32015R1018[1]

A Bizottság (EU) 2015/1018 végrehajtási rendelete (2015. június 29.) a 376/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján kötelezően jelentendő polgári légiközlekedési események besorolását meghatározó jegyzék megállapításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG (EU) 2015/1018 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2015. június 29.)

a 376/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján kötelezően jelentendő polgári légiközlekedési események besorolását meghatározó jegyzék megállapításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a polgári légi közlekedési események jelentéséről, elemzéséről és nyomon követéséről, valamint a 996/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról és a 2003/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint az 1321/2007/EK bizottsági rendelet és az 1330/2007/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2014. április 3-i 376/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 4. cikke (5) bekezdésére,

mivel:

(1) A 376/2014/EU rendelet a polgári légi közlekedéssel összefüggő releváns információk bejelentésének, gyűjtésének, tárolásának, védelmének, megosztásának, terjesztésének, elemzésének és nyomon követésének biztosítása céljából eseményjelentési rendszerek létrehozását írja elő szervezeti, tagállami és uniós szinten. Ezen túlmenően szabályokat határoz meg arra vonatkozóan, hogy a gyűjtött információk felhasználását a légi közlekedés biztonságának javítására kell korlátozni, és megfelelőképpen védeni kell a bejelentőt, valamint az eseményjelentésben említett egyéb személyeket, biztosítva ezzel a biztonságra vonatkozó információk folyamatos elérhetőségét. A 376/2014/EU rendelet minden, az említett rendeletben meghatározott és annak hatálya alá tartozó légi járműre - többek között a pilóta által vezetett és a távirányítású légi járművekre is - vonatkozik.

(2) A 376/2014/EU rendelet 4. cikke (5) bekezdésének első albekezdése értelmében a Bizottságnak az események besorolását meghatározó jegyzéket kell elfogadnia, amelyre az említett rendelet 4. cikkének (1) bekezdésében felsorolt kategóriákba tartozó eseményeknek az említett rendeletben meghatározott kötelező jelentési rendszerek keretében történő bejelentésekor hivatkozni kell. A 376/2014/EU rendelet 4. cikke (5) bekezdésének második albekezdése értelmében egy második jegyzék tartalmazza a hajtóművel rendelkező komplex légi járműnek nem minősülő légi járművekhez kapcsolódó események osztályozását. Ezt a második jegyzéket lehetőség szerint a légi közlekedés adott ágazatának sajátosságaihoz kell igazítani.

(3) A 376/2014/EU rendelet azért rendelkezik a bejelentendő eseményeket kategóriákba sorolásáról, hogy a rendeletben meghatározott személyek azonosíthassák az általuk bejelentendő eseményeket. E célkitűzéssel összhangban az események listáit azon kategóriák szerint kell felosztani, amelyekre a bejelentőknek saját helyzetük szerint a 376/2014/EU rendelettel összhangban hivatkozniuk kell.

(4) Az ebben a rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) 65. cikke alapján létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az események részletes besorolását, amelyre az eseményeknek a 376/2014/EU rendelet 4. cikkének (1) bekezdése szerinti, kötelező jelentési rendszeren keresztül történő jelentése során hivatkozni kell, e rendelet I-V. melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2015. november 15-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. június 29-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER

(1) HL L 122., 2014.4.24., 18. o.

(2) Az Európai Parlament és a Tanács 2008. február 20-i 216/2008/EK rendelete a polgári repülés területén közös szabályokról és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáról, valamint a 91/670/EGK tanácsi rendelet, 1592/2002/EK rendelet és a 2004/36/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 79., 2008.3.19., 1. o.).

I. MELLÉKLET

A LÉGI JÁRMŰ ÜZEMELTETÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ ESEMÉNYEK

Megjegyzés: E melléklet az egyes események bejelentésének megkönnyítése céljából úgy van megszerkesztve, hogy az események olyan tevékenységfajtákhoz kapcsolódnak amelyek során előfordulásuk általában megfigyelhető. Ezt az összeállítást azonban nem szabad úgy értelmezni, hogy az eseményeket ne kellene jelenteni, ha azok a listán hozzájuk kapcsolt tevékenységfajtán kívül történnek.

1. LÉGI ÜZEMELTETÉS

1.1. A repülés előkészítése

(1) Helytelen adatok vagy hibás bejegyzések használata a navigációhoz vagy teljesítményszámításhoz használt berendezésekben, ami veszélyeztette vagy veszélyeztethette volna a légi járművet, az annak fedélzetén tartózkodókat vagy bármely más személyt.

(2) Veszélyes áruk szállítása vagy annak kísérlete az alkalmazandó jogszabályok megszegésével, ideértve a veszélyes áruk nem megfelelő címkézését, csomagolását és kezelését is.

1.2. A légi jármű előkészítése

(1) Nem megfelelő típusú vagy szennyezett tüzelőanyag.

(2) Hiányzó, nem megfelelő vagy elégtelen jégtelenítő/jegesedésgátló kezelés.

1.3. Fel- és leszállás

(1) Gurulóút vagy futópálya elhagyása.

(2) Megvalósult vagy potenciális gurulóút- vagy futópályasértés.

(3) Végső megközelítési és felszállási terület (FATO) megsértése.

(4) Bármilyen megszakított felszállás.

(5) A légi jármű alatta marad a felszállás, átstartolás vagy leszállás során szükséges vagy várható teljesítménynek.

(6) Megvalósult vagy megkísérelt felszállás, megközelítés vagy leszállás nem megfelelő konfigurációs beállításokkal.

(7) A farok, légcsavartoll/szárnyvég vagy gondola fel- vagy leszállás közben történt sérülése.

(8) A megközelítés folytatása a légi jármű üzemben tartója által meghatározott stabilizált megközelítési feltételek be nem tartásával.

(9) Műszeres megközelítés folytatása a közzétett minimumok alatt, a megfelelő vizuális referencia pontok nélkül.

(10) Biztonsági- vagy kényszerleszállás.

(11) Rövid vagy hosszú leszállás.

(12) Kemény földetérés.

1.4. A repülés bármelyik szakasza

(1) A légi jármű irányításának elvesztése.

(2) Szokatlan repülési helyzetek, a körülményeknek nem megfelelő, a normálisnál nagyobb bólintási szög, dőlésszög vagy sebesség.

(3) Eltérés a kiadott magasságtól.

(4) Bármilyen repülési határgörbe-védelem működésbe lépése, beleértve az átesési figyelmeztetést, kormányrázót, kormány-előrenyomót és az automatikus védelmeket.

(5) Az előírt navigációs pontosságnál kétszer nagyobb vagy 10 tengeri mérföldet (a kettő közül a kisebbet) meghaladó nem szándékolt eltérés a tervezett vagy kijelölt útiránytól.

(6) A légi jármű repülési kézikönyvében megadott határértékek túllépése.

(7) Repülés hibás magasságmérő-beállítással.

(8) Sugárhajtómű kiáramló gázsugár, illetve rotor vagy légcsavarszél által okozott események, amelyek veszélyeztették vagy veszélyeztethették volna a légi járművet, a fedélzetén tartózkodókat vagy bármely más személyt.

(9) Az automatikus rendszerek vagy bármilyen más fedélzeti rendszer által a hajózó személyzet számára nyújtott információ félreértése, amely veszélyeztette vagy veszélyeztethette volna a légi járművet, az annak fedélzetén tartózkodókat vagy bármely más személyt.

1.5. Egyéb típusú események

(1) Rakomány vagy egyéb külsőleg szállított berendezés nem szándékolt elengedése.

(2) Helyzetismeret elveszítése (beleértve a környezet, az üzemmód és a rendszerek ismeretének, a térbeli tájékozódásnak és az időhorizontnak az elvesztését).

(3) Bármilyen esemény, amely során az emberi teljesítőképesség közvetlenül hozzájárult vagy hozzájárulhatott volna baleset vagy súlyos repülőesemény bekövetkezéséhez.

2. MŰSZAKI ESEMÉNYEK

2.1. Szerkezet és rendszerek:

(1) A légi jármű bármely szerkezeti elemének repülés közbeni elveszítése.

(2) Egy rendszer meghibásodása.

(3) Egy rendszer redundanciájának elveszítése.

(4) Bármely folyadék szivárgása, amely tűzveszélyhez vagy a légi jármű szerkezetei elemének, rendszereinek vagy berendezésének - esetleg veszélyes mértékű - szennyeződéséhez vezetett, illetve veszélyeztette vagy veszélyeztethette volna a légi járművet, az annak fedélzetén tartózkodókat vagy bármely más személyt.

(5) A tüzelőanyag-rendszer hibás működése vagy károsodása, amely kihatással van a tüzelőanyag-ellátásra és/vagy -elosztásra.

(6) Bármely jelzőrendszer működési zavara vagy meghibásodása, ha ennek következményeként a hajózószemélyzet félrevezető jelzéseket kap.

(7) A kormányszervek rendellenes működése, azaz aszimmetrikus vagy megakadt/beragadt kormányszervek (például: a felhajtóerőt [fékszárnyak/orrsegédszárnyak], légellenállást [féklapok], térbeli helyzetet [csűrő, magassági kormány, oldalkormány] vezérlő eszközök).

2.2. Hajtóműrendszer (beleértve a hajtóműveket, a légcsavarokat és a forgószárny rendszereket), valamint a fedélzeti segédhajtómű (APU)

(1) Egy légcsavar, rotor vagy hajtóműegység bármely részének vagy vezérlésének leállása vagy jelentős meghibásodása.

(2) A forgószárny/faroklégcsavar, vagy az erőátvitel és/vagy azzal egyenértékű rendszerek károsodása vagy meghibásodása.

(3) Lángkialvás, repülés közbeni leállás bármely hajtóműnél, beleértve a fedélzeti segédhajtóművet is azokban az esetekben, amikor annak üzemelnie kell (például ETOPS [kéthajtóműves légi jármű kiterjesztett hatótávolságú üzemelése] vagy MEL [minimálisan szükséges berendezések listája] alapján).

(4) Hajtómű működési határértékének túllépése, beleértve a túlpörgést vagy bármely gyorsan forgó alkatrész (például APU [fedélzeti segédhajtómű], sűrített levegős hajtóműindító, légkondícionáló rendszer, légturbinás motor, légcsavar vagy forgószárny) fordulatszám-szabályzásának ellehetetlenülését.

(5) A hajtómű, valamely hajtóműegység, az APU vagy az erőátviteli rendszer bármely részének leállása vagy meghibásodása, az alábbiak közül egy vagy több következménnyel:

a) a sugárfordító nem a vezérlésnek megfelelően működik;

b) a teljesítmény, a tolóerő vagy a fordulatszám (rpm) vezérlésének ellehetetlenülése;

c) alkatrészek vagy törmelék leválása.

3. A LÉGINAVIGÁCIÓS SZOLGÁLATOKKAL (ANS) ÉS A LÉGIFORGALMI SZOLGÁLTATÁSSAL (ATM) VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS

(1) Nem biztonságos ATC (légiforgalmi irányítói) engedély.

(2) ATS- (légiforgalmi szolgálat) vagy ATM-egységgel való kommunikáció hosszabb időre történő megszakadása.

(3) Egymásnak ellentmondó utasítások különböző ATS-egységektől, amely az elkülönítés sérüléséhez vezethet.

(4) Rádióüzenet félreértése, ami veszélyeztette vagy veszélyeztethette volna a légi járművet, az annak fedélzetén tartózkodókat vagy bármely más személyt.

(5) Szándékos eltérés a légiforgalmi irányítás utasításától, ami veszélyeztette vagy veszélyeztethette volna a légi járművet, az annak fedélzetén tartózkodókat vagy bármely más személyt.

4. VÉSZHELYZETEK ÉS MÁS KRITIKUS HELYZETEK

(1) Bármely esemény, amely vészhelyzet ("MAYDAY" vagy "PAN") bejelentését eredményezi.

(2) Bármilyen égés, olvadás, füst, pára, elektromos ív, túlhevülés, tűz vagy robbanás.

(3) Szennyezett levegő a pilótafülkében vagy az utastérben, amely veszélyeztette vagy veszélyeztethette volna a légi járművet, az annak fedélzetén tartózkodókat vagy bármely más személyt.

(4) A rendellenes vagy vészhelyzetekre vonatkozó (helyes) eljárások alkalmazásának elmulasztása a hajózó- vagy a légiutas-kísérő személyzet részéről valamely vészhelyzet megoldása során.

(5) Bármely, a repülés vagy leszállás közbeni teljesítményt befolyásoló vészhelyzeti felszerelés vagy rendellenes helyzetekben követendő eljárás alkalmazása.

(6) Vészhelyzeti vagy mentőrendszer, illetve -berendezés meghibásodása, amely veszélyeztette vagy veszélyeztethette volna a légi járművet, az annak fedélzetén tartózkodókat vagy bármely más személyt.

(7) Szabályozhatatlan kabinnyomás.

(8) Kritikusan kevés tüzelőanyag, vagy a szükséges végső tartaléknál kevesebb tüzelőanyag a rendeltetési repülőtér elérésekor.

(9) A személyzet számára rendszeresített oxigénellátó rendszer személyzet általi használata.

(10) A hajózó- vagy légiutas-kísérő személyzet bármelyik tagjának cselekvőképtelenné válása, aminek következtében a személyzet létszáma a minimálisan szükséges alá csökken.

(11) A személyzet tagjainak fáradtsága, amely hátrányosan befolyásolja vagy befolyásolhatja a repülési feladatok biztonságos ellátására való képességüket.

5. KÜLSŐ KÖRNYEZET ÉS IDŐJÁRÁS

(1) Összeütközés másik légi járművel, földdel vagy akadállyal (1), vagy ezek veszélyes megközelítése a földön vagy a levegőben.

(2) ACAS RA (a levegőben történő összeütközést elhárító fedélzeti rendszer elkerülési javaslat).

(3) A talajjal való ütközésre figyelmeztető rendszer - például GPWS (Ground Proximity Warning System, földközelség-jelző rendszer) vagy TAWS (Terrain Awareness and Warning System, terepveszélyt előrejelző rendszer) - figyelmeztető jelzésének aktiválódása.

(4) Ütközés állattal, beleértve a madárral ütközést is.

(5) Idegen tárgytól származó törmelék/idegen tárgy okozta sérülés (FOD).

(6) A futópálya-felület előre nem jelzett rossz állapota.

(7) Légi jármű által keltett turbulenciával való találkozás.

(8) A légi jármű zavarása tűzfegyverrel, tűzijátékkal, papírsárkánnyal, lézeres megvilágítással, erős fénnyel, lézerrel, távirányítású légijármű-rendszerrel, modell-légijárművel vagy hasonló módon.

(9) Villámcsapás, amely a légi jármű sérülését vagy bármely rendszerének kiesését vagy meghibásodását okozta.

(10) Jégeső, amely a légi jármű sérülését vagy bármely rendszerének kiesését vagy meghibásodását okozta.

(11) Erős turbulencia vagy más hatás, amely a fedélzeten tartózkodók sérülését okozza, vagy a turbulencia által a légi járműben okozott következmények vizsgálatának elvégzését igényli.

(12) Jelentős szélnyírás vagy vihar, amely veszélyeztette vagy veszélyeztethette volna a légi járművet, az annak fedélzetén tartózkodókat vagy bármely más személyt.

(13) Jegesedés, amely irányítási nehézségekhez, a légi jármű sérüléséhez vagy bármely rendszerének leállásához vagy hibás működéséhez vezet.

(14) Vulkáni hamufelhőn történt átrepülés.

6. VÉDELEM

(1) Bombával történő fenyegetés vagy gépeltérítés.

(2) Az ittas, erőszakos vagy fegyelmezetlen utasok megfékezésében mutatkozó nehézség.

(3) Potyautas felfedezése.

(1) Az akadály jármű is lehet.

II. MELLÉKLET

A LÉGI JÁRMŰ MŰSZAKI ÁLLAPOTÁVAL, KARBANTARTÁSÁVAL VAGY JAVÍTÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ ESEMÉNYEK

1. GYÁRTÁS

A gyártó szervezet által a vonatkozó tervezési adatoktól való eltéréssel kiadott termékek, alkatrészek vagy berendezések, amelyeknél a típusalkalmassági bizonyítvány vagy tervjóváhagyás jogosultjával együtt megállapították, hogy veszélyes állapotot eredményezhetnek.

2. TERVEZÉS

Egy termék, alkatrész vagy berendezés leállása, hibás működése, hibája vagy egyéb, hozzá kapcsolódó esemény, amely veszélyes állapotot eredményezett vagy eredményezhet.

Megjegyzés: Ez a lista a 748/2012/EU bizottsági rendelet (1) szerint kiadottnak minősülő típusalkalmassági bizonyítványban, korlátozott típusalkalmassági bizonyítványban, kiegészítő típusalkalmassági bizonyítványban, ETSO-engedélyben, jelentős javítási terv jóváhagyásban vagy bármely más, releváns jóváhagyásban szereplő terméken, alkatrészen vagy berendezésen bekövetkező eseményekre vonatkozik.

3. KARBANTARTÁS ÉS FOLYAMATOS LÉGIALKALMASSÁG FENNTARTÁSÁNAK IRÁNYÍTÁSA

(1) A légi jármű vagy alkatrész karbantartása során talált komoly szerkezeti károsodás (például: repedések, maradandó alakváltozás, rétegenkénti leválás, ragasztás leválása, égés, túlzott kopás vagy korrózió).

(2) Folyadék (például: hidraulikafolyadék, tüzelőanyag, olaj, gáz vagy más folyékony anyag) erős szivárgása vagy szennyeződése.

(3) A motor vagy a hajtómű bármely részének és/vagy az erőátviteli rendszernek a leállása vagy meghibásodása, az alábbiak közül egy vagy több következménnyel:

a) alkatrészek/törmelék elszabadulása;

b) a hajtómű bekötés szerkezeti elemének hibája.

(4) A légcsavar károsodása, leállása vagy hibája, amely miatt a légcsavar vagy annak bármely jelentős része repülés közben leválhat és/vagy a légcsavarvezérlés meghibásodhat.

(5) A forgószárny reduktorházának/bekötésének olyan károsodása, kiesése vagy hibája, amely miatt a forgószárny repülés közben leválhat és/vagy a forgószárnyvezérlés meghibásodhat.

(6) Biztonsági szempontból kritikus rendszer vagy berendezés (beleértve vészhelyzeti rendszereket vagy berendezéseket is) jelentős meghibásodása a karbantartás alatti kipróbáláskor, vagy az ilyen rendszerek karbantartás utáni aktivizálásának elmulasztása.

(7) A légi jármű alkatrészeinek helytelen össze- vagy felszerelése, amelyet valamilyen nem kifejezetten e célra szolgáló ellenőrzés vagy vizsgálati eljárás során állapítanak meg.

(8) Komoly hiba téves értékelése vagy a MEL-hez és a műszaki naplóhoz kapcsolódó eljárások komoly megsértése.

(9) Az elektromos vezetékrendszer (EWIS) komoly sérülése.

(10) Bármely korlátozott élettartamú kritikus fontosságú alkatrész károsodása, amely miatt azt teljes élettartamának kitöltése előtt cserélni kell.

(11) Ismeretlen vagy gyanús eredetű termékek, alkatrészek vagy anyagok, illetve üzemképtelen kritikus fontosságú komponens használata.

(12) Félrevezető, téves vagy nem kielégítő felhasználandó karbantartási adat vagy eljárás - a nyelvi problémát is beleértve -, amely jelentős karbantartási hibákhoz vezethet.

(13) A légi jármű karbantartási korlátozásainak vagy tervezett karbantartásának helytelen ellenőrzése vagy alkalmazása.

(14) Légi jármű karbantartás utáni üzembe helyezése bármilyen, a repülésbiztonságot veszélyeztető meg nem felelés esetén.

(15) A karbantartás során a légi járműben helytelen karbantartás, nem megfelelő vagy üzemképtelen földi kiszolgáló eszköz használata által okozott, további karbantartási tevékenységet igénylő komoly kár.

(16) Égés, olvadás, füst, elektromos ív, túlhevülés vagy tűz azonosított előfordulása.

(17) Bármilyen olyan esemény, amely során az emberi teljesítőképesség - beleértve a fáradtságot is - közvetlenül hozzájárult vagy hozzájárulhatott volna baleset vagy súlyos repülőesemény bekövetkezéséhez.

(18) Egy fedélzeti adatrögzítő rendszert (mint például fedélzeti adatrögzítő rendszer, adatkapcsolat-rögzítő rendszer vagy pilótafülke-hangrögzítő rendszer) érintő jelentős meghibásodás, megbízhatósági probléma vagy a felvétel minőségével kapcsolatos visszatérő probléma, vagy a fedélzeti adatrögzítő rendszer használhatóságának biztosításához szükséges információ hiánya.

(1) A Bizottság 2012. augusztus 3-i 748/2012/EU rendelete járművek és kapcsolódó termékek, alkatrészek és berendezések légialkalmassági és környezetvédelmi tanúsítása, valamint a tervező és gyártó szervezetek tanúsítása végrehajtási szabályainak megállapításáról (HL L 224., 2012.8.21., 1. o.).

III. MELLÉKLET

A LÉGINAVIGÁCIÓS SZOLGÁLATOKKAL ÉS BERENDEZÉSEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ ESEMÉNYEK

Megjegyzés: E melléklet az egyes események bejelentésének megkönnyítése céljából úgy van megszerkesztve, hogy az események olyan tevékenységfajtákhoz kapcsolódnak amelyek során előfordulásuk általában megfigyelhető. Ezt az összeállítást azonban nem szabad úgy értelmezni, hogy az eseményeket ne kellene jelenteni, ha azok a listán hozzájuk kapcsolt tevékenységfajtán kívül történnek.

1. LÉGI JÁRMŰHÖZ KAPCSOLÓDÓ ESEMÉNYEK

(1) Összeütközés vagy veszélyes megközelítés másik légi járművel, földdel vagy akadállyal (1), a földön vagy a levegőben, beleértve a légi jármű kormányzott földnek ütközéséhez közeli helyzetet (near CFIT) is.

(2) Az elkülönítési minimumok megsértése (2).

(3) Nem megfelelő elkülönítés (3).

(4) ACAS RA (a levegőben történő összeütközést elhárító fedélzeti rendszer elkerülési javaslatok).

(5) Ütközés állattal, beleértve a madárral való ütközést is.

(6) Megvalósult vagy potenciális gurulóút vagy futópálya-elhagyás.

(7) Megvalósult vagy potenciális gurulóút- vagy futópályasértés.

(8) Végső megközelítési és felszállási terület (FATO) megsértése.

(9) A légi jármű eltérése az ATC engedélytől.

(10) A légi jármű eltérése az alkalmazandó légiforgalmi szolgáltatás (ATM) szabályaitól:

a) a légi jármű eltérése a vonatkozó közzétett ATM eljárásoktól;

b) légtérsértés, beleértve a légtérbe való engedély nélküli berepülést is;

c) eltérés a légi járművön elhelyezett és üzemeltetett ATM-berendezéssel kapcsolatos szabályzatok előírásaitól.

(11) Hívójel összekeverésével összefüggő események.

2. FUNKCIÓK VAGY SZOLGÁLATOK MINŐSÉGÉNEK ROMLÁSA VAGY TELJES KIESÉSE

(1) ATM szolgáltatások nyújtásának vagy ATM feladatok ellátásának ellehetetlenülése:

a) légiforgalmi szolgáltatások nyújtásának vagy a légiforgalmi szolgálati feladatok ellátásának ellehetetlenülése;

b) légtérgazdálkodási szolgáltatások nyújtásának vagy légtérgazdálkodási feladatok ellátásának ellehetetlenülése;

c) légiforgalmi áramlás-szervezési szolgáltatások nyújtásának vagy légiforgalmi áramlás-szervezési feladatok ellátásának ellehetetlenülése.

(2) Hiányzó vagy jelentősen hibás, sérült, nem megfelelő vagy félrevezető információ bármely kisegítő szolgálat részéről (4), beleértve a futópálya-felület rossz állapotára vonatkozó információt is.

(3) A kommunikációs szolgáltatás kimaradása.

(4) A légtérellenőrző szolgáltatás kimaradása.

(5) Az adatfeldolgozási és -elosztási funkció vagy szolgáltatás kimaradása.

(6) A navigációs szolgáltatás kimaradása.

(7) Az ATM-rendszer biztonságának sérülése, amelynek közvetlen negatív hatása volt vagy lehetett volna a biztonságos szolgáltatásra.

(8) ATS szektor vagy munkaállomás jelentős túlterhelése, amely a szolgáltatás szintjének romlásához vezethet.

(9) Fontos üzenet hibás vétele vagy félreértése, beleértve a használt nyelv ismeretének hiányát is, ha annak közvetlen negatív hatása volt vagy lehetett volna a biztonságos szolgáltatás nyújtására.

(10) Egy légi járművel vagy másik ATS-egységgel való kommunikáció hosszabb időre történő megszakadása.

3. EGYÉB ESEMÉNYEK

(1) Vészhelyzet bejelentése ("MAYDAY" vagy "PAN").

(2) A léginavigációs szolgálatok jelentős külső zavarása (például az FM sávban sugárzó rádióadók zavarhatják az ILS-t [műszeres leszállító rendszert], VOR-t [VHF Omni Directional Radio Range - körsugárzó rádió irányadó] vagy a kommunikációt).

(3) Egy légi jármű, ATS-egység vagy a rádióforgalom jelentős zavarása, beleértve a tűzfegyverrel, tűzijátékkal, papírsárkánnyal, lézeres megvilágítással, erős fénnyel, lézerrel, távirányítású légijármű-rendszerrel, modell-légijárművel vagy hasonló módon történő zavarást is.

(4) Tüzelőanyag kiengedése.

(5) Bombával történő fenyegetés vagy gépeltérítés.

(6) Fáradtság, amely hátrányosan befolyásolja vagy befolyásolhatja a léginavigációs vagy légiforgalmi feladatok biztonságos ellátására való képességet.

(7) Bármilyen esemény, amely során az emberi teljesítőképesség közvetlenül hozzájárult vagy hozzájárulhatott volna baleset vagy súlyos repülőesemény bekövetkezéséhez.

(1) Az akadály jármű is lehet.

(2) Ez olyan helyzetre vonatkozik, ahol az előírt minimális elkülönítési távolságokat nem tartották be légi járművek között, vagy légi jármű és olyan légtér között, amelyre minimális elkülönítési távolság van előírva.

(3) Minimális elkülönítési távolságra vonatkozó előírás hiányában olyan helyzet, amikor a pilóták megítélése szerint a légi járművek túl közel haladtak el egymáshoz, így szerintük nem valósult meg a biztonságos elkülönítés.

(4) Például: légiforgalmi szolgálat (ATS), automatikus közelkörzeti tájékoztató szolgálat (ATIS), meteorológiai szolgálatok, navigációs adatbázisok, térképek, diagramok, légiforgalmi tájékoztató szolgálat (AIS), kézikönyvek.

IV. MELLÉKLET

REPÜLŐTEREKKEL ÉS FÖLDI SZOLGÁLATOKKAL ÖSSZEFÜGGŐ ESEMÉNYEK

1. A REPÜLŐTÉR BIZTONSÁG-IRÁNYÍTÁSI RENDSZERE

Megjegyzés: E szakasz az egyes események bejelentésének megkönnyítése céljából úgy van megszerkesztve, hogy az események olyan tevékenységfajtákhoz kapcsolódnak amelyek során előfordulásuk általában megfigyelhető. Ezt az összeállítást azonban nem szabad úgy értelmezni, hogy az eseményeket ne kellene jelenteni, ha azok a listán hozzájuk kapcsolt tevékenységfajtán kívül történnek.

1.1. Légi járművel vagy akadállyal kapcsolatos események

(1) Összeütközés másik légi járművel, földdel vagy akadállyal (1), vagy azok veszélyes megközelítése a földön vagy a levegőben.

(2) Ütközés állattal, beleértve a madárral ütközést is.

(3) Gurulóút vagy futópálya elhagyása.

(4) Megvalósult vagy potenciális gurulóút- vagy futópályasértés.

(5) Végső megközelítési és felszállási terület (FATO) megsértése vagy elhagyása.

(6) Légi- vagy földi jármű nem követi az engedélyt, utasítást vagy korlátozást a repülőtér mozgási területén való üzemelés közben (például: téves futópálya/gurulóút vagy egy repülőtér korlátozott része).

(7) Idegen tárgy a repülőtér mozgási területén, amely veszélyeztette vagy veszélyeztethette volna a légi járművet, az annak fedélzetén tartózkodókat vagy bármely más személyt.

(8) Olyan akadályok a repülőtéren vagy annak közelében, amelyeket nem tettek közzé az AIP-ben (légiforgalmi tájékoztató kiadvány) vagy NOTAM-ban (Notice to Airmen) és/vagy nincsenek kellőképpen megjelölve vagy kivilágítva.

(9) Hátratolás (push-back), saját erőből tolatás (power-back) vagy gurulás jármű, berendezés vagy személy általi zavarása.

(10) Utas vagy illetéktelen személy felügyelet nélkül maradása a forgalmi előtéren.

(11) Sugárhajtómű kiáramló gázsugarának, illetve rotor vagy légcsavar szelének hatása.

(12) Vészhelyzet bejelentése ("MAYDAY" vagy "PAN").

1.2. Funkciók vagy szolgálatok minőségének romlása vagy teljes kiesése

(1) A következők közötti kommunikáció kimaradása vagy zavara:

a) repülőtéri, járműben tartózkodó vagy egyéb földi személyzet és ATS-egység vagy előtér-irányítói szolgáltatási egység;

b) előtér-irányítói szolgáltatási egység és légi jármű, jármű vagy ATS-egység.

(2) Repülőtéri berendezés vagy rendszer jelentős kiesése, hibás működése vagy hibája, amely veszélyeztette vagy veszélyeztethette volna a légi járművet vagy az annak fedélzetén tartózkodókat.

(3) Jelentős hiányosságok a repülőtér kivilágításában, jelöléseiben vagy jeleiben.

(4) A repülőtér veszélyhelyzeti riasztó rendszerének meghibásodása.

(5) A mentőszolgálatok és tűzoltóság szolgáltatásai a vonatkozó követelményeket nem elégítik ki.

1.3. Egyéb események

(1) A repülőtér berendezéseiben, környezetében vagy felszerelésében bekövetkező tűz, füst vagy robbanás, amely veszélyeztette vagy veszélyeztethette volna a légi járművet, az annak fedélzetén tartózkodókat vagy bármely más személyt.

(2) A repülőtér védelmével kapcsolatos események (például: jogosulatlan belépés, szabotázs, bombával történő fenyegetés).

(3) A repülőtér üzemi feltételeiben beállt jelentős változás jelentésének elmulasztása, amely veszélyeztette vagy veszélyeztethette volna a légi járművet, az annak fedélzetén tartózkodókat vagy bármely más személyt.

(4) Elmaradt, nem megfelelő vagy elégtelen jégtelenítő/jegesedésgátló kezelés.

(5) Jelentős mennyiségű tüzelőanyag kiömlése tankolás közben.

(6) Szennyezett vagy nem megfelelő típusú tüzelőanyag vagy más folyadék (beleértve az oxigént, nitrogént, olajat és az ivóvizet is) betöltése.

(7) Rossz állapotú futópálya-felület kezelésének elmulasztása.

(8) Bármilyen esemény, amely során az emberi teljesítőképesség közvetlenül hozzájárult vagy hozzájárulhatott volna baleset vagy súlyos repülőesemény bekövetkezéséhez.

2. LÉGI JÁRMŰ FÖLDI KISZOLGÁLÁSA

Megjegyzés: E szakasz az egyes események bejelentésének megkönnyítése céljából úgy van megszerkesztve, hogy az események olyan tevékenységfajtákhoz kapcsolódnak amelyek során előfordulásuk általában megfigyelhető. Ezt az összeállítást azonban nem szabad úgy értelmezni, hogy az eseményeket ne kellene jelenteni, ha azok a listán hozzájuk kapcsolt tevékenységfajtán kívül történnek.

2.1. Légi járművel vagy repülőtérrel kapcsolatos események

(1) Összeütközés másik légi járművel, földdel vagy akadállyal, vagy azok veszélyes megközelítése a földön vagy a levegőben.

(2) Futópálya- vagy gurulóútsértés.

(3) Futópálya vagy gurulóút elhagyása.

(4) A légi jármű szerkezetének, rendszereinek és berendezéseinek a poggyász, postai küldemény vagy teheráru szállításából adódó lényeges elszennyeződése.

(5) Hátratolás (push-back), saját erőből tolatás (power-back) vagy gurulás jármű, berendezés vagy személy általi zavarása.

(6) Idegen tárgy a repülőtér mozgási területén, amely veszélyeztette vagy veszélyeztethette volna a légi járművet, az annak fedélzetén tartózkodókat vagy bármely más személyt.

(7) Utas vagy illetéktelen személy felügyelet nélkül maradása a forgalmi előtéren.

(8) A repülőtér berendezéseiben, környezetében vagy felszerelésében bekövetkező tűz, füst vagy robbanás, amely veszélyeztette vagy veszélyeztethette volna a légi járművet, az annak fedélzetén tartózkodókat vagy bármely más személyt.

(9) A repülőtér védelmével kapcsolatos események (például: jogosulatlan belépés, szabotázs, bombával történő fenyegetés).

2.2. Funkciók vagy szolgálatok minőségi romlása vagy teljes kiesése

(1) Egy légi járművel, járművel, ATS-egységgel vagy előtér-irányítói szolgáltató egységgel való kommunikáció megszakadása vagy zavara.

(2) Repülőtéri felszerelés vagy rendszer jelentős kiesése, hibás működése vagy hibája, amely veszélyeztette vagy veszélyeztethette volna a légi járművet vagy az annak fedélzetén tartózkodókat.

(3) Jelentős hiányosságok a repülőtér kivilágításában, jelöléseiben vagy jeleiben.

2.3. Földi kiszolgálással kapcsolatos események

(1) Utasok, poggyász, postai küldemény vagy teheráru nem megfelelő kezelése vagy berakodása, amely várhatóan lényeges hatással lesz a légi jármű tömegére és/vagy súlypontjának helyzetére (beleértve a terhelési adatlappal kapcsolatos számítások jelentős hibáját is).

(2) Beszállást segítő eszköz eltávolítása, ami veszélyeztette a fedélzeten tartózkodókat.

(3) A poggyász, postai küldeményt vagy teheráru nem megfelelő elhelyezése vagy rögzítése, amely bármilyen módon veszélyeztetheti a légi járművet, annak berendezéseit vagy a fedélzeten tartózkodókat, illetve akadályozhatja a vészhelyzeti kiürítést.

(4) Veszélyes áru szállítása vagy annak kísérlete, illetve kezelése, ami a működés biztonságát veszélyeztette vagy veszélyeztethette volna, illetve veszélyes állapotot eredményezett (például az ICAO műszaki utasításában (2) meghatározott, veszélyes áruval kapcsolatos váratlan esemény vagy baleset).

(5) Poggyász- vagy utasnyilvántartási problémák.

(6) A légi jármű számára előírt földi kiszolgálási és szervizelési eljárásoknak való meg nem felelés, különösen jégmentesítési, tüzelőanyag-feltöltési vagy rakodási eljárások esetében, beleértve valamely eszköz helytelen csatlakoztatását vagy eltávolítását is.

(7) Jelentős mennyiségű tüzelőanyag kiömlése tankolás közben.

(8) Nem megfelelő mennyiségű tüzelőanyag feltöltése, amely várhatóan lényeges hatással lesz a légi jármű repülési tartamára, a teljesítményre, a súlypont helyzetére vagy a légi jármű szerkezeti szilárdságára.

(9) Szennyezett vagy nem megfelelő típusú tüzelőanyag vagy más folyadék (beleértve az oxigént, nitrogént, olajat és az ivóvizet is) betöltése.

(10) A földi kiszolgálásra használt földi berendezések bármilyen leállása, hibás működése vagy hibája, amely a légi jármű sérülését okozta vagy okozhatta volna (például vonórúd vagy GPU [földi energiaellátó egység]).

(11) Elmaradt, nem megfelelő vagy elégtelen jégtelenítő/jegesedésgátló kezelés.

(12) A légi jármű sérülése földi kiszolgáló berendezés vagy járművek által, beleértve az előzetesen nem jelentett sérülést is.

(13) Bármilyen esemény, amely során az emberi teljesítőképesség közvetlenül hozzájárult vagy hozzájárulhatott volna baleset vagy súlyos repülőesemény bekövetkezéséhez.

(1) Az akadály jármű is lehet.

(2) Műszaki utasítás veszélyes áruk biztonságos légi szállításához (ICAO Doc 9284).

V. MELLÉKLET

A HAJTÓMŰVEL RENDELKEZŐ KOMPLEX LÉGI JÁRMŰNEK NEM MINŐSÜLŐ LÉGI JÁRMŰVEKKEL, KÖZTÜK A VITORLÁZÓ REPÜLŐGÉPEKKEL ÉS A LEVEGŐNÉL KÖNNYEBB JÁRMŰVEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ ESEMÉNYEK

E melléklet alkalmazásában:

a) "hajtóművel rendelkező komplex légi járműnek nem minősülő légi jármű": a 216/2008/EK rendelet 3. cikkének j) pontjában meghatározottól különböző légi jármű;

b) "vitorlázó repülőgép": a 923/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet (1) 2. cikkének (117) bekezdése szerinti légi jármű;

c) "levegőnél könnyebb jármű": a 2009/43/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (2) melléklete "A listában használt kifejezések fogalommeghatározásai" című szakaszának ML10 pontjában meghatározott légi jármű.

1. HAJTÓMŰVEL RENDELKEZŐ KOMPLEX LÉGI JÁRMŰNEK NEM MINŐSÜLŐ LÉGI JÁRMŰVEK, KIVÉVE VITORLÁZÓ REPÜLŐGÉPEK ÉS LEVEGŐNÉL KÖNNYEBB JÁRMŰVEK

Megjegyzés: E szakasz az egyes események bejelentésének megkönnyítése céljából úgy van megszerkesztve, hogy az események olyan tevékenységfajtákhoz kapcsolódnak amelyek során előfordulásuk általában megfigyelhető. Ezt az összeállítást azonban nem szabad úgy értelmezni, hogy az eseményeket ne kellene jelenteni, ha azok a listán hozzájuk kapcsolt tevékenységfajtán kívül történnek.

1.1. Légi üzemeltetés

(1) A légi jármű irányításának nem szándékos elveszítése.

(2) A tervezett leszállási területen kívüli leszállás.

(3) A légi jármű nem éri el vagy nem képes elérni a felszállás, emelkedés vagy leszállás közben rendes körülmények között szükséges teljesítményt.

(4) Futópályasértés.

(5) Futópálya elhagyása.

(6) Légiközlekedésre alkalmatlan vagy nem megfelelően felkészített légi járművel végzett repülés, amely veszélyeztette vagy veszélyeztethette volna a légi járművet, az annak fedélzetén tartózkodókat vagy bármely más személyt.

(7) IMC (műszer szerinti repülési) feltételek közé történő berepülés IFR (műszer szerinti repülési szabályok) repülésre nem jóváhagyott légi jármű vagy IFR képesítéssel nem rendelkező pilóta által, ami veszélyeztette vagy veszélyeztethette volna a légi járművet, az annak fedélzetén tartózkodókat vagy bármely más személyt.

(8) Rakomány nem szándékos leoldása (3).

1.2. Műszaki események

(1) Rendellenes erősségű vibráció (például: a csűrőlapok, magassági kormánylapok remegése ["flatter"] vagy a légcsavar vibrációja).

(2) Nem megfelelően működő vagy nem bekötött vezérlőszerv.

(3) A légi jármű törzsének szerkezetének sérülése vagy jelentős rongálódása.

(4) A légi jármű bármely szerkezeti elemének vagy berendezésének repülés közbeni elveszítése.

(5) Egy motor, rotor, légcsavar, tüzelőanyag-rendszer vagy más alapvető rendszer leállása.

(6) Bármely folyadék szivárgása, amely tűzveszélyhez vagy a légi jármű szerkezeteinek, rendszereinek vagy berendezésének - esetleg veszélyes mértékű - szennyeződéséhez vagy a fedélzeten tartózkodók veszélyeztetéséhez vezetett;

1.3. A léginavigációs szolgálatokkal és a légiforgalmi szolgáltatással való együttműködés

(1) A léginavigációs szolgálatokkal való olyan interakció (például: nem megfelelő szolgáltatás nyújtása, egymásnak ellentmondó közlemények vagy légiforgalmi irányítói engedélytől való eltérés), amely veszélyeztette vagy veszélyeztethette volna a légi járművet, az annak fedélzetén tartózkodókat vagy bármely más személyt.

(2) Légtérsértés.

1.4. Vészhelyzetek és más kritikus helyzetek

(1) Bármilyen, segélyhívást eredményező esemény.

(2) Tűz, robbanás, füst, mérgező gázok vagy gőzök a légi járműben.

(3) A pilóta cselekvőképtelenné válása, amelynek során képtelenné válik bármilyen feladat ellátására.

1.5. Külső környezet és időjárás

(1) Összeütközés másik légi járművel, földdel vagy akadállyal (4) a földön vagy a levegőben.

(2) Másik légi jármű, föld vagy akadály veszélyes megközelítése a földön vagy a levegőben, amikor az összeütközés elkerüléséhez vészhelyzeti elkerülő manővert kellett végrehajtani.

(3) Ütközés vadon élő állattal - madarat is ideértve -, ami a légi jármű sérülését vagy bármely alapvető rendszer elvesztését vagy hibás működését okozta.

(4) A légi jármű zavarása tűzfegyverrel, tűzijátékkal, papírsárkánnyal, lézeres megvilágítással, erős fénnyel, lézerrel, távirányítású légijármű-rendszerrel, modell-légijárművel vagy hasonló módon.

(5) Villámcsapás, amely a légi jármű sérülését vagy bármely rendszerének elvesztését okozta.

(6) Erős turbulencia, amely a fedélzeten tartózkodók sérülését okozta, vagy a légi jármű repülés utáni, turbulencia okozta károk tekintetében történő átvizsgálását indokolja.

(7) Jegesedés - porlasztójegesedést is beleértve -, amely veszélyeztette vagy veszélyeztethette volna a légi járművet, az annak fedélzetén tartózkodókat vagy bármely más személyt.

2. VITORLÁZÓ REPÜLŐGÉPEK

Megjegyzés: E szakasz az egyes események bejelentésének megkönnyítése céljából úgy van megszerkesztve, hogy az események olyan tevékenységfajtákhoz kapcsolódnak amelyek során előfordulásuk általában megfigyelhető. Ezt az összeállítást azonban nem szabad úgy értelmezni, hogy az eseményeket ne kellene jelenteni, ha azok a listán hozzájuk kapcsolt tevékenységfajtán kívül történnek.

2.1. Légi üzemeltetés

(1) A légi jármű irányításának nem szándékos elveszítése.

(2) Olyan esemény, melynek során a vitorlázógép pilótája nem tudta kioldani a csörlőkötelet vagy vontatókötelet, és vészhelyzeti eljárással kellett ezt megtennie.

(3) A csörlőkötél vagy vontatókötél kioldása oly módon, hogy az veszélyeztette vagy veszélyeztethette volna a vitorlázógépet, az annak fedélzetén tartózkodókat vagy bármely más személyt.

(4) Felszállás közbeni motorleállás segédmotoros vitorlázógép esetében.

(5) Légiközlekedésre alkalmatlan vagy hiányosan felkészített vitorlázógéppel történő repülés, amely veszélyeztette vagy veszélyeztethette volna a vitorlázógépet, az annak fedélzetén tartózkodókat vagy bármely más személyt.

2.2. Műszaki események

(1) Rendellenes erősségű vibráció (például: a csűrőlapok, magassági kormánylapok remegése ["flatter"] vagy a légcsavar vibrációja).

(2) Nem megfelelően működő vagy nem bekötött kormányszerv.

(3) A vitorlázógép szerkezetének sérülése vagy jelentős rongálódása.

(4) A vitorlázógép bármely szerkezeti elemének vagy berendezésének repülés közbeni elveszítése.

2.3. A léginavigációs szolgálatokkal és a légiforgalmi szolgáltatással való együttműködés

(1) A léginavigációs szolgálatokkal való olyan interakció (például: nem megfelelő szolgáltatás nyújtása, egymásnak ellentmondó közlemények vagy légiforgalmi irányítói engedélytől való eltérés), amely veszélyeztette vagy veszélyeztethette volna a vitorlázógépet, az annak fedélzetén tartózkodókat vagy bármely más személyt.

(2) Légtérsértések.

2.4. Vészhelyzetek és más kritikus helyzetek

(1) Bármilyen, segélyhívást eredményező esemény.

(2) Olyan helyzet, amelyben nem marad rendelkezésre álló biztonságos leszállási terület.

(3) Tűz, robbanás, füst, illetve mérgező gázok vagy gőzök a vitorlázógépben.

(4) A pilóta cselekvőképtelenné válása, amelynek során képtelenné válik bármilyen repülési feladat ellátására.

2.5. Külső környezet és időjárás

(1) Összeütközés a földön vagy a levegőben másik légi járművel, földdel vagy akadállyal.

(2) Egy légi jármű, föld vagy akadály veszélyes megközelítése a földön vagy a levegőben, amikor az összeütközés elkerüléséhez vészhelyzeti elkerülő manővert kellett végrehajtani.

(3) A vitorlázógép zavarása tűzfegyverrel, tűzijátékkal, papírsárkánnyal, lézeres megvilágítással, erős fénnyel, lézerrel, távirányítású légijármű-rendszerrel, modell-légijárművel vagy hasonló módon.

(4) Villámcsapás, amely a vitorlázógép sérülését okozta.

3. LEVEGŐNÉL KÖNNYEBB JÁRMŰVEK (BALLONOK ÉS LÉGHAJÓK)

Megjegyzés: E szakasz az egyes események bejelentésének megkönnyítése céljából úgy van megszerkesztve, hogy az események olyan tevékenységfajtákhoz kapcsolódnak amelyek során előfordulásuk általában megfigyelhető. Ezt az összeállítást azonban nem szabad úgy értelmezni, hogy az eseményeket ne kellene jelenteni, ha azok a listán hozzájuk kapcsolt tevékenységfajtán kívül történnek.

3.1. Légi üzemeltetés

(1) Légiközlekedésre alkalmatlan vagy hiányosan felkészített levegőnél könnyebb járművel történő repülés, amely veszélyeztette vagy veszélyeztethette volna a levegőnél könnyebb járművet, az annak fedélzetén tartózkodókat vagy bármely más személyt.

(2) Az őrláng nem szándékolt végleges kialvása.

3.2. Műszaki események

(1) A következő részek vagy irányítószervek bármelyikének meghibásodása: tüzelőanyag-tartály bemerülő csöve, tépőzár kötél megvezető görgője, szabályzókötél, rögzítőkötél, az égőszabályzó szelepének szivárgása, az tüzelőanyag-palack szelepének szivárgása, a karabiner, az tüzelőanyag-vezeték, a töltőgáz-szelep, a kupola vagy gáztartály, a befúvó, a leengedő szelep (szabadon repülő gázballon esetében), a csörlő (lehorgonyzott gázballon esetében).

(2) A töltőgáz jelentős szivárgása vagy szökése (például: porozitás vagy nem jól záró gázszelepek miatt).

3.3. A léginavigációs szolgálatokkal és a légiforgalmi szolgáltatással való együttműködés

(1) A léginavigációs szolgálatokkal való olyan interakció (például: helytelen szolgáltatás nyújtása, egymásnak ellentmondó közlemények vagy légiforgalmi irányítói engedélytől való eltérés), amely veszélyeztette vagy veszélyeztethette volna a levegőnél könnyebb járművet, az annak fedélzetén tartózkodókat vagy bármely más személyt.

(2) Légtérsértés.

3.4. Vészhelyzetek és más kritikus helyzetek

(1) Bármilyen, segélyhívást eredményező esemény.

(2) Tűz, robbanás, füst, illetve mérgező gőzök a levegőnél könnyebb járműben (az égő rendes működésén túl).

(3) A levegőnél könnyebb járműben tartózkodó személy kiesése a kosárból vagy gondolából.

(4) A pilóta cselekvőképtelenné válása, amelynek során képtelenné válik bármilyen feladat ellátására.

(5) Földi személyzet halálhoz vagy személyi sérüléshez vezető szándékolatlan felemelése vagy vonszolása.

3.5. Külső környezet és időjárás

(1) Összeütközés másik légi járművel, földdel vagy akadállyal, vagy ezek veszélyes megközelítése a földön vagy a levegőben, ami veszélyeztette vagy veszélyeztethette volna a levegőnél könnyebb járművet, az annak fedélzetén tartózkodókat vagy bármely más személyt.

(2) A levegőnél könnyebb jármű tűzfegyverrel, tűzijátékkal, papírsárkánnyal, lézeres megvilágítással, erős fénnyel, lézerrel, távirányítású légijármű-rendszerrel, modell-légijárművel vagy hasonló módon történő zavarása.

(3) Kedvezőtlen időjárási viszonyok váratlan előállása, amely veszélyeztette vagy veszélyeztethette volna a levegőnél könnyebb járművet, az annak fedélzetén tartózkodókat vagy bármely más személyt.

(1) A Bizottság 2012. szeptember 26-i 923/2012/EU végrehajtási rendelete a közös repülési szabályok és a léginavigációs szolgáltatásokra és eljárásokra vonatkozó működési rendelkezések meghatározásáról, valamint az 1035/2011/EU végrehajtási rendelet és az 1265/2007/EK, az 1794/2006/EK, a 730/2006/EK, az 1033/2006/EK és a 255/2010/EU rendelet módosításáról (HL L 281., 2012.10.13., 1. o.).

(2) Az Európai Parlament és a Tanács 2009. május 6-i 2009/43/EK irányelve a védelmi vonatkozású termékek Közösségen belüli transzferére vonatkozó feltételek egyszerűsítéséről (HL L 146., 2009.6.10., 1. o.).

(3) Ez a tétel kizárólag a 216/2008/EK rendelet 3. cikkének i) pontja értelmében vett kereskedelmi célú üzemben tartásra vonatkozik.

(4) Az akadály jármű is lehet.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32015R1018 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32015R1018&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.

Tartalomjegyzék