32020R2244[1]

A Bizottság (EU) 2020/2244 végrehajtási rendelete (2020. december 17.) az (EU) 2017/1132 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a nyilvántartások összekapcsolására szolgáló rendszerre vonatkozó műszaki leírásokkal és eljárásokkal kapcsolatos alkalmazási szabályairól, valamint az (EU) 2015/884 bizottsági végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről (EGT-vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG (EU) 2020/2244 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2020. december 17.)

az (EU) 2017/1132 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a nyilvántartások összekapcsolására szolgáló rendszerre vonatkozó műszaki leírásokkal és eljárásokkal kapcsolatos alkalmazási szabályairól, valamint az (EU) 2015/884 bizottsági végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a társasági jog egyes vonatkozásairól szóló, 2017. június 14-i (EU) 2017/1132 európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 24. cikkére és 13i. cikke (5) bekezdésére,

mivel:

(1) Az (EU) 2015/884 bizottsági végrehajtási rendelet (2) meghatározza a nyilvántartások összekapcsolására szolgáló, az (EU) 2017/1132 irányelvvel kodifikált és hatályon kívül helyezett 2009/101/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (3) létrehozott rendszer céljából szükséges műszaki leírások és eljárásokat. Az (EU) 2019/1151 európai parlamenti és tanácsi irányelv (4) utólag a nyilvántartások összekapcsolására szolgáló rendszerre vonatkozó további eljárásokat vezetett be az (EU) 2017/1132 irányelvbe, valamint előírta a Bizottság számára, hogy 2021. február 1-jéig a vonatkozó műszaki leírásokat és eljárásokat meghatározó végrehajtási aktusokat fogadjon el.

(2) Meg kell állapítani azokat a műszaki leírásokat, amelyek meghatározzák a társaság nyilvántartása és a fióktelep nyilvántartása közötti információcsere módszereit abban az esetben, ha fióktelep nyitására kerül sor, vagy ha változás következik be a társaság adataiban és információiban.

(3) A hatékony információcsere érdekében meg kell határozni azon adatok részletes jegyzékét, amelyekre a társaság nyilvántartása és a fióktelep nyilvántartása közötti információátadásnak ki kell terjednie.

(4) A Bizottságnak és az egyéb uniós intézményeknek, szerveknek, hivataloknak és ügynökségeknek a platformhoz való hozzáférését lehetővé tévő opcionális hozzáférési pontok létrehozására irányadó egységes szabályok biztosítása érdekében meg kell határozni az opcionális hozzáférési pontok rendszerbe kapcsolására alkalmazandó eljárást és műszaki követelményeket.

(5) Az eredményes, hatékony és azonnali információcsere érdekében részletes rendelkezéseket és műszaki szabályokat kell meghatározni az (EU) 2019/1151 irányelvben meghatározott, az eltiltott igazgatókkal kapcsolatos információcsere vonatkozásában.

(6) Az egyértelműség és a jogbiztonság biztosítása érdekében az (EU) 2017/1132 irányelvben előírt, a nyilvántartások összekapcsolására szolgáló rendszerre vonatkozó valamennyi eljárást és műszaki leírást egyetlen végrehajtási rendeletbe kell foglalni. Az (EU) 2015/884 végrehajtási rendeletet ezért hatályon kívül kell helyezni, és az abban meghatározott műszaki leírásokat és eljárásokat ebbe a rendeletbe kell belefoglalni.

(7) A személyes adatok e rendelet alapján történő mindennemű kezelésére az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeletet (5) és az (EU) 2018/1725 európai parlamenti és tanácsi rendeletet (6) kell alkalmazni.

(8) Az (EU) 2018/1725 rendelet 42. cikkének (1) bekezdésével összhangban konzultációra került sor az európai adatvédelmi biztossal, és a biztos 2020. július 31-én véleményt nyilvánított.

(9) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a tagállamok központi nyilvántartásaival, kereskedelmi nyilvántartásaival és cégjegyzékeivel foglalkozó állandó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2017/1132 irányelv 22. cikkének (2) bekezdésében említett, a nyilvántartások összekapcsolására szolgáló rendszerre vonatkozó műszaki leírásokat és eljárásokat a melléklet határozza meg.

2. cikk

Az (EU) 2015/884 végrehajtási rendelet hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett végrehajtási rendeletre való hivatkozásokat erre a rendeletre való hivatkozásként kell értelmezni.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2020. december 17-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN

(1) HL L 169., 2017.6.30., 46. o.

(2) A Bizottság (EU) 2015/884 végrehajtási rendelete (2015. június 8.) a nyilvántartások összekapcsolására szolgáló 2009/101/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel létrehozott rendszer céljából szükséges műszaki leírások és eljárások megállapításáról (HL L 144., 2015.6.10., 1. o.).

(3) Az Európai Parlament és a Tanács 2009/101/EK irányelve (2009. szeptember 16.) az egész Közösségre kiterjedő egységes biztosítékok kialakítása érdekében a tagállamok által a társasági tagok és harmadik személyek érdekei védelmében a Szerződés 48. cikkének második bekezdése szerinti társaságoknak előírt biztosítékok összehangolásáról (HL L 258., 2009.10.1., 11. o.).

(4) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1151 irányelve (2019. június 20.) az (EU) 2017/1132 irányelvnek a digitális eszközök és folyamatok társasági jog terén történő használata tekintetében történő módosításáról (HL L 186., 2019.7.11., 80. o.).

(5) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet - HL L 119., 2016.5.4. 1-88. o.), .

(6) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1725 rendelete (2018. október 23.) a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 45/2001/EK rendelet és az 1247/2002/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 295., 2018.11.21., 39-98. o.).

MELLÉKLET

Műszaki leírások és eljárások

E mellékletben "nyilvántartás" alatt a tagállamok központi nyilvántartásai, kereskedelmi nyilvántartásai és cégjegyzékei értendők.

E melléklet a nyilvántartások összekapcsolására szolgáló rendszerre "az üzleti nyilvántartások összekapcsolására szolgáló rendszer" (BRIS) megnevezéssel utal.

1. Az adatközlés módja

Az üzleti nyilvántartások összekapcsolására szolgáló rendszer a nyilvántartások összekapcsolása céljából szolgáltatásalapú elektronikus adatközlési módszereket, például webszolgáltatásokat alkalmaz.

A portál és a platform, illetve a nyilvántartás és a platform közötti kommunikáció közvetlen, zárt kommunikáció. A platformról a nyilvántartások felé irányuló kommunikáció közvetlen vagy többszereplős lehet.

2. Kommunikációs protokollok

A portál, a platform, a nyilvántartások és az opcionális hozzáférési pontok közötti kommunikáció céljából biztonságos internetprotokollokat, azaz például a Hypertext Transfer Protocol Secure-t (HTTPS) kell használni.

Strukturált adatok és metaadatok továbbítása szabványos protokollok, például Single Object Access Protocol (SOAP) használatával történik.

