15/1972. (VIII. 5.) EüM rendelet

az egészségügyről szóló 1972. évi II. törvénynek a gyógyító-megelőző ellátásra vonatkozó rendelkezései végrehajtásáról

Az egészségügyről szóló 1972. évi II. törvény (a továbbiakban: Tv.) végrehajtásáról és az egészségügyi miniszter jogköréről rendelkező 16/1972. (IV. 29.) MT rendelet (a továbbiakban: R.) 14., 16., 17., 18. és 37. §-ában, valamint a büntető eljárásról szóló 1962. évi 8. törvényerejű rendelet 313. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a belügyminiszterrel, a honvédelmi miniszterrel, az igazságügyminiszterrel és a közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszterrel a 12-15. §-ok tekintetében az illetékes miniszterekkel, országos hatáskörű szervek vezetőivel és a Szakszervezetek Országos Tanácsával, a 65. § tekintetében a legfőbb ügyésszel, a 95. § (3) bekezdése tekintetében a pénzügyminiszterrel, a földművelésügyi miniszterrel, a Szakszervezetek Országos Tanácsával és a Termelőszövetkezetek Országos Tanácsával egyetértésben a következőket rendelem:[1][2][3]

Az állampolgárok gyógyító-megelőző ellátása (A Tv. 26. §-ához)

Az állampolgárok gyógyító-megelőző ellátását végző intézmények, szervek

1. §[4]

2. §[5]

A körzeti orvosi, gyermekorvosi, fogorvosi ellátás

3. § (1)-(2)[6]

(3)[7]

(4)[8]

A sürgős orvosi ellátásra szoruló betegek orvosi ellátása

4. §[9]

5. §[10]

6-9. §[11]

Kórházi ellátás

10. §[12]

Az állampolgár felülvizsgálati kérelme

11. §[13]

12-16. §[14] Az elsősegélynyújtás (A Tv. 28. §-ához)

Az elsősegélynyújtás célja

17. § Az elsősegélynyújtás célja, hogy az életet vagy egészséget veszélyeztető heveny állapot miatt azonnali egészségügyi ellátásra szoruló személy haladéktalanul - addig is, amíg részére a szükséges orvosi ellátás biztosítható - egészségi állapotának helyreállítása, illetőleg rosszabbodásának megakadályozására irányuló szakszerű ellátásban részesüljön.

A társadalmi elsősegélynyújtás

18. § (1)[15] Az állampolgárok érdeke, hogy minél többen legyenek képesek szakszerű elsősegélyben részesíteni a sérült, balesetet szenvedett vagy olyan személyt, aki életét vagy testi épségét közvetlenül veszélyeztető helyzetbe jutott. Ennek érdekében elő kell mozdítani, hogy az önként jelentkezők elméletben és gyakorlatban elsajátítsák az elsősegélynyújtás alapismereteit. A társadalmi elsősegélynyújtásra történő képzés megnevezéséhez igénybe kell venni a Magyar Vöröskereszt helyi szerveit.

(2) A társadalmi elsősegélynyújtás megszervezését - jogszabályban megállapított rendelkezések szerint - a Magyar Vöröskereszt helyi szervei végzik.

Elsősegélynyújtás az üzemekben

19. § (1) A vállalatok, szövetkezetek üzemeiben (a továbbiakban: üzem) minden munkahelyen, minden műszakban az ott dolgozók létszámától, az üzem jellegétől, a munkafolyamatok veszélyességétől, az előforduló balesetek gyakoriságától függően kellő számú kiképzett elsősegélynyújtónak jelen kell lennie. E rendelkezés szempontjából üzemi munkahely az üzemi tanműhely is, és a dolgozók létszámánál figyelembe kell venni az üzemi tanműhelyben szakmunkát tanuló fiatalok létszámát is.

(2) Az elsősegélynyújtókat a munkahelyen dolgozók közül kell kijelölni. Az elsősegélynyújtók kijelöléséről, azok kiképzéséről és továbbképzéséről, az oktatáshoz szükséges anyagok, eszközök biztosításáról - saját költségére - az üzem fenntartója (a továbbiakban: munkáltató) gondoskodik.

(3) Az olyan munkahelyeken, ahol villamosenergia-feszültség alatt vagy közelében dolgoznak, valamint az egyéb különösen veszélyes munkahelyeken minden dolgozónak ismernie kell a balesetelhárítási és az elsősegélynyújtási szabályokat.

(4) Az (1)-(3) bekezdésekben foglalt rendelkezések végrehajtásáért a munkáltató felelős.

(5) A kijelölt elsősegélynyújtók kiképzéséről és továbbképzéséről - a munkáltató megkeresésére - azokban az üzemekben, amelyekben üzemi egészségügyi szolgálat működik, annak vezetője, egyéb munkahelyeken a területileg illetékes első fokú egészségügyi hatóság által kijelölt, illetőleg felkért egészségügyi szerv (körzeti orvos, a Magyar Vöröskereszt illetékes helyi szerve stb.) gondoskodik. A kiképzés megszervezéséhez a Magyar Vöröskereszt illetékes helyi szervének közreműködését lehet kérni.

20. § A kiképzésnek ki kell terjednie:

- az elsősegélynyújtás célját szolgáló gyógyszerek, anyagok és eszközök (a továbbiakban: elsősegélynyújtó felszerelés) szakszerű használatával,

- a vérzéscsillapítással,

- a sebellátással (sebfedés és kötözés),

- az újjáélesztési eljárásokkal (befúvásos lélegeztetés, külső szívmasszázs),

- a sérült testrész rögzítésével,

- a beteg, sérült fektetésével, szállításával,

- a munkahely szerinti speciális elsősegélynyújtással,

-[16] az orvos, illetőleg az Országos Mentőszolgálat igénybevételével

kapcsolatos legfontosabb tudnivalók ismeretére és gyakorlati alkalmazására.

21. § (1) Az üzemekben minden munkahelyen az elsősegélynyújtás céljára állandóan készletben kell tartani az e rendelet mellékletében megállapított elsősegélynyújtó felszerelést a mellékletben meghatározott mennyiségben és minőségben. Az olyan munkahelyeken, ahol a munka természetével járó különleges veszélyek indokolttá teszik, az illetékes első fokú egészségügyi hatóság - bányaüzemeknél a területileg illetékes kerületi bányaműszaki felügyelőséggel egyetértésben - szükség esetében a mellékletben megállapított elsősegélynyújtó felszerelés készenlétben tartását rendelheti el.

(2) Az elsősegélynyújtó felszerelés beszerzéséről, karbantartásáról, valamint az elhasznált, lejárt vagy használhatatlanná vált gyógyszerek, kötözőszerek és anyagok, továbbá a használhatatlanná vált eszközök azonnali pótlásáról a munkáltató gondoskodik.

(3) A villamosenergia-feszültség alatt vagy közelében dolgozó mentésénél használandó eszközök szigetelőképességét a munkahelyen előforduló legnagyobb feszültségre kell kipróbálni. Ezeknek az eszközöknek szigetelőképességét, használhatóságát a szabványokban, illetőleg a biztonsági előírásokban meghatározott időközönként és módon ellenőriztetni kell.

(4) Ha ugyanannál a munkáltatónál több munkahelyen kell elsősegélynyújtó felszerelést készenlétben tartani, az elsősegélynyújtó felszerelésen jól rögzítve fel kell tüntetnie, hogy melyik munkahelyhez tartozik. Az elsősegélynyújtó felszerelést a rendeltetésétől eltérő célra felhasználni nem szabad. Az elsősegélynyújtó felszerelés kezelésével elsősegélynyújtót kell megbízni.

(5) Az e §-ban megállapított rendelkezések megtartásáért a munkahely vezetője és az elsősegélynyújtó felszerelés kezelésével megbízott elsősegélynyújtó egyaránt felelős.

22. § (1) A munkahelyeken az elsősegélynyújtó felszerelést jól látható, könnyen elérhető, lehetőleg központi fekvésű, pormentes és elsősegélynyújtásra alkalmas helyen kell készenlétben tartani.

(2) Az elsősegélyhelyet "Elsősegélyhely" feliratú tábla kifüggesztésével jól láthatóan meg kell jelölni. Nagyobb munkahelyeken feltűnő helyen kifüggesztett jelzéssel jelezni kell, hogy az elsősegélyhely hol van. A táblán fel kell tüntetni az oda beosztott elsősegélynyújtók és a műszaki mentők nevét, valamint a biztonsági megbízott nevét és munkahelyét. Ha a munkahelyen több műszakban dolgoznak, a táblán műszakonként kell feltüntetni ezeket az adatokat.

(3) Az elsősegélyhelyen - az elsősegélynyújtáshoz szükséges tisztálkodásra is elegendő mennyiségben - ivóvizet kell tárolni az Általános Balesetelhárító és Egészségvédő Óvórendszabályban meghatározott módon. Ha vízvezeték nem áll rendelkezésre, zárt, csapos tartályt vagy kézmosó tálat kell biztosítani. Az elsősegélynyújtáshoz szükséges tisztálkodás céljára az elsősegélyhelyen kellő mennyiségű kéztisztítószert és körömkefét, továbbá törülközőt is készenlétben kell tartani.

(4) Az elsősegélyhelyre szükséges esetben hívójelző berendezést (pl. csengőt) kell szereltetni, vagy a munkahelyen egyéb módon kell biztosítani az elsősegélynyújtó hívását.

(5) Minden munkahelyen az elsősegélynyújtás módját és eszközeit szemléltető falitáblán kell kifüggeszteni. Olyan munkahelyen, ahol villamosenergia-feszültség alatt vagy közelében dolgoznak, a legközelebbi feszültségmentesítő helyét és az ilyen munkával kapcsolatos elsősegélynyújtás módját feltüntető táblát is ki kell függeszteni.

23. § (1) Az elsősegélynyújtást a munkahelyen jelenlevő, kijelölt elsősegélynyújtó végzi. Szükség esetén minden dolgozó köteles képességeinek megfelelően dolgozó társát elsősegélyben részesíteni. Az elsősegélynyújtást végző és az abban közreműködő dolgozók a jelenlevő legmagasabb egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személy rendelkezései szerint kötelesek eljárni.

(2) A munkahely vezetője köteles biztosítani, hogy az elsősegélynyújtás előtt esetleg szükséges műszaki mentés (pl. a dolgozónak gázos légtérből stb. kiszabadítása és az elsősegélyhelyre szállítása) a vonatkozó szabályoknak megfelelően haladéktalanul megtörténjék. Egyben gondoskodni kell a veszélyforrás megszüntetéséről (pl. az elektromos berendezés feszültségmentesítése, gázömlésnél a gáz elzárása, ajtók, ablakok kinyitása, mérgező anyaggal szennyezett ruha levetése).

(3) Üzemi baleset esetében az esetleges szükséges műszaki mentést, valamint az elsősegélynyújtást úgy kell elvégezni, hogy a baleset színhelye a baleset körülményeinek kivizsgálására irányuló hatósági vizsgálat megkezdéséig lehetőleg változatlanul maradjon.

(4) Ha súlyosabb üzemi baleset történt, a munkahely vezetője köteles azonnal a megsérült dolgozóhoz orvost hívni, illetőleg sürgős szükség esetében erről az Országos Mentőszolgálat mentőállomását értesíteni. Az erre vonatkozó rendelkezéseket külön jogszabály állapítja meg.

(5) A (4) bekezdés alá nem tartozó esetekben, amennyiben a dolgozó orvosi ellátásra szorul, a munkahely vezetője köteles a dolgozót:

- ha járóképes, orvosi ellátása végett az üzemi orvosi, illetőleg a körzeti orvosi rendelőbe, szükség esetében gyógyintézetbe küldeni,

- ha járóképtelen, orvoshoz (gyógyintézetbe) szállítani.

Elsősegélynyújtás az egyéb munkahelyeken

24. § (1) A vállalatok, szövetkezetek egyéb munkahelyein, továbbá az intézetek, intézmények és egyéb szervek munkahelyein a munkaidő alatt a dolgozók létszámától és a munkahelyek jellegétől függően kellő számú kiképzett elsősegélynyújtónak kell jelen lennie. Az elsősegélynyújtáshoz a melléklet I. pontjában meghatározottak szerint kell a kötszereket és egyéb eszközöket biztosítani.[17]

(2) Az alsó fokú és a középfokú oktatási intézményekben, valamint a szakmunkástanuló-intézetekben (iskolákban) az elsősegélynyújtásra az említett intézményekkel (intézetekkel, iskolákkal) kapcsolatban megállapított közegészségügyi szabályokban foglaltak az irányadók.

(3)[18] Színháznál és filmszínháznál legalább egy kiképzett elsősegélynyújtónak kell az előadásokon jelen lennie, és legalább a melléklet I. pontjában szereplő táblázatnak az 51-100 főre előírt eszközöknek rendelkezésre kell állniuk.

(4)[19] A múzeumokban és egyéb kiállítási intézményekben a látogatási idő alatt megfelelő számú kiképzett elsősegélynyújtónak kell jelen lennie, és legalább a melléklet I. pontjában szereplő táblázatnak a 2-10 főre előírt eszközöknek rendelkezésre kell állniuk.

(5) Az (1)-(4) bekezdésekben foglalt rendelkezések végrehajtásáért a vállalat, szövetkezet, illetőleg az intézet, intézmény, szerv vezetője felelős.

Egyéb rendelkezések

25. § Az elsősegélynyújtás szakmai irányítását és ellenőrzését országosan az Országos Mentőszolgálat végzi az illetékes országos jellegű egészségügyi intézetekkel együttműködve.

A nők és az anyák védelme (A Tv. 29. §-ához)

26. §[20]

27. §[21]

28. §[22]

Védőoltás

29. §[23]

A lakosság szűrővizsgálata

30. §[24]

Orvosi vizsgálat, gyógykezelés, egészségügyi rendszabályok

31. §[25]

A fertőzés veszélyének kitett gyermek védelme

32. §[26]

Foglalkoztatási tilalom

33. §[27]

Egyéb rendelkezések

34. §[28]

Orvosi vizsgálat, gyógykezelés, egészségügyi rendszabályok

35. §[29]

36. §[30]

37. §[31]

38. §[32]

39. §[33]

A szűrővizsgálat és a foglalkoztatási tilalom

40. §[34]

41. §[35]

A trachomás betegek gyógykezelése

42. §[36]

43. §[37]

44. §[38]

Általános rendelkezések

45-74. §[39] A testnevelés és sportegészségügyi ellátás (Tv. 38. §-ához)

75. §[40]

76. §[41]

77. §[42]

Az orvosnak a betegek vizsgálatával és gyógykezelésével kapcsolatos magatartása

78. §[43]

79. §[44]

80. §[45]

81. §[46]

Az orvosnak a gyógyszeres kezeléssel kapcsolatos magatartása

82. §[47]

Az orvosnak a betegekkel és hozzátartozóikkal kapcsolatos magatartása

83. §[48]

Az egészségügyi szakdolgozónak a betegekkel és hozzátartozóikkal kapcsolatos magatartása

84. §[49]

Az orvos gyógykezelési kötelezettsége sürgős szükség esetében

85. §[50]

86. §[51]

87. §[52]

A forgalomban nem levő gyógyszerekkel, illetőleg nem alkalmazott gyógymódokkal kapcsolatos rendelkezések

88. §[53]

Záró rendelkezések

89. §[54]

90. §[55]

91. §[56]

92. §[57]

93. §[58]

94. §[59]

95. §[60]

Melléklet a 15/1972. (VIII. 5.) EüM rendelet 21. §-ához

Elsősegélynyújtó felszerelés

[61]
I.
A készenlétben tartandó mentődobozok kötelező tartalma
ElnevezésDolgozói létszám
2-1011-5051-100101-200201-400
Mull pólya steril
(5 m ´ 10 cm)
22446
Mull pólya (egyenként csomagolva
5 m ´ 10 cm)
234510
Mull steril
(50 cm ´ 80 cm)
233510
Mull lap steril
(100 lapos 6×6 cm)
224410
Háromszögű kendő
(100 × 100 × 141)
12244
Fóliakesztyű (pár)2481010
Ragtapasz
(5 m × 2,5 cm)
11112
Háztartási egyenes olló tokban11111
Jódpárna (6 × 1 ml) vagy PVP -jód-komplexet tartalmazó oldat
(30 ml-es flakon)
11234
Tartalomjegyzék11111
Azokon a munkahelyeken, ahol a dolgozók létszáma a 400-at meghaladja, a létszámnak megfelelően több mentődobozt kell készenlétben tartani.
Azokban az üzemekben, ahol foglalkozás-egészségügyi szolgálat működik, a foglalkozás-egészségügyi szolgálat vezetője az egyes munkahelyeken a fentebb megállapítottnál kisebb típusú mentődoboz készenlétben tartását engedélyezheti.

II.

A mentődobozok mellett az alábbi felszereléseket, illetőleg gyógyszereket kell készenlétben tartani:

1. Savas maró folyadékkal (sósav, kénsav stb.) dolgozóknál:

minden 10 dolgozóra
Tetracain tabl.1 db (de legalább egy doboz)
Lidocain inj. 1% 10 ml.2 amp. (de legalább egy doboz)
Natrium chloratum isotonica inj.3 amp.
Szemöblítő pohár1 db
Gyógyszert porlasztó készülék1 db
Ampullareszelő minden2 db

Kiküldött munkacsoportnál:

A 10 dolgozóra vonatkoztatott alapfelszerelés és kétliteres műanyag kanna (minden nap friss vízzel fel kell tölteni).

Használati utasítás:

Szemsérülésnél: 1%-os Lidocain ampullát lereszelni, tartalmát a szemöblítő pohárba önteni, az erősen könnyező szemet steril gézlappal óvatosan felszárítani, majd a szemhéjakat széthúzva a szemöblítő pohárból a Lidocaint a sérült szembe önteni. 1 perc múlva e műveletet 1 amp. Natrium chloratum isotonica inj. oldattal néhányszor meg kell ismételni.

Bőrsérüléseknél: A sérült bőrfelület lemosása vízzel, majd befúvása 1%-os Tetracain spray-vel. (Készítése: 1 amp. Natrium chloratum isotonica inj.-ban 1 Tetracain tablettát oldani.)

Szájba, gyomorba jutott sav esetén: 1%-os Tetracain spray fúvás a szájnyálkahártyára, majd 1 ampulla 1%-os Lidocain spray-t itatunk a beteggel. Ezután vizet kell itatni a sav felhigítása céljából.

Orvosi csomag (kizárólag orvosi használatra)

A fentieken kívül 10 dolgozónként 1 amp. Dolargin inj. Kizárólag i. v. adható shock megelőzése céljából.

2. Lúgos maró folyadékkal (mész, nátronlúg stb.) dolgozóknál:

Felszerelés 10 dolgozónként az 1. pont szerint.

Kiküldött munkacsoportnál:

A 10 dolgozóra vonatkoztatott alapfelszerelés.

Használati utasítás:

Szemsérülésnél: az 1. pont szerint.

Mészszemcsék bejutása esetén: a lefektetett beteg szemét kiöblítjük, majd a beteg alsó és felső szemhéját megemelve 6 x 6-os megnedvesített gézlap segítségével a megrekedt mészdarabkákat el kell távolítani.

Bőrsérülésnél: az 1. pont szerint.

Szájba, gyomorba jutott lúgos oldat esetén: az 1. pont szerint.

3. Foszforral dolgozóknál:

1%-os rézszulfát oldat leparaffinozott dugójú üvegben, minden dolgozóra 50 g.

Paraffinolaj, leparaffinozott dugójú üvegben, minden dolgozóra 50 g.

Kiküldött munkacsoportnál:

Az 5 dolgozóra vonatkoztatott alapfelszerelés.

Használati utasítás:

Bőrsérülésnél: 1%-os rézszulfát oldattal átitatott steril gézlap segítségével az égési területet lemossuk, majd rézszulfát oldattal alaposan átitatott steril gézlappal borítjuk, amelyet szükség esetén pólyamenetekkel rögzítünk.

Szájba, gyomorba jutott foszfor esetén: 1 evőkanálnyi (13 g) 1 %-os rézszulfát oldattal a szájat alaposan ki kell öblíteni, illetve 1 evőkanál rézszulfát oldatot kell itatni a beteggel hánytatás céljából. Hányás után 2-3 evőkanál paraffinolaj itatása szükséges.

Tej itatása szigorúan tilos!

4. Égési sérülés fokozott veszélyének kitett dolgozóknál:

minden 10 dolgozóra
Tetracin tabletta1 db (de legalább 1 doboz)
Natrium chloratum isotonica inj.3 db
1 g nátriumklorid és 0,5 g nátriumbikarbonát külön-külön porkapszulában, kiszerelve beparaffinozott dugójú üvegben2 x 30 db
Gyógyszerporlasztó készülék1 db
Félméteres steril gézlap2 db
Gyorskötöző (steril) pólya2 db
Steril lepedő vagy frissen vasalt lepedő műanyag tasakban1 db
Arcmaszk az elsősegélynyújtó részére1 db
Tűzálló (impregnált) takaró két rúdra szerelve1 db
Pokróc1 db

Kiküldött munkacsoportnál:

A 10 dolgozóra vonatkoztatott alapfelszerelés és kétliteres műanyag kanna (minden nap friss vízzel fel kell tölteni).

Használati utasítás:

A sérült égő ruháját a tűzálló takaró segítségével légmentesre zárva eloltjuk, majd levágjuk róla. A megégett bőrfelületet 1%-os Tetracain spray-vel (Összetételét 1. II. 1. Bőrsérülésnél) befújjuk. Félméteres steril gézlappal borítva laza pólyamenetekkel kötjük. Nagy felületű égés esetén a sérültet az égett ruhán át steril lepedőbe csavarjuk. A sérültet gondosan be kell takarni. Nagy kiterjedésű égés esetén 3-3 nátrium chlorid, ill. nátriumbikarbonát porkapszula tartalmát 1 liter vízben oldani és az oldatból a beteggel - ha nem hány - minél többet megitatni.

Orvosi csomag (kizárólag orvosi használatra)

10 dolgozónként 1 amp. Dolargan inj., 1 amp. Hibernal 2,5%-os inj. (de legalább 1 doboz), 1 amp. Pipolphen inj. (de legalább 1 doboz), 50 dolgozónként 3 üveg Plasmodex vagy Polyglucin (500 ml) műanyag infúziós szerelékkel.

Használati utasítás:

Dolargan inj. kizárólag i. v. adható, shock megelőzése, kivédése céljából, szükség esetén Coctail lytique. (1 amp. Hibernal, 1 amp. Pipolphen, 1 amp. Dolargan; felnőtt kb. 70 kg-os embernek fele i. v. beadható; állapotától függően több is). A sérültnél esetleg szükségessé váló transzfúzió lehetőségének biztosítására a Plasmodex vagy Polyglucin beadása előtt az orvosnak a vércsoport meghatározása céljából 3-4 ml natív vért kell levennie. A sérült kórházba szállítása esetén a levett vért a sérülttel együtt kell átadni a kórháznak.

5. Mindenfajta maró anyaggal dolgozóknál:

A felszerelés és a használati utasítás megegyezik az 1. és a 2. pontban foglaltakkal.

6. Ciános szerekkel dolgozóknál:

Amylnitrit párna, minden 5 dolgozóra 2 db.

Nátriumtioszulfát 10%-os oldat leparaffinozott üvegben, minden 5 dolgozóra 150 g.

Kiküldött munkacsoportnál:

A 5 dolgozóra vonatkoztatott alapcsomag.

Használati utasítás:

Cián tartalmú gáz belégzése esetén: az Amylnitrit párnát fel kell törni, a beteget lefektetni és az amylnitritet mélyen belélegeztetni.

Cián tartalmú anyag lenyelése esetén: az Amylnitrit párnát fel kell törni, a beteget lefektetni és amylnitritet mélyen belélegeztetni. Ezt követően a 10%-os nátriumtioszulfát oldatból 100-150 g-ot itatunk a beteggel.

