7/1976. (VII. 15.) EüM rendelet

az állami egészségügyi szolgálatnak a honvédelemmel kapcsolatos egyes feladatairól

A honvédelemről szóló 1976. évi I. törvény végrehajtása tárgyában kiadott 6/1976. (III. 31.) MT rendelet (a továbbiakban: R.) 151. §-a (2) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján - a honvédelmi miniszterrel, a belügyminiszterrel, a közlekedés- és postaügyi miniszterrel, a Minisztertanács Tanácsi Hivatala elnökével, valamint a Szakszervezetek Országos Tanácsával egyetértésben - az alábbiakat rendelem.

Általános rendelkezések

1. §

(1) Annak a magyar állampolgár férfinak (a továbbiakban: vizsgálatra kötelezett személy) az orvosi vizsgálatát és egészségi alkalmasságának megállapítását, akit erre az illetékes tanácsi szerv (a továbbiakban: igazgatási szerv) az R. 14. §-ának (1) bekezdése alapján kötelezett, az állami egészségügyi szolgálat végzi.

(2) A hadköteles katonai szolgálatra való alkalmassága elbírálásával összefüggő orvosi (szakorvosi) vizsgálatokat [R. 18. § (1) bek.] az állami egészségügyi szolgálatnak e rendelet 7. §-ában megjelölt szervei a sorozóbizottság, illetőleg a hadköteles egészségi alkalmasságának elbírálását végző különbizottság megkeresésére végzik.

(3) A vizsgálatra kötelezett személynek és a hadkötelesnek az R. 14. § (1) bekezdése és 18. §-a szerinti kötelező gyógykezelését az állami egészségügyi szolgálat végzi. A műtét vagy műtétnek minősülő vizsgálat tekintetében az 1972. évi II. törvény 47. és 48. §-át kell alkalmazni.

(4) Az állami egészségügyi szolgálat területileg illetékes szervei elvégzik a Budapest Fővárosi Hadkiegészítő Parancsnokság, illetőleg a megyei hadkiegészítési és területvédelmi parancsnokság (a továbbiakban: megyei hadkiegészítési és területvédelmi parancsnokság) által az R. 19. §-a alapján elrendelt orvosi vizsgálatokat is.

(5) Mindazokban az esetekben, ahol az R. a munkaképességcsökkenés megállapítását írja elő, azt az állami egészségügyi szolgalat Országos Orvosszakértői Intézetének orvosi bizottságai véleményezik.

A vizsgálatra kötelezett személyekkel kapcsolatos eljárás

2. §

(1) A vizsgálatra kötelezett személyek egészségi alkalmasságának orvosi vizsgálatát első fokon végző egészségügyi szerv (a továbbiakban: első fokú szerv)

- az állandó lakóhely szerint illetékes kórház-rendelőintézet, illetőleg a rendelőintézet vezetője által kijelölt orvos,

- az üzemi (műhelykörzeti) orvos, ha az érdekelt személy olyan vállalattal, üzemmel áll munkaviszonyban, ahol legalább napi 3 órai munkaidőben rendszeresen üzemi (műhelykörzeti) orvos működik,

- a MÁV egészségügyi szolgálata által kijelölt orvos, ha az érdekelt személy a MÁV egészségügyi ellátása körébe tartozik.

(2) Az egészségi alkalmasság első fokú orvosi vizsgálatára azokat az orvosokat kell kijelölni, akik egyébként a munkaköri, a szakmai (pálya-), illetőleg a gépjárművezetői egészségi alkalmasság orvosi vizsgálatát és megállapítását végzik.

(3) A vizsgálatra kötelezett személynek az egészségi alkalmasságát első fokon megállapító szervnél történő megjelenéskor magával kell vinnie az iskolaorvosi feladatokat ellátó orvostól a "Jelentés 6-18 éves fiúkról-lányokról" elnevezésű, C 3341-48 raktári számú kiállított nyomtatványt, és azt át kell adnia az alkalmasságot megállapító orvosnak.

