32014R0214[1]

A Bizottság 214/2014/EU rendelete ( 2014. február 25. ) a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról szóló 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II., IV., XI., XII. és XVIII. mellékletének módosításáról EGT-vonatkozású szöveg

A BIZOTTSÁG 214/2014/EU RENDELETE

(2014. február 25.)

a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról szóló 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II., IV., XI., XII. és XVIII. mellékletének módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról szóló, 2007. szeptember 5-i 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre ("keretirányelv") (1) és különösen annak 39. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1) A 2007/46/EK irányelv valamennyi új járműre vonatkozó igazgatási rendelkezéseket és általános műszaki követelményeket tartalmazó harmonizált keretet hoz létre. Különösen az azon műszaki követelményeket meghatározó szabályozási aktusokat sorolja fel, amelyeknek a járműveknek meg kell felelniük ahhoz, hogy megkapják a járművek EK-típusjóváhagyását. A 2007/46/EK irányelv ezenkívül kötelezővé tette a teljes járművek EK-típusjóváhagyási eljárásának alkalmazását a különleges rendeltetésű járművekre a XIX. mellékletében megállapított menetrend szerint.

(2) A 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) új járműbiztonsági jellemzőket vezetett be, továbbá több irányelv hatályon kívül helyezéséről és az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának (ENSZ-EGB) megfelelő előírásaival való felváltásáról rendelkezett.

(3) A 2007/46/EK irányelv XI. melléklete felsorolja a különleges rendeltetésű járművek EK-típusjóváhagyására vonatkozó jogszabályokat, valamint az ilyen járművekre vonatkozó különleges rendelkezéseket. A 661/2009/EK rendelet által bevezetett változások figyelembevétele érdekében módosítani kell a XI. mellékletet. A 661/2009/EK rendelet alkalmazásának időpontját kell alkalmazni.

(4) A különleges rendeltetésű járművek EK-típusjóváhagyására vonatkozó műszaki követelmények harmonizálásához módosítani kell a 2007/46/EK irányelv II. mellékletét, és szigorúbb követelményeket kell meghatározni a mentőjárművekre és a kerekes székkel használható járművekre. Annak érdekében, hogy az ágazatnak legyen ideje módosítani a járműveket, a szigorúbb követelmények csak az új járművekre vonatkoznak majd.

(5) A 2007/46/EK irányelv XVIII. melléklete a nemzeti típusjóváhagyásban részesített nem teljes járművön alapuló különleges rendeltetésű járművek nyilvántartásba vétele szempontjából volt lényeges. Mivel a 2007/46/EK irányelv XIX. mellékletében meghatározott dátumoktól a nemzeti típusjóváhagyások helyébe EK-típusjóváhagyások lépnek majd, a 2007/46/EK irányelv XIX. mellékletében meghatározott átmeneti időszak elteltével indokolt törölni a XVIII. mellékletet.

(6) A 2007/46/EK irányelv IV. mellékletének II. része felsorolja a IV. melléklet I. részében említett irányelvek alternatívájaként elismert ENSZ-EGB-előírásokat. Mivel a 661/2009/EK rendelet 2014. november 1-jétől hatályon kívül helyezi az említett irányelvek többségét, és elfogadásra kerül egy új, a gyalogosok biztonságáról szóló ENSZ-EGB-előírás, indokolt naprakésszé tenni a 2007/46/EK irányelv IV. melléklete II. részének megfelelő bejegyzéseit. Helyesbíteni kell továbbá több hibát az említett irányelv IV. mellékletében.

(7) A 2007/46/EK irányelv XII. mellékletét ugyanazon a napon módosította az 1229/2012/EU bizottsági rendelet (3) és az 1230/2012/EU bizottsági rendelet (4), ami ellentmondásos helyzethez vezethet a kis sorozatban gyártott járművekre vonatkozó típusjóváhagyás keretében megengedett darabszám tekintetében, mivel az eredeti tervek szerint az 1229/2012/EU rendeletet az 1230/2012/EU rendelet után tették volna közzé. A bizonytalanság felszámolása érdekében újra közzé kell tenni az említett két jogszabály által módosított XII. melléklet egységes szerkezetbe foglalt szövegét.

(8) A 2007/46/EK irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(9) Az ebben a rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a "Műszaki Bizottság - Gépjárművek" elnevezésű bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2007/46/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. a II., a IV., a XI. és a XII. melléklet e rendelet mellékletének megfelelően módosul;

2. a XVIII. mellékletet el kell hagyni.

2. cikk

2014. november 1-jétől a nemzeti hatóságok a 26. cikk (1) bekezdésének alkalmazásában nem tekintik többé érvényesnek a járművek megfelelőségi nyilatkozatait, amennyiben az érintett típusjóváhagyásokat nem aktualizálták az e rendelettel módosított 2007/46/EK irányelv XI. mellékletében foglalt követelményeknek való megfelelés érdekében.

A 2007/46/EK irányelv XI. mellékletének 1. függelékében a mentőjárművek betegterére vonatkozó kiegészítő követelmények és a 2007/46/EK irányelv XI. mellékletének 3. függelékében a kerekes székkel használható járművek kerekesszék-rögzítő rendszereinek és utasbiztonsági rendszereinek vizsgálatára vonatkozó kiegészítő követelmények azonban 2014. november 1-jétől csak az új járműtípusokra vonatkoznak.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Az 1. cikk (2) bekezdése, a 2. cikk, valamint a melléklet 1.a) pontja és 2.b) pontjának i. alpontja csak 2014. november 1-jétől alkalmazandó.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2014. február 25-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO

(1) HL L 263., 2007.10.9., 1. o.

(2) Az Európai Parlament és a Tanács 2009. július 13-i 661/2009/EK rendelete a gépjárművek, az ezekhez tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek valamint önálló műszaki egységek általános biztonságára vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról (HL L 200., 2009.7.31., 1. o.).

(3) A Bizottság 2012. december 10-i 1229/2012/EU rendelete a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról szóló 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ("keretirányelv") IV. és XII. mellékletének módosításáról (HL L 353., 2012.12.21., 1. o.).

(4) A Bizottság 2012. december 12-i 1230/2012/EU rendelete a 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a gépjárművek és azok pótkocsijainak tömegével és méreteivel kapcsolatos típus-jóváhagyási előírások tekintetében történő végrehajtásáról és a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról (HL L 353., 2012.12.21., 31. o.).

MELLÉKLET

A 2007/46/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. a II. melléklet A. részében:

a) az 5.3. pont a következőképpen módosul:

"5.3.

MentőjárműSCBeteg vagy sérült személyek szállítására szolgáló, M kategóriájú jármű, amely erre a célra különleges felszereléssel rendelkezik.”

b) a szöveg a következő 5.11. és 5.12. ponttal egészül ki:

SZÖVEG HIÁNYZIK

2. a IV. melléklet a következőképpen módosul:

a) az I. rész a következőképpen módosul:

i. a táblázatban a 2. bejegyzés számozása 2A-ra változik, a 38A. bejegyzés pedig a következőképpen módosul:

„38AA jármű ülésével egybeépített vagy különálló fejtámlák (fejtámaszok)661/2009/EK rendelet
25. sz. ENSZ-EGB-előírás
X”

ii. az 1. függelék 1. táblázata a következő 3B. és 38A. bejegyzéssel egészül ki:

„3BHátsó ráfutásgátlók (RUPD) és beépítésük; hátsó ráfutás elleni védelem (RUP)661/2009/EK rendelet
58. sz. ENSZ-EGB-előírás
B”
„38AFejtámlák661/2009/EK rendelet
25. sz. ENSZ-EGB-előírás
X”

iii. az 1. függelék 2. táblázatából a 38. bejegyzést el kell hagyni, és a szöveg a következő 3B. bejegyzéssel egészül ki:

„3BHátsó ráfutásgátlók (RUPD) és beépítésük; hátsó ráfutás elleni védelem (RUP)661/2009/EK rendelet
58. sz. ENSZ-EGB-előírás
B”

b) a II. rész a következőképpen módosul:

- i. a táblázat 2-57. pontját el kell hagyni.

- ii. a szöveg a következő 58. ponttal egészül ki: "58. Gyalogosvédelem 127 00 Fékezés (fékasszisztens) 13-H 00 (a 9. és az azt követő kiegészítések)"