3. Biztonsági előírások

Az üzleti nyilvántartások összekapcsolására szolgáló rendszeren keresztül történő információáramlás és -megosztás tekintetében az információtechnológiai biztonsági minimumkövetelmények betartását biztosító műszaki intézkedések az alábbiakat foglalják magukban:

a) az információ bizalmas jellegét biztosító intézkedések, többek között biztonságos csatornák (HTTPS) használata;

b) az adatcsere során az adatok integritását biztosító intézkedések;

c) a BRIS-en belül annak biztosítására szolgáló intézkedések, hogy a küldő eredete és az információ beérkezése ne lehessen letagadható;

d) olyan intézkedések, amelyek biztosítják, hogy az információbiztonsági események az információtechnológiai biztonsági követelményekre vonatkozó nemzetközi ajánlásokkal összhangban kerüljenek rögzítésre;

e) bármely nyilvántartott felhasználó hitelesítését és engedélyezését, valamint a BRIS-en belül a portállal, platformmal vagy a nyilvántartásokkal összekapcsolt rendszerek azonosságának vizsgálatát lehetővé tévő intézkedések.

4. A társaság nyilvántartása és a fióktelep nyilvántartása közötti információcsere módszerei

4.1. Értesítés fióktelep-információk közzétételéről

A társaság nyilvántartása és a fióktelep nyilvántartása közötti, az (EU) 2017/1132 irányelv 20. és 34. cikkében hivatkozott információcsere az alábbi módszerrel történik:

a) a társaság nyilvántartásában a platformon haladéktalanul rendelkezésre kell bocsátani a vállalatot érintő bármely felszámolási vagy csődeljárás kezdeményezéséről vagy lezárásáról, valamint a cégnyilvántartásból történő törlésről szóló információkat ("közölt információ");

b) a közölt információ késedelem nélküli beérkezésének biztosítása céljából a fióktelep nyilvántartása ezen információt a platformról kéri. E kérés történhet azoknak a társaságoknak a platformon való megjelölésével, amelyek tekintetében a fióktelep nyilvántartása közölt információt kíván kapni;

c) erre a kérésre a platform biztosítja, hogy a fióktelep nyilvántartása késedelem nélkül hozzáférjen a közölt információhoz.

4.2. Értesítés fióktelep bejegyzéséről

A társaság nyilvántartása és a fióktelep nyilvántartása közötti, az (EU) 2017/1132 irányelv 28a. cikkében hivatkozott információcsere az alábbi módszerrel történik:

a) a fióktelep nyilvántartása késedelem nélkül üzenetet küld a BRIS-en keresztül a társaság nyilvántartásának ("a fióktelep bejegyzéséről szóló értesítés");

b) az értesítés kézhezvételekor a társaság nyilvántartása késedelem nélkül üzenetet küld az értesítés kézhezvételének elismeréséről ("a fióktelep bejegyzéséről szóló értesítés kézhezvételére vonatkozó igazolás").

4.3. Értesítés fióktelep bezárásáról

A társaság nyilvántartása és a fióktelep nyilvántartása közötti, az (EU) 2017/1132 irányelv 28c. cikkében hivatkozott információcsere az alábbi módszerrel történik:

a) a fióktelep nyilvántartása késedelem nélkül üzenetet küld a BRIS-en keresztül a társaság nyilvántartásának ("a fióktelep bezárásáról szóló értesítés");

b) az értesítés kézhezvételekor a társaság nyilvántartása késedelem nélkül üzenetet küld az értesítés kézhezvételének elismeréséről ("a fióktelep bezárásáról szóló értesítés kézhezvételére vonatkozó igazolás").

4.4. Értesítés a társaság okirataiban és adataiban bekövetkezett változásokról

A fióktelep nyilvántartása és a társaság nyilvántartása közötti, az (EU) 2017/1132 irányelv 30a. cikkében hivatkozott információcsere az alábbi módszerrel történik:

a) a társaság nyilvántartása késedelem nélkül elérhetővé teszi a platformon a társaság okirataiban és adataiban bekövetkezett változásokról szóló információkat ("közölt információk"). Az üzenetformátumnak lehetővé kell tennie a mellékletek csatolását;

b) a közölt információ késedelem nélküli beérkezésének biztosítása céljából a fióktelep nyilvántartása ezen információt a platformról kéri. E kérés történhet azoknak a társaságoknak a platformon való megjelölésével, amelyek tekintetében a fióktelep nyilvántartása közölt információt kíván kapni;

c) erre a kérésre a platform biztosítja, hogy a fióktelep nyilvántartása késedelem nélkül hozzáférjen a közölt információhoz;

d) a közölt információk fogadásakor a fióktelep nyilvántartása késedelem nélkül üzenetet küld az értesítés kézhezvételének elismeréséről ("társaság okirataiban és adataiban bekövetkezett változásokról szóló értesítés kézhezvételére vonatkozó igazolás").

4.5. Adatközlési hibák

Megfelelő műszaki intézkedéseket és eljárásokat kell biztosítani a nyilvántartás és a platform közötti bármely kommunikációs hiba kezelésére.

5. A nyilvántartások közötti információcsere körébe tartozó adatok jegyzéke

5.1. Értesítés fióktelep-információk közzétételéről

E melléklet vonatkozásában a nyilvántartások közötti információcserére az (EU) 2017/1132 irányelv 20. és 34. cikke értelmében az "értesítés fióktelep-információ közzétételéről" megnevezéssel kell hivatkozni. Az ilyen értesítést maga után vonó eljárásra "fióktelep-információ közzététele" megnevezéssel kell hivatkozni.

Minden egyes, a 4.1. pontban hivatkozott, fióktelep-információ közzétételéről szóló értesítésben a tagállamok az alábbi adatokat osztják meg:

Adattípus Leírás Kardinalitás (1) Kiegészítő leírás

A kiállítás dátuma és időpontja Az értesítés elküldésének időpontja 1 Dátum és időpont

Kiállító szervezet Az értesítést kiállító szervezet neve/azonosítója 1 A felektől származó adatok struktúrája

Jogszabályi hivatkozás Hivatkozás a vonatkozó nemzeti vagy uniós jogszabályra 0...n Szöveg

Eljárásra vonatkozó adatok 1 Elemek csoportja

Hatálybalépés napja A társaságot érintő eljárás hatályosulásának dátuma 1 Dátum

Az eljárás típusa Az (EU) 2017/1132 irányelv 20. cikkében hivatkozott, fióktelep-információ közzétételét eredményező eljárás típusa 1 Kód

(Felszámolási eljárás megindítása

Felszámolási eljárás lezárása

Felszámolási eljárás megindítása és lezárása

Felszámolási eljárás visszavonása

Fizetésképtelenségi eljárás megindítása

Fizetésképtelenségi eljárás lezárása

Fizetésképtelenségi eljárás megindítása és lezárása

Fizetésképtelenségi eljárás visszavonása

A nyilvántartásból való törlés)

Cégadatok 1 Elemek csoportja

EUID Az értesítés tárgyát képező társaság egyedi azonosítója 1 Azonosító

Az EUID összetételére vonatkozóan lásd e melléklet 8. szakaszát

Alternatív azonosító A társaság egyéb azonosítói (például jogalany-azonosító) 0...n Azonosító

Jogi forma A jogi forma típusa 1 Kód

A (EU) 2017/1132 irányelv II. melléklete szerint

Név Az értesítés tárgyát képező társaság neve 1 Szöveg

Alapszabály szerinti székhely A társaság alapító okirat szerinti székhelye 1 Szöveg

A nyilvántartás megnevezése A társaság bejegyzését tartalmazó nyilvántartás megnevezése 1 Szöveg

Az értesítésről szóló üzenet tartalmazhatja az üzenet megfelelő továbbítása érdekében szükséges műszaki adatokat.

Az információcsere kiterjed a beérkezés igazolása érdekében, valamint rögzítési és jelentéstételi célból szükséges műszaki üzenetekre is.

5.2. Értesítés fióktelep bejegyzéséről

Minden egyes, a 4.2. pontban hivatkozott, fióktelep-bejegyzésről szóló értesítésben a tagállamok az alábbi adatokat osztják meg:

Adattípus Leírás Kardinalitás (2) Kiegészítő leírás

A kiállítás dátuma és időpontja Az értesítés elküldésének időpontja 1 Dátum és időpont

Kiállító szervezet Az értesítést kiállító szervezet neve/azonosítója 1 A felektől származó adatok struktúrája

Fogadó szervezet A társaság bejegyzését tartalmazó nyilvántartás megnevezése/azonosítója 1 A felektől származó adatok struktúrája

Jogszabályi hivatkozás Hivatkozás a vonatkozó nemzeti vagy uniós jogszabályra 0...n Szöveg

Fióktelepre vonatkozó adatok 1 Elemek csoportja

Nyilvántartásba vétel dátuma A fióktelep nyilvántartásba vételének dátuma. 1 Dátum

Hatálybalépés napja Az a nap, amelyen a fióktelep megnyitása hatályba lép, rendelkezésre áll 0 Dátum

A fióktelep neve, ha a társaság nevétől eltérő Az értesítés tárgyát képező fióktelep neve. Ha megegyezik a társaság nevével, ez a mező üresen hagyható 0 Szöveg

Az (EU) 2017/1132 irányelv 30. cikke (1) bekezdésének d) pontja értelmében

A fióktelep további megnevezései Ha a fióktelepnek egynél több neve van, a további nevek megadhatók. 0...n Szöveg

EUID Az értesítés tárgyát képező fióktelep egyedi azonosítója 1 Azonosító

A fióktelep címe Az értesítés tárgyát képező fióktelep címe 1 Teljes cím

Cégadatok 1 Elemek csoportja

EUID A társaság egyedi azonosítója, amelyhez a fióktelep tartozik 1 Azonosító

Alternatív azonosító A társaság egyéb azonosítói (például jogalany-azonosító) 0...n Azonosító

Jogi forma A jogi forma típusa 0 Kód

Az (EU) 2017/1132 irányelv II. melléklete szerint

Név Az értesítés tárgyát képező társaság neve 0 Szöveg

Az értesítésről szóló üzenet tartalmazhatja az üzenet megfelelő továbbítása érdekében szükséges műszaki adatokat.

Az információcsere kiterjed a beérkezés igazolása érdekében, valamint rögzítési és jelentéstételi célból szükséges műszaki üzenetekre is.

5.3. Értesítés fióktelep bezárásáról

Minden egyes, a 4.3. pontban hivatkozott, fióktelep-bezárásról szóló értesítésben a tagállamok az alábbi adatokat osztják meg:

Adattípus Leírás Kardinalitás (3) Kiegészítő leírás

A kiállítás dátuma és időpontja Az értesítés elküldésének időpontja 1 Dátum és időpont

Kiállító szervezet Az értesítést kiállító szervezet neve/azonosítója 1 A felektől származó adatok struktúrája

Fogadó szervezet A társaság bejegyzését tartalmazó nyilvántartás megnevezése/azonosítója 1 A felektől származó adatok struktúrája

Jogszabályi hivatkozás Hivatkozás a vonatkozó nemzeti vagy uniós jogszabályra 0...n Szöveg

Fióktelepre vonatkozó adatok 1 Elemek csoportja

A fióktelep nyilvántartásból való törlésének dátuma Az a dátum, amelyen a fióktelep nyilvántartásból való törlésére sor került 1 Dátum

Hatálybalépés napja Az a nap, amelyen a fióktelep bezárása hatályba lép, rendelkezésre áll 0 Dátum

A fióktelep neve, ha a társaság nevétől eltérő Az értesítés tárgyát képező fióktelep neve. Ha megegyezik a társaság nevével, ez a mező üresen hagyható 0 Szöveg

Az (EU) 2017/1132 irányelv 30. cikke (1) bekezdésének d) pontja értelmében

A fióktelep további megnevezései Ha a fióktelepnek egynél több neve van, a további nevek megadhatók. 0...n Szöveg

EUID Az értesítés tárgyát képező fióktelep egyedi azonosítója 1 Azonosító

Cégadatok 1 Elemek csoportja

EUID A társaság egyedi azonosítója, amelyhez a fióktelep tartozik 1 Azonosító

Alternatív azonosító A társaság egyéb azonosítói (például jogalany-azonosító) 0...n Azonosító

Jogi forma A jogi forma típusa 0 Kód

Az (EU) 2017/1132 irányelv II. melléklete szerint

Név Az értesítés tárgyát képező társaság neve 0 Szöveg

Az értesítésről szóló üzenet tartalmazhatja az üzenet megfelelő továbbítása érdekében szükséges műszaki adatokat.

Az információcsere kiterjed a beérkezés igazolása érdekében, valamint rögzítési és jelentéstételi célból szükséges műszaki üzenetekre is.

5.4. Értesítés a társaság okirataiban és adataiban bekövetkezett változásokról

A tagállamoknak a társaság okirataiban és adataiban bekövetkezett változásokról szóló, a 4.4. pont szerinti minden egyes értesítés esetében az alábbi adatokat kell megosztaniuk:

Adattípus Leírás Kardinalitás (4) Kiegészítő leírás

A kiállítás dátuma és időpontja Az értesítés elküldésének időpontja 1 Dátum és időpont

Kiállító szervezet Az értesítést kiállító szervezet neve/azonosítója 1 A felektől származó adatok struktúrája

Fogadó szervezet A fióktelep bejegyzését tartalmazó nyilvántartás megnevezése/azonosítója 1 A felektől származó adatok struktúrája

Jogszabályi hivatkozás Hivatkozás a vonatkozó nemzeti vagy uniós jogszabályra 0...n Szöveg

Az eljárásra vonatkozó adatok 1 Elemek csoportja

Az eljárás típusa A társaság okirataiban és adataiban bekövetkezett változásokról szóló értesítést szükségessé tévő eljárás típusa 1

a) a társaság nevének változása;

b) a társaság székhelyének változása;

c) a társaság nyilvántartási számának változása a nyilvántartásban;

d) a társaság jogi formájának változása;

e) a 14. cikk d) pontjában említett okiratok és adatok változása;

f) a 14. cikk f) pontjában említett okiratok és adatok változása

Nyilvántartásba vétel dátuma A társaság okirataiban és adataiban bekövetkezett változások nyilvántartásba vételének dátuma 1 Dátum

Hatálybalépés napja A társaság okirataiban és adataiban bekövetkezett változás hatálybalépésének dátuma, ha rendelkezésre áll 0 Dátum

Frissítendő adatok, az eljárás típusától függően A társaság adataiban bekövetkezett változás 1 Az alábbiak egyike:

a) a társaság új neve és korábbi neve;

b) a társaság új székhelye és korábbi székhelye;

c) a társaság új nyilvántartási száma a nyilvántartásban és a korábbi nyilvántartási száma;

d) a társaság új jogi formája és korábbi jogi formája;

e) a 14. cikk d) pontjában meghatározott új okiratok és adatok (melléklet lehetséges), amelyek az alábbi adatokat tartalmazzák:

- azt, hogy természetes személyről vagy jogi személyről van-e szó.

- természetes személy esetén:

- utónév, vezetéknév,

- születési dátum, ha rendelkezésre áll, egyébként a nemzeti személyazonosító szám,

- jogi személy esetén:

- a társaság neve,

- a társaság EUID-je vagy, ha rendelkezésre áll, egyéb nyilvántartási száma, ha nem a társaság nem szerepel az (EU) 2017/1132 irányelv II. mellékletében,

- jogi forma,

- természetes személy és jogi személy esetén egyaránt:

- cím (ha a nyilvántartásban rendelkezésre áll),

- annak megjelölése, hogy kinevezésről, megszűnésről vagy meglévő kinevezés módosításáról van-e szó,

- annak megjelölése, hogy az adott személy a 14. cikk d) pontja i. vagy ii. alpontjának hatálya alá esik-e,

- a 14. cikk d) pontja i. alpontjának hatálya alá eső személyek esetében annak megjelölése, hogy önálló vagy együttes képviseletről van-e szó, azzal a lehetőséggel, hogy szükség esetén dokumentumban vagy szövegben vagy egyéb esetben a dokumentumban vagy a szövegben megtalálható leírásban további információkat lehessen megadni,

- megnevezés,

- a meghatalmazás esetleges korlátozásait ismertető okirat vagy szöveg rendelkezésre bocsátásának lehetősége (például érték vagy üzlettípus),

- a 14. cikk d) pontja (ii) alpontjának hatálya alá eső személyek esetében kizárólag okiratok rendelkezésre bocsátásának lehetősége;

f) a 14. cikk f) pontjában meghatározott új okiratok és adatok (melléklet lehetséges), amelyeknek tartalmazniuk kell az alábbi metaadatokat: pénzügyi év.

Opcionálisan benyújtandó további adatok a 14. cikk d) pontjával kapcsolatban A társaság adataiban bekövetkezett változás 0...n Opcionális adatok:

- Nemzeti személyazonosító szám

- Az azonosító okmány száma (személyazonosító igazolvány, útlevél)

- Állampolgárság/ok

- Születési hely

Cégadatok 1 Elemek csoportja

EUID A társaság egyedi azonosítója, amelyhez a fióktelep tartozik 1 Azonosító

Alternatív azonosító A társaság egyéb azonosítói (például jogalany-azonosító) 0...n Azonosító

Az (EU) 2017/1132 irányelv 14. cikkének f) pontjában hivatkozott új okiratok és adatok nem küldhetők el a fióktelep nyilvántartásának, ha az adott tagállam alkalmazza az irányelv 31. cikkének második bekezdésében hivatkozott opciót.

Az értesítésről szóló üzenet tartalmazhatja az üzenet megfelelő továbbítása érdekében szükséges műszaki adatokat.

Az információcsere kiterjed a beérkezés igazolása érdekében, valamint rögzítési és jelentéstételi célból szükséges műszaki üzenetekre is.

5.5. Értesítés határokon átnyúló egyesülésről

Ez a melléklet a nyilvántartások közötti, az (EU) 2017/1132 irányelv 130. cikke szerinti információcserére az "értesítés határokon átnyúló egyesülésről" kifejezéssel utal. Az (EU) 2017/1132 irányelv 130. cikkében említett határokon átnyúló egyesülésre vonatkozó értesítés esetén a tagállamok minden esetben kicserélik az alábbi adatokat:

Adattípus Leírás Kardinalitás (5) Kiegészítő leírás

A kiállítás dátuma és időpontja Az értesítés elküldésének időpontja 1 Dátum és időpont

Kiállító szervezet Az értesítést kiállító szervezet 1 A felektől származó adatok struktúrája

Fogadó szervezet Az értesített szervezet 1 A felektől származó adatok struktúrája

Jogszabályi hivatkozás Hivatkozás a vonatkozó nemzeti vagy uniós jogszabályra 0...n Szöveg

Az egyesülésre vonatkozó adatok 1 Elemek csoportja

Hatálybalépés napja Az egyesülés hatályosulásának dátuma 1 Dátum

Az egyesülés típusa Az (EU) 2017/1132 irányelv 119. cikkének (2) bekezdésében meghatározott egyesüléstípus 1 Kód

(Határokon átnyúló egyesülés felvásárlás révén

Határokon átnyúló egyesülés új társaság alapításával

Határokon átnyúló egyesülés 100 %-ban tulajdonolt társaság beolvadása esetén

Létrejött társaság 1 Elemek csoportja

EUID Az egyesüléssel létrejött társaság egyedi azonosítója 1 Azonosító

Az EUID összetételére vonatkozóan lásd e melléklet 8. szakaszát

Alternatív azonosítók Egyéb azonosítók 0...n Azonosító

Jogi forma A jogi forma típusa 1 Kód

A (EU) 2017/1132 irányelv II. melléklete szerint

Név Az egyesüléssel létrejött társaság neve 1 Szöveg

Alapszabály szerinti székhely Az egyesüléssel létrejött társaság alapszabály szerinti székhelye 1 Szöveg

A nyilvántartás megnevezése Az egyesüléssel létrejött társaság bejegyzését tartalmazó nyilvántartás megnevezése 1 Szöveg

Az egyesülésben érintett társaság 1...n Elemek csoportja

EUID A beolvadó társaság egyedi azonosítója 1 Azonosító

Az EUID összetételére vonatkozóan lásd e melléklet 8. szakaszát

Alternatív azonosítók Egyéb azonosítók 0...n Azonosító

Jogi forma A jogi forma típusa 1 Kód

A (EU) 2017/1132 irányelv II. melléklete szerint

Név Az egyesülésben érintett társaság neve 1 Szöveg

Alapszabály szerinti székhely Az egyesülésben érintett társaság alapszabály szerinti székhelye 0...1 Szöveg

A nyilvántartás megnevezése Az egyesülésben érintett társaság bejegyzését tartalmazó nyilvántartás 1 Szöveg

Az értesítésről szóló üzenet tartalmazhatja az üzenet megfelelő továbbítása érdekében szükséges műszaki adatokat.

Az információcsere kiterjed a beérkezés igazolása érdekében, valamint rögzítési és jelentéstételi célból szükséges műszaki üzenetekre is.

6. A szabványos üzenetformátum szerkezete

A nyilvántartások, a platform és a portál közötti információcserét szabványos adatstrukturálási módszerek, illetve szabványos üzenetformátum, például XML-formátum alkalmazásával kell végezni.

