1974. évi 24. törvényerejű rendelet

a jogszabályok kihirdetéséről és hatálybalépéséről

1. § (1) A Magyar Népköztársaság hivatalos lapjában, a Magyar Közlönyben kell kihirdetni azokat a jogszabályokat,

a) amelyekből az állampolgárokra közvetlenül jogok származnak, vagy amelyek az állampolgárokra közvetlenül kötelezettségeket rónak;

b) amelyek az állampolgárok jogait vagy kötelezettségeit közvetlenül érintik;

c) amelyek ismerete jelentős az állampolgárok jogainak és jogos érdekeinek védelme, valamint kötelezettségeik teljesítése szempontjából;

d) amelyek állami szervekre (vállalatokra), szövetkezetekre (szövetkezeti szervezetekre) és egyéb gazdálkodó szervekre általános érvényűek.

(2) Az (1) bekezdésben említett rendelkezést utasításban kimondani nem lehet.

2. § (1) Az 1. §-nak megfelelően a Magyar Közlönyben kell kihirdetni

a) a törvényt,

b) a törvényerejű rendeletet,

c) a minisztertanácsi rendeletet,

d) a Minisztertanács elnöke, elnökhelyettese és tagja által kiadott rendeletet,

e) az országos hatáskörű szervet vezető államtitkár rendelkezését.

(2) A Magyar Közlönyben kell továbbá közzétenni az Országgyűlésnek, az Elnöki Tanácsnak és a Minisztertanácsnak azokat a határozatait, amelyek az államvezetés iránymutatásait tartalmazzák, vagy amelyeknek a Magyar Közlönyben való közzétételét az Országgyűlés, az Elnöki Tanács, illetőleg a Minisztertanács elrendeli.

(3) A Magyar Közlönyben kell közzétenni a Magyar Népköztársaság Legfelsőbb Bírósága által alkotott irányelveket és elvi döntéseket is.

(4) Az (1) bekezdés a)-d) pontjában felsorolt jogszabályok és a (2) bekezdésben említett határozatok kötelezőek az ország egész területén a természetes és a jogi személyekre, valamint a külföldön tartózkodó magyar állampolgárokra.

3. § A Határozatok Tárában közzétételre kerülő jogszabályok körét a Minisztertanács állapítja meg.

4. § (1) Kizárólag törvény vagy törvényerejű rendelet mondhatja ki, hogy mely cselekmény képez bűncselekményt.

(2) Csak törvény, törvényerejű rendelet, minisztertanácsi rendelet és tanácsrendelet állapíthatja meg, hogy milyen cselekmény minősül szabálysértésnek.

(3) Annak megállapítása, hogy valamely jogszabállyal ellentétes cselekmény már meglevő büntető vagy szabálysértési rendelkezés alá esik, minisztertanácsi rendeletben vagy határozatban is kimondható.

5. § (1) A jogszabályban meg kell határozni a hatálybalépés napját. A hatálybalépés napját külön jogszabály is megállapíthatja.

(2) Ha a jogszabály vagy egy része a végrehajtási rendelkezés nélkül nem hajtható végre, akkor a hatálybalépéssel egyidőben a végrehajtási rendelkezéseknek is hatályba kell lépniök. Ilyen esetben a végrehajtási rendelkezést a jogszabállyal együtt vagy legkésőbb a kihirdetésétől számított harminc napon belül ki kell bocsátani. Ez alól a Minisztertanács kivételt tehet.

(3) A jogszabálynak rendelkeznie kell arról, hogy a hatálybalépése előtt keletkezett, illetőleg a folyamatban levő ügyekben mennyiben irányadó.

6. § A jogszabály végrehajtásáért felelős szervet a jogszabályban csak akkor kell feltüntetni, ha e szerv részéről külön végrehajtási rendelkezések kibocsátása szükséges. Ezt a rendelkezést a Minisztertanács határozataira nem kell alkalmazni.

7. § A tanácsok rendeleteiről külön jogszabály intézkedik.

8. § (1) Ez a törvényerejű rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Végrehajtásáról a Minisztertanács gondoskodik.

(2)[1] E törvényerejű rendelet nem érinti a Munka Törvénykönyvéről szóló 1967. évi II. törvény 8. §-ának (1) bekezdését, a népgazdasági tervezésről szóló 1972. évi VII. törvény 20. §-ának (4) bekezdését, a külkereskedelemről szóló 1974. évi III. törvény 20. §-át és 29. §-ának (3) bekezdését, továbbá a pénzügyminiszternek az állami költségvetéssel, valamint a vállalatok pénzgazdálkodásával, alapképzésével kapcsolatos utasítási jogát és az Országos Társadalombiztosítási Főigazgatóság vezetőjének utasítási jogát.

(3) E törvényerejű rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az 1954. évi 26. számú törvényerejű rendelet hatályát veszti.

Losunczi Pál s. k.,

a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke

Cseterki Lajos s k.,

a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította az 1984. évi 5. törvényerejű rendelet 9. § (5) bekezdése. Hatályos 1984.07.01.