3. a XI. melléklet helyébe a következő szöveg lép: XI. MELLÉKLET A KÜLÖNLEGES RENDELTETÉSŰ JÁRMŰVEK EK-TÍPUSJÓVÁHAGYÁSÁNAK JELLEGE ÉS AZ ARRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 1. függelék Lakóautók, mentőjárművek és halottszállító kocsik Sorszám Tárgy Szabályozási aktus száma M1 ≤ 2 500 kg (1) M1 > 2 500 kg (1) M2 M3 1 Megengedett zajszint 70/157/EGK irányelv H G+H G+H G+H 2 Könnyű gépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátása/információk elérhetősége 715/2007/EK rendelet Q (1) G+Q (1) G+Q (1) 3 Tüzelőanyag-tartályok/hátsó aláfutásgátlók 70/221/EGK irányelv F (2) F (2) F (2) F (2) 3A Tűzveszély elleni védelem (folyékonytüzelőanyag-tartályok) 661/2009/EK rendelet 34. sz. ENSZ-EGB-előírás F (2) F (2) F (2) F (2) 3 B Hátsó ráfutásgátlók (RUPD) és beépítésük; hátsó ráfutás elleni védelem 661/2009/EK rendelet 58. sz. ENSZ-EGB-előírás X X X X 4 Hátsó rendszámtábla helye 70/222/EGK irányelv X X X X 4A Hátsó rendszámtáblák felszerelésének helye és rögzítésének módja 661/2009/EK rendelet 1003/2010/EU rendelet X X X X 5 Kormányzási erőkifejtés 70/311/EGK irányelv X G G G 5A Kormányberendezés 661/2009/EK rendelet 79. sz. ENSZ-EGB-előírás X G G G 6 Ajtózárak és csuklópántok 70/387/EGK irányelv B G+B 6A Járműbe való bejutás és manőverezőképesség 661/2009/EK rendelet 130/2012/EU rendelet X X 6B Ajtózárak és ajtórögzítő elemek 661/2009/EK rendelet 11. sz. ENSZ-EGB-előírás B G+B 7 Hangjelzés 70/388/EGK irányelv X X X X 7A Hangjelző berendezések és hangjelzések 661/2009/EK rendelet 28. sz. ENSZ-EGB-előírás X X X X 8 Közvetett látást biztosító eszközök 2003/97/EK irányelv X G G G 8A Közvetett látást biztosító eszközök és beépítésük 661/2009/EK rendelet 46. sz. ENSZ-EGB-előírás X G G G 9 Fékezés 71/320/EGK irányelv X G G G 9A Járművek és pótkocsik fékezése 661/2009/EK rendelet 13-H. sz. ENSZ-EGB-előírás X (4) G+ A1 9B Járművek és pótkocsik fékezése 661/2009/EK rendelet 13. sz. ENSZ-EGB-előírás G (3) G (3) 10 Rádiózavar (elektromágneses összeférhetőség) 72/245/EGK irányelv X X X X 10A Elektromágneses összeférhetőség 661/2009/EK rendelet 10. sz. ENSZ-EGB-előírás X X X X 12 Belső berendezések 74/60/EGK irányelv C G+C 12A Belső berendezések 661/2009/EK rendelet 21. sz. ENSZ-EGB-előírás C G+C 13 Lopásgátló és indításgátló berendezés 74/61/EGK irányelv X G G G 13A Gépjárművek jogosulatlan használat elleni védelme 661/2009/EK rendelet 18. sz. ENSZ-EGB-előírás G (4A) G (4A) 13B Gépjárművek jogosulatlan használat elleni védelme 661/2009/EK rendelet 116. sz. ENSZ-EGB-előírás X G 14 Védelmet nyújtó kormányberendezés 74/297/EGK irányelv X G 14A A vezető kormányszerkezettel szembeni védelme ütközés esetén 661/2009/EK rendelet 12. sz. ENSZ-EGB-előírás X G 15 Ülések szilárdsága 74/408/EGK irányelv D G+D G+D G+D 15A Ülések, azok rögzítései és fejtámlák 661/2009/EK rendelet 17. sz. ENSZ-EGB-előírás D G+D G+D (4B) G+D (4B) 15B Nagy személyszállító gépjárművek ülései 661/2009/EK rendelet 80. sz. ENSZ-EGB-előírás X X 16 Kiálló részek 74/483/EGK irányelv X a vezetőfülke, A+Z a fennmaradó rész tekintetében G a vezetőfülke, A+Z a fennmaradó rész tekintetében 16A Kiálló részek 661/2009/EK rendelet 26. sz. ENSZ-EGB-előírás X a vezetőfülke, A+Z a fennmaradó rész tekintetében G a vezetőfülke, A+Z a fennmaradó rész tekintetében 17 Sebességmérő és hátrameneti berendezések 75/443/EGK irányelv X X X X 17A Járműbe való bejutás és manőverezőképesség 661/2009/EK rendelet 130/2012/EU rendelet X X X X 17B Sebességmérő berendezés és annak beépítése 661/2009/EK rendelet 39. sz. ENSZ-EGB-előírás X X X X 18 Hatóságilag előírt táblák 76/114/EGK irányelv X X X X 18A Hatóságilag előírt gyári adattábla és járműazonosító szám 661/2009/EK rendelet 19/2011/EU rendelet X X X X 19 Biztonsági övek rögzítései 76/115/EGK irányelv D G+L G+L G+L 19A A biztonsági öv rögzítési pontjai, ISOFIX rögzítési rendszerek és ISOFIX felső hevederrögzítési pontok 661/2009/EK rendelet 14. sz. ENSZ-EGB-előírás D G+L G+L G+L 20 Világító- és fényjelző berendezések felszerelése 76/756/EGK irányelv A+N A+G+N a vezetőfülke, A+N a fennmaradó rész tekintetében A+G+N a vezetőfülke, A+N a fennmaradó rész tekintetében A+G+N a vezetőfülke, A+N a fennmaradó rész tekintetében 20A Világító- és fényjelző berendezések beépítése járművekbe 661/2009/EK rendelet 48. sz. ENSZ-EGB-előírás A+N A+G+N a vezetőfülke, A+N a fennmaradó rész tekintetében A+G+N a vezetőfülke, A+N a fennmaradó rész tekintetében A+G+N a vezetőfülke, A+N a fennmaradó rész tekintetében 21 Fényvisszaverők 76/757/EGK irányelv X X X X 21A Gépjárművekre és pótkocsijaikra felszerelt fényvisszaverő eszközök 661/2009/EK rendelet 3. sz. ENSZ-EGB-előírás X X X X 22 Hátsó méretjelző lámpák, első (oldalsó) helyzetjelző lámpák, hátsó (oldalsó) helyzetjelző lámpák, féklámpák, nappali menetjelző lámpák és oldalsó helyzetjelző lámpák 76/758/EGK irányelv X X X X 22A Gépjárművek és pótkocsijaik első és hátsó helyzetjelző lámpái, féklámpái és méretjelző lámpái 661/2009/EK rendelet 7. sz. ENSZ-EGB-előírás X X X X 22B Gépjárművek nappali menetjelző lámpái 661/2009/EK rendelet 87. sz. ENSZ-EGB-előírás X X X X 22C A gépjárművekre és pótkocsijaikra felszerelt oldalsó helyzetjelző lámpák 661/2009/EK rendelet 91. sz. ENSZ-EGB-előírás X X X X 23 Irányjelző lámpák 76/759/EGK irányelv X X X X 23A Gépjárművek és pótkocsijaik irányjelző lámpái 661/2009/EK rendelet 6. sz. ENSZ-EGB-előírás X X X X 24 Hátsórendszámtábla-megvilágító lámpák 76/760/EGK irányelv X X X X 24A Gépjárművek és pótkocsijaik hátsó rendszámtábláinak megvilágítása 661/2009/EK rendelet 4. sz. ENSZ-EGB-előírás X X X X 25 Fényszórók (izzóval) 76/761/EGK irányelv X X X X 25A A gépi meghajtású járművek európai aszimmetrikus tompított fényt, távolsági fényt vagy mindkettőt kibocsátó, sajtolt burás fényszórói 661/2009/EK rendelet 31. sz. ENSZ-EGB-előírás X X X X 25B Gépjárművek és pótkocsijaik jóváhagyott lámpaegységeibe szánt izzólámpák 661/2009/EK rendelet 37. sz. ENSZ-EGB-előírás X X X X 25C Gázkisüléses fényforrással ellátott gépjárműfényszórók 661/2009/EK rendelet 98. sz. ENSZ-EGB-előírás X X X X 25D Gépjárművek jóváhagyott gázkisüléses lámpaegységeiben használatos gázkisüléses fényforrások 661/2009/EK rendelet 99. sz. ENSZ-EGB-előírás X X X X 25E Gépjárművek aszimmetrikus tompított fényt, távolsági fényt vagy mindkettőt kibocsátó, izzólámpákkal és/vagy LED-modulokkal felszerelt fényszórói 661/2009/EK rendelet 112. sz. ENSZ-EGB-előírás X X X X 25F Gépjárművek adaptív fényszórórendszerei (AFS) 661/2009/EK rendelet 123. sz. ENSZ-EGB-előírás X X X X 26 Ködfényszórók 76/762/EGK irányelv X X X X 26A Gépjárművek első ködfényszórói 661/2009/EK rendelet 19. sz. ENSZ-EGB-előírás X X X X 27 Gépjárművontató szerkezetek 77/389/EGK irányelv E E E E 27A Elvontató berendezések 661/2009/EK rendelet 1005/2010/EU rendelet E E E E 28 Hátsó ködlámpák 77/538/EGK irányelv X X X X 28A Gépjárművek és pótkocsijaik hátsó ködlámpái 661/2009/EK rendelet 38. sz. ENSZ-EGB-előírás X X X X 29 Hátrameneti lámpák 77/539/EGK irányelv X X X X 29A Gépjárművekre és pótkocsijaikra felszerelt tolatólámpák 661/2009/EK rendelet 23. sz. ENSZ-EGB-előírás X X X X 30 Várakozást jelző lámpák 77/540/EGK irányelv X X X X 30A Gépjárművek parkolólámpái 661/2009/EK rendelet 77. sz. ENSZ-EGB-előírás X X X X 31 Biztonsági övek és utasbiztonsági rendszerek 77/541/EGK irányelv D G+M G+M G+M 31A Biztonsági övek, utasbiztonsági rendszerek, gyermekbiztonsági rendszerek és ISOFIX gyermekbiztonsági rendszerek 661/2009/EK rendelet 16. sz. ENSZ-EGB-előírás D G+M G+M G+M 32 Menetirányú látótér 77/649/EGK irányelv X G 32A Menetirányú látómező 661/2009/EK rendelet 125. sz. ENSZ-EGB-előírás X G 33 Kezelőszervek, ellenőrző és visszajelző lámpák jelölése 78/316/EGK irányelv X X X X 33A Kézi működtetésű kezelőszervek, visszajelző lámpák és kijelzők elhelyezése és azonosítása 661/2009/EK rendelet 121. sz. ENSZ-EGB-előírás X X X X 34 Jég-/páramentesítés 78/317/EGK irányelv X G (5) (5) (5) 34A Szélvédő-jégmentesítő és -párátlanító berendezések 661/2009/EK rendelet 672/2010/EU rendelet X G (5) (5) (5) 35 Ablaktörlő és ablakmosó rendszerek 78/318/EGK irányelv X G (6) (6) (6) 35A Szélvédőtörlő és szélvédőmosó rendszerek 661/2009/EK rendelet 1008/2010/EU rendelet X G (6) (6) (6) 36 Fűtési rendszerek 2001/56/EK irányelv X X X X 36A Fűtési rendszerek 661/2009/EK rendelet 122. sz. ENSZ-EGB-előírás X X X X 37 Kerékdobok 78/549/EGK irányelv X G 37A Kerékdobok 661/2009/EK rendelet 1009/2010/EU rendelet X G 38 Fejtámlák 78/932/EGK irányelv D G+D 38A A jármű ülésével egybeépített vagy különálló fejtámlák (fejtámaszok) 661/2009/EK rendelet 25. sz. ENSZ-EGB-előírás D G+D A A 41 Nagy teljesítményű járművek kibocsátásai (Euro IV és V) 2005/55/EK irányelv H (8) G+H (8) G+H (8) G+H (8) 41A Nehéz tehergépjárművek kibocsátásai (Euro VI)/információkhoz való hozzáférés 595/2009/EK rendelet G+H (9) G+H (9) G+H (9) G+H (9) 44 Tömegek és méretek (gépkocsik) 92/21/EGK irányelv X X 44A Tömegek és méretek 661/2009/EK rendelet 1230/2012/EU rendelet X X 45 Biztonsági üvegezés 92/22/EGK irányelv J G+J G+J G+J 45A Biztonsági üvegezésre alkalmas anyagok és azok járművekbe való beszerelése 661/2009/EK rendelet 43. sz. ENSZ-EGB-előírás J G+J G+J G+J 46 Gumiabroncsok 92/23/EGK irányelv X G G G 46A Gumiabroncsok felszerelése 661/2009/EK rendelet 458/2011/EU rendelet X G G G 46B Gépjárművek és pótkocsijaik (C1 osztályú) gumiabroncsai 661/2009/EK rendelet 30. sz. ENSZ-EGB-előírás X G 46C Haszongépjárművek és pótkocsijuk (C2 és C3 osztály) gumiabroncsai 661/2009/EK rendelet 54. sz. ENSZ-EGB-előírás - G G G 46D Gumiabroncsok gördülési zaja, nedves tapadása, illetve gördülési ellenállása (C1, C2 és C3 osztály) 661/2009/EK rendelet 117. sz. ENSZ-EGB-előírás X G G G 46E Ideiglenes használatra szánt tartalékegység, defekttűrő gumiabroncsok/rendszer és abroncsnyomás-ellenőrző rendszer 661/2009/EK rendelet 64. sz. ENSZ-EGB-előírás X G 47 Sebességkorlátozó készülékek 92/24/EGK irányelv X X 47A Járművek sebességkorlátozása 661/2009/EK rendelet 89. sz. ENSZ-EGB-előírás X X 48 Tömegek és méretek (a 44. tétel alá tartozó járművektől eltérő járművek) 97/27/EK irányelv X X 48A Tömegek és méretek 661/2009/EK rendelet 1230/2012/EU rendelet X X 50 Kapcsolószerkezetek 94/20/EK irányelv X(10) G(10) G(10) G(10) 50A Járműszerelvények mechanikus csatlakozó-alkatrészei 661/2009/EK rendelet 55. sz. ENSZ-EGB-előírás X(10) G(10) G(10) G(10) 51 Gyúlékonyság 95/28/EK irányelv G a vezetőfülke, X a fennmaradó rész tekintetében 51A Egyes gépjármű-kategóriák belső kialakításában használt anyagok égési tulajdonságai 661/2009/EK rendelet 118. sz. ENSZ-EGB-előírás G a vezetőfülke, X a fennmaradó rész tekintetében 52 Buszok és távolsági buszok 2001/85/EK irányelv A A 52A M2 és M3 kategóriájú járművek 661/2009/EK rendelet 107. sz. ENSZ-EGB-előírás A A 52B Nagy személyszállító járművek felépítményének szilárdsága 661/2009/EK rendelet 66. sz. ENSZ-EGB-előírás A A 53 Frontális ütközés 96/79/EK irányelv N/A N/A 53A Utasok frontális ütközéssel szembeni védelme 661/2009/EK rendelet 94. sz. ENSZ-EGB-előírás N/A N/A 54 Oldalsó ütközés 96/27/EK irányelv N/A N/A 54A Utasok oldalirányú ütközés esetén történő védelme 661/2009/EK rendelet 95. sz. ENSZ-EGB-előírás N/A N/A 58 Gyalogosvédelem 78/2009/EK rendelet X N/A A járműbe szerelt elülső védelmi rendszereknek azonban meg kell felelniük, és fel kell rajtuk tüntetni a típus-jóváhagyási számot. 59 Újrafelhasználhatóság 2005/64/EK irányelv N/A N/A 61 Légkondicionáló rendszer 2006/40/EK irányelv X G (14) 62 Hidrogénrendszer 79/2009/EK rendelet X X X X 63 Általános biztonság 661/2009/EK rendelet X (15) X (15) X (15) X (15) 64 Sebességváltás-jelzők 661/2009/EK rendelet 65/2012/EU rendelet X G 65 Fejlett vészfékező rendszer 661/2009/EK rendelet 347/2012/EU rendelet N/A (16) N/A (16) 66 Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer 661/2009/EK rendelet 351/2012/EU rendelet N/A (17) N/A (17) 67 A cseppfolyós PB-gázokhoz szükséges speciális komponensek és azok beszerelése a járműbe 661/2009/EK rendelet 67. sz. ENSZ-EGB-előírás X X X X 68 Jármű-riasztórendszerek 661/2009/EK rendelet 97. sz. ENSZ-EGB-előírás X G 69 Elektromos biztonság 661/2009/EK rendelet 100. sz. ENSZ-EGB-előírás X X X X 70 Nagy nyomású földgázzal (CNG) üzemelő rendszerek különleges alkatrészei és azok beszerelése a járműbe 661/2009/EK rendelet 110. sz. ENSZ-EGB-előírás X X X X A mentőjárművekre vonatkozó további követelmények A mentőjárművek betegterének meg kell felelnie az EN 1789:2007+A1:2010+A2:2014 "Mentőautók és felszerelésük - betegszállító autók" szabvány műszaki követelményeinek, a 6.5. szakasz kivételével ("A felszerelések jegyzéke"). A megfelelőségi tanúsítványhoz mellékelni kell a műszaki szolgálat vizsgálati jegyzőkönyvét. Ha van kerekesszékes utasok számára fenntartott hely, akkor a kerekesszék-rögzítő rendszerekre és az utasbiztonsági rendszerekre vonatkozó 3. függelék követelményeit is alkalmazni kell. 2. függelék Páncélozott járművek Sorszám Tárgy Szabályozási aktus száma M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 1 Megengedett zajszint 70/157/EGK irányelv X X X X X X 2 Könnyű gépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátása/információk elérhetősége 715/2007/EK rendelet A (1) A (1) A (1) A (1) 3 Tüzelőanyag-tartályok/hátsó aláfutásgátlók 70/221/EGK irányelv X (2) X (2) X (2) X (2) X (2) X (2) X X X X 3A Tűzveszély elleni védelem (folyékonytüzelőanyag-tartályok) 661/2009/EK rendelet 34. sz. ENSZ-EGB-előírás X (2) X (2) X (2) X (2) X (2) X (2) X X X X 3B Hátsó ráfutásgátlók (RUPD) és beépítésük; hátsó ráfutás elleni védelem 661/2009/EK rendelet 58. sz. ENSZ-EGB-előírás X X X X A A X X X X 4 Hátsó rendszámtábla helye 70/222/EGK irányelv X X X X X X X X X X 4A Hátsó rendszámtáblák felszerelésének helye és rögzítésének módja 661/2009/EK rendelet 1003/2010/EU rendelet X X X X X X X X X X 5 Kormányzási erőkifejtés 70/311/EGK irányelv X X X X X X X X X X 5A Kormányberendezés 661/2009/EK rendelet 79. sz. ENSZ-EGB-előírás X X X X X X X X X X 6 Ajtózárak és csuklópántok 70/387/EGK irányelv X X X X 6A Járműbe való bejutás és manőverezőképesség 661/2009/EK rendelet 130/2012/EU rendelet X X X X X X 6B Ajtózárak és ajtórögzítő elemek 661/2009/EK rendelet 11. sz. ENSZ-EGB-előírás X X 7 Hangjelzés 70/388/EGK irányelv A+K A+K A+K A+K A+K A+K 7A Hangjelző berendezések és hangjelzések 661/2009/EK rendelet 28. sz. ENSZ-EGB-előírás A+K A+K A+K A+K A+K A+K 8 Közvetett látást biztosító eszközök 2003/97/EK irányelv A A A A A A 8A Közvetett látást biztosító eszközök és beépítésük 661/2009/EK rendelet 46. sz. ENSZ-EGB-előírás A A A A A A 9 Fékezés 71/320/EGK irányelv X X X X X X X X X X 9A Járművek és pótkocsik fékezése 661/2009/EK rendelet 13. sz. ENSZ-EGB-előírás X (3) X (3) X (3) X (3) X (3) X (3) X (3) X (3) X (3) 9B Személygépjárművek fékezése 661/2009/EK rendelet 13-H. sz. ENSZ-EGB-előírás X (4) X (4) 10 Rádiózavar (elektromágneses összeférhetőség) 72/245/EGK irányelv X X X X X X X X X X 10A Elektromágneses összeférhetőség 661/2009/EK rendelet 10. sz. ENSZ-EGB-előírás X X X X X X X X X X 12 Belső berendezések 74/60/EGK irányelv A 12A Belső berendezések 661/2009/EK rendelet 21. sz. ENSZ-EGB-előírás A 13 Lopásgátló és indításgátló berendezés 74/61/EGK irányelv X X X X X X 13A Gépjárművek jogosulatlan használat elleni védelme 661/2009/EK rendelet 18. sz. ENSZ-EGB-előírás X (4A) X (4A) X (4A) X (4A) 13B Gépjárművek jogosulatlan használat elleni védelme 661/2009/EK rendelet 116. sz. ENSZ-EGB-előírás X X 14 Védelmet nyújtó kormányberendezés 74/297/EGK irányelv N/A N/A 14A A vezető kormányszerkezettel szembeni védelme ütközés esetén 661/2009/EK rendelet 12. sz. ENSZ-EGB-előírás N/A N/A 15 Ülések szilárdsága 74/408/EGK irányelv X D D D D D 15A Ülések, azok rögzítései és fejtámlák 661/2009/EK rendelet 17. sz. ENSZ-EGB-előírás X D (4B) D (4B) D D D 15B Nagy személyszállító gépjárművek ülései 661/2009/EK rendelet 80. sz. ENSZ-EGB-előírás D D 16 Kiálló részek 74/483/EGK irányelv A 16A Kiálló részek 661/2009/EK rendelet 26. sz. ENSZ-EGB-előírás A 17 Sebességmérő és hátrameneti berendezések 75/443/EGK irányelv X X X X X X 17A Járműbe való bejutás és manőverezőképesség 661/2009/EK rendelet 130/2012/EU rendelet X X X X X X 17B Sebességmérő berendezés és annak beépítése 661/2009/EK rendelet 39. sz. ENSZ-EGB-előírás X X X X X X 18 Hatóságilag előírt táblák 76/114/EGK irányelv X X X X X X X X X X 18A Hatóságilag előírt gyári adattábla és járműazonosító szám 661/2009/EK rendelet 19/2011/EU rendelet X X X X X X X X X X 19 Biztonsági övek rögzítései 76/115/EGK irányelv A A A A A A 19A A biztonsági öv rögzítési pontjai, ISOFIX rögzítési rendszerek és ISOFIX felső hevederrögzítési pontok 661/2009/EK rendelet 14. sz. ENSZ-EGB-előírás A A A A A A 20 Világító- és fényjelző berendezések felszerelése 76/756/EGK irányelv A+N A+N A+N A+N A+N A+N A+N A+N A+N A+N 20A Világító- és fényjelző berendezések beépítése járművekbe 661/2009/EK rendelet 48. sz. ENSZ-EGB-előírás A+N A+N A+N A+N A+N A+N A+N A+N A+N A+N 21 Fényvisszaverők 76/757/EGK irányelv X X X X X X X X X X 21A Gépjárművekre és pótkocsijaikra felszerelt fényvisszaverő eszközök 661/2009/EK rendelet 3. sz. ENSZ-EGB-előírás X X X X X X X X X X 22 Hátsó méretjelző lámpák, első (oldalsó) helyzetjelző lámpák, hátsó (oldalsó) helyzetjelző lámpák, féklámpák, oldalsó helyzetjelző lámpák és nappali menetjelző lámpák 76/758/EGK irányelv X X X X X X X X X X 22A Gépjárművek és pótkocsijaik első és hátsó helyzetjelző lámpái, féklámpái és méretjelző lámpái 661/2009/EK rendelet 7. sz. ENSZ-EGB-előírás X X X X X X X X X X 22B Gépjárművek nappali menetjelző lámpái 661/2009/EK rendelet 87. sz. ENSZ-EGB-előírás X X X X X X 22C A gépjárművekre és pótkocsijaikra felszerelt oldalsó helyzetjelző lámpák 661/2009/EK rendelet 91. sz. ENSZ-EGB-előírás X X X X X X X X X X 23 Irányjelző lámpák 76/759/EGK irányelv X X X X X X X X X X 23A Gépjárművek és pótkocsijaik irányjelző lámpái 661/2009/EK rendelet 6. sz. ENSZ-EGB-előírás X X X X X X X X X X 24 Hátsórendszámtábla-megvilágító lámpák 76/760/EGK irányelv X X X X X X X X X X 24A Gépjárművek és pótkocsijaik hátsó rendszámtábláinak megvilágítása 661/2009/EK rendelet 4. sz. ENSZ-EGB-előírás X X X X X X X X X X 25 Fényszórók (izzóval) 76/761/EGK irányelv X X X X X X 25A A gépi meghajtású járművek európai aszimmetrikus tompított fényt, távolsági fényt vagy mindkettőt kibocsátó, sajtolt burás fényszórói 661/2009/EK rendelet 31. sz. ENSZ-EGB-előírás X X X X X X 25B Gépjárművek és pótkocsijaik jóváhagyott lámpaegységeibe szánt izzólámpák 661/2009/EK rendelet 37. sz. ENSZ-EGB-előírás X X X X X X X X X X 25C Gázkisüléses fényforrással ellátott gépjárműfényszórók 661/2009/EK rendelet 98. sz. ENSZ-EGB-előírás X X X X X X 25D Gépjárművek jóváhagyott gázkisüléses lámpaegységeiben használatos gázkisüléses fényforrások 661/2009/EK rendelet 99. sz. ENSZ-EGB-előírás X X X X X X 25E Gépjárművek aszimmetrikus tompított fényt, távolsági fényt vagy mindkettőt kibocsátó, izzólámpákkal és/vagy LED-modulokkal felszerelt fényszórói 661/2009/EK rendelet 112. sz. ENSZ-EGB-előírás X X X X X X 25F Gépjárművek adaptív fényszórórendszerei (AFS) 661/2009/EK rendelet 123. sz. ENSZ-EGB-előírás X X X X X X 26 Ködfényszórók 76/762/EGK irányelv X X X X X X 26A Gépjárművek első ködfényszórói 661/2009/EK rendelet 19. sz. ENSZ-EGB-előírás X X X X X X 27 Gépjárművontató szerkezetek 77/389/EGK irányelv A A A A A A 27A Elvontató berendezések 661/2009/EK rendelet 1005/2010/EU rendelet A A A A A A 28 Hátsó ködlámpák 77/538/EGK irányelv X X X X X X X X X X 28A Gépjárművek és pótkocsijaik hátsó ködlámpái 661/2009/EK rendelet 38. sz. ENSZ-EGB-előírás X X X X X X X X X X 29 Hátrameneti lámpák 77/539/EGK irányelv X X X X X X X X X X 29A Gépjárművekre és pótkocsijaikra felszerelt tolatólámpák 661/2009/EK rendelet 23. sz. ENSZ-EGB-előírás X X X X X X X X X X 30 Várakozást jelző lámpák 77/540/EGK irányelv X X X X X X 30A Gépjárművek parkolólámpái 661/2009/EK rendelet 77. sz. ENSZ-EGB-előírás X X X X X X 31 Biztonsági övek és utasbiztonsági rendszerek 77/541/EGK irányelv A A A A A A 31A Biztonsági övek, utasbiztonsági rendszerek, gyermekbiztonsági rendszerek és ISOFIX gyermekbiztonsági rendszerek 661/2009/EK rendelet 16. sz. ENSZ-EGB-előírás A A A A A A 32 Menetirányú látótér 77/649/EGK irányelv S 32A Menetirányú látómező 661/2009/EK rendelet 125. sz. ENSZ-EGB-előírás S 33 Kezelőszervek, ellenőrző és visszajelző lámpák jelölése 78/316/EGK irányelv X X X X X X 33A Kézi működtetésű kezelőszervek, visszajelző lámpák és kijelzők elhelyezése és azonosítása 661/2009/EK rendelet 121. sz. ENSZ-EGB-előírás X X X X X X 34 Jég-/páramentesítés 78/317/EGK irányelv A (5) (5) (5) (5) (5) 34A Szélvédő-jégmentesítő és -párátlanító berendezések 661/2009/EK rendelet 672/2010/EU rendelet A (5) (5) (5) (5) (5) 35 Ablaktörlő és ablakmosó rendszerek 78/318/EGK irányelv A (6) (6) (6) (6) (6) 35A Szélvédőtörlő és szélvédőmosó rendszerek 661/2009/EK rendelet 1008/2010/EU rendelet A (6) (6) (6) (6) (6) 36 Fűtési rendszerek 2001/56/EK irányelv X X X X X X X X X X 36A Fűtési rendszerek 661/2009/EK rendelet 122. sz. ENSZ-EGB-előírás X X X X X X X X X X 37 Kerékdobok 78/549/EGK irányelv X 37A Kerékdobok 661/2009/EK rendelet 1009/2010/EU rendelet X 38 Fejtámlák 78/932/EGK irányelv X 38A A jármű ülésével egybeépített vagy különálló fejtámlák (fejtámaszok) 661/2009/EK rendelet 25. sz. ENSZ-EGB-előírás X 41 Nagy teljesítményű járművek kibocsátásai (Euro IV és V) 2005/55/EK irányelv A (8) X (8) X X (8) X (8) X 41A Nehéz tehergépjárművek kibocsátásai (Euro VI)/információkhoz való hozzáférés 595/2009/EK rendelet X (9) X (9) X X (9) X (9) X 42 Oldalsó védelem 89/297/EGK irányelv X X X X 42A Tehergépjárművek oldalsó aláfutásgátlója 661/2009/EK rendelet 73. sz. ENSZ-EGB-előírás X X X X 43 A felcsapódó víz elleni védelem 91/226/EGK irányelv X X X X X X X 43A A felcsapódó víz elleni védőrendszerek 661/2009/EK rendelet 109/2011/EU rendelet X X X X X X X 44 Tömegek és méretek (gépkocsik) 92/21/EGK irányelv X 44A Tömegek és méretek 661/2009/EK rendelet 1230/2012/EU rendelet