Orvosi csomag (kizárólag orvosi használatra)

minden 5 dolgozóra
Nátriumtioszulfát 10 ml, 20%-os inj.4 amp.
Metilénkék 10 ml, 1%-os inj.1 amp.
(Na-tioszulfát, ill. metilénkék inj. magistrálisan írandó fel, mert nem törzskönyvezett gyógyszerkészítmény.)
Nátrium nitrosum 1 ml, 10%-os inj.4 amp.

Használati utasítás:

A beteget fektetni kell. 10%-os Nátrium nitrosum injekcióból 1-2 amp. i. v., néhány perc múlva Metilénkék injekcióból 1-2 ml i. v. ismételve. Közben a 10%-os nátriumtioszulfát injekcióból 20-40 ml i. v. Már elsősegélynyújtás közben értesíteni kell a mentőket!

7. Gáz- és egyéb légzésbénulással járó mérgezésveszélyes munkával foglalkozóknál (CO, kéndioxid, füstgázok stb.):

minden 20 dolgozóra
Ruben ballon1 db
Oxigénpalack reduktorral (10 literes)1 db
Nyelvfogó1 db
Szájterpesztő1 db
AMBU szívó pumpa1 db
Guedel tubus (puha v. műanyag)2 db
Glucosum injekció 40%-os10 amp.

Kiküldött munkacsoportnál:

minden 5 dolgozóra
Safar tubus1 db
Nyelvfogó1 db
Szájterpesztő1 db

Használati utasítás:

Eszméletlen beteg esetén a szájat ki kell nyitni, ha szükséges szájterpesztővel, a nyelvet előre kell húzni a nyelvfogóval. A műfogsort, a szájban levő (mindennemű) szennyező anyagot (vért, nyálat, nyákot, hányadékot) az AMBU leszívó segítségével el kell távolítani. Ha a beteg nem lélegzik, lélegeztetését azonnal meg kell kezdeni Ruben ballonnal.

Lélegeztetés Ruben ballonnal

- a beteget hanyatt kell fektetni, szájüregét ki kell tisztítani,

- Válla alá pokrócot, összehajtogatott kabátot kell tenni, hogy feje hátra bukjék,

- bal kézzel a maszkot a beteg arcára kell szorítani. A IV-V. ujj az állcsúcsot rögzítse, az I-II-III. ujj a maszkot fogja át,

- jobb kézzel a ballont átfogva, közepes erejű nyomással lélegeztetni kell, percenként 16-szor. A kilélegezéshez időt kell hagyni.

Kiküldött munkacsoportnál:

Ha a beteg nem lélegzik, lélegeztetését azonnal meg kell kezdeni Safar tubus segítségével "szájból szájba" módszerrel. A beteg szájgarat üregét nyelvfogóba fogott gézlap segítségével kell kitisztítani. Ha a beteg légzése nem kielégítő, oxigénpalackból dúsítani kell a belélegzett levegőt oxigénnel (10-15 liter percenként). Eszméletlen, jól légző betegnél a nyelv hátracsúszását Guedel tubus szájbahelyezésével kell megakadályozni. (Doffein, Tetracor, Spiractin, Sympathomim, Noradrenalin stb. használata felesleges, gyakran káros!)

8. A villamosenergia-feszültség alatt vagy közelében dolgozóknál:

a) Eszközök a dolgozónak az áramkörből való kiszabadításához (kizárólag erre a célra használt ládában tárolva):

Szigetelt fogantyúval ellátott olló1 db
Nagyméretű, vastag gumikesztyű, kétujjas1 pár
Nagyméretű, cipőre húzható gumicipő1 pár
Szigetelő műanyagrúd (150 cm), végén fémkampó (200 kg húzó terhelésre). A láda mellett falra akasztva kell tartani1 db
Szigetelő zsámoly (vagy szőnyeg 1 cm vastag, kb. 1 m2)1 db
Elemes zseblámpa1 db
Gyertya1 db
Gyufa1 doboz

b) Eszközök elsősegélynyújtáshoz:

20 dolgozóra
Ruben ballon1 db
AMBU leszívó1 db
Nyelvfogó1 db
Szájterpesztő1 db
Guedel tubus (puha v. műanyag)2 db

Kiküldött munkacsoportnál:

minden 5 dolgozóra
Safar tubus1 db
Nyelvfogó1 db
Szájterpesztő1 db

Használati utasítás:

Ha a dolgozó nem lélegzik, lélegeztetését azonnal el kell kezdeni és mindaddig folytatni kell, míg a mentőszolgálat vagy orvos a helyszínre érkezik, vagy a beteg lélegzése rendeződik.

Munkahelyen:

Száj kinyitása után műfogsort, szennyezőanyagokat el kell távolítani és Ruben ballonnal a beteget lélegeztetni kell. Szívmegállás esetén a második segélynyújtó szívmasszázst végez, két befúvás között. (4 szívmasszázsra 1 befúvás essék.)

Kiküldött munkacsoportnál:

Az eljárás megegyezik a fentiekkel, a lélegeztetés Safar tubuson keresztül "szájból szájba" történik.

Orvosi csomag (kizárólag orvosi használatra)

10 dolgozónként 1 amp. Hibernal 2,5%-os inj. és 1 amp. Pipolphen inj. (de legalább 1-1 doboz) nyugtalan, izgalmi szakban levő eszméletlen áramütött részére.

9. Bányaművelési terület elsősegély helyén:

Az 5. és 8. pontban meghatározott eszközöket kell készletben tartani.

10. Üzemekben, üzemrészekben, amelyekben gyakran fordul elő a bőr felületi sérülése:

minden 5 dolgozóra
A mentődoboz tartalmán kívül többletként jódpárna1 doboz (6 db)
6 × 6-os vágott steril gézlap100 db

11. Szerves foszfáttal dolgozóknál:

minden 20 dolgozóra
Nátriumbikarbonát leparaffinozott dugójú üvegben50 g
Aktív szénpor üvegdugós porüvegben50 g
Safar tubu1 db
Szájterpesztő1 db

Orvosi csomag (kizárólag orvosi használatra!)

Atropin injekció 1‰-es100 amp.
Toxogonin, vagy más azonos hatású injekció20 amp.

Kiküldött munkacsoportnál:

A 20 dolgozóra vonatkoztatott alapfelszerelés.

Használati utasítás:

Szembe került méreg esetén: csapott kávéskanálnyi (kb. 3 g) nátriumbikarbonát feloldandó 1 dl vízben, ezzel a szemet alaposan, bőségesen ki kell öblíteni.

Bőrre került méreg esetén: a ruházatot el kell távolítani. A bőrt nátriumkarbonát oldattal (1 evőkanál oldandó 3 dl vízben) alaposan le kell mosni (szappanos víz ugyanolyan jó).

A méreg szájba, gyomorba kerülése esetén: nátriumbikarbonát oldatot (5 g-ot oldani 1 dl vízben) kell itatni a beteggel. Utána 1 evőkanálnyi szénport elkeverni 2 dl vízben és a beteggel megitatni. A beteget szigorúan fektetni kell, mozgatni tilos!

Az orvost, a mentőket azonnal az elsősegélynyújtás megkezdésekor értesíteni kell.

Használati utasítás orvos részére:

2-6 (2-6 mg) amp. Atropin inj. azonnal i. v., majd 1 perc múlva 1 amp. Toxogonin inj. i. v. Az Atropin adását ismételni kell, amíg a pupillák tágulni kezdenek.

12. Radioaktív anyagokkal dolgozóknál:

minden 5 dolgozóra
Komplexon III. 10%-os oldat100 g
Sósav (vagy salétromsav) 10%-os1000 g
Trinátriumfoszfát 10%-os oldat500 g
Vatta (nem steril, fehér)1000 g
Anatómiai csipesz2 db
Sebészcsipesz2 db
Gumikesztyű4 pár

Kiküldött munkacsoportnál:

Az 5 dolgozóra vonatkozó felszerelés.

Használati utasítás.

Személyek dekontominációjára a 10%-os Komplexon III. oldatból 2%-ost kell készíteni (adott egység ötszörös higítása) és a test felületét az oldatba bemártva végig kell törölni.

A szemet csak vízzel szabad kiöblíteni.

A 10%-os sósav (vagy salétromsav) fémtárgyak lemosására való.

A 10%-os Trinátriumfoszfát oldat bútorok és egyéb használati tárgyak (nem fémtárgyak) lemosására alkalmas.

III.

Az alábbi munkakörben dolgozókat személyenként a következő felszereléssel kell ellátni:

Körzetszerelők, kijáró szerelők, bánya földalatti munkahelyein dolgozók részére:

Vízhatlan burkolatú sebkötöző csomag (MSZ 9950-69) 1 db.

IV.

Minden egyes munkahelyen 50-400 dolgozóig 1 db hordágyat, amennyiben a dolgozók száma a 400-at meghaladja, megfelelően több hordágyat kell készenlétben tartani.

V.

Készenlétben tartható felszerelések olyan üzemrészben, munkáscsoportnál, ahol légzésbeindítással járó baleset lehetősége fennáll (pl. áramütés, mérgezés következtében):

Ruben ballon1 db
Guedel tubus (különböző méretben)3 db

Lábjegyzetek:

[1] Az 1962. évi 8. törvényerejű rendeletet hatályon kívül helyezte a büntetőeljárásról szóló 1973. évi I. törvény.

[2] A SZOT megszűnt.

[3] A TOT megszűnt, helyette Mezőgazdasági Termelők és Szövetkezők Országos Szövetsége néven működik szervezet.

[4] Hatályon kívül helyezte a 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 42. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 1998.07.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 42. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 1998.07.01.

