32017D0478[1]

A Bizottság (EU) 2017/478 végrehajtási határozata (2017. március 16.) bizonyos tagállamoknak egyes fajok tekintetében a takarmánynövény-vetőmagok, a gabonavetőmagok, a vegetatív szőlő-szaporítóanyagok, az erdészeti szaporítóanyagok, a répavetőmagok, a zöldségvetőmagok, illetőleg az olaj- és rostnövények vetőmagjának forgalmazásáról szóló 66/401/EGK, 66/402/EGK, 68/193/EGK, 1999/105/EK, 2002/54/EK, 2002/55/EK és 2002/57/EK tanácsi irányelv szerinti kötelezettségek alól történő mentesítéséről és a 2010/680/EU bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (az értesítés a C(2017) 1662. számú dokumentummal történt) (EGT-vonatkozású szöveg. )

A BIZOTTSÁG (EU) 2017/478 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2017. március 16.)

bizonyos tagállamoknak egyes fajok tekintetében a takarmánynövény-vetőmagok, a gabonavetőmagok, a vegetatív szőlő-szaporítóanyagok, az erdészeti szaporítóanyagok, a répavetőmagok, a zöldségvetőmagok, illetőleg az olaj- és rostnövények vetőmagjának forgalmazásáról szóló 66/401/EGK, 66/402/EGK, 68/193/EGK, 1999/105/EK, 2002/54/EK, 2002/55/EK és 2002/57/EK tanácsi irányelv szerinti kötelezettségek alól történő mentesítéséről és a 2010/680/EU bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről

(az értesítés a C(2017) 1662. számú dokumentummal történt)

(Csak az angol, a bolgár, a cseh, a dán, az észt, a finn, a francia, a görög, a holland, a lengyel, a lett, a litván, a magyar, a máltai, a német, a spanyol, a svéd , a szlovák és a szlovén nyelvű szöveg hiteles)

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a takarmánynövény-vetőmagok forgalmazásáról szóló, 1966. június 14-i 66/401/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 23a. cikkére,

tekintettel a gabonavetőmagok forgalmazásáról szóló, 1966. június 14-i 66/402/EGK tanácsi irányelvre (2) és különösen annak 23a. cikkére,

tekintettel a vegetatív szőlő-szaporítóanyagok forgalmazásáról szóló, 1968. április 9-i 68/193/EGK tanácsi irányelvre (3) és különösen annak 18a. cikkére,

tekintettel az erdészeti szaporítóanyagok forgalmazásáról szóló, 1999. december 22-i 1999/105/EK tanácsi irányelvre (4) és különösen annak 20. cikkére,

tekintettel a répavetőmag forgalmazásáról szóló, 2002. június 13-i 2002/54/EK tanácsi irányelvre (5) és különösen annak 30a. cikkére,

tekintettel a zöldségvetőmagok forgalmazásáról szóló, 2002. június 13-i 2002/55/EK tanácsi irányelvre (6) és különösen annak 49. cikkére,

tekintettel az olaj- és rostnövények vetőmagjának forgalmazásáról szóló, 2002. június 13-i 2002/57/EK tanácsi irányelvre (7) és különösen annak 28. cikkére,

tekintettel a Bulgária, a Cseh Köztársaság, Dánia, Németország, Észtország, Magyarország, Írország, Spanyolország, Franciaország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Málta, Hollandia, Lengyelország, Szlovénia, Szlovákia, Finnország, Svédország és az Egyesült Királyság által benyújtott kérelmekre,

mivel:

(1) A 66/401/EGK, a 66/402/EGK, a 68/193/EGK, az 1999/105/EK, a 2002/54/EK, a 2002/55/EK és a 2002/57/EK irányelv előírásokat tartalmaznak a takarmánynövény-vetőmagok, a gabonavetőmagok, a vegetatív szőlő-szaporítóanyagok, az erdészeti szaporítóanyagok, a répavetőmagok, a zöldségvetőmagok, illetőleg az olaj- és rostnövények vetőmagjának forgalmazására. Ezek az irányelvek azt is előírják, hogy bizonyos feltételek megléte esetén a tagállamok teljes mértékben vagy részlegesen mentesíthetők az irányelveknek egyes fajok vagy anyagok tekintetében történő alkalmazása alól.