7. A platformon közlendő adatok

Ahhoz, hogy a platform betölthesse rendeltetését, a következő adatokat kell közölni:

a) a platformmal összekapcsolt rendszerek azonosítását lehetővé tévő adatok. Ilyen adat lehet az URL vagy bármely más olyan szám vagy kód, amely egyedileg azonosítja az egyes rendszereket a BRIS-en belül;

b) az (EU) 2017/1132 irányelv 19. cikkének (2) bekezdésében felsorolt adatok indexe. Ezen adatok használata biztosítja a keresőszolgáltatás egységes és gyors működését. Abban az esetben, ha ezeket az adatokat indexálás céljából nem közlik a platformon, a tagállamok teszik őket elérhetővé a keresőszolgáltatás számára olyan módon, amely a platformmal azonos szolgáltatási szintet garantál;

c) az (EU) 2017/1132 irányelv 16. cikkének (1) bekezdése szerinti egyedi társaságazonosítók és az (EU) 2017/1132 irányelv 29. cikkének (4) bekezdése szerinti egyedi fióktelep-azonosítók. Ezen azonosítók használatával biztosítható a nyilvántartások kölcsönös átjárhatósága a platformon keresztül;

d) minden más olyan működési adat, amelynek segítségével biztosítható a platformon a megfelelő és hatékony keresőszolgáltatás és a nyilvántartások kölcsönös átjárhatósága. Ezen adatok körébe kódlisták, referenciaadatok, glosszáriumok, e metaadatok fordításai, valamint naplózási és jelentéstételi adatok tartozhatnak.

A platform által kezelt adatokat és metaadatokat az e melléklet 3. szakaszában meghatározott biztonsági követelményekkel összhangban kell feldolgozni és tárolni.

8. Az egyedi azonosító szerkezete és használata

A nyilvántartások közötti kommunikáció céljából használt egyedi azonosítóra az "EUID" (Európai Egyedi Azonosító) megnevezéssel kell hivatkozni.

Az EUID összetétele megfelel az ISO 6523 szabványnak és az alábbi elemeket tartalmazza:

EUID elem Leírás Kiegészítő leírás

Országkód A nyilvántartás szerinti tagállam azonosítását lehetővé tévő elemek Kötelező

A nyilvántartás azonosítója A társaság illetve a fióktelep származási helye szerinti nemzeti nyilvántartás azonosítását lehetővé tévő elemek Kötelező

Nyilvántartási szám A társaság/fióktelep száma a társaság/fióktelep származási helye szerinti nemzeti nyilvántartási számát jelenti Kötelező

Ellenőrző jel Azonosítási hibák elkerülését lehetővé tévő elemek Opcionális

Az EUID használata arra szolgál, hogy a nyilvántartások közötti, platformon történő információcsere során a társaságok kétséget kizáróan azonosíthatóak legyenek.

9. A rendszer üzemeltetésének módszere és a platform által nyújtott informatikai szolgáltatások

Az információmegosztás és információcsere tekintetében a rendszer üzemeltetése az alábbi technikai módszeren alapul:

KÉP HIÁNYZIK

A megfelelő nyelvi változatban történő üzenettovábbítás céljából a platform referenciaadat-eszközöket bocsát rendelkezésre, például kódlistákat, ellenőrzött szótárakat és glosszáriumokat. Ezeket adott esetben le kell fordítani az Unió hivatalos nyelveire. Lehetőség szerint elismert szabványokat és szabványosított üzenetformátumokat kell alkalmazni.

A Bizottság tájékoztatja a tagállamokat az üzemeltetés és a platform által nyújtott informatikai szolgáltatások megvalósításának további technikai részleteiről.

10. Keresési feltételek

A keresés indításakor ki kell választani legalább egy országot.

A portál az alábbi harmonizált szempontokat kínálja fel:

- a társaság neve,

- a társaságnak vagy a fióktelepnek a származás helye szerinti nemzeti nyilvántartási száma.

A portál egyéb keresési szempontokat is felkínálhat.

11. Fizetési módok

Azon dokumentumok és adatok esetében, amelyek kiadásáért a tagállamok díjat számolnak fel és amelyek az üzleti nyilvántartások összekapcsolására szolgáló rendszeren keresztül az e-igazságügyi portálon hozzáférhetők, a rendszer a felhasználók számára lehetővé teszi a széleskörűen elterjedt fizetési módszerekkel, például hitel- és betéti kártyával történő online fizetést.

A rendszer alternatív online fizetési módszereket, például banki átutalást vagy különböző letéti konstrukciókat (virtuális pénztárca) is felkínálhat.

12. Magyarázó címkék

Az (EU) 2017/1132 irányelv 14. cikkében felsorolt adatokkal és dokumentumfajtákkal kapcsolatban a tagállamok az alábbi magyarázó címkéket teszik közzé:

a) az egyes adatok és dokumentumok rövid megnevezése (például: "Alapító okiratok");

b) adott esetben a dokumentum vagy az adat tartalmának rövid ismertetése, ideértve esetlegesen a dokumentum jogi értékére vonatkozó információt.

13. A szolgáltatások rendelkezésre állása

A szolgáltatás megszakítás nélkül rendelkezésre áll, a rendszer legalább 98 %-os rendelkezésre állási arányával, ide nem értve a tervezett karbantartást.

A tagállamok a karbantartási műveletekről az alábbiak szerint értesítik a Bizottságot:

a) 5 munkanappal korábban olyan karbantartási műveletek esetén, amelyek legfeljebb 4 órás leállást okozhatnak;

b) 10 munkanappal korábban olyan karbantartási műveletek esetén, amelyek legfeljebb 12 órás leállást okozhatnak;

c) 30 munkanappal korábban az adatközpont infrastruktúrájának olyan karbantartási munkálatai esetén, amelyek legfeljebb évente 6 napos leállást okozhatnak.

Amennyiben lehetséges, a karbantartási műveleteket a hivatali órákon kívüli időpontban (közép-európai idő szerint 19:00 és 8:00 óra között) kell végezni.

Ha a tagállamok heti rendszeres karbantartási időket határoztak meg, értesítik a Bizottságot arról, hogy ezeket a meghatározott időszakokat a hét mely napjára és milyen időpontra ütemezik. A fenti a) - c) pontokban foglalt kötelezettségek sérelme nélkül, ha a tagállamok által működtetett rendszer ilyen előre meghatározott időszakon belül válik hozzáférhetetlenné, a tagállamok eltekinthetnek a Bizottság esetenkénti értesítésétől.

Valamely tagállami rendszer váratlan műszaki meghibásodása esetén az érintett tagállam haladéktalanul értesíti a Bizottságot az általa működtetett rendszer hozzáférhetetlenné válásáról, valamint, ha ismeretes, a szolgáltatás várható helyreállításának időpontjáról.

A központi platform vagy a portál váratlan műszaki meghibásodása esetén a Bizottság haladéktalanul értesíti a tagállamokat a platform vagy a portál hozzáférhetetlenné válásáról, valamint, ha ismeretes, a szolgáltatás várható helyreállításának időpontjáról.

14. Opcionális hozzáférési pontok

14.1. Opcionális hozzáférési pontok a BRIS-hez az (EU) 2017/1132 irányelv 22. cikke (4) bekezdésének első albekezdése alapján

14.1.1. Eljárás

A tagállamok közlik az opcionális hozzáférési pontok létrehozásának tervezett időpontját, a platformmal összekapcsolt opcionális hozzáférési pontok számát, és a műszaki kapcsolat létrehozása céljából megkereshető személy (vagy személyek) elérhetőségét.

A Bizottság a tagállamok rendelkezésére bocsátja a szükséges műszaki adatokat, valamint a teszteléshez és az egyes hozzáférési pontok és a platform közötti kapcsolat létrehozásához szükséges informatikai támogatást.

14.1.2. Műszaki követelmények

A platformhoz való opcionális hozzáférési pontok közötti kapcsolathoz a tagállamok eleget tesznek az e mellékletben meghatározott, vonatkozó műszaki leírásoknak, beleértve az adatoknak az opcionális hozzáférési pontokon keresztüli továbbítására vonatkozó biztonsági követelményeket.

Abban az esetben, ha valamely opcionális hozzáférési ponton keresztül fizetést kell eszközölni, a tagállamok közlik a választásuk szerinti fizetési módot, és lebonyolítják a megfelelő fizetési műveleteket.

A tagállamok a platformra való rákapcsolódást, és bármely létező kapcsolat számottevő módosítását megelőzően elvégzik a szükséges tesztelési munkálatokat.

Az opcionális hozzáférési pontnak a platformmal történő sikeres összekapcsolását követően a tagállamok értesítik a Bizottságot a hozzáférési pont bármely tervezett olyan számottevő módosításáról, amely a platform működését befolyásolhatja, különösen a hozzáférési pont megszüntetéséről. A tagállamok a módosítással összefüggésben közlik az összes olyan műszaki adatot, amely a módosításhoz kapcsolódó bármely változtatás elvégzése érdekében szükséges.

A tagállamok minden opcionális hozzáférési ponton utalnak rá, hogy a keresőszolgáltatás működtetése a BRIS-en keresztül történik.

14.2. Opcionális hozzáférési pontok a BRIS-hez az (EU) 2017/1132 irányelv 22. cikke (4) bekezdésének második albekezdése alapján

14.2.1. Eljárás

A Bizottság az (EU) 2017/1132 irányelv 22. cikke (4) bekezdésének második albekezdésével összhangban értékel minden kérelmet, amelyet az opcionális hozzáférés létrehozásával kapcsolatban kapott.

A kérelmező rendelkezésre bocsátja a kérelem megfelelő értékeléséhez szükséges valamennyi információt.

A Bizottság a kérelmező rendelkezésére bocsátja a szükséges műszaki adatokat, valamint a teszteléshez és a platformhoz való egyes hozzáférési pontok létrehozásához szükséges informatikai támogatást.

14.2.2. Műszaki követelmények

A platformhoz való opcionális hozzáférési pontok létrehozásához a kérelmező eleget tesz az e mellékletben meghatározott, vonatkozó műszaki leírásoknak, beleértve az adatoknak az opcionális hozzáférési pontokon keresztüli továbbítására vonatkozó biztonsági követelményeket.

Abban az esetben, ha valamely opcionális hozzáférési ponton keresztül fizetést kell eszközölni, a kérelmező közli a választása szerinti fizetési módot, és lebonyolítja a megfelelő fizetési műveleteket.

A kérelmező a platformhoz való létrehozást és bármely létező kapcsolat számottevő módosítását megelőzően elvégzi a szükséges tesztelési munkálatokat.

A platformhoz való opcionális hozzáférési pont létrehozását követően a kérelmező értesíti a Bizottságot a hozzáférési pont bármely tervezett olyan számottevő módosításáról, amely a platform működését befolyásolhatja, különösen a hozzáférési pont megszüntetéséről. A kérelmező a módosítással összefüggésben közli az összes olyan műszaki adatot, amely a módosításhoz kapcsolódó bármely változtatás elvégzése érdekében szükséges.

A kérelmező minden opcionális hozzáférési ponton utal rá, hogy a keresőszolgáltatás működtetése a BRIS-en keresztül történik.

14.3. A 22. cikk (4) bekezdésének első és második albekezdése szerinti, opcionális hozzáférési pontokra vonatkozó követelmények

A Bizottság tájékoztatja a tagállamokat a beérkezett kérelemről.

A műszaki követelmények magukban foglalják azokat az intézkedéseket is, amelyek biztosítják, hogy az opcionális hozzáférési pontok ne hassanak ki a BRIS megfelelő működésére és a biztonsággal, védelemmel és adatvédelemmel kapcsolatos követelményeknek való megfelelésre, figyelembe véve az egyes felek felelősségét a technikai ellenőrzése alá eső rendszerrész tekintetében.

15. Az eltiltott igazgatókra vonatkozó információk cseréje

15.1. Bevezetés

Az (EU) 2017/1132 irányelv 13i. cikkének (4) bekezdésében hivatkozott információcsere azokra az esetekre vonatkozik, ahol egy személyt egy tagállam nemzeti jogával összhangban bíróság vagy egyéb illetékes hatóság határozata alapján eltiltanak attól, hogy az irányelv II. mellékletében felsorolt társaságtípusok egyikének igazgatója legyen.

Az információcsere nem terjed ki azokra az esetekre, ahol a nemzeti jog szerint az adott személy általános jelleggel nem képes szerződéskötésre vagy általános jogi cselekvőképessége korlátozott egy tagállam nemzeti jogával összhangban bíróság vagy egyéb illetékes hatóság határozata alapján, és emiatt nem válhat az első bekezdésben hivatkozott típusú társaság igazgatójává.

Az információcsere nem terjed ki az uniós jog szerinti konkrét szabályokon, például a 2013/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (6) 91. cikkének (1) bekezdésében előírt, alkalmasságra és viselkedésre vonatkozó szabályokon alapuló esetekre.

Ha a tagállam nemzeti jogával összhangban jogi személyek lehetnek az első bekezdésben hivatkozott típusú társaságok igazgatói, ezek a jogi személyek az információcsere hatálya alá tartoznak. Minden egyes tagállam tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot arról, hogy ez a lehetőség adott-e a nemzeti jogában.

15.2. A tagállamok közötti információcserére vonatkozó módszerek

A nyilvántartások közötti, az (EU) 2017/1132 irányelv 13i. cikkében hivatkozott információcsere az alábbi módszerrel történik.

Az e szakaszban szereplő kérdéseket és válaszokat a BRIS-en keresztül kell továbbítani végpontok közötti titkosítás használatával.

A tagállamok megosztják az ugyanazon kérelemre vonatkozó, e szakasz szerinti kérdések és válaszok megfeleltetéséhez szükséges információt.

15.2.1. Az információcsere első szintje

15.2.1.1. Az eltiltásra vonatkozó első szintű kérdés

A tagállamok illetékes hatóságai a BRIS-en keresztül kérhetnek tájékoztatást egy vagy több tagállamtól arról, hogy az (EU) 2017/1132 irányelv II. mellékletében felsorolt típusok egyikébe tartozó társaság igazgatójának jelentkező személy el van-e tiltva vagy szerepel-e bármilyen nyilvántartásban, amely az igazgatók eltiltása szempontjából releváns információt tartalmaz.

