32013R0472[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 472/2013/EU rendelete ( 2013. május 21. ) a pénzügyi stabilitásuk tekintetében súlyos nehézségekkel küzdő vagy súlyos nehézségek által fenyegetett euroövezeti tagállamok gazdasági és költségvetési felügyeletének megerősítéséről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 472/2013/EU RENDELETE

(2013. május 21.)

a pénzügyi stabilitásuk tekintetében súlyos nehézségekkel küzdő vagy súlyos nehézségek által fenyegetett euroövezeti tagállamok gazdasági és költségvetési felügyeletének megerősítéséről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 121. cikke (6) bekezdésével összefüggésben értelmezett 136. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Központi Bank véleményére (1),

rendes jogalkotási eljárás keretében (2),

mivel:

(1) A világot 2007 óta sújtó, példa nélküli átfogó válság súlyos károkat okozott a gazdasági növekedés és a pénzügyi stabilitás terén, továbbá erősen rontotta a tagállamok pozícióját az államháztartási hiány és az államadósság tekintetében, aminek következtében a tagállamok egy része kénytelen volt az uniós kereteken belül és kívül pénzügyi támogatást kérni.

(2) Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 9. cikkének megfelelően szakpolitikái és tevékenységei meghatározása és végrehajtása során az Unió figyelembe veszi a foglalkoztatás magas szintjének előmozdítására, a megfelelő szociális biztonság biztosítására, a társadalmi kirekesztés elleni küzdelemre, valamint az oktatás, a képzés és az emberi egészség védelmének magas szintjére vonatkozó követelményeket.

(3) Az uniós jogban rögzíteni kell az Uniónak az EUMSZ keretében létrehozott többoldalú felügyeleti kerete és a pénzügyi támogatáshoz kapcsolódó lehetséges szakpolitikai feltételek közötti teljes összhangot. A tagállamok - különösen azok, amelyek pénzneme az euro - gazdasági és pénzügyi integrációja miatt megerősített felügyeletre van szükség a pénzügyi stabilitásuk tekintetében súlyos nehézségekkel küzdő vagy azok által fenyegetett tagállamokból az euroövezet többi tagállamára és szélesebb értelemben az Unió egészére való átterjedés megelőzése érdekében.

(4) A gazdasági és költségvetési felügyelet intenzitásának megfelelő mértékűnek és arányosnak kell lennie a tapasztalt pénzügyi nehézségek súlyosságával, és megfelelőképpen figyelembe kell vennie a kapott pénzügyi támogatás jellegét, amely a támogathatósági feltételek alapján nyújtott egyszerű elővigyázatossági támogatástól egészen egy teljes körű, szigorú szakpolitikai feltételekhez kötött, makrogazdasági kiigazítási programig terjedhet. A makrogazdasági kiigazítási programnak a növekedést és foglalkoztatást célzó uniós stratégia keretében figyelembe kell vennie az érintett tagállam nemzeti reformprogramját.

(5) Az olyan, súlyos pénzügyi nehézségekkel küzdő vagy azok által fenyegetett tagállamot, amelynek pénzneme az euro, e rendelet alapján megerősített felügyeletnek kell alávetni a normális helyzethez való gyors visszatérés biztosítása, és a többi euroövezeti tagállamnak a lehetséges kedvezőtlen tovagyűrűző hatásoktól való megóvása érdekében. A megerősített felügyeletnek arányban kell állnia a problémák súlyával és azt azokhoz kell igazítani. A megerősített felügyeletnek részét kell képezze a gazdasági, költségvetési és pénzügyi helyzet szigorú monitoringjához szükséges információkhoz való szélesebb körű hozzáférés, továbbá az Európai Parlament illetékes bizottsága, valamint a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság (EFC) vagy az általa e célra kijelölt albizottsága felé történő rendszeres jelentéstétel. Ugyanazon felügyeleti szabályokat kell alkalmazni az egy vagy több másik tagállam vagy harmadik ország, az európai pénzügyi stabilizációs mechanizmus (EFSM), az európai stabilitási mechanizmus (ESM), az európai pénzügyi stabilitási eszköz (EFSF), vagy más nemzetközi pénzügyi intézmény, mint például a Nemzetközi Valutaalap (IMF) elővigyázatossági támogatását igénylő tagállamokra.

(6) A megerősített felügyelet alá vont tagállamnak egyben intézkedéseket kell elfogadnia nehézségei okainak vagy lehetséges okainak kezelése céljából. Ebből a célból a túlzott hiány esetén követendő eljárás során vagy a túlzott makrogazdasági egyensúlyhiány esetén követendő eljárás során hozzá intézett valamennyi ajánlást figyelembe kell venni.

(7) A makrogazdasági kiigazítási programot végrehajtó tagállamok gazdasági és költségvetési felügyeletét lényegesen meg kell erősíteni. A makrogazdasági kiigazítási programok átfogó jellegéből adódóan ezek időtartamára - a gazdaságpolitikai felügyelet következetességének biztosítása és a jelentéstételi kötelezettségek párhuzamosságának elkerülése érdekében - a gazdasági és költségvetési felügyelet egyéb eljárásait fel kell függeszteni vagy adott esetben egyszerűsíteni kell. A makrogazdasági kiigazítási program elkészítésekor azonban a túlzott hiány esetén követendő eljárás, vagy a túlzott makrogazdasági egyensúlyhiány esetén követendő eljárás során a tagállamhoz intézett valamennyi ajánlást figyelembe kell venni.

(8) Jelentősen megnőtt az adócsalás és adókikerülés okozta kihívás. A gazdasági globalizáció, a technológiai fejlődés, a csalás nemzetközivé válása és a tagállamok ebből következő egymásra utaltsága megmutatja a szigorúan nemzeti megközelítések korlátait, és megerősíti a közös fellépés iránti igényt.