[6] A 3. § (1)-(2) bekezdését a 6/1992. (III. 31.) NM rendelet 12. §-ának (5) bekezdése hatályon kívül helyezte.

[7] Hatályon kívül helyezte a 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 42. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 1998.07.01.

[8] Hatályon kívül helyezte a 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 42. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 1998.07.01.

[9] Hatályon kívül helyezte a 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 42. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 1998.07.01.

[10] Hatályon kívül helyezte a 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 42. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 1998.07.01.

[11] A 6-9. §-t a 27/1992. (IX. 26.) NM rendelet 9. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte.

[12] Hatályon kívül helyezte a 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 42. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 1998.07.01.

[13] Hatályon kívül helyezte a 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 42. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 1998.07.01.

[14] A 12-16. §-t a 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet 8. §-a hatályon kívül helyezte.

[15] A Magyar Vöröskeresztről az 1955. évi 25. törvényerejű rendelet rendelkezik.

[16] Az Országos Mentőszolgálatról a 3/1972. (I. 22.) EüM rendelkezik.

[17] Módosította a 17/2002. (IV. 12.) EüM rendelet 10. § (1) bekezdése. Hatályos 2002.04.20.

[18] Megállapította a 17/2002. (IV. 12.) EüM rendelet 10. § (2) bekezdése. Hatályos 2002.04.20.

[19] Megállapította a 17/2002. (IV. 12.) EüM rendelet 10. § (2) bekezdése. Hatályos 2002.04.20.

[20] Hatályon kívül helyezte a 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 42. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 1998.07.01.

[21] Hatályon kívül helyezte a 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 42. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 1998.07.01.

[22] Hatályon kívül helyezte a 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 42. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 1998.07.01.

[23] Hatályon kívül helyezte a 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 42. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 1998.07.01.

[24] Hatályon kívül helyezte a 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 42. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 1998.07.01.

[25] Hatályon kívül helyezte a 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 42. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 1998.07.01.

[26] Hatályon kívül helyezte a 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 42. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 1998.07.01.

[27] Hatályon kívül helyezte a 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 42. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 1998.07.01.

[28] Hatályon kívül helyezte a 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 42. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 1998.07.01.

[29] Hatályon kívül helyezte a 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 42. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 1998.07.01.

[30] Hatályon kívül helyezte a 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 42. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 1998.07.01.

[31] Hatályon kívül helyezte a 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 42. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 1998.07.01.

[32] Hatályon kívül helyezte a 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 42. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 1998.07.01.

[33] Hatályon kívül helyezte a 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 42. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 1998.07.01.

[34] Hatályon kívül helyezte a 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 42. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 1998.07.01.

[35] Hatályon kívül helyezte a 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 42. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 1998.07.01.

[36] Hatályon kívül helyezte a 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 42. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 1998.07.01.

[37] Hatályon kívül helyezte a 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 42. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 1998.07.01.

[38] Hatályon kívül helyezte a 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 42. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 1998.07.01.

[39] A 45-74. §-t a 7/1995. (II. 10.) NM rendelet 1. §-a hatályon kívül helyezte.

[40] A 75. §-t a 9/1990. (XII. 29.) NM rendelet 10. §-a hatályon kívül helyezte.

[41] Hatályon kívül helyezte a 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 42. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 1998.07.01.

[42] Hatályon kívül helyezte a 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 42. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 1998.07.01.

[43] Hatályon kívül helyezte a 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 42. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 1998.07.01.

[44] Hatályon kívül helyezte a 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 42. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 1998.07.01.

[45] Hatályon kívül helyezte a 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 42. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 1998.07.01.

[46] Hatályon kívül helyezte a 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 42. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 1998.07.01.

[47] Hatályon kívül helyezte a 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 42. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 1998.07.01.

[48] Hatályon kívül helyezte a 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 42. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 1998.07.01.

[49] Hatályon kívül helyezte a 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 42. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 1998.07.01.

[50] Hatályon kívül helyezte a 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 42. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 1998.07.01.

[51] Hatályon kívül helyezte a 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 42. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 1998.07.01.

[52] Hatályon kívül helyezte a 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 42. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 1998.07.01.

[53] Hatályon kívül helyezte a 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 42. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 1998.07.01.

[54] Hatályon kívül helyezte a 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 42. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 1998.07.01.

[55] Hatályon kívül helyezte a 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 42. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 1998.07.01.

[56] Hatályon kívül helyezte a 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 42. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 1998.07.01.

[57] Hatályon kívül helyezte a 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 42. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 1998.07.01.

[58] Hatályon kívül helyezte a 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 42. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 1998.07.01.

[59] Hatályon kívül helyezte a 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 42. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 1998.07.01.

[60] Hatályon kívül helyezte a 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 42. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 1998.07.01.

[61] A melléklet I. pontját megállapította a 17/2002. (IV. 12.) EüM rendelet 10. § (3) bekezdése. Hatályos 2002.04.20.

Tartalomjegyzék