Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

10/1984. (VI. 27.) KM rendelet

a vasúti járművek üzembehelyezésének engedélyezéséről és időszakos vizsgálatáról

A vasutakról szóló 1968. évi IV. törvény végrehajtására kiadott 40/1968. (X. 31.) Korm. rendelet - 22/1984. (VI. 14.) MT rendelettel módosított - 8. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem:[1]

1. § (1) A rendelet hatálya a vasútnak minősülő nyomvonalon közlekedő

a) vasúti vontató,

b) vasúti önhajtású,

c) vasúti vontatott és

d) egyéb különleges rendeltetésű

járművekre terjed ki.

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a bányavasúti járművekre.

2. § (1) A rendelet hatálya alá tartozó járművek csak típus- és üzembehelyezési engedély alapján üzemeltethetők.

(2)[2] A típusengedélyt és - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - az üzembe helyezési engedélyt a Központi Közlekedési Felügyelet (a továbbiakban: KKF) adja ki.

(3)[3] A helyi közforgalmú vasúti járművek üzembehelyezési engedélyének kiadása a megyei, fővárosi közlekedési felügyelet hatáskörébe tartozik.

3. § (1) Típusengedély szükséges:

a) új típusú jármű gyártására és beszerzésére,

b) régi típusú jármű olyan átalakítására, amelynek során a korábbi típusengedély meghatározó adatait (a rendelet 1. számú melléklete) érintő változtatást hajtottak végre (a továbbiakban: átalakítás).

(2) Új típusúnak kell tekinteni minden olyan járművet, amelynek típusára Magyarországon engedélyt még nem adtak ki.

4. § Nem szükséges típusengedély:

a) előzetes típusengedély alapján gyártott, próbafutást végző járművekre,

b) külföldi megrendelésre gyártott, Magyarországon csak próbafutást végző járművekre,

c) nemzetközi egyezmény vagy megállapodás alapján közlekedő járművekre.

5. § (1) A típusengedély lehet:

a) előzetes típusengedély: a tervdokumentáció vizsgálata alapján kiadott engedély, mely szerint az első jármű gyártása, beszerzése, illetőleg átalakítása megkezdhető;

b) végleges típusengedély: az előzetes típusengedély alapján gyártott, beszerzett, illetőleg átalakított jármű típusvizsgálatát követően kiállított engedély, amelynek alapján a sorozatgyártás és beszerzés megkezdhető, továbbá a prototípus üzembehelyezhető.

(2) Az előzetes, illetőleg végleges típusengedély iránti kérelemhez a rendelet 2. számú mellékletében foglaltakat kell csatolni.

6. § (1) Az előzetes típusengedély kiadását:

a) belföldön gyártásra kerülő jármű esetében a gyártás megkezdése előtt legalább 3 hónappal a gyártó vállalatnak,

b) külföldről beszerzésre kerülő jármű esetében a külkereskedelmi szerződés megkötése előtt legalább 3 hónappal a külkereskedelmi vállalatnak, illetőleg a külkereskedelmi joggal felruházott vállalatnak,

c) járműátalakítás esetén annak megkezdése előtt legalább 3 hónappal a jármű üzembentartójának

kell kérnie.

(2) A végleges típusengedély kiadását a jármű üzembentartójának kell kérnie.

7. § A típusengedély iránti kérelemről az engedélyező hatóság vizsgálat alapján dönt. Ennek során:

a) megállapítja a járműtípus azonosításához szükséges típusmeghatározó adatokat,

b) vizsgálja, hogy a járműtípus megfelel-e a jogszabályban, műszaki előírásban, valamint a szabványokban meghatározott, illetőleg az üzembehelyezéssel elérni kívánt követelményeknek.

8. § (1) A típusengedély alapján sorozatban gyártott, beszerzett, valamint átalakított jármű első üzembehelyezése csak hatósági engedély alapján történhet.

(2) A hatósági engedélyben a hatóság tanúsítja, hogy a jármű az előzetes típusengedélyben rögzített műszaki elkőírásoknak, a személyi, forgalmi, valamint a vagyonbiztonsági követelményeknek megfelel.

(3) Az engedély kiadásához szükséges mműszaki vizsgálatok elvégzésével a hatóság erre alkalmas intézményt, illetőleg a közforgalmú vasutak üzembentartóját is megbízhatja.

9. § A rendelet 1. §-ában felsorolt járművek állandó üzem- és forgalombiztos állapotban tartásáért az üzembentartó a felelős. Ennek érdekében a járművek szabványokban meghatározott időszakos vizsgálatainak és javításának elvégzéséről, illetve elvégeztetéséről köteles gondoskodni.

10. §[4] A KKF jogosult:

a) minden üzembehelyezett vasúti jármű üzem- és forgalombiztos állapotát,

b) az üzembentartó által elvégzett, vagy elvégeztetett időszakos vizsgálatok előírásszerű megtartását

esetenként ellenőrizni.

11. § A típusengedély kiadásával és az első üzembehelyezéssel összefüggő hatósági eljárások díjait külön jogszabály* állapítja meg.[5]

12. § Ez a rendelet 1984. július hó 1. napján lép hatályba; rendelkezéseit a hatálybalépést követően benyújtott kérelmekre kell alkalmazni.

1. számú melléklet a 10/1984. (VI. 27.) KM rendelethez

A típusengedély meghatározó műszaki adatai:

a) a jármű típusa és sorozatjele,

b) a nyomtávolság,

c) a szerkesztési szelvény,

d) tengelyek száma,

e) a vonó- és ütközőkészülék típusa,

f) a jármű hossza,

g) a jármű saját tömege,

h) a legnagyobb tengelyterhelés,

i) a bejárható legkisebb pályaívsugár,

j) a járműre engedélyezett legnagyobb sebesség,

k) a fékberendezés típusa,

l) vontatójármű esetén az energiaátalakító berendezés rendszere.

2. számú melléklet a 10/1984. (VI. 27.) KM rendelethez

1. Az előzetes típusengedély kiadása iránti kérelemhez négy példányban csatolni kell:

a) a jármű részletes műszaki leírását,

b) a jármű jellegtervét,

c) a jármű ívbe való beállásának vizsgálatát,

d) a jármű szelvényvizsgálatát és szűkítési számítását,

e) a jármű kerékpárjainak összeállítási rajzát, a kerékpár tengelyszilárdsági számítását,

f) a jármű fékvázlatát éls fékszámítását,

g) a jármű tüzrendészeti jellemzőit,

h) a jármű munka- és környezetvédelmi szempontból való elbírálásához szükséges adatokat,

i) a jármű tervezett darabszámát,

j) a járművet gyártó vállalat megnevezését és címét,

k) a közforgalmú vasút üzembentartójának nyilatkozatát a jármű üzemeltetési és gyártási feltételeire vonatkozóan,

l) a sajáthasználatú vasút üzemeltetésére vonatkozó végrehajtási utasítást.

A felsorolt dokumentációból csak az a) és b) pontban foglaltakat kell csatolni abban az esetben, ha a jármű megfelel az UIC, ORE, OSZZSD, illetőleg a KGST előírásoknak.[6]

2. A végleges típusengedély kiadása iránti kérelemhez 4 példányban csatolni kell:

a) a gyártó és megrendelő nyilatkozatát, hogy a jármű az előzetes típusengedélynek megfelelően készült el,

b) a típusvizsgálati és mérési jegyzőkönyveket,

c) a munkavédelmi minősítést.

3. Az engedélyező hatóság indokolt esetben további dokumentációk csatolását rendelheti el, illetőleg bizonyos dokumentációk csatolásától eltekinthet.

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az 1993. évi XCV. törvény, végrehajtási rendeletét az 51/1994. (IV. 8.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezte.

[2] Az 10/1984. (VI. 27.) KM rendelet 2. § 2. bekezdése a 46/1999. (XII. 28.) KHVM rendelet 11. § 1. bekezdésének megfelelően módosított szöveg

[3] A 94/1991. (VII. 23.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése n) pontjának megfelelően módosított szöveg.

[4] A 10/1984. (VI. 27.) KM rendelet 2. § 2. bekezdése a 46/1999. (XII. 28.) KHVM rendelet 11. § 2. bekezdésének megfelelően módosított szöveg

[5] *Szabályozására lásd 20/1994. (V. 31.) KHVM rendelet, 38/1998. (XII. 23.) KHVM rendelet

[6] elavult rendelkezés.

Tartalomjegyzék