ha kizárólag a telekbérletet, a biztosítást és az adókat (a karbantartást, a fejlesztéseket, a tőkekiadásokat stb. nem) fedező összeget tartanak tartalékszámlán a hitelszerződésnek megfelelően. Ha nem, írjon „N”-t.
Egyéb tartalékok beszedéseStatikusI/NVannak-e (a hitelszerződésben előírtaknak megfelelően) – a tartalékszámlán, a telekbérlet, a biztosítás és az adók kivételével – bérlői fejlesztésre, lízingdíjra és hasonló tételekre az ingatlan vonatkozásában vagy a hitelhez szükséges kiegészítő fedezet céljára szükséges összegek?
Elkülönített számla kiváltó esemény esetéreStatikusI/NElőírja-e a hitelszerződés tartalékösszeg képzését kiváltó esemény bekövetkeztekor?
Elkülönített számlát létrehozó kiváltó eseményStatikusListaA kiváltó esemény típusa.
Elkülönített összeg – cél/tartalékStatikusNumerikusElkülönített összeg – cél/tartalék.
Elkülönített számla – a felszabadítás feltételeiStatikusSzövegesAz elkülönített számla felszabadításának feltételei.
Készpénztartalék lehívásának feltételeiStatikusListaAmikor a készpénztartalék felhasználható.
Elkülönített számla pénznemeStatikusListaElkülönített összegek pénzneme. Az „Elkülönített számlán lévő összegek az értékpapírosítás időpontjában” és az „Elkülönített összeg – cél/tartalék” mezők.
Hitelcsoportosítás és -kiváltás adatai
Keresztbiztosítékkal fedezett hitelStatikusI/NJelölje, ha keresztbiztosítékkal fedezett hitelről van szó (például az 1. és a 44. hitel 4. és 47. hitelként keresztbiztosítékkal fedezett).
Kiváltott hitelDinamikusI/NEzzel a hitellel váltottak-e ki egy másik hitelt értékpapírosítás után?
Hitelkiváltás időpontjaDinamikusDátumHa a hitelt értékpapírosítás után váltották ki, a kiváltás időpontja.
Türelmi időszakStatikusNumerikusAz esedékességet követő azon napok száma, amíg a hitelnyújtó nem számít fel késedelmi kamatot, illetve nem jelent késedelmes teljesítést.
További finanszírozás mutatójaStatikusListaVolt-e kiegészítő/köztes finanszírozás?
Ügyleti kamatra vonatkozó adatok (az értékpapírosítás időpontjában)
KamattípusStatikusListaÜgyletikamat-típus.
Kamathalmozódás számítási módszerének kódjaStatikusListaKamatszámításra alkalmazott „nap” megállapodás.
KamatkésedelemStatikusI/NKésedelmesen fizetik-e a hitelen felhalmozódó kamatokat?
Az A-hitel törlesztésének típusa (adott esetben)StatikusListaAz A-hitel törlesztésének típusa.
A teljeshitel-törlesztés adatai (az értékpapírosítás időpontjában)
Teljes hitel törlesztési típusa (adott esetben)StatikusListaA teljes hitel törlesztési típusa.
Megengedett kamathalmozódásStatikusI/NLehetővé tesz-e a hitelmegállapodás kamathalmozódást és -tőkésítést?
Előtörlesztés-kizárás zárónapjaStatikusDátumAz a nap, amikortól a hitelező engedélyezi az előtörlesztést.
Hozamfenntartás zárónapjaStatikusDátumAz a nap, amikortól a hitelező engedélyezi az előtörlesztést előtörlesztési díj vagy hozamfenntartás megfizettetése nélkül. Az a nap, amikortól hozamfenntartás nélkül lehetséges az előtörlesztés.
Előtörlesztési felár – zárónapStatikusDátumAz a nap, amikortól a hitelező engedélyezi az előtörlesztést előtörlesztési díj megfizettetése nélkül.
Előtörlesztési feltételek ismertetéseStatikusSzöveges/NumerikusTükröznie kell a kibocsátási körlevélben foglalt információkat. Ha például a feltételek szerint az előtörlesztési díj az első évben a hitel 1 %-a, a másodikban 0,5 %-a és a harmadikban 0,25 %-a, ez a kibocsátási körlevélben a következőképpen jelenhet meg: 1 % (12), 0,5 % (24), 0,25 % (36).
Az előresorolt követelés meg nem fizetése a hitel nemteljesítését jelenti-e?StatikusI/NAz előresorolt követelés meg nem fizetése a hitel nemteljesítését jelenti-e?
Az azonosan rangsorolt hitelek nemteljesítése az ingatlan nemteljesítését jelenti-e?StatikusI/NAz azonosan rangsorolt hitelek nemteljesítése az ingatlan nemteljesítését jelenti-e?
Hitelfedezetre vonatkozó adatok (az értékpapírosítás időpontjában)
Kamatplafon a hitel élettartama soránStatikusNumerikusVáltozó kamatozású hitel hitelmegállapodásban rögzített legmagasabb kamata.
Kamatküszöb a hitel élettartama alattStatikusNumerikusVáltozó kamatozású hitel hitelmegállapodásban rögzített legalacsonyabb kamata.
Hitelszintű csereügylet típusaStatikusListaIsmertesse az alkalmazandó hitelszintű csereügylet típusát.
Hitelcsereügylet nyújtójaDinamikusSzövegesHitelcsereügylet nyújtójának neve.
Hitelszintű kamatcsereügylet típusaStatikusListaIsmertesse az alkalmazandó hitelszintű kamatcsereügylet típusát.
Hitelszintű devizacsere-ügylet típusaStatikusListaIsmertesse a devizacsere-ügylet típusát.
Hitelszintű csereügylet árfolyamaStatikusNumerikusHitelszintű devizacsere-ügylethez meghatározott árfolyam.
Hitelszintű csereügylet kezdőnapjaStatikusDátumHitelszintű csereügylet kezdőnapja.
Hitelszintű csereügylet zárónapjaStatikusDátumHitelszintű csereügylet zárónapja.
Hitelfelvevő kötelezettsége felmondási díj megfizetésére hitelszintű csereügylet vonatkozásábanStatikusListaA hitelfelvevőnek a hitelszintű csereügylet nyújtójával szemben fennálló felmondásidíj-fizetési kötelezettsége.
Hitelkamat-módosításra vonatkozó adatok (az értékpapírosítás időpontjában)
Fizetési gyakoriságStatikusListaA kamatfizetés és a tőketörlesztés gyakorisága az eredeti hitelmegállapodás szerint.
Kamat-újramegállapítás gyakoriságaStatikusListaA kamat újramegállapításának gyakorisága az eredeti hitelmegállapodás szerint.
Törlesztőrészlet-újramegállapítás gyakoriságaStatikusListaA törlesztőrészlet- és kamatfizetés újramegállapításának gyakorisága az eredeti hitelmegállapodás szerint.
Look back opció (napokban kifejezve)StatikusNumerikusA kamatfizetés napját megelőző napok száma, amikor a kamatlábat meghatározzák (pl. az Euribort 2 nappal a kamatfizetés napja előtt).
Indexmeghatározás napjaStatikusDátumHa a hitelmegállapodás külön napokat ír elő az index meghatározására, jelölje a következő indexmeghatározás időpontját.
Szindikált hitelek és részesedés
HitelszerkezetStatikusListaA hitelszerkezetkóddal mutassa be a hitel szerkezetét, pl. teljes hitel, A/B split vagy szindikált.
Szindikált hitelStatikusI/NA hitel szindikált hitel része?
Az értékpapírosított teljes hitelkeret százalékaStatikusNumerikusAz értékpapírosított teljes hitel százaléka az értékpapírosítás időpontjában.
Ellenőrzési jogot gyakorló fél jogai lényeges döntések vonatkozásábanStatikusI/NA kibocsátóétól eltérő részesedés tulajdonosa jogosult-e lényeges döntéseket hozni?
Konzorcium ügynökbankjaStatikusSzövegesKonzorcium ügynökbankja.
Egyéb hiteladatok
Jogorvoslat pénzügyi kötelezettségvállalás megszegése eseténStatikusListaJogorvoslat pénzügyi kötelezettségvállalás megszegése esetén.
KezdeményezőStatikusSzövegesAnnak a kezdeményezőnek a neve, aki a kibocsátónak értékesítette a hitelt. Annak a szervezetnek a neve, amely a legfőbb felelőse a hitellel kapcsolatos jognyilatkozatoknak és garanciáknak.
Pénzügyi információk benyújtása – büntetésekStatikusListaA pénzügyi információk (működési kimutatások, ütemterv stb.) hitelfelvevő részéről elmulasztott benyújtásáért kiszabott büntetések mutatója hitelszerződésenként.
HitelátvállalásStatikusI/NÁtvállalja-e másik fél (pl. kezes) a hitelt, ha a hitelfelvevő nem teljesíti a hitelszerződés szerinti valamely kötelezettségét?
Kerekítési szabályStatikusListaA kamatkerekítés módszere.
Kerekítési növekményStatikusNumerikusSzázalékosan kifejezett növekmény, amellyel az indexkamatláb a kamat megállapításakor kerekíthető a hitelmegállapodásnak megfelelően.
A speciális szolgáltató neve az értékpapírosítás időpontjábanStatikusSzövegesA speciális szolgáltató neve az értékpapírosítás időpontjában
Törlesztési előírásStatikusListaTörlesztési előírás (választott). A szolgáltató a teljes hitelt (A és B) vagy csak az A vagy csak a B elemet törleszti?
Törlesztés esedékességére vonatkozó adatok
Hiteltörlesztés napjaDinamikusDátumAz a nap, amikor a kibocsátónak törlesztik a tőkét és fizetik a kamatot. Ez rendszerint a hitel után járó kamat megfizetésének napja.
Fizetési ciklus végeDinamikusDátumAz a nap, amikor minden fizetés hiánytalanul megtörtént. Teljesítő hitelek esetében ez a hiteltörlesztés napja, amely közvetlenül megelőzi a „Hiteltörlesztés napja” elnevezésű mezőben feltüntetett időpontot.
Indexkamatláb újramegállapításának napjaDinamikusDátumVáltozó kamatozás esetén a következő kamatváltozás napja. Rögzített kamatozás esetén írja be a kamatfizetés következő napját.
Következő törlesztésmódosítás napjaDinamikusDátumVáltozó kamatozás esetén az a nap, amikor a törlesztési ütemezés szerinti tőke és/vagy kamat összege legközelebb megváltozik. Rögzített kamatozás esetén írja be a következő törlesztés napját.
A hitel lejáratának napjaDinamikusDátumA hitel hitelszerződésben meghatározott aktuális lejáratának napja. Ez nem veszi figyelembe azokat a jóváhagyott futamidő-módosításokat, amelyeket a hitelmegállapodás lehetővé tehet.
Hiteltörlesztés következő esedékességeDinamikusDátumHiteltörlesztés következő esedékességi napja.
Kamatadatok
Jelenlegi kamatlábindex (teljes hitel)DinamikusNumerikusA teljes hitelre alkalmazandó kamatláb megállapítására használt indexkamatláb. (Marzs nélküli) kamatláb, amelyet a teljes hitel törlesztésének napján fizetendő kamat kiszámítására alkalmaznak („Hiteltörlesztés napja” mező).
Aktuális kamatmarzs (teljes hitel)DinamikusNumerikusA teljes hitelre alkalmazandó kamatláb megállapítására használt marzs. A marzs, amelyet a teljes hitel törlesztésének napján („Hiteltörlesztés napja” mező) fizetendő kamat kiszámítására alkalmaznak.
Jelenlegi kamatláb (teljes hitel)DinamikusNumerikusA teljes kamatláb, amelyet a teljes hitel törlesztésének napján („Hiteltörlesztés napja” mező) fizetendő kamat kiszámítására alkalmaznak: az „Aktuális kamatlábindex (teljes hitel)” és az „Aktuális kamatmarzs (teljes hitel)” mezők összege változó kamatozás esetén.
Aktuális kamatláb (A-hitel)DinamikusNumerikusÉves bruttó kamatláb, amelyet az aktuális időszak ütemezett törlesztés szerinti kamatának kiszámítására alkalmaznak, a hitel A-szelete vonatkozásában.
A következő kamatlábindex (teljes hitel)DinamikusNumerikusAz aktuális teljes hitelre alkalmazandó kamatláb megállapítására használt, következő periódusban érvényes indexkamatláb. (Marzs nélküli) kamatláb, amelyet a (teljes hitel) tényleges záróegyenleg(e) után fizetendő kamat kiszámítására alkalmaznak („Tényleges záróegyenleg [teljes hitel]” mező).
Jelenlegi késedelmi kamatláb (teljes hitel)DinamikusNumerikusA teljes kamatláb, amelyet a teljes hitel törlesztésének napján („Hiteltörlesztés napja” mező) fizetendő késedelmi kamat kiszámítására alkalmaznak.
Tőkére vonatkozó adatok
Aktuális időszak nyitó egyenlege (teljes hitel)DinamikusNumerikusAz aktuális időszak elején fennálló egyenleg. A kamatperiódus kezdetén fennálló, a hitel törlesztésének napján („Hiteltörlesztés napja” mező) fizetendő kamat kiszámítására alkalmazott hiteltartozás-egyenleg.
Törlesztési ütemezés szerinti tőkeösszeg (teljes hitel)DinamikusNumerikusAz aktuális időszakban a hitel után járó, törlesztési ütemezés szerinti tőkeösszeg. A kibocsátónak a hitel törlesztésének napján („Hiteltörlesztés napja” mező) fizetendő tőketörlesztés, pl. törlesztés, de nem előtörlesztés.
Az aktuális időszak törlesztési ütemezés szerinti záróegyenlege (teljes hitel)DinamikusNumerikusA hitel ütemezett törlesztés szerinti fennálló tőketartozása törlesztés után, előtörlesztés előtt az aktuális időszak végén. A hitel tőketartozása, amely az ütemezett törlesztés szerinti tőketörlesztés után és előtörlesztés előtt fennállna („Aktuális időszak nyitó egyenlege [teljes hitel]” csökkentve „Az ütemezett törlesztés szerinti tőketörlesztés”-sel [teljes hitel]” mező).
Nem törlesztési ütemezés szerint beszedett tőkeösszegek (teljes hitel)DinamikusNumerikusAz aktuális időszakban nem törlesztési ütemezés szerint befolyt tőketörlesztések. A kamatperiódusban befolyt egyéb, hiteltörlesztésre fordított tőketörlesztések. Ez lehet értékesítésből, önkéntes előtörlesztésből vagy felszámolásból befolyt összeg.
Egyéb tőkeösszeg-módosítás (teljes hitel)DinamikusNumerikusNem ütemezés szerinti tőkeösszeg-módosítás a kamatperiódus vonatkozásában, pénzmozgás nélkül. Bármely olyan, az aktuális időszakban a hitel egyenlegét csökkentő vagy növelő összeg, amely nem „Nem törlesztési ütemezés szerint beszedett tőkeösszeg” és nem „Törlesztési ütemezés szerint beszedett tőkeösszeg”.
Ténylegesen befolyt tőkeösszegDinamikusNumerikusA legutolsó kamatfizetés napján érvényes állapot szerint ténylegesen befolyt tőkeösszeg.
A hitelnek az aktuális időszak végén fennálló egyenlege (teljes hitel)DinamikusNumerikusTényleges fennálló tőketartozás az aktuális időszak végén. A tőketörlesztések után a következő kamatperiódus vonatkozásában fennálló hitelkinnlevőség tényleges egyenlege.
Aktuális kezdőegyenleg (A-hitel)DinamikusNumerikusAz aktuális időszak elején fennálló egyenleg (A-hitel). A kamatperiódus kezdetén fennálló, a hiteltörlesztés napján fizetendő kamat kiszámítására alkalmazott A-hiteltartozás-egyenleg.
Összes beszedett tőkeösszeg (A-hitel)DinamikusNumerikusAz aktuális időszakban befolyt összes tőketörlesztés (A-hitel). A kibocsátónak a hitel törlesztésének napján („Hiteltörlesztés napja” mező) fizetendő, az A-hitelhez kapcsolódó tőketörlesztés, pl. törlesztés, de nem előtörlesztés.
Az aktuális időszak végén fennálló hitelegyenleg (A-hitel)DinamikusNumerikusTényleges fennálló tőketartozás az aktuális időszak végén (A-hitel). Az A-hitel tőketartozása, amely a törlesztési ütemezés szerint befolyt tőkeösszegek után áll fenn.
Rendelkezésre tartott, le nem hívott konstrukció hitelegyenlege (teljes hitel)DinamikusNumerikusA teljes hitelből (elsőhelyi kölcsöntőkéből) megmaradt keret/le nem hívott egyenleg az időszak végén. A teljes hitelből (elsőhelyi kölcsöntőkéből) megmaradt keret a kamatfizetés napját követően, amelyet a hitelfelvevő még lehívhat.
Kamatadatok
Törlesztési ütemezés szerinti, esedékes kamatösszeg (teljes hitel)DinamikusNumerikusAz aktuális kamatperiódus alatt esedékes bruttó kamat a teljes hitel vonatkozásában, feltételezve, hogy a tárgyidőszakban nem kerül sor előtörlesztésre. A kamat kamatfizetés napján esedékes teljes összege, feltételezve, hogy a kamatperiódusban nem kerül sor előtörlesztésre. A kamat alapja a hitelmegállapodás szerinti mögöttes kamatláb.
Előtörlesztés miatti kamattúlfizetés/-hiányDinamikusNumerikusA tárgyidőszaki, törlesztési ütemezés szerinti kamatfizetésből adódó – nem a hitel nemteljesítéséhez kapcsolódó –kamattúlfizetés vagy -hiány. A törlesztési ütemezés szerinti esedékességi naptól eltérő napon befolyt előtörlesztés eredménye.
Egyéb kamatmódosításDinamikusNumerikusAz egyéb tőkemódosításokat („Egyéb tőkeösszeg-módosítás [teljes hitel]”) tartalmazó mező kísérőmezője, amelyben a kapcsolódó beszedési időszak nem ütemezett kamatkiigazításait kell megadni.
Negatív törlesztésDinamikusNumerikusNegatív törlesztés/halasztott kamat/tőkésített kamat büntetés nélkül.