(2) Bizonyos fajok vetőmagját rendes körülmények között nem szaporítják, illetőleg nem hozzák forgalomba valamennyi tagállamban. Emellett a szőlőtermesztés és bizonyos növényi szaporítóanyagok forgalmazása gazdasági szempontból elenyésző jelentőségű több tagállamban. Egyes fafajok bizonyos tagállamokban erdészeti szempontból ugyancsak elhanyagolhatóak.

(3) A Bizottság egyes tagállamok kérelme alapján elfogadta a 2010/680/EU bizottsági határozatot (8), amelyben a szóban forgó fajok és anyagok tekintetében ezeket a tagállamokat teljesen vagy részlegesen mentesíti a 66/401/EGK, a 66/402/EGK, a 68/193/EGK, az 1999/105/EK, a 2002/54/EK, a 2002/55/EK és a 2002/57/EK irányelvben foglalt kötelezettségek alól.

(4) Magyarország, amely nem szerepel a 2010/680/EU határozat címzettjei között, valamint Bulgária, a Cseh Köztársaság, Németország, Észtország, Írország, Lettország, Litvánia, Szlovénia és az Egyesült Királyság - amelyek az említett határozat címzettjei között vannak -, aktualizált kérelmeket nyújtottak be a Bizottságnak, és azokban új fajok tekintetében mentesítést kértek. Emellett Franciaország kérelmezte a számára megadott valamennyi mentesítés visszavonását, Ciprus, Lettország és Hollandia pedig csupán bizonyos fajok tekintetében kérte a mentesítések visszavonását.

(5) Ezért a megadott mentesítéseket aktualizálni kell, illetve azokban az esetekben, ahol ezt kérték, vissza kell vonni.

(6) Emellett, az átláthatóság és az egyszerűsítés érdekében a 2010/680/EU határozatot hatályon kívül kell helyezni, és egy új végrehajtási határozattal kell felváltani.

(7) Annak érdekében, hogy a felelős hivatalos szerveknek és a vállalkozóknak elegendő idő álljon rendelkezésre az új rendelkezésekhez való alkalmazkodásra, ezt a határozatot 2018. január 1-jétől indokolt alkalmazni.

(8) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

(1) Az e határozat mellékletének I. részében megnevezett minden egyes tagállam a melléklet említett részében felsorolt és az érintett tagállam vonatkozásában "X"-szel jelölt fajok tekintetében mentesül a 66/401/EGK irányelv alkalmazása alól, kivéve annak 14. cikke (1) bekezdését.

(2) Az e határozat mellékletének II. részében megnevezett minden egyes tagállam a melléklet említett részében felsorolt és az érintett tagállam vonatkozásában "X"-szel jelölt fajok tekintetében mentesül a 66/402/EGK irányelv alkalmazása alól, kivéve annak 14. cikke (1) bekezdését.

Emellett Lettország esetében az e kötelezettség alóli mentesítés a Zea mays tekintetében az irányelv 19. cikkének (1) bekezdése kivételével is alkalmazandó.

(3) Az e határozat mellékletének III. részében megnevezett minden egyes tagállam a táblázat első oszlopában felsorolt nemzetségek tekintetében mentesül a 68/193/EGK irányelv alkalmazása alól, kivéve annak 12. és 12a. cikkét.

(4) Az e határozat mellékletének IV. részében megnevezett minden egyes tagállam a melléklet említett részében felsorolt és az érintett tagállam vonatkozásában "X"-szel jelölt fajok tekintetében mentesül az 1999/105/EK irányelv alkalmazása alól, kivéve annak 17. cikke (1) bekezdését.

(5) Az e határozat mellékletének V. részében megnevezett minden egyes tagállam a melléklet említett részében felsorolt és az érintett tagállam vonatkozásában "X"-szel jelölt fajok tekintetében mentesül a 2002/54/EK irányelv alkalmazása alól, kivéve annak 20. cikkét.

(6) Az e határozat mellékletének VI. részében megnevezett minden egyes tagállam a melléklet említett részében felsorolt és az érintett tagállam vonatkozásában "X"-szel jelölt fajok tekintetében mentesül a 2002/55/EK irányelv alkalmazása alól, kivéve annak 16. cikke (1) bekezdését és 34. cikke (1) bekezdését.

