32006R1405[1]

A Tanács 1405/2006/EK rendelete ( 2006. szeptember 18. ) egyedi mezőgazdasági intézkedések kisebb égei-tengeri szigetek javára történő meghatározásáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet módosításáról

A TANÁCS 1405/2006/EK RENDELETE

(2006. szeptember 18.)

egyedi mezőgazdasági intézkedések kisebb égei-tengeri szigetek javára történő meghatározásáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 36. és 37. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére,

(1)

Néhány égei-tengeri sziget földrajzi elhelyezkedése szállítási többletköltségeket eredményez azon termékek vonatkozásában, amelyek emberi fogyasztás céljára alapvetően szükségesek, akár mint mezőgazdasági inputanyagok vagy feldolgozás céljára. Ezen túlmenően az elszigeteltségből és távolságból fakadó objektív körülmények további nehézségeket okoznak ezen égei-tengeri szigeteken a gazdasági szereplők és a termelők számára, akik e nehézségek következtében súlyos hátrányokat szenvednek el. Egyes esetekben a gazdasági szereplők és a termelők kettős elszigeteltségtől szenvednek. E hátrányok csökkentésének módja az érintett termékek árának mérséklése lehet. Így indokolt egyedi ellátási intézkedéseket bevezetni az égei-tengeri szigetek ellátásának biztosítására, és ellentételezést nyújtani a távoli fekvésből és elszigeteltségből fakadó többletköltségeik tekintetében.

(2)

Az égei-tengeri szigeteken tapasztalt problémákat nyomatékosítja a szigetek kis mérete. A tervezett intézkedések hatékonyságának biztosításához szükséges, hogy ezen intézkedések csak az úgynevezett "kisebb szigetekre" legyenek alkalmazhatók.

(3)

Az egyes mezőgazdasági termékek vonatkozásában a kisebb égei-tengeri szigetek javára hozott egyedi intézkedések bevezetéséről szóló, 1993. július 19-i 2019/93/EGK tanácsi rendelet ( 1 ) által meghatározott, a kisebb égei-tengeri szigeteken folytatott helyi termelés támogatására irányuló közösségi politika számos terméket, valamint az ezek előállítására, forgalmazására vagy feldolgozására vonatkozó intézkedést foglalt magában. Az intézkedések hatékonynak bizonyultak és biztosították, hogy a mezőgazdasági tevékenységek fennmaradjanak és fejlődjenek. A Közösségnek továbbra is támogatnia kell azon termelési formákat, amelyek kulcsszerepet játszanak a kisebb égei-tengeri szigetek környezetvédelmi, társadalmi és gazdasági egyensúlyában. A tapasztalatok szerint - a vidékfejlesztési politikához hasonlóan - a helyi hatóságokkal kialakított szorosabb együttműködés segíthet célzottabb módon megoldani a szigeteket érintő egyedi problémákat. Ezért a helyi termelés támogatását a legmegfelelőbb földrajzi szintre vonatkozóan meghatározott, Görögország által a Bizottsághoz benyújtandó általános program keretében kell folytatni.

(4)

Annak érdekében, hogy az árak csökkentésére irányuló célkitűzés megvalósítható legyen a kisebb égei-tengeri szigeteken, és mérsékelni lehessen a szigetek távoli elhelyezkedéséből és elszigeteltségéből fakadó további költségeket úgy, hogy a közösségi termékek versenyképessége megmaradjon, támogatást kell nyújtani a közösségi termékeknek a kisebb égei-tengeri szigetekre történő szállításához. E támogatásnak figyelembe kell vennie a kisebb égei-tengeri szigetekre történő szállítás többletköltségeit és - a mezőgazdasági inputanyagok, valamint a feldolgozásra szánt termékek esetében - az elszigeteltségből és a távoli elhelyezkedésből fakadó többletköltségeket.