Ténylegesen fizetett kamat (teljes hitel)DinamikusNumerikusA teljes hitel után, a tárgyidőszakban ténylegesen fizetett kamat. A hitelfelvevő által a kamatperiódus alatt vagy a hiteltörlesztés napján fizetett kamat teljes összege.
Ténylegesen fizetett kamat (A-hitel)DinamikusNumerikusA kamatperiódus alatt vagy a hiteltörlesztés napján az A-hitel után fizetett kamat teljes összege.
Tényleges késedelmi kamatDinamikusNumerikusA teljes hitel után, a tárgyidőszakban ténylegesen fizetett késedelmi kamat. A hitelfelvevő által a kamatperiódus alatt vagy a hiteltörlesztés napján fizetett késedelmi kamat teljes összege.
Halasztott kamat (teljes hitel)DinamikusNumerikusA teljes hitel utáni halasztott kamat. A halasztott kamat az az összeg, amennyivel alacsonyabb a hitelfelvevő által a jelzáloghitelre fizetendő kamat, mint a fennálló tőketartozáson felhalmozott kamat.
Tőkésített kamat (teljes hitel)DinamikusNumerikusA teljes hitel utáni tőkésített kamat. A tőkésített kamat az az összeg, amely esetében a kamatperiódus végén fennálló hitelegyenleget megnöveljük a kamattal a hitelmegállapodásnak megfelelően.
Tőke- és kamatadatok
Ütemezés szerinti, esedékes tőke és kamat teljes összege (teljes hitel)DinamikusNumerikusA kibocsátót megillető, a tárgyidőszak vonatkozásában a hitel után járó, törlesztési ütemterv szerinti tőketörlesztés és kamatfizetés (teljes hitel). Az ütemezés szerinti, esedékes tőke és kamat teljes összege a hiteltörlesztés napján (a „Törlesztési ütemterv szerinti tőke [teljes hitel]” és a „Törlesztési ütemterv szerinti esedékes kamat [teljes hitel]” mezők összege – használható az adósságszolgálati fedezeti mutató számításához (DSCR).
Fennálló tőke- és kamathátralék teljes összege (teljes hitel)DinamikusNumerikusA tárgyidőszak végén a hitel után járó, fennálló, kumulatív tőke- és kamatösszeg. Bármely nem törlesztett tőke és kamat kumulatív összege a hiteltörlesztés napján.
Egyéb kinnlevőségek teljes összegeDinamikusNumerikusA hitelen fennálló, olyan kumulatív kinnlevőség (például biztosítási díj, földbérlet, tőkekiadás stb.) a tárgyidőszak végén, amelyet a kibocsátó/szolgáltató kifizetett. Ingatlanőrzés díja vagy más összegek kumulatív összege, amelyet a kibocsátó/szolgáltató megelőlegezett, de a hitelfelvevő még nem térített meg.
Kinnlevőség kumulatív összegeDinamikusNumerikusA „Fennálló tőke- és kamathátralék teljes összege (teljes hitel)” és az „Egyéb kinnlevőségek teljes összege” mezők összege.
Bekövetkezett törlesztéskiváltó eseményDinamikusI/NBekövetkezett-e törlesztést kiváltó esemény?
A törlesztés aktuális típusaDinamikusListaA törlesztés A-hitelre alkalmazott típusa.
Törlesztési ütemezés szerint esedékes tőke és kamat teljes összege (A-hitel)DinamikusNumerikusA kibocsátót megillető, a tárgyidőszak vonatkozásában az A-hitel után járó, törlesztési ütemezés szerinti tőketörlesztés és kamatfizetés.
Az évre kumulált legutolsó pénzügyi adatok
Az adatszolgáltatási kötelezettség megszegése a hitelfelvevő részérőlDinamikusI/NMegszegte-e a hitelfelvevő a szolgáltatóval vagy a hitelezővel szemben fennálló adatszolgáltatási kötelezettségét?
Legutolsó bevételDinamikusNumerikusAz összes ingatlanból származó teljes bevétel a legutolsó pénzügyi-működési kimutatásokkal lefedett időszakban (az évre kumuláltan vagy a megelőző 12 hónapra vonatkozóan).
A legutolsó hitelfedezeti arány (teljes hitel)DinamikusNumerikusA (teljes) hitel legutolsó hitelfedezeti aránya a hiteldokumentáció alapján.
A legutolsó adósságszolgálati fedezeti mutató (teljes hitel)DinamikusNumerikusA (teljes) hitel legutolsó adósságszolgálati fedezeti mutatója (DSCR) a hiteldokumentáció alapján.
A legutolsó kamatfedezeti mutató (teljes hitel)DinamikusNumerikusA (teljes) hitel legutolsó kamatfedezeti mutatója (ICR) a hiteldokumentáció alapján.
A legutolsó kamatfedezeti mutató (A-hitel)DinamikusNumerikusA legutolsó kamatfedezeti mutató az A-hitelre vonatkozóan a kibocsátási dokumentáció alapján.
A legutolsó adósságszolgálati fedezeti mutató (A-hitel)DinamikusNumerikusA legutolsó adósságszolgálati fedezeti mutató az A-hitelre vonatkozóan a kibocsátási dokumentáció alapján.
A legutolsó hitelfedezeti arány (A-hitel)DinamikusNumerikusA legutolsó hitelfedezeti arány az A-hitelre vonatkozóan a kibocsátási dokumentáció alapján.
Tartalék- és elkülönített számlák adatai
A tartalékszámla egyenlege összesenDinamikusNumerikusA tartalékszámlák teljes egyenlege hitelszinten a hiteltörlesztés napján. Tartalmazza a fenntartási, javítási és karbantartási, környezetvédelmi stb. költségeket. Nem tartalmazza az adó- és biztosítási tartalékokat, de a tartalékra szánt lízingdíjat igen. Kitöltendő, ha a hitelbeállítások között az „Egyéb tartalékok beszedése” mezőben „I” = igen szerepel.
Elkülönített számla létrehozását kiváltó eseményDinamikusI/NJelölje „I”-vel, ha olyan esemény következett be, amely letéti összeg elkülönítését indokolta. Jelölje „N”-nel, ha az összegek a hitelmegállapodás szokásos feltételei szerint halmozódnak.
A tárgyidőszakban az elkülönített számlán elhelyezett összegekDinamikusNumerikusAz elkülönített számlán vagy a tartalékszámlán a tárgyidőszakban elhelyezett összeg.
A tartalékegyenleg pénznemeDinamikusListaA tartalékszámla pénzneme.
Elkülönített számla pénznemeStatikusListaAz elkülönített számla pénzneme.
Felszámolásra és előtörlesztésre vonatkozó adatok
Felszámolás/előtörlesztés napjaDinamikusDátumAz a nap, amelyen nem törlesztési ütemezés szerinti összeg vagy felszámolásból befolyó összeg érkezik.
Felszámolás/előtörlesztés kódjaDinamikusListaA beszedési időszak alatt nem törlesztési ütemezés szerinti vagy felszámolásból befolyó összeghez rendelt kód.
Fedezetre vonatkozó adatok a hitelfelvevő szintjén
A hitelcserenyújtó fél neve (hitelfelvevői szint)DinamikusSzövegesA hitelcserenyújtó fél neve, ha a hitelfelvevő közvetlen kapcsolatban áll a csereügyletben szereplő szerződő féllel.
A hitelcserenyújtó fél tényleges minősítése (hitelfelvevői szint)DinamikusSzöveges/NumerikusA csereügyletben szereplő szerződő félnek a hiteltörlesztés napján érvényes minősítését jelzi.
A hitelszintű csereügyletet teljesen vagy részlegesen lezáró esemény a tárgyidőszakra vonatkozóan (hitelfelvevői szint)DinamikusListaHa a hitelcsereügylet megszűnik a tárgyidőszak vonatkozásában, adja meg az okát.
A hitelcserenyújtó fél részére fizetendő nettó időszakos fizetések (hitelfelvevői szint)DinamikusNumerikusA hitelfelvevő által a csereügyletben szereplő szerződő félnek a törlesztés napján, a csereügyletre vonatkozó megállapodás értelmében fizetett összeg.
A hitelcserenyújtó fél részéről teljesítendő nettó időszakos fizetések (hitelfelvevői szint)DinamikusNumerikusA csereügyletben szereplő szerződő fél által a törlesztés napján, a csereügyletre vonatkozó megállapodás értelmében a hitelfelvevőnek fizetett bármely összeg.
A hitelcserenyújtó fél részére fizetendő felmondási díjDinamikusNumerikusA hitelfelvevő által a csereügyletben szereplő szerződő félnek a csereügylet részleges vagy teljes megszüntetése miatt fizetett összeg.
A felmondásidíj-fizetésben keletkezett hiány hitelszintű csereügylet vonatkozásábanDinamikusNumerikusA hitelfelvevő által fizetendő felmondási díjban a csereügylet részleges vagy teljes megszüntetése miatt keletkezett hiány esetleges összege.
A csereügyletben szereplő szerződő fél által fizetendő felmondási díj.DinamikusNumerikusA csereügyletben szereplő szerződő fél által a hitelfelvevőnek részleges vagy teljes megszüntetéskor fizetendő nyereség összege.
A hitelszintű csereügyletre vonatkozó, következő újramegállapítás időpontjaDinamikusDátumA hitelszintű csereügyletre vonatkozó, következő újramegállapítás időpontja.
CsereügyletadatokDinamikusSzövegesA csereügylet részletei.
Késedelmes hitelek – státusadatok
Ingatlan státusaDinamikusListaIngatlan státusa.
Hitel státusaDinamikusListaHitel státusa (azaz aktuális, nemfizetés stb.). Ha a hitel több státuskódja is aktív, a szolgáltató saját hatáskörben dönt arról, melyik kódot szerepeltessék a jelentésben.
Érvényesítés kezdő napjaDinamikusDátumAmikor végrehajtást vagy végelszámolást, vagy más igényérvényesítést kezdeményeznek a hitelfelvevővel szemben vagy a hitelfelvevő jóváhagyásával.
Adósságkezelési stratégia kódjaDinamikusListaAdósságkezelési stratégia.
Megtérülés várható ütemezéseDinamikusNumerikusA megtérülés várt ütemezése (hónapokban).
FizetésképtelenségDinamikusI/NA hitel fizetésképtelenségi státusa (ha fizetésképtelen: „I”, egyébként: „N”).
Fizetésképtelenség dátumaDinamikusDátumA fizetésképtelenség dátuma.
Ingatlan birtokbavételének napjaDinamikusDátumAmikor a biztosítékul szolgáló ingatlan birtokbavétele megtörténik (vagy tényleges irányításának/ellenőrzésének jogát, elidegenítési jogot megszerzik).
Nettó bevétel felszámoláskorDinamikusNumerikusNettó bevétel felszámoláskor, amellyel – egy tranzakciós dokumentum vonatkozásában – megállapítható a kibocsátónkénti veszteség. Az értékesítésből befolyt nettó bevétel, amely alapján eldönthető, veszteségről vagy hiányról van-e szó.
Felszámolás ráfordításaiDinamikusNumerikusA felszámolással összefüggő költségek, amelyek nettósíthatók a kibocsátó más eszközeivel szemben a tranzakciós dokumentációnkénti veszteség megállapítása céljából. A felszámolás nettó bevételekből fizetendő ráfordításainak összege annak megállapításához, hogy keletkezik-e veszteség.
Értékpapírosításon keletkezett veszteségDinamikusNumerikusA hitel fennálló egyenlege (a felszámolás ráfordításaival növelve) csökkentve a felszámolásból befolyt nettó összeggel. A kibocsátónál keletkező veszteség a felszámolás ráfordításainak az értékesítés nettó bevételeiből történő levonása után.
Hátralékos hónapok számaDinamikusNumerikusAzon hónapok száma, amióta a hitel – a kibocsátó meghatározása szerint – hátralékos hitel a tárgyidőszak végén.
A nemteljesítéssel érintett összegDinamikusNumerikusA nemteljesítés teljes összege az értékesítésből befolyt összeg és a megtérült összeg alkalmazása előtt.
Kumulált megtérülésDinamikusNumerikusÖsszes megtérült összeg, ideértve az értékesítésekből befolyó bevételeket is.
Egyedi adósságszolgálati státusDinamikusI/NA törlesztés időpontjában a hitelt ténylegesen egyedileg törlesztik?
A nemteljesítés dátumaDinamikusDátumA hitel nemteljesítővé válásának dátuma.
Felszámolás pénznemeDinamikusListaA felszámolás pénzneme.
Veszteség pénznemeDinamikusListaA veszteség pénzneme.
Nemteljesítés/hátralék pénznemeDinamikusListaNemteljesítés/hátralék pénzneme.
Hitelmódosítás adatai
Kötvénytulajdonos hozzájárulásaDinamikusI/NSzükséges-e a kötvénytulajdonos hozzájárulása az átütemezéshez?
Tervezett kötvénytulajdonosi ülésDinamikusDátumMikorra tervezik a kötvénytulajdonosok legközelebbi ülését?
Az utolsó hitel értékesítésének napjaDinamikusDátumAz a nap, amikor a hitelt értékesítették a kibocsátónak, ha a hitel az eredeti értékpapírosítás része volt, akkor ez a dátum az értékpapírosítás napja.
Az utolsó ingatlan értékpapírosításának napjaDinamikusDátumAmikor a legutolsó ingatlant vagy ingatlanokat átadták értékpapírosításra. Ha történt ilyen, az utolsó átadás dátuma. Ha az ingatlanok az eredeti ügylet részét képezték, akkor ez a dátum az értékpapírosítás napja.
KötelezettségvállalásDinamikusDátumAz engedményezés/nováció vagy kötelezettségvállalás új hitelfelvevő általi végrehajtásának ideje.
Az értékbecslés során megállapított összeg csökkenésének napjaDinamikusDátumAz értékbecslés során megállapított összeg csökkenése kiszámításának és jóváhagyásának napja (első vagy frissített kiszámítás adott időpontban).
Az utolsó módosítás dátumaDinamikusDátumA hitelmódosítás utolsó hatálybalépésének napja.
Módosítás kódjaDinamikusListaMódosítás típusa.
Módosított törlesztési rátaDinamikusNumerikusHa a hitelt átütemezték (valószínűsíthetően adósságkezelés során) és a törlesztési ütemezést módosították, a hitelegyenleg százalékában kifejezett új összeget kell szerepeltetni.
Módosított hitelkamatDinamikusNumerikusHa a hitelt átütemezték (valószínűsíthetően adósságkezelés során) és a kamatot/marzsot módosították, az új kamatot/marzsot kell szerepeltetni.
A speciális szolgáltató tevékenységére vonatkozó adatok
Szolgáltatóra vonatkozó megfigyelési listaDinamikusDátumA hitel megfigyelési listára kerülésére vonatkozó döntés dátuma. Ha egyszer levették a listáról, de most ismét felkerül, jelölni kell az új felvitel dátumát.
A speciális szolgáltatónak való legutolsó átadás dátumaDinamikusDátumAz a dátum, amikor a hitel a speciális szolgáltatóhoz került az átadást követően. Megjegyzés: Ha a hitelt többször átadták, ennek azon utolsó időpontnak kell lennie, amikor a speciális szolgáltatóhoz kerül.
Az elsődleges állománykezelőnek való legutolsó visszaadás kelteDinamikusDátumAz a dátum, amikor a hitel korrigált jelzáloghitel lesz, vagyis a speciális szolgáltatótól visszakerül a master/elsődleges szolgáltatóhoz.
A behajthatatlanságról szóló döntésDinamikusI/NAzt jelzi (I/N), hogy az állománykezelő/speciális állománykezelő megállapítja, hogy nem a teljes kihelyezett hitelösszeget, a kinnlevőségként fennálló hitelegyenleget, illetve az ingatlan vagy hitel értékesítéséből vagy felszámolásából befolyt összeget tudják behajtani.
A hitelszerződés megszegésének dátumaDinamikusDátumA szerződésszegés napja. Ha több is történt, a legkorábbi szerződésszegés dátuma.
A hitelszerződés-szegés orvoslásának dátumaDinamikusDátumA szerződésszegés orvoslásának dátuma. Ha több is történt, a legutoljára orvosolt szerződésszegés dátuma.
Megfigyelési lista kritériumainak kódjaDinamikusListaA szolgáltató megfigyelési listájának kódja. Ha több kritérium is alkalmazandó, adja meg a legkedvezőtlenebb kódot.
Díjak pénznemeDinamikusListaA díjak pénzneme.
Speciális szolgáltatóra vonatkozó adatok
A speciális szolgáltató neveDinamikusSzövegesA speciális szolgáltató neve.
Volt-e változás a speciális szolgáltató személyében?DinamikusI/NVolt-e változás a speciális szolgáltató személyében az előző adatszolgáltatási időszak óta?
Eltérő rangsorolású hitelező igényérvényesítéseDinamikusI/NRészt vesz-e eltérő rangsorolású hitelező is a követelés érvényesítésében?
Nemteljesítő hitelek – státusadatok
Nemteljesítés vagy végrehajtásDinamikusI/NNemteljesítő-e a hitel vagy végrehajtás alatt áll?
A nemteljesítés okaDinamikusA nemteljesítés oka.
Kötelezettségvállalás megszegése/kiváltó eseményDinamikusListaKötelezettségvállalás megszegése/kiváltó esemény típusa.
A tőkekövetelmény-irányelvre vonatkozó információk
Jelezze, hogy a kezdeményező megfelel-e a négy megtartási követelmény közül egynekDinamikusListaMegtartásra vonatkozó követelmény típusa.
Az értékpapírosítás kezdeményezője által megtartottDinamikusNumerikusAz értékpapírosítás kezdeményezője által megtartott nettó üzleti érdekeltség százalékban (%) kifejezve, a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről szóló 575/2013/EU rendelet (CRR) 405. cikkének megfelelően.

