17/1986. (XII. 28.) EüM rendelet

az esetenkénti segélyekről

Az egészségügyről szóló 1972. évi II. törvény végrehajtásáról és az egészségügyi miniszter jogköréről rendelkező 16/1972. (IV. 29.) MT rendelet 41. §-ának (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - a művelődési miniszterrel, a pénzügyminiszterrel, az Országos Tervhivatal elnökével, a Minisztertanács Tanácsi Hivatalának elnökével, az Országos Társadalombiztosítási Főigazgatósággal, a Termelőszövetkezetek Országos Tanácsával, valamint a Szakszervezetek Országos Tanácsával egyetértésben - a következőket rendelem:

Az esetenkénti szociális segély

1. §

(1) Esetenkénti (rendkívüli) szociális segélyben lehet részesíteni azt a tizennyolcadik életévét betöltött személyt, akinek megélhetése veszélyeztetve van, és anyagi helyzetének átmeneti javítása más módon nem biztosítható. Elsősorban azt kell támogatni, akinek a jövedelme létfenntartásához nem elégséges, illetve alkalmankénti jelentős kiadásai következtében (pl. tüzelővásárlás, ruházat pótlása, magas gyógyszerköltség stb.) vagy egyéb ok miatt anyagi segítségre szorul.

(2)[1]

(3)[2]

(4)[3] A segély összegét úgy kell megállapítani, hogy az hathatós segítséget nyújtson a rászorulónak.

(5)[4] A segélyt általában pénzben kell folyósítani, de nyújtható egyéb formában is. (pl. vásárlási utalvány, tüzelőutalvány).

2. §[5]

3. §

(1)[6]

(2)[7]

(3)[8] Nem szükséges a kérelmező szociális helyzetét vizsgálni (környezettanulmányt készíteni), ha rendszeres szociális segélyezett, vagy más olyan szociális ellátásban részesül, amelynek során anyagi körülményei az eljáró önkormányzati szerv előtti ismertek.

4. §

(1)[9]

(2) Többszöri segély folyósítása esetén a határozatban fel kell sorolni a későbbi kifizetések időpontjait és az esetenként kifizetésre kerülő összegeket.

A köztemetés és a temetési segély

5. §

(1) Közköltségen kell eltemettetni (továbbiakban: köztemetés) azt a vagyontalan személyt, akinek tartásra köteles és temetési költségek fedezésére képes hozzátartozója nincsen, valamint aki után a társadalombiztosítási vagy más szervtől nem jár annyi temetési segély, (életbiztosítási követelés stb.) amelyből a temetés költsége fedezhető lenne.

(2)[10] Ha utólag jut a köztemetést engedélyező tudomására, hogy a közköltségen eltemetett után olyan ingó, vagy ingatlan vagyon maradt, amelyből a temetés költsége fedezhető, akkor a költségeket hagyatéki teherként a területileg illetékes közjegyzőnél be kell jelenteni. Nem kell érvényesíteni a követelést, ha az állam az örökös.

(3) Ha a temetési költségeket olyan személy fizette ki, aki arra köteles nem volt, vagy az elhalt tartásra köteles hozzátartozója volt ugyan az eltemettető, de a költségek létfenntartását veszélyeztetik, kérésére részére - ha a köztemetés feltételei fennállnak - temetési segély adható.

(4) Ha a közköltségen eltemetett személy, illetve a temetési segélyben részesült személy tartásáról másnak kellett volna gondoskodnia, a tartásra köteles személytől a köztemetési költség, illetve a temetési segély megtérítését kell követelni.

6. §

(1)[11] A köztemetés elrendelésére, valamint a temetési segély iránti kérelem ügyében a haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat képviselő-testülete jár el (Htv. 135. §-ának f) pontja).

(2) Közköltségen csak a helyben szokásos legalacsonyabb osztályú (legolcsóbb) temetés rendelhető el. Temetési segélyként a legalacsonyabb osztályú temetés költsége állapítható meg.

Elemi károsultak segélye

7. §

(1) Eseti segélyben lehet részesíteni azt a személyt, akinek elemi csapás (árvíz, talajvíz, tűzvész, villámcsapás stb.) következtében ingósága oly mértékben pusztult el, hogy létfenntartása átmenetileg lehetetlenné, vagy nagy fokban veszélyeztetetté vált.

(2)[12] A segély célja a károsult létfenntartásának átmeneti biztosítása.

(3) Szociális támogatásból élőnek a tulajdonában levