51/1994. (IV. 8.) Korm. rendelet

a vasúti hatóság feladat- és hatásköréről

A vasútról szóló 1993. évi XCV. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 10. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. §[1]

2. §[2]

3. §[3]

4. §[4]

5. §[5] (1)[6]

(2)[7] A vasútbiztonsági tanúsítvánnyal, a kiegészítő vasútbiztonsági tanúsítvánnyal, illetve a vasútbiztonsági engedéllyel kapcsolatos érdemi határozatot az erre irányuló kérelem beérkezésétől számított kilencven napon belül kell meghozni.

(3)[8] A vasúti szakhatósági eljárás ügyintézési határideje harminc nap.

6. §[9]

7. §[10]

8. §[11]

9. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a vasutakról szóló 1968. évi IV. törvény végrehajtására kiadott 40/1968. (X. 31.) Korm. rendelet, valamint az azt módosító 22/1984. (VI. 14.) MT rendelet 1. §-ának (1)-(2) és (6)-(7) bekezdése, a 3. §-a és az 1. mellékletének 5. pontja, a 80/1987. (XII. 24.) MT rendelet 1. §-ának (1)-(2) bekezdése, a 88/1990. (IV. 30.) MT rendelet 2. melléklete, a 94/1991. (VII. 23.) Korm. rendelet 6. §-a (2) bekezdésének a) pontja, továbbá a 99/1992. (VI. 19.) Korm. rendelet hatályát veszti.

Dr. Boross Péter s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2007.01.01.

[2] Hatályon kívül helyezte a 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2007.01.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2007.01.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2007.01.01.

[5] Szerkezetét módosította a 21/2002. (II. 27.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2002.03.07.

[6] Hatályon kívül helyezte a 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2007.01.01.

[7] Megállapította a 264/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 1. § -a. Hatályos 2007.01.01.

[8] Beiktatta a 227/2005. (X. 13.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdése. Hatályos 2005.11.01.

[9] Hatályon kívül helyezte a 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2007.01.01.

[10] Hatályon kívül helyezte a 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2007.01.01.

[11] Hatályon kívül helyezte a 21/2002. (II. 27.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatálytalan 2002.03.07.