(7) Az e határozat mellékletének VII. részében megnevezett minden egyes tagállam a melléklet említett részében felsorolt és az érintett tagállam vonatkozásában "X"-szel jelölt fajok tekintetében mentesül a 2002/57/EK irányelv alkalmazása alól, kivéve annak 17. cikkét.

Emellett Málta esetében az e kötelezettség alóli mentesítés a napraforgó tekintetében az irányelv 9. cikkének (1) bekezdése kivételével is alkalmazandó.

2. cikk

A 2010/680/EU határozat hatályát veszti.

3. cikk

Ezt a határozatot 2018. január 1-jétől kell alkalmazni.

4. cikk

Ennek a határozatnak a címzettje a Bolgár Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Dán Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, az Észt Köztársaság, Írország, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, Magyarország, a Máltai Köztársaság, a Holland Királyság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság, a Finn Köztársaság, a Svéd Királyság, valamint Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága.

Kelt Brüsszelben, 2017. március 16-án.

a Bizottság részéről

Vytenis ANDRIUKAITIS

a Bizottság tagja

(1) HL 125., 1966.7.11., 2298/66. o.

(2) HL 125., 1966.7.11., 2309/66. o.

(3) HL L 93., 1968.4.17., 15. o.

(4) HL L 11., 2000.1.15., 17. o.

(5) HL L 193., 2002.7.20., 12. o.

(6) HL L 193., 2002.7.20., 33. o.

(7) HL L 193., 2002.7.20., 74. o.

(8) A Bizottság 2010/680/EU határozata (2010. november 9.) Bulgáriának, a Cseh Köztársaságnak, Dániának, Németországnak, Észtországnak, Írországnak, Spanyolországnak, Franciaországnak, Ciprusnak, Lettországnak, Litvániának, Máltának, Hollandiának, Lengyelországnak, Szlovéniának, Szlovákiának, Finnországnak, Svédországnak és az Egyesült Királyságnak a takarmánynövény-vetőmagok, a gabonavetőmagok, a vegetatív szőlő-szaporítóanyagok, az erdészeti szaporítóanyagok, a répavetőmagok, a zöldségvetőmagok, illetőleg az olaj- és rostnövények vetőmagjának forgalmazásáról szóló 66/401/EGK, 66/402/EGK, 68/193/EGK, 1999/105/EK, 2002/54/EK, 2002/55/EK és 2002/57/EK tanácsi irányelv szerinti kötelezettségek alól egyes fajok tekintetében történő mentesítéséről (HL L 292., 2010.11.10., 57. o.).

MELLÉKLET

I. RÉSZ

66/401/EGK irányelv

BGCZDKDEEEIEESLVLTHUMTPLSISKUK
Agrostis caninaX
Alopecurus pratensisXXX
Arrhenatherum elatiusXX
Biserrula pelecinusXXXXXXXXXX
Bromus catharticusXXXXX
Bromus sitchensisXXXXXX
Cynodon dactylonXXXXXX
Dactylis glomerataX
Festuca arundinaceaX
x FestuloliumX
Lathyrus ciceraXXXXXXXXX
Lolium x boucheanumX
Medicago doliataXXXXXXXXXX
Medicago italicaXXXXXXXXXX
Medicago littoralisXXXXXXXXXX
Medicago murexXXXXXXXXXX
Medicago polymorphaXXXXXXXXXX
Medicago rugosaXXXXXXXXXX
Medicago scutellataXXXXXXXXXX
Medicago truncatulaXXXXXXXXXX
Ornithopus compressusXXXXXXXXX
Ornithopus sativusXXXXXXXXX
Phalaris aquaticaXXXXXXX
Phleum nodosumX
Phleum pratenseX
Plantago lanceolataXXXXXXXXX
Poa annuaXXX
Poa nemoralisXX
Poa palustrisXX
Poa trivialisX
Trisetum flavescensXXXXX
Galega orientalisXXX
Hedysarum coronariumXXXXXXXX
Lotus corniculatusXX
Lupinus albusXX
Lupinus angustifoliusXX
Lupinus luteusXX
Medicago lupulinaXXX
Medicago x variaX
Onobrychis viciifoliaXX
Trifolium alexandrinumXXXX
Trifolium fragiferumXXXXXXXXX
Trifolium glanduliferumXXXXXXXXXX
Trifolium hirtumXXXXXXXXXX
Trifolium hybridumX
Trifolium incarnatumXXXX
Trifolium isthmocarpumXXXXXXXXXX
Trifolium michelianumXXXXXXXXXX
Trifolium repensX
Trifolium resupinatumXXXX
Trifolium squarrosumXXXXXXXXX
Trifolium subterraneumXXXXXXXXXX
Trifolium vesiculosumXXXXXXXXXX
Trigonella foenum-graecumXXXXXXX
Vicia benghalensisXXXXXXXXXX
Vicia pannonicaXXXX
Vicia villosaXX
Brassica napusX
Phacelia tanacetifoliaXXX
Raphanus sativusX

