32006L0104[1]

A Tanács 2006/104/EK irányelve ( 2006. november 20. ) a mezőgazdaság területén elfogadott egyes irányelveknek (állat- és növény-egészségügyi jogszabályok) Bulgária és Románia csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról

A TANÁCS 2006/104/EK IRÁNYELVE

(2006. november 20.)

a mezőgazdaság területén elfogadott egyes irányelveknek (állat- és növény-egészségügyi jogszabályok) Bulgária és Románia csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel Bulgária és Románia csatlakozási szerződésére (1) és különösen annak 4. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel Bulgária és Románia csatlakozási okmányára és különösen annak 56. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1) A csatlakozási okmány 56. cikke értelmében, amennyiben az intézmények jogi aktusai 2007. január 1. után hatályban maradnak, és azokat a csatlakozás miatt ki kell igazítani, és a csatlakozási okmány vagy annak mellékletei a szükséges kiigazításokról nem rendelkeznek, a szükséges jogi aktusokat a Tanácsnak kell elfogadnia, kivéve, ha az eredeti jogi aktust a Bizottság fogadta el.

(2) A csatlakozási szerződést elfogadó konferencia záróokmánya jelezte, hogy a Magas Szerződő Felek politikai megállapodásra jutottak az intézmények által elfogadott jogi aktusoknak a csatlakozás miatt szükségessé váló kiigazításait illetően, és felkérték a Tanácsot és a Bizottságot, hogy e kiigazításokat a csatlakozást megelőzően fogadják el, amennyiben szükséges az uniós jog fejlődésének figyelembevételével kiegészítve és naprakésszé téve azokat.

(3) A 64/432/EGK (2), 90/426/EGK (3), 90/539/EGK (4), 91/68/EGK (5), 91/496/EGK (6), 91/414/EGK (7), 92/35/EGK (8), 92/40/EGK (9), 92/66/EGK (10), 92/119/EGK (11), 93/53/EGK (12), 95/70/EK (13), 96/23/EK (14), 97/78/EK (15), 2000/75/EK (16), 2001/89/EK (17), 2002/60/EK (18), 2003/85/EK (19) és 2003/99/EK (20) irányelveket ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 64/432/EGK, 90/426/EGK, 90/539/EGK, 91/68/EGK, 91/496/EGK, 91/414/EGK, 92/35/EGK, 92/40/EGK, 92/66/EGK, 92/119/EGK, 93/53/EGK, 95/70/EK, 96/23/EK, 97/78/EK, 2000/75/EK, 2001/89/EK, 2002/60/EK, 2003/85/EK és 2003/99/EK irányelvek a mellékletnek megfelelően módosulnak.

2. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb Bulgária és Románia csatlakozásának napjáig megfeleljenek. Haladéktalanul eljuttatják a Bizottsághoz a fenti rendelkezések szövegét, valamint egy táblázatot az említett rendelkezések és ezen irányelv közötti megfelelésről.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv Bulgária és Románia csatlakozási szerződése hatálybalépésétől függően, annak hatálybalépése napján lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2006. november 20-án.

a Tanács részéről

az elnök

J. KORKEAOJA

(1) HL L 157., 2005.6.21., 11. o.

(2) HL L 121., 1964.7.29., 1977. o.

(3) HL L 224., 1990.8.18., 42. o.

(4) HL L 303., 1990.10.31., 6. o.

(5) HL L 46., 1991.2.19., 19. o.

(6) HL L 268., 1991.9.24., 56. o.

(7) HL L 230., 1991.8.19., 1. o.

(8) HL L 157., 1992.6.10., 19. o.

(9) HL L 167., 1992.6.22., 1. o.

(10) HL L 260., 1992.9.5., 1. o.

(11) HL L 62., 1993.3.15., 69. o.

(12) HL L 175, 1993.7.19., 23. o.

(13) HL L 332., 1995.12.30., 33. o.

(14) HL L 125., 1996.5.23., 10. o.

(15) HL L 24., 1998.1.30., 9. o.

(16) HL L 327., 2000.12.22., 74. o.

(17) HL L 316., 2001.12.1., 5. o.

(18) HL L 192., 2002.7.20., 27. o.

(19) HL L 306., 2003.11.22., 1. o.

(20) HL L 325., 2003.12.12., 31. o.

MELLÉKLET

MEZŐGAZDASÁG

ÁLLAT- ÉS NÖVÉNY-EGÉSZSÉGÜGYI JOGSZABÁLYOK

I. ÁLLAT-EGÉSZSÉGÜGYI JOGSZABÁLYOK

1. 31964 L 0432: A Tanács 1964. június 26-i 64/432/EGK irányelve a szarvasmarhafélék és a sertések Közösségen belüli kereskedelmét érintő állat-egészségügyi problémákról (HL P 121., 1964.7.29., 1977. o.), az alábbi utolsó módosítással és naprakésszé tétellel: az alábbi módosításokkal:

- 31997 L 0012: A Tanács 1997.3.17-i 97/12/EK irányelve (HL L 109., 1997.4.25., 1. o.),

- 31998 L 0046: A Tanács 1998.6.24-i 98/46/EK irányelve (HL L 198., 1998.7.15., 22. o.),

- 32000 D 0504: A Bizottság 2000.7.25-i 2000/504/EK határozata (HL L 201., 2000.8.9., 6. o.),

- 32000 L 0015: Az Európai Parlament és a Tanács 2000.4.10-i 2000/15/EK irányelve (HL L 105., 2000.5.3., 34. o.),

- 32000 L 0020: Az Európai Parlament és a Tanács 2000.5.16-i 2000/20/EK irányelve (HL L 163., 2000.7.4., 35. o.),

- 32001 D 0298: A Bizottság 2001.3.30-i 2001/298/EK határozata (HL L 102., 2001.4.12., 63. o.),

- 32002 R 0535: A Bizottság 2002.3.21-i 535/2002/EK rendelete (HL L 80., 2002.3.23., 22. o.),

- 32002 R 1226: A Bizottság 2002.7.8-i 1226/2002/EK rendelete (HL L 179., 2002.7.9., 13. o.),

- 12003 T: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozása (HL magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.),

- 32004 R 0021: A Tanács 2003.12.17-i 21/2004/EK rendelete (HL L 5., 2004.1.9., 8. o.).