X 45 Biztonsági üvegezés 92/22/EGK irányelv N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 45A Biztonsági üvegezésre alkalmas anyagok és azok járművekbe való beszerelése 661/2009/EK rendelet 43. sz. ENSZ-EGB-előírás N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 46 Gumiabroncsok 92/23/EGK irányelv A A A A A A A A A A 46A Gumiabroncsok felszerelése 661/2009/EK rendelet 458/2011/EU rendelet A A A A A A A A A A 46B Gépjárművek és pótkocsijaik (C1 osztályú) gumiabroncsai 661/2009/EK rendelet 30. sz. ENSZ-EGB-előírás A A A A 46C Haszongépjárművek és pótkocsijuk (C2 és C3 osztály) gumiabroncsai 661/2009/EK rendelet 54. sz. ENSZ-EGB-előírás A A A A A A A 46D Gumiabroncsok gördülési zaja, nedves tapadása, illetve gördülési ellenállása (C1, C2 és C3 osztály) 661/2009/EK rendelet 117. sz. ENSZ-EGB-előírás A A A A A A A A A A 46E Ideiglenes használatra szánt tartalékegység, defekttűrő gumiabroncsok/rendszer és abroncsnyomás-ellenőrző rendszer 661/2009/EK rendelet 64. sz. ENSZ-EGB-előírás A (9A) A (9A) 47 Sebességkorlátozó készülékek 92/24/EGK irányelv X X X X 47A Járművek sebességkorlátozása 661/2009/EK rendelet 89. sz. ENSZ-EGB-előírás X X X X 48 Tömegek és méretek (a 44. tétel alá tartozó járművektől eltérő járművek) 97/27/EK irányelv X X X X X X X X X 48A Tömegek és méretek 661/2009/EK rendelet 1230/2012/EU rendelet X X X X X X X X X 49 Vezetőfülke kiálló részei 92/114/EGK irányelv A A A 49A Haszongépjárművek vezetőfülkéjének a hátfal síkja előtti kiálló részei 661/2009/EK rendelet 61. sz. ENSZ-EGB-előírás A A A 50 Kapcsolószerkezetek 94/20/EK irányelv X (10) X (10) X (10) X (10) X (10) X (10) X X X X 50A Járműszerelvények mechanikus csatlakozó-alkatrészei 661/2009/EK rendelet 55. sz. ENSZ-EGB-előírás X (10) X (10) X (10) X (10) X (10) X (10) X X X X 50B Rövid vonószerkezetek (CCD); jóváhagyott típusú rövid vonószerkezet felszerelése 661/2009/EK rendelet 102. sz. ENSZ-EGB-előírás X (10) X (10) X (10) X (10) 51 Gyúlékonyság 95/28/EK irányelv X 51A Egyes gépjármű-kategóriák belső kialakításában használt anyagok égési tulajdonságai 661/2009/EK rendelet 118. sz. ENSZ-EGB-előírás X 52 Buszok és távolsági buszok 2001/85/EK irányelv A A 52A M2 és M3 kategóriájú járművek 661/2009/EK rendelet 107. sz. ENSZ-EGB-előírás A A 52B Nagy személyszállító járművek felépítményének szilárdsága 661/2009/EK rendelet 66. sz. ENSZ-EGB-előírás A A 53 Frontális ütközés 96/79/EK irányelv N/A 53A Utasok frontális ütközéssel szembeni védelme 661/2009/EK rendelet 94. sz. ENSZ-EGB-előírás N/A 54 Oldalsó ütközés 96/27/EK irányelv N/A N/A 54A Utasok oldalirányú ütközés esetén történő védelme 661/2009/EK rendelet 95. sz. ENSZ-EGB-előírás N/A N/A 55 (üres) 56 Veszélyes áruk közúti szállítására szolgáló járművek 98/91/EK irányelv X (13) X (13) X (13) X (13) X (13) X (13) X (13) 56A Veszélyes anyagok szállítására szolgáló járművek 661/2009/EK rendelet 105. sz. ENSZ-EGB-előírás X (13) X (13) X (13) X (13) X (13) X (13) X (13) 57 Elülső aláfutásgátlás 2000/40/EK irányelv X X 57A Elülső aláfutásgátló berendezések (FUPD) és beépítésük; elülső aláfutás elleni védelem 661/2009/EK rendelet 93. sz. ENSZ-EGB-előírás X X 58 Gyalogosvédelem 78/2009/EK rendelet N/A N/A 59 Újrafelhasználhatóság 2005/64/EK irányelv N/A N/A - 60 (üres) 61 Légkondicionáló rendszerek 2006/40/EK irányelv X X (14) 62 Hidrogénrendszer 79/2009/EK rendelet A A A A A A 63 Általános biztonság 661/2009/EK rendelet X (15) X (15) X (15) X (15) X (15) X (15) X (15) X (15) X (15) X (15) 64 Sebességváltás-jelzők 661/2009/EK rendelet 65/2012/EU rendelet X 65 Fejlett vészfékező rendszer 661/2009/EK rendelet 347/2012/EU rendelet (16) (16) (16) (16) 66 Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer 661/2009/EK rendelet 351/2012/EU rendelet (17) (17) (17) (17) 67 A cseppfolyós PB-gázokhoz szükséges speciális komponensek és azok beszerelése a járműbe 661/2009/EK rendelet 67. sz. ENSZ-EGB-előírás X X X X X X 68 Jármű-riasztórendszerek 661/2009/EK rendelet 97. sz. ENSZ-EGB-előírás X X 69 Elektromos biztonság 661/2009/EK rendelet 100. sz. ENSZ-EGB-előírás X X X X X X 70 Nagy nyomású földgázzal (CNG) üzemelő rendszerek különleges alkatrészei és azok beszerelése a járműbe 661/2009/EK rendelet 110. sz. ENSZ-EGB-előírás X X X X X X 3. függelék Kerekes székkel használható járművek Sorszám Tárgy Szabályozási aktus M1 1 Megengedett zajszint 70/157/EGK irányelv G+W0 2 Könnyű gépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátása/információk elérhetősége 715/2007/EK rendelet G+W1 3 Tüzelőanyag-tartályok/hátsó aláfutásgátlók 70/221/EGK irányelv X+W2 3A Tűzveszély elleni védelem (folyékonytüzelőanyag-tartályok) 661/2009/EK rendelet 34. sz. ENSZ-EGB-előírás X+W2 3B Hátsó ráfutásgátlók (RUPD) és beépítésük; hátsó ráfutás elleni védelem 661/2009/EK rendelet 58. sz. ENSZ-EGB-előírás X 4 Hátsó rendszámtábla helye 70/222/EGK irányelv X 4A Hátsó rendszámtáblák felszerelésének helye és rögzítésének módja 661/2009/EK rendelet 1003/2010/EU rendelet X 5 Kormányzási erőkifejtés 70/311/EGK irányelv G 5A Kormányberendezés 661/2009/EK rendelet 79. sz. ENSZ-EGB-előírás G 6 Ajtózárak és csuklópántok 70/387/EGK irányelv X 6A Járműbe való bejutás és manőverezőképesség 661/2009/EK rendelet 130/2012/EU rendelet X 6B Ajtózárak és ajtórögzítő elemek 661/2009/EK rendelet 11. sz. ENSZ-EGB-előírás X 7 Hangjelzés 70/388/EGK irányelv X 7A Hangjelző berendezések és hangjelzések 661/2009/EK rendelet 28. sz. ENSZ-EGB-előírás X 8 Közvetett látást biztosító eszközök 2003/97/EK irányelv X 8A Közvetett látást biztosító eszközök és beépítésük 661/2009/EK rendelet 46. sz. ENSZ-EGB-előírás X 9 Fékezés 71/320/EGK irányelv G 9B Személygépjárművek fékezése 661/2009/EK rendelet 13-H. sz. ENSZ-EGB-előírás G+A1 10 Rádiózavar (elektromágneses összeférhetőség) 72/245/EGK irányelv X 10A Elektromágneses összeférhetőség 661/2009/EK rendelet 10. sz. ENSZ-EGB-előírás X 12 Belső berendezések 74/60/EGK irányelv G+C 12A Belső berendezések 661/2009/EK rendelet 21. sz. ENSZ-EGB-előírás G+C 13 Lopásgátló és indításgátló berendezés 74/61/EGK irányelv X 13B Gépjárművek jogosulatlan használat elleni védelme 661/2009/EK rendelet 116. sz. ENSZ-EGB-előírás X 14 Védelmet nyújtó kormányberendezés 74/297/EGK irányelv G 14A A vezető kormányszerkezettel szembeni védelme ütközés esetén 661/2009/EK rendelet 12. sz. ENSZ-EGB-előírás G 15 Ülések szilárdsága 74/408/EGK irányelv G+W3 15A Ülések, azok rögzítései és fejtámlák 661/2009/EK rendelet 17. sz. ENSZ-EGB-előírás G+W3 16 Kiálló részek 74/483/EGK irányelv G+W4 16A Kiálló részek 661/2009/EK rendelet 26. sz. ENSZ-EGB-előírás G+W4 17 Sebességmérő és hátrameneti berendezések 75/443/EGK irányelv X 17A Járműbe való bejutás és manőverezőképesség 661/2009/EK rendelet 130/2012/EU rendelet X 17B Sebességmérő berendezés és annak beépítése 661/2009/EK rendelet 39. sz. ENSZ-EGB-előírás X 18 Hatóságilag előírt táblák 76/114/EGK irányelv X 18A Hatóságilag előírt gyári adattábla és járműazonosító szám 661/2009/EK rendelet 19/2011/EU rendelet X 19 Biztonsági övek rögzítései 76/115/EGK irányelv X+W5 19A A biztonsági öv rögzítési pontjai, ISOFIX rögzítési rendszerek és ISOFIX felső hevederrögzítési pontok 661/2009/EK rendelet 14. sz. ENSZ-EGB-előírás X+W5 20 Világító- és fényjelző berendezések felszerelése 76/756/EGK irányelv X 20A Világító- és fényjelző berendezések beépítése járművekbe 661/2009/EK rendelet 48. sz. ENSZ-EGB-előírás X 21 Fényvisszaverők 76/757/EGK irányelv X 21A Gépjárművekre és pótkocsijaikra felszerelt fényvisszaverő eszközök 661/2009/EK rendelet 3. sz. ENSZ-EGB-előírás X 22 Hátsó méretjelző lámpák, első (oldalsó) helyzetjelző lámpák, hátsó (oldalsó) helyzetjelző lámpák, féklámpák, oldalsó helyzetjelző lámpák és nappali menetjelző lámpák 76/758/EGK irányelv X 22A Gépjárművek és pótkocsijaik első és hátsó helyzetjelző lámpái, féklámpái és méretjelző lámpái 661/2009/EK rendelet 7. sz. ENSZ-EGB-előírás X 22B Gépjárművek nappali menetjelző lámpái 661/2009/EK rendelet 87. sz. ENSZ-EGB-előírás X 22C A gépjárművekre és pótkocsijaikra felszerelt oldalsó helyzetjelző lámpák 661/2009/EK rendelet 91. sz. ENSZ-EGB-előírás X 23 Irányjelző lámpák 76/759/EGK irányelv X 23A Gépjárművek és pótkocsijaik irányjelző lámpái 661/2009/EK rendelet 6. sz. ENSZ-EGB-előírás X 24 Hátsórendszámtábla-megvilágító lámpák 76/760/EGK irányelv X 24A Gépjárművek és pótkocsijaik hátsó rendszámtábláinak megvilágítása 661/2009/EK rendelet 4. sz. ENSZ-EGB-előírás X 25 Fényszórók (izzóval) 76/761/EGK irányelv X 25A A gépi meghajtású járművek európai aszimmetrikus tompított fényt, távolsági fényt vagy mindkettőt kibocsátó, sajtolt burás fényszórói 661/2009/EK rendelet 31. sz. ENSZ-EGB-előírás X 25B Gépjárművek és pótkocsijaik jóváhagyott lámpaegységeibe szánt izzólámpák 661/2009/EK rendelet 37. sz. ENSZ-EGB-előírás X 25C Gázkisüléses fényforrással ellátott gépjárműfényszórók 661/2009/EK rendelet 98. sz. ENSZ-EGB-előírás X 25D Gépjárművek jóváhagyott gázkisüléses lámpaegységeiben használatos gázkisüléses fényforrások 661/2009/EK rendelet 99. sz. ENSZ-EGB-előírás X 25E Gépjárművek aszimmetrikus tompított fényt, távolsági fényt vagy mindkettőt kibocsátó, izzólámpákkal és/vagy LED-modulokkal felszerelt fényszórói 661/2009/EK rendelet 112. sz. ENSZ-EGB-előírás X 25F Gépjárművek adaptív fényszórórendszerei (AFS) 661/2009/EK rendelet 123. sz. ENSZ-EGB-előírás X 26 Ködfényszórók 76/762/EGK irányelv X 26A Gépjárművek első ködfényszórói 661/2009/EK rendelet 19. sz. ENSZ-EGB-előírás X 27 Gépjárművontató szerkezetek 77/389/EGK irányelv E 27A Elvontató berendezések 661/2009/EK rendelet 1005/2010/EU rendelet E 28 Hátsó ködlámpák 77/538/EGK irányelv X 28A Gépjárművek és pótkocsijaik hátsó ködlámpái 661/2009/EK rendelet 38. sz. ENSZ-EGB-előírás X 29 Hátrameneti lámpák 77/539/EGK irányelv X 29A Gépjárművekre és pótkocsijaikra felszerelt tolatólámpák 661/2009/EK rendelet 23. sz. ENSZ-EGB-előírás X 30 Várakozást jelző lámpák 77/540/EGK irányelv X 30A Gépjárművek parkolólámpái 661/2009/EK rendelet 77. sz. ENSZ-EGB-előírás X 31 Biztonsági övek és utasbiztonsági rendszerek 77/541/EGK irányelv X+W6 31A Biztonsági övek, utasbiztonsági rendszerek, gyermekbiztonsági rendszerek és ISOFIX gyermekbiztonsági rendszerek 661/2009/EK rendelet 16. sz. ENSZ-EGB-előírás X+W6 32 Menetirányú látótér 77/649/EGK irányelv G 32A Menetirányú látómező 661/2009/EK rendelet 125. sz. ENSZ-EGB-előírás G 33 Kezelőszervek, ellenőrző és visszajelző lámpák jelölése 78/316/EGK irányelv X 33A Kézi működtetésű kezelőszervek, visszajelző lámpák és kijelzők elhelyezése és azonosítása 661/2009/EK rendelet 121. sz. ENSZ-EGB-előírás X 34 Jég-/páramentesítés 78/317/EGK irányelv G (5) 34A Szélvédő-jégmentesítő és -párátlanító berendezések 661/2009/EK rendelet 672/2010/EU rendelet G (5) 35 Ablaktörlő és ablakmosó rendszerek 78/318/EGK irányelv G (6) 35A Szélvédőtörlő és szélvédőmosó rendszerek 661/2009/EK rendelet 1008/2010/EU rendelet G (6) 36 Fűtési rendszerek 2001/56/EK irányelv X 36A Fűtési rendszerek 661/2009/EK rendelet 122. sz. ENSZ-EGB-előírás X 37 Kerékdobok

78/549/EGK irányelv G 37A Kerékdobok 661/2009/EK rendelet 1009/2010/EU rendelet G 38 Fejtámlák 78/932/EGK irányelv X 38A A jármű ülésével egybeépített vagy különálló fejtámlák (fejtámaszok) 661/2009/EK rendelet 25. sz. ENSZ-EGB-előírás X 41 Nagy teljesítményű járművek kibocsátásai (Euro IV és V) 2005/55/EK irányelv X+W1 (8) 41A Nehéz tehergépjárművek kibocsátásai (Euro VI)/információkhoz való hozzáférés 595/2009/EK rendelet X+W1 (9) 44 Tömegek és méretek (gépkocsik) 92/21/EGK irányelv X+W8 44A Tömegek és méretek 661/2009/EK rendelet 1230/2012/EK rendelet X+W8 45 Biztonsági üvegezés 92/22/EGK irányelv G 45A Biztonsági üvegezésre alkalmas anyagok és azok járművekbe való beszerelése 661/2009/EK rendelet 43. sz. ENSZ-EGB-előírás G 46 Gumiabroncsok 92/23/EGK irányelv X 46A Gumiabroncsok felszerelése 661/2009/EK rendelet 458/2011/EU rendelet X 46B Gépjárművek és pótkocsijaik (C1 osztályú) gumiabroncsai 661/2009/EK rendelet 30. sz. ENSZ-EGB-előírás X 46D Gumiabroncsok gördülési zaja, nedves tapadása, illetve gördülési ellenállása (C1, C2 és C3 osztály) 661/2009/EK rendelet 117. sz. ENSZ-EGB-előírás X 46E Ideiglenes használatra szánt tartalékegység, defekttűrő gumiabroncsok/rendszer és abroncsnyomás-ellenőrző rendszer 661/2009/EK rendelet 64. sz. ENSZ-EGB-előírás G (9A) 50 Kapcsolószerkezetek 94/20/EK irányelv X (10) 50A Járműszerelvények mechanikus csatlakozó-alkatrészei 661/2009/EK rendelet 55. sz. ENSZ-EGB-előírás X (10) 53 Frontális ütközés 96/79/EK irányelv N/A 53A Utasok frontális ütközéssel szembeni védelme 661/2009/EK rendelet 94. sz. ENSZ-EGB-előírás N/A 54 Oldalsó ütközés 96/27/EK irányelv N/A 54A Utasok oldalirányú ütközés esetén történő védelme 661/2009/EK rendelet 95. sz. ENSZ-EGB-előírás N/A 58 Gyalogosvédelem 78/2009/EK rendelet G 59 Újrafelhasználhatóság 2005/64/EK irányelv N/A 61 Légkondicionáló rendszerek 2006/40/EK irányelv G 62 Hidrogénrendszer 79/2009/EK rendelet X 63 Általános biztonság 661/2009/EK rendelet X (15) 64 Sebességváltás-jelzők 661/2009/EK rendelet 65/2012/EU rendelet G 67 A cseppfolyós PB-gázokhoz szükséges speciális komponensek és azok beszerelése a járműbe 661/2009/EK rendelet 67. sz. ENSZ-EGB-előírás X 68 Jármű-riasztórendszerek 661/2009/EK rendelet 97. sz. ENSZ-EGB-előírás X 69 Elektromos biztonság 661/2009/EK rendelet 100. sz. ENSZ-EGB-előírás X 70 Nagy nyomású földgázzal (CNG) üzemelő rendszerek különleges alkatrészei és azok beszerelése a járműbe 661/2009/EK rendelet 110. sz. ENSZ-EGB-előírás X A kerekesszék-rögzítő rendszerek és utasbiztonsági rendszerek vizsgálatára vonatkozó kiegészítő követelmények Megjegyzés: Az alábbi 1. szakaszt és a 2. vagy a 3. szakaszt kell alkalmazni. 0. Fogalommeghatározások 0.1. "Kiegészítő kerekes szék": az ISO 10542-1:2012 szabvány 3. szakaszában meghatározott merev, újrahasználható vizsgálati kerekes szék. 0.2. A P pont az ISO 10542-1:2012 szabvány 3. szakaszában meghatározott kiegészítő kerekes székben ülő utas csípőjének helyzetét jelképezi. 1. Általános követelmények 1.1. Minden kerekes széknek fenntartott helyet el kell látni rögzítőpontokkal, amelyekhez a kerekesszék-rögzítő és utasbiztonsági rendszert rögzíteni kell. 1.2. A kerekesszékes utas biztonsági övének alsó rögzítőpontjait a gyártó által megadott utazási helyzetben, a 07. módosítássorozattal módosított 14. sz. ENSZ-EGB-előírás 5.4.2.2. szakasza szerint kell elhelyezni a kiegészítő kerekes szék P pontjához viszonyítva. A felső rögzítőpont(ok) tényleges helyének a kiegészítő kerekes szék hátsó kerekeinek és a jármű padlójának érintkezési pontjain áthaladó vízszintes sík felett legalább 1 100 mm-re kell lennie. Ennek a feltételnek az alábbi 2. pont szerinti vizsgálat elvégzése után is teljesülnie kell. 1.3. A 06. módosítássorozattal módosított 16. sz. ENSZ-EGB-előírás 8.2.2-8.2.2.4. és 8.3.1-8.3.4. szakaszai rendelkezéseinek való megfelelés biztosítása érdekében értékelni kell a kerekesszék-rögzítő és utasbiztonsági rendszer övét. 1.4. Az ISOFIX gyermekülés-rögzítőpontok legkisebb számát nem kell megadni. Többlépcsős jóváhagyás esetén, ha a módosítás az ISOFIX rögzítési rendszert is érinti, akkor a rendszert ismét meg kell vizsgálni, vagy a rögzítőpontokat használhatatlanná kell tenni. Ez utóbbi esetben el kell távolítani az ISOFIX címkéket, és megfelelő tájékoztatást kell adni a jármű vásárlójának. 2. Járművön belüli statikus vizsgálat 2.1. A kerekesszék-biztonsági rendszer rögzítőpontjai 2.1.1. A kerekesszék-biztonsági rendszer rögzítőpontjainak az alábbi 2.2. pontban meghatározott, a kerekesszék-rögzítő rendszer rögzítőpontjaira kifejtett statikus erőkkel egyidejűleg a 07. módosítássorozattal módosított 14. sz. ENSZ-EGB-előírásban az utasbiztonsági rendszer rögzítőpontjaira vonatkozóan előírt statikus erőknek is ellen kell állniuk. 2.2. A kerekesszék-rögzítő rendszer rögzítőpontjai A kerekesszék-rögzítő rendszer rögzítőpontjainak legalább 0,2 másodpercig ellen kell állniuk a kiegészítő kerekes széken (vagy a kiegészítő kerekes székre vonatkozó előírásoknak megfelelő tengelytávval, ülésmagassággal és rögzítőpontokkal rendelkező megfelelő kiegészítő kerekes széken) keresztül, azon felülettől számított 300 +/- 100 mm magasságban kifejtett alábbi erőknek, amelyen a kiegészítő kerekes szék nyugszik: 2.2.1. menetirányba néző kerekes szék esetében az utasbiztonsági rendszer rögzítőpontjaira kifejtett erővel egybeeső és egyidejű, 24,5 kN nagyságú erő; és 2.2.2. a jármű hátsó része felé irányuló, 8,2 kN nagyságú statikus erőkifejtéssel járó második vizsgálat. 2.2.3. a menetiránynak háttal lévő kerekes szék esetében az utasbiztonsági rendszer rögzítőpontjaira kifejtett erővel egybeeső és egyidejű, 8,2 kN nagyságú erő; és 2.2.4. a jármű első része felé irányuló, 24,5 kN nagyságú statikus erőkifejtéssel járó második vizsgálat. 2.3. A rendszer elemei 2.3.1. A kerekesszék-rögzítő és utasbiztonsági rendszer (WTORS) valamennyi elemének meg kell felelnie az ISO 10542-1:2012 szabvány vonatkozó követelményeinek. Az ISO 10542-1:2012 szabvány A. mellékletében, valamint 5.2.2. és 5.2.3. szakaszában előírt dinamikus vizsgálatot azonban az ISO 10542-1:2012 szabvány A. mellékletében előírt vizsgálati elrendezés helyett a jármű rögzítőpontjainak elrendezése szerint kell elvégezni a teljes kerekesszék-rögzítő és utasbiztonsági rendszeren. A vizsgálat elvégezhető a járműszerkezetben vagy egy, a kerekesszék-rögzítő és utasbiztonsági rendszer rögzítőpontjainak járműbeli elrendezését képviselő pótszerkezeten. Minden rögzítőpontnak a 06. módosítássorozattal módosított 16. sz. ENSZ-EGB-előírás 7.7.1. szakaszában meghatározott tűréshatáron belül kell elhelyezkednie. 2.3.2. Ha a kerekesszék-rögzítő és utasbiztonsági rendszer utasbiztonsági része a 06. módosítássorozattal módosított 16. sz. ENSZ-EGB-előírás szerinti jóváhagyással rendelkezik, akkor el kell rajta végezni a 2.3.1. pontban említett, a teljes kerekesszék-rögzítő és utasbiztonsági rendszeren elvégzendő dinamikus vizsgálatot, az ISO 10542-1:2012 szabvány 5.1., 5.3. és 5.4. szakaszának követelményei azonban teljesítettnek tekintendők. 3. Járművön belüli dinamikus vizsgálat 3.1. A kerekesszék-rögzítő és utasbiztonsági rendszer teljes szerkezetét járművön belüli dinamikus vizsgálattal kell vizsgálni az ISO 10542-1:2012 szabvány 5.2.2. és 5.2.3. szakasza és A. melléklete szerint, egy üres karosszéria vagy azt képviselő szerkezet segítségével. 3.2. A kerekesszék-rögzítő és utasbiztonsági rendszer (WTORS) elemeinek meg kell felelniük az ISO 10542-1:2012 szabvány 5.1., 5.3. és 5.4. szakaszai vonatkozó követelményeinek. Ezek a követelmények teljesítettnek tekintendők, amennyiben az utasbiztonsági rendszer a 06. módosítássorozattal módosított 16. sz. ENSZ-EGB-előírás szerinti jóváhagyással rendelkezik. 4. függelék Egyéb különleges rendeltetésű járművek (beleértve a különleges csoportot, a berendezésszállítókat és a lakókocsikat) A IV. melléklet követelményeinek a lehető legteljesebb mértékben teljesülniük kell: A mentességek alkalmazása csak akkor engedélyezett, ha a gyártó megfelelően igazolja a jóváhagyó hatóság előtt, hogy a jármű különleges rendeltetése okán nem képes valamennyi előírás teljesítésére. Sorszám Tárgy Szabályozási aktus száma M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 1 Megengedett zajszint 70/157/EGK irányelv H H H H H 2 Könnyű gépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátása/információk elérhetősége 715/2007/EK rendelet Q (1) Q+ V1 (1) Q+ V1 (1) 3 Tüzelőanyag-tartályok/hátsó aláfutásgátlók 70/221/EGK irányelv F (2) F (2) F (2) F (2) F (2) X X X X 3A Tűzveszély elleni védelem (folyékonytüzelőanyag-tartályok) 661/2009/EK rendelet 34. sz. ENSZ-EGB-előírás F F F F F X X X X 3B Hátsó ráfutásgátlók (RUPD) és beépítésük; hátsó ráfutás elleni védelem 661/2009/EK rendelet 58. sz. ENSZ-EGB-előírás X X A A A X X X X 4 Hátsó rendszámtábla helye 70/222/EGK irányelv A+R A+R A+R A+R A+R A+R A+R A+R A+R 4A Hátsó rendszámtáblák felszerelésének helye és rögzítésének módja 661/2009/EK rendelet 1003/2010/EU rendelet A+R A+R A+R A+R A+R A+R A+R A+R A+R 5 Kormányzási erőkifejtés 70/311/EGK irányelv X X X X X X X X X 5A Kormányberendezés 661/2009/EK rendelet 79. sz. ENSZ-EGB-előírás X X X X X X X X X 6 Ajtózárak és csuklópántok 70/387/EGK irányelv B B B 6A Járműbe való bejutás és manőverezőképesség 661/2009/EK rendelet 130/2012/EU rendelet X X B B B 6B Ajtózárak és ajtórögzítő elemek 661/2009/EK rendelet 11. sz. ENSZ-EGB-előírás B 7 Hangjelzés 70/388/EGK irányelv X X X X X 7A Hangjelző berendezések és hangjelzések 661/2009/EK rendelet 28. sz. ENSZ-EGB-előírás X X X X X 8 Közvetett látást biztosító eszközök 2003/97/EK irányelv X X X X X 8A Közvetett látást biztosító eszközök és beépítésük 661/2009/EK rendelet 46. sz. ENSZ-EGB-előírás X X X X X 9 Fékezés 71/320/EGK irányelv X X X X X X X X X 9A Járművek és pótkocsik fékezése 661/2009/EK rendelet 13. sz. ENSZ-EGB-előírás X (3) X (3) X (3) X+ U1 (3) X+ U1 (3) X X X (3) X (3) 9B Személygépjárművek fékezése 661/2009/EK rendelet 13-H. sz. ENSZ-EGB-előírás X (4) 10 Rádiózavar (elektromágneses összeférhetőség) 72/245/EGK irányelv X X X X X X X X X 10A Elektromágneses összeférhetőség 661/2009/EK rendelet 10. sz. ENSZ-EGB-előírás X X X X X X X X X 13 Lopásgátló és indításgátló berendezés 74/61/EGK irányelv X X X X X 13A Gépjárművek jogosulatlan használat elleni védelme 661/2009/EK rendelet 18. sz. ENSZ-EGB-előírás X (4A) X (4A) X (4A) X (4A) 13B Gépjárművek jogosulatlan használat elleni védelme 661/2009/EK rendelet 116. sz. ENSZ-EGB-előírás X 14 Védelmet nyújtó kormányberendezés 74/297/EGK irányelv X 14A A vezető kormányszerkezettel szembeni védelme ütközés esetén 661/2009/EK rendelet 12. sz. ENSZ-EGB-előírás X 15 Ülések szilárdsága 74/408/EGK irányelv D D D D D 15A Ülések, azok rögzítései és fejtámlák 661/2009/EK rendelet 17. sz. ENSZ-EGB-előírás D (4B) D (4B) D D D 15B Nagy személyszállító gépjárművek ülései 661/2009/EK rendelet 80. sz. ENSZ-EGB-előírás D D 17 Sebességmérő és hátrameneti berendezések 75/443/EGK irányelv X X X X X 17A Járműbe való bejutás és manőverezőképesség 661/2009/EK rendelet 130/2012/EU rendelet X X X X X 17B Sebességmérő berendezés és annak beépítése 661/2009/EK rendelet 39. sz. ENSZ-EGB-előírás X X X X X 18 Hatóságilag előírt táblák 76/114/EGK irányelv X X X X X X X X X 18A Hatóságilag előírt gyári adattábla és járműazonosító szám 661/2009/EK rendelet 19/2011/EU rendelet X X X X X X X X X 19 Biztonsági övek rögzítései 76/115/EGK irányelv D D D D D 19A A biztonsági öv rögzítési pontjai, ISOFIX rögzítési rendszerek és ISOFIX felső hevederrögzítési pontok 661/2009/EK rendelet 14. sz. ENSZ-EGB-előírás D D D D D 20 Világító- és fényjelző berendezések felszerelése 76/756/EGK irányelv A+N A+N A+N A+N A+N A+N A+N A+N A+N 20A Világító- és fényjelző berendezések beépítése járművekbe 661/2009/EK rendelet 48. sz. ENSZ-EGB-előírás A+N A+N A+N A+N A+N A+N A+N A+N A+N 21 Fényvisszaverők 76/757/EGK irányelv X X X X X X X X X 21A Gépjárművekre és pótkocsijaikra felszerelt fényvisszaverő eszközök 661/2009/EK rendelet 3. sz. ENSZ-EGB-előírás X X X X X X X X X 22 Hátsó méretjelző lámpák, első (oldalsó) helyzetjelző lámpák, hátsó (oldalsó) helyzetjelző lámpák, féklámpák, oldalsó helyzetjelző lámpák és nappali menetjelző lámpák 76/758/EGK irányelv X X X X X X X X X 22A Gépjárművek és pótkocsijaik első és hátsó helyzetjelző lámpái, féklámpái és méretjelző lámpái 661/2009/EK rendelet 7. sz. ENSZ-EGB-előírás X X X X X X X X X 22B Gépjárművek nappali menetjelző lámpái 661/2009/EK rendelet 87. sz. ENSZ-EGB-előírás X X X X X 22C A gépjárművekre és pótkocsijaikra felszerelt oldalsó helyzetjelző lámpák 661/2009/EK rendelet 91. sz. ENSZ-EGB-előírás X X X X X X X X X 23 Irányjelző lámpák 76/759/EGK irányelv X X X X X X X X X 23A Gépjárművek és pótkocsijaik irányjelző lámpái 661/2009/EK rendelet 6. sz. ENSZ-EGB-előírás X X X X X X X X X 24 Hátsórendszámtábla-megvilágító lámpák 76/760/EGK irányelv X X X X X X X X X 24A Gépjárművek és pótkocsijaik hátsó rendszámtábláinak megvilágítása 661/2009/EK rendelet 4. sz. ENSZ-EGB-előírás X X X X X X X X X 25 Fényszórók (izzóval) 76/761/EGK irányelv X X X X X 25A A gépi meghajtású járművek európai aszimmetrikus tompított fényt, távolsági fényt vagy mindkettőt kibocsátó, sajtolt burás fényszórói 661/2009/EK rendelet 31. sz. ENSZ-EGB-előírás X X X X X 25B Gépjárművek és pótkocsijaik jóváhagyott lámpaegységeibe szánt izzólámpák 661/2009/EK rendelet 37. sz. ENSZ-EGB-előírás X X X X X X X X X 25C Gázkisüléses fényforrással ellátott gépjárműfényszórók 661/2009/EK rendelet 98. sz. ENSZ-EGB-előírás X X X X X 25D Gépjárművek jóváhagyott gázkisüléses lámpaegységeiben használatos gázkisüléses fényforrások 661/2009/EK rendelet 99. sz. ENSZ-EGB-előírás X X X X X 25E Gépjárművek aszimmetrikus tompított fényt, távolsági fényt vagy mindkettőt kibocsátó, izzólámpákkal és/vagy LED-modulokkal felszerelt fényszórói 661/2009/EK rendelet 112. sz. ENSZ-EGB-előírás X X X X X 25F Gépjárművek adaptív fényszórórendszerei (AFS) 661/2009/EK rendelet 123. sz. ENSZ-EGB-előírás X X X X X 26 Ködfényszórók 76/762/EGK irányelv X X X X X 26A Gépjárművek első ködfényszórói 661/2009/EK rendelet 19. sz. ENSZ-EGB-előírás X X X X X 27 Gépjárművontató szerkezetek 77/389/EGK irányelv A A A A A 27A Elvontató berendezések 661/2009/EK rendelet 1005/2010/EU rendelet A A A A A 28 Hátsó ködlámpák 77/538/EGK irányelv X X X X X X X X X 28A Gépjárművek és pótkocsijaik hátsó ködlámpái 661/2009/EK rendelet 38. sz. ENSZ-EGB-előírás X X X X X X X X X 29 Hátrameneti lámpák 77/539/EGK irányelv X X X X X X X X X 29A Gépjárművekre és pótkocsijaikra felszerelt tolatólámpák 661/2009/EK rendelet 23. sz. ENSZ-EGB-előírás X X X X X X X X X 30 Várakozást jelző lámpák 77/540/EGK irányelv X X X X X 30A Gépjárművek parkolólámpái 661/2009/EK rendelet 77. sz. ENSZ-EGB-előírás X X X X X 31 Biztonsági övek és utasbiztonsági rendszerek 77/541/EGK irányelv D D D D D 31A Biztonsági övek, utasbiztonsági rendszerek, gyermekbiztonsági rendszerek és ISOFIX gyermekbiztonsági rendszerek 661/2009/EK rendelet 16. sz. ENSZ-EGB-előírás D D D D D 33 Kezelőszervek, ellenőrző és visszajelző lámpák jelölése 78/316/EGK irányelv X X X X X 33A Kézi működtetésű kezelőszervek, visszajelző lámpák és kijelzők elhelyezése és azonosítása 661/2009/EK rendelet 121. sz. ENSZ-EGB-előírás X X X X X 34 Jég-/páramentesítés 78/317/EGK irányelv (5) (5) (5) (5) (5) 34A Szélvédő-jégmentesítő és -párátlanító berendezések 661/2009/EK rendelet 672/2010/EU rendelet (5) (5) (5) (5) (5) 35 Ablaktörlő és ablakmosó rendszerek 78/318/EGK irányelv (6) (6) (6) (6) (6) 35A Szélvédőtörlő és szélvédőmosó rendszerek 661/2009/EK rendelet 1008/2010/EU rendelet (6) (6) (6) (6) (6) 36 Fűtési rendszerek 2001/56/EK irányelv X X X X X X X X X 36A Fűtési rendszerek 661/2009/EK rendelet 122. sz. ENSZ-EGB-előírás X X X X X X X X X 38A A jármű ülésével egybeépített vagy különálló fejtámlák (fejtámaszok) 661/2009/EK rendelet 25. sz. ENSZ-EGB-előírás X 41 Nagy teljesítményű járművek kibocsátásai (Euro IV és V) 2005/55/EK irányelv H (8) H H (8) H (8) H 41A Nehéz tehergépjárművek kibocsátásai (Euro VI)/információkhoz való hozzáférés 595/2009/EK rendelet H (9) H H (9) H (9) H 42 Oldalsó védelem 89/297/EGK irányelv X X X X 42A Tehergépjárművek oldalsó aláfutásgátlója 661/2009/EK rendelet 73. sz. ENSZ-EGB-előírás X X X X 43 A felcsapódó víz elleni védelem 91/226/EGK irányelv X X X X X X X 43A A felcsapódó víz elleni védőrendszerek 661/2009/EK rendelet 109/2011/EU rendelet X X X X X X X 45 Biztonsági üvegezés 92/22/EGK irányelv J J J J J J J J J 45A Biztonsági üvegezésre alkalmas anyagok és azok járművekbe való beszerelése 661/2009/EK rendelet 43. sz. ENSZ-EGB-előírás J J J J J J J J J 46 Gumiabroncsok 92/23/EGK irányelv X X X X X X X X X 46A Gumiabroncsok felszerelése 661/2009/EK rendelet 458/2011/EU rendelet X X X X X X X X X 46B Gépjárművek és pótkocsijaik (C1 osztályú) gumiabroncsai 661/2009/EK rendelet 30. sz. ENSZ-EGB-előírás X X X 46C Haszongépjárművek és pótkocsijuk (C2 és C3 osztály) gumiabroncsai 661/2009/EK rendelet 54. sz. ENSZ-EGB-előírás X X X X X X X 46D Gumiabroncsok gördülési zaja, nedves tapadása, illetve gördülési ellenállása (C1, C2 és C3 osztály) 661/2009/EK rendelet 117. sz. ENSZ-EGB-előírás X X X X X X X X X 46E Ideiglenes használatra szánt tartalékegység, defekttűrő gumiabroncsok/rendszer és abroncsnyomás-ellenőrző rendszer 661/2009/EK rendelet 64. sz. ENSZ-EGB-előírás X (9A) 47 Sebességkorlátozó készülékek 92/24/EGK irányelv X X X X 47A Járművek sebességkorlátozása 661/2009/EK rendelet 89. sz. ENSZ-EGB-előírás X X X X 48 Tömegek és méretek (a 44. tétel alá tartozó járművektől eltérő járművek) 97/27/EK irányelv X X X X X X X X X 48A Tömegek és méretek 661/2009/EK rendelet 1230/2012/EU rendelet X X X X X X X X X 49 Vezetőfülke kiálló részei 92/114/EGK irányelv X X X 49A Haszongépjárművek vezetőfülkéjének a hátfal síkja előtti kiálló részei 661/2009/EK rendelet 61. sz. ENSZ-EGB-előírás X X X 50 Kapcsolószerkezetek 94/20/EK irányelv X (10) X (10) X (10) X (10) X (10) X X X X 50A Járműszerelvények mechanikus csatlakozó-alkatrészei 661/2009/EK rendelet 55. sz. ENSZ-EGB-előírás X (10) X (10) X (10) X (10) X (10) X X X X 50B Rövid vonószerkezetek (CCD); jóváhagyott típusú rövid vonószerkezet felszerelése 661/2009/EK rendelet 102. sz. ENSZ-EGB-előírás X (10) X (10) X (10) X (10) 51 Gyúlékonyság 95/28/EK irányelv X 51A Egyes gépjármű-kategóriák belső kialakításában használt anyagok égési tulajdonságai 661/2009/EK rendelet 118. sz. ENSZ-EGB-előírás X 52 Buszok és távolsági buszok 2001/85/EK irányelv X X 52A M2 és M3 kategóriájú járművek 661/2009/EK rendelet 107. sz. ENSZ-EGB-előírás X X 52B Nagy személyszállító járművek felépítményének szilárdsága 661/2009/EK rendelet 66. sz. ENSZ-EGB-előírás X X 54 Oldalsó ütközés 96/27/EK irányelv A 54A Utasok oldalirányú ütközés esetén történő védelme 661/2009/EK rendelet 95. sz. ENSZ-EGB-előírás A 56 Veszélyes áruk közúti szállítására szolgáló járművek 98/91/EK irányelv X (13) X (13) X (13) X (13) X (13) X (13) X (13) 56A Veszélyes anyagok szállítására szolgáló járművek 661/2009/EK rendelet 105. sz. ENSZ-EGB-előírás X (13) X (13) X (13) X (13) X (13) X (13) X (13) 57 Elülső aláfutásgátlás 2000/40/EK irányelv X X 57A Elülső aláfutásgátló berendezések (FUPD) és beépítésük; elülső aláfutás elleni védelem 661/2009/EK rendelet 93. sz. ENSZ-EGB-előírás X X 58 Gyalogosvédelem 78/2009/EK rendelet N/A (2) 59 Újrafelhasználhatóság 2005/64/EK irányelv N/A - 61 Légkondicionáló rendszerek 2006/40/EK irányelv X (14) 62 Hidrogénrendszer 79/2009/EK rendelet X X X X X 63 Általános biztonság 661/2009/EK rendelet X (15) X (15) X (15) X (15) X (15) X (15) X (15) X (15) X (15) 65 Fejlett vészfékező rendszer 661/2009/EK rendelet 347/2012/EU rendelet N/A N/A N/A N/A 66 Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer 661/2009/EK rendelet 351/2012/EU rendelet N/A N/A N/A N/A 67 A cseppfolyós PB-gázokhoz szükséges speciális komponensek és azok beszerelése a járműbe 661/2009/EK rendelet 67. sz. ENSZ-EGB-előírás X X X X X 68 Jármű-riasztórendszerek 661/2009/EK rendelet 97. sz. ENSZ-EGB-előírás X 69 Elektromos biztonság 661/2009/EK rendelet 100. sz. ENSZ-EGB-előírás X X X X X 70 Nagy nyomású földgázzal (CNG) üzemelő rendszerek különleges alkatrészei és azok beszerelése a járműbe 661/2009/EK rendelet 110. sz. ENSZ-EGB-előírás X X X X X 5. függelék Önjáró daruk Sorszám Tárgy Szabályozási aktus száma N3 1 Megengedett zajszint 70/157/EGK irányelv T+Z1 3 Tüzelőanyag-tartályok/hátsó aláfutásgátlók 70/221/EGK irányelv X (2) 3A Tűzveszély elleni védelem (folyékonytüzelőanyag-tartályok) 661/2009/EK rendelet 34. sz. ENSZ-EGB-előírás X 3B Hátsó ráfutásgátlók (RUPD) és beépítésük; hátsó ráfutás elleni védelem 661/2009/EK rendelet 58. sz. ENSZ-EGB-előírás A 4 Hátsó rendszámtábla helye 70/222/EGK irányelv X 4A Hátsó rendszámtáblák felszerelésének helye és rögzítésének módja 661/2009/EK rendelet 1003/2010/EU rendelet X 5 Kormányzási erőkifejtés 70/311/EGK irányelv X Az első és hátsó kerekek azonos elfordulási irányú kormányzása megengedett 5A Kormányberendezés 661/2009/EK rendelet 79. sz. ENSZ-EGB-előírás X Az első és hátsó kerekek azonos elfordulási irányú kormányzása megengedett 6 Ajtózárak és csuklópántok 70/387/EGK irányelv A 6A Járműbe való bejutás és manőverezőképesség 661/2009/EK rendelet 130/2012/EU rendelet A 7 Hangjelzés 70/388/EGK irányelv X 7A Hangjelző berendezések és hangjelzések 661/2009/EK rendelet 28. sz. ENSZ-EGB-előírás X 8 Közvetett látást biztosító eszközök 2003/97/EK irányelv A 8A Közvetett látást biztosító eszközök és beépítésük 661/2009/EK rendelet 46. sz. ENSZ-EGB-előírás X 9 Fékezés 71/320/EGK irányelv U 9A Járművek és pótkocsik fékezése 661/2009/EK rendelet 13. sz. ENSZ-EGB-előírás U (3) 10 Rádiózavar (elektromágneses összeférhetőség) 72/245/EGK irányelv X 10A Elektromágneses összeférhetőség 661/2009/EK rendelet 10. sz. ENSZ-EGB-előírás X 13 Lopásgátló és indításgátló berendezés 74/61/EGK irányelv X 13A Gépjárművek jogosulatlan használat elleni védelme 661/2009/EK rendelet 18. sz. ENSZ-EGB-előírás X (4A) 15 Ülések szilárdsága 74/408/EGK irányelv D 15A Ülések, azok rögzítései és fejtámlák 661/2009/EK rendelet 17. sz. ENSZ-EGB-előírás X 17 Sebességmérő és hátrameneti berendezések 75/443/EGK irányelv X 17A Járműbe való bejutás és manőverezőképesség 661/2009/EK rendelet 130/2012/EU rendelet X 17B Sebességmérő berendezés és annak beépítése 661/2009/EK rendelet 39. sz. ENSZ-EGB-előírás X 18 Hatóságilag előírt táblák 76/114/EGK irányelv X 18A Hatóságilag előírt gyári adattábla és járműazonosító szám 661/2009/EK rendelet 19/2011/EU rendelet X 19 Biztonsági övek rögzítései 76/115/EGK irányelv D 19A A biztonsági öv rögzítési pontjai, ISOFIX rögzítési rendszerek és ISOFIX felső hevederrögzítési pontok 661/2009/EK rendelet 14. sz. ENSZ-EGB-előírás X 20 Világító- és fényjelző berendezések felszerelése 76/756/EGK irányelv A+Y 20A Világító- és fényjelző berendezések beépítése járművekbe 661/2009/EK rendelet 48. sz. ENSZ-EGB-előírás A+Y 21 Fényvisszaverők 76/757/EGK irányelv X 21A Gépjárművekre és pótkocsijaikra felszerelt fényvisszaverő eszközök 661/2009/EK rendelet 3. sz. ENSZ-EGB-előírás X 22 Hátsó méretjelző lámpák, első (oldalsó) helyzetjelző lámpák, hátsó (oldalsó) helyzetjelző lámpák, féklámpák, oldalsó helyzetjelző lámpák és nappali menetjelző lámpák 76/758/EGK irányelv X 22A Gépjárművek és pótkocsijaik első és hátsó helyzetjelző lámpái, féklámpái és méretjelző lámpái 661/2009/EK rendelet 7. sz. ENSZ-EGB-előírás X 22B Gépjárművek nappali menetjelző lámpái 661/2009/EK rendelet 87. sz. ENSZ-EGB-előírás X 22C A gépjárművekre és pótkocsijaikra felszerelt oldalsó helyzetjelző lámpák 661/2009/EK rendelet 91. sz. ENSZ-EGB-előírás X 23 Irányjelző lámpák 76/759/EGK irányelv X 23A Gépjárművek és pótkocsijaik irányjelző lámpái 661/2009/EK rendelet 6. sz. ENSZ-EGB-előírás X 24 Hátsórendszámtábla-megvilágító lámpák 76/760/EGK irányelv X 24A Gépjárművek és pótkocsijaik hátsó rendszámtábláinak megvilágítása 661/2009/EK rendelet 4. sz. ENSZ-EGB-előírás X 25 Fényszórók (izzóval) 76/761/EGK irányelv X 25A A gépi meghajtású járművek európai aszimmetrikus tompított fényt, távolsági fényt vagy mindkettőt kibocsátó, sajtolt burás fényszórói 661/2009/EK rendelet 31. sz. ENSZ-EGB-előírás X 25B Gépjárművek és pótkocsijaik jóváhagyott lámpaegységeibe szánt izzólámpák 661/2009/EK rendelet 37. sz. ENSZ-EGB-előírás X 25C Gázkisüléses fényforrással ellátott gépjárműfényszórók 661/2009/EK rendelet 98. sz. ENSZ-EGB-előírás X 25D Gépjárművek jóváhagyott gázkisüléses lámpaegységeiben használatos gázkisüléses fényforrások 661/2009/EK rendelet 99. sz. ENSZ-EGB-előírás X 25E Gépjárművek aszimmetrikus tompított fényt, távolsági fényt vagy mindkettőt kibocsátó, izzólámpákkal és/vagy LED-modulokkal felszerelt fényszórói 661/2009/EK rendelet 112. sz. ENSZ-EGB-előírás X 25F Gépjárművek adaptív fényszórórendszerei (AFS) 661/2009/EK rendelet 123. sz. ENSZ-EGB-előírás X 26 Ködfényszórók 76/762/EGK irányelv X 26A Gépjárművek első ködfényszórói 661/2009/EK rendelet 19. sz. ENSZ-EGB-előírás X 27 Gépjárművontató szerkezetek 77/389/EGK irányelv A 27A Elvontató berendezések 661/2009/EK rendelet 1005/2010/EU rendelet A 28 Hátsó ködlámpák 77/538/EGK irányelv X 28A Gépjárművek és pótkocsijaik hátsó ködlámpái 661/2009/EK rendelet 38. sz. ENSZ-EGB-előírás X 29 Hátrameneti lámpák 77/539/EGK irányelv X 29A Gépjárművekre és pótkocsijaikra felszerelt tolatólámpák 661/2009/EK rendelet 23. sz. ENSZ-EGB-előírás X 30 Várakozást jelző lámpák 77/540/EGK irányelv X 30A Gépjárművek parkolólámpái 661/2009/EK rendelet 77. sz. ENSZ-EGB-előírás X 31 Biztonsági övek és utasbiztonsági rendszerek 77/541/EGK irányelv D 31A Biztonsági övek, utasbiztonsági rendszerek, gyermekbiztonsági rendszerek és ISOFIX gyermekbiztonsági rendszerek 661/2009/EK rendelet 16. sz. ENSZ-EGB-előírás X 33 Kezelőszervek, ellenőrző és visszajelző lámpák jelölése 78/316/EGK irányelv X 33A Kézi működtetésű kezelőszervek, visszajelző lámpák és kijelzők elhelyezése és azonosítása 661/2009/EK rendelet 121. sz. ENSZ-EGB-előírás X 34 Jég-/páramentesítés 78/317/EGK irányelv (5) 34A Szélvédő-jégmentesítő és -párátlanító berendezések 661/2009/EK rendelet 672/2010/EU rendelet (5) 35 Ablaktörlő és ablakmosó rendszerek 78/318/EGK irányelv (6) 35A Szélvédőtörlő és szélvédőmosó rendszerek 661/2009/EK rendelet 1008/2010/EU rendelet (6) 36 Fűtési rendszerek 2001/56/EK irányelv X 36A Fűtési rendszerek 661/2009/EK rendelet 122. sz. ENSZ-EGB-előírás X 41 Nagy teljesítményű járművek kibocsátásai (Euro IV és V) 2005/55/EK irányelv V 41A Nehéz tehergépjárművek kibocsátásai (Euro VI)/információkhoz való hozzáférés 595/2009/EK rendelet V 42 Oldalsó védelem 89/297/EGK irányelv X 42A Tehergépjárművek oldalsó aláfutásgátlója 661/2009/EK rendelet 73. sz. ENSZ-EGB-előírás A 43 A felcsapódó víz elleni védelem 91/226/EGK irányelv X 43A A felcsapódó víz elleni védőrendszerek 661/2009/EK rendelet 109/2011/EU rendelet Z1 45 Biztonsági üvegezés 92/22/EGK irányelv J 45A Biztonsági üvegezésre alkalmas anyagok és azok járművekbe való beszerelése 661/2009/EK rendelet 43. sz. ENSZ-EGB-előírás J 46 Gumiabroncsok 92/23/EGK irányelv X 46A Gumiabroncsok felszerelése 661/2009/EK rendelet 458/2011/EU rendelet X 46C Haszongépjárművek és pótkocsijuk (C2 és C3 osztály) gumiabroncsai 661/2009/EK rendelet 54. sz. ENSZ-EGB-előírás X 46D Gumiabroncsok gördülési zaja, nedves tapadása, illetve gördülési ellenállása (C1, C2 és C3 osztály) 661/2009/EK rendelet 117. sz. ENSZ-EGB-előírás X 47 Sebességkorlátozó készülékek 92/24/EGK irányelv X 47A Járművek sebességkorlátozása 661/2009/EK rendelet 89. sz. ENSZ-EGB-előírás X 48 Tömegek és méretek (a 44. tétel alá tartozó járművektől eltérő járművek) 97/27/EK irányelv X 48A Tömegek és méretek 661/2009/EK rendelet 1230/2012/EU rendelet A 49 Vezetőfülke kiálló részei 92/114/EGK irányelv X 49A Haszongépjárművek vezetőfülkéjének a hátfal síkja előtti kiálló részei 661/2009/EK rendelet 61. sz. ENSZ-EGB-előírás A 50 Kapcsolószerkezetek 94/20/EK irányelv X (10) 50A Járműszerelvények mechanikus csatlakozó-alkatrészei 661/2009/EK rendelet 55. sz. ENSZ-EGB-előírás X (10) 50B Rövid vonószerkezetek (CCD); jóváhagyott típusú rövid vonószerkezet felszerelése 661/2009/EK rendelet 102. sz. ENSZ-EGB-előírás X (10) 57 Elülső aláfutásgátlás 2000/40/EK irányelv Z1 57A Elülső aláfutásgátló berendezések (FUPD) és beépítésük; elülső aláfutás elleni védelem 661/2009/EK rendelet 93. sz. ENSZ-EGB-előírás X 62 Hidrogénrendszer 79/2009/EK rendelet X 63 Általános biztonság 661/2009/EK rendelet X (15) 65 Fejlett vészfékező rendszer 661/2009/EK rendelet 347/2012/EU rendelet N/A (16) 66 Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer 661/2009/EK rendelet 351/2012/EU rendelet N/A (17) 67 A cseppfolyós PB-gázokhoz szükséges speciális komponensek és azok beszerelése a járműbe 661/2009/EK rendelet 67. sz. ENSZ-EGB-előírás X 69 Elektromos biztonság 661/2009/EK rendelet 100. sz. ENSZ-EGB-előírás X 70 Nagy nyomású földgázzal (CNG) üzemelő rendszerek különleges alkatrészei és azok beszerelése a járműbe 661/2009/EK rendelet 110. sz. ENSZ-EGB-előírás X 6. függelék Kivételes rakományt szállító járművek Sorszám Tárgy Szabályozási aktus száma N3 O4 1 Megengedett zajszint 70/157/EGK irányelv T 3 Tüzelőanyag-tartályok/hátsó aláfutásgátlók 70/221/EGK irányelv X (2) X 3A Tűzveszély elleni védelem (folyékonytüzelőanyag-tartályok) 661/2009/EK rendelet 34. sz. ENSZ-EGB-előírás X X 3B Hátsó ráfutásgátlók (RUPD) és beépítésük; hátsó ráfutás elleni védelem 661/2009/EK rendelet 58. sz. ENSZ-EGB-előírás A A 4 Hátsó rendszámtábla helye 70/222/EGK irányelv X A+R 4A Hátsó rendszámtáblák felszerelésének helye és rögzítésének módja 661/2009/EK rendelet 1003/2010/EU rendelet X A+R 5 Kormányzási erőkifejtés 70/311/EGK irányelv X Az első és hátsó kerekek azonos elfordulási irányú kormányzása megengedett X 5A Kormányberendezés 661/2009/EK rendelet 79. sz. ENSZ-EGB-előírás X Az első és hátsó kerekek azonos elfordulási irányú kormányzása megengedett X 6 Ajtózárak és csuklópántok 70/387/EGK irányelv X 6A Járműbe való bejutás és manőverezőképesség 661/2009/EK rendelet 130/2012/EU rendelet X 7 Hangjelzés 70/388/EGK irányelv X 7A Hangjelző berendezések és hangjelzések 661/2009/EK rendelet 28. sz. ENSZ-EGB-előírás X 8 Közvetett látást biztosító eszközök 2003/97/EK irányelv X 8A Közvetett látást biztosító eszközök és beépítésük 661/2009/EK rendelet 46. sz. ENSZ-EGB-előírás X 9 Fékezés 71/320/EGK irányelv U X 9A Járművek és pótkocsik fékezése 661/2009/EK rendelet 13. sz. ENSZ-EGB-előírás U (3) X (3) 10 Rádiózavar (elektromágneses összeférhetőség) 72/245/EGK irányelv X X 10A Elektromágneses összeférhetőség 661/2009/EK rendelet 10. sz. ENSZ-EGB-előírás X X 13 Lopásgátló és indításgátló berendezés 74/61/EGK irányelv X 13A Gépjárművek jogosulatlan használat elleni védelme 661/2009/EK rendelet 18. sz. ENSZ-EGB-előírás X (4A) 15 Ülések szilárdsága 74/408/EGK irányelv X 15A Ülések, azok rögzítései és fejtámlák 661/2009/EK rendelet 17. sz. ENSZ-EGB-előírás X 17 Sebességmérő és hátrameneti berendezések 75/443/EGK irányelv X 17A Járműbe való bejutás és manőverezőképesség 661/2009/EK rendelet 130/2012/EU rendelet X 17B Sebességmérő berendezés és annak beépítése 661/2009/EK rendelet 39. sz. ENSZ-EGB-előírás X 18 Hatóságilag előírt táblák 76/114/EGK irányelv X X 18A Hatóságilag előírt gyári adattábla és járműazonosító szám 661/2009/EK rendelet 19/2011/EU rendelet X X 19 Biztonsági övek rögzítései 76/115/EGK irányelv X 19A A biztonsági öv rögzítési pontjai, ISOFIX rögzítési rendszerek és ISOFIX felső hevederrögzítési pontok 661/2009/EK rendelet 14. sz. ENSZ-EGB-előírás X 20 Világító- és fényjelző berendezések felszerelése 76/756/EGK irányelv X A+N 20A Világító- és fényjelző berendezések beépítése járművekbe 661/2009/EK rendelet 48. sz. ENSZ-EGB-előírás X A+N 21 Fényvisszaverők 76/757/EGK irányelv X X 21A Gépjárművekre és pótkocsijaikra felszerelt fényvisszaverő eszközök 661/2009/EK rendelet 3. sz. ENSZ-EGB-előírás X X 22 Hátsó méretjelző lámpák, első (oldalsó) helyzetjelző lámpák, hátsó (oldalsó) helyzetjelző lámpák, féklámpák, oldalsó helyzetjelző lámpák és nappali menetjelző lámpák 76/758/EGK irányelv X X 22A Gépjárművek és pótkocsijaik első és hátsó helyzetjelző lámpái, féklámpái és méretjelző lámpái 661/2009/EK rendelet 7. sz. ENSZ-EGB-előírás X X 22B Gépjárművek nappali menetjelző lámpái 661/2009/EK rendelet 87. sz. ENSZ-EGB-előírás X 22C A gépjárművekre és pótkocsijaikra felszerelt oldalsó helyzetjelző lámpák 661/2009/EK rendelet 91. sz. ENSZ-EGB-előírás X X 23 Irányjelző lámpák 76/759/EGK irányelv X X 23A Gépjárművek és pótkocsijaik irányjelző lámpái 661/2009/EK rendelet 6. sz. ENSZ-EGB-előírás X X 24 Hátsórendszámtábla-megvilágító lámpák 76/760/EGK irányelv X X 24A Gépjárművek és pótkocsijaik hátsó rendszámtábláinak megvilágítása 661/2009/EK rendelet 4. sz. ENSZ-EGB-előírás X X 25 Fényszórók (izzóval) 76/761/EGK irányelv X 25A A gépi meghajtású járművek európai aszi

mmetrikus tompított fényt, távolsági fényt vagy mindkettőt kibocsátó, sajtolt burás fényszórói 661/2009/EK rendelet 31. sz. ENSZ-EGB-előírás X 25B Gépjárművek és pótkocsijaik jóváhagyott lámpaegységeibe szánt izzólámpák 661/2009/EK rendelet 37. sz. ENSZ-EGB-előírás X X 25C Gázkisüléses fényforrással ellátott gépjárműfényszórók 661/2009/EK rendelet 98. sz. ENSZ-EGB-előírás X 25D Gépjárművek jóváhagyott gázkisüléses lámpaegységeiben használatos gázkisüléses fényforrások 661/2009/EK rendelet 99. sz. ENSZ-EGB-előírás X 25E Gépjárművek aszimmetrikus tompított fényt, távolsági fényt vagy mindkettőt kibocsátó, izzólámpákkal és/vagy LED-modulokkal felszerelt fényszórói 661/2009/EK rendelet 112. sz. ENSZ-EGB-előírás X 25F Gépjárművek adaptív fényszórórendszerei (AFS) 661/2009/EK rendelet 123. sz. ENSZ-EGB-előírás X 26 Ködfényszórók 76/762/EGK irányelv X 26A Gépjárművek első ködfényszórói 661/2009/EK rendelet 19. sz. ENSZ-EGB-előírás X 27 Gépjárművontató szerkezetek 77/389/EGK irányelv A 27A Elvontató berendezések 661/2009/EK rendelet 1005/2010/EU rendelet A 28 Hátsó ködlámpák 77/538/EGK irányelv X X 28A Gépjárművek és pótkocsijaik hátsó ködlámpái 661/2009/EK rendelet 38. sz. ENSZ-EGB-előírás X X 29 Hátrameneti lámpák 77/539/EGK irányelv X X 29A Gépjárművekre és pótkocsijaikra felszerelt tolatólámpák 661/2009/EK rendelet 23. sz. ENSZ-EGB-előírás X X 30 Várakozást jelző lámpák 77/540/EGK irányelv X 30A Gépjárművek parkolólámpái 661/2009/EK rendelet 77. sz. ENSZ-EGB-előírás X 31 Biztonsági övek és utasbiztonsági rendszerek 77/541/EGK irányelv X 31A Biztonsági övek, utasbiztonsági rendszerek, gyermekbiztonsági rendszerek és ISOFIX gyermekbiztonsági rendszerek 661/2009/EK rendelet 16. sz. ENSZ-EGB-előírás X 33 Kezelőszervek, ellenőrző és visszajelző lámpák jelölése 78/316/EGK irányelv X 33A Kézi működtetésű kezelőszervek, visszajelző lámpák és kijelzők elhelyezése és azonosítása 661/2009/EK rendelet 121. sz. ENSZ-EGB-előírás X 34 Jég-/páramentesítés 78/317/EGK irányelv (5) 34A Szélvédő-jégmentesítő és -párátlanító berendezések 661/2009/EK rendelet 672/2010/EU rendelet (5) 35 Ablaktörlő és ablakmosó rendszerek 78/318/EGK irányelv (6) 35A Szélvédőtörlő és szélvédőmosó rendszerek 661/2009/EK rendelet 1008/2010/EU rendelet (6) 36 Fűtési rendszerek 2001/56/EK irányelv X 36A Fűtési rendszerek 661/2009/EK rendelet 122. sz. ENSZ-EGB-előírás X 38A A jármű ülésével egybeépített vagy különálló fejtámlák (fejtámaszok) 661/2009/EK rendelet 25. sz. ENSZ-EGB-előírás X 41 Nagy teljesítményű járművek kibocsátásai (Euro IV és V) 2005/55/EK irányelv X (8) 41A Nehéz tehergépjárművek kibocsátásai (Euro VI)/információkhoz való hozzáférés 595/2009/EK rendelet X (9) 42 Oldalsó védelem 89/297/EGK irányelv X A 42A Tehergépjárművek oldalsó aláfutásgátlója 661/2009/EK rendelet 73. sz. ENSZ-EGB-előírás X A 43 A felcsapódó víz elleni védelem 91/226/EGK irányelv X A 43A A felcsapódó víz elleni védőrendszerek 661/2009/EK rendelet 109/2011/EU rendelet X A 45 Biztonsági üvegezés 92/22/EGK irányelv X 45A Biztonsági üvegezésre alkalmas anyagok és azok járművekbe való beszerelése 661/2009/EK rendelet 43. sz. ENSZ-EGB-előírás X 46 Gumiabroncsok 92/23/EGK irányelv X I 46A Gumiabroncsok felszerelése 661/2009/EK rendelet 458/2011/EU rendelet X I 46C Haszongépjárművek és pótkocsijuk (C2 és C3 osztály) gumiabroncsai 661/2009/EK rendelet 54. sz. ENSZ-EGB-előírás X I 46D Gumiabroncsok gördülési zaja, nedves tapadása, illetve gördülési ellenállása (C1, C2 és C3 osztály) 661/2009/EK rendelet 117. sz. ENSZ-EGB-előírás X I 47 Sebességkorlátozó készülékek 92/24/EGK irányelv X 47A Járművek sebességkorlátozása 661/2009/EK rendelet 89. sz. ENSZ-EGB-előírás X 48 Tömegek és méretek (a 44. tétel alá tartozó járművektől eltérő járművek) 97/27/EK irányelv X X 48A Tömegek és méretek 661/2009/EK rendelet 1230/2012/EU rendelet A A 49 Vezetőfülke kiálló részei 92/114/EGK irányelv A 49A Haszongépjárművek vezetőfülkéjének a hátfal síkja előtti kiálló részei 661/2009/EK rendelet 61. sz. ENSZ-EGB-előírás A 50 Kapcsolószerkezetek 94/20/EK irányelv X (10) X 50A Járműszerelvények mechanikus csatlakozó-alkatrészei 661/2009/EK rendelet 55. sz. ENSZ-EGB-előírás X (10) X 50B Rövid vonószerkezetek (CCD); jóváhagyott típusú rövid vonószerkezet felszerelése 661/2009/EK rendelet 102. sz. ENSZ-EGB-előírás X (10) X (10) 56 Veszélyes áruk közúti szállítására szolgáló járművek 98/91/EK irányelv X (13) X (13) 56A Veszélyes anyagok szállítására szolgáló járművek 661/2009/EK rendelet 105. sz. ENSZ-EGB-előírás X (13) X (13) 57 Elülső aláfutásgátlás 2000/40/EK irányelv A 57A Elülső aláfutásgátló berendezések (FUPD) és beépítésük; elülső aláfutás elleni védelem 661/2009/EK rendelet 93. sz. ENSZ-EGB-előírás A 62 Hidrogénrendszer 79/2009/EK rendelet X 63 Általános biztonság 661/2009/EK rendelet X (15) X (15) 65 Fejlett vészfékező rendszer 661/2009/EK rendelet 347/2012/EU rendelet N/A (16) 66 Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer 661/2009/EK rendelet 351/2012/EU rendelet N/A (17) 67 A cseppfolyós PB-gázokhoz szükséges speciális komponensek és azok beszerelése a járműbe 661/2009/EK rendelet 67. sz. ENSZ-EGB-előírás X 69 Elektromos biztonság 661/2009/EK rendelet 100. sz. ENSZ-EGB-előírás X 70 Nagy nyomású földgázzal (CNG) üzemelő rendszerek különleges alkatrészei és azok beszerelése a járműbe 661/2009/EK rendelet 110. sz. ENSZ-EGB-előírás X A jelek magyarázata X A vonatkozó jogszabály követelményei alkalmazandók. A kötelezően alkalmazandó ENSZ-EGB-előírások módosítássorozatait a 661/2009/EK rendelet IV. melléklete sorolja fel. Alternatívaként az ezt követően elfogadott módosítássorozatok is megengedettek. A tagállamok a 661/2009/EK rendelet 13. cikkének (14) bekezdésében megállapított feltételek mellett jóváhagyhatják a 661/2009/EK rendelet által hatályon kívül helyezett korábbi uniós irányelvek alapján megadott meglévő típusjóváhagyások kiterjesztését. N/A Ez a szabályozási aktus nem alkalmazandó erre a járműre (nincsenek követelmények). (1) A legfeljebb 2 610 kg referenciatömegű járművek esetében. A gyártó kérésére a legfeljebb 2 840 kg referenciatömegű járművekre is alkalmazható. Az információkhoz való hozzáférés tekintetében az alapjárműtől eltérő egyéb részek (pl. a lakótér) esetében elegendő, ha a gyártók a járműjavítási és -karbantartási információkhoz biztosítanak hozzáférést azonnal és gyorsan elérhető módon. (2) A PB-, illetve sűrítettföldgáz-szerelvénnyel ellátott járművek esetében a 67. sz. ENSZ-EGB-előírás, illetve a 110. sz. ENSZ-EGB-előírás szerinti járműtípus-jóváhagyás kötelező. (3) A 661/2009/EK rendelet 12. cikkének megfelelően elektronikus stabilitásszabályozó rendszer beszerelése kötelező. A 661/2009/EK rendelet V. mellékletében megállapított végrehajtási időpontok alkalmazandók. A 13. sz. ENSZ-EGB-előírásnak megfelelően nem kötelező elektronikus stabilitásszabályozó rendszert beszerelni az M2, M3, N2 és N3 kategóriájú különleges rendeltetésű járművekbe, valamint a kivételes rakományt szállító járművekbe és az állóhelyekkel ellátott pótkocsikba. Az N1 kategóriájú járművek jóváhagyása történhet a 13. számú ENSZ-EGB-előírás és a 13-H. számú ENSZ-EGB-előírás alapján is. (4) A 661/2009/EK rendelet 12. cikkének megfelelően elektronikus stabilitásszabályozó rendszer beszerelése kötelező. Ezért a 13-H. sz. ENSZ-EGB-előírás 9. mellékletének A. részében foglalt követelmények betartása kötelező az új járműtípusok EK-típusjóváhagyása, valamint az új járművek nyilvántartásba vétele, értékesítése és forgalomba helyezése céljából. A 661/2009/EK rendelet 13. cikkében megállapított végrehajtási időpontok alkalmazandók. Az N1 kategóriájú járművek jóváhagyása történhet a 13. számú ENSZ-EGB-előírás és a 13-H. számú ENSZ-EGB-előírás alapján is. (4A) A védőeszköznek, ha van ilyen a járműben, teljesítenie kell a 18. sz. ENSZ-EGB-előírás követelményeit. (4B) Ez a rendelet a 80. sz. ENSZ-EGB-előírás hatályán kívül eső ülésekre vonatkozik. (5) Az M1-től eltérő kategóriába tartozó járműveknek nem kell teljes mértékben megfelelniük a jogszabálynak, de rendelkezniük kell megfelelő szélvédő-jégmentesítő és -párátlanító berendezéssel. (6) Az M1-től eltérő kategóriába tartozó járműveknek nem kell teljes mértékben megfelelniük a jogszabálynak, de rendelkezniük kell megfelelő szélvédőmosó és -törlő berendezéssel. (8) A több mint 2 610 kg referenciatömegű és az (1) megjegyzésben leírt lehetőségben nem részesülő járművek esetében. (9) A több mint 2 610 kg referenciatömegű, nem a 715/2007/EK rendelet alapján típusjóváhagyásban részesített járművek esetében (amire a gyártó kérése alapján van lehetőség, feltéve, hogy a jármű referenciatömege legfeljebb 2 840 kg). Az alapjárműtől eltérő egyéb részek esetében elegendő, ha a gyártók a járműjavítási és -karbantartási információkhoz biztosítanak hozzáférést azonnal és gyorsan elérhető módon. A többi lehetőséget lásd az 595/2009/EK rendelet 2. cikkében. (9A) Csak akkor alkalmazandó, ha e járműveket a 64. sz. ENSZ-EGB-előírás hatályába tartozó berendezéssel szerelték fel. A 661/2009/EK rendelet 9. cikke (2) bekezdésének megfelelően az M1 kategóriájú járművekbe kötelező abroncsnyomás-ellenőrző rendszert beépíteni. (10) Csak a csatlakozóval (csatlakozókkal) felszerelt járművekre vonatkozik. (11) A legfeljebb 2,5 tonna műszakilag megengedett legnagyobb össztömegű járművekre vonatkozik. (12) Csak olyan járművekre vonatkozik, amelyeken a legalacsonyabb ülés vonatkoztatási pontja (R pont) legfeljebb 700 mm-rel van a talaj szintje felett. (13) Csak akkor alkalmazandó, ha a gyártó veszélyes áruk közúti szállítására tervezett járművek típusjóváhagyását kérelmezi. (14) Csak az N1 kategória I. osztályába tartozó járművekre vonatkozik (referenciatömeg ≤ 1 305 kg). (15) A 661/2009/EK rendelet hatálya alá tartozó egyes tételek tekintetében történő típusjóváhagyás helyett a gyártó kérésére e tétel tekintetében is megadható a típusjóváhagyás. (16) A 347/2012/EU rendelet 1. cikkének megfelelően a különleges rendeltetésű járművekbe nem kötelező fejlett vészfékező rendszert beszerelni. (17) A 351/2012/EU rendelet 1. cikkének megfelelően a különleges rendeltetésű járművekbe nem kötelező sávelhagyásra figyelmeztető rendszert beszerelni. A A követelményeknek a lehető legteljesebb mértékben teljesülniük kell. A típusjóváhagyó hatóság csak akkor adhat mentesség(ek)et, ha a gyártó igazolja, hogy a jármű különleges rendeltetése okán nem képes teljesíteni az előírásokat. A megadott mentességeket fel kell tüntetni a jármű típusbizonyítványában és megfelelőségi nyilatkozatában (52. bejegyzés). A1 Elektronikus menetstabilizáló rendszer beépítése nem kötelező. Többlépcsős jóváhagyás esetén, ha valamely szakaszban végrehajtott módosítások valószínűleg befolyásolják az alapjármű elektronikus menetstabilizáló rendszerének működését, a gyártó kikapcsolhatja a rendszert, vagy igazolja, hogy a jármű biztonsága vagy stabilitása nem sérült. Ez például úgy igazolható, hogy 80 km/h sebességgel mindkét irányba olyan hirtelen végeznek kettős sávváltást, hogy közbelépjen az elektronikus menetstabilizáló rendszer. A közbelépésnek ellenőrzöttnek kell lennie, és javítania kell a jármű stabilitását. A műszaki szolgálat szükség esetén további vizsgálatot kérhet. B Az alkalmazás a jármű közúti közlekedése során való rendes használatra szánt ülésekhez való hozzáférést biztosító ajtókra korlátozódik, amennyiben az ülés R pontja és az ajtó felületének átlagsíkja közötti, a jármű hosszanti középsíkjára merőlegesen mért távolság nem haladja meg az 500 mm-t. C Az alkalmazás a jármű közúti közlekedése során való rendes használatra szánt leghátsó ülés előtti részére, továbbá a fejnek a jogszabályban meghatározott ütközési tartományára korlátozódik. D Az alkalmazás a jármű közúti közlekedése során való rendes használatra szánt ülésekre korlátozódik. A nem a jármű közúti közlekedése során való rendes használatra szánt üléseket a használók számára piktogram vagy megfelelő szövegezésű jelzés útján egyértelműen jelölni kell. A 17. sz. ENSZ-EGB-előírásnak a csomagok rögzítésére vonatkozó követelményeit nem kell alkalmazni. E Csak elöl. F A tüzelőanyag-utántöltő cső elhelyezésének és hosszúságának a módosítása, valamint a fedélzeti tartály áthelyezése megengedett. G Többlépcsős jóváhagyás esetén az alapjárműnek/nem teljes járműnek (azaz a különleges rendeltetésű jármű megépítéséhez használt alváznak) a kategóriája szerinti követelmények is alkalmazhatók. H A kipufogórendszer hosszának az utolsó hangtompító utáni, 2 m-t meg nem haladó módosítása további vizsgálat nélkül megengedhető. I A gumiabroncsok típusát az 54. sz. ENSZ-EGB-előírás követelményei szerint kell jóváhagyni, még akkor is, ha a jármű tervezési sebessége nem éri el a 80 km/h-t. A terhelhetőséget a gumiabroncsgyártó beleegyezésével hozzá lehet igazítani a pótkocsi legnagyobb sebességéhez. J A vezetőfülke üvegétől (szélvédő és oldalablakok) eltérő valamennyi ablaküveg esetében vagy biztonsági üveg, vagy merev műanyag ablaküveg alkalmazható. K Kiegészítő riasztóberendezések megengedettek. L Az alkalmazás a jármű közúti közlekedése során való rendes használatra szánt ülésekre korlátozódik. A hátsó üléseken legalább két ponton rögzített övekhez szánt rögzítések szükségesek. A nem a jármű közúti közlekedése során való rendes használatra szánt üléseket a használók számára piktogram vagy megfelelő szövegezésű jelzés útján egyértelműen jelölni kell. Az ISOFIX rögzítőpontok nem kötelezőek a mentőjárművekben és a halottszállító kocsikban. M Az alkalmazás a jármű közúti közlekedése során való rendes használatra szánt ülésekre korlátozódik. Valamennyi hátsó ülésen legalább két ponton rögzített övek szükségesek. A nem a jármű közúti közlekedése során való rendes használatra szánt üléseket a használók számára piktogram vagy megfelelő szövegezésű jelzés útján egyértelműen jelölni kell. Az ISOFIX rögzítőpontok nem kötelezőek a mentőjárművekben és a halottszállító kocsikban. N Amennyiben valamennyi kötelező világítóeszközt felszerelnek, és a geometriai láthatóság változatlan. Q A kipufogórendszer hosszának az utolsó hangtompító utáni, 2 m-t meg nem haladó módosítása további vizsgálat nélkül megengedhető. A leginkább jellemző alapjárműre megadott EK-típusjóváhagyás a referenciasúly változásától függetlenül érvényben marad. R Amennyiben valamennyi tagállam rendszámtáblája felszerelhető és látható. S A fényáteresztési tényező legalább 60 %, és az "A" oszlop takarási szöge nem nagyobb 10 foknál. T Csak teljes/befejezett járművel elvégzendő vizsgálatok. A jármű a 70/157/EGK irányelv szerint vizsgálható. A 70/157/EGK irányelv I. mellékletének 5.2.2.1. pontja vonatkozásában az alábbi határértékeket kell alkalmazni: a) 81 dB(A) a 75 kW-nál kisebb motorteljesítményű járművek esetében; b) 83 dB(A) a legalább 75 kW, de 150 kW-nál kisebb motorteljesítményű járművek esetében; c) 84 dB(A) a legalább 150 kW motorteljesítményű járművek esetében. U Csak teljes/befejezett járművel elvégzendő vizsgálatok. A legfeljebb 4 tengellyel rendelkező járművek a szabályozási aktusban megállapított valamennyi követelménynek meg kell, hogy feleljenek. Több mint 4 tengellyel rendelkező járművek esetében megengedett az eltérés, amennyiben: - ezt konstrukciós okokkal indokolják - a szabályozási aktus által megállapított valamennyi fékteljesítmény, ideértve a rögzítőfékrendszerrel, üzemi fékrendszerrel és biztonsági fékrendszerrel kapcsolatos teljesítményeket is, teljesül. U1 A hidrosztatikus hajtóművel rendelkező járművekben nem kötelező az ABS. V A 97/68/EK irányelv is alkalmazható helyette. V1 A hidrosztatikus hajtóművel rendelkező járművek esetében a 97/68/EK irányelv is alkalmazható helyette. W0 A kipufogórendszer hosszának a módosítása további vizsgálat nélkül megengedhető, amennyiben az ellennyomás hasonló. Amennyiben új vizsgálat szükséges, a határértékeken felül 2dB(A) megengedett. W1 A követelmények betartása kötelező, de a kipufogórendszer módosítása a kipufogócsőből származó kibocsátások, valamint a CO2-kibocsátás és a tüzelőanyag-fogyasztás további vizsgálata nélkül megengedhető, amennyiben a módosítás nem érinti a kibocsátáskorlátozó berendezéseket, beleértve a részecskeszűrőket (ha van ilyen). A párolgási kibocsátás tekintetében új vizsgálat nem szükséges a módosított járművön, amennyiben a párolgáscsökkentő eszközöket az alapjármű gyártója által beszerelt állapotban megőrzik. A leginkább jellemző alapjárműre megadott EK-típusjóváhagyás a referenciatömeg változásától függetlenül érvényes marad. W2 A tüzelőanyag-utántöltő cső, a tüzelőanyagcsövek és a tüzelőanyaggőz-vezetékek elhelyezésének és hosszúságának a módosítása további vizsgálat nélkül megengedett. Az eredeti tüzelőanyag-tartály áthelyezése megengedett, amennyiben valamennyi követelmény teljesül. A 34. sz. ENSZ-EGB-előírás 5. melléklete szerinti további vizsgálat azonban nem kötelező. W3 A kerekes szék tervezett utazási helyzete hosszirányú síkjának párhuzamosnak kell lennie a jármű hosszirányú síkjával. A jármű tulajdonosát megfelelő módon tájékoztatni kell arról, hogy ahhoz, hogy a kerekes szék a különböző vezetési körülmények között ellen tudjon állni a rögzítési mechanizmus által közvetített erőhatásoknak, olyan kerekes szék használata ajánlott, amelynek szerkezete megfelel az ISO 7176-19:2008 szabvány vonatkozó részének. A jármű üléseit további vizsgálat nélkül megfelelően módosítani lehet, amennyiben a műszaki szolgálat számára igazolható, hogy rögzítőpontjaik, mechanizmusaik és fejtámláik ugyanolyan jellemzőkkel rendelkeznek. A 17. sz. ENSZ-EGB-előírásnak a csomagok rögzítésére vonatkozó követelményeit nem kell alkalmazni. W4 A beszállást segítő eszközök jogi aktus(ok)nak való megfelelése álló helyzetben kötelező. W5 Minden kerekes széknek fenntartott helyet el kell látni rögzítőpontokkal, amelyekhez a kerekesszék-rögzítő és utasbiztonsági rendszert rögzíteni kell, és amelyek megfelelnek a 3. függelék kiegészítő rendelkezéseinek. W6 Minden kerekes széknek fenntartott helyet el kell látni olyan biztonsági övvel, amely megfelel a 3. függelék kiegészítő rendelkezéseinek. Amennyiben az átalakítás miatt a biztonsági övek rögzítőpontjait a 06. módosítássorozattal módosított 16. sz. ENSZ-EGB-előírás 7.7.1. szakaszában meghatározott tűréshatáron kívülre kell elhelyezni, a műszaki szolgálat megvizsgálja, hogy a módosítás rosszabb esetet eredményez-e, vagy sem. Amennyiben igen, el kell végezni a 06. módosítássorozattal módosított 16. sz. ENSZ-EGB-előírás 7.7.1. szakaszában előírt vizsgálatot. Az EK-típusjóváhagyást nem kell kiterjeszteni. A vizsgálat elvégezhető olyan elemekkel, amelyeken nem hajtották végre a 06. módosítássorozattal módosított 16. sz. ENSZ-EGB-előírásban előírt kondicionáló vizsgálatot. W8 A számítások során a kerekes szék és a használó együttes tömege 160 kg-nak tekintendő. A tömeget a gyártó által megadott utazási helyzetben lévő kiegészítő kerekes szék P pontjára kell összpontosítani. Az utasbefogadó képességnek a kerekes szék(ek) használatából eredő bármilyen korlátozását fel kell jegyezni a kezelési utasításban, az EU-típusbizonyítvány 2. oldalán és a megfelelőségi tanúsítványban (a megjegyzések szakaszba). Y Amennyiben valamennyi kötelező világítóberendezést felszerelték. Z A nyitott ablakok kinyúlására vonatkozó követelmények nem vonatkoznak a lakótérre. Z1 A több mint hat tengellyel rendelkező önjáró daruk terepjáró járműveknek (N3G) tekintendők, amennyiben a tengelyek közül legalább három meghajtott tengely, és feltéve, hogy kielégítik a II. melléklet 4.3. pontja b) pontja ii. és iii. alpontjának, valamint 4.3. pontja c) pontjának rendelkezéseit.

4. A XII. melléklet helyébe a következő szöveg lép: "XII. MELLÉKLET A KIS SOROZATOKRA ÉS KIFUTÓ SOROZATOKRA VONATKOZÓ LEGNAGYOBB DARABSZÁMOK A. A KIS SOROZATOK LEGNAGYOBB DARABSZÁMAI 1. A 22. cikk értelmében az Európai Unióban egy járműtípusból évente nyilvántartásba vehető, értékesíthető vagy üzembe helyezhető egységek darabszáma nem haladhatja meg az alább feltüntetett értékeket a szóban forgó járműkategória tekintetében: Kategória Darabszám M1 1 000 M2, M3 0 N1 1 000 N2, N3 0 O1, O2 0 O3, O4 0 2. A 23. cikk értelmében valamely tagállamban egy járműtípusból évente nyilvántartásba vehető, értékesíthető vagy üzembe helyezhető egységek darabszámát a tagállam határozza meg, de ez a darabszám nem haladhatja meg az alább feltüntetett értékeket a szóban forgó járműkategória tekintetében: Kategória Darabszám M1 100 M2, M3 250 N1 2016. október 31-ig 500 2016. november 1-jétől 250 N2, N3 250 O1, O2 500 O3, O4 250 3. Az 1230/2012/EU bizottsági rendelet 6. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában valamely tagállamban egy járműtípusból évente nyilvántartásba vehető, értékesíthető vagy üzembe helyezhető egységek darabszámát a tagállam határozza meg, de ez a darabszám nem haladhatja meg az alább feltüntetett értékeket a szóban forgó járműkategória tekintetében: Kategória Darabszám M2, M3 1 000 N2, N3 1 200 O3, O4 2 000 B. KIFUTÓ SOROZATOKRA MEGENGEDETT LEGNAGYOBB DARABSZÁMOK Egy adott tagállamban a "kifutó sorozatokra" vonatkozó eljárással forgalomba helyezhető teljes és befejezett járművek legnagyobb számát egy, a következők közül a tagállam által választott módon korlátozni kell: 1. egy vagy több típusban a járművek legnagyobb száma nem haladhatja meg az M1 kategória esetében az adott tagállamban az előző évben az összes típusból használatba vett járművek 10 %-át, minden más kategória esetében pedig a 30 %-át. Ha a 10 %, illetve a 30 % kevesebb mint 100 járművet jelent, a tagállam legfeljebb 100 jármű forgalomba helyezését engedélyezheti; 2. a bármely típushoz tartozó járműveket azokra kell korlátozni, amelyekre érvényes megfelelőségi nyilatkozatot állítottak ki a gyártás időpontjában vagy azt követően, és az a kiállítás napjától számított legalább három hónapig volt érvényes, de egy szabályozási aktus hatálybalépése miatt ezután megszűnt az érvényessége."

(1) Műszakilag megengedett össztömeg

(2) A járműbe szerelt elülső védelmi rendszereknek meg kell felelniük a 78/2009/EK rendelet előírásainak, illetve típus-jóváhagyási számmal kell rendelkezniük, és azt fel kell tüntetni rajtuk.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32014R0214 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32014R0214&locale=hu

Tartalomjegyzék