31997L0079[1]

A Tanács 97/79/EK irányelve (1997. december 18.) a 71/118/EGK, 72/462/EGK, 85/73/EGK, 91/67/EGK, 91/492/EGK, 91/493/EGK, 92/45/EGK és 92/118/EGK irányelv a harmadik országokból a Közösségbe behozott termékek állat-egészségügyi ellenőrzéseinek szervezése tekintetében történő módosításáról

A Tanács 97/79/EK irányelve

(1997. december 18.)

a 71/118/EGK, 72/462/EGK, 85/73/EGK, 91/67/EGK, 91/492/EGK, 91/493/EGK, 92/45/EGK és 92/118/EGK irányelv a harmadik országokból a Közösségbe behozott termékek állat-egészségügyi ellenőrzéseinek szervezése tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 43. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel az Európai Parlament véleményére [2],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [3],

mivel az érthetőség és ésszerűség érdekében a harmadik országokból a Közösségbe behozott termékek állat-egészségügyi ellenőrzésére irányadó elvek megállapításáról szóló 90/675/EGK tanácsi irányelv [4] hatályát vesztette és helyébe a 97/78/EGK irányelv [5] lépett;

mivel a 90/675/EGK irányelvnek a 97/78/EK irányelvvel való helyettesítése következményekkel jár az alábbi tanácsi irányelvek meglévő szövegeire:

- a friss baromfihús kereskedelmét érintő egészségügyi problémákról szóló, 1971. február 15-i 71/118/EGK irányelv [6],

- a szarvasmarha-, juh- és kecskefélék, valamint a sertések, a friss hús és a húsipari termékek harmadik országból történő behozatalára vonatkozó egészségügyi és állat-egészségügyi vizsgálatok problémáiról szóló, 1972. december 17-i 72/462/EGK irányelv [7],

- a nyershús és a baromfihús egészségügyi vizsgálatának és ellenőrzésének finanszírozásáról szóló, 1985. január 29-i (módosított és összevont) 85/73/EGK irányelv [8],

- a tenyésztett víziállatok és az akvakultúratermékek forgalomba hozatalára irányadó állat-egészségügyi feltételekről szóló, 1991. január 28-i 91/67/EGK irányelv [9],

- az élő kéthéjú kagylók tenyésztésére és forgalomba hozatalára vonatkozó egészségügyi feltételek megállapításáról szóló, 1991. július 15-i 91/492/EGK irányelv [10],

- a halászati termékek előállítására és forgalomba hozatalára vonatkozó egészségügyi feltételek megállapításáról szóló, 1991. július 22-i 91/493/EGK irányelv [11],

- a vadak elejtésével és a vadhús forgalomba hozatalával kapcsolatos közegészségügyi és állat-egészségügyi problémákról szóló, 1992. június 16-i 92/45/EGK irányelv [12],

- a 89/662/EGK irányelv, illetve a kórokozók tekintetében a 90/425/EGK irányelv A. mellékletének I. pontjában felsorolt külön közösségi szabályokban megállapított állat-egészségügyi és közegészségügyi követelmények hatálya alá nem tartozó termékek Közösségen belüli kereskedelmére és a Közösségbe történő behozatalára irányadó állat-egészségügyi és közegészségügyi követelmények megállapításáról szóló, 1992. december 17-i 92/118/EGK irányelv [13];

mivel ez okból ezen irányelveket összhangba kell hozni a 97/78/EK irányelv szövegével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

(1) A 71/118/EGK irányelv az alábbiak szerint módosul:

a) a 14b. cikk (2) bekezdésének a) pontjának második mondatát el kell hagyni;

b) a 17. cikk (2) bekezdésének a) pontját el kell hagyni.

(2) A 72/462/EGK irányelv az alábbiak szerint módosul:

a) a 31a. cikkben a "90/675/EGK irányelv 17. cikke" szöveg helyébe a "97/78/EK irányelv 18. cikke" szöveg lép;

b) a 31. cikket el kell hagyni.

(3) A 85/73/EK irányelv 3. cikkének (1) bekezdésében a "90/675/EGK irányelv 20. cikke" helyébe a "98/78/EK irányelv 23. cikke" szöveg lép.

(4) A 91/67/EGK irányelv az alábbiak szerint módosul:

a) a 23. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"23. cikk

A 91/496/EGK és a 97/78/EK irányelvben meghatározott általános elveket és szabályokat kell alkalmazni, különös tekintettel a tagállamok által elvégzendő vizsgálatok megszervezésére és nyomon követésére, valamint a végrehajtandó védintézkedésekre.";

b) a 24. cikket el kell hagyni.

(5) A 91/492/EGK irányelv 10. cikke (2) bekezdésének 2. albekezdését el kell hagyni.

(6) A 91/493/EGK irányelv az alábbiak szerint módosul:

a) a 10. cikk 2. albekezdésében a "90/675/EGK irányelv 18. cikkének (3) bekezdése" szöveg helyébe a "97/78/EK irányelv 19. cikkének (2) bekezdése" szöveg lép;

b) a 12. cikk (2) bekezdését el kell hagyni.

(7) A 92/45/EGK irányelv az alábbiak szerint módosul:

a) a 17. cikk (2) bekezdését el kell hagyni;

b) a 19. cikk (2) bekezdését el kell hagyni.

(8) A 92/118/EGK irányelv az alábbiak szerint módosul:

a) a 12. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében a "90/675/EGK irányelv 8. cikkének (2) bekezdése" szöveg helyébe a "97/78/EK irányelv 4. cikke (4) bekezdésének b) pontja" szöveg lép;

b) a 12. cikk (2) bekezdését el kell hagyni.

2. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 1999. január 1. előtt megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Ezeket a rendelkezéseket 1999. július 1-jétől kell alkalmazni.

Amikor a tagállamok elfogadják ezen intézkedéseket, azokban hivatkozni kell ezen irányelvre vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő 20. napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1997. december 18-án.

a Tanács részéről

az elnök

F. Boden

[1] HL C 258., 1997.8.23., 7. o.

[2] HL C 85., 1997.3.17., 76. o.

[3] HL C 66., 1997.3.3., 43. o.

[4] HL L 373., 1990.12.31., 1. o. A legutóbb a 96/43/EK irányelvvel (HL L 162., 1996.7.1., 1. o.) módosított irányelv.

[5] HL L 24., 1998.1.31., 9. o.

[6] HL L 55., 1971.3.8., 23. o. A legutóbb a 96/23/EK irányelvvel (HL L 125., 1996.5.23. 10. o.) módosított irányelv.

[7] HL L 302., 1972.12.31., 28. o. A legutóbb a 96/91/EK irányelvvel (HL L 13., 1997.1. 16., 27. o.) módosított irányelv.

[8] HL L 32., 1985.2.5., 14. o. A legutóbb a 96/43/EK irányelvvel (HL L 162., 1996.7.1., 1. o.) módosított irányelv.

[9] HL L 46., 1991.2. 19., 1. o. A legutóbb a 95/22/EK irányelvvel (HL L 243., 1995. 10. 11., 1. o.) módosított irányelv.

[10] HL L 268., 1991.9.24., 1. o. A legutóbb a 97/61/EK irányelvvel (HL L 295., 1997.10. 29., 35. o.) módosított irányelv.

[11] HL L 268., 1991.9. 24., 15. o. A 96/23/EK irányelvvel (HL L 125., 1996.5. 23., 10. o.) módosított irányelv.

[12] HL L 268., 1992.9.14., 35. o. A 96/23/EK irányelvvel (HL L 125. 1996.5.23., 10. o.) módosított irányelv

[13] HL L 62., 1993.3.15., 49. o. A legutóbb a 96/90/EK irányelvvel (HL L 13., 1997.1. 16., 24. o.) módosított irányelv.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31997L0079 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31997L0079&locale=hu