- 32005 R 0001: A Tanács 2004.12.22-i 1/2005/EK rendelete (HL L 3., 2005.1.5., 1. o.).

a) A 2. cikk p) pontja a következő szöveggel egészül ki:

"- : Bulgária : област

- : Románia : judeţ";

b) A B.4.2. melléklet a következő szöveggel egészül ki:

"26. Bulgária:

Институт за контрол на ветеринарномедицински продукти, ул. »Шосе Банкя« № 7, София 1331

(Az Állatgyógyászati Készítmények Ellenőrzési Hivatala, 7 Shousse Bankia Str., 1331 Sofia);

27. Románia:

Institutul pentru Controlul Produselor Biologice şi Medicamentelor de Uz Veterinar, Strada Dudului nr. 37, sector 6, codul 060603, Bucureşti.";

c) A C.4.2. melléklet a következő szöveggel egészül ki a Belgiumra és a Cseh Köztársaságra vonatkozó szövegrészek között:

"BULGÁRIA

Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт »Проф. д-р Георги Павлов«, Национална референтна лаборатория »Бруцелоза по животните«, бул. »Пенчо Славейков« 15, София 1606

(»Prof. Dr. Georgi Pavlov« Országos Állatgyógyászati Ellenőrzési Kutatóintézet, A Brucellózis Országos Referencialaboratóriuma, 15 Pencho Slaveykov Blvd., 1606 Sofia)"

valamint a Portugáliára és Szlovéniára vonatkozó szövegrészek között:

"ROMÁNIA

Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală, Strada Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, codul 050557, Bucureşti"

d) A D. melléklet II.A.2. fejezete a következő szöveggel egészül ki:

"z) : Bulgária : Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт, »Проф. д-р Георги Павлов«, бул. »Пенчо Славейков« 15, София 1606

(National Diagnostic Veterinary Research Institute »Prof. Dr. Georgi Pavlov«, 15, Pencho Slaveykov Blvd., 1606 Sofia);

aa) : Románia : Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală, Strada Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, codul 050557, Bucureşti".

2. 31990 L 0426: A Tanács 1990. június 26-i 90/426/EGK irányelve a lófélék mozgására és harmadik országból történő behozatalára irányadó állat-egészségügyi feltételekről (HL L 224., 1990.8.18., 42. o.), az alábbi módosításokkal: A C. melléklet c) lábjegyzete a következő szöveggel egészül ki:

- 31990 L 0425: A Tanács 1990.6.26-i 90/425/EGK irányelve (HL L 224., 1990.8.18., 29. o.),

- 31991 L 0496: A Tanács 1991.7.15-i 91/496/EGK irányelve (HL L 268., 1991.9.24., 56. o.),

- 31992 D 0130: A Bizottság 1992.2.13-i 92/130/EGK határozata (HL L 47., 1992.2.22., 26. o.),

- 31992 L 0036: A Tanács 1992.4.29-i 92/36/EGK irányelve (HL L 157., 1992.6.10., 28. o.),

- 11994 N: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - Az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozása (HL C 241., 1994.8.29., 21. o.),

- 32001 D 0298: A Bizottság 2001.3.30-i 2001/298/EK határozata (HL L 102., 2001.4.12., 63. o.),

- 32002 D 0160: A Bizottság 2002.2.21-i 2002/160/EK határozata (HL L 53., 2002.2.23., 37. o.),

- 32003 R 0806: A Tanács 2003.4.14-i 806/2003/EK rendelete (HL L 122., 2003.5.16., 1. o.),

- 12003 T: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozása (HL magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.),

- 32004 L 0068: A Tanács 2004.4.26-i 2004/68/EK irányelve (HL L 139., 2004.4.30., 320. o.).

"Bulgáriában : »ветеринарен инспектор«;

Romániában : »medic veterinar autorizat«."

3. 31990 L 0539: A Tanács 1990. október 15-i 90/539/EGK irányelve a baromfi és keltetőtojás Közösségen belüli kereskedelmére és harmadik országból történő behozatalára irányadó állat-egészségügyi feltételekről (HL L 303., 1990.10.31., 6. o.), az alábbi módosításokkal: Az I.1. melléklet a következő szöveggel egészül ki:

- 31991 L 0494: A Tanács 1991.6.26-i 91/494/EGK irányelve (HL L 268., 1991.9.24. o.),

- 31991 L 0496: A Tanács 1991.7.15-i 91/496/EGK irányelve (HL L 268., 1991.9.24., 56. o.),

- 31992 D 0369: A Bizottság 1992.6.24-i 92/369/EK határozata (HL L 195., 1992.7.14., 25. o.),

- 31992 L 0065: A Tanács 1992.7.13-i 92/65/EGK irányelve (HL L 268., 1992.9.14., 54. o.),

- 31993 L 0120: A Tanács 1993.12.22-i 93/120/EK irányelve (HL L 340., 1993.12.31., 35. o.),

- 11994 N: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - Az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozása (HL C 241., 1994.8.29., 21. o.),

- 31999 L 0090: A Tanács 1999.11.15-i 1999/90/EK irányelve (HL L 300., 1999.11.23., 19. o.),

- 32000 D 0505: A Bizottság 2000.7.25-i 2000/504/EK határozata (HL L 201., 2000.8.9., 6. o.),

- 32001 D 0867: A Bizottság 2001.12.3-i 2001/867/EK határozata (HL L 323., 2001.12.7., 29. o.),

- 32003 R 0806: A Tanács 2003.4.14-i 806/2003/EK rendelete (HL L 122., 2003.5.16., 1. o.),

- 12003 T: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozása (HL magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.).

"Bulgária Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт »Проф. д-р Георги Павлов«, Национална референтна лаборатория »Нюкясълска болест и Инфлуенца А по птиците«, бул. »Пенчо Славейков« 15, София 1606

(»Prof. Dr. Georgi Pavlov« Országos Állatgyógyászati Ellenőrzési Kutatóintézet, a Newcastle-betegség és az »A« Madárinfluenza Országos Referencialaboratóriuma, 15 Pencho Slaveykov Blvd., 1606 Sofia)

Románia Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală, Strada Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, codul 050557, Bucureşti".

4. 31991 L 0068: A Tanács 1991. január 28-i 91/68/EGK irányelve a juh- és kecskefélék Közösségen belüli kereskedelmére irányadó állat-egészségügyi feltételekről (HL L 46., 1991.2.19., 19. o.), az alábbi módosításokkal: A 2. cikk b) pontjának 14. alpontja az alábbiakkal egészül ki:

- 31994 D 0164: A Bizottság 1994.2.18-i 94/164/EK határozata (HL L 74., 1994.3.17., 42. o.),

- 11994 N: Ausztria, Svédország és Finnország csatlakozási okmánya (HL C 241., 1994.8.29., 21. o.),

- 31994 D 0953: A Bizottság 1994.12.20-i 94/953/EK határozata, (HL L 371., 1994.12.31., 14. o.),

- 32001 D 0298: A Bizottság 2001.3.30-i 2001/298/EK határozata, (HL L 102., 2001.4.12., 63. o.),

- 32001 L 0010: Az Európai Parlament és a Tanács 2001.5.22-i 2001/10/EK irányelve, (HL L 147., 2001.5.31., 41. o.),

- 32002 D 0261: A Bizottság 2002.3.25-i 2002/261/EK határozata, (HL L 91., 2002.4.6., 31. o.)