(4) Az iskolaorvos a (3) bekezdésben említett nyomtatványt a korábbi iratok vagy közvetlen vizsgálati adatok alapján állítja ki.

(5) A vizsgálatra kötelezett személy az igazgatási szervtől kapott felhívással jelentkezik orvosi vizsgálatra.

3. §

A vizsgálatra kötelezett személyek egészségi alkalmasságának orvosi vizsgálatát másodfokon az Országos Orvosszakértői Intézetnek a területileg illetékes első fokú orvosi bizottsága (a továbbiakban: másodfokú szerv) végzi.

4. §

(1) A vizsgálatra kötelezett személyek egészségi alkalmasságát az orvosi szerveknek a sorkatonai szolgálatra való egészségi alkalmasság követelményeire figyelemmel kell vizsgálniuk és megállapítaniuk. Az erre vonatkozó szakmai irányelveket az Egészségügyi Közlöny közli.

(2) A vizsgálatra kötelezett személynél az alkalmasságot véleményező orvosi szerveknek azt is vizsgálniuk kell, hogy betegség, testi vagy érzékszervi fogyatékosság fennállása esetén sorkatonai szolgálatra milyen gyógykezelés, illetőleg beavatkozás következtében válhat várhatóan alkalmassá.

(3) A honvédelmi oktatásban való részvételre alkalmatlan az, akinek a testi vagy szellemi fogyatékossága olyan jellegű és mértékű, hogy a sorköteles korban - gyógykezelése ellenére is - nyilvánvalóan alkalmatlan lesz a katonai szolgálat teljesítésére [2/1976. (VI. 17.) HM sz. r. 10. § (1) bek.].

(4) Az egészségi alkalmasságot vizsgáló orvosi szervnek a véleményét honvédelmi oktatásra

a) alkalmas,

b) gyógykezelés után alkalmas,

c) alkalmatlan

megjelöléssel kell megadnia, és azt az érdekelt személlyel közölnie kell.

(5) Ha a vizsgálatra kötelezett személy alkalmatlansága nem nyilvánvaló (carditis utáni állapot, neurosis stb.), őt a másodfokon eljáró orvosi szervhez kell vizsgálat céljából irányítani.

(6) Ha a vizsgálatra kötelezett személynél a (4) bekezdés b) pontja szerint "gyógykezelés után alkalmas" megjelöléssel adták meg a véleményt, ezt a tényt vele közölni kell; kezdeményezni kell gyógykezelésének megkezdését és az érdekeltet fel kell hívni, hogy abban működjön közre.

5. §

(1) A vizsgált személyről az első fokon véleményező orvos a "Dolgozók Egészségügyi Törzslapja" elnevezésű (B 3161-4 raktári számú nyomtatványt), a másodfokú szerv az Intézetben használt "Szakvélemény" elnevezésű nyomtatványt vezeti. E nyomtatványoknak tartalmazniuk kell az orvosi vizsgálatokról és megállapításokról szóló bejegyzéseket.

(2) Az (1) bekezdés szerinti törzslapról másolatot kell készíteni, és azt jogerőre emelkedés után zárt borítékban az igazgatási szervnek kell megküldeni.

(3) Az egészségi alkalmasságot megállapító szervek a 6/1976. (Eü. K. 3.) EüM utasítással rendszeresített bélyegzőt használják.

6. §

(1) Az első fokú szerv megállapításának felülvéleményezését az érdekelt személy a megállapítás keltétől számított 15 napon belül az első fokú szervnél benyújtott kérelemmel kérheti.

(2) Az első fokú szerv a kérelmet, továbbá az 5. § (1) bekezdése szerinti törzslap másolatát 8 napon belül a másodfokú szervhez továbbítja.

(3) A másodfokú szerv a "Szakvélemény" elnevezésű nyomtatványt 3 példányban állítja ki. Az egyik másolatot az igazgatási szervnek küldi meg, ezzel egyidejűleg a másik példányt tájékoztatásul az első fokú szervhez továbbítja. Az eredeti példány a másodfokú szerv irattárában marad.

Orvosi vizsgálat sorozás esetén

7. §

A megyei hadkiegészítési és területvédelmi parancsnokság sorozóbizottsága, illetőleg a hadköteles egészségi alkalmasságának elbírálását végző különbizottság megkeresésére a bizottság székhelye szerint vagy a hadköteles lakóhelye (tartózkodási helye, munkahelye) szerint illetékes kórház-rendelőintézet, rendelőintézet köteles a szükséges kiegészítő, illetőleg szakorvosi vizsgálatokat soron kívül elvégezni és azok eredményét a sorozó-, illetőleg a különbizottsággal írásban közölni.

A kötelező gyógykezelés

8. §

(1) A kötelező gyógykezelést elrendelő határozatban közölni kell a határozat alapjául szolgáló orvosi véleményt.

(2) Az egészségügyi szakigazgatási szerv [R. 18. § (2) bek.] a hozzá beérkező, kötelező gyógykezelésre vonatkozó határozat alapján felhívja az érdekelt személy lakóhelye (tartózkodási helye, munkahelye) szerint illetékes kórház-rendelőintézet, rendelőintézet vezetőjét a gyógykezelés irányítására.

(3) Az egészségügyi szakigazgatási szerv felhívását követően az (1) bekezdés szerinti kórházrendelőintézet, rendelőintézet igazgatója a gyógykezelésre kötelezettet a gyógykezelés elvégzése céljából haladéktalanul megkeresi. Ha a megkeresés alapján a gyógykezelésre kötelezett 15 napon belül jelentkezik, a gyógykezelést megkezdi, illetőleg azt irányítja. Ha a gyógykezelésre kötelezett 15 napon belül nem jelentkezik, a gyógykezelésről elmarad, illetőleg magatartásával az eredményes gyógykezelést hátráltatja, erről - továbbá minden esetben a gyógykezelés befejezéséről - a kórház-rendelőintézet, rendelőintézet vezetője a határozatot továbbító egészségügyi szakigazgatási szervet tájékoztatni köteles. Az egészségügyi szakigazgatási szerv a tájékoztatásról haladéktalanul értesíti a határozatot hozó szervet.

(4) A kötelező gyógykezelésnek az alkalmatlanság megszüntetésére kell irányulnia. Annak során is alkalmazni kell a 15/1972. (VIII. 5.) EüM rendeletben a gyógyító-megelőző ellátásra megállapított szabályokat.

(5) A gyógyító-megelőző intézmények, szolgálatok gondoskodnak a kötelező gyógykezelés mielőbbi elvégzéséről.

(6) A gyógykezelésre kötelezett személynek a gyógykezelést elrendelő határozattal kell a gyógykezelés elvégzése céljából jelentkeznie.

Egyéb rendelkezések

9. §

Az egészségi állapottal kapcsolatos adatokat - az egészségügyi képesítéssel nem rendelkező személyeknek is - az egészségügyről szóló 1972. évi II. törvény, valamint az egészségügyi dolgozók rendtartásáról szóló 11/1972. (VI. 30.) EüM rendelet vonatkozó rendelkezései alapján kell megőrizni.

10. §

Ez a rendelet 1976. július 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a hadkötelesek jelentkezési kötelezettségével kapcsolatos szabályokról és a katonai igazolványról szóló 4/1964. (II. 9.) Korm. rendeletnek és a végrehajtása tárgyában kiadott 2/1964. (II. 9.) HM rendeletnek a kötelező gyógykezeltetésre vonatkozó rendelkezései végrehajtásáról szóló 23/1964. (Eü. K. 12.) EüM utasítás.

Dr. Schultheisz Emil s. k.,

egészségügyi miniszter

Tartalomjegyzék