(9) A makrogazdasági kiigazítási programot végrehajtó tagállamokban az adócsalás és adókikerülés okozta problémákat az adóbevételeknek az ilyen tagállamokban történő hatékonyabb beszedésével kell kezelni, valamint fokozni kell az együttműködést az Unió és a harmadik országok adóügyi hatóságai között.

(10) Szabályokat kell alkotni az uniós intézmények, különösen az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti párbeszéd javítása, valamint a nagyobb átláthatóság és elszámoltathatóság érdekében. A makrogazdasági kiigazítási programot végrehajtó vagy megerősített felügyelet alatt álló tagállam parlamentjét a nemzeti szabályoknak és gyakorlatoknak megfelelően tájékoztatni kell.

(11) A tagállamok a nemzeti szabályoknak és gyakorlatnak megfelelően bevonják a szociális partnereket és a civil társadalmi szervezeteket a pénzügyi támogatási programok előkészítésébe, végrehajtásába, monitoringjába és értékelésébe.

(12) A makrogazdasági kiigazítási programra vonatkozó, e rendelet szerinti tanácsi határozat elfogadása előtt az ESM és az EFSF érintett testületei számára lehetőséget kell biztosítani, hogy megvitassák a Bizottság - amely az Európai Központi Bankkal (EKB) és szükség esetén az IMF-fel egyeztetve az ESM vagy az EFSF nevében jár el - és a kedvezményezett tagállam közötti, az adott tagállamnak nyújtandó pénzügyi támogatáshoz kapcsolódó lehetséges szakpolitikai feltételekről szóló tárgyalás kimenetelét. A pénzügyi támogatás nyújtásával kapcsolatos részletes feltételeket rögzítő egyetértési megállapodásokat az európai stabilitási mechanizmus létrehozásáról szóló szerződés és az EFSF keretmegállapodás szabályai alapján kell elfogadni.

(13) Eltérő rendelkezés hiányában a pénzügyi támogatás fogalma e rendeletben magában foglalja az elővigyázatossági alapon nyújtott pénzügyi támogatásokat és a pénzintézetek feltőkésítéséhez nyújtott kölcsönöket is.

(14) A Bizottságnak a valamely tagállamnak e rendelet alapján történő megerősített felügyelet alá vonásáról szóló határozatát az EFC-vel, az 1093/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel (3) létrehozott európai felügyeleti hatósággal (Európai Bankhatóság), az 1094/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel (4) létrehozott európai felügyeleti hatósággal (Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság valamint az 1095/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel (5) létrehozott európai felügyeleti hatósággal (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) (a továbbiakban együttesen: az EFH-k) és a pénzügyi rendszer európai uniós makroprudenciális felügyeletéről és az Európai Rendszerkockázati Testület létrehozásáról szóló, 2010. november 24-i 1092/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (6) által létrehozott Európai Rendszerkockázati Testülettel szoros együttműködésben kell meghoznia. A Bizottságnak az arról való döntésének meghozatalakor is együtt kell működnie az EFC-vel, hogy meghosszabbítja-e a megerősített felügyeletet.

(15) Az érintett tagállam indoklással ellátott kérelmére, vagy, adott esetben, kivételes gazdasági körülmények esetén a Bizottság ajánlást tehet a makrogazdasági kiigazítási programot végrehajtó tagállam számára a Stabilitási és Növekedési Paktum prevenciós vagy korrekciós ágához kapcsolódó, tanácsi határozatban előírt, már elhelyezett kamatozó letét, nem kamatozó letét vagy kifizetett pénzbírság összegének csökkentésére, vagy azok elengedésére.

(16) Az e rendelet szerinti ajánlás elfogadása előtt végzett előkészítő munkára vonatkozó információkhoz való hozzáférés az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló, 2001. május 30-i 1049/2001/EK európai parlamenti és a tanácsi rendelet (7) hatálya alá tartozik.

(17) Amikor e rendelet értelmében határozat születik arról, hogy valamely tagállam nem teljesíti a makrogazdasági kiigazítási programjában szereplő feltételeket, és az események és az elemzések egyértelműen azt jelzik, hogy mechanizmus bevezetése szükséges hitelezői felé fennálló kötelezettségei teljesítésének, valamint gazdasági és pénzügyi helyzete stabilizálásának biztosításához, a Bizottság felkérést kap az ilyen mechanizmusra vonatkozó javaslatok benyújtására.

(18) A Tanácsra kell ruházni az elővigyázatossági korrekciós intézkedés elfogadására és a makrogazdasági kiigazítási program előkészítésére vonatkozó ajánlások elfogadásának hatáskörét; a makrogazdasági kiigazítási program jóváhagyásának hatáskörét, azon fő szakpolitikai követelményekről szóló határozat elfogadásának hatáskörét, amelyeket az ESM vagy az EFSF bele kíván foglalni az elővigyázatossági alapon megítélt pénzügyi támogatás és a pénzügyi intézmények feltőkésítéséhez nyújtott kölcsönök feltételrendszerébe vagy az ESM keretén belül elfogadott más új pénzügyi eszközbe; azt a hatáskört, amely alapján a programot követő utólagos felügyelet alatt álló tagállamnak ajánlást tehet korrekciós intézkedések elfogadására. Ezek az intézkedések különösen jelentősek a tagállamok gazdaságpolitikájának összehangolása szempontjából, amely az EUMSZ 121. cikkében foglaltak értelmében a Tanácsban zajlik.