A kérelmező tagállam eldönti, hogy a kérdést mely tagállamnak vagy tagállamoknak kell elküldeni. A kérdéseket a hatékony, eredményes és azonnali információcsere céljából kell elküldeni.

Minden kérdés egyetlen személyre vonatkozik, és tartalmazza az adott személy azonosításához szükséges adatokat. A kérelmező tagállam az adatokat az (EU) 2016/679 rendelettel összhangban kezeli. A tagállamok biztosítják, hogy kizárólag a szükséges adatok és az adott jelentkezőre vonatkozó adatok cseréjére kerül sor.

15.2.1.2. Az eltiltásra vonatkozó első szintű válasz

A kérdés kézhezvételét követően a megkeresett tagállam illetékes hatóságai késedelem nélkül válaszolnak a BRIS-en keresztül.

A válaszban szerepel, hogy a kérdésben azonosított személy eltiltás alatt áll-e vagy megtalálható-e a megkeresett tagállam bármely olyan nyilvántartásában, amely az igazgatók eltiltása szempontjából releváns információt tartalmaz.

Amennyiben a válasz az, hogy az adott személy eltiltás alatt áll, vagy megtalálható a megkeresett tagállam bármely olyan nyilvántartásában, amely az igazgatók eltiltása szempontjából releváns információt tartalmaz, a megkeresett tagállam jelezheti a válaszában, hogy a megkereső tagállam által rendelkezésre bocsátott adatok közül melyik egyezik a megkeresett tagállamban elérhető adatokkal, és a kérdésben szereplő mely adatokat nem tudja megerősíteni a megkeresett tagállam amiatt, hogy azok nem szerepelnek a nyilvántartásában.

Szükség esetén a megkeresett tagállam felkérheti a megkereső tagállamot, hogy bocsásson rendelkezésre további adatokat az adott személy egyértelmű azonosításának biztosítása céljából. Ezen adatok kezelésére az (EU) 2016/679 rendelettel összhangban kerül sor.

15.2.2. Az információcsere második szintje

A további információk cseréjére a BRIS-től eltérő egyéb megfelelő eszközökön keresztül is sor kerülhet. Ha az információcsere második szintjére a BRIS-en keresztül kerül sor, a 15.2.2.1., 15.2.2.2., 15.3.3. és 15.3.4. pontban foglalt szabályok alkalmazandók.

15.2.2.1. Az eltiltásra vonatkozó második szintű kérdés

Amennyiben a megkeresett tagállam az első szintű válaszában jelzi, hogy az adott személy eltiltás alatt áll-e vagy megtalálható-e bármely olyan nyilvántartásban, amely az igazgatók eltiltása szempontjából releváns információt tartalmaz, a megkereső tagállamok kérhetnek további tájékoztatást a megkeresett tagállamtól az első szintű kérdésben azonosított személlyel kapcsolatban.

A második szintű kérdés ugyanarra a személyre vonatkozik, mint az első szintű kérdés és az első szintű válasz.

15.2.2.2. Az eltiltásra vonatkozó második szintű válasz

A megkeresett tagállam eldöntheti nemzeti jogával összhangban, hogy mely további információkat bocsátja rendelkezésre. Amennyiben a tagállam nemzeti joga nem engedélyezi a további információcserét, ennek megfelelően tájékoztatja a megkereső tagállamot.

15.3. Az adatok részletes jegyzéke

Az eltiltott igazgatókra vonatkozó információcsere esetén a tagállamok az alábbi adatokat adják meg.

15.3.1. Az eltiltásra vonatkozó első szintű kérdés

Adattípus Leírás Kardinalitás (7) Kiegészítő leírás

A kiállítás dátuma és időpontja A kérdés küldésének dátuma és időpontja 1 Dátum és időpont

Kiállító szervezet A kérdést kibocsátó szervezet neve/azonosítója 1 A felektől származó adatok struktúrája

Fogadó szervezet A megkeresett tagállam nyilvántartásának megnevezése/azonosítója 1 A felektől származó adatok struktúrája

Jogszabályi hivatkozás Hivatkozás a vonatkozó nemzeti vagy uniós jogszabályra 0...n Szöveg

Az eltiltásra vonatkozó első szintű kérdés

Ha az igazgatónak jelentkező személy természetes személy

Utónév Az igazgatónak jelentkező személy utóneve 1 Szöveg

Családi név Az igazgatónak jelentkező személy családi neve 1 Szöveg

Születési idő Az igazgatónak jelentkező személy születési ideje 1 Dátum

További azonosító adatok A megkereső tagállam nemzeti jogával és az (EU) 2016/679 rendelettel összhangban kezelt további adatok 0...n Szöveg/dátum/azonosító

Az eltiltásra vonatkozó első szintű kérdés

Ha az igazgatónak jelentkező személy jogi személy

Jogalany neve Az igazgatónak jelentkező jogalany neve 1 Szöveg

Jogi forma Az igazgatónak jelentkező jogalany jogi formája 1 Kód

Az (EU) 2017/1132 irányelv II. mellékletével összhangban a társaságé vagy egyéb jogi formáé, amennyiben a jogalany nem tartozik az (EU) 2017/1132 irányelv hatálya alá

EUID EUID, ha az (EU) 2017/1132 irányelv II. mellékletében szereplő társaságról van szó. 1 Azonosító

Egyéb nyilvántartási szám Egyéb nyilvántartási szám, ha nem az (EU) 2017/1132 irányelv II. mellékletében szereplő társaságról van szó. 0 Azonosító

Alternatív azonosító A társaság egyéb azonosítói (például jogalany-azonosító) 0...n Azonosító

A tagállamok tájékoztatást nyújtanak az eltiltott igazgatókkal kapcsolatos hatékony információcseréhez szükséges azonosítási módokról. Ez a tájékoztatás állhat olyan adatok rendelkezésre bocsátásából, amelyek a kérelemmel érintett személyek azonosításához szükségesek.

A tagállamok ezenkívül az információcserével érintett személyek azonosítása céljából használhatnak e-azonosítási eszközöket is.

A jogalanyokra vonatkozó kérdéseket kizárólag azoknak a tagállamoknak lehet elküldeni, amelyek engedélyezik, hogy jogalanyok legyenek igazgatók, és azt, hogy a jogalanyok eltiltás hatálya alá essenek.