INGATLAN:

A mező megnevezéseStatikus/DinamikusAdattípusA mező fogalma és kritériumok
Ingatlanfedezet adatai
IngatlanazonosítóStatikusSzöveges/NumerikusAz ingatlan egyedi azonosítója. Több ingatlan (például társasház) esetén, ez az egyedi azonosító azonosítja mindegyiket.
Ingatlannal keresztfedezett hitelek csoportosításaDinamikusSzöveges/NumerikusJelölje a kibocsátási tájékoztatóban szereplő, megfelelő hitelazonosítót. Ha egy ingatlan a tranzakción vagy halmazon (poolon) belül több hitel biztosítéka, vesszővel válassza el az azonosítókat.
Ingatlan neveStatikusSzöveges/NumerikusA biztosítékul szolgáló ingatlan neve. Több ingatlan (például társasház) esetén, ez a név azonosítja mindegyiket.
Ingatlan címeStatikusSzöveges/NumerikusA hitelbiztosítékul szolgáló ingatlan címe.
A város neve, ahol az ingatlan találhatóStatikusSzövegesA város neve, ahol az ingatlan található.
Az ingatlan irányítószámaStatikusSzöveges/NumerikusAz elsődleges ingatlan irányítószáma. Legalább az első 2–4 karakter.
Az ország, ahol az ingatlan találhatóStatikusListaAz ország, ahol az ingatlan található.
Ingatlantípus kódjaStatikusListaAz ingatlan típusa; használható az értékbecslési jelentésben vagy kibocsátási dokumentumban meghatározott hivatkozás.
Építés éveStatikusDátumAz ingatlan építésének éve az értékbecslési jelentésben vagy kibocsátási dokumentumban található információk szerint.
Utolsó felújítás éveDinamikusDátumAz az év, amikor az ingatlan utolsó jelentős felújítása vagy az új építés befejeződött az értékbecslési jelentésben vagy kibocsátási dokumentumban található információk szerint.
Nettó m2 az értékpapírosítás időpontjábanDinamikusNumerikusA hitelbiztosítékul szolgáló ingatlanok teljes nettó kiadható alapterülete m2-ben kifejezve a legutolsó értékbecslési jelentés alapján. Több ingatlan esetén adja össze az alapterületeket.
Igazolt nettó belső alapterületDinamikusI/NFelmérte-e értékbecslő az ingatlan nettó belső alapterületét?
Egységek/ágyak/szobák számaStatikusNumerikusTársasház esetén adja meg az egységek (lakások) számát, vendéglátás/szálloda/egészségügyi ellátás esetén az ágyak számát, lakókocsiparkok esetén a lakókocsik számát, bérlemények esetében a szobák számát, tárolók esetében az egységek számát. Több ingatlan esetén, ha ugyanahhoz az ingatlantípushoz tartoznak, adja össze az értékeket.
Ingatlan státusaDinamikusListaAz ingatlan legutolsó hitelstátusza.
Az ingatlan tulajdonjogának típusaStatikusListaAz ingatlan tulajdonjogának adott típusa. Kizárólag földterületbérlet, amikor az épület rendszerint a hitelfelvevő tulajdonát képezi vagy építményt köteles emelni a bérleti szerződésben meghatározott módon.
Ingatlan-haszonbérleti szerződés lejárataStatikusDátumAmikor a legkorábban lejár a haszonbérleti jog.
Fizetendő telekbérleti díjDinamikusNumerikusHa az ingatlan haszonbérletben van, adja meg a bérbe adónak fizetendő aktuális éves haszonbérleti díjat.
A legutolsó értékbecslés dátumaDinamikusDátumAz utolsó értékbecslés dátuma.
Legutolsó értékbecslésDinamikusNumerikusAz ingatlan legutolsó értékbecslése.
Legutolsó értékbecslés alapjaDinamikusListaA legutolsó értékbecslés alapja.
A telekbérleti díj pénznemeDinamikusListaA telekbérleti díj pénzneme („Fizetendő telekbérleti díj”).
Legutolsó értékbecslés pénznemeDinamikusListaLegutolsó értékbecslés pénzneme („Legutolsó értékbecslés”).
Értékpapírosítás dátuma – adatok
Ingatlan-értékpapírosítás dátumaStatikusDátumAz a dátum, amikor az ingatlan bekerült az értékpapírosítási körbe. Ha az ingatlant pótolták, a pótlás dátuma. Ha az ingatlanok az eredeti ügylet részét képezték, akkor ez az értékpapírosítás napja.
Allokált hitel százaléka az értékpapírosítás időpontjábanStatikusNumerikusA hitel ingatlanhoz allokált %-a az értékpapírosítás időpontjában, ha egynél több ingatlan fedezi a hitelt.
Pénzügyi adatok dátuma az értékpapírosítás időpontjábanStatikusDátumA kibocsátási körlevélben használt adatokhoz alkalmazott pénzügyi adatok záró időpontja (pl. évesített göngyölített, éves, negyedéves vagy a megelőző 12 hónapra vonatkozó).
Nettó működési bevétel az értékpapírosítás időpontjábanDinamikusNumerikusMűködési költséggel csökkentett bevételek az értékpapírosítás időpontjában.
Értékbecslés az értékpapírosítás időpontjábanStatikusNumerikusA hitel fedezetéül szolgáló ingatlanok értékelése az értékpapírosítás időpontjában a kibocsátási körlevélben foglaltak szerint.
Az értékpapírosításkori értékbecslő neveStatikusSzövegesAnnak az értékbecslő cégnek a neve, amelyik elvégezte az ingatlan értékbecslését az értékpapírosítás időpontjában.
Értékbecslés kelte az értékpapírosítás időpontjábanDinamikusDátumAz a nap, amikor az értékelés készült a kibocsátási körlevélben közzétett értékekhez.
Üres ingatlanok száma az értékpapírosítás időpontjábanDinamikusNumerikusÜres ingatlanok száma az értékpapírosítás időpontjában.
Kereskedelmi hasznosítású területDinamikusNumerikusA hitel fedezetéül szolgáló ingatlanok kereskedelmi célú hasznosításra kiadható teljes nettó alapterülete m2-ben kifejezve a legutolsó értékbecslési jelentés alapján.
Lakás célú alapterületDinamikusNumerikusA hitel fedezetéül szolgáló ingatlanok lakás célú hasznosításra kiadható teljes nettó alapterülete m2-ben kifejezve a legutóbbi értékbecslési jelentés alapján.
Pénzügyi adatok pénznemeDinamikusListaA hitel pénzneme.
Ingatlanra vonatkozó, évre kumulált legutolsó pénzügyi adatok
Az allokált hitel aktuális százalékaDinamikusNumerikusAz ingatlanhoz allokált hitel %-a a hiteltörlesztés napján, ha egynél több ingatlan biztosítja a hitelt, az összegnek 100 %-nak kell lennie. Ezt a hitelmegállapodás meghatározhatja.
Aktuális allokált záró hitelösszegDinamikusNumerikusAlkalmazza az aktuális allokált %-ot a tényleges fennálló hitelegyenlegre.
A legutolsó pénzügyi adatok a kezdő naponDinamikusDátumA legutolsó működési pénzügyi kimutatásokhoz használt pénzügyi adatok kezdő napja (havi, negyedéves, éves göngyölített, megelőző 12 hónap).
A legutolsó pénzügyi adatok a záró naponDinamikusDátumA legutolsó működési pénzügyi kimutatásokhoz használt pénzügyi adatok záró napja (havi, negyedéves, éves göngyölített, megelőző 12 hónap).
A pénzügyi jelentés alkalmazásában az év utolsó hónapjaDinamikusSzöveges/NumerikusAdja meg azt a hónapot, amelyikben a pénzügyi adatokat minden évben (legutolsó, megelőző, azt megelőző) zárják.
A legutolsó pénzügyi mutatóDinamikusListaEz a mező mutatja azt az időszakot, amelyikre a legutolsó pénzügyi adatok vonatkoznak.
Legutolsó bevételDinamikusNumerikusA legutolsó pénzügyi-működési kimutatásokkal lefedett időszak (pl. havi, negyedéves, az évre kumuláltan vagy a megelőző 12 hónap) ingatlanból származó összes bevétele. Több ingatlan esetén adja össze a bevételeket.
Legutolsó működési költségekDinamikusNumerikusA legutolsó pénzügyi-működési kimutatásokkal lefedett időszak (pl. havi, negyedéves, az évre kumuláltan vagy a megelőző 12 hónap) összes ingatlanra vonatkozó működési ráfordításai.
Legutolsó nettó működési bevételDinamikusNumerikusA legutolsó pénzügyi-működési kimutatásokkal érintett időszak összes működési ráfordításával csökkentett összes bevétel.
A legutolsó tőkekiadásokDinamikusNumerikusA legutolsó pénzügyi-működési kimutatásokkal lefedett időszak (pl. havi, negyedéves, az évre kumuláltan vagy a megelőző 12 hónap) összes ingatlanra vonatkozó összes tőkekiadása (nem javítás és karbantartás).
Legutolsó nettó pénzáramlásDinamikusNumerikusA legutolsó pénzügyi-működési kimutatásokkal lefedett időszak tőkekiadásával csökkentett összes nettó működési bevétel.
Adósságszolgálat legutolsó összegeDinamikusNumerikusA legutolsó pénzügyi-működési kimutatásokkal lefedett időszak (pl. havi, negyedéves, az évre kumuláltan vagy a megelőző 12 hónap) törlesztési ütemezés szerinti összes tőke- és kamattörlesztése.
Legutolsó adósságszolgálati fedezeti mutató (nettó működési bevétel)DinamikusNumerikusSzámítsa ki az adósságszolgálati fedezeti mutatót a legfrissebb pénzügyi-működési kimutatásokkal lefedett időszakra (havi, negyedéves, éves göngyölített, megelőző 12 hónap) a nettó működési bevétel alapján.
Szerződés szerinti éves bérletidíj-bevételDinamikusNumerikusA hitelfelvevő legutolsó ingatlankihasználtsági kimutatásából levezethető, szerződés szerinti éves bérletidíj-bevétel.
Ingatlankihasználtság adatai
Aktuális ingatlankihasználtságDinamikusDátumAz aktuális bérletidíjjegyzék és ingatlankihasználtság-kimutatás időpontja. (A vendéglátás (szállodaipar) és az egészségügyi ellátás területén annak az időszaknak az átlagos kihasználtságát kell feltüntetni, amelyikre a pénzügyi kimutatások vonatkoznak.)
Fizikai jelenlétet jelentő ingatlankihasználtság az értékpapírosítás időpontjábanDinamikusNumerikusA ténylegesen elfoglalt, bérelhető terület százaléka az értékpapírosítás időpontjában (azaz a lakók jelen vannak, nem üres az ingatlan). Az aktuális pénzügyi évre vonatkozó információkkal összhangban álló bérletidíjjegyzék alapján vagy az ingatlankihasználtságot tükröző egyéb dokumentumok alapján.
Fizikai jelenlétet jelentő legutolsó ingatlankihasználtságDinamikusNumerikusA ténylegesen elfoglalt bérelhető terület százaléka (azaz a lakók jelen vannak, nem üres az ingatlan). Az aktuális pénzügyi évre vonatkozó információkkal összhangban álló bérletidíjjegyzék alapján vagy az ingatlankihasználtságot tükröző egyéb dokumentumok alapján.
Egyes bérlőkre vonatkozó, hozzáférhető adatDinamikusI/NVan-e információ az egyes bérlőkről?
A bérleti szerződés súlyozott átlagos futamidejeDinamikusNumerikusA bérleti szerződés súlyozott átlagos futamideje években.
A bérleti szerződés súlyozott átlagos futamideje (1. szerződésbontási opció)DinamikusNumerikusA bérleti szerződés súlyozott átlagos futamideje években minden első szerződésbontási opció után.
A három legnagyobb bérlő adatai
1–12 hónapon belül kieső bevétel %-aDinamikusNumerikus1–12 hónapon belül kieső bevétel százaléka.
13–24 hónapon belül kieső bevétel %-aDinamikusNumerikus13–24 hónapon belül kieső bevétel százaléka.
25-36 hónapon belül kieső bevétel %-aDinamikusNumerikus25–36 hónapon belül kieső bevétel százaléka.
37-48 hónapon belül kieső bevétel %-aDinamikusNumerikus37–48 hónapon belül kieső bevétel százaléka.
49 hónapon túl kieső bevétel %-aDinamikusNumerikus49 hónapon túl kieső bevétel százaléka.
A legnagyobb bérlő a (nettó) bevétel alapjánDinamikusSzöveges/NumerikusA nettó bérleti díj alapján az aktuális legnagyobb bérlő neve.
A legnagyobb bérlő bérleti szerződésének lejárataDinamikusDátumA nettó bérleti díj alapján legnagyobb bérlő bérleti szerződésének lejárata.
A legnagyobb bérlő által fizetendő díjDinamikusNumerikusAz aktuális legnagyobb bérlő által fizetendő éves díj.
A 2. legnagyobb bérlő a (nettó) bevétel alapjánDinamikusSzöveges/NumerikusA nettó bérleti díj alapján a második legnagyobb bérlő neve.
A 2. legnagyobb bérlő bérleti szerződésének lejárataDinamikusDátumA második legnagyobb bérlő bérleti szerződésének lejárata.
A 2. legnagyobb bérlő által fizetendő díjDinamikusNumerikusAz aktuális második legnagyobb bérlő által fizetendő díj.
A 3. legnagyobb bérlő a (nettó) bevétel alapjánDinamikusSzöveges/NumerikusA nettó bérleti díj alapján a harmadik legnagyobb bérlő neve.
A 3. legnagyobb bérlő bérleti szerződésének lejárataDinamikusDátumA harmadik legnagyobb bérlő bérleti szerződésének lejárata (éves nettó bérleti díj).
A 3. legnagyobb bérlő által fizetendő díjDinamikusNumerikusA harmadik legnagyobb bérlő által fizetendő díj.
A bérleti díj pénznemeDinamikusListaA bérleti díj pénzneme.
Végrehajtási adatok
Az eszköz várható szanálásának vagy végrehajtásának időpontjaDinamikusDátumAz a becsült időpont, amikorra a speciális szolgáltató szerint megtörténik a szanálás. Ha több ingatlanról van szó, a legközelebbi időpontot kell jelölni. Végrehajtás esetén a végrehajtás napja, visszabirtoklás esetén az értékesítés várható időpontja.
A visszabirtoklás kezdő napjaDinamikusDátumAmikor végrehajtást vagy más igényérvényesítést kezdeményeznek a hitelfelvevővel szemben vagy a hitelfelvevő jóváhagyásával.
Csődgondnokság időpontjaDinamikusDátumAmikor a biztosítékul szolgáló ingatlan birtokbavétele megtörténik (vagy tényleges irányításának/ellenőrzésének jogát, elidegenítési jogot megszerzik).

