627/B/1993. AB határozat

a bíróságok igazgatásáról szóló 9/1993. (IV. 2.) IM rendelet 16. § (2) bekezdés e) pontja alkotmányellenességének vizsgálatáról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítvány tárgyában meghozta a következő

határozatot:

Az Alkotmánybíróság a bíróságok igazgatásáról szóló 9/1993. (IV. 2.) IM rendelet 16. § (2) bekezdés e) pontja alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítványt elutasítja.

INDOKOLÁS

I.

A bíróságok igazgatásáról szóló 9/1993. (IV. 2.) IM rendelet (R.) 16. § (1) bekezdése szerint "a megyei bíróság elnöke köteles biztosítani az eljárási határidők, az ügyviteli szabályok és a bíróságok igazgatásával kapcsolatos jogszabályok megtartását."

A (2) bekezdés e) pontja szerint "ennek érdekében a bírói függetlenség sérelme és az ügyintézés hátráltatása nélkül a megyei bíróság elnöke a jogerősen be nem fejezett ügyekben az eljárási határidők és az ügyviteli szabályok megtartását az ügyiratok alapján vizsgálhatja, és intézkedést tehet."

Az indítványozó szerint ez a szabály sérti a bírói függetlenség (Alkotmány 50. § (3) bekezdés) elvét és ezért alkotmányellenes.

II.

1. Az indítvány alaptalan.

Az Alkotmány 50. § (3) bekezdése szerint a bírák függetlenek és csak a törvénynek vannak alárendelve. A bírák nem lehetnek tagjai pártnak és politikai tevékenységet nem folytathatnak. A (4) bekezdés szerint a bíróságokról szóló törvény elfogadásához a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges.

A bíróságokról szóló 1972. évi IV. törvény (Bsz.) 21. § (1) bekezdése szerint a megyei bíróságot az elnök vezeti.

A (2) bekezdés szerint a megyei bíróság elnöke igazgatási felügyeletet gyakorol a megyei bíróság területén működő helyi bíróságok és munkaügyi bíróság felett.

A (3) bekezdés szerint a megyei bíróság elnöke a bírói függetlenség sérelme nélkül

a) biztosítja a bíróság működésének személyi és tárgyi feltételeit;

b) ellenőrzi az eljárási határidők megtartását;

c) gondoskodik az ügyviteli szabályok és a bíróságok igazgatásával kapcsolatos jogszabályok megtartásáról;

d) meghatározza a vezetése, illetve a felügyelete alatt álló bíróságok munkarendjét, és gondoskodik annak betartásáról;

e) irányítja a bíróságok pénzügyi, gazdasági tevékenységét;

f) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket jogszabály a hatáskörébe utal. A bíróságokról szóló 1972. évi IV. törvény módosításáról szóló 1991. évi LXVII. törvény 23. § (8) bekezdése értelmében felhatalmazást kap az igazságügyminiszter, hogy a bíróságok igazgatására vonatkozó részletes szabályokat az Országos Bírói Tanáccsal egyetértésben rendelettel megállapítsa.

2. Az Alkotmánybíróság több határozatban foglalkozott a bírói függetlenség elvéhez kapcsolódó alkotmányos követelményekkel.

"A bírói hatalom, amely a magyar parlamenti demokráciában is elválik a törvényhozó és a végrehajtó hatalomtól, az állami hatalomnak az a megnyilvánulása, amely az erre rendelt szervezet útján a vitássá tett vagy megsértett jogról törvényben szabályozott eljárás során kötelező erővel dönt. A bírói hatalom tehát, amelyhez a bírói függetlenség kapcsolódik - döntően az ítélkezésben ölt testet" [53/1991. (X. 31.) AB hat., ABH 1991. 266, 267.]. Az Alkotmánybíróság ennek alapján elutasította azt az indítványt, amely az igazságügyminiszternek a megyei bíróságokkal szembeni igazgatási jogosítványait - Bsz. 51. § (2) bekezdés a) és b) pontjai - támadta.

Az Alkotmánybíróság a 38/1993. (VI. 11.) AB határozatban (ABH 1993. 256.) pedig elutasította azokat az indítványokat is, amelyek a megyei bíróság elnökének egyes igazgatási jogosítványait azért tartották alkotmányellenesnek, mert a megyei bírósági elnököt a bírói szervezeten kívüli igazságügyminiszter nevezi ki. A határozat értelmében a Bsz. szabályai alkotmányos értelmezés mellett alkalmasak arra, hogy a miniszter politikai meghatározottságának hatását bizonyos igazgatási jogosítványai gyakorlása során a bírói hatalom érdemi közrehatása semlegesítse.

Az Alkotmánybíróság e határozatban megállapította azt is: "az igazgatási jogosítványok egy része különösen a bírósági vezetők kinevezése, de értelemszerű eltérésekkel az igazgatási felügyelet és a működési feltételek biztosítása is három, párhuzamos hierarchikus rendben, lényegében hasonlóan van szabályozva. Az igazságügyminiszter igazgatási jogosítványai a megyei bíróságokkal szemben [Bsz. 51. § (2) bekezdés] gyakorlatilag ugyanazok, mint amelyeket a megyei bíróság elnöke gyakorol (saját bíróságán kívül) a területén működő helyi és munkaügyi bíróságok vonatkozásában [Bsz. 21. § (2)-(3) bekezdés]; ugyanez ismétlődik a Legfelsőbb Bíróságon belül az elnök igazgatási jogait tekintve."

3. A jelen ügyben ilyen előzmények után az Alkotmánybíróságnak abban a kérdésben kellett állást foglalnia, hogy a megyei bíróság elnökének ama jogosítványa, amely szerint folyamatban lévő ügyben az eljárási határidők és az ügyviteli szabályok megtartását az ügyiratok alapján vizsgálhatja, és intézkedést tehet, sérti-e az ítélkező bíró függetlenségét.

A 38/1993. (VI. 11.) AB határozat szerint "a bírói hatalom sajátossága az, hogy a másik két, "politikai" jellegű hatalmi ággal szemben állandó és semleges [akkor is, ha a politikai programokat megvalósító törvényeket és rendeleteket (is) alkalmazza]. Ezt a semlegességet fogalmazza meg az Alkotmány 50. § (3) bekezdése azzal, hogy a bírák függetlenek, és csak a törvénynek vannak alávetve. A függetlenséget kifejtő másik alkotmányi mondat a bírák párttagságának és politikai tevékenységének tilalma még egyértelműbbé teszi a bírói hatalom politikai semlegességét, sőt azt kifejezetten megköveteli" (ABH 1993. 256, 261-262.).

A Bsz. 59. § (1) bekezdése értelmében a megyei bíróság elnökét az igazságügyminiszter a bírák közül nevezi ki. A megyei bíróság elnöke nem bírósági szervezeten kívüli, hanem bírósági szervezeten belüli vezető. A megyei bíróság elnöke maga is a semleges bírói hatalomhoz kapcsolódik, tisztségéből eredő politikai meghatározottsága nincs.

Az Alkotmánybíróság ezen túlmenően egyetért az igazságügy-miniszternek az indítványra tett ama észrevételével, amely szerint azért sem sérti a vizsgált körben a bíró befolyástól mentes ítélkezési függetlenségét a megyei bíróság elnökének ellenőrzési és intézkedési joga, mert az igazgatási jellegű jogosítvány: a bíró szolgálati viszonyából eredő munkavégzési kötelezettségeire és nem az ügy érdemi megítélésének mikéntjére vonatkozik. Ez a jogosítvány - figyelemmel a bíróságok alkotmányos kötelezettségeire [Alkotmány 50. § (1) bek.] és a személyek bírói úthoz való alapvető jogára [Alkotmány 57. § (1) bek.] - az ügyfelek érdekében való, az eljárási határidők és az ügyviteli szabályok betartatását szolgálja.

A kifejtettek alapján az Alkotmánybíróság az indítványt elutasította.

Budapest, 1997. február 12.

Dr. Ádám Antal s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Lábady Tamás s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Tersztyánszky Ödön s. k.,

előadó alkotmánybíró

Tartalomjegyzék