II. RÉSZ

66/402/EGK irányelv

CZDKDEEEIELVLTMTNLPLUK
Avena strigosaXXX
Oryza sativaXXXXXXXXXXX
Phalaris canariensisXXXXX
Sorghum bicolorXXXXXX
Sorghum sudanenseXXXXXXX
Sorghum bicolor x Sorghum sudanenseXXXXXX
Triticum speltaXX
Zea maysX

III. RÉSZ

68/193/EGK irányelv

DKEEIELVLTNLPLFISEUK
VitisXXXXXXXXXX

IV. RÉSZ

1999/105/EK irányelv

DKEELTMTSI
Abies albaXXX
Abies cephalonicaXXXX
Abies grandisXXX
Abies pinsapoXXXXX
Acer platanoidesX
Acer pseudoplatanusXXX
Alnus glutinosaX
Alnus incanaX
Betula pendulaX
Betula pubescensX
Carpinus betulusXX
Castanea sativaXXX
Cedrus atlanticaXXXXX
Cedrus libaniXXXXX
Fagus sylvaticaXX
Fraxinus angustifoliaXXX
Fraxinus excelsiorX
Larix deciduaX
Larix x eurolepisX
Larix kaempferiX
Larix sibiricaXXXX
Picea abiesX
Picea sitchensisXXXX
Pinus brutiaXXXX
Pinus canariensisXXXX
Pinus cembraXXXX
Pinus contortaXXX
Pinus halepensisXXX
Pinus leucodermisXXXXX
Pinus nigraXX
Pinus pinasterXXX
Pinus pineaXXX
Pinus radiataXXXX
Prunus aviumX
Pseudotsuga menziesiiX
Quercus cerrisXXX
Quercis ilexXXX
Quercus petraeaXX
Quercus pubescensXXXX
Quercus rubraX
Quercus suberXXX
Robinia pseudoacaciaX
Tilia cordataX
Tilia platyphyllosXX

V. RÉSZ

2002/54/EK irányelv

CYMT
Beta vulgarisXX

VI. RÉSZ

2002/55/EK irányelv

IEUK
Allium cepa – aggregatum csoportX
Allium fistulosumX
Allium sativumX
Allium schoenoprasumX
Anthriscus cerefoliumXX
Asparagus officinalisX
Beta vulgarisX
Capsicum annuumX
Cichorium intybusX
Citrullus lanatusXX
Cucurbita maximaX
Cynara cardunculusXX
Foeniculum vulgareX
Rheum rhabarbarumX
Scorzonera hispanicaXX
Solanum melongenaX
Valerianella locustaXX

VII. RÉSZ

2002/57/EK irányelv

CZDKDEEEIECYLVLTMTNLPLUK
Arachis hypogeaXXXXXXXXXXX
Brassica rapaX
Brassica junceaXXX
Brassica napusX
Brassica nigraXXXXX
Cannabis sativaXX
Carthamus tinctoriusXXXXXXXX
Carum carviiXXXX
Gossypium spp.XXXXXXXXXXX
Helianthus annuusXXXXX
Linum usitatissimumX
Papaver somniferumXXXX
Sinapis albaXX
Glycine maxXXX

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32017D0478 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32017D0478&locale=hu

Tartalomjegyzék