(5)

Mivel az egyedi ellátási intézkedések hatálya alá tartozó mennyiségek kizárólag a kisebb égei-tengeri szigetek ellátási igényének kielégítését szolgálják, e szabályozás nem érinti hátrányosan a belső piac szabályszerű működését. Hasonlóképpen nem vezethetnek ezen egyedi ellátási szabályok a kereskedelem eltérítéséhez az érintett termékek körében. Ennek érdekében meg kell tiltani e termékek elszállítását vagy kivitelét a kisebb égei-tengeri szigetekről. Meg kell azonban engedni e termékek elszállítását vagy exportálását, ha az egyedi ellátási intézkedésekből származó előnyt visszatérítik, vagy feldolgozott termékek esetén, a regionális kereskedelem engedélyezése érdekében. Figyelembe kell venni a harmadik országokba történő kivitelt is, és ennek megfelelően engedélyezni kell a hagyományos exportcikknek minősülő feldolgozott termékek kivitelét. Továbbá a feldolgozott termékek hagyományos elszállítására sem kell alkalmazni a korlátozást. Az egyértelműség érdekében e rendeletben meg kell határozni a hagyományos exportcikkek, illetve a hagyományosan elszállított termékek esetében a referenciaidőszakot.

(6)

Az egyedi ellátási intézkedések céljainak elérése érdekében a szabályozás gazdasági előnyeit a termelési költségek tekintetében kell meghatározni, és az árakat a végfelhasználó szintjéig csökkenteni kell. Ezért a gazdasági előnyök biztosításának feltétele az, hogy azt ténylegesen hárítsák át a végfelhasználóra és ennek végrehajtását megfelelőképpen ellenőrizni kell.

(7)

A helyi mezőgazdasági termelés és a mezőgazdasági termékekkel való ellátás fejlesztése mint cél elérésének támogatására össze kell hangolni az érintett szigetek ellátásának programozási szintjét, és szisztematikus együttműködési megközelítést kell alkalmazni a Bizottság és Görögország között. Ezért a Görögország által kijelölt hatóságoknak előzetes ellátási programot kell készíteniük, és azt jóváhagyásra be kell nyújtani a Bizottsághoz.

(8)

A kisebb égei-tengeri szigetek mezőgazdasági termelőit ösztönözni kell arra, hogy minőségi termékeket állítsanak elő, és támogatni kell e termékek forgalomba hozatalát.

(9)

Eltérést lehet biztosítani a Bizottság azon következetes politikájától, hogy nem engedélyezi a Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek előállítására, feldolgozására vagy forgalomba hozatalára vonatkozó állami támogatás nyújtását, annak érdekében, hogy enyhítsék a kisebb égei-tengeri szigeteken folyatott mezőgazdasági termelést sújtó azon egyedi nehézségek hatásait, amelyeknek oka e szigetek távoli elhelyezkedése, elszigeteltsége, kis területe, hegyvidéki domborzata és éghajlata, valamint néhány terméktől való függősége.

(10)

E rendelet végrehajtása nem érintheti hátrányosan azon egyedi támogatás szintjét, melyben a kisebb égei-tengeri szigetek ezideig részesültek. A megfelelő intézkedések megtétele érdekében Görögország részére továbbra is biztosítani kell a 2019/93/EGK rendelet alapján már biztosított közösségi támogatásnak megfelelő összeget. Az e rendelet által a kisebb égei-tengeri szigeteken folytatott mezőgazdasági termelés támogatására létrehozott új rendszert össze kell hangolni az ugyanilyen termelési formákhoz a Közösség más területein nyújtott támogatásokkal, és ezért a 2019/93/EGK rendeletet hatályon kívül kell helyezni.

(11)

A szubszidiaritás elvével összhangban, valamint a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló, 2003. szeptember 29-i 1782/2003/EK tanácsi rendelet ( 2 ) szellemében célszerű a kisebb égei-tengeri szigetekre vonatkozó egyedi intézkedések végrehajtásának feladatát Görögországra ruházni. Így ezen intézkedések működtetése egy, a Görögország által benyújtott és a Bizottság által jóváhagyott program útján lehetséges.

(12)

Görögország úgy döntött, hogy 2006. január 1-jétől az egész országra egységes kifizetési rendszert alkalmaz. A kisebb égei-tengeri szigetekre vonatkozó szabályozás összehangolásának biztosítása érdekében az 1782/2003/EK rendeletet megfelelően módosítani kell.

(13)

Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal ( 3 ) összhangban kell elfogadni.

(14)

Az e rendeletben meghatározott programot 2007. január 1-jén kell elkezdeni. Ahhoz azonban, hogy a program a fenti időpontban elindulhasson, Görögország és a Bizottság részére biztosítani kell annak lehetőségét, hogy minden előkészítő intézkedést megtehessenek az e rendelet hatálybalépése és a program alkalmazásának kezdési időpontja közötti időszakban,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. FEJEZET

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Hatály és fogalommeghatározás

(1) E rendelet egyedi intézkedéseket határoz meg a mezőgazdaság területén abból a célból, hogy orvosolja a kisebb égei-tengeri szigetek (a továbbiakban: kisebb szigetek) távoli fekvése és elszigeteltsége által okozott nehézségeket.

(2) E rendelet alkalmazásában "kisebb szigetnek" minősül Kréta és Evia szigete kivételével minden égei-tengeri sziget.

2. cikk

Közösségi támogatási program

Létrejön a kisebb szigetek közösségi támogatási programja. A támogatási program a következőket tartalmazza:

a) egyedi ellátási intézkedések a II. fejezet szerint, és

b) a helyi mezőgazdasági termelést támogató egyedi intézkedések a III. fejezet szerint.

II. FEJEZET

EGYEDI ELLÁTÁSI INTÉZKEDÉSEK

3. cikk

Előzetes ellátási mérleg

(1) Az egyedi ellátási rendszert a Szerződés I. mellékletében szereplő azon mezőgazdasági termékek ("mezőgazdasági termékek") tekintetében kell bevezetni, amelyek a kisebb szigeteken az emberi fogyasztás vagy más termékek előállítása tekintetében, illetve mezőgazdasági inputanyagként alapvető fontosságúak.

(2) Minden évben előzetes ellátási mérleget kell készíteni, amely meghatározza, hogy az ellátási igény teljesítéséhez mennyi, az (1) bekezdésben megjelölt, mezőgazdasági termék szükséges. Az előzetes ellátási mérleget a Görögország által kijelölt hatóságok határozzák meg és nyújtják be a Bizottsághoz jóváhagyásra.

Külön előzetes mérleg készíthető azon vállalkozások igényeiről, amelyek termékeket csomagolnak és dolgoznak fel a helyi piacra, hagyományos szállítóként a Közösség egyéb részeibe, vagy exportálják a hagyományos kereskedelmi forgalomban.

4. cikk

Az egyedi ellátási intézkedések működtetése

(1) A 3. cikk (1) bekezdésében meghatározott termékeknek a kisebb szigetekre történő szállítása támogatásban részesül.

A támogatás összegének meghatározása során figyelembe kell venni a termékeknek a kisebb szigeteken történő forgalomba hozatala további költségeit, a szokásos görög szárazföldi feladási kikötők, és a szigeteken található, a végső rendeltetési szigetekre szállított áruk tranzitkikötőinek vagy berakodási kikötőinek költségei alapján.

(2) Az egyedi ellátási intézkedések végrehajtása során különösen a következőket kell figyelembe venni:

a) a kisebb szigetek egyedi igényei és a pontos minőségi követelmények;

b) a hagyományos kereskedelmi forgalom a görög szárazföldi kikötők és az égei-tengeri szigetek között;

c) a javasolt támogatás közgazdasági vonatkozásai;

d) adott esetben, a helyi termékek potenciális fejlődése akadályozásának elkerülése.

(3) Az egyedi ellátási intézkedésekre való jogosultságnak az a feltétele, hogy a gazdasági előnyöket ténylegesen áthárítsák a végfogyasztókra.

5. cikk

Harmadik országokba való exportálás és a Közösség további részeibe történő szállítás

(1) Az egyedi ellátási intézkedések hatálya alá tartozó termékek csak a 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárásnak megfelelően meghatározott feltételekkel exportálhatók harmadik országokba vagy szállíthatók a Közösség további részeibe.

E feltételek közé tartozik különösen az egyedi ellátási intézkedések alapján kapott támogatás visszafizetése.

(2) Harmadik országokba történő exportálás vagy a Közösség további részeibe történő szállítás az egyedi ellátási intézkedések alapján támogatott termékekből a kisebb szigeteken feldolgozott termékek esetében a hagyományos exportcikkek és a hagyományos szállítások keretében lehetséges. A exportálható vagy szállítható mennyiségeket a 15. cikk (2) bekezdésében leírt eljárás szerint kell meghatározni.

Az így exportált termékek után exportvisszatérítés nem jár.

III. FEJEZET

A HELYI MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK TÁMOGATÁSÁRA VONATKOZÓ INTÉZKEDÉSEK

7. cikk

Támogatási intézkedések

(1) A támogatási program tartalmazza a kisebb szigeteken a helyi mezőgazdasági termelés folyamatosságának megőrzéséhez és fejlesztéséhez szükséges, a Szerződés III. része II. címének hatálya alá tartozó intézkedéseket.

(2) A támogatási program a Görögország által legkedvezőbbnek tartott földrajzi szinten jön létre. A programot a Görögország által kijelölt illetékes hatóság készíti el, amely a megfelelő helyi szinten az illetékes hatóságokkal és szervekkel folytatott konzultációt követően benyújtja azt a Bizottsághoz jóváhagyás céljából.

8. cikk

Kompatibilitás és konzisztencia

(1) A támogatási program alapján tett intézkedéseknek meg kell felelniük a közösségi jognak és összhangban kell állniuk más közösségi politikákkal és az e politikák végrehajtására tett intézkedésekkel.

(2) A támogatási program alapján tett intézkedéseknek összhangban kell lenniük a közös agrárpolitika egyéb eszközei alapján végrehajtott intézkedésekkel, különös tekintettel a piacok közös szervezésére, a vidékfejlesztésre, a termékminőségre, az állatjólétre, és a környezetvédelemre.

Különösen nem finanszírozható e fejezet alapján olyan intézkedés, amely:

a) a piac közös szervezésére vonatkozó jövedelemtámogatási vagy támogatási rendszer kiegészítő támogatása, kivéve az objektív kritériumok alapján indokolt kivételes esetekben;

b) kutatási projekt támogatása, kutatási projekt támogatására szolgáló intézkedések, illetve az állat-egészségügyi kiadásokról szóló, 1990. június 26-i 90/424/EGK tanácsi határozat ( 4 ) alapján közösségi finanszírozásra jogosult intézkedések;

c) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet ( 5 ) hatálya alá tartozó intézkedések támogatása.

9. cikk

A támogatási program tartalma

A támogatási program tartalmazhatja:

a) a jelenlegi mezőgazdasági termelési helyzet mennyiségi leírását, figyelembe véve a rendelkezésre álló értékelések eredményeit, rámutatva az aránytalanságokra, a hiányokra és a fejlesztési lehetőségekre;

b) a javasolt stratégia leírását, a kiválasztott prioritásokat, ezek mennyiségi céljait, és a várt gazdasági, környezetvédelmi és társadalmi hatásokat bemutató értékelést, ide értve a foglalkoztatási hatásokat is;

c) az intézkedések végrehajtásának tervét, és egy általános indikatív finanszírozási táblázatot, amely bemutatja a felhasználható forrásokat;

d) annak igazolását, hogy a támogatási program különböző intézkedései egymással kompatibilisek és konzisztensek, valamint a monitoring és az értékelés során használandó kritériumokat;

e) a támogatási program hatékony és megfelelő megvalósításának biztosítására tett lépéseket, ideértve a közzétételre, a nyomon követésre és az értékelésre vonatkozó szabályozást;

f) a támogatási program megvalósításáért felelős illetékes hatóság kijelölését, valamint a hatóságok és társult testületek megfelelő szintjének kijelölését.

10. cikk

Monitoring

A támogatási program megvalósításának hatékony monitoringját biztosító eljárásokat, továbbá fizikai és pénzügyi indikátorokat a 15. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban kell elfogadni.

IV. FEJEZET

KAPCSOLÓDÓ INTÉZKEDÉSEK

11. cikk

Állami támogatás

(1) Azon mezőgazdasági termékek esetében, amelyek esetében a Szerződés 87., 88. és 89. cikkét kell alkalmazni, a Bizottság engedélyezhet működési támogatást azon ágazatokban, amelyek e termékeket állítják elő, dolgozzák fel vagy hozzák forgalomba, annak érdekében, hogy enyhítse a kisebb szigetek távoli fekvése és elszigeteltsége által a mezőgazdasági termelésben okozott egyedi nehézségeket.

(2) Görögország kiegészítő finanszírozást kapcsolhat a támogatási program megvalósításához. Az ilyen esetekben Görögország értesíti a Bizottságot az állami támogatásról és a Bizottság jóváhagyhatja azt e rendelettel összhangban a támogatási program részeként. Az így bejelentett támogatás a Szerződés 88. cikke (3) bekezdésének első mondata alapján bejelentett támogatásnak minősül.

(3) E cikk (1) és a (2) bekezdésének sérelme nélkül és az 1234/2007/EK ( 6 ) rendelet 180. cikkétől, valamint az 1184/2006/EK ( 7 ) rendelet 3. cikkétől eltérve, a Szerződés 87., 88. és 89. cikke nem alkalmazandó az e rendelet 4. és 7. cikke alapján, e rendeletnek megfelelően történő tagállami kifizetésekre.

V. FEJEZET

PÉNZÜGYI RENDELKEZÉSEK

12. cikk

Pénzügyi források

(1) Az e rendeletben meghatározott intézkedések az agrárpiacok stabilizációját célzó beavatkozásnak minősülnek a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló, 2005. június 21-i 1290/2005/EK tanácsi rendelet ( 8 ) 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében.

(2) A Közösség a II. és III. fejezetben meghatározott intézkedéseket legfeljebb évi 29,93 millió EUR összegben finanszírozza.

(3) Az évente a II. fejezetben említett egyedi ellátási intézkedésekre fordított összeg nem haladhatja meg a 5,47 millió EUR-t.

VI. FEJEZET

ÁLTALÁNOS, ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

13. cikk

Támogatási programtervezet

(1) Görögország támogatási programtervezetet nyújt be a Bizottsághoz legkésőbb 2006. október 31-ig, a 12. cikk (2) és (3) bekezdéseiben említett pénzügyi allokáció keretében.

A támogatási programtervezet tartalmaz egy előzetes ellátási mérlegtervezetet, amely feltünteti a termékeket, azok mennyiségét és a közösségi ellátási támogatás összegét, valamint a helyi termelés támogatásának programtervezetét.

(2) A Bizottság értékeli a javasolt támogatási programot, és dönt annak jóváhagyásáról, összhangban a 15. cikk (2) bekezdésében megjelölt eljárással.

(3) A támogatási programot 2007. január 1-jén kell elkezdeni.

14. cikk

Végrehajtási szabályok

Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket a 15. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban kell elfogadni. Ezek különösen a következőket tartalmazzák:

a) azon feltételeket, amelyek alapján Görögország módosíthatja az ellátási támogatás mennyiségét és szintjét és a támogatási intézkedéseket, illetve a helyi termelés támogatására szánt források allokációját;

b) a Görögország által alkalmazandó ellenőrzések és az adminisztratív szankciók minimális előírására vonatkozó rendelkezéseket.

15. cikk

A bizottság eljárása

(1) A Bizottság munkáját az 1782/2003/EK rendelet 144. cikke alapján létrehozott Közvetlen Kifizetések Irányítóbizottsága (a továbbiakban: a bizottság) segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 4. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 4. cikkének (3) bekezdésében meghatározott időtartam egy hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát.

16. cikk

Nemzeti intézkedések

Görögország megteszi mindazon intézkedéseket, amelyek az e rendeletnek való megfeleléshez szükségesek, különös tekintettel az ellenőrzésekre és igazgatási szankciókra, és ezekről tájékoztatja a Bizottságot.

17. cikk

Tájékoztatás és jelentések

(1) Görögország legkésőbb minden év február 15-ig tájékoztatja a Bizottságot a rendelkezésére álló előirányzatokról, amelyeket a következő évben a támogatási program végrehajtásához fel kíván használni.

(2) Görögország legkésőbb minden év június 30-ig jelentést nyújt be a Bizottsághoz az e rendeletben előírt intézkedéseknek az előző évben történő végrehajtásáról.

(3) Legkésőbb 2011. december 31-én, azt követően pedig ötévente, a Bizottság általános jelentést nyújt be az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz az e rendelet alapján végzett tevékenység hatásáról és ahhoz csatolja esetleges javaslatait.

18. cikk

Hatályon kívül helyezés

A 2019/93/EGK rendelet 2007. január 1-től hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett rendeletre vonatkozó hivatkozások az e rendeletre történő hivatkozásnak minősülnek, és azokat az e rendelet mellékletében szereplő megfelelési táblázat szerint kell értelmezni.

19. cikk

Átmeneti intézkedések

A 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárással összhangban a Bizottság elfogadhatja a 2019/93/EGK rendelet szerinti intézkedések és az e rendelet által bevezetett intézkedések közötti gördülékeny átmenet biztosításához szükséges átmeneti intézkedéseket.

20. cikk

Az 1782/2003/EK rendelet módosítása

Az 1782/2003/EK rendelet a következőképpen módosul:

(1) a 70. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) bekezdés b) pontjának helyébe a következő szöveg lép:

"b) a VI. mellékletben felsorolt minden más olyan közvetlen kifizetés, amelyet a bázisidőszakban Franciaország tengerentúli megyéiben, az Azori-szigeteken, Madeirán, a Kanári-szigeteken és az égei-tengeri szigeteken ítéltek oda a mezőgazdasági termelőknek.";

b) a (2) bekezdésben az első albekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(2) A tagállamok az (1) bekezdésben említett közvetlen kifizetéseket a 64. cikk (2) bekezdésében meghatározott felső határok figyelembe vételével, a IV. cím 3., 6. és 7-13. fejezeteiben meghatározott feltételek mellett ítélik oda";

(2) a 71. cikk (2) bekezdésében az első albekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(2) E rendelet 70. cikke (2) bekezdésének sérelme nélkül, az átmeneti időszak során az érintett tagállam a VI. mellékletben említett közvetlen kifizetéseket az e rendelet IV. címének 3., 6., és 7-13. fejezetében megállapított feltételek mellett alkalmazza, a 41. cikkben említett nemzeti felső határon az e közvetlen kifizetések alkotóelemének megfelelő költségvetési felső határokon belül, amelyeket a 144. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban kell meghatározni.";

(3) Az I. és VI. mellékletekben az "égei-tengeri szigetek" sort el kell hagyni.

21. cikk

Hatálybalépés

E rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétételét követő hetedik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2007. január 1-jétől kell alkalmazni. A 11., 13. és 14. cikket azonban a hatálybalépés napjától alkalmazni kell.

E rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

MELLÉKLET

Megfelelési táblázat

2019/93/EGK rendeletE rendelet
1. cikk1. cikk
2. cikk3. cikk
3. cikk (1) bekezdés4. cikk (1) bekezdés
3. cikk (2) bekezdés4. cikk (2) bekezdés
3. cikk (3) bekezdés4. cikk (3) bekezdés
3. cikk (4) bekezdés5. cikk (1) bekezdés
3. cikk (5) bekezdés5. cikk (2) bekezdés
3a. cikk (1) bekezdés a) pont
3a. cikk (1) bekezdés b) pont12. cikk (3) bekezdés
3a. cikk (1) bekezdés c) pont4. cikk (3) bekezdés és 14. cikk b) pont
3a. cikk (1) bekezdés d) pont6. cikk
3. cikk (2) bekezdés6. cikk
5. cikk7. cikk (1) bekezdés
6. cikk
8. cikk
9. cikk
11. cikk
12. cikk
13. cikk
13a. cikk15. cikk
14. cikk12. cikk (1) bekezdés
14a. cikk16. cikk
15. cikk (1) bekezdés17. cikk (2) bekezdés
15. cikk (2) bekezdés17. cikk (3) bekezdés
16. cikk21. cikk

( 1 ) HL L 184., 1993.7.27., 1. o. A legutóbb az 1782/2003/EK rendelettel (HL L 270., 2003.10.21., 1. o.) módosított rendelet.

( 2 ) HL L 270., 2003.10.21., 1. o. A legutóbb az 1156/2006/EK rendelettel (HL L 208., 2006.7.29., 3. o.) módosított rendelet.

( 3 ) HL L 184., 1999.7.17., 23. o. A 2006/512/EK határozattal (HL L 200., 2006.7.22., 11. o.) módosított határozat.

( 4 ) HL L 224., 1990.8.18., 19. o. A legutóbb a 2006/53/EK határozattal (HL L 29., 2006.2.2., 37. o.) módosított határozat.

( 5 ) HL L 227., 2005.10.21., 1. o.

( 6 ) A Tanács 1234/2007/EK rendelete (2007. október 22.) a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (HL L 299., 2007.11.16., 1. o.).

( 7 ) A Tanács 1184/2006/EK rendelete (2006. július 24.) az egyes versenyszabályok mezőgazdasági termékek termelésére és kereskedelmére történő alkalmazásáról (HL L 214., 2006.8.4., 7. o.).

( 8 ) HL L 209., 2005.8.11., 1. o. A legutóbb a 320/2006/EK rendelettel (HL L 58., 2006.2.28., 42. o.) módosított rendelet.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32006R1405 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32006R1405&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02006R1405-20090207 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02006R1405-20090207&locale=hu

Tartalomjegyzék