Tippek

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

94/1991. (VII. 23.) Korm. rendelet

egységes közlekedési hatósági szerv létesítéséről, valamint egyes közlekedést érintő jogszabályok módosításáról

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköréről szóló 1991. évi XX. törvény 95. §-a (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. §

(1)[1] A Kormány a közúti, a vasúti közlekedéssel és a hajózással kapcsolatos közlekedési hatósági feladatok ellátására a közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter irányítása és felügyelete alatt működő, egységes államigazgatási szervet hoz létre, amelynek központi szerve a Közlekedési Főfelügyelet (a továbbiakban: Főfelügyelet), helyi szervei a megyei, fővárosi közlekedési felügyeletek (a továbbiakban: felügyelet).

(2) A Főfelügyelet és a felügyeletek önálló maradványérdekeltségű költségvetési szervek.

(3) A Főfelügyelet hatásköre az ország egész területére kiterjed. Vezetőjét a közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter nevezi ki, szervezeti és működési szabályzatát a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium hagyja jóvá.

(4) A felügyeletek a Főfelügyelet irányítása alatt a fővárosban és a megyékben működnek. Vezetőiket a közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter jóváhagyásával a Főfelügyelet vezetője nevezi ki, szervezeti és működési szabályzatukat a Főfelügyelet hagyja jóvá.

2. §

A felügyelet:

a) első fokú hatóságként* jár el a közutakkal és a közforgalom elől el nem zárt magánutakkal, a közúti járműközlekedéssel, a hajózással és a vasutakkal kapcsolatos jogszabályokban meghatározott ügyekben,[2]

b) ellátja a közúti járművezetők, egyes közúti közlekedési szakemberek, a köteles kompok és révcsónakok, valamint a sportcélú kishajók személyzetének vizsgáztatását,

c)[3]

3. §

A Főfelügyelet hatósági jogkörben:

a) első fokon jár el* azokban az ügyekben, amelyeket jogszabály a hatáskörébe utal.[4]

b) másodfokon jár el a felügyeletek által hozott határozatok ellen benyújtott fellebbezések elbírálásánál.

4. §[5]

A Főfelügyelet:

a) szakmailag irányítja a felügyeletek hatósági tevékenységét;

b)[6] szakmailag irányítja, illetőleg felügyeli a közúti járművezetők képzését és vizsgáztatását, továbbá egyes közúti közlekedési szakemberek, az építőgépkezelők, a vasúti járművezetők és mozdonykazán-fűtők, a sikló, a függőpálya, a sífelvonó és a mozgólépcső (mozgójárda) kezelők, a hajózási szakemberek képzését;

c)[7] ellátja egyes közúti közlekedési szakemberek, az építőgépkezelők, a vasúti járművezetők és mozdonykazán-fűtők, a sikló, a függőpálya, a sífelvonó és a mozgólépcső (mozgójárda) kezelők, a hajózási szakemberek vizsgáztatását;

d) a jogszabályok keretei között megállapítja a hatósági eljárásban alkalmazott vizsgálatok és ellenőrzések műszaki-szakmai követelményeit;

e)[8] ellátja a közúti, a vasúti és a vízi közlekedési építmények építésfelügyeletét;

f) ellátja a nemzetközi közúti árufuvarozási engedélyek kiadásával összefüggő feladatokat.

5. §

(1)[9] A közúti, a vasúti, a vízi közlekedésben a Főfelügyelet az ország egész területén, a felügyeletek illetékességi területükön ellenőrzik az üzemben tartói (üzemeltetői) működés jogszerűségét. Jogszabálysértés esetén hatósági, illetőleg szabálysértési eljárást kezdeményeznek. Külön jogszabályban meghatározott esetben a hatósági engedélyezés körébe tartozó, de szabálytalanul végzett tevékenységnél az engedélyt visszavonják, a visszavonást kezdeményezik, illetőleg a tevékenység folytatását megtiltják.

(2) A Főfelügyelet és a felügyeletek figyelemmel kísérik a közutak és a közforgalom elől el nem zárt magánutak kezelői által kialakított forgalmi rendet, és ha a forgalom biztonsága vagy zavartalansága érdekében ez szükséges, kezdeményezik a forgalomszabályozás módosítását.

(3) A jegyzőnek (főjegyzőnek) közlekedési hatósági ügyekben első fokon hozott határozata ellen a felügyelet jár el másodfokon.

6. §

(1) Ez a rendelet 1991. augusztus 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg:

a)[10]

b) A Közlekedési Főfelügyeletről szóló 15/1983. (VI. 1.) MT rendelet hatályát veszti.

c) Az egyes veszélyes árukat szállító közúti járművek útvonalának kijelöléséről szóló 122/1989. (XII. 5.) MT rendelet

c.a) 4. §-ának (1) bekezdése hatályát veszti,

c.b) 2. §-a (2) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"b) a fővárosban, illetőleg az egy megyén belüli települések között végzett szállítás esetén - ideértve a határmenti megyéknél a határon kilépő forgalomban végzett szállítást is - a területileg illetékes megyei, fővárosi közlekedési felügyelet."

c.c) 6. §-a (1) bekezdésének első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"A veszélyes árut szállító járművek közlekedését a rendőrség, a Közlekedési Főfelügyelet, az Országos Közúti Főigazgatóság és a megyei, fővárosi közlekedési felügyeletek ellenőrizhetik."

d) Az utak építésének és a forgalom részéje való átadásának hatósági engedélyezéséről szóló 8/1970. (XI. 13.) KPM-ÉVM rendelet

d.a) 21. §-a hatályát veszti.

d.b) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. § Közút és a közforgalom elől el nem zárt magánút építésének, használatbavételének és megszüntetésének engedélyezése:

a) az országos közúthálózatba tartozó autópályák és autóutak, azok műtárgyai és a közúti határátkelőhelyek, továbbá a 30 méter szabadnyílást meghaladó híd esetében a Közlekedési Főfelügyelet,

b) az a) pontban nem említett országos közutak, továbbá az országos közutakhoz közvetlenül csatlakozó helyi közutak, valamint a közforgalom elől el nem zárt magánutak esetében a megyei, fővárosi közlekedési felügyelet,

c) a b) pontba nem tartozó helyi közutak, az azok részét képező járdák, valamint a helyi kerékpárutak és gyalogutak esetében a jegyző (főjegyző)

hatáskörébe tartozik."

e) A hajózásról szóló 1973. évi 6. tvr. végrehajtásáról intézkedő 5/1974. (V. 21.) KPM rendelet 2. §-a (2) bekezdésének a) és b) pontjában a "fővárosi, megyei tanács végrehajtó bizottságának közlekedési feladatot ellátó szakigazgatási szerve" szövegrész helyébe a "megyei, fővárosi közlekedési felügyelet" szövegrész lép.

f) A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 14. §-a (14) bekezdésének utolsó mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"A felsoroltakon kívüli egyedi engedélyek kiadására a megyei, fővárosi közlekedési felügyelet (a továbbiakban: közlekedési hatóság) jogosult."

g)[11]

h) A víziközlekedés rendjéről szóló 8/1979. (V. 15.) KPM rendelet 1. §-ában megjelölt melléklet (Hajózási Szabályzat) 13.06. cikkének 1/b) pontjában és 14.02. cikkének 1/b) pontjában a "fővárosi, megyei tanács végrehajtó bizottságának közlekedési feladatot ellátó szakigazgatási szerve" szövegrész helyébe a "megyei, fővárosi közlekedési felügyelet" szövegrész lép.

i) A komp- és révátkelőhelyek létesítésétől és üzemeltetéséről szóló 11/1979. (VI. 7.) KPM rendelet 2. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Átkelőhely létesítéséhez, használatba vételéhez, átalakításához és megszüntetéséhez az átkelőhely fekvése szerint illetékes megyei, fővárosi közlekedési felügyelet engedélye szükséges."

j) A hajózási képesítésekről szóló 17/1979. (VIII. 23.) KPM rendelet 2. §-a (1) bekezdésének a) pontjában a "megyei tanács végrehajtó bizottságának közlekedési feladatot ellátó szakigazgatási szerve" szövegrész helyébe a "megyei, fővárosi közlekedési felügyelet" szövegrész lép.

k) A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás A) és B) mellékletének kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról szóló 20/1979. (IX. 18.) KPM rendelet mellékletében a "megyei (fővárosi) tanács végrehajtó bizottságának útügyi, illetőleg közlekedési feladatot ellátó szakigazgatási szerve" szövegrész helyébe "megyei, fővárosi közlekedési felügyelet" szövegrész lép.

l) A kikötők létesítéséről, bővítéséről, használatba vételéről, üzemben tartásáról és megszüntetéséről szóló 1/1980. (I. 7.) KPM rendelet 2. §-a (2) bekezdésében a "megyei tanács végrehajtó bizottsága közlekedési feladatot ellátó szakigazgatási szervének" szövegrész helyébe a "megyei, fővárosi közlekedési felügyelet" szövegrész lép és a bekezdés utolsó mondata hatályát veszti.

m) A közúti közlekedési szakemberek képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 1/1983. (VII. 6.) KM rendelet

m.a) 2. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Tanfolyam szervezését - jogszabályban meghatározott feltételek esetében - a megyei, fővárosi közlekedési felügyelet engedélyezi."

m.b) 10. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A vizsgabizottság vezetőjét és tagjait (a vizsgabiztosokat) - a Budapesti, illetőleg a megyei Rendőr-főkapitányság véleményének figyelembevételével - a megyei, fővárosi közlekedési felügyelet vezetője nevezi ki."

m.c) 16. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"Szakoktatói tanfolyam szervezését - jogszabályban meghatározott feltételek esetében - a megyei, fővárosi közlekedési felügyelet engedélyezi."

n) A vasúti járművek üzembehelyezésének engedélyezéséről és időszakos vizsgálatáról szóló 10/1984. (VI. 27.) KM rendelet 2. §-a (3) bekezdésében a "fővárosi, megyei, megyei városi tanács végrehajtó bizottságának közlekedési feladatot ellátó szakigazgatási szervének" szövegrész helyébe a "megyei, fővárosi közlekedési felügyelet" szövegrész lép.

o) Az utak forgalomszabályozásáról ós a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet

o.a) 1. §-a (3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép, és az alábbi (4) és (5) bekezdésekkel egészül ki:

"(3) A rendelet alkalmazásában:

a) országos közlekedési hatóság a Közlekedési Főfelügyelet,

b) területi közlekedési hatóság - a (4) bekezdésben foglalt kivétellel - a megyei fővárosi közlekedési felügyelet.

(4) Helyi közutak és a közforgalom elől el nem zárt magánutak tekintetében a 2. § (2) bekezdésében meghatározott feladatot - a területi közlekedési hatóság egyetértésével - a jegyző látja el.

(5) Ahol a rendelet

a) helyi (községi, városi, megyei városi, fővárosi kerületi) tanács végrehajtó bizottságát említi, azon a települési önkormányzat képviselőtestületét,

b) tanácsi közutat említ, azon helyi közutat kell érteni."

o.b) A rendelet 2. §-a (8) bekezdésének bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) Amennyiben az intézkedés országos közutat érint, az érdekeltek kérelmére a területi közlekedési hatóság dönt, ha az út kezelője..."

p) Az utakról szóló 1962. évi 21. tvr. és a 34/1962. (IX. 16.) MT rendelet végrehajtásáról szóló 8/1985. (IX. 5.) KM rendelet hatályát veszti.

r) A vasúti építmények engedélyezéséről és üzemeltetésük ellenőrzéséről szóló 15/1987. (XII. 27.) KM-ÉVM együttes rendelet

r.a) 3. §-a (5) bekezdésében a "fővárosi, megyei tanács végrehajtó bizottsága közlekedési feladatot ellátó szakigazgatási szervét" szövegrész helyébe a "megyei, fővárosi közlekedési felügyelet" szövegrész lép.

r.b) 4. §-ának (2) bekezdésében a "fővárosi, megyei tanács végrehajtó bizottságának közlekedési feladatot ellátó szakigazgatási szerve" szövegrész helyébe a "megyei, fővárosi közlekedési felügyelet" szövegrész lép.

r.c) 22. §-ának (1) bekezdésében a "fővárosi, megyei tanács végrehajtó bizottságának közlekedési feladatot ellátó szakigazgatási szerve" szövegrész helyébe a "megyei, fővárosi közlekedési felügyelet" szövegrész lép.

s) A radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról szóló 8/1988. (X. 31.) KM rendelet 9. §-ának b) pontjában a "fővárosi, megyei tanács végrehajtó bizottságának közlekedési feladatot ellátó szakigazgatási szerve" szövegrész helyébe a "megyei, fővárosi közlekedési felügyelet" szövegrész lép.

t) A meghatározott járművek közúti közlekedési feltételeiről szóló 10/1988. (XI. 24.) KM rendelet

t.a) 6. §-a (4) bekezdése harmadik mondatában (a pótdíj megállapítása céljából) a "megyei (fővárosi) tanács végrehajtó bizottsága közlekedési feladatot ellátó szakigazgatási szervének" szövegrész helyébe, a "megyei, fővárosi közlekedési felügyeletének" szövegrész lép.

t.b) 7. §-ának (2) bekezdésében a "megyei (fővárosi) tanács végrehajtó bizottságának szakigazgatási szerve" szövegrész helyébe a "megyei, fővárosi közlekedési felügyelet" szövegrész lép.

u) A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 2. §-ának (1) bekezdésében az "egyébként a fővárosi, illetőleg megyei tanács végrehajtó bizottságának közlekedési feladatot ellátó szakigazgatási szerve, illetőleg a megbízása alapján és nevében eljáró területi közlekedési szerv (a továbbiakban együtt: területi közlekedési felügyelet)" szövegrész helyébe a "megyei, fővárosi közlekedési felügyelet" szövegrész lép.

v) A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 4. §-a (1) bekezdésének c) pontjában a "fővárosi, illetőleg megyei tanács végrehajtó bizottságának közlekedési feladatot ellátó szakigazgatási szerve, illetőleg a megbízása alapján és nevében eljáró területi közlekedési szerv (a továbbiakban együtt: területi közlekedési felügyelet)" szövegrész helyébe a "megyei, fővárosi közlekedési felügyelet" szövegrész lép.

Dr. Antall József s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 142/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet 2. § a) pontja. Hatályos 1996.01.01.

[2] * A felügyeletek első fokú hatósági jogkörébe tartozó - külön jogszabályokból kiemelt - feladatainak jegyzékét a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Értesítő Közleménye tartalmazza.

[3] Hatályon kívül helyezte a 13/1993. (I. 19.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 1993.02.01.

[4] * A Főfelügyelet első fokú hatósági jogkörébe tartozó - külön jogszabályokból kiemelt - feladatainak jegyzékét a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Értesítő Közleménye tartalmazza.

[5] Megállapította a 13/1993. (I. 19.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 1993.02.01.

[6] Módosította a 142/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet 2. § b) pontja. Hatályos 1996.01.01.

[7] Módosította a 142/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet 2. § b) pontja. Hatályos 1996.01.01.

[8] Módosította a 142/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet 2. § b) pontja. Hatályos 1996.01.01.

[9] Módosította a 142/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet 2. § c) pontja. Hatályos 1996.01.01.

[10] Hatályon kívül helyezte az 51/1994. (IV. 8.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1994.04.16.

[11] Hatályon kívül helyezte a 19/1994. (II. 11.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatálytalan 1994.02.19.