KÖTVÉNYINFORMÁCIÓ:

A mező megnevezéseStatikus/DinamikusAdattípusA mező fogalma és kritériumok
Általános kötvényinformációk
Tranzakciópool-azonosítóStatikusSzöveges/NumerikusEgyedi tranzakció- vagy poolazonosító sorozat.
Kifizetés dátumaStatikusDátumA kötvénysorozat tőke- és kamatfizetésének időpontja.
Nyilvántartásba vétel napjaStatikusDátumAz az időpont, amikor a kötvénnyel tulajdonosként kell rendelkezni ahhoz, hogy a nyilvántartásban szerepeljen.
Kötvényosztály neveStatikusSzöveges/NumerikusA kibocsátási tájékoztatóban meghatározott jogokkal, elsőbbségi jogokkal és jellemzőkkel azonos tulajdonságokkal (azaz 1. sorozat A1 osztály stb.) rendelkező, kereskedelmi jelzáloggal fedezett strukturált finanszírozási eszköz sorozatának megnevezése (jellemzően betű és/vagy szám).
CUSIP (Committee on Uniform Security Identification Procedures – az egységes értékpapír-azonosítók eljárásaival foglalkozó bizottság) (144A. szabály)StatikusSzöveges/NumerikusAz egyes kötvényosztályokhoz vagy -sorozatokhoz rendelt, a CUSIP által a 144A. számú szabályhoz megállapított értékpapír-azonosító kód vagy más tőzsde- és egyéb hatóság által megállapított egyéb értékpapírkód.
ISIN (nemzetközi értékpapír-azonosító szám)StatikusSzöveges/NumerikusAz egyes kötvényosztályokhoz vagy -sorozatokhoz rendelt, a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISIN) vagy tőzsde- vagy egyéb hatóság által megállapított egyedi értékpapírkód.
Közös kód (144A. szabály)StatikusSzöveges/NumerikusKilenc számjegyű azonosító kód, amelyet a CEDEL és az Euroclear együtt ad ki minden egyes kötvényosztályra és -sorozatra.
ISIN (nemzetközi értékpapír-azonosító szám) (S szabály)StatikusSzöveges/NumerikusAz egyes kötvényosztályokhoz vagy -sorozatokhoz rendelt, a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISIN) által az S követelményhez megállapított értékpapír-azonosító kód vagy tőzsde- és egyéb hatóság által megállapított egyéb értékpapírkód.
Közös kód (S szabály)StatikusSzöveges/NumerikusAz egyes kötvényosztályokhoz vagy -sorozatokhoz rendelt, az egységes értékpapír-azonosítók eljárásaival foglalkozó bizottság (CUSIP) által az S előíráshoz megállapított értékpapír-azonosító kód vagy más tőzsde- és egyéb hatóság által megállapított egyéb értékpapírkód.
A kötvénykibocsátás dátumaStatikusDátumA kötvénykibocsátás dátuma.
Jogszerű lejárat időpontjaStatikusDátumAz az időpont, amikor a kötvényt vagy a kötvény-sorozatot a nemteljesítés elkerüléséhez vissza kell váltani.
PénznemStatikusListaAz a pénznem, amelyben a kötvényosztály vagy -sorozat értékét kifejezik.
Eredeti tőkeegyenlegStatikusNumerikusAdott kötvényosztály vagy -sorozat eredeti tőkeegyenlege kibocsátáskor.
Kötvénytőkére vonatkozó adatok
Névleges megjelölésStatikusI/N„I” – névleges, „N”, ha a kötvényosztály vagy -sorozat csak kamatot fizet, azaz IO (csak kamat jelzése).
Kezdő tőkeegyenlegStatikusNumerikusA kötvényosztály vagy -sorozat fennálló tőketartozása az aktuális időszak elején.
Ütemezett tőkeStatikusNumerikusA kötvényosztálynak vagy -sorozatnak ütemezés szerint fizetett tőke az időszak során.
Nem ütemezett tőkeDinamikusNumerikusA kötvényosztálynak vagy -sorozatnak nem ütemezés szerint fizetett tőke az időszak során.
Összes tőke elosztásaDinamikusNumerikusA kötvényosztálynak vagy -sorozatnak ütemezés szerint vagy anélkül fizetett tőke az időszak során.
Törlesztés típusaStatikusListaTörlesztési módszer, amelynek megfelelően a kötvényosztály vagy -sorozat rendszeres kifizetése történik.
„Csak kamat” időszak tartamaStatikusNumerikusAz az időszak, amikor csak kamatfizetés történik.
Tőkésített kamatDinamikusNumerikusA kötvényosztály mérlegébe beszámított minden kamat, ideértve a negatív törlesztést.
TőkeveszteségDinamikusNumerikusTőkeveszteség összesen az adatszolgáltatási időszakban.
Kumulatív tőkeveszteségekDinamikusNumerikusAdott időpontig kumulált, allokált tőkeveszteség.
Záró tőkeegyenlegDinamikusNumerikusA kötvényosztály vagy -sorozat fennálló tőketartozása az aktuális időszak végén.
Fizetésiígérvény-tényezőDinamikusNumerikusA kötvényosztályra vagy -sorozatra fizetett tőke az adatszolgáltatási időszakban a kötvényosztály vagy -sorozat eredeti (első) egyenlegének törtszámaként (0<x< 1), 12 tizedesjegyig.
Záró kötvény tényezőDinamikusNumerikusA kötvényosztályra vagy -sorozatra fizetett utolsó tőke az aktuális adatszolgáltatási időszakban a kötvényosztály vagy -sorozat eredeti (kezdeti) egyenlegének törtszámaként (0<x< 1), 12 tizedesjegyig.
Kötvénytörlesztés következő esedékességeDinamikusDátumA következő időszakbeli, kötvényosztályra vagy -sorozatra vonatkozó kifizetések időpontja.
Kötvénykamatadatok
Kamatlábindex típusaStatikusListaA kibocsátási dokumentumban meghatározott referencia-alapkamatindex, amelyet a kötvénynek erre az osztályára vagy adott sorozatára kell alkalmazni. Az aktuális kamatlábindex.
Aktuális kamatlábindexDinamikusNumerikusAdott kötvényosztályra vagy kötvénysorozatra alkalmazott kamatlábindex aktuális értéke a kamatelhatárolási időszakban, legalább 5 tizedesjegyig.
Eredményszemléletű módszerStatikusListaEredményszemléletű módszer, amellyel a kötvényosztály vagy -sorozat értékét rendszeres időszakonként kiszámítják.
Aktuális elhatárolás napjaiDinamikusNumerikusAz aktuális időszakban kifizetendő kamat kiszámításához alkalmazandó kamatelhatárolási napok száma.
Felhalmozott kamatokDinamikusNumerikusFelhalmozott kamatok összege.
Alkalmazandó AFCStatikusI/NRészesedik-e a kötvényosztály az AFC-rendszer (Available Fund Cap) előnyeiből?
Az értékbecslés során megállapított összeg csökkenéseDinamikusNumerikusAz értékbecslés során megállapított aktuális összeg csökkenése ehhez az osztályhoz allokálva.
Az értékbecslés során megállapított összeg kumulatív csökkenéseDinamikusNumerikusAz értékbecslés során megállapított összeg összes allokált kumulatív csökkenése.
Egyéb kamatfelosztásDinamikusNumerikusEgyéb specifikus kamatkiegészítések.
Aktuális kamathiányDinamikusNumerikusKamathiány az adatszolgáltatási időszakban ennek a kötvényosztálynak a vonatkozásában.
Kumulatív kamathiányDinamikusNumerikusEddigi kumulatív kamathiány.
Felosztott kamat összesenDinamikusNumerikusÖsszes kifizetett kamat.
Kezdeti kifizetetlen kamategyenlegDinamikusNumerikusAz aktuális időszak elején fennálló kamathiány.
Ki nem fizetett rövid lejáratú kamatDinamikusNumerikusAz aktuális időszakban halasztott és a következő törlesztéskor fizetendő kamat.
Ki nem fizetett hosszú lejáratú kamatDinamikusNumerikusAz aktuális időszakban halasztott – lejáratkor törlesztendő – kamat.
AFC kiváltó eseményDinamikusI/NAktiválásra került-e AFC esemény?
Következő időszaki kamatlábindexDinamikusNumerikusKövetkező időszaki kamatlábindex értéke.
A kamatlábindex következő újrameghatározásaDinamikusDátumA kamatlábindex újrameghatározása a következő időszakban.
Likviditási keret adatai
Likviditási keret – kezdő egyenlegDinamikusNumerikusLikviditási keret kezdő egyenlege.
A likviditási keret kiigazításaiDinamikusNumerikusA likviditási keret bármely kiigazítása.
Lehívások a likviditási keretbőlDinamikusNumerikusLehívások összege a likviditási keretből.
Törlesztések a likviditási keretbeDinamikusNumerikusTörlesztési összegek a likviditási keretbe.
Likviditási keret – záró egyenlegDinamikusNumerikusZáró egyenleg.
Likviditási keret pénznemeDinamikusListaA likviditási keret pénzneme.

III. MELLÉKLET

Hitelszintű adatok - adatszolgáltatási tábla a kkv-knak nyújtott hitelekkel fedezett strukturált pénzügyi eszközökhöz

ESZKÖZÖK:

A mező megnevezéseStatikus/DinamikusAdattípusA mező fogalma és kritériumok
Poolzárás időpontjaDinamikusDátumAz aktuális pool vagy portfólió zárásának időpontja.
PoolazonosítóStatikusSzöveges/NumerikusEgyedi tranzakció- vagy poolazonosító sorozat/tranzakciónév.
HitelazonosítóStatikusSzöveges/NumerikusAz egyes hitelek egyedi azonosítója.
Értékpapírosítás kezdeményezőjeStatikusSzövegesAz eredeti hitelt nyújtó hitelező.
Szolgáltató azonosítójaStatikusSzöveges/NumerikusMinden szolgáltató egyedi azonosítót kap, amely jelzi, melyik szervezet törleszti a hitelt.
Szolgáltató neveDinamikusSzövegesSzolgáltató neve.
Hitelfelvevő azonosítójaStatikusSzöveges/NumerikusHitelfelvevőnkénti egyedi azonosító, amelynek segítségével a csoportban lévő, több hitelhez kapcsolódó hitelfelvevőket azonosítani lehet (például a további folyósítás/egyéb hitel külön bejegyzésként jelenik meg).
Kötelezettre vonatkozó információ
OrszágStatikusListaSzékhely szerinti ország.
IrányítószámStatikusSzövegesMeg kell adni legalább az első két vagy három karaktert. Ne adjon meg teljes irányítószámot.
Kötelezett jogi formája/üzletivállalkozás-típusaStatikusLista
A hitelfelvevő Bázel III szerinti szegmenseStatikusLista
Az értékpapírosítás kezdeményezőjének leányvállalata-e?StatikusI/NA hitelfelvevő az értékpapírosítás kezdeményezőjének leányvállalata-e?
EszköztípusStatikusLista
ElsőbbségDinamikusLista
A bank belső becslése a nemteljesítéskori veszteségreDinamikusNumerikusNemteljesítéskori veszteségráta szokásos gazdasági feltétek esetén.
NACE-szektorkódStatikusSzöveges/NumerikusA hitelfelvevő NACE-szektorkódja.
Lízingjellemzők
Hitelnyújtás dátumaStatikusDátumAz eredeti hitel folyósításának dátuma.
Végső lejárat napjaStatikusDátumA hitel végső lejárata.
A hitel pénznemeStatikusListaA hitel pénzneme.
Fedezett hitelDinamikusI/NFedezték-e a szóban forgó hitelt devizakockázattal szemben?
Eredeti hitelegyenlegStatikusNumerikusEredeti hitelegyenleg teljes összege.
Aktuális egyenlegDinamikusNumerikusFennálló hiteltartozás a pool zárásának időpontjában. Ennek része az ügyletben tőkeként besorolt minden összeg. Például, ha a hitelegyenleget díjak növelik és azok az ügyletben a tőke részei, azokat hozzá kell adni az egyenleghez. Nem tartalmazza a kamathátralékot és a büntetést.
Értékpapírosított hitelösszegStatikusNumerikusÉrtékpapírosított hitelösszeg egyenlege a zárás időpontjában.
A tőketörlesztés gyakoriságaStatikusListaAz esedékes tőketörlesztések gyakorisága, azaz a törlesztések között eltelt hónapok száma.
Kamatfizetés gyakoriságaStatikusListaAz esedékes kamatfizetések gyakorisága, azaz a törlesztések között eltelt hónapok száma.
Törlesztés típusaDinamikusListaTörlesztés típusa.
Hitel típusaStatikusLista
Periodikus kifizetések után fennmaradó törlesztés összege („balloon” összeg)DinamikusNumerikusPeriodikus kifizetések után fennmaradó törlesztés összege.
TörlesztéstípusDinamikusLista
Kamatláb
Aktuális kamatlábDinamikusNumerikusAktuális kamatláb (%).
Maximált kamatlábDinamikusNumerikusKamatmaximum (%).
KamatlábküszöbStatikusNumerikusKamatlábküszöb (%).
KamattípusDinamikusListaKamattípus.
Aktuális kamatlábindexDinamikusListaAz aktuális kamatlábindex (referencia-kamatláb, amelynek alapján a jelzáloghitelek kamatát meghatározzák).
Aktuális kamatmarzsDinamikusNumerikusAktuális kamatmarzs (rögzített kamatozás esetén megegyezik az aktuális kamattal, változó kamatozás esetén az indexen felüli marzs vagy az alatti marzs, ha negatívként viszik be).
Kamat-újramegállapítási időszakStatikusLista
Teljesítési információk
Kamathátralék összegeDinamikusNumerikusKamathátralék aktuális összege.
Kamathátralékos napok számaDinamikusNumerikusAzon napok száma, amióta a hitel – a kibocsátó meghatározása szerint – hátralékos hitel (a pool zárásának időpontjában).
Tőkehátralékos napok számaDinamikusNumerikusTőkehátralék jelenlegi összege. A hátralék meghatározása: az eddig esedékes teljes tőkeösszeg az összes eddig befolyt tőketörlesztéssel és tőkésített összeggel CSÖKKENTVE.
Tőkehátralékos napok számaDinamikusNumerikusAzon napok száma, amióta a hitel – a kibocsátó meghatározása szerint – hátralékos hitel (a pool zárásának időpontjában).
Nemteljesítés vagy végrehajtás a hitelen a tranzakció meghatározása szerintDinamikusI/NAzt jelzi, volt-e hitel-nemteljesítés vagy -végrehajtás a tranzakció meghatározása szerint.
Nemteljesítés vagy végrehajtás a hitelen a Bázel III meghatározása szerintDinamikusI/NAzt jelzi, volt-e hitel-nemteljesítés vagy -végrehajtás a Bázel III meghatározása szerint.
A nemteljesítés oka (a Bázel II meghatározása)DinamikusListaA Bázel II meghatározást alkalmazva a nemteljesítés oka.
A nemteljesítés dátumaDinamikusDátumAz a dátum, amikor a hitel a tranzakció meghatározása szerint nemteljesítővé válik.
A nemteljesítéssel érintett összegDinamikusNumerikusA nemteljesítés (a tranzakció keretében meghatározott nemteljesítés szerint) teljes összege az értékesítésből befolyt összeg és a megtérült összeg alkalmazása előtt.
Kumulált megtérülésDinamikusNumerikusÖsszes megtérült összeg, ideértve az értékesítésekből befolyó bevételeket is. Csak a nemteljesítő/végrehajtott hitelekre releváns.
Allokált veszteségDinamikusNumerikusAz eddig allokált veszteségek.
A veszteség allokálásának napjaDinamikusDátumAz a dátum, amikor a veszteséget allokálták.

TÖRLESZTÉSI PROFIL:

A mező megnevezéseStatikus/DinamikusAdattípusA mező fogalma és kritériumok
Fennálló egyenleg az 1. időszakbanDinamikusNumerikusTörlesztési profil 0 %-os előtörlesztéssel.
1. időszaki fennálló egyenleg – dátumDinamikusDátumAz 1. időszak egyenlegéhez kapcsolódó időpont.
Fennálló egyenleg a [2-120] nap közötti időszakbanDinamikusNumerikusTörlesztési profil 0 %-os előtörlesztéssel.
A [2-120] napos időszaki fennálló egyenleg – dátumDinamikusDátumA [2-120] napos időszak egyenlegéhez kapcsolódó időpont.

BIZTOSÍTÉK:

A mező megnevezéseStatikus/DinamikusAdattípusA mező fogalma és kritériumok
Biztosíték
BiztosítékazonosítóStatikusSzövegesA hitelnyújtó szervezet egyedi biztosítéki kódja.
HitelazonosítóStatikusSzöveges/NumerikusA biztosítékhoz kapcsolódó egyedi hitelazonosító. Megegyezik a „Hitelazonosító” mezőével.
BiztosítéktípusStatikusListaAz eszközök fix vagy változó kamatozásúak?
Biztosíték típusaStatikusListaBiztosíték típusa.
Eredeti értékbecslés szerinti összegStatikusNumerikusIngatlan értéke a legutolsó hitelfolyósítás időpontjában, értékpapírosítás előtt.
Az eredeti értékbecslés időpontjaStatikusDátumA legutolsó értékbecslés kelte a legutolsó hitelfolyósítás időpontjában, értékpapírosítás előtt.
Az aktuális értékbecslés dátumaDinamikusDátumEnnek a legutolsó értékbecslés időpontjának kell lennie.
Eredeti értékbecslés típusaStatikusListaÉrtékbecslés típusa hitelfolyósításkor.
RanghelyDinamikusSzöveges
Ingatlan irányítószámaStatikusSzövegesMeg kell adni legalább az első két vagy három karaktert.
Folyósítás közege/Szervező bank vagy osztályStatikusLista
A biztosíték pénznemeStatikusListaA „Biztosítéki érték” mezőben levő, értékbecslés szerinti összeghez kapcsolódó pénznemnek kell lennie.
A hitel biztosítékainak számaDinamikusNumerikusA hitelt biztosító biztosítékelemek teljes száma. A biztosítékok számának meg kell egyeznie a jelen fájlban a hitellel kapcsolatban benyújtott biztosítéki jelentésben szereplő számmal.

KÖTVÉNYINFORMÁCIÓ:

A mező megnevezéseStatikus/DinamikusAdattípusA mező fogalma és kritériumok
Értékpapír- és kötvényszintű adatok mezői
Adatszolgáltatás dátumaDinamikusDátumA tranzakciós jelentés kibocsátásának dátuma.
KibocsátóStatikusSzövegesKibocsátó és kibocsátott sorozat neve, adott esetben.
Lehívások likviditási keretbőlDinamikusI/NHa a tranzakcióhoz tartozik likviditási keret, meg kell erősíteni, hogy sor került-e lehívásra a likviditási keretből az utolsó kamatfizetés napjával záruló időszakban.
Biztosítékszintű adatok mezői
Kiváltó intézkedések/mutatókDinamikusI/NElőfordult-e kiváltó esemény? Különféle hátralékosság, hígítás, nemteljesítés, veszteség és hasonló biztosítéki intézkedések és mutatók előtörlesztéssel vagy egyéb kiváltó eseménnyel kapcsolatban az aktuális meghatározás időpontjában.
Átlagos állandó előtörlesztési rátaDinamikusNumerikusA jelentés tartalmazza a mögöttes hitelek átlagos állandó előtörlesztési rátájának sebességét. Az átlagos állandó előtörlesztési ráta sebessége az ütemezett törlesztésen felül előtörlesztett tőke annuitásos százalékában kifejezett összeg. Az átlagos állandó előtörlesztési ráta sebességének kiszámítása: az aktuális hitel-tőkeegyenleg (azaz a tényleges egyenleg) osztva az ütemezett tőkeegyenleggel, feltételezve, hogy nem került sor előtörlesztésre (azaz kizárólag ütemezett törlesztésre került sor). Ezt a hányadost olyan hatványra kell emelni, ahol az exponens tizenkettő, osztva a kibocsátás óta eltelt hónapok számával. Az átlagos állandó előtörlesztési ráta sebességének meghatározásához ezt az eredményt ki kell vonni egyből, majd meg kell szorozni százzal (100).
A tranzakciós jelentéssel összefüggő kapcsolattartási információkhoz használt mezők
Kapcsolattartási pontStatikusSzövegesInformációs forrásként szolgáló osztály vagy kapcsolattartó személy(ek) neve.
Kapcsolattartási információkStatikusSzövegesTelefonszám és e-mail cím.

KÖTVÉNYINFORMÁCIÓ ÜGYLETRÉSZSOROZATONKÉNT:

A mező megnevezéseStatikus/DinamikusAdattípusA mező fogalma és kritériumok
Az ügyletrészsorozatok szintjére vonatkozó mezők
Kötvényosztály neveStatikusSzöveges/NumerikusA kibocsátási tájékoztatóban meghatározott jogokkal, elsőbbségi jogokkal és jellemzőkkel azonos tulajdonságokkal (pl. 1. sorozat A1 osztály stb.) rendelkező kötvénysorozat megnevezése (jellemzően betű és/vagy szám).
ISIN (nemzetközi értékpapír-azonosító szám)StatikusSzöveges/NumerikusA kkv-khoz allokált, a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISIN) vagy más tőzsde- vagy egyéb hatóság által megállapított egyedi értékpapírkód.
Kamatfizetés dátumaDinamikusDátumAz az ismétlődő időpont, amikor adott kötvénysorozat tulajdonosainak – fizetési ütemterv szerint – utoljára kerül sor kamatfizetésre.
Tőketörlesztés dátumaDinamikusDátumAz az utolsó ismétlődő időpont, amikor adott kötvénysorozat tulajdonosainak – fizetési ütemterv szerint – tőkefizetésre kerül sor.
A kötvény pénznemeStatikusSzövegesA kötvény pénzneme.
ReferenciarátaStatikusListaA kibocsátási dokumentumban meghatározott referencia-alapkamatindex (pl. 3 hónapos Euribor), amelyet a kötvények adott sorozatára kell alkalmazni.
Az eszköz jogszerű visszaváltásának időpontjaStatikusDátumAz az időpont, amikor ezt a sorozatot vissza kell váltani, hogy ne következzen be nemteljesítés.
A kötvénykibocsátás dátumaStatikusDátumAz az időpont, amikor a kötvényt kibocsátották.

IV. MELLÉKLET

Hitelszintű adatok - Adatszolgáltatási tábla a gépjárműhitelekkel fedezett strukturált pénzügyi eszközökhöz

ESZKÖZÖK:

A mező megnevezéseStatikus/DinamikusAdattípusA mező fogalma és kritériumok
Ügyletspecifikus információk
Poolzárás időpontjaDinamikusÉÉÉÉ-HH-NNPool- vagy portfóliózárás időpontja. Az adatszolgáltatásban szereplő mögötteseszköz-adatokat erre az időpontra vonatkoztatják.
PoolazonosítóStatikusSzöveges/NumerikusPool- vagy portfólióazonosító/a tranzakció neve.
Szolgáltató neveDinamikusSzöveges/NumerikusMinden szolgáltató egyedi azonosítót kap, amely jelzi, melyik szervezet törleszti a hitelt.
Helyettes szolgáltató neveDinamikusSzövegesA helyettes szolgáltató neve.
Hitel- vagy lízingszintű információk
Hitel- vagy lízingazonosítóStatikusSzöveges/NumerikusA hitel vagy a lízing egyedi azonosítója. Az azonosító a tranzakció élettartama alatt nem változhat.
Értékpapírosítás kezdeményezőjeStatikusSzövegesAz eredeti hitelt vagy lízinget nyújtó hitelező.
Hitelfelvevő azonosítójaStatikusSzöveges/NumerikusA hitelfelvevő vagy a lízingbe vevő egyedi azonosítója.
Csoportvállalati azonosítóDinamikusSzövegesEgyedi csoportvállalati azonosító, amely azonosítja a hitelfelvevő legfőbb anyavállalatát.
Hitel vagy lízing pénznemeStatikusListaA hitel vagy a lízing pénzneme.
Hitelfelvevő foglalkoztatási státusaStatikusListaAz elsődleges kérelmező foglalkoztatási státusa.
Elsődleges jövedelemStatikus9(11).99Elsődleges hitelfelvevő igazolt bruttó éves jövedelme.
Elsődleges jövedelem pénznemeStatikusListaA jövedelem pénzneme.
Törlesztés típusaDinamikusListaTörlesztés típusa.
Jövedelemigazolás elsődleges jövedelemről.StatikusListaJövedelemigazolás az elsődleges jövedelemről.
Földrajzi régióStatikusListaAz a régió, ahol a hitelfelvevő található a jövedelemigazolás elfogadásakor.
Hitelfolyósítás időpontjaStatikusÉÉÉÉ-HHAz eredeti hitel folyósításának vagy a lízing kezdetének dátuma.
A hitel vagy a lízing várható lejárataDinamikusÉÉÉÉ-HHA hitel vagy a lízing lejáratának várható időpontja.
A hitel vagy a lízing eredeti futamidejeStatikusNumerikusAz eredeti szerződéses futamidő (hónapok száma).
A poolba való felvétel időpontjaStatikusÉÉÉÉ-HHAz az időpont, amikor a hitel vagy lízing átkerül a különleges célú gazdasági egységhez (SPV).
Eredeti tőkeegyenlegStatikus9(11).99A hitelfelvevő hiteltőke-egyenlege vagy diszkontált lízingegyenlege (a tőkésített díjakkal együtt) folyósításkor.
Aktuális fennálló tőketartozás egyenlegeDinamikus9(11).99A hitelfelvevő fennálló hitel- vagy diszkontált lízingegyenlege a pool zárásának időpontjában. Ennek része a gépjárművel biztosított minden összeg. Például, ha az egyenleget díjak növelik és azok a tranzakcióban a tőke részei, azokat hozzá kell adni az egyenleghez.
Ütemezés szerint esedékes összegDinamikus9(11).99Szerződésben meghatározott következő ütemezett esedékes részlet (az esedékes részlet, ha nincs másfajta fizetési megállapodás hatályban).
Ütemezett törlesztés gyakoriságaDinamikusListaÜtemezett törlesztés gyakorisága.
Előleg összegeStatikus9(11).99A letét/előleg összege a hitel vagy a lízing folyósításakor (ennek része a bevitt gépjármű értéke stb.).
Eredeti hitelfedezeti arányStatikus9(3).99A gépjármű hitelfedezeti aránya folyósításkor; a legközelebbi 5 %-ra kerekítendő.
TerméktípusStatikusListaTerméktípus.
Vételi opció áraStatikus9(11).99A hitelfelvevő által fizetendő díj a lízing vagy hitel futamidejének végén annak érdekében, hogy a gépjármű tulajdonosa legyen.
Kamat-újramegállapítási időszakStatikus9(2).99A hitel vagy a lízing kamatának egyes újramegállapításai között eltelt hónapok száma.
Aktuális kamat- vagy diszkontkamatlábDinamikus9(4).9(5)A hitelre vagy a lízingre alkalmazandó teljes aktuális kamat- vagy diszkontkamatláb (%) (a legközelebbi fél százalékra kerekíthető).
Aktuális kamatlábbázisDinamikusListaAktuális kamatlábbázis.
Aktuális kamatmarzsDinamikus9(4).9(5)A hitelre vagy a lízingre alkalmazandó aktuális kamatmarzs (%) (a legközelebbi fél százalékra kerekíthető). Állandó kamatozás esetén ez megegyezik az aktuális kamat- vagy diszkontkamatlábbal. Változó kamatozás esetén ez az indexkamatláb feletti marzs (vagy az alatti marzs, amely esetben negatívként kell bevinni).
DiszkontkamatlábStatikus9(4).9(5)A követelésre alkalmazott diszkontkamatláb, amikor a követelést különleges célú gazdasági egység részére értékesítették (a legközelebbi fél százalékra kerekíthető).
GépjárműgyártóStatikusSzövegesA gépjármű gyártójának márkaneve.
GépjárműmodellStatikusSzöveges/NumerikusA gépjárműmodell neve.
Új vagy használt gépjárműStatikusListaA gépjármű állapota a hitel folyósításakor vagy a lízing kezdetekor.
A gépjármű eredeti maradványértékeStatikus9(11).99A gépjármű eredeti maradványértéke a hitel folyósításakor vagy a lízing kezdetekor. Az adat kerekíthető.
Értékpapírosított maradványértékStatikus9(11).99A maradványértéknek csak az a része, amelyet értékpapírosítottak. Az adat kerekíthető.
A gépjármű aktualizált maradványértékeDinamikus9(11).99A gépjármű legutolsó becsült maradványértéke a szerződés tartamának végén. Az adat kerekíthető.
A gépjármű maradványértéke aktualizálásának dátumaDinamikusÉÉÉÉ-HHAz az időpont, amikor a gépjármű becsült maradványértékét legutóbb kiszámították. Ha nem került sor aktualizálásra, az eredeti értékelés idejét kell rögzíteni.
ÜgyféltípusStatikusListaAz ügyfél jogi formája.
Fizetési módDinamikusListaSzokásos fizetési mód (az utoljára befolyt törlesztés alapján is meghatározható).
A poolból való kiemelés dátumaDinamikusÉÉÉÉ-HHAmikor a hitelt vagy a lízinget kiemelték a poolból, például visszavásárlás, visszafizetés, előtörlesztés, a megtérülési folyamat vége.
Maximált kamatlábDinamikus9(4).9(8)Itt kell megadni a számlára felszámítható maximált kamatláb mértékét, amennyiben van. Ne használja a %-jelet.
KamatlábküszöbDinamikus9(4).9(8)Ha van erre a számlára terhelendő kamatküszöb, itt vigye fel. Ne használja a %-jelet.
Hátralék egyenlegeDinamikus9(11).99Hátralék aktuális egyenlege.
Hátralékos hónapok számaDinamikus9(5).99Azon napok száma, amióta a hitel vagy a lízing hátralékos (a pool zárásának időpontjában).
A nemteljesítés dátumaDinamikusÉÉÉÉ-HHA nemteljesítés dátuma.
A nemteljesítés bruttó összegeDinamikus9(11).99A nemteljesítés bruttó összege ezen a számlán.
Értékesítési árDinamikus9(11).99
Értékesítési veszteségDinamikus9(11).99A nemteljesítés bruttó összege csökkentve az értékesítésből befolyt összeggel (kivéve az előtörlesztés díját, ha a tőkemegtérülésnek alárendelt).
Kumulált megtérülésDinamikus9(11).99Kumulált megtérülés ezen a számlán, költségek nélkül.
Visszafizetés dátumaDinamikusÉÉÉÉ-HHAmikor a számlát visszavásárolják vagy a nemteljesítő hitel megtérülési folyamata lezárult.
Maradványérték-veszteségDinamikus9(11).99A gépjármű visszaadásából fakadó maradványérték-veszteség.
Számla státusaDinamikusListaA számla jelenlegi státusa.