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy és hatály

(1) Ez a rendelet megállapítja az azon tagállamok gazdasági és költségvetési felügyeletének megerősítésére irányuló rendelkezéseket, amelyek pénzneme az euro, és amelyek:

a) a pénzügyi stabilitásuk vagy államháztartásuk fenntarthatósága tekintetében súlyos, az euroövezet más tagállamaira lehetséges kedvezőtlen tovagyűrűző hatást kifejtő nehézségekkel küzdenek vagy súlyos nehézségek fenyegetik őket; vagy

b) egy vagy több másik tagállam vagy harmadik ország, az európai pénzügyi stabilizációs mechanizmus (EFSM), az európai stabilitási mechanizmus (ESM), az európai pénzügyi stabilitási eszköz (EFSF) vagy más nemzetközi pénzügyi intézmény, mint például a Nemzetközi Valutaalap (IMF) által nyújtott pénzügyi támogatást kérnek vagy ilyen támogatásban részesülnek.

(2) Ez a rendelet intézkedéseket határoz meg a gazdaságpolitika fokozott összehangolása vonatkozásában is.

(3) Ez a rendelet azon tagállamokra alkalmazandó, amelyek pénzneme az euro.

(4) E rendelet alkalmazása során a Tanács, a Bizottság és a tagállamok maradéktalanul tiszteletben tartják az EUMSZ 152. cikkét. E rendelet és az e rendelet alapján elfogadott ajánlások alkalmazásakor a Tanács, a Bizottság és a tagállamok figyelembe veszik a nemzeti jogszabályokat és gyakorlatokat és az Európai Unió Alapjogi Chartájának 28. cikkét. Ennek megfelelően e rendelet és az e rendelet alapján elfogadott ajánlások alkalmazása nem befolyásolja a nemzeti joggal összhangban lévő, kollektív megállapodásokkal kapcsolatos tárgyalásokhoz, azok megkötéséhez és érvényesítéséhez való jogot, valamint az együttes fellépéshez való jogot.

2. cikk

Megerősített felügyelet alatt álló tagállamok

(1) A Bizottság határozhat úgy, hogy megerősített felügyelet alá vonja azt a tagállamot, amely pénzügyi stabilitása tekintetében olyan súlyos nehézségekkel küzd, vagy olyan súlyos nehézségek által fenyegetett, amelyek feltehetően kedvezőtlen tovagyűrűző hatást fejtenek ki az euroövezet más tagállamaira.

Annak felméréséhez, hogy valamely tagállamot pénzügyi stabilitása tekintetében súlyos nehézségek fenyegetik-e, a Bizottság egyéb szempontok mellett a makrogazdasági egyensúlyhiányok megelőzéséréről és kiigazításáról szóló, 2011. november 16-i 1176/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (8) 3. cikke (1) bekezdése alapján létrehozott riasztási mechanizmust, vagy, ha rendelkezésre áll, a legutóbbi részletes felülvizsgálatot alkalmazza. A Bizottság átfogó értékelést is végez, amely során különösen figyelembe veszi az adott tagállamra vonatkozó hitelfeltételeket, adósságkötelezvényei törlesztésének menetét, költségvetési keretének szilárdságát, államháztartásának hosszú távú fenntarthatóságát, adósságterhének mértékét és annak kockázatát, hogy az adott tagállam pénzügyi szektorában jelentkező komoly feszültségek kihathatnak a tagállam költségvetési helyzetére vagy átterjedhetnek más tagállamok pénzügyi szektorára.

A Bizottság határozatának elfogadását megelőzően az érintett tagállam lehetőséget kap álláspontjának kifejtésére. A Bizottság hathavonta határoz arról, hogy meghosszabbítja-e az adott tagállam megerősített felügyeletét.

(2) Amennyiben a Bizottság valamely tagállam (1) bekezdés szerinti megerősített felügyelet alá vonásáról határoz, az értékelés minden eredményéről megfelelően tájékoztatja az érintett tagállamot, és értesíti az Európai Központi Bankot (EKB) mint felügyeleti szervet, az érintett EFH-kat, valamint az ERKT-t.

(3) Az egy vagy több másik tagállam vagy harmadik ország, az EFSM, az ESM, az EFSF, vagy más nemzetközi pénzügyi intézmény, mint például az IMF által elővigyázatossági alapon nyújtott pénzügyi támogatásban részesülő tagállamot a Bizottság megerősített felügyelet alá vonja.

A Bizottság az (1) bekezdéssel és az e bekezdéssel összhangban hozott határozatait nyilvánosságra hozza.

(4) A (3) bekezdés nem alkalmazandó azon tagállamok esetében, amelyeknél az elővigyázatossági alapon nyújtott pénzügyi támogatás olyan hitelkeret formáját ölti, amelyhez a hitelkeret lehívásáig nem kapcsolódik az adott tagállam által meghozott szakpolitikai intézkedésekre vonatkozó feltétel.

(5) A Bizottság tájékoztatás céljából listát tesz közzé a (3) bekezdésben említett elővigyázatossági pénzügyi támogatást nyújtó eszközökről, és az EFSM, az ESM, az EFSF vagy más nemzetközi pénzügyi intézmény támogatási politikájának esetleges változásait figyelembe véve naprakészen tartja azt.

3. cikk

Megerősített felügyelet

(1) A megerősített felügyelet alatt álló tagállam az EKB, az EFH-k, az ERKT és adott esetben az IMF közreműködésével eljáró Bizottsággal konzultálva és együttműködve hoz intézkedéseket a nehézségek okainak vagy lehetséges okainak kezelése érdekében. Ennek során a tagállam figyelembe veszi a költségvetési egyenleg felügyeletének megerősítéséről és a gazdaságpolitikák felügyeletéről és összehangolásáról szóló, 1997. július 7-i 1466/97/EK tanácsi rendelet (9) értelmében, a túlzott hiány esetén követendő eljárás végrehajtásának felgyorsításáról és pontosításáról szóló 1467/97/EK tanácsi rendelet (10) értelmében vagy az 1176/2011/EU rendelet értelmében hozzá intézett, a nemzeti reformprogramjával és stabilitási programjával kapcsolatos ajánlásokat.

A Bizottság az első albekezdésben említett intézkedésekről tájékoztatja az Európai Parlament illetékes bizottságát, az EFC-t, az eurocsoport üléseit előkészítő munkacsoportot, és adott esetben - a nemzeti gyakorlatokkal összhangban - az érintett tagállam parlamentjét.

(2) A költségvetési helyzetnek az előzetes költségvetési tervek monitoringjára és értékelésére, valamint az euroövezeti tagállamok túlzott hiánya megszüntetésének biztosítására vonatkozó közös rendelkezésekről szóló, 2013. május 21-i 473/2013/EU rendelet (11) 10. cikkének (2), (3) és (6) bekezdésében említett szorosabb monitoringja alkalmazandó a megerősített felügyelet alá vont tagállamra, függetlenül attól, hogy az adott tagállamban fennáll-e túlzott hiány. Az említett rendelet 10. cikke (3) bekezdésének a) pontja szerint elkészített jelentést negyedévente be kell nyújtani.

(3) A 2. cikk (1) bekezdésében foglaltak szerint megerősített felügyelet alatt álló tagállam a Bizottság kérésére:

a) eljuttatja az EKB-nak mint felügyeleti szervnek, és adott esetben az érintett európai felügyeleti hatóságoknak az 1093/2010/EU rendelet, az 1094/2010/EU rendelet és az 1095/2010/EU rendelet 35. cikkével összhangban - az általuk kért gyakorisággal - a pénzügyi rendszerét érintő fejleményekkel kapcsolatos tételes adatokat, beleértve az e bekezdés b) pontja alapján elvégzett stressztesztek, illetve érzékenységi elemzések eredményeinek elemzését.

b) az EKB mint felügyeleti szerv vagy adott esetben a megfelelő EFH-k felügyelete mellett a pénzügyi szektor különböző makrogazdasági és pénzügyi sokkhatásokkal szembeni ellenálló képességének felmérése céljából szükség szerint stresszteszteket vagy érzékenységi elemzéseket végez a megfelelő EFH-k és az ERKT közreműködésével eljáró Bizottság és az EKB előírásai szerint;

c) vállalja, hogy az EKB mint felügyeleti szerv vagy adott esetben a megfelelő EFH-k külön szakértői értékelés keretében rendszeresen értékeljék a pénzügyi szektor feletti felügyeleti kapacitását;

d) a Bizottság rendelkezésére bocsátja a makrogazdasági egyensúlyhiány 1176/2011/EU rendelet szerinti monitoringjához szükséges információkat.

Az első albekezdés a) pontjában említett stressztesztek és érzékenységi elemzések eredményeinek elemzése alapján és figyelembe véve az 1176/2011/EU rendeletben meghatározott, a makrogazdasági egyensúlyhiányok eredménytábláján szereplő megfelelő mutatók értékeléséből levont következtetéseket, az EKB mint felügyeleti szerv és a megfelelő EFH-k az ERKT-val együttműködve értékelést készítenek a pénzügyi rendszer lehetséges sebezhető pontjairól, és azt továbbítják a Bizottságnak az általa megjelölt gyakorisággal, valamint az EKB-nak.

(4) A 2. cikk (3) bekezdésében foglaltak szerint megerősített felügyelet alatt álló tagállam a Bizottság kérésére:

a) eljuttatja a Bizottságnak, az EKB-nak és adott esetben az érintett európai felügyeleti hatóságoknak az 1093/2010/EU rendelet, az 1094/2010/EU rendelet és az 1095/2010/EU rendelet 35. cikkével összhangban - az általuk kért gyakorisággal - a pénzügyi rendszerét érintő fejleményekkel kapcsolatos tételes adatokat, beleértve a b) pont alapján elvégzett stressztesztek, vagy érzékenységi vizsgálatok eredményeinek elemzését;

b) az EKB mint felügyeleti szerv vagy adott esetben a megfelelő EFH-k felügyelete mellett a pénzügyi szektor különböző makrogazdasági és pénzügyi sokkhatásokkal szembeni ellenálló képességének felmérése céljából szükség szerint stresszteszteket vagy érzékenységi elemzéseket végez a megfelelő EFH-k és az ERKT közreműködésével eljáró Bizottság és az EKB előírásai szerint, és a részletes eredményeket megosztja velük;

c) vállalja, hogy az EKB mint felügyeleti szerv vagy adott esetben a megfelelő EFH-k külön szakértői értékelés keretében rendszeresen értékeljék a pénzügyi szektor feletti felügyeleti kapacitását;

d) a Bizottság rendelkezésére bocsátja a makrogazdasági egyensúlyhiány 1176/2011/EU rendelet szerinti monitoringjához szükséges információkat.

A Bizottság, az EKB és az érintett EFH-k bizalmasan kezelik a kapott tételes adatokat.

(5) A Bizottság az EKB és az érintett EFH-k, valamint adott esetben az IMF közreműködésével rendszeresen ellenőrző látogatásokat tesz a megerősített felügyelet alatt álló tagállamban az (1), (3), (4) és (6) bekezdésben említett intézkedések végrehajtása terén az adott tagállam által elért eredmények ellenőrzése céljából.

A Bizottság az értékeléséről negyedévente beszámol az Európai Parlament illetékes bizottságának és az EFC-nek. Az értékelésben különösen a további intézkedések szükségességét vizsgálja meg.

Az első albekezdésben említett ellenőrző látogatások felváltják az 1467/97/EK rendelet 10a. cikkének (2) bekezdése szerinti helyszíni ellenőrzéseket.

(6) Az (5) bekezdésben említett értékelés előkészítésekor a Bizottság az 1176/2011/EU rendelet alapján figyelembe veszi az esetleges részletes felülvizsgálat eredményeit, köztük a nemzeti gazdaságpolitikák a megerősített felügyelet alatt álló tagállamra gyakorolt kedvezőtlen átgyűrűző hatásait, összhangban a fent említett rendelet 5. cikkének (2) bekezdésével.

(7) Amennyiben a Bizottság az (5) bekezdésben előírt ellenőrző látogatások alapján arra a következtetésre jut, hogy további intézkedésekre van szükség, és az érintett tagállam pénzügyi és gazdasági helyzete jelentős mértékű kedvezőtlen hatást fejt ki az euroövezet vagy annak tagállamai pénzügyi stabilitására, a Tanács a Bizottság javaslata alapján, minősített többséggel eljárva ajánlhatja az érintett tagállamnak, hogy fogadjon el elővigyázatossági korrekciós intézkedéseket, vagy készítse el makrogazdasági kiigazítási programjának tervezetét.

A Tanács határozhat úgy, hogy ajánlását nyilvánosságra hozza.

(8) A (7) bekezdésben említett ajánlás nyilvánosságra hozatala esetén:

a) az Európai Parlament illetékes bizottsága felajánlhatja az érintett tagállamnak és a Bizottságnak azt a lehetőséget, hogy eszmecserén vegyen részt;

b) az érintett tagállam parlamentje eszmecserére hívhatja meg a Bizottság képviselőit;

c) a Tanács megfelelő időben tájékoztatja az Európai Parlament illetékes bizottságát az ajánlás tartalmáról.

(9) Az Európai Parlament illetékes bizottsága és az érintett tagállam nemzeti parlamentje a megerősített felügyelet időtartama alatt felkérheti a Bizottság, az EKB és az IMF képviselőit gazdasági párbeszédben való részvételre.

4. cikk

A pénzügyi intézmények feltőkésítéséhez nyújtott pénzügyi támogatás esetén történő jelentéstétel

Azok a megerősített felügyelet alatt álló vagy makrogazdasági kiigazítási programot végrehajtó tagállamok, amelyek pénzügyi intézményeik feltőkésítéséhez pénzügyi támogatásban részesülnek, évente kétszer jelentést készítenek az EFC számára az e pénzügyi intézményekre előírt feltételekről, beleértve a vezetők javadalmazásának feltételeit is. Az említett tagállamok jelentést készítenek a pénzügyi szektor által a reálgazdaság számára kínált hitelfeltételekről is.

5. cikk

A pénzügyi támogatás iránti, tervezett kérelmekkel kapcsolatos tájékoztatás

Az egy vagy több másik tagállam vagy harmadik ország, az ESM, az EFSF vagy más érintett nemzetközi pénzügyi intézmény, mint például az IMF által nyújtott pénzügyi támogatást igénybe venni szándékozó tagállam haladéktalanul tájékoztatja e szándékáról az eurocsoport üléseit előkészítő munkacsoport elnökét, a Bizottság gazdasági és monetáris ügyekért felelős tagját és az EKB elnökét.

Az eurocsoport üléseit előkészítő munkacsoport a Bizottság értékelésének megismerését követően megvitatja a tervezett kérelmet, amelynek során - többek között - megvizsgálja, hogy a már meglévő uniós vagy euroövezeti pénzügyi eszközök keretében milyen pénzügyi támogatás áll rendelkezésre, mielőtt az érintett tagállam a potenciális hitelezőkhöz fordulna.

Az EFSM-ből pénzügyi támogatást igényelni szándékozó tagállam haladéktalanul tájékoztatja e szándékáról az EFC elnökét, a Bizottság gazdasági és monetáris ügyekért felelős tagját és az EKB elnökét.

6. cikk

Az államadósság fenntarthatóságának értékelése

Az EFSM-ből, az ESM-ből vagy az EFSF-ből nyújtandó pénzügyi támogatásra irányuló tagállam kérelmére az EKB és - amennyiben lehetséges - az IMF közreműködésével eljáró Bizottság értékeli az érintett tagállam államadósságának fenntarthatóságát és a tényleges vagy lehetséges finanszírozási igényét. Amennyiben a pénzügyi támogatásra az ESM vagy az EFSF keretében kerül sor, a Bizottság az eurocsoport üléseit előkészítő munkacsoportnak továbbítja az említett értékelést, amennyiben pedig a támogatásra az EFSM keretében kerül sor, az EFC-nek.

Az államadósság fenntarthatósága értékelésének a legvalószínűbb makrogazdasági vagy annál óvatosabb forgatókönyvön, illetve a legfrissebb információkon alapuló költségvetési előrejelzéseken kell alapulnia, megfelelően figyelembe véve a 3. cikk (3) bekezdésének a) pontjában említett jelentés megállapításait, valamint a 3. cikk (3) bekezdésének b) pontja szerint gyakorolt felügyeleti feladatokat. A Bizottság a makrogazdasági és pénzügyi sokkok és az államadósság fenntarthatósága kedvezőtlen fejleményeinek hatásait is értékeli.

A Bizottság közzéteszi a makrogazdasági forgatókönyvet, ideértve a növekedési forgatókönyvet is, az érintett tagállam államadóssága fenntarthatóságának értékelését alátámasztó releváns paramétereket, valamint a költségvetési intézkedések összességének a gazdasági növekedésre gyakorolt becsült hatását.

7. cikk

Makrogazdasági kiigazítási program

(1) Ha valamely tagállam pénzügyi támogatást kér egy vagy több másik tagállamtól vagy harmadik országtól, az EFSF-től, az ESM-től, az EFSF-től vagy más nemzetközi pénzügyi intézménytől, mint például az IMF,, az EKB és adott esetben az IMF közreműködésével eljáró Bizottsággal egyetértésben makrogazdasági kiigazítási programtervezetet készít, amely 473/2013/EU rendelet szerinti gazdasági partnerségi programokra épít és azok helyébe lép, és éves költségvetési célokat is tartalmaz.

A makrogazdasági kiigazítási programtervezet foglalkozik az adott tagállamban az euroövezet pénzügyi stabilitása tekintetében felmerülő kockázatokkal, és a stabil és fenntartható gazdasági és pénzügyi helyzet mielőbbi visszaállítását, valamint azt célozza, hogy a tagállam ismét képes legyen önmagát teljes körűen a pénzügyi piacokról finanszírozni.

A makrogazdasági kiigazítási program tervezete az államadósság fenntarthatóságának - az érintett tagállam által elfogadott korrekciós intézkedéstervezetek hatásával frissített - 6. cikkben említett értékelésén alapul, az EUMSZ 121., 126., 136. vagy 148. cikke alapján az érintett tagállamnak címzett ajánlásokat - és a tagállam által az ajánlásnak való megfelelés érdekében tett intézkedéseket - megfelelően figyelembe veszi, és azt az előírt szakpolitikai intézkedések szélesítésének, erősítésének és mélyítésének célkitűzésével dolgozzák ki.

A makrogazdasági kiigazítási programtervezet figyelembe veszi a bérképzésre vonatkozó nemzeti gyakorlatokat és az azzal foglalkozó intézményeket, valamint az érintett tagállam nemzeti reformprogramját a növekedést és foglalkoztatást célzó uniós stratégia keretében.

A makrogazdasági kiigazítási program tervezete maradéktalanul tiszteletben tartja az EUMSZ 152. cikkét és az Európai Unió Alapjogi Chartájának 28. cikkét. A Bizottság szóban tájékoztatja az Európai Parlament illetékes bizottságának elnökét és alelnökeit a makrogazdasági kiigazítási programtervezet elkészítésének előrehaladásáról. Ezt az információt bizalmasan kezelik.

(2) A Tanács a Bizottság javaslata alapján, minősített többséggel eljárva hagyja jóvá az (1) bekezdés értelmében pénzügyi támogatást igénylő tagállam által készített makrogazdasági kiigazítási programot.

A Bizottság gondoskodik arról, hogy a Bizottság által az ESM vagy az EFSF nevében aláírt egyetértési megállapodás teljes mértékben megfeleljen a Tanács által jóváhagyott makrogazdasági kiigazítási programnak.

(3) A Bizottság a makrogazdasági kiigazítási program hatálya alatt álló tagállam esetében a párhuzamos jelentéstételi kötelezettségek elkerülése érdekében biztosítja a gazdaságpolitikai és költségvetési felügyeleti folyamatok következetességét.

(4) Az EKB - és adott esetben - az IMF közreműködésével eljáró Bizottság elvégzi az adott tagállamban a makrogazdasági kiigazítási program végrehajtásában elért eredmények monitoringját.

A Bizottság háromhavonta tájékoztatja az EFC-t az eredményekről. Az érintett tagállam teljes körűen együttműködik a Bizottsággal és az EKB-val. Minden olyan információt közöl a Bizottsággal és az EKB-val, amelyet azok a 3. cikk (4) bekezdésével összhangban a makrogazdasági kiigazítási program végrehajtásának monitoringjához szükségesnek találnak.

A Bizottság szóban tájékoztatja az Európai Parlament illetékes bizottságának elnökét és alelnökeit a makrogazdasági kiigazítási program monitoringja során levont következtetésekről. Ezt az információt bizalmasan kezelik.

(5) A Bizottság - az EKB és adott esetben az IMF közreműködésével - az érintett tagállammal közösen megvizsgálja a makrogazdasági kiigazítási program esetleg szükséges módosításait és frissítéseit annak érdekében, hogy megfelelően figyelembe vegye többek között a makrogazdasági előrejelzések és a tényadatok közötti jelentős eltérést, ideértve a makrogazdasági kiigazítási program esetleges következményeit, a kedvezőtlen tovagyűrűző hatásokat, illetve a makrogazdasági és pénzügyi sokkhatásokat. A Tanács a Bizottság javaslata alapján, minősített többséggel eljárva határoz a program módosításairól.

(6) Az érintett tagállam a Bizottsággal szorosan együttműködve minden szükséges intézkedés megtételét fontolóra veszi annak érdekében, hogy felkérje a magánbefektetőket teljes kitettségük önkéntes alapon történő fenntartására.

(7) Amennyiben a (4) bekezdésben említett monitoring a tagállam makrogazdasági kiigazítási programjától való jelentős eltéréseket jelez, a Tanács a Bizottság javaslata alapján, minősített többséggel eljárva határozhat arról, hogy az érintett tagállam nem tesz eleget a programjában rögzített szakpolitikai követelményeknek. A Bizottság a javaslatában hangsúlyozottan megvizsgálja, hogy a jelentős eltérés az érintett tagállamon kívül álló okok miatt következett-e be.

A makrogazdasági kiigazítási program költségvetési konszolidációs erőfeszítései figyelembe veszik az alapvető szakpolitikák - például az oktatás és az egészségügy - számára szükséges elegendő eszköz biztosítását.

Amennyiben e bekezdés alapján határozat születik, az érintett tagállam a Bizottsággal szoros együttműködésben és az EKB-val - valamint adott esetben az IMF-fel - egyeztetve intézkedéseket hoz abból a célból, hogy stabilizálja a piacot és fenntartsa pénzügyi szektora megfelelő működését.

(8) Amennyiben egy makrogazdasági kiigazítási programot végrehajtó tagállam úgy ítéli meg, hogy nem rendelkezik megfelelő igazgatási kapacitásokkal vagy súlyos problémákat tapasztal programjának végrehajtásával kapcsolatban, a Bizottságtól technikai segítséget kérhet, amely ebből a célból szakértői csoportokat hozhat létre a tagállamok, illetve más uniós intézmények vagy illetékes nemzetközi pénzügyi intézmények részvételével. A technikai segítségnyújtás célkitűzéseit és eszközeit a makrogazdasági kiigazítási program frissített változata tételesen tartalmazza, és azok a leginkább szükséghelyzetben lévő területre összpontosítanak. A kiigazítási program végrehajtásában részt vevő hatóságoknak biztosítandó tanácsadás céljából a technikai segítségnyújtás magában foglalhatja helyi képviselet létrehozását és támogató személyzet kihelyezését.

A makrogazdasági kiigazítási programot, annak célkitűzéseit és a kiigazítási erőfeszítések várt felosztását nyilvánosságra hozzák.

Az államadósság fenntarthatósági értékelésének következtetéseit mellékelik a makrogazdasági kiigazítási programhoz.

(9) A makrogazdasági kiigazítási programot végrehajtó tagállam átfogó ellenőrzést végez államháztartása tekintetében annak érdekében, hogy egyebek között megállapíthassa a túlzott adósságszint kialakulásához vezető okokat, illetve hogy feltárja az esetleges szabálytalanságokat.

(10) Az Európai Parlament illetékes bizottsága felajánlhatja az érintett tagállamnak és a Bizottságnak azt a lehetőséget, hogy a makrogazdasági kiigazítási program végrehajtásában elért eredményekről folytatandó eszmecserén részt vegyen.

(11) Az érintett tagállam parlamentje a makrogazdasági kiigazítási programja végrehajtásában elért eredményekről folytatott eszmecserére hívhatja meg a Bizottság képviselőit.

(12) E cikk nem alkalmazandó az elővigyázatossági alapon nyújtott pénzügyi támogatásokra és a pénzügyi intézmények feltőkésítéséhez nyújtott kölcsönökre, valamint az ESM irányító testületei által elfogadott, illetve az új ESM pénzügyi eszközökre, amelyek tekintetében az ESM nem irányoz elő makrogazdasági kiigazítási programot.

A Bizottság tájékoztatás céljából listát állít össze a pénzügyi támogatás első albekezdésben említett eszközeiről és az ESM pénzügyi támogatási politikájának esetleges változásait figyelembe véve naprakészen tartja azt.

A Tanács a Bizottság ajánlása alapján, a szerződések által az Unióra ruházott hatáskörök erejéig az érintett tagállamhoz intézett határozat formájában jóváhagyja azokat a főbb szakpolitikai követelményeket, amelyeket az ESM vagy az EFSF bele kíván foglalni pénzügyi támogatásának feltételrendszerébe.

A Bizottság gondoskodik arról, hogy a Bizottság által az ESM vagy az EFSF nevében aláírt egyetértési megállapodás teljes mértékben megfeleljen ennek a tanácsi határozatnak.

8. cikk

A szociális partnerek és a civil társadalom bevonása

A makrogazdasági kiigazítási programtervezetének készítése során a tagállam - a programtervezet tartalmát illető konszenzus építése céljából - kikéri a szociális partnerek és az érdekelt civil társadalmi szervezetek véleményét.

9. cikk

Az adóbevételek védelmét szolgáló intézkedések

Szükség esetén a tagállam a Bizottsággal szoros együttműködésben és az EKB-val - valamint adott esetben az IMF-fel - egyeztetve intézkedéseket hoz abból a célból, hogy az adóbevételek növelése érdekében fokozza az adóbeszedés hatékonyságát és eredményességét, valamint hogy fellépjen az adócsalás és az adókikerülés ellen.

10. cikk

Összhang a Stabilitási és Növekedési Paktummal

(1) A tagállam az e rendelet 7. cikke szerinti makrogazdasági kiigazítási program, illetve annak módosításainak végrehajtása esetén mentesül az 1466/97/EK rendelet 3. cikke szerinti stabilitási programjának benyújtása alól, és a stabilitási program tartalmát beilleszti a makrogazdasági kiigazítási programjába.

(2) Amennyiben egy makrogazdasági kiigazítási programot végrehajtó tagállamra vonatkozóan a túlzott hiány kiigazítása érdekében hozott, az EUMSZ 126. cikkének (7) bekezdése szerinti ajánlás vagy az EUMSZ 126. cikkének (9) bekezdése szerinti felszólításról szóló határozat is hatályban van:

a) mentesül az 1467/97/EK rendelet 3. cikkének (4a) bekezdése, illetve az 5. cikkének (1a) bekezdése szerinti jelentések benyújtása alól;

b) a makrogazdasági kiigazítási programokban szereplő éves költségvetési célokat be kell illeszteni az 1467/97/EK rendelet 3. cikkének (4) bekezdése, illetve 5. cikkének (1) bekezdése szerinti ajánlásba vagy a felszólításról szóló határozatba, és amennyiben az érintett tagállamra vonatkozóan az EUMSZ 126. cikkének (9) bekezdése szerinti felszólításról szóló határozat van hatályban, a makrogazdasági kiigazítási programokban szereplő éves költségvetési célok eléréséhez vezető intézkedéseket be kell építeni az 1467/97/EK rendelet 5. cikkének (1) bekezdése szerinti felszólításról szóló határozatba.

c) az e rendelet 7. cikkének (4) bekezdésében meghatározott monitoring tekintetében mentesül az 1467/97/EK tanácsi rendelet 10. cikkének (1) bekezdése és a 10a. cikke szerinti monitoring, valamint az említett rendelet 4. cikkének (2) bekezdése és a 6. cikkének (2) bekezdése szerinti határozatok alapjául szolgáló monitoring alól.

11. cikk

Összhang az 1176/2011/EU rendelettel

Makrogazdasági kiigazítási programot végrehajtó tagállam esetében az adott tagállamra a program időtartamára az 1176/2011/EU rendelet nem alkalmazandó, azzal a kivétellel, hogy az 1176/2011/EU rendeletben megállapított eredménytábla mutatóit be kell illeszteni a program monitoringjába.

12. cikk

Összhang a gazdaságpolitikai koordináció európai szemeszterével

A makrogazdasági kiigazítási programot végrehajtó tagállam a program időtartamára mentesül az 1466/97/EK rendelet 2a. cikkében a gazdaságpolitikai koordináció európai szemeszterére vonatkozóan meghatározott monitoring és értékelés alól.

13. cikk

Összhang a 473/2013/EU rendelettel

Makrogazdasági kiigazítási programot végrehajtó tagállam esetében az adott tagállamra a program időtartamára a 473/2013/EU rendelet annak 1-5. cikke és 13-18. cikke kivételével nem alkalmazandó.

14. cikk

A programot követő utólagos felügyelet

(1) Egy adott tagállam a programot követő utólagos felügyelet alatt áll, amíg vissza nem fizette az egy vagy több másik tagállam által, vagy az EFSM, az ESM vagy az EFSF keretében nyújtott támogatás legalább 75 %-át. Az érintett tagállam pénzügyi stabilitása vagy költségvetésének fenntarthatósága tekintetében fennálló kockázat esetén a Tanács a Bizottság javaslata alapján meghosszabbíthatja a programot követő utólagos felügyelet időtartamát. A bizottsági javaslatot a Tanács által elfogadottnak tekintik, kivéve, ha a Tanács minősített többséggel a Bizottság általi elfogadástól számított 10 napon belül annak elutasításáról határoz.

(2) A Bizottság felszólítására a programot követő utólagos felügyelet alatt álló tagállam megfelel az e rendelet 3. cikkének (3) bekezdésében foglalt követelményeknek és rendelkezésre bocsátja a 473/2013/EU rendelet 10. cikkének (3) bekezdésében említett információkat.

(3) Az EKB közreműködésével eljáró Bizottság rendszeres ellenőrző látogatásokat tesz a programot követő utólagos felügyelet alatt álló tagállamban, hogy értékelje annak gazdasági, költségvetési és pénzügyi helyzetét. Értékeléséről a Bizottság hathavonta beszámol az Európai Parlament illetékes bizottságának, az EFC-nek, valamint az érintett tagállam parlamentjének, és megvizsgálja különösen azt, hogy szükség van-e kiigazító intézkedésekre.

Az Európai Parlament illetékes bizottsága felajánlhatja az érintett tagállamnak és a Bizottságnak azt a lehetőséget, hogy a programot követő utólagos felügyelet alatt elért eredményekről folytatandó eszmecserén részt vegyen.

(4) A Tanács a Bizottság javaslata alapján kiigazító intézkedések meghozatalát ajánlhatja a programot követő utólagos felügyelet alatt álló tagállam részére. A bizottsági javaslatot a Tanács által elfogadottnak tekintik, kivéve, ha a Tanács minősített többséggel a Bizottság általi elfogadástól számított 10 napon belül annak elutasításáról határoz.

(5) Az érintett tagállam parlamentje felkérheti a Bizottság képviselőit, hogy a programot követő utólagos felügyeletről folytatandó eszmecserén vegyen részt.

15. cikk

Szavazás a Tanácsban

Az e rendeletben említett intézkedések esetében a Tanács csak azon tagállamokat képviselő tagjai szavaznak, amelyek pénzneme az euro, és a Tanács az érintett tagállamot képviselő tanácsi tag szavazatának figyelembevétele nélkül jár el.

A Tanács az első bekezdésben említett tagjainak minősített többségét az EUMSZ 238. cikke (3) bekezdése a) pontjának megfelelően határozzák meg.

16. cikk

Alkalmazás a pénzügyi támogatásban részesülő tagállamokra

Ez a rendelet a 2013. május 30-án pénzügyi támogatásban részesülő tagállamokra az említett időponttól kezdve alkalmazandó.

17. cikk

Átmeneti rendelkezések

A 14. cikk ellenére a 2013. május 30-án a programot követő utólagos felügyelet alatt álló tagállamokra a programot követő utólagos felügyelet szabályai és a nyújtott pénzügyi támogatás szabályai, feltételei és eljárásai alkalmazandók.

18. cikk

Az Európai Parlament tájékoztatása

Az Európai Parlament az e rendelet alkalmazásával kapcsolatos párbeszédre meghívhatja a Tanács és a Bizottság képviselőit.

19. cikk

Jelentések

A Bizottság 2014. január 1-jéig, azután pedig ötévente jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak e rendelet alkalmazásáról, amelyet adott esetben a rendelet módosítására irányuló javaslat kísér. A Bizottság a jelentést nyilvánosságra hozza.

Az első albekezdésben említett jelentés többek között a következőket értékeli:

a) e rendelet hatékonysága;

b) az EUMSZ-szel összhangban a tagállamok gazdaságpolitikáinak szorosabb összehangolása és gazdasági teljesítményük tartós egymáshoz közelítése terén tett előrelépések;

c) a rendeletnek a növekedésre és munkahelyteremtésre irányuló uniós stratégia végrehajtásában betöltött szerepe.

20. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet a Szerződéseknek megfelelően teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó a tagállamokban.

Kelt Strasbourgban, 2013. május 21-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

M. SCHULZ

a Tanács részéről

az elnök

L. CREIGHTON

(1) HL C 141., 2012.5.17., 7. o.

(2) Az Európai Parlament 2013. március 12-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2013. május 13-i határozata.

(3) HL L 331., 2010.12.15., 12. o..

(4) HL L 331., 2010.12.15., 48. o.

(5) HL L 331., 2010.12.15., 84. o.

(6) HL L 331., 2010.12.15., 1. o.

(7) HL L 145., 2001.5.31., 43. o.

(8) HL L 306., 2011.11.23., 25. o.

(9) HL L 209., 1997.8.2., 1. o.

(10) HL L 209., 1997.8.2., 6. o.

(11) Lásd e Hivatalos Lap 11. oldalát.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32013R0472 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32013R0472&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.