- 32003 R 0806: A Tanács 2003.4.14-i 806/2003/EK rendelete (HL L 122., 2003.5.16., 1. o.),

- 32003 L 0050: A Tanács 2003.6.11-i 2003/50/EK irányelve, (HL L 169., 2003.7.8., 51. o.),

- 32003 D 0708: A Bizottság 2003.10.7-i 2003/708/EK határozata, (HL L 258., 2003.10.10., 11. o.),

- 32004 D 0554: A Bizottság 2004.7.9-i 2004/554/EK határozata, (HL L 248., 2004.7.22., 1. o.),

- 32005 D 0932: A Bizottság 2005.12.21-i 2005/932/EK határozata, (HL L 340., 2005.12.21., 68. o.).

"- : Bulgária : област

- : Románia : judeţ".

5. 31991 L 0496: A Tanács 1991. július 15-i 91/496/EEC irányelve a harmadik országokból a Közösségbe behozott állatok állat-egészségügyi ellenőrzésére irányadó elvek megállapításáról, valamint a 89/662/EGK, 90/425/EGK és 90/675/EGK irányelvek módosításáról (HL L 268., 1991.9.24., 56. o.), az alábbi módosításokkal: A 17b. cikket el kell hagyni.

- 31991 L 0628: A Tanács 1991.11.19-i 91/628/EGK irányelve, (HL L 340., 1991.12.11., 17. o.),

- 31992 D 0438: A Tanács 1992.7.13-i 92/438/EGK határozata (HL L 243., 1992.8.25., 27. o.),

- 11994 N: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - Az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozása (HL C 241., 1994.8.29., 21. o.),

- 31994 D 0957: A Bizottság 1994.12.28-i 94/957/EK határozata (HL L 371., 1994.12.31., 19. o.),

- 31994 D 0970: A Bizottság 1994.12.28-i 94/970/EK határozata, (HL L 371., 1994.12.31., 41. o.),

- 31995 D 0157: A Bizottság 1995.4.21-i 95/157/EK határozata, (HL L 103., 1995.5.6., 40. o.),

- 31996 L 0043: A Tanács1996.6.26-i 96/43/EK irányelve, (HL L 162., 1996.7.1., 1. o.),

- 12003 T: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozása (HL magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.).

6. 31992 L 0035: A Tanács 1992. április 29-i 92/35/EGK irányelve az afrikai lópestis elleni küzdelemre irányuló ellenőrzési szabályok és intézkedések meghatározásáról (HL L 157., 1992.6.10., 19. o.), az alábbi módosításokkal: Az I. melléklet A. része a következőkkel egészül ki:

- 11994 N: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - Az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozása (HL C 241., 1994.8.29., 21. o.),

- 32003 R 0806: A Tanács 2003.4.14-i 806/2003/EK rendelete (HL L 122., 2003.5.16., 1. o.),

- 12003 T: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozása (HL magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.).

"Bulgária Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт »Проф. д-р Георги Павлов«, Национална референтна лаборатория »Африканска чума по конете«, бул. »Пенчо Славейков« 15, София 1606

(»Prof. Dr. Georgi Pavlov« Országos Állatgyógyászati Ellenőrzési Kutatóintézet, Az Afrikai Lópestis Országos Referencialaboratóriuma, 15 Pencho Slaveykov Blvd., 1606 Sofia);

Románia Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală, Strada Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, codul 050557, Bucureşti".

7. 31992 L 0040: A Tanács 1992. május 19-i 92/40/EGK irányelve a madárinfluenza (klasszikus baromfipestis) elleni védekezésre irányuló közösségi intézkedések bevezetéséről (HL L 167., 1992.6.22., 1. o.), az alábbi módosításokkal: A IV. melléklet a következő szöveggel egészül ki:

- 11994 N: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - Az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozása (HL C 241., 1994.8.29., 21. o.),

- 32003 R 0806: A Tanács 2003.4.14-i 806/2003/EK rendelete (HL L 122., 2003.5.16., 1. o.),

- 12003 T: A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló okmány (HL magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.).

"Bulgária Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт »Проф. д-р Георги Павлов«, Национална референтна лаборатория »Нюкясълска болест и Инфлуенца А по птиците«, бул. »Пенчо Славейков« 15, София 1606

(»Prof. Dr. Georgi Pavlov« Országos Állatgyógyászati Ellenőrzési Kutatóintézet, a Newcastle-betegség és az »A« Madárinfluenza Országos Referencialaboratóriuma, 15 Pencho Slaveykov Blvd., 1606 Sofia);

Románia Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală, Strada Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, codul 050557, Bucureşti".

8. 31992 L 0066: A Tanács 1992. július 14-i 92/66/EGK irányelve a Newcastle-betegség (baromfipestis) elleni védekezésre irányuló közösségi intézkedések bevezetéséről (HL L 260., 1992.9.5., 1. o.), az alábbi módosításokkal: A IV. melléklet a következő szöveggel egészül ki:

- 11994 N: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - Az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozása (HL C 241., 1994.8.29., 21. o.),

- 32003 R 0806: A Tanács 2003.4.14-i 806/2003/EK rendelete (HL L 122., 2003.5.16., 1. o.),

- 12003 T: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozása (HL magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.).

"Bulgária Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт »Проф. д-р Георги Павлов«, Национална референтна лаборатория за нюкясълска болест по птиците и инфлуенца А по птиците, бул. »Пенчо Славейков« 15, София 1606

(»Prof. Dr. Georgi Pavlov« Országos Állatgyógyászati Ellenőrzési Kutatóintézet, a Newcastle-betegség és az »A« Madárinfluenza Országos Referencialaboratóriuma, 15 Pencho Slaveykov Blvd., 1606 Sofia);

Románia Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală, Strada Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, codul 050557, Bucureşti".

9. 31992 L 0119: A Tanács 1992. december 17-i 92/119/EGK irányelve az egyes állatbetegségek elleni védekezésre irányuló általános közösségi intézkedések, valamint a sertések hólyagos betegségére vonatkozó külön intézkedések bevezetéséről (HL L 62., 1993.3.15., 69. o.), az alábbi módosításokkal: A II. melléklet 5. pontja a következő szöveggel egészül ki:

- 11994 N: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - Az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozása (HL C 241., 1994.8.29., 21. o.),

- 32002 L 0060: A Tanács 2002.6.27-i 2002/60/EK irányelve (HL L 192., 2002.7.20., 27. o.),

- 32003 R 0806: A Tanács 2003.4.14-i 806/2003/EK rendelete (HL L 122., 2003.5.16., 1. o.),

- 12003 T: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozása (HL magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.).

"Bulgária : Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт »Проф. д-р Георги Павлов«, Национална референтна лаборатория »Шап и везикулозна болест по свинете«, бул. »Пенчо Славейков« 15, София 1606

(»Prof. Dr. Georgi Pavlov« Országos Állatgyógyászati Ellenőrzési Kutatóintézet, A Száj- és Körömfájás és a Sertések Hólyagos Betegségének Országos Referencialaboratóriuma, 15 Pencho Slaveykov Blvd., 1606 Sofia);

Románia : Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală, Strada Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, codul 050557, Bucureşti".

10. 31993 L 0053: A Tanács 1993. június 24-i 93/53/EGK irányelve az egyes halbetegségek elleni védekezés céljából közösségi minimumintézkedések bevezetéséről (HL L 175., 1993.7.19., 23. o.), az alábbi módosításokkal: Az A. melléklet a következő szöveggel egészül ki a Belgiumra és a Cseh Köztársaságra vonatkozó szövegrészek között: "Bulgária valamint a Portugáliára és Szlovéniára vonatkozó szövegrészek között: "Románia

- 11994 N: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - Az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozása (HL C 241., 1994.8.29., 21. o.),

- 32000 L 0027: A Tanács 2000.5.2-i 2000/27/EK irányelve (HL L 114., 2000.5.13., 28. o.),

- 32001 D 0288: A Bizottság 2001.4.3-i 2001/288/EK határozata (HL L 99., 2001.4.10., 11. o.),

- 12003 T: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozása (HL magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.).

Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт »Проф. д-р Георги Павлов«, Национална референтна лаборатория »Болести по рибите и морските мекотели«

бул. »Пенчо Славейков« 15

София 1606

(»Prof. Dr. Georgi Pavlov« Országos Állatgyógyászati Ellenőrzési Kutatóintézet, Halbetegségek és Puhatestűek Országos Referencialaboratóriuma

15 Pencho Slaveykov Blvd.

1606 Sofia)";

Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală

Strada Dr. Staicovici nr. 63

sector 5

codul 050557, Bucureşti".

11. 31995 L 0070: A Tanács 1995. december 22-i 95/70/EK irányelve a kéthéjú kagylókat érintő egyes betegségek elleni védekezés céljából közösségi minimumintézkedések bevezetéséről (HL L 332., 1995.12.30., 33. o.), az alábbi módosítással: A C. melléklet a következő szöveggel egészül ki:

- 32001 D 0293: A Bizottság 2001.3.30-i 2001/293/EK határozata (HL L 100., 2001.4.11, 30. o..),

- 32003 D 0083: A Bizottság 2003.2.5-i 2003/83/EK határozata (HL L 32., 2003.2.7., 13. o.),

- 32003 R 0806: A Tanács 2003.4.14-i 806/2003/EK rendelete (HL L 122., 2003.5.16., 1. o.),

- 12003 T: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozása (HL magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.).

"Bulgária :

Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт »Проф. д-р Георги Павлов«

Национална референтна лаборатория »Болести по рибите и морските мекотели«

бул. »Пенчо Славейков« 15

София 1606

(»Prof. Dr. Georgi Pavlov« Országos Állatgyógyászati Ellenőrzési Kutatóintézet

Halbetegségek és Puhatestűek Országos Referencialaboratóriuma

15 Pencho Slaveykov Blvd.

1606 Sofia);

Románia :

Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală

Strada Dr. Staicovici nr. 63, sector 5,

codul 050557, Bucureşti".

12. 31996 L 0023: A Tanács 1996. április 29-i 96/23/EK irányelve egyes élő állatokban és állati termékekben lévő anyagok és azok maradványainak ellenőrzésére szolgáló intézkedésekről, valamint a 85/358/EGK és 86/469/EGK irányelvek, továbbá a 89/187/EGK és 91/664/EGK határozatok hatályon kívül helyezéséről (HL L 125., 1996.5.23., 10. o.), az alábbi módosításokkal: A 8. cikk (3) bekezdése a második albekezdést követően a következő albekezdéssel egészül ki: "Bulgária és Románia első alkalommal 2008. március 31-jével küldi meg a Bizottságnak szermaradvány- és anyagkimutatási terveik és ellenőrző intézkedéseik eredményeit."

- 32003 R 0806: A Tanács 2003.4.14.-i 806/2003/EK rendelete (HL L 122., 2003.5.16., 1. o.),

- 12003 T: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozása (HL magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.),

- 32004 R 0882: Az Európai Parlament és a Tanács 2004.4.29-i 882/2004/EK rendelete (HL L 191., 2004.4.30., 1. o.).

13. 31997 L 0078: A Tanács 1997. december 18-i 97/78/EK irányelve a harmadik országokból a Közösségbe érkező termékek állat-egészségügyi ellenőrzésének megszervezésére irányadó elvek megállapításáról (HL L 24., 1998.1.30., 9. o.), az alábbi módosításokkal:

- 12003 T: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozása (HL magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.),

- 32004 R 0882: Az Európai Parlament és a Tanács 2004.4.29-i 882/2004/EK rendelete (HL L 191., 2004.4.30., 1. o.).

a) A 21. cikk (4) bekezdését el kell hagyni.

b) Az I. melléklet helyébe a következő szöveg lép: "I. MELLÉKLET AZ 1. CIKKBEN FELSOROLT TERÜLETEK 1 A Belga Királyság területe. 2. A Bolgár Köztársaság területe. 3. A Cseh Köztársaság területe. 4. A Dán Királyság területe a Feröer-szigetek és Grönland kivételével. 5. A Németországi Szövetségi Köztársaság területe. 6. Az Észt Köztársaság területe. 7. A Görög Köztársaság területe. 8. A Spanyol Királyság területe Ceuta és Melilla kivételével. 9. A Francia Köztársaság területe. 10. Írország területe. 11. Az Olasz Köztársaság területe. 12. A Ciprusi Köztársaság területe. 13. A Lett Köztársaság területe. 14. A Litván Köztársaság területe. 15. A Luxemburgi Nagyhercegség területe. 16. A Magyar Köztársaság területe. 17. A Máltai Köztársaság területe. 18. A Holland Királyság területe Európában. 19. Az Osztrák Köztársaság területe. 20. A Lengyel Köztársaság területe. 21. A Portugál Köztársaság területe. 22. Románia területe. 23. A Szlovén Köztársaság területe. 24. A Szlovák Köztársaság területe. 25. A Finn Köztársaság területe. 26. A Svéd Királyság területe. 27. Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának területe.".

14. 32000 L 0075: A Tanács 2000. november 20-i 2000/75/EK irányelve a kéknyelv betegség elleni védekezésre és felszámolására vonatkozó külön rendelkezések megállapításáról (HL L 327., 2000.12.22., 74. o.), az alábbi módosítással:

- 12003 T: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozása (HL magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.).

a) Az I. A. mellékletben a cím helyébe a következő szöveg lép:

b) Az I. A. melléklet a következő szöveggel egészül ki a Belgiumra és a Cseh Köztársaságra vonatkozó szövegrészek között: valamint a Portugáliára és Szlovéniára vonatkozó szövegrészek között:

"Bulgária :

Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт »Проф. д-р Георги Павлов«

Национална референтна лаборатория »Син език по преживните«

бул. »Пенчо Славейков« 15

София 1606

(»Prof. Dr. Georgi Pavlov«

Országos Állatgyógyászati Ellenőrzési Kutatóintézet,

A Kéknyelv-betegség Országos Referencialaboratóriuma,

15 Pencho Slaveykov Blvd.,

1606 Sofia)"

"Románia :

Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală

Strada Dr. Staicovici nr. 63, sector 5

codul 050557, Bucureşti"

15. 32001 L 0089: A Tanács 2001. október 23-i 2001/89/EK irányelve a klasszikus sertéspestis elleni védekezésre irányuló közösségi intézkedésekről (HL L 316., 2001.12.1., 5. o.), az alábbi módosítással: A III. melléklet 1. pontja a következőkkel egészül ki a Belgiumra és a Cseh Köztársaságra vonatkozó szövegrészek között: "Bulgária Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт»Проф. д-р Георги Павлов«, Национална референтна лаборатория»Класическа и африканска чума свине«, бул. »Пенчо Славейков« 15, София 1606 (»Prof. Dr. Georgi Pavlov« Országos Állatgyógyászati Ellenőrzési Kutatóintézet, A klasszikus sertéspestis és az afrikai sertéspestis Országos Referencialaboratóriuma, 15 Pencho Slaveykov Blvd., 1606 Sofia.)", valamint a Portugáliára és Szlovéniára vonatkozó szövegrészek között: "Románia Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală, Strada Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, codul 050557, Bucureşti".

- 12003 T: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozása (HL magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.).

16. 32002 L 0060: A Tanács 2002. június 27-i 2002/60/EK irányelve az afrikai sertéspestis elleni védekezésre vonatkozó külön rendelkezések megállapításáról, valamint a fertőző sertésbénulás (Teschen-betegség) és az afrikai sertéspestis tekintetében a 92/199/EK irányelv módosításáról (HL L 192., 2002.7.20., 27. o.), az alábbi módosítással: A IV. melléklet a következő szöveggel egészül ki a Belgiumra és a Cseh Köztársaságra vonatkozó szövegrészek között: "Bulgária valamint a Portugáliára és Szlovéniára vonatkozó szövegrészek között: "Románia

- 12003 T: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozása (HL magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.).

Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт »Проф. д-р Георги Павлов«

Национална референтна лаборатория »Класическа и африканска чума свине«

бул. »Пенчо Славейков« 15

София 1606

(»Prof. Dr. Georgi Pavlov« Országos Állatgyógyászati Ellenőrzési Kutatóintézet,

A klasszikus sertéspestis és az afrikai sertéspestis Országos Referencialaboratóriuma,

15 Pencho Slaveykov Blvd.,

1606 Sofia.)"

Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală

Strada Dr. Staicovici nr. 63, sector 5

codul 050557, Bucureşti"

17. 32003 L 0085: A Tanács 2003. szeptember 29-i 2003/85/EK irányelve a ragadós száj- és körömfájás elleni védekezésre irányuló közösségi intézkedésekről, valamint a 85/511/EGK irányelv és a 89/531/EGK és a 91/665/EGK határozat hatályon kívül helyezéséről, és a 92/46/EGK irányelv módosításáról (HL L 306., 2003.11.22., 1. o.), az alábbi módosításokkal: A XI. melléklet A. része a következővel egészül ki a Belgiumra vonatkozó szövegrész után: valamint az Ausztriára vonatkozó szövegrész után:

- 32005 D 0615: A Bizottság 2005.8.6-i 2005/615/EK határozata, (HL L 213., 2005.8.18., 14. o.)

„BulgáriaНационален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт »Проф. д-р Георги Павлов«, Национална референтна лаборатория »Шап и везикулозна болест по свинете«
(»Prof. Dr. Georgi Pavlov« Országos Állatgyógyászati Ellenőrzési Kutatóintézet, A Száj- és Körömfájás és a Sertések Hólyagos Betegségének Országos Referencialaboratóriuma)
Bulgária”
„RomániaInstitutul de Diagnostic şi Sănătate AnimalăRománia”

18. 32003 L 0099: Az Európai Parlament és a Tanács 2003. november 17-i 2003/99/EK irányelve a zoonózisok és zoonózis-kórokozók monitoringjáról, a 90/424/EGK tanácsi határozat módosításáról és a 92/117/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 325., 2003.12.12., 31. o.).

A 9. cikk (1) bekezdésének második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"Minden egyes tagállam minden év május végéig jelentést nyújt be a Bizottságnak - Bulgária és Románia esetében a jelentést első alkalommal 2008. május végéig kell benyújtani - a zoonózisok, zoonózis-kórokozók és az antimikrobás szerekkel szembeni rezisztencia tendenciáiról és forrásairól, amely az előző év folyamán a 4., a 7. és a 8. cikk értelmében összegyűjtött adatokat foglalja magában. A jelentéseket és azok összegzéseit nyilvánosan is hozzáférhetővé kell tenni.".

II. NÖVÉNY-EGÉSZSÉGÜGYI JOGSZABÁLYOK

31991 L 0414: A Tanács 1991. július 15-i 91/414/EGK irányelve a növényvédő szerek forgalomba hozataláról (HL L 230. szám, 1991.8.19., 1. o.), az alábbi módosításokkal:

- 31993 L 0071: A Bizottság 1993.7.27-i 93/71/EGK irányelve (HL L 221., 1993.8.31., 27. o.),

- 31194 L 0037: A Bizottság 1994.7.22-i 94/37/EK irányelve (HL L 194., 1994.7.29., 65. o.),

- 31994 L 0043: A Tanács 1994.7.27-i 94/43/EK irányelve (HL L 227., 1994.9.1., 31. o.),

- 31994 L 0079: A Bizottság 1994.12.21-i 94/79/EK irányelve (HL L 354., 1994.12.31., 16. o.),

- 31995 L 0035: A Bizottság 1995.7.14-i 95/35/EK irányelve (HL L 172., 1995.7.22., 6. o.),

- 31995 L 0036: A Bizottság 1995.7.14-i 95/36/EK irányelve (HL L 172., 1995.7.22., 8. o.),

- 31996 L 0012: A Bizottság 1996.3.8-i 96/12/EK irányelve (HL L 65., 1996.3.15., 20. o.),

- 31996 L 0046: A Bizottság 1996.7.16-i 96/46/EK irányelve (HL L 214., 1996.8.23., 18. o.),

- 31996 L 0068: A Bizottság 1996.10.21-i 96/68/EK irányelve (HL L 277., 1996.10.30., 25. o.),

- 31997 L 0057: A Tanács 1997.9.22-i 97/57/EK irányelve (HL L 265., 1997.9.27., 87. o.),

- 31997 L 0073: A Bizottság 1997.12.15-i 97/73/EK irányelve (HL L 353., 1997.12.24., 26. o.),

- 31998 L 0047: A Bizottság 1998.6.25-i 98/47/EK irányelve (HL L 191., 1998.7.7., 50. o.),

- 31999 L 0001: A Bizottság 1999.1.21-i 1999/1/EK irányelve (HL L 21., 1999.1.28. 21. o.),

- 31999 L 0073: A Bizottság 1999.7.19-i 1999/73/EK irányelve (HL L 206., 1999.8.5., 16. o.),

- 31999 L 0080: A Bizottság 1999.7.28-i 1999/80/EK irányelve (HL L 210., 1999.8.10., 13. o.),

- 32000 L 0010: A Bizottság 2000.3.1-jei 2000/10/EK irányelve (HL L 57., 2000.3.2., 28. o.),

- 32000 L 0049: A Bizottság 2000.7.26-i 2000/49/EK irányelve (HL L 197., 2000.8.3., 32. o.),

- 32000 L 0050: A Bizottság 2000.7.26-i 2000/50/EK irányelve (HL L 198., 2000.8.4., 39. o.),

- 32000 L 0066: A Bizottság 2000.10.23-i 2000/66/EK irányelve (HL L 276., 2000.10.28., 35. o.),

- 32000 L 0067: A Bizottság 2000.10.23-i 2000/67/EK irányelve (HL L 276., 2000.10.28., 38. o.),

- 32000 L 0068: A Bizottság 2000.10.23-i 2000/68/EK irányelve (HL L 276., 2000.10.28., 41. o.),

- 32000 L 0080: A Bizottság 2000.12.4-i 2000/80/EK irányelve (HL L 309., 2000.12.9., 14. o.),

- 32001 L 0021: A Bizottság 2001.3.5-i 2001/21/EK irányelve (HL L 69., 2001.3.10., 17. o.),

- 32001 L 0028: A Bizottság 2001.4.20-i 2001/28/EK irányelve (HL L 113., 2001.4.24., 5. o.),

- 32001 L 0036: A Bizottság 2001.5.16-i 2001/36/EK irányelve (HL L 164., 2001.6.20., 1. o.),

- 32001 L 0047: A Bizottság 2001.6.25-i 2001/47/EK irányelve (HL L 175., 2001.6.28., 21. o.),

- 32001 L 0049: A Bizottság 2001.6.28-i 2001/49/EK irányelve (HL L 176., 2001.6.29., 61. o.),

- 32001 L 0087: A Bizottság 2001.10.12-i 2001/87/EK irányelve (HL L 276., 2001.10.19., 17. o.),

- 32001 L 0099: A Bizottság 2001.11.20-i 2001/99/EK irányelve (HL L 304., 2001.11.21., 14. o.),

- 32001 L 0103: A Bizottság 2001.11.28-i 2001/103/EK irányelve (HL L 313., 2001.11.30., 37. o.),

- 32002 L 0018: A Bizottság 2002.2.22-i 2002/18/EK irányelve (HL L 55., 2002.2.26., 29. o.),

- 32002 L 0037: A Bizottság 2002.5.3-i 2002/37/EK irányelve (HL L 117., 2002.5.4., 10. o.),

- 32002 L 0048: A Bizottság 2002.5.30-i 2002/48/EK irányelve (HL L 148., 2002.6.6., 19. o.),

- 32002 L 0064: A Bizottság 2002.7.15-i 2002/64/EK irányelve (HL L 189., 2002.7.18., 27. o.),

- 32002 L 0081: A Bizottság 2002.10.10-i 2002/81/EK irányelve (HL L 276., 2002.10.12., 28. o.),

- 32003 D 0565: A Bizottság 2003.7.25-i 2003/565/EK határozata (HL L 192., 2003.7.31., 40. o.),

- 32003 L 0005: A Bizottság 2003.1.10-i 2003/5/EK irányelve (HL L 8., 2003.1.14., 7. o.),

- 32003 L 0023: A Bizottság 2003.3.25-i 2003/23/EK irányelve (HL L 81., 2003.3.28., 39. o.),

- 32003 L 0031: A Bizottság 2003.4.11-i 2003/31/EK irányelve (HL L 101., 2003.4.23., 3. o.),

- 32003 L 0039: A Bizottság 2003.5.15-i 2003/39/EK irányelve (HL L 124., 2003.5.20., 30. o.),

- 32003 L 0068: A Bizottság 2003.7.11-i 2003/68/EK irányelve (HL L 177., 2003.7.16., 12. o.),

- 32003 L 0070: A Bizottság 2003.7.17-i 2003/70/EK irányelve (HL L 184., 2003.7.23., 9. o.),

- 32003 L 0079: A Bizottság 2003.8.13-i 2003/79/EK irányelve (HL L 205., 2003.8.14., 16. o.),

- 32003 L 0081: A Bizottság 2003.9.5-i 2003/81/EK irányelve (HL L 224., 2003.9.6., 29. o.),

- 32003 L 0082: A Bizottság 2003.9.11-i 2003/82/EK irányelve (HL L 228., 2003.9.12., 11. o.),

- 32003 L 0084: A Bizottság 2003.9.25-i 2003/84/EK irányelve (HL L 247., 2003.9.30., 20. o.),

- 32003 L 0112: A Bizottság 2003.12.1-jei 2003/112/EK irányelve (HL L 321., 2003.12.6., 32. o.),

- 32003 L 0119: A Bizottság 2003.12.5-i 2003/119/EK irányelve (HL L 325., 2003.12.12., 41. o.),

- 32003 R 0806: A Tanács 2003.4.14-i 806/2003/EK rendelete (HL L 122. szám, 2003.5.16., 1. o.),

- 32004 L 0020: A Bizottság 2004.3.2-i 2004/20/EK irányelve (HL L 70., 2004.3.9., 32. o.),

- 32004 L 0030: A Bizottság 2004.3.10-i 2004/30/EK irányelve (HL L 77., 2004.3.13., 50. o.),

- 32004 L 0058: A Bizottság 2004.4.23-i 2004/58/EK irányelve (HL L 120., 2004.4.24., 26. o.),

- 32004 L 0060: A Bizottság 2004.4.23-i 2004/60/EK irányelve (HL L 120., 2004.4.24., 39. o.),

- 32004 L 0062: A Bizottság 2004.4.26-i 2004/62/EK irányelve (HL L 125., 2004.4.28., 38. o.),

- 32004 L 0066: A Tanács 2004.4.26-i 2004/66/EK irányelve (HL L 168., 2004.5.1., 35. o.),

- 32004 L 0071: A Bizottság 2004.4.28-i 2004/71/EK irányelve (HL L 127., 2004.4.29., 104. o.).

- 32004 L 0099: A Bizottság 2004.10.1-i 2004/99/EK irányelve, (HL L 309., 2004.10.6., 6. o.),

- 32005 L 0002: A Bizottság 2005.1.19-i 2005/2/EK irányelve, (HL L 20., 2005.1.22., 15. o.),

- 32005 L 0003: A Bizottság 2005.1.19-i 2005/3/EK irányelve, (HL L 20., 2005.1.22., 19. o.),

- 32005 R 0396: A Európai Parlament és a Tanács 2005.2.23-i 396/2005/EK rendelete, (HL L 70., 2005.3.16., 1. o.),

- 32005 L 0025: A Tanács 2005.3.14-i 2005/25/EK irányelve, (HL L 90., 2005.4.8., 1. o.),

- 32005 L 0034: A Bizottság 2005.5.17-i 2005/34/EK irányelve, (HL L 125., 2005.5.18., 5. o.),

- 32005 L 0053: A Bizottság 2005.9.16-i 2005/53/EK irányelve, (HL L 241., 2005.9.17., 51. o.),

- 32005 L 0054: A Bizottság 2005.9.20-i 2005/54/EK irányelve, (HL L 244., 2005.9.20., 21. o.),

- 32005 L 0057: A Bizottság 2005.9.21-i 2005/57/EK irányelve, (HL L 246., 2005.9.22., 14. o.),

- 32005 L 0058: A Bizottság 2005.9.21-i 2005/58/EK irányelve, (HL L 246., 2005.9.22., 17. o.),

- 32005 L 0072: A Bizottság 2005.10.21-i 2005/72/EK irányelve, (HL L 279., 2005.10.22., 63. o.),

- 32006 L 0005: A Bizottság 2006.1.17-i 2006/5/EK irányelve, (HL L 12., 2006.1.18., 17. o.),

- 32006 L 0006: A Bizottság 2006.1.17-i 2006/6/EK irányelve, (HL L 12., 2006.1.18., 21. o.),

- 32006 L 0010: A Bizottság 2006.1.27-i 2006/10/EK irányelve, (HL L 25., 2006.1.28., 24. o.),

- 32006 L 0016: A Bizottság 2006.2.7-i 2006/16/EK irányelve, (HL L 36., 2006.2.8., 37. o.),

- 32006 L 0019: A Bizottság 2006.2.14-i 2006/19/EK irányelve, (HL L 44., 2006.2.15., 15. o.),

- 32006 L 0039: A Bizottság 2006.4.12-i 2006/39/EK irányelve, (HL L 104., 2006.4.13., 30. o.),

- 32006 L 0045: A Bizottság 2006.5.16-i 2006/45/EK irányelve, (HL L 130., 2006.5.18., 27. o.).

a) A IV. melléklet 1.1. pontjában az "RSh 1" lista a következő szövegrésszel egészül ki a spanyol szövegrész előtt: valamint a portugál szövegrészt követően:

"BG : Токсичен при контакт с очите."

"RO : Toxic în contact cu ochii!"

b) A IV. melléklet 1.1. pontjában az "RSh 2" lista a következő szövegrésszel egészül ki a spanyol szövegrész előtt: valamint a portugál szövegrészt követően:

"BG : Може да причини фотосенсибилизация."

"RO : Poate cauza fotosensibilitate!"

c) A IV. melléklet 1.1. pontjában az "RSh 3" lista a következő szövegrésszel egészül ki a spanyol szövegrész előtt: valamint a portugál szövegrészt követően:

"BG : Контактът с парите причинява изгаряния на кожата и очите, контактът с течността причинява измръзвания."

"RO : Contactul cu vaporii cauzează arsuri ale pielii şi ochilor, iar contactul cu lichidul cauzează degerături!"

d) Az V. melléklet 1. pontjában az "SP 1" lista a következő szövegrésszel egészül ki a spanyol szövegrész előtt: valamint a portugál szövegrészt követően:

"BG : Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се почиства използваната техника в близост до повърхностни води/Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища.)."

"RO : A nu se contamina apa cu produsul sau cu ambalajul său (a nu se curăţa echipamentele de aplicare în apropierea apelor de suprafaţă/a se evita contaminarea prin sistemele de evacuare a apelor din ferme sau drumuri)!"

e) Az V. melléklet 2.1. pontjában az "SPo 1" lista a következő szövegrésszel egészül ki a spanyol szövegrész előtt: valamint a portugál szövegrészt követően:

"BG : При контакт с кожата, първо да се отстрани продукта със суха кърпа и след това кожата да се измие обилно с вода."

"RO : Dacă produsul vine în contact cu pielea, îndepărtaţi produsul cu un material uscat şi apoi spălaţi cu multă apă!"

f) Az V. melléklet 2.1. pontjában az "SPo 2" lista a következő szövegrésszel egészül ki a spanyol szövegrész előtt: valamint a portugál szövegrészt követően:

"BG : Цялото защитно облекло да се изпере след употреба."

"RO : A se spăla toate echipamentele de protecţie după utilizare!"

g) Az V. melléklet 2.1. pontjában az "SPo 3" lista a következő szövegrésszel egészül ki a spanyol szövegrész előtt: valamint a portugál szövegrészt követően:

"BG : След запалване на продукта да не се вдишва дима и третираната зона да се напусне незабавно."

"RO : După fumigarea produsului, nu inhalaţi fumul şi părăsiţi imediat zona tratată!"

h) Az V. melléklet 2.1. pontjában az "SPo 4" lista a következő szövegrésszel egészül ki a spanyol szövegrész előtt: valamint a portugál szövegrészt követően:

"BG : Опаковката да се отвори на открито и при сухо време."

"RO : Ambalajul trebuie deschis în aer liber şi pe vreme uscată!"

i) Az V. melléklet 2.1. pontjában az "SPo 5" lista a következő szövegrésszel egészül ki a spanyol szövegrész előtt: valamint a portugál szövegrészt követően:

"BG : Да се проветрят основно/да се посочи време/третираните площи/оранжериите до изсъхване на разтвора, преди отново да се влезе в тях."

"RO : A se ventila zonele/serele tratate, în întregime/(să se specifice timpul necesar)/până la uscarea produsului pulverizat, înainte de a reintra!"

j) Az V. melléklet 2.2. pontjában az "SPe 1" lista a következő szövegrésszel egészül ki a spanyol szövegrész előtt: valamint a portugál szövegrészt követően:

"BG : С цел опазване на подпочвените води/почвообитаващите организми, да не се прилага този или друг продукт, съдържащ (да се посочи активното вещество или групата активни вещества според случая) повече от (да се посочи срока или честотата)."

"RO : Pentru protecţia apei freatice/organismelor din sol, nu aplicaţi acest produs sau alt produs care conţine (identificaţi substanţa activă sau clasa corespunzătoare, după caz) mai mult de (să se specifice perioada de timp sau frecvenţa tratamentelor)!"

k) Az V. melléklet 2.2. pontjában az "SPe 2" lista a következő szövegrésszel egészül ki a spanyol szövegrész előtt: valamint a portugál szövegrészt követően:

"BG : Да не са прилага при (да се посочи типа почва или ситуацията) почви, с цел опазване на подпочвените води/водните организми."

"RO : Pentru protecţia apei freatice/organismelor acvatice, nu aplicaţi pe sol (să se specifice tipul de sol sau situaţia în cauză)!"

l) Az V. melléklet 2.2. pontjában az "SPe 3" lista a következő szövegrésszel egészül ki a spanyol szövegrész előtt: valamint a portugál szövegrészt követően:

"BG : Да се осигури нетретирана буферна зона от (да се посочи разстоянието) до неземеделски земи/повърхностни води, с цел опазване на водните организми/растенията, които не са обект на третиране/членестоногите, които не са обект на третиране/насекомите."

"RO : Pentru protecţia organismelor acvatice/plantelor ne-ţintă/artropodelor/insectelor ne-ţintă respectaţi o zonă tampon netratată de (să se specifice distanţa) până la terenul necultivat/apa de suprafaţă!"

m) Az V. melléklet 2.2. pontjában az "SPe 4" lista a következő szövegrésszel egészül ki a spanyol szövegrész előtt: valamint a portugál szövegrészt követően:

"BG : Да не се прилага върху непропускливи повърхности като асфалт, бетон, паваж, железопътни линии и други такива с висок риск за оттичане, с цел опазване на водните организми/растенията, които не са обект на третиране."

"RO : Pentru protecţia organismelor acvatice/plantelor ne-ţintă nu aplicaţi pe suprafeţe impermeabile precum asfalt, ciment, pavaj, cale ferată sau în alte situaţii în care există risc mare de scurgere!"

n) Az V. melléklet 2.2. pontjában az "SPe 5" lista a következő szövegrésszel egészül ki a spanyol szövegrész előtt: valamint a portugál szövegrészt követően:

"BG : Продуктът трябва да е напълно инкорпориран в почвата, с цел опазване на птиците/дивите бозайници. Уверете се, че продуктът е напълно инкорпориран и в края на редовете."

"RO : Pentru protecţia păsărilor/mamiferelor sălbatice, produsul trebuie încorporat în totalitate în sol! A se asigura că produsul este încorporat în totalitate la sfârşitul rândurilor!"

o) Az V. melléklet 2.2. pontjában az "SPe 6" lista a következő szövegrésszel egészül ki a spanyol szövegrész előtt: valamint a portugál szövegrészt követően:

"BG : Да се отстранят разлетите/разпилените количества, с цел опазване на птиците/дивите бозайници."

"RO : Pentru protecţia păsărilor/mamiferelor sălbatice îndepărtaţi urmele de produs!"

p) Az V. melléklet 2.2. pontjában az "SPe 7" lista a következő szövegrésszel egészül ki a spanyol szövegrész előtt: valamint a portugál szövegrészt követően:

"BG : Да не се прилага по време на размножителния период на птиците."

"RO : A nu se aplica produsul în perioada de împerechere a păsărilor!"

q) Az V. melléklet 2.2. pontjában az "SPe 8" lista a következő szövegrésszel egészül ki a spanyol szövegrész előtt: valamint a portugál szövegrészt követően:

"BG : Опасен за пчелите/Да не се прилага при култури по време на цъфтеж, с цел опазване на пчелите и други насекоми-опрашители/Да не се използва на места, където има активна паша на пчели/Преместете или покрийте пчелните кошери по време на третирането и за (да се посочи срок) след третиране/Да не се прилага при наличие на цъфтяща плевелна растителност/Плевелите да се унищожат преди цъфтежа им/Да не се прилага преди (да се посочи срок)."

"RO : Periculos pentru albine!/Pentru a proteja albinele şi alte insecte polenizatoare nu aplicaţi pe plante în timpul înfloritului!/Nu utilizaţi produsul în timpul sezonului activ al albinelor!/Îndepărtaţi sau acoperiţi stupii în timpul aplicării şi (să se specifice perioada de timp) după tratament!/Nu aplicaţi produsul în perioada de înflorire a buruienilor!/Distrugeţi buruienile înainte de înflorire!/Nu aplicaţi înainte de (să se specifice perioada de timp)!"

r) Az V. melléklet 2.3. pontjában az "SPa 1" lista a következő szövegrésszel egészül ki a spanyol szövegrész előtt: valamint a portugál szövegrészt követően:

"BG : Да не се прилага този или друг продукт, съдържащ (да се посочи активното вещество или групата активни вещества според случая) повече от (да се посочи броя на приложенията или срока), за да се избегне развитието на резистентност."

"RO : Pentru a evita apariţia rezistenţei nu aplicaţi acest produs sau orice alt produs conţinând (să se specifice substanţa activă sau clasa de substanţe, după caz) mai mult de (să se specifice numărul de tratamente sau perioada de timp)!"

s) Az V. melléklet 2.4. pontjában az "SPr 1" lista a következő szövegrésszel egészül ki a spanyol szövegrész előtt: valamint a portugál szövegrészt követően:

"BG : Примамките да се поставят така, че да бъде сведен до минимум риска от консумация от други животни. Блоковите примамки да се поставят така, че да не могат да бъдат разнесени от гризачи."

"RO : Momeala trebuie depozitată în condiţii de securitate astfel încât să se micşoreze riscul de a fi consumată de către alte animale! A se asigura momeala astfel încât să nu poată fi mutată de către rozătoare!"

t) Az V. melléklet 2.4. pontjában az "SPr 2" lista a következő szövegrésszel egészül ki a spanyol szövegrész előtt: valamint a portugál szövegrészt követően:

"BG : Третираните площи трябва да бъдат обозначени в периода на третиране. Да се посочи опасността от отравяне (първично или вторично) с антикоагуланта и да се укаже неговата противоотрова."

"RO : Zona de tratament trebuie marcată în timpul perioadei de aplicare! A se menţiona riscul de otrăvire (principal şi secundar) cu anticoagulant şi antitodul specific!"

u) Az V. melléklet 2.4. pontjában az "SPr 3" lista a következő szövegrésszel egészül ki a spanyol szövegrész előtt: valamint a portugál szövegrészt követően:

"BG : Мъртвите гризачи да се отстраняват от третираната площ всеки ден през целия период на третиране. Да не се изхвърлят в кофи за боклук или на сметища."

"RO : Rozătoarele moarte trebuie să fie îndepărate din zona tratată în fiecare zi în timpul tratamentului! A nu se arunca în recipientele pentru gunoi sau la gropile de gunoi!"

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32006L0104 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32006L0104&locale=hu

Tartalomjegyzék