KÖTVÉNYINFORMÁCIÓ:

A mező megnevezéseStatikus/DinamikusAdattípusA mező fogalma és kritériumok
Kötvényszintű információ
Adatszolgáltatás dátumaDinamikusÉÉÉÉ-HH-NNA tranzakciós jelentés kibocsátásának időpontja, azaz a kitöltött, hitelszintű adatokat tartalmazó tábla adattárba való benyújtásának napja.
KibocsátóStatikusSzövegesKibocsátó és kibocsátott sorozat neve, adott esetben.
Célegyenlegű minden tartalékszámlaDinamikusI/NMinden tartalékszámla (pénzeszköztartalék, egyesített [összevezetett] tartalék, beszámítási tartalék stb.) az előírt célegyenlegen áll-e?
Lehívások likviditási keretbőlDinamikusI/NHasználták-e a likviditási keretet hiány pótlására a kamatfizetés utolsó napjával végződő időszakban?
Kiváltó intézkedések/mutatókDinamikusI/NElőfordult-e kiváltó esemény?
Annuitásos állandó előtörlesztési rátaDinamikus9(3).99A mögöttes követelések annuitásos állandó előtörlesztési rátája a legutolsó időszakos állandó előtörlesztési ráta alapján. Az időszakos állandó előtörlesztési ráta megegyezik a legutolsó időszakban kapott, nem ütemezett tőketörlesztés és az időszak kezdetén fennálló tőkeegyenleg hányadosával.
Különleges célú gazdasági egységnek (SPV) értékesített követelések összesenDinamikus9(11).99A különleges célú gazdasági egységnek (SPV) értékesített követelések tőkéjének tárgyévi összege (azaz záráskor és adott esetben a feltöltési időszakban).
Kumulatív bruttó nemteljesítések – poolDinamikus9(11).99Zárás óta keletkezett bruttó nemteljesítések összege pénznem megjelölésével.
Kumulatív megtérülések – poolDinamikus9(11).99Zárás óta befolyt megtérülések összege a költségek nélkül, pénznem megjelölésével.
Rulírozó időszak végeDinamikusÉÉÉÉ-HHAz a nap, amikor a rulírozó időszak várhatóan véget ér vagy ténylegesen véget ért.
Tranzakciós jelentés – kapcsolattartási információk
Kapcsolattartási pontStatikusSzöveges/NumerikusInformációs forrásként szolgáló osztály vagy kapcsolattartó személy(ek) neve.
Kapcsolattartási információkStatikusSzöveges/NumerikusTelefonszám és e-mail cím.

KÖTVÉNYINFORMÁCIÓ ÜGYLETRÉSZSOROZATONKÉNT:

A mező megnevezéseStatikus/DinamikusAdattípusA mező fogalma és kritériumok
Az ügyletrészsorozatok szintjére vonatkozó információk
Kötvényosztály neveStatikusSzöveges/NumerikusA kibocsátási tájékoztatóban meghatározott jogokkal, elsőbbségi jogokkal és jellemzőkkel azonos tulajdonságokkal rendelkező (pl. 1. sorozat A1a. osztály stb.) kötvénysorozat megnevezése (jellemzően betű és/vagy szám).
ISIN (nemzetközi értékpapír-azonosító szám)StatikusSzöveges/NumerikusNemzetközi értékpapír-azonosító szám(ok), vagy ha nincs ilyen szám, akkor bármilyen egyéb azonosító kód, például CUSIP, amelyet a tőzsde- vagy más hatóság ehhez a kötvénysorozathoz rendel. Ha egynél több kód van, vesszővel kell elválasztani őket.
Kamatfizetés dátumaDinamikusÉÉÉÉ-HH-NNA pool zárásának időpontjára vonatkozó jelentést követő azon első nap, amikor ütemezés szerinti kamatfizetés történik e kötvénysorozat tulajdonosainak.
Tőketörlesztés dátumaDinamikusÉÉÉÉ-HH-NNA pool zárásának időpontjára vonatkozó jelentést követő azon első nap, amikor az ütemezés szerinti tőkefizetés történik e kötvénysorozat tulajdonosainak.
A kötvény pénznemeStatikusListaEnnek az ügyletrészsorozatnak a pénzneme.
ReferenciarátaStatikusListaA kibocsátási dokumentumban meghatározott referencia-alapkamatindex (pl. három hónapos Euribor), amelyet a kötvények adott sorozatára kell alkalmazni.
Az eszköz jogszerű visszaváltásának időpontjaStatikusÉÉÉÉ-HH-NNAz az időpont, amikor ezt a kötvénysorozatot vissza kell váltani, hogy ne következzen be nemteljesítés.
A kötvénykibocsátás dátumaStatikusÉÉÉÉ-HH-NNAz az időpont, amikor a kötvényt kibocsátották.
Kamatfizetés gyakoriságaStatikusListaAz ez után a konkrét kötvénysorozat után járó kamatfizetés gyakorisága.

V. MELLÉKLET

Hitelszintű adatok - adatszolgáltatási tábla a fogyasztási hitellel fedezett strukturált pénzügyi eszközökhöz

ESZKÖZÖK:

A mező megnevezéseStatikus/DinamikusAdattípusA mező fogalma és kritériumok
Ügyletspecifikus információk
Poolzárás időpontjaDinamikusÉÉÉÉ-HH-NNPool- vagy portfóliózárás időpontja. Az adatszolgáltatásban szereplő mögötteseszköz-adatokat erre az időpontra vonatkoztatják.
PoolazonosítóStatikusSzöveges/NumerikusPool- vagy portfólióazonosító/a tranzakció neve.
Szolgáltató neveDinamikusSzöveges/NumerikusMinden szolgáltató egyedi azonosítót kap, amely jelzi, melyik szervezet törleszti a hitelt.
Helyettes szolgáltató neveDinamikusSzövegesA helyettes szolgáltató neve.
Hitelszintű információ
HitelazonosítóStatikusSzöveges/NumerikusA poolban szereplő valamely hitel egyedi azonosítója.
Értékpapírosítás kezdeményezőjeStatikusSzövegesAz eredeti hitelt nyújtó hitelező.
Hitelfelvevő azonosítójaStatikusSzöveges/NumerikusA hitelfelvevő egyedi azonosítója (azaz nem a tényleges azonosító). A hitelező anonimitásának megőrzése érdekében titkosítani kell.
A hitel pénznemeStatikusListaA hitel pénzneme.
Teljes hitelkeretDinamikus9(11).99Rugalmas ismételt lehívási/rulírozó jellemzőkkel rendelkező hitelek esetén az a maximális hitelösszeg, amely potenciális kinnlevőség lehet.
Rulírozás vége – hitelDinamikusÉÉÉÉ-HHRugalmas ismételt lehívási/rulírozó jellemzőkkel rendelkező hitelek esetén az a nap, amikor a rugalmas jellemzők várhatóan megszűnnek – például a rulírozó időszak véget ér.
Hitelfelvevő foglalkoztatási státusaStatikusListaAz elsődleges kérelmező foglalkoztatási státusa.
Elsődleges jövedelemStatikus9(11).99Elsődleges kérelmező igazolt bruttó éves jövedelme (bérleti díj nem számít bele). A legközelebbi ezres egységre kerekítendő.
Elsődleges jövedelem pénznemeStatikusListaA jövedelem pénzneme.
Jövedelemigazolás elsődleges jövedelemről.StatikusListaJövedelemigazolás az elsődleges jövedelemről.
Földrajzi régióStatikusListaAz a régió, a ahol hitelfelvevő található.
Hitelfolyósítás időpontjaStatikusÉÉÉÉ-HHAz eredeti hitel folyósításának dátuma.
A hitel várható lejárataDinamikusÉÉÉÉ-HHA hitel várható lejárata.
A hitel eredeti futamidejeStatikusNumerikusAz eredeti szerződéses futamidő (hónapok száma).
A poolba való felvétel időpontjaStatikusÉÉÉÉ-HHAz az időpont, amikor a hitel vagy lízing átkerült a különleges célú gazdasági egységhez (SPV).
Eredeti tőkeegyenlegStatikus9(11).99A hitel eredeti tőkeegyenlege (a tőkésített díjakkal együtt) a folyósításkor.
Aktuális fennálló tőketartozás egyenlegeDinamikus9(11).99A hitel fennálló tőketartozása a pool zárásának időpontjában. Nem tartalmazza a kamathátralékot és a büntetést.
Ütemezés szerint esedékes összegDinamikus9(11).99Szerződésben meghatározott következő ütemezett esedékes részlet (az esedékes részlet, ha nincs másfajta fizetési megállapodás hatályban).
Ütemezett törlesztés gyakoriságaDinamikusListaFizetés gyakorisága.
Törlesztési módDinamikusListaA tőketörlesztés típusa.
Kamat-újramegállapítási időszakStatikus9(2).99A kamat-újramegállapítások között eltelt hónapok száma.
Aktuális kamatlábDinamikus9(4).9(8)A hitelre alkalmazandó teljes aktuális kamatláb (%). Ne használjon %-jelet.
Aktuális kamatlábbázisDinamikusListaAktuális kamatlábbázis.
Aktuális kamatmarzsDinamikus9(4).9(5)A hitel aktuális kamatmarzsa (%). Állandó kamatozás esetén ez megegyezik az aktuális kamatlábbal.
Hitelfelvevők számaDinamikusNumerikusHitelfelvevők száma.
Előtörlesztés megengedett százalékos arányaDinamikus9(3).99A fennálló egyenleg éves maximális százaléka, amely előtörleszthető büntetés nélkül. Ne használjon %-jelet.
Előtörlesztési díjDinamikus9(3).99A fennálló egyenleg százaléka, amelyet az előtörlesztési limit túllépése esetén díjként fizetni kell. Ne használjon %-jelet.
ÜgyféltípusStatikusListaÜgyfél típusa hitelfolyósításkor.
Fizetési módDinamikusListaSzokásos fizetési mód (az utoljára befolyt törlesztés alapján is meghatározható).
A poolból való kiemelés dátumaDinamikusÉÉÉÉ-HHAmikor a hitelt kiemelték a poolból, például visszavásárlás, visszafizetés, előtörlesztés, a megtérülési folyamat vége.
MunkavállalóStatikusI/NA hitelfelvevő az értékpapírosítás kezdeményezőjének alkalmazottja-e?
Maximált kamatlábDinamikus9(4).9(8)Itt kell megadni a számlára felszámítható maximált kamatláb mértékét, amennyiben van.
KamatlábküszöbDinamikus9(4).9(8)Itt kell megadni a számlára felszámítható kamatlábküszöb mértékét, amennyiben van.
Teljesítési információk
Hátralék egyenlegeDinamikus9(11).99Hátralék aktuális egyenlege, amely a szerződésben szereplő esedékes, de a hitelfelvevő által meg nem fizetett minimális törlesztés.
Hátralékos hónapok számaDinamikus9(5).99Azon hónapok száma, amióta a számla hátralékos a pool zárásának időpontjában.
A nemteljesítés dátumaDinamikusÉÉÉÉ-HHA nemteljesítés dátuma.
A nemteljesítés bruttó összegeDinamikus9(11).99A nemteljesítés bruttó összege ezen a számlán.
Kumulált megtérülésDinamikus9(11).99Kumulált megtérülés ezen a számlán, költségek nélkül.
Visszafizetés dátumaDinamikusÉÉÉÉ-HHAmikor a számlát visszavásárolják vagy a nemteljesítő hitel megtérülési folyamata lezárult.
Számla státusaDinamikusListaSzámla aktuális státusa.
Tőkésített hátralékegyenlegDinamikus9(11).99A tőkésített hátralék eddigi összege.
A legutolsó hátraléktőkésítés napjaDinamikusÉÉÉÉ-HHAz a nap, amikor a hátralékot ezen a számlán utoljára tőkésítették.

KÖTVÉNYINFORMÁCIÓ:

SZÖVEG HIÁNYZIK

KÖTVÉNYINFORMÁCIÓ ÜGYLETRÉSZSOROZATONKÉNT:

A mező megnevezéseStatikus/DinamikusAdattípusA mező fogalma és kritériumok
Az ügyletrészsorozatok szintjére vonatkozó információk
Kötvényosztály neveStatikusSzöveges/NumerikusA kibocsátási tájékoztatóban meghatározott jogokkal, elsőbbségi jogokkal és jellemzőkkel azonos tulajdonságokkal (pl. 1. sorozat A1a. osztály stb.) rendelkező kötvénysorozat megnevezése (jellemzően betű és/vagy szám).
Nemzetközi értékpapír-azonosító szám (ISIN)StatikusSzöveges/NumerikusNemzetközi értékpapír-azonosító szám(ok), vagy ha nincs ilyen szám, akkor bármilyen egyéb azonosító kód, például CUSIP, amelyet a tőzsde- vagy más hatóság ehhez a kötvénysorozathoz rendel. Ha egynél több kód van, vesszővel kell elválasztani őket.
Kamatfizetés dátumaDinamikusÉÉÉÉ-HH-NNA pool zárásának időpontjára vonatkozó jelentést követő azon első nap, amikor ütemezés szerinti kamatfizetés történik e kötvénysorozat tulajdonosainak.
Tőketörlesztés dátumaDinamikusÉÉÉÉ-HH-NNA pool zárásának időpontjára vonatkozó jelentést követő azon első nap, amikor az ütemezés szerinti tőkefizetés történik e kötvénysorozat tulajdonosainak.
A kötvény pénznemeStatikusListaEnnek az ügyletrészsorozatnak a pénzneme.
ReferenciarátaStatikusListaA kibocsátási dokumentumban meghatározott referencia-alapkamatindex, amelyet erre az adott kötvénysorozatra kell alkalmazni.
Az eszköz jogszerű visszaváltásának időpontjaStatikusÉÉÉÉ-HH-NNAz az időpont, amikor ezt a kötvénysorozatot vissza kell váltani, hogy ne következzen be nemteljesítés.
A kötvénykibocsátás dátumaStatikusÉÉÉÉ-HH-NNAz az időpont, amikor a kötvényt kibocsátották.
Kamatfizetés gyakoriságaStatikusListaAz ez után a konkrét kötvénysorozat után járó kamatfizetés gyakorisága.

VI. MELLÉKLET

Hitelszintű adatok - adatszolgáltatási tábla a hitelkártyahitellel fedezett strukturált pénzügyi eszközökhöz

ESZKÖZÖK:

A mező megnevezéseStatikus/DinamikusAdattípusA mező fogalma és kritériumok
Ügyletspecifikus információk
Poolzárás időpontjaDinamikusÉÉÉÉ-HH-NNPool- vagy portfóliózárás időpontja. Az adatszolgáltatásban szereplő mögötteseszköz-adatokat erre az időpontra vonatkoztatják.
PoolazonosítóStatikusSzöveges/NumerikusPool- vagy portfólióazonosító, pl. master kibocsátó plc. vagy különleges célú gazdasági egység 2012-1 plc.
Szolgáltató neveStatikusSzöveges/NumerikusSzolgáltató neve.
Helyettes szolgáltató neveDinamikusSzöveges/NumerikusHelyettes szolgáltató neve.
EladóStatikusSzöveges/NumerikusAz eladó neve.
ÜgylettípusStatikusListaÖnálló, master alap – kapitalista, master alap – szocialista vagy egyéb.
Hitelszintű információ
SzámlaazonosítóStatikusSzöveges/NumerikusA poolban szereplő valamely számla egyedi azonosítója. Adatvédelmi megfontolásokból titkosítani kell.
Értékpapírosítás kezdeményezőjeStatikusSzöveges/NumerikusA számlát nyújtó hitelező. Ha nem ismert, jelölje meg az eladót.
Hitelfelvevő azonosítójaStatikusSzöveges/NumerikusValamely hitelfelvevő egyedi azonosítója. Adatvédelmi megfontolásokból titkosítani kell. Megegyezhet a számla azonosítójával.
A követelések pénznemeStatikusListaA követelések pénzneme.
A poolba való felvétel időpontjaStatikusÉÉÉÉ-HHAmikor a számla a poolba került.
Hitelfelvevő foglalkoztatási státusaStatikusListaAz elsődleges kérelmező foglalkoztatási státusa.
Elsődleges jövedelem pénznemeStatikusListaAz elsődleges jövedelem pénzneme.
Jövedelemigazolás elsődleges jövedelemrőlStatikusListaJövedelemigazolás az elsődleges jövedelemről.
Földrajzi régióDinamikusListaAz a régió, ahol a hitelfelvevő található.
MunkavállalóStatikusI/NA hitelfelvevő az értékpapírosítás kezdeményezőjének vagy az eladónak az alkalmazottja-e?
Számlanyitás kelteStatikusÉÉÉÉ-HHA számlanyitás napja.
Aktuális egyenleg teljes összegeDinamikus9(11).99Mennyi a hitelfelvevő tartozásának jelenlegi teljes összege (díjakkal és kamatokkal együtt) a számlán?
Teljes hitelkeretDinamikus9(11).99Mennyi a hitelfelvevő hitelkerete a számlán?
Ütemezett törlesztés gyakoriságaDinamikusListaMilyen minimális gyakorisággal kell a hitelfelvevőnek törlesztenie, ha van fennálló egyenleg?
A következő minimális, szerződésben rögzített törlesztésDinamikus9(11).99A hitelfelvevő által fizetendő következő esedékes minimális törlesztés.
Aktuális vegyes hozamDinamikus9(3).99Teljes súlyozott átlagos hozam alkalmazandó díjakkal együtt az utolsó számlázás időpontjában (azaz kiszámlázott, nem készpénzhozam) (%).
Aktuális kamatlábbázisDinamikusListaAktuális kamatlábbázis.
Számla státusaDinamikusListaSzámla aktuális státusa.
Hátralék egyenlegeDinamikus9(11).99Hátralék aktuális egyenlege, amely a szerződésben szereplő esedékes, de a hitelfelvevő által meg nem fizetett minimális törlesztés.
Tőkésített hátralékegyenlegDinamikus9(11).99A tőkésített hátralék eddigi összege.
A legutolsó hátraléktőkésítés napjaDinamikusÉÉÉÉ-HHAz a nap, amikor a hátralékot ezen a kártyán utoljára tőkésítették.
Hátralékos napok számaDinamikusNumerikusAzon napok száma, amióta a számla hátralékos a pool zárásának időpontjában.
Fizetési módDinamikusListaSzokásos fizetési mód (az utoljára befolyt törlesztés alapján is meghatározható).
Leírás kelteDinamikusÉÉÉÉ-HHA nemteljesítés dátuma.
A leírás eredeti összegeDinamikus9(11).99A számla leírásakor a számla teljes egyenlege.
Kumulált megtérülésDinamikus9(11).99Kumulatív megtérülések – csak a leírt számlák vonatkozásában releváns. Le nem írt számlák esetében 0-t kell feltüntetni.

POOL- ÉS KÖTVÉNYINFORMÁCIÓ:

A mező megnevezéseStatikus/DinamikusAdattípusA mező fogalma és kritériumok
Biztosítékszintű adatok (Minden struktúra esetén kitöltendő)
Bruttó leírás az időszakbanDinamikus9(11).99A bruttó tőkeleírások névértéke (megtérülés előtt) az időszak során. A tranzakció meghatározása vagy a hitelező szokásos gyakorlata szerinti leírás.
Megtérült összegek az időszak soránDinamikus9(11).99Az időszak során megtérült bruttó összegek.
30–59 napos késedelem %Dinamikus9(3).99Nem a számlák számán, hanem a követelések teljes egyenlegén alapul (%).
60–89 napos késedelem %Dinamikus9(3).99Nem a számlák számán, hanem a követelések teljes egyenlegén alapul (%).
90–119 napos késedelem %Dinamikus9(3).99Nem a számlák számán, hanem a követelések teljes egyenlegén alapul (%).
120–149 napos késedelem %Dinamikus9(3).99Nem a számlák számán, hanem a követelések teljes egyenlegén alapul (%).
150–179 napos késedelem %Dinamikus9(3).99Nem a számlák számán, hanem a követelések teljes egyenlegén alapul (%).
180 napot meghaladó késedelem %Dinamikus9(3).99Nem a számlák számán, hanem a követelések teljes egyenlegén alapul (%).
HígításDinamikus9(11).99Az időszak alatti tőkekövetelés-csökkenés, azaz ideértve a csalás miatti követeléseket.
Bevételek beszedése az időszak soránDinamikus9(11).99Bevételként kezelt beszedések az időszak során.
Tőkebeszedés az időszak soránDinamikus9(11).99Tőkeként kezelt beszedések az időszak során.
Kiváltó eseményDinamikusI/NElőfordult-e olyan kiváltó esemény, amely kinnlevőségként fennáll? Például kifizetés, a kezdeményező minősítése, a késedelmek nagysága vagy státusa, hozam, hígítás, nemteljesítés stb. alapján bekövetkezett kiváltó esemény.
Különleges célú gazdasági egység mérete, értékeDinamikus9(11).99Minden olyan követelés (tőke és díjak) névértéke, amelyben az alap vagy a különleges célú gazdasági egység kedvezményezetti részesedéssel rendelkezik a zárás időpontjában.
Különleges célú gazdasági egység mérete – számlák számaDinamikus9(11).99Számlák száma, amelyekben az alap vagy a különleges célú gazdasági egység kedvezményezetti részesedéssel rendelkezik a zárás időpontjában.
Különleges célú gazdasági egység mérete, értéke – csak tőkeDinamikus9(11).99Minden olyan követelés (csak tőke) névértéke, amelyben az alap vagy a különleges célú gazdasági egység kedvezményezetti részesedéssel rendelkezik a zárás időpontjában.
KötvényegyenlegDinamikus9(11).99Valamennyi olyan eszközfedezetű kötvény névértéke, amelyet az alap vagy a különleges célú gazdasági egység követelései fedeznek.
Átruházó részesedése %Dinamikus9(3).99A tényleges átruházó részesedése az alapban, százalékban megadva.
Többletkülönbözet összegeDinamikus9(11).99A kötvénykamat és tartalékszámlák feltöltése után fennmaradó összeg.
Adatszolgáltatás dátumaDinamikusÉÉÉÉ-HH-NNA tranzakciós jelentés kibocsátásának dátuma.
Sorozatszintű információ (csak master alapokra)
SorozatnévStatikusSzöveges/NumerikusSorozatszám, ha master alap része.
A befektető részesedése ebben a sorozatban az időszak végén %Dinamikus9(3).9(5)A befektető részesedése ebből a sorozatból az alapban, százalékban megadva.
E sorozat bevételeDinamikus9(11).99Az alapból ehhez a sorozathoz allokált bevételek.
Többletkülönbözet összegeDinamikus9(11).99Az az összeg, amely azt követően marad, hogy az időszakbeli beszedéseket felhasználták a kibocsátó kötelezettségeinek teljesítésére a tranzakciós dokumentációban szereplő vízesés-modellen alapuló bevételek szerint.
Tranzakciós jelentés – kapcsolattartási információk
Kapcsolattartási pontStatikusSzöveges/NumerikusInformációs forrásként szolgáló osztály vagy kapcsolattartó személy(ek) neve.
Kapcsolattartási információkStatikusSzöveges/NumerikusTelefonszám és e-mail cím.

KÖTVÉNYINFORMÁCIÓ ÜGYLETRÉSZSOROZATONKÉNT:

A mező megnevezéseStatikus/DinamikusAdattípusA mező fogalma és kritériumok
Az ügyletrészsorozatok szintjére vonatkozó információk (csak ehhez a sorozathoz)
Kötvényosztály neveStatikusSzöveges/NumerikusA kibocsátási tájékoztatóban meghatározott jogokkal, elsőbbségi jogokkal és jellemzőkkel azonos tulajdonságokkal (pl. 2012. sorozat A1a. osztály stb.) rendelkező kötvénysorozat megnevezése (jellemzően betű és/vagy szám).
ISIN (nemzetközi értékpapír-azonosító szám)StatikusSzöveges/NumerikusNemzetközi értékpapír-azonosító szám(ok), vagy ha nincs ilyen szám, akkor bármilyen egyéb azonosító kód, például CUSIP, amelyet a tőzsde- vagy más hatóság ehhez a kötvénysorozathoz rendel. Ha egynél több kód van, vesszővel kell elválasztani őket.
Kamatfizetés dátumaDinamikusÉÉÉÉ-HH-NNA pool zárásának időpontjára vonatkozó jelentést követő azon első nap, amikor ütemezés szerinti kamatfizetés történik e kötvénysorozat tulajdonosainak.
Tőketörlesztés dátumaDinamikusÉÉÉÉ-HH-NNA pool zárásának időpontjára vonatkozó jelentést követő azon első nap, amikor az ütemezés szerinti tőkefizetés történik e kötvénysorozat tulajdonosainak.
A kötvény pénznemeStatikusListaEnnek az ügyletrészsorozatnak a pénzneme.
ReferenciarátaStatikusListaA kibocsátási dokumentumban vagy a végleges feltételekben meghatározott referencia-alapkamatindex, amelyet erre az adott kötvénysorozatra kell alkalmazni.
Az eszköz jogszerű visszaváltásának időpontjaStatikusÉÉÉÉ-HH-NNAz az időpont, amikor ezt a kötvénysorozatot vissza kell váltani, hogy ne következzen be nemteljesítés.
A kötvénykibocsátás dátumaStatikusÉÉÉÉ-HH-NNA kötvény kibocsátásának napja.
Kamatfizetés gyakoriságaStatikusListaA szóban forgó kötvénysorozat után járó kamat esedékessége.
SorozatnévStatikusSzöveges/NumerikusSorozatszám, ha master alap része. Ha önálló, használja a poolazonosítót.

VII. MELLÉKLET

Hitelszintű adatok - adatszolgáltatási tábla a magánszemélyeknek, illetve üzleti vállalkozásoknak nyújtott lízinggel fedezett strukturált pénzügyi eszközökhöz

A mező megnevezéseStatikus/DinamikusAdattípusA mező fogalma és kritériumok
Ügyletspecifikus információk
Poolzárás időpontjaDinamikusÉÉÉÉ-HH-NNPool- vagy portfóliózárás időpontja. Az adatszolgáltatásban szereplő mögötteseszköz-adatokat erre az időpontra vonatkoztatják.
PoolazonosítóStatikusSzöveges/NumerikusPool- vagy portfólióazonosító/a tranzakció neve.
Szolgáltató neveDinamikusSzöveges/NumerikusSzolgáltató neve.
Helyettes szolgáltató neveDinamikusSzövegesA helyettes szolgáltató neve.
Lízingszintű információ
LízingazonosítóStatikusSzöveges/NumerikusMinden lízing egyedi azonosítója, amelyet az anonimitás biztosítása érdekében titkosítani kell. A lízingazonosító a tranzakció élettartama alatt nem változhat.
Értékpapírosítás kezdeményezőjeStatikusSzövegesAz eredeti lízinget nyújtó hitelező. Ha az értékpapírosítás eredeti kezdeményezője nem ismert, például egyesülés esetén, az eladót kell megadni.
Lízingbe vevő azonosítójaStatikusSzöveges/NumerikusLízingbe vevőnkénti egyedi azonosító (a valódi név nem jelenik meg), amelynek segítségével a poolban lévő, több lízinggel rendelkező lízingbe vevőket azonosítani lehet.
Csoportvállalati azonosítóDinamikusSzöveges/NumerikusEgyedi csoportvállalati azonosító.
A lízing pénznemeStatikusListaA lízing pénzneme.
OrszágStatikusListaA lízingbe vevő székhelye szerinti ország.
Földrajzi régióStatikusListaAz a régió, ahol a kötelezett található a lízing jóváhagyásakor.
Lízingbe vevő jogi formája/üzletivállalkozás-típusaStatikusListaA lízingbe vevő jogi formája.
A hitelfelvevő Bázel III szerinti szegmenseStatikusListaVállalati (1).
Az értékpapírosítás kezdeményezőjének leányvállalata-e?StatikusI/NA hitelfelvevő az értékpapírosítás kezdeményezőjének leányvállalata-e?
Szindikált?StatikusI/NA lízing szindikált-e?
A bank belső minősítéseDinamikus99(3).99A bank belső, 1. évi nemteljesítési valószínűsége.
A kötelezett belső minősítésének utolsó felülvizsgálataDinamikusÉÉÉÉ-HHA kötelezett utolsó, a bank belső minősítésében hivatkozott belső felülvizsgálatának dátuma.
A bank belső becslése a nemteljesítéskori veszteségreDinamikus9(3).99Nemteljesítéskori veszteségráta szokásos gazdasági feltétek esetén. Ne használjon %-jelet.
NACE-szektorkódStatikusSzöveges/NumerikusA hitelfelvevő NACE-szektorkódja
TámogatottDinamikusI/NTámogatott-e a lízing (legjobb tudomása szerint)?
A poolból való kiemelés dátumaDinamikusÉÉÉÉ-HHAz a dátum, amikor a lízinget kiemelték a poolból, például visszavásárláskor, visszafizetéskor, előtörlesztéskor vagy a megtérülési folyamat végén.
Lízingjellemzők
A lízing kezdeteStatikusÉÉÉÉ-HHA lízing kezdetének időpontja.
A lízing lejáratának dátumaDinamikusÉÉÉÉ-HHA lízing futamidejének várható lejárata.
A poolba való felvétel időpontjaStatikusÉÉÉÉ-HHA lízing különleges célú gazdasági egység részére történő átadásának időpontja. A poolban szereplő minden lízingre vonatkoztatva a pool zárásának időpontjában.
Lízing futamidejeStatikus99(4).99Az eredeti szerződéses futamidő (hónapok száma).
Eredeti tőkeegyenlegStatikus9(11).99A lízing eredeti tőkeegyenlege (a tőkésített díjakkal együtt) a lízing folyósításakor.
Aktuális fennálló tőketartozás egyenlegeDinamikus9(11).99Fennálló lízingtőke- (vagy diszkontált) lízingegyenleg a pool zárásának időpontjában, ideértve a lízing egyenlegéhez hozzáadott és a tranzakcióban a tőke részét képező minden összeget.
Értékpapírosított maradványértékStatikus9(11).99A maradványértéknek csak az a része, amelyet értékpapírosítottak.
Törlesztési módStatikusListaA tőketörlesztés típusa.
A tőketörlesztés gyakoriságaStatikusListaAz esedékes tőketörlesztések gyakorisága, azaz a törlesztések között eltelt hónapok száma.
Kamatfizetés gyakoriságaStatikusListaAz esedékes kamatfizetések gyakorisága, azaz a törlesztések között eltelt hónapok száma.
Esedékes részletDinamikus9(11).99Rendszeres, szerződésben meghatározott esedékes részlet (az esedékes részlet, ha nincs másfajta fizetési megállapodás hatályban).
Vételi opció áraStatikus9(11).99A lízing végén a lízingbe vevő által az eszköz tulajdonjogáért fizetendő, az „Értékpapírosított maradványérték” mezőben feltüntetettől különböző összeg.
Előleg összegeStatikus9(11).99A letét/előleg összege a lízing folyósításakor (ennek része a bevitt gépjármű értéke stb.).
Törlesztés típusaDinamikusListaTörlesztés típusa.
Fizetési módDinamikusListaSzokásos fizetési mód (az utoljára befolyt törlesztés alapján is meghatározható).
TerméktípusStatikusListaA lízing besorolása a lízingbe adó meghatározása szerint.
Az eszköz aktualizált maradványértékeDinamikus9(11).99Az eszköz legutolsó becsült maradványértéke a lízing futamidejének végén. Az adat kerekíthető.
Az eszköz maradványértéke frissítésének időpontjaDinamikusÉÉÉÉ-HHAz az időpont, amikor az eszköz becsült maradványértékét utoljára kiszámították.
Kamatláb
Kamat-újramegállapítási időszakStatikus9(2).99A kamat-újramegállapítások között eltelt hónapok száma.
Aktuális kamat- vagy diszkontkamatlábDinamikus9(4).9(5)A lízingre alkalmazandó aktuális kamat- vagy diszkontkamatláb (%).
Aktuális kamatlábbázisDinamikusListaAktuális kamatlábbázis.
Aktuális kamatmarzsDinamikus9(4).9(5)A lízing aktuális kamatmarzsa.
DiszkontkamatlábStatikus9(4).9(5)A követelésre annak különleges célú gazdasági egység részére történt értékesítésekor alkalmazott diszkontláb.
Maximált kamatlábDinamikus9(4).9(8)Itt kell megadni a számlára felszámítható maximált kamatláb mértékét, amennyiben van.
KamatlábküszöbDinamikus9(4).9(8)Itt kell megadni a számlára felszámítható kamatlábküszöb mértékét, amennyiben van.
Teljesítési információk
Hátralék egyenlegeDinamikus9(11).99Hátralék aktuális egyenlege. A hátralék meghatározása: jelenleg esedékes teljes összeg az eddig befolyt és a tőkésített összeggel csökkentve. Ez nem tartalmazza a számlára érvényesített díjakat.
Hátralékos hónapok számaDinamikus9(5).99Azon hónapok száma, amióta a lízing – a kibocsátó meghatározása szerint – hátralékos (a pool zárásának időpontjában).
Lízing-nemteljesítés vagy –végrehajtásDinamikusI/NAzt jelzi, volt-e – a tranzakció meghatározása vagy a lízingbe adó szokásos meghatározása értelmében – nemteljesítés vagy végrehajtás a lízinggel kapcsolatban.
Lízing-nemteljesítés vagy végrehajtás a Bázel III meghatározása szerintDinamikusI/NAzt jelzi, volt-e lízing-nemteljesítés vagy végrehajtás a Bázel III meghatározása szerint.
A nemteljesítés oka (a Bázel III meghatározása)DinamikusListaA Bázel III meghatározást alkalmazva a nemteljesítés oka.
A nemteljesítés dátumaDinamikusÉÉÉÉ-HHAz az időpont, amikor a lízing – a tranzakció meghatározása szerint vagy a lízingbe adó szokásos meghatározása értelmében – nemteljesítő lett.
A nemteljesítéssel érintett összegDinamikus9(11).99A nemteljesítés (a tranzakció meghatározása szerint vagy a lízingbe adó szokásos meghatározása értelmében) teljes összege az értékesítésből származó bevételek és a megtérülések összege előtt.
Kumulált megtérülésDinamikus9(11).99Kumulált megtérülés ezen a számlán, költségek nélkül.
Allokált veszteségDinamikus9(11).99Az eddig allokált veszteségek.
Visszafizetés dátumaDinamikusÉÉÉÉ-HHAmikor a számlát visszavásárolják vagy a nemteljesítő lízing megtérülési folyamata lezárult.
A veszteség allokálásának napjaDinamikusÉÉÉÉ-HHAz a dátum, amikor a veszteséget allokálták.
Számla státusaDinamikusListaSzámla aktuális státusa.
Hátralék 1 hónapjaDinamikus9(11).99A hátralék egyenlege (a „hátralék egyenlege” mező meghatározása szerint) az előző hónapban.
Hátralék 2 hónapjaDinamikus9(11).99A hátralék egyenlege (a „hátralék egyenleg” mező meghatározása szerint) 2 hónappal ezelőtt.
Peres eljárásDinamikusI/N„Megjelölés”, amely jelzi, hogy peres eljárás van folyamatban. (Ha a számla megtérült, és nincs folyamatban per vele kapcsolatban, N-re kell átállítani.)
Értékesítési árDinamikus9(11).99Az eszköz értékesítésekor elért ár végrehajtás esetén, a lízing pénznemében.
Értékesítési veszteségDinamikus9(11).99Veszteség teljes összege díjak, felhalmozott kamatok stb. nélkül az értékesítés után (az előtörlesztés díja nélkül, ha az a tőkemegtérülésnek alárendelt).
Maradványérték-veszteségDinamikus9(11).99Az eszköz visszaadásából fakadó maradványérték-veszteség.
Biztosíték
Az ország, ahol az eszköz találhatóStatikusListaAz ország, ahol az eszköz található.
Az eszköz gyártójaStatikusSzövegesA gyártó neve.
Eszköz neve/modellStatikusSzövegesAz eszköz/modell neve.
Új vagy használt eszközStatikusListaAz eszköz állapota a lízing indulásakor.
Az eszköz eredeti maradványértékeStatikus9(11).99Az eszköz eredeti maradványértéke a lízing kezdetekor.
EszköztípusStatikusListaEszköztípus.
Az értékbecslés során megállapított eredeti összegStatikus9(11).99Az eszköz értéke a lízing kezdetekor.
Eredeti értékbecslés típusaStatikusListaÉrtékbecslés típusa a lízing kezdetekor.
Az eredeti értékbecslés időpontjaStatikusÉÉÉÉ-HHAz értékbecslés időpontja a lízing kezdetekor.
Az értékbecslés során megállapított összeg felülvizsgált értékeDinamikus9(11).99A legutolsó eszközértékbecslés.
A felülvizsgált értékbecslés típusaDinamikusListaAz értékbecslés típusa a legutolsó értékbecsléskor.
A felülvizsgált értékbecslés időpontjaDinamikusÉÉÉÉ-HHA legutolsó értékbecslés időpontja. Ha nem volt értékelés a lízing kezdete óta, az eredeti értékbecslés időpontja.

KÖTVÉNYINFORMÁCIÓ:

A mező megnevezéseStatikus/DinamikusAdattípusA mező fogalma és kritériumok
Biztosíték- vagy kötvényszintű információk
Adatszolgáltatás dátumaDinamikusÉÉÉÉ-HH-NNA tranzakciós jelentés kibocsátásának időpontja, azaz a kitöltött, hitelszintű adatokat tartalmazó tábla adattárba való benyújtásának napja.
KibocsátóStatikusSzövegesKibocsátó és kibocsátott sorozat neve, adott esetben.
Célegyenlegű minden tartalékszámaDinamikusI/NMinden tartalékszámla (pénzeszköztartalék, egyesített [összevezetett] tartalék, beszámítási tartalék stb.) az előírt célegyenlegen áll-e?
Lehívások likviditási keretbőlDinamikusI/NHasználták-e a likviditási keretet hiány pótlására a kamatfizetés utolsó napjával végződő időszakban?
Kiváltó intézkedések/mutatókDinamikusI/NElőfordult-e kiváltó esemény?
Annuitásos állandó előtörlesztési rátaDinamikus9(3).99A mögöttes követelések annuitásos állandó előtörlesztési rátája a legutolsó időszakos állandó előtörlesztési ráta alapján. Az időszakos állandó előtörlesztési ráta megegyezik a legutolsó időszakban kapott, nem ütemezett tőketörlesztés és az időszak kezdetén fennálló tőkeegyenleg hányadosával.
Különleges célú gazdasági egységnek (SPV) értékesített követelések összesenDinamikus9(11).99A különleges célú gazdasági egységnek (SPV) értékesített követelések tőkéjének tárgyévi összege (azaz záráskor és adott esetben a feltöltési időszakban).
Kumulatív bruttó nemteljesítés – poolDinamikus9(11).99Zárás óta keletkezett bruttó nemteljesítések összege pénznem megjelölésével.
Kumulatív megtérülések – poolDinamikus9(11).99Zárás óta befolyt megtérülések összege pénznem megjelölésével.
Rulírozó időszak végeDinamikusÉÉÉÉ-HHAz a nap, amikor a rulírozó időszak várhatóan véget ér vagy ténylegesen véget ért.
Tranzakciós jelentés – kapcsolattartási információk
Kapcsolattartási pontStatikusSzöveges/NumerikusInformációs forrásként szolgáló osztály vagy kapcsolattartó személy(ek) neve.
Kapcsolattartási információkStatikusSzöveges/NumerikusTelefonszám és e-mail cím.

KÖTVÉNYINFORMÁCIÓ ÜGYLETRÉSZSOROZATONKÉNT:

A mező megnevezéseStatikus/DinamikusAdattípusA mező fogalma és kritériumok
Az ügyletrészsorozatok szintjére vonatkozó információk
Kötvényosztály neveStatikusSzöveges/NumerikusA kibocsátási tájékoztatóban meghatározott jogokkal, elsőbbségi jogokkal és jellemzőkkel azonos tulajdonságokkal rendelkező (pl. 1. sorozat A1a. osztály stb.) kötvénysorozat megnevezése (jellemzően betű és/vagy szám).
ISIN (nemzetközi értékpapír-azonosító szám)StatikusSzöveges/NumerikusNemzetközi értékpapír-azonosító szám(ok), vagy ha nincs ilyen szám, akkor bármilyen egyéb azonosító kód, például CUSIP, amelyet a tőzsde- vagy más hatóság ehhez a kötvénysorozathoz rendel.
Kamatfizetés dátumaDinamikusÉÉÉÉ-HH-NNA pool zárásának időpontjára vonatkozó jelentést követő azon első nap, amikor ütemezés szerinti kamatfizetés történik e kötvénysorozat tulajdonosainak.
Tőketörlesztés dátumaDinamikusÉÉÉÉ-HH-NNA pool zárásának időpontjára vonatkozó jelentést követő azon első nap, amikor az ütemezés szerinti tőkefizetés történik e kötvénysorozat tulajdonosainak.
A kötvény pénznemeStatikusListaEnnek az ügyletrészsorozatnak a pénzneme.
ReferenciarátaStatikusListaA kibocsátási dokumentumban meghatározott referencia-alapkamatindex, amelyet a kötvénynek erre az adott sorozatára kell alkalmazni.
Az eszköz jogszerű visszaváltásának időpontjaStatikusÉÉÉÉ-HH-NNAz az időpont, amikor ezt a kötvénysorozatot vissza kell váltani, hogy ne következzen be nemteljesítés.
A kötvénykibocsátás dátumaStatikusÉÉÉÉ-HH-NNAz az időpont, amikor a kötvényt kibocsátották.
Kamatfizetés gyakoriságaStatikusListaAz ez után a konkrét kötvénysorozat után járó kamatfizetés gyakorisága.

VIII. MELLÉKLET

Befektetői jelentések

A befektetői jelentéseknek az alábbiakról kell információkat tartalmazniuk:

a) eszköz teljesítménye;

b) részletes pénzáram-allokáció;

c) a tranzakciót kiváltó minden esemény és az események státusa;

d) az ügyletben részt vevő minden partner, szerepük és hitelminősítésük;

e) az értékpapírosítás kezdeményezője/szponzor részéről a tranzakcióba befektetett pénzeszközök adatai és egyéb más, a tranzakcióhoz nyújtott támogatás, beleértve a likviditási és hiteltámogatások keretében lehívott vagy felhasznált összegeket és a harmadik fél által nyújtott támogatásokat;

f) a garantált befektetésről szóló szerződés és más bankszámlát megillető összegek;

g) a swap ügyletek részletei (például kamat, törlesztés és névleges összegek) és a tranzakció egyéb fedezeti megállapodásai, ideértve a kapcsolódó biztosítékelhelyezést;

h) főbb fogalmak meghatározása (például: késedelem, nemteljesítés és előtörlesztés);

i) a kibocsátó és a strukturált pénzügyi eszköz LEI-, ISIN- vagy egyéb értékpapír- vagy szervezetazonosító kódja;

j) a befektetői jelentést készítő szervezet elérhetőségi adatai.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32015R0003 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32015R0003&locale=hu

Tartalomjegyzék