32006R1921[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 1921/2006/EK rendelete ( 2006. december 18. ) a tagállamokban kirakodott halászati termékekre vonatkozó adatszolgáltatásról és az 1382/91/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1921/2006/EK RENDELETE

(2006. december 18.)

a tagállamokban kirakodott halászati termékekre vonatkozó adatszolgáltatásról és az 1382/91/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 285. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően ( 1 ),

(1)

A tagállamokban kirakodott halászati termékekre vonatkozó adatszolgáltatásról szóló, 1991. május 21-i 1382/91/EGK tanácsi rendelet ( 2 ) előírja a tagállamok számára, hogy adatokat szolgáltassanak a területükön kirakodott halászati termékek mennyiségéről és átlagáráról.

(2)

A tapasztalat azt mutatja, hogy a halászati termékek piacának elemzéseit és az egyéb gazdasági elemzéseket nem befolyásolná hátrányosan, ha a közösségi jogszabályok szerint az adatokat havi helyett éves időközönként szolgáltatnák.

(3)

Az elemzések részletesebbé válnának, ha az adatokat a kirakodást végző halászhajók lobogó szerinti állama szerint osztályoznák.

(4)

Az 1382/91/EGK rendelet az adatok gyűjtése és összeállítása kapcsán korlátot szab a megengedett mintavételnek, ami túlzott terhet ró egyes nemzeti hatóságokra. Az adatszolgáltatási rendszer javítása és egyszerűsítése céljából helyénvaló, ha az említett rendelet helyébe új jogszabály lép. Következésképpen a 1382/91/EGK rendeletet hatályon kívül kell helyezni.

(5)

Mivel e rendelet célját - nevezetesen közös jogi keret létrehozását a tagállamokban kirakodott halászati termékekre vonatkozó közösségi statisztikai adatok rendszeres előállítására - a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani és ezért az közösségi szinten jobban megvalósítható, a Közösség intézkedéseket hozhat a Szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az e cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e cél eléréséhez szükséges mértéket.

(6)

A közösségi statisztikákról szóló 1997. február 17-i 322/97/EK tanácsi rendelet ( 3 ) képezi a halászat területén a statisztikák hivatkozási alapját. Ez különösen megköveteli a pártatlanság, a megbízhatóság, a tárgyszerűség, a költséghatékonyság és a statisztikai adatok bizalmas kezelése és az átláthatóság elvének való megfelelést.

(7)

Fontos biztosítani e rendelet egységes alkalmazását, és ehhez gondoskodni kell egy közösségi eljárásról, amely megfelelő időn belül segít meghatározni a végrehajtási rendelkezéseket és megtenni a szükséges technikai kiigazításokat.

(8)

Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal ( 4 ) összhangban kell elfogadni.

(9)

Mivel a halászati termékek kirakodására vonatkozó statisztikai adatszolgáltatás a közös halászati politika irányításának nélkülözhetetlen eszköze, meg kell határozni az 1999/468/EK határozatban előírt irányítóbizottsági eljárás alkalmazásának lehetőségeit annak érdekében, hogy a tagállamok számára e rendelet végrehajtására átmeneti időszakokat biztosítsanak, valamint, hogy a tagállamok számára a szolgáltatott nemzeti statisztikai adatokból halászati iparuk valamely részágazati statisztikáira vonatkozó adatokat kihagyását lehetővé tevő eltéréseket biztosítsanak.

(10)

Másrészt a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy megállapítsa a mellékletek technikai kiigazításához szükséges feltételeket. Mivel ezek az intézkedések általános hatályúak és e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítását célozzák, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében meghatározott ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Meghatározások

E rendelet alkalmazásában a következő meghatározásokat kell alkalmazni:

1. "Közösségi halászhajó": olyan halászhajó, amely az egyik tagállam lobogója alatt közlekedik, és a Közösségben van nyilvántartva.

2. "EFTA halászhajó": az olyan halászhajó, amely egy EFTA tagország lobogója alatt közlekedik, vagy ott van nyilvántartva.

3. "Egységérték":

a) a kirakodott halászati termék értéke első értékesítésekor (nemzeti pénznemben) osztva a kirakodott mennyiséggel (tonnában), vagy

b) a nem azonnal értékesített halászati termékek esetén az átlagos tonnánkénti ár nemzeti pénznemben, megfelelő módszerrel megbecsülve.

2. cikk

A tagállamok kötelezettségei

(1) Minden tagállamnak évente statisztikai adatokat kell szolgáltatnia a Bizottságnak a területén közösségi vagy EFTA halászhajók által kirakodott halászati termékekről (a továbbiakban: statisztikai adatok).

(2) E rendelet alkalmazásában a következő halászati termékeket kell a jelentést nyújtó tagállam területén kirakodottnak tekinteni:

a) halászhajók vagy a halászflotta egyéb járművei által Közösségen belüli nemzeti kikötőkben kirakodott termékek;

b) a jelentést nyújtó tagállam halászhajói által nem közösségi kikötőkben kirakodott áruk, amelyekre a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló, 1993. július 2-i 2454/93/EGK bizottsági rendelet ( 5 ) 43. mellékletében található T2M formanyomtatvány vonatkozik.

3. cikk

A statisztikai adatok összeállítása

(1) A statisztikai adatoknak a Közösségen belüli nemzeti területen történt kirakodások összességét fel kell ölelniük.

(2) Mintavételi technikákat azokban az esetekben lehet használni, amikor egy tagállam halászata egyik részágazatának szerkezeti jellemzői miatt az átfogó adatgyűjtés az ágazat fontosságához mérve aránytalan nehézségeket eredményezne a nemzeti hatóságok számára.

4. cikk

Statisztikai adatok

A statisztikai adatoknak a referencia naptári évben kirakodott halászati termékek teljes mennyiségére és egységértékére kell vonatkozniuk.

A változók, amelyekről a statisztikai adatokat szolgáltatni kell, azok meghatározásai és a vonatkozó nómenklatúrák a II., III. és IV. mellékletben találhatók.

5. cikk

Statisztikai adatok szolgáltatása

A tagállamoknak a statisztikai adatokat éves alapon kell szolgáltatniuk a Bizottságnak, az I. mellékletben meghatározott formában és a II., III. és IV. mellékletben megállapított kódok használatával.

A statisztikai adatokat a referencia naptári év végétől számított hat hónapon belül kell szolgáltatni.

6. cikk

Módszertan

(1) 2008. január 19-ig minden tagállamnak részletes módszertani jelentést kell benyújtania a Bizottságnak, amely leírja az adatok gyűjtésének és a statisztikák összeállításának módját. A jelentésnek tartalmaznia kell a mintavételi technikák részleteit és az azokból eredő becslések minőségének értékelését.

(2) A Bizottságnak meg kell vizsgálnia a jelentéseket és következtetéseit a tagállamok elé kell terjesztenie.

(3) A tagállamoknak tájékoztatniuk kell a Bizottságot az (1) bekezdésben meghatározott információkban bekövetkezett minden változásról a bevezetést követő három hónapon belül. A használt adatgyűjtési módszerekben bekövetkezett lényeges változások részleteit is továbbítaniuk kell a Bizottságnak.

7. cikk

Átmeneti időszak

E rendelet végrehajtására hatálybalépésének dátumát követően három évet meg nem haladó átmeneti időszak biztosítható a tagállamoknak a 11. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárásnak megfelelően.

8. cikk

Eltérések

(1) Ha egy tagállam halászati ipara valamely részágazati statisztikáinak belefoglalása a statisztikába az ágazat fontosságához mérve aránytalan nehézségeket okozna a nemzeti hatóságok számára, a Bizottság végrehajtási jog aktusok elfogadása révén eltérést biztosít, lehetővé téve a tagállam számára, hogy a szolgáltatott nemzeti statisztikai adatokból az adott ágazatra vonatkozó statisztikai adatokat kihagyja. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 11. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

(2) A tagállamoknak alá kell támasztaniuk az eltérésre vonatkozó (1) bekezdés szerinti kérelmet a Bizottságnak benyújtott jelentéssel, amely az e rendeletnek a tagállam területén történt kirakodások összességére való alkalmazásában előfordult problémákról szól.

9. cikk

A mellékletek technikai módosítása

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 10a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a mellékletek technikai kiigazítására vonatkozóan. E felhatalmazáson alapuló jogi aktusok nem változtathatnak a kért információk választható jellegén és nem róhatnak jelentős többletterhet a tagállamokra vagy a válaszadókra.

A Bizottságnak megfelelő indokolással kell ellátnia a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban foglalt statisztikai intézkedéseket, adott esetben a területen illetékes szakértőktől származó információk felhasználásával, a 223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 6 ) 14. cikkének (3) bekezdésében említett költséghatékonysági elemzés alapján, amely tartalmazza a válaszadókra háruló terhek és az előállítási költségek értékelését.

10. cikk

Értékelés

2010. január 19-ig, majd háromévenként a Bizottság értékelő jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az e rendelet értelmében elkészített statisztikai adatokról, különös tekintettel azok relevanciájára és minőségére. E jelentés tartalmazza a statisztikai adatok összegyűjtésére és feldolgozására felállított rendszer költség-haszon elemzését is, és megjelöli a legjobb gyakorlatokat, amelyek lehetővé teszik a tagállamok számára a munkateher csökkentését és a statisztikai adatok használhatóságának és minőségének növelését.

10a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1) A Bizottság az e cikkben meghatározott feltételek mellett felhatalmazást kap felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására.

(2) A Bizottságnak a 9. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időszakra szól 2014. január 10-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam vége előtt jelentést készít a felhatalmazásról. Amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal az egyes időtartamok vége előtt, akkor a felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra.

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 9. cikkben említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban megjelölt felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4) A Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti az Európai Parlamentet és a Tanácsot e jogi aktus elfogadásáról.

(5) A 9. cikk értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

11. cikk

A bizottsági eljárás

(1) A Bizottságot a 223/2009/EK rendelettel létrehozott európai statisztikai rendszer bizottsága segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 7 ) értelmében vett bizottságnak minősül.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.

12. cikk

Hatályon kívül helyezés

Az 1382/91/EGK rendelet hatályát veszti.

13. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

I. MELLÉKLET

A SZOLGÁLTATOTT STATISZTIKAI ADATOK FORMÁTUMA

A statisztikai adatokat olyan állományban kell szolgáltatni, amelyben minden bejegyzés tartalmazza az alább feltüntetett mezőket. Ezeket a mezőket vesszővel kell elválasztani ("," ).

TerületMegjegyzésMelléklet
Referenciaév4 jegyű (pl. 2003)
A jelentést nyújtó országAlpha-3 kódII. melléklet
Faj vagy fajcsoportNemzetközi alpha-3 kód (1)
Lobogó szerinti államAlpha-3 kódII. melléklet
KiszerelésIII. melléklet
RendeltetésIV. melléklet
MennyiségKirakodott tonna (egy tizedesjegyre kerekítve)
EgységértékNemzeti pénznemben tonnánként
(1) A nemzetközi alpha-3 fajok kódjainak teljes listája a FAO ASFIS fájlban találhatók (http://www.fao.org/fi/statist/fisoft/asfis/asfis.asp).

Az 50 kg kirakodott súlynál kisebb mennyiségeket "0,0"-ként kell feltüntetni.

II. MELLÉKLET

ORSZÁGKÓDOK LISTÁJA

OrszágKód
BelgiumBEL
Cseh KöztársaságCZE
DániaDNK
NémetországDEU
ÉsztországEST
GörögországGRC
SpanyolországESP
FranciaországFRA
HorvátországHRV
ÍrországIRL
OlaszországITA
CiprusCYP
LettországLVA
LitvániaLTU
LuxemburgLUX
MagyarországHUN
MáltaMLT
HollandiaNLD
AusztriaAUT
LengyelországPOL
PortugáliaPRT
SzlovéniaSVN
SzlovákiaSVK
FinnországFIN
SvédországSWE
Egyesült KirályságGBR
IzlandISL
NorvégiaNOR
EgyébOTH

III. MELLÉKLET

KISZERELÉSI KÓDOK LISTÁJA

Lista

KiszerelésKód
Friss (nem meghatározott)10
Friss (egész)11
Friss (kizsigerelt)12
Friss (farkak)13
Friss (filé)14
Friss (kizsigerelt, fej nélkül)16
Friss (élő)18
Friss (egyéb)19
Fagyasztva (nem meghatározott)20
Fagyasztva (egész)21
Fagyasztva (kizsigerelt)22
Fagyasztva (farkak)23
Fagyasztva (filé)24
Fagyasztva (nem filézett)25
Fagyasztva (kizsigerelt, fej nélkül)26
Fagyasztva (tisztított)27
Fagyasztva (nem tisztított)28
Fagyasztva (egyéb)29
Sózva (nem meghatározott)30
Sózva (egész)31
Sózva (kizsigerelt)32
Sózva (filé)34
Sózva (kizsigerelt és fej nélkül)36
Sózva (egyéb)39
Füstölve40
Főzve50
Főzve (fagyasztva és csomagolva)60
Szárítva (nem meghatározott)70
Szárítva (egész)71
Szárítva (kizsigerelt)72
Szárítva (filé)74
Szárítva (kizsigerelt, fej nélkül)76
Szárított (nyúzott)77
Szárítva (egyéb)79
Egész (nem meghatározott)91
Olló80
Tojás85
Ismeretlen kiszerelés99

Megjegyzések

(1) Filé: a hal gerincével párhuzamosan vágott, a hal jobb vagy bal oldalát tartalmazó halszeletek, feltéve hogy a fej, a zsigerek, az uszonyok (a hátuszony, az alsósörényuszony, a farkuszony, a hasúszó, a melluszony) és a csontok (a gerincoszlop vagy nagy hátgerinc, hasi vagy mellkasi, a hörgő vagy kengyelcsontok stb.) el vannak távolítva és a két oldal már nem érintkezik, például a hátánál vagy a hasánál.

(2) Egész hal: bontatlan hal.

(3) Tisztított: tintahal, amelynek karjai, feje és belső szervei el vannak távolítva a testből.

(4) Fagyasztott hal: a hal minőségének megőrzése céljából -18 °C-on vagy annál alacsonyabb átlagos hőmérsékleten fagyasztott hal, amelyet -18 °C-on vagy annál alacsonyabb hőmérsékleten tárolnak.

(5) Friss hal: nem pácolt, nem feldolgozott, nem fagyasztott és más módon sem kezelt, csupán hűtött hal. Általában egészben vagy kizsigerelve vannak kiszerelve.

(6) Sózott hal: többnyire kizsigerelt és fej nélküli hal, sóban vagy sós lében pácolva.

IV. MELLÉKLET

A TERMÉKEK RENDELTETÉSÉRE VONATKOZÓ KÓDOK LISTÁJA

Lista

RendeltetésKódA benyújtás jellege
Emberi fogyasztás1Kötelező
Ipari felhasználás2Kötelező
Piacról kivont termékek3Önkéntes
Csalétek4Önkéntes
Állati takarmányozás5Önkéntes
Hulladék6Önkéntes
Ismeretlen rendeltetés9Önkéntes

Megjegyzések

(1) Emberi fogyasztás: minden olyan halászati termék, amelyet közvetlenül emberi fogyasztás céljából értékesítenek, vagy amelyet szerződés vagy egyéb megállapodás keretében emberi fogyasztás céljára rakodnak ki. Kivételt képeznek az eredetileg emberi fogyasztás céljára szánt olyan mennyiségek, amelyeket az első értékesítéskor a piaci feltételek, a közegészségügyi rendelkezések vagy más hasonló okok miatt kivontak az emberi fogyasztásra szolgáló termékek piacáról.

(2) Ipari felhasználás: minden olyan halászati termék, amelyet kifejezetten halliszt vagy olaj előállítása, vagy állati takarmányozás céljából rakodtak ki, valamint azok a mennyiségek, amelyeket eredetileg ugyan emberi fogyasztásra szántak, de az első értékesítéskor nem ilyen célból kerültek forgalomba.

(3) Piacról kivont termékek: azok a mennyiségek, amelyeket eredetileg emberi fogyasztásra szántak, de a piaci feltételek, a közegészségügyi rendelkezések vagy más hasonló okok miatt az első értékesítéskor kivontak a piacról.

(4) Csalétek: azok a friss halmennyiségek, amelyek rendeltetése a csalétekként való használat más halászati tevékenységek során. Ennek egyik példája a botos és zsineges tonhalhalászatban használt csalétek.

(5) Állati takarmány: közvetlenül állatok takarmányozására szánt friss halmennyiségek. Nem tartoznak ide a halliszt és a halolaj feldolgozására szánt mennyiségek.

(6) Hulladék: hal vagy halrészek, amelyek állaguknál fogva kirakodás előtt megsemmisítendők.

(7) Ismeretlen rendeltetés: azok a halmennyiségek, amelyek egyetlen másik kategóriába sem sorolhatók be.

( 1 ) Az Európai Parlament 2006. június 15-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé), a Tanács 2006. november 14-i közös álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és az Európai Parlament 2006. december 12-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

( 2 ) HL L 133., 1991.5.28., 1. o. A legutóbb az 1882/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított rendelet.

( 3 ) HL L 52., 1997.2.22., 1. o. Az 1882/2003/EK rendelettel módosított rendelet.

( 4 ) HL L 184., 1999.7.17., 23. o. A 2006/512/EK határozattal (HL L 200., 2006.7.22., 11. o.) módosított határozat.

( 5 ) HL L 253., 1993.10.11., 1. o. A legutóbb a 402/2006/EK rendelettel (HL L 70., 2006.3.9., 35. o.) módosított rendelet.

( 6 ) Az Európai Parlament és a Tanács 223/2009/EK rendelete (2009. március 11.) az európai statisztikákról és a titoktartási kötelezettség hatálya alá tartozó statisztikai adatoknak az Európai Közösségek Statisztikai Hivatala részére történő továbbításáról szóló 1101/2008/EK, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet, a közösségi statisztikákról szóló 322/97/EK tanácsi rendelet és az Európai Közösségek statisztikai programbizottságának létrehozásáról szóló 89/382/EGK, Euratom tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 87., 2009.3.31., 164. o.).

( 7 ) Az Európai Parlament és a Tanács 182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32006R1921 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32006R1921&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02006R1921-20140110 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02006R1921-20140110&locale=hu

Tartalomjegyzék