15.3.2. Az eltiltásra vonatkozó első szintű válasz

Adattípus Leírás Kardinalitás (8) Kiegészítő leírás

A kiállítás dátuma és időpontja A válasz küldésének dátuma és időpontja 1 Dátum és időpont

Kiállító szervezet A választ kibocsátó szervezet neve/azonosítója 1 A felektől származó adatok struktúrája

Fogadó szervezet A megkereső tagállam nyilvántartásának megnevezése/azonosítója 1 A felektől származó adatok struktúrája

Jogszabályi hivatkozás Hivatkozás a vonatkozó nemzeti vagy uniós jogszabályra 0...n Szöveg

Igen/nem/nincs elegendő adat az azonosításhoz "Igen", ha a személy eltiltás alatt áll, vagy olyan nyilvántartásban szerepel, amely az igazgatók eltiltása szempontjából releváns adatokat tartalmaz

"Nem", ha az adott személy nem áll eltiltás alatt, vagy nem szerepel olyan nyilvántartásban, amely az igazgatók eltiltása szempontjából releváns adatokat tartalmaz

"Nincs elegendő adat az azonosításhoz", ha a megadott adatok nem teszik lehetővé az adott személy egyértelmű azonosítását, és további információra van szükség. 1 Válasszon ki egy lehetőséget

További azonosító adatok szükségesek Adja meg, milyen adatokra van szükség az egyértelmű azonosításhoz 1...n (csak akkor, ha nincs elegendő adat az azonosításhoz) Szöveg/dátum/azonosító

Nem kerül sor második szintű válasz rendelkezésre bocsátására a BRIS-en keresztül Ha "igen", lehetőség annak jelzésére, hogy nem kerül sor második szintű kérdésre adott válasz rendelkezésre bocsátására a BRIS-en keresztül 0 Válassza ki a lehetőséget

15.3.2.1. További azonosító adatok rendelkezésre bocsátása

Amennyiben a megkeresett tagállamnak további azonosító adatokra van szüksége az egyértelmű azonosításhoz, a megkereső tagállam az alábbi üzenetformátum használatával bocsátja rendelkezésre az adatokat:

Adattípus Leírás Kardinalitás (9) Kiegészítő leírás

A kiállítás dátuma és időpontja A kérdés küldésének dátuma és időpontja 1 Dátum és időpont

Kiállító szervezet A kérdést kibocsátó szervezet neve/azonosítója 1 A felektől származó adatok struktúrája

Fogadó szervezet A megkeresett tagállam nyilvántartásának megnevezése/azonosítója 1 A felektől származó adatok struktúrája

Jogszabályi hivatkozás Hivatkozás a vonatkozó nemzeti vagy uniós jogszabályra 0...n Szöveg

További azonosító adatok A megkereső tagállam nemzeti jogával és az (EU) 2016/679 rendelettel összhangban kezelt, a megkeresett tagállam által az egyértelmű azonosítás biztosításához kért további adatok 1...n Szöveg/dátum/azonosító

15.3.3. Az eltiltásra vonatkozó második szintű kérdés

Adattípus Leírás Kardinalitás (10) Kiegészítő leírás

A kiállítás dátuma és időpontja A kérdés küldésének dátuma és időpontja 1 Dátum és időpont

Kiállító szervezet A kérdést kibocsátó szervezet neve/azonosítója 1 A felektől származó adatok struktúrája

Fogadó szervezet A megkeresett tagállam nyilvántartásának megnevezése/azonosítója 1 A felektől származó adatok struktúrája

Jogszabályi hivatkozás Hivatkozás a vonatkozó nemzeti vagy uniós jogszabályra 0...n Szöveg

További információk kérelmezése További információk iránti kérelem 1...n További információk kérelmezése legalább az alábbiak egyikéről:

- az eltiltás okai a nemzeti jog szerint,

- a határozat dátuma,

- az eltiltás időtartama vagy érvényessége,

- ügyszám, a határozat kiállítója.

- Információ az eltiltás bárminemű korlátozásáról (például ágazatspecifikus eltiltások)

15.3.4. Az eltiltásra vonatkozó második szintű válasz

Adattípus Leírás Kardinalitás (11) Kiegészítő leírás

A kiállítás dátuma és időpontja A válasz küldésének dátuma és időpontja 1 Dátum és időpont

Kiállító szervezet A választ kibocsátó szervezet neve/azonosítója 1 A felektől származó adatok struktúrája

Fogadó szervezet A megkereső tagállam nyilvántartásának megnevezése/azonosítója 1 A felektől származó adatok struktúrája

Jogszabályi hivatkozás Hivatkozás a vonatkozó nemzeti vagy uniós jogszabályra 0...n Szöveg

További információk További információk iránti kérelem 1...n További információk legalább az alábbiak egyikéről:

- az eltiltás okai a nemzeti jog szerint,

- a határozat dátuma,

- az eltiltás időtartama vagy érvényessége,

- ügyszám, a határozat kiállítója.

- Információ az eltiltás bárminemű korlátozásáról (például ágazatspecifikus eltiltások)

- Nincs további információ megadva, amennyiben a tagállam nemzeti joga nem engedélyezi a további információcserét - azon adatok felsorolása, amelyekkel kapcsolatban nincs további információ megadva.

(okiratok csatolása lehetséges)

15.4. Az információcsere működése

A tagállamok jelzik, ha nehézségekkel néznek szembe a beérkező kérelmek nagy száma miatt. Ebben az esetben a Bizottság és a tagállamok értékelik az ügyet annak érdekében, hogy biztosítsák az információcsere zavartalan működését és a rendszer továbbfejlesztését.

(1) A kardinalitás 0, ha az adat nem kötelező. A kardinalitás 1, ha az adat kötelező. A kardinalitás 0...n vagy 1...n, ha több azonos típusú adat adható meg.

(2) A kardinalitás 0, ha az adat nem kötelező. A kardinalitás 1, ha az adat kötelező. A kardinalitás 0...n vagy 1...n, ha több azonos típusú adat adható meg.

(3) A kardinalitás 0, ha az adat nem kötelező. A kardinalitás 1, ha az adat kötelező. A kardinalitás 0...n vagy 1...n, ha több azonos típusú adat adható meg.

(4) A kardinalitás 0, ha az adat nem kötelező. A kardinalitás 1, ha az adat kötelező. A kardinalitás 0...n vagy 1...n, ha több azonos típusú adat adható meg.

(5) A kardinalitás 0, ha az adat nem kötelező. A kardinalitás 1, ha az adat kötelező. A kardinalitás 0...n vagy 1...n, ha több azonos típusú adat adható meg.

(6) Az Európai Parlament és a Tanács 2013/36/EU irányelve (2013. június 26.) a hitelintézetek tevékenységéhez való hozzáférésről és a hitelintézetek és befektetési vállalkozások prudenciális felügyeletéről, a 2002/87/EK irányelv módosításáról, a 2006/48/EK és a 2006/49/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 176., 2013.6.27., 338. o.).

(7) A kardinalitás 0, ha az adat nem kötelező. A kardinalitás 1, ha az adat kötelező. A kardinalitás 0...n vagy 1...n, ha több azonos típusú adat adható meg.

(8) A kardinalitás 0, ha az adat nem kötelező. A kardinalitás 1, ha az adat kötelező. A kardinalitás 0...n vagy 1...n, ha több azonos típusú adat adható meg.

(9) A kardinalitás 0, ha az adat nem kötelező. A kardinalitás 1, ha az adat kötelező. A kardinalitás 0...n vagy 1...n, ha több azonos típusú adat adható meg.

(10) A kardinalitás 0, ha az adat nem kötelező. A kardinalitás 1, ha az adat kötelező. A kardinalitás 0...n vagy 1...n, ha több azonos típusú adat adható meg.

(11) A kardinalitás 0, ha az adat nem kötelező. A kardinalitás 1, ha az adat kötelező. A kardinalitás 0...n vagy 1...n, ha több azonos típusú adat adható meg.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32020R2244 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32020R2244&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére