31976L0760[1]

A Tanács irányelve (1976. július 27.) a gépjárművek és pótkocsijaik hátsórendszámtábla-megvilágító lámpáira vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről

A TANÁCS IRÁNYELVE

(1976. július 27.)

a gépjárművek és pótkocsijaik hátsórendszámtábla-megvilágító lámpáira vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről

(76/760/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 100. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére ( 1 ),

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 2 ),

mivel azon műszaki előírások, amelyeknek a gépjárműveknek a tagállami jogszabályok alapján meg kell felelniük, érintik többek között a hátsórendszámtábla-megvilágító lámpákat;

mivel e követelmények tagállamonként különbözőek; mivel ezért különösen a gépjárművek és pótkocsijaik típusjóváhagyására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1970. február 6-i 70/156/EGK tanácsi irányelv ( 3 ) alapján szükséges egy EGK-típusjóváhagyási eljárás bevezetése céljából, hogy mindegyik tagállam elfogadja valamennyi gépjárműtípus tekintetében ugyanazon követelményeket meglévő jogszabályainak kiegészítéseként vagy azokat felváltva;

mivel a 76/756/EGK irányelvben ( 4 ) a Tanács meghatározta a gépjárművekre és pótkocsijaikra felszerelendő világító és fényjelző berendezésekre vonatkozó közösségi előírásokat;

mivel a hátsórendszámtábla-megvilágító lámpák harmonizált típusjóváhagyási eljárása keretén belül valamennyi tagállam megállapíthatja, hogy a közösségi tervezési és ellenőrzési követelményeket betartották-e, és hogy a többi tagállam az egyes hátsórendszámtábla-megvilágító lámpákról kiállított alkatrésztípus-jóváhagyás elküldésével értesítette-e a többi tagállamot a megállapításairól; mivel valamennyi, EGK-alkatrésztípus-jóváhagyási jellel ellátott, a jóváhagyott típussal egyezően gyártott hátsórendszámtábla-megvilágító lámpa esetében szükségtelen e hátsórendszámtábla-megvilágító lámpák további műszaki ellenőrzése a tagállamokban;

mivel kívánatos az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság 4. rendeletében ["Egységes rendelkezések a gépjárművek (a motorkerékpárok kivételével) és pótkocsijaik hátsórendszámtábla-megvilágító eszközeinek jóváhagyása terén"] ( 5 ) elfogadott műszaki követelmények figyelembevétele, amelyek az 1958. március 20-án elfogadott, a gépjárművek berendezései és alkatrészei jóváhagyása egységes feltételeire, valamint a jóváhagyások kölcsönös elismerésének elfogadására vonatkozó megállapodás mellékletében szerepelnek;

mivel a gépjárművekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítése a közös követelmények alapján a tagállamok által végzett ellenőrzések tagállamok általi kölcsönös elismerésével jár együtt,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

(1) A tagállamok a hátsórendszámtábla-megvilágító lámpák valamennyi olyan típusára megadják az EGK-alkatrésztípus-jóváhagyást, amely a vonatkozó mellékletekben rögzített tervezési és ellenőrzési követelményeknek megfelel.

(2) Az EGK-alkatrésztípus-jóváhagyást megadó tagállam megtesz minden szükséges intézkedést - amennyiben szükséges, más tagállamok illetékes hatóságaival együttműködve - annak ellenőrzése érdekében, hogy a sorozatgyártási modell megfelel-e a jóváhagyott típusnak. Ezen ellenőrzések szúrópróbaszerű ellenőrzésekre korlátozódnak.

2. cikk

A tagállamok a gyártó részére a hátsórendszámtábla-megvilágító lámpák 1. cikkben foglaltaknak megfelelően jóváhagyott valamennyi típusához olyan EGK-alkatrésztípus-jóváhagyási jelet adnak, amely az I. melléklet 3. függelékében feltüntetett mintának megfelel.

A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket az 1. cikknek megfelelően jóváhagyott típusú és az egyéb hátsórendszámtábla-megvilágító lámpák közötti keveredést okozó jelölések alkalmazásának elkerülése érdekében.

3. cikk

(1) A tagállamok nem tilthatják meg a hátsórendszámtábla-megvilágító lámpák forgalomba hozatalát kivitelezésükre vagy működési módjukra történő hivatkozással, amennyiben azokat EGK-alkatrésztípus-jóváhagyási jellel látták el.

(2) A tagállamok azonban megtilthatják az EGK-alkatrésztípus-jóváhagyási jellel rendelkező hátsórendszámtábla-megvilágító lámpák forgalomba hozatalát, amennyiben azok következetesen nem felelnek meg a jóváhagyott típusnak.

A tagállam haladéktalanul tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot a meghozott intézkedésekről és határozatának okairól.

4. cikk

A tagállamok illetékes hatóságai a 70/156/EGK irányelv 4. cikkének (6) bekezdésében meghatározott eljárás keretében tájékoztatják egymást minden egyes, ezen irányelv alapján kiadott, elutasított vagy visszavont engedélyről.

5. cikk

(1) Amennyiben az EGK-alkatrésztípus-jóváhagyást megadó tagállam azt állapítja meg, hogy több, azonos EGK-típus-jóváhagyási jellel ellátott hátsórendszámtábla-megvilágító lámpa nem egyezik meg az általa jóváhagyott típussal, megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a sorozatgyártási modellek a jóváhagyott típusnak megfeleljenek. E tagállam illetékes hatóságai tájékoztatják a többi tagállam illetékes hatóságait a hozott intézkedésekről, amelyek - amennyiben az eltérés következetesen fennáll - az EGK-alkatrésztípus-jóváhagyás visszavonásáig terjedhetnek. Az említett hatóságok ugyanilyen intézkedéseket hoznak, amennyiben egy másik tagállam illetékes hatóságai ilyen eltérésről tájékoztatják őket.

(2) A tagállamok illetékes hatóságai egy hónapon belül tájékoztatják egymást bármely EGK-alkatrésztípus-jóváhagyás visszavonásáról és annak okairól.

6. cikk

Az ezen irányelv végrehajtása során elfogadott rendelkezések alapján hozott bármilyen, a hátsórendszámtábla-megvilágító lámpa típusjóváhagyásának elutasítására vagy visszavonására, illetve forgalomba hozatalának vagy használatának tilalmára vonatkozó határozatban részletesen meg kell jelölni az annak alapjául szolgáló okokat. E határozatról értesíteni kell az érintett felet, akivel egyidejűleg közölni kell a tagállamokban hatályos jogszabályok alapján rendelkezésére álló jogorvoslati lehetőségeket, valamint az ezek igénybevételére rendelkezésre álló határidőket is.

7. cikk

A tagállamok nem utasíthatják el valamely gépjármű EGK- vagy nemzeti típusjóváhagyását a hátsórendszámtábla-megvilágító lámpájára történő hivatkozással, amennyiben azt EGK-alkatrésztípus-jóváhagyási jellel látták el, és a 76/756/EGK irányelvben meghatározott követelményekkel összhangban szerelték fel.

8. cikk

A tagállamok nem utasíthatják el vagy tilthatják meg egy gépjármű értékesítését, nyilvántartásba vételét, üzembe helyezését és használatát a hátsórendszámtábla-megvilágító lámpájára történő hivatkozással, amennyiben azt EGK-alkatrésztípus-jóváhagyási jellel látták el, és a 76/756/EGK irányelvben meghatározott követelményekkel összhangban szerelték fel.

9. cikk

Ezen irányelv alkalmazásában "gépjármű" minden olyan gépjármű - a sínen futó járművek, mezőgazdasági vontatók és haszonjárművek, illetve a mozgó munkagépek kivételével -, amelyet közúti forgalomban történő részvételre szántak, karosszériával rendelkezik vagy anélküli, rendelkezik legalább négy kerékkel és a legnagyobb tervezési sebessége meghaladja a 25 km/h értéket, valamint annak pótkocsijai.

10. cikk

A mellékletek követelményeinek műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítása céljából szükséges valamennyi módosítás a 70/156/EGK irányelv 13. cikkében meghatározott eljárással összhangban történik.

11. cikk

(1) A tagállamok elfogadják és kihirdetik azokat a rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 1977. július 1-je előtt megfeleljenek. Ezeket a rendelkezéseket legkésőbb 1977. október 1-jétől alkalmazzák.

(2) Az irányelv kihirdetését követően a tagállamok gondoskodnak arról is, hogy a Bizottság az észrevételei megtételéhez szükséges időben tájékoztatást kapjon az irányelv által szabályozott területen általuk tervezett törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezésekről.

12. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

MELLÉKLETEK JEGYZÉKE

I. MELLÉKLET:Igazgatási rendelkezések a típusjóváhagyásra vonatkozóan
1. függelék:Adatközlő lap
2. függelék:Típusbizonyítvány
3. függelék:EK-alkatrésztípus-jóváhagyási jelek
II. MELLÉKLET:Hatály és műszaki követelmények

I. MELLÉKLET

IGAZGATÁSI RENDELKEZÉSEK A TÍPUSJÓVÁHAGYÁSRA VONATKOZÓAN

1. EK-ALKATRÉSZTÍPUS-JÓVÁHAGYÁS IRÁNTI KÉRELEM

1.1.

A 70/156/EGK irányelv 3. cikkének (4) bekezdése értelmében a hátsórendszámtábla-megvilágító lámpák valamely típusára vonatkozó EK-alkatrésztípus-jóváhagyás iránti kérelmet a gyártó nyújtja be.

1.2.

Az adatközlő lap mintája az 1. függelékben található.

1.3. A típusvizsgálathoz az alábbiakat kell az illetékes műszaki szolgálatnak benyújtani:

1.3.1.

két, az ajánlott lámpával vagy lámpákkal felszerelt minta.

2. JELÖLÉSEK

2.1. Az EK-alkatrész-típusjóváhagyásra benyújtott eszközökön az alábbiakat kell feltüntetni:

2.1.1.

a gyártó kereskedelmi neve vagy védjegye;

2.1.2.

cserélhető fényforrással ellátott lámpák esetében: az előírt izzólámpa típusa(i);

2.1.3.

nem cserélhető fényforrással ellátott lámpák esetében: a névleges feszültség és watt-teljesítmény.

2.2.

E jeleket az eszköz világító felületén vagy világító felületeinek egyikén jól olvashatóan és kitörölhetetlenül kell feltüntetni. E jeleknek - ha az eszközt a járműre szerelték - kívülről jól láthatónak kell lenniük.

2.3.

Minden eszközön elegendő helyet kell biztosítani az alkatrésztípus-jóváhagyási jel feltüntetéséhez. E helyet az 1. függelékben említett rajzokon meg kell jelölni.

3. EK-ALKATRÉSZ-TÍPUSJÓVÁHAGYÁS MEGADÁSA

3.1.

Amennyiben a vonatkozó követelmények teljesülnek, az EK-alkatrésztípus-jóváhagyást a 70/156/EGK irányelv 4. cikkének (3) bekezdése, illetve - adott esetben - (4) bekezdése értelmében megadják.

3.2.

Az EK- típusbizonyítvány mintája a 2. függelékben található.

3.3.

A 70/156/EGK irányelv VII. mellékletével összhangban a hátsórendszámtábla-megvilágító lámpák valamennyi engedélyezett típusa jóváhagyási számot kap. Ugyanazon tagállam nem adhat a hátsórendszámtábla-megvilágító lámpák több típusának is azonos jóváhagyási számot.

3.4.

Amennyiben az EK-alkatrésztípus-jóváhagyást hátsórendszámtábla-megvilágító lámpát és egyéb lámpákat tartalmazó világító és fényjelző berendezéstípusra kérelmezik, adható egyetlen EK-alkatrésztípus-jóváhagyási jel is, amennyiben a hátsórendszámtábla-megvilágító lámpa ezen irányelv követelményeinek megfelel, illetve azon világító és fényjelző berendezés részét képező többi lámpa, amelyre az EK-alkatrésztípus-jóváhagyást kérték, megfelel a rá vonatkozó meghatározott irányelvek előírásainak.

4. AZ EK-ALKATRÉSZ-TÍPUSJÓVÁHAGYÁSI JEL

4.1.

A 2.1. pontban említett jeleken kívül az EK-alkatrésztípus-jóváhagyási jelet is fel kell tüntetni valamennyi olyan hátsórendszámtábla-megvilágító lámpán, amely az ezen irányelv alapján jóváhagyott típusnak megfelel.

4.2. E jel az alábbiakból áll:

4.2.1. egy téglalapba foglalt kis e betű, amelyet az alkatrésztípus-jóváhagyást kiadó tagállam megkülönböztető betűi vagy számai követnek az alábbiak szerint:

1

Németország esetében

2

Franciaország esetében

3

Olaszország esetében

4

Hollandia esetében

5

Svédország esetében

6

Belgium esetében

7

Magyarország esetében

8

a Cseh Köztársaság esetében

9

Spanyolország esetében

11

Nagy-Britannia esetében

12

Ausztria esetében

13

Luxemburg esetében

17

Finnország esetében

18

Dánia esetében

19

Románia esetében

20

Lengyelország esetében

21

Portugália esetében

23

Görögország esetében

25

Horvátország esetében

26

Szlovénia esetében

27

Szlovákia esetében

29

Észtország esetében

32

Lettország esetében

34

Bulgária esetében

36

Litvánia esetében

CY

Ciprus esetében

IRL

Írország esetében;

MT

Málta esetében;

4.2.2.

a téglalap alakú keret közelében a 70/156/EGK irányelv VII. mellékletében említett jóváhagyási szám 4. szakaszában található "alap típus-jóváhagyási szám", amely előtt - az EK-jóváhagyás megadása napján a 76/760/EGK irányelv legfrissebb főbb műszaki módosításaihoz rendelt sorszámot jelölve - két számjegy áll. Ezen irányelvben a sorszám 00;

4.2.3.

kiegészítő jel az alábbiak szerint: "L" betű.

4.3.

Az EK-alkatrésztípus-jóváhagyási jelet a lámpa vagy a lámpák egyikének fénykibocsátó felületén abban az esetben is kitörölhetetlenül és jól olvashatóan kell feltüntetni, ha a lámpákat a járműre szerelték.

4.4.

Az EK-alkatrésztípus-jóváhagyási jel mintái a 3. függelék 1. ábrájában találhatók.

4.5. Amennyiben a hátsórendszámtábla-megvilágító lámpából és egyéb lámpákból álló világító és fényjelző berendezésre a 3.4. pontnak megfelelően egyetlen EK-alkatrésztípus-jóváhagyási számot adtak ki, az alábbiakból álló, egyetlen EK-alkatrésztípus-jóváhagyási jelet lehet feltüntetni:

4.5.1.

egy téglalapba foglalt kis "e" betű, amelyet az alkatrésztípus-jóváhagyást kiadó tagállam megkülönböztető betűi vagy számai követnek (ld. a 4.2.1. pontot);

4.5.2.

az alap típus-jóváhagyási szám (ld. a 4.2.2. pont első mondatrészét);

4.5.3.

szükség esetén az előírt nyíl jele, amennyiben az a fényjelző berendezés egészére vonatkozik.

4.6. E jel bárhol feltüntethető a csoportosított, kombinált vagy összeépített lámpákon, amennyiben:

4.6.1.

a jel a lámpák beszerelését követően is látható;

4.6.2.

a csoportosított, kombinált vagy összeépített lámpák egyetlen fényáteresztő felülete sem távolítható el a jel is egyidejű eltávolítása nélkül.

4.7. Az azonosító jelet minden olyan lámpa esetében fel kell tüntetni, amely az EK-alkatrésztípus-jóváhagyás alapjául szolgáló irányelvnek megfelel, továbbá ugyancsak fel kell tüntetni a sorszámot (ld. a 4.2.2. pont második mondatrészét), valamint - szükség esetén - egy "D" betűt és az előírt nyilat:

4.7.1.

vagy a megfelelő fénykibocsátó felületen;

4.7.2.

vagy olyan módon csoportosítva, hogy a csoportosított, kombinált vagy összeépített lámpák egyértelműen azonosíthatók legyenek.

4.8.

E jelölés különböző alkotóelemeinek méretei nem lehetnek kisebbek azon legkisebb méreteknél, amelyeket a különálló jelölések tekintetében - az EK-alkatrésztípus-jóváhagyás megadásának alapjául szolgáló - különböző irányelvek írnak elő.

4.9.

A más lámpákkal csoportosított, kombinált vagy összeépített lámpák EK-alkatrész-típusjóváhagyási jelének mintáit a 3. függelék 2. ábrája tartalmazza.

5. TÍPUSMÓDOSÍTÁSOK ÉS A JÓVÁHAGYÁSOK MÓDOSÍTÁSA

5.1.

Az ezen irányelv alapján jóváhagyott típus módosításaira a 70/156/EGK irányelv 5. cikkének rendelkezéseit kell alkalmazni.

6. GYÁRTÁSMEGFELELŐSÉG

6.1.

A gyártásmegfelelőséget biztosító intézkedéseket - általános szabályként - a 70/156/EGK irányelv 10. cikkében rögzített rendelkezésekkel összhangban kell meghozni.

6.2.

A sorozatgyártású tételből szúrópróbaszerűen kiválasztott eszköz B luminanciája nem lehet kisebb 2 cd/m2-nél és a gradiens képletében a 2-es tényező 3-asra cserélhető (ld. ezen irányelv II. mellékletének 2.1. pontjában említett dokumentum (9) bekezdését.)

1. függelék

2. függelék

3. függelék

PÉLDÁK AZ EK-ALKATRÉSZTÍPUS-JÓVÁHAGYÁSI JELRE

1. ábra

A fenti ábrán látható EK-alkatrésztípus-jóváhagyási jellel ellátott berendezés egy 1471 alap típus-jóváhagyási számú, Németországban (e 1), ezen irányelvnek megfelelően (00) jóváhagyott hátsórendszámtábla-megvilágító lámpa.

2. ábra

A csoportosított, kombinált vagy összeépített lámpák egyszerűsített jelölése, ha két vagy több lámpa ugyanazon berendezés részét képezi

(A függőleges és vízszintes vonalak a fényjelző berendezés alakját sematikus formában jelenítik meg. Ezek a jóváhagyási jelnek nem részei).

"A" MINTA

"B" MINTA

"C" MINTA

Megjegyzés:

A jóváhagyási jel három példája - az "A", "B" és "C" minta - a világító és fényjelző berendezések jelölésének három lehetséges változatát mutatja be, amennyiben két vagy több lámpa csoportos, kombinált vagy egymásba épített lámpák ugyanazon egységének a részét képezik. E jóváhagyási jel azt mutatja, hogy a berendezést Németországban (e 1) hagyták jóvá az 1712-es alap típus-jóváhagyási szám alapján és a következőket tartalmazza:

- a 76/757/EGK irányelvvel (HL L 262., 1976.9.27., 32. o.) összhangban jóváhagyott, az IA osztályba sorolt fényvisszaverő, 02-es sorszám,

- a 76/759/EGK tanácsi irányelvvel (HL L 262., 1976.9.27., 71. o.) összhangban jóváhagyott, a 2a kategóriába sorolt hátsó irányjelző lámpa, 01-es sorszám,

- a 76/758/EGK tanácsi irányelv (HL L 262., 1976.9.27., 54. o.) II. mellékletével összhangban jóváhagyott piros hátsó helyzetjelző lámpa (R), 02-es sorszám,

- a 77/538/EGK tanácsi irányelvvel (HL L 220., 1977.8.29., 60. o.) összhangban jóváhagyott hátsó ködlámpa (F), 00-ás sorszám,

- a 77/539/EGK tanácsi irányelvvel (HL L 220., 1977.8.29., 72. o.) összhangban jóváhagyott hátrameneti lámpa (AR), 00-ás sorszám,

- a 76/758/EGK tanácsi irányelv II. mellékletével összhangban jóváhagyott, két fényerőfokozattal működő féklámpa (S2), 02-es sorszám,

- a 76/760/EGK tanácsi irányelvvel összhangban jóváhagyott hátsórendszámtábla-megvilágító lámpa (L), 00-ás sorszám.

II. MELLÉKLET

HATÁLY ÉS MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK

1. HATÁLY

Ezen irányelv a gépjárművek és pótkocsijaik hátsórendszámtábla-megvilágító lámpáira vonatkozik.

2. MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK

2.1. Az ENSZ/EGB-előírások 4. rendeletének 1., és 5-9. szakaszában, valamint 3-5. mellékletében meghatározottkövetelményeket kell alkalmazni, amely az alább felsorolt dokumentumokat egységes szerkezetben tartalmazza: - a rendelet eredeti formájában (00) ( 6 ), - 1. sz. kiegészítés a 4. rendelethez ( 7 ), - 2. sz. kiegészítés a 4. rendelethez ( 8 ), - 3. és 4. sz. kiegészítés a 4. rendelethez ( 9 ), - 5. sz. kiegészítés a 4. rendelethez ( 10 ), az alábbi kivételekkel:

2.1.1.

a 48. rendelet-re történő hivatkozást a "76/756/EGK irányelv"-re történő hivatkozásként kell értelmezni.

2.1.2.

a "37. rendelet"-re történő hivatkozást a "76/761/EGK irányelv VII. mellékleté"-re történő hivatkozásként kell értelmezni.

( 1 ) HL C 76., 1975.4.7., 37. o.

( 2 ) HL C 248., 1975.10.29., 23. o.

( 3 ) HL L 42., 1970.2.23., 1. o.

( 4 ) HL L 262., 1976.9.27., 1. o.

( 5 ) Európai Gazdasági Bizottság, E/ECE/324, 3. kiegészítés, 1. módosítás, 1975. október 29.

(

)

SZÖVEG HIÁNYZIK

(

)

SZÖVEG HIÁNYZIK

(

)

SZÖVEG HIÁNYZIK

(

)

SZÖVEG HIÁNYZIK

( 10 ) TRANS/WP.29/447.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31976L0760 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31976L0760&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01976L0760-20130701 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01976L0760-20130701&locale=hu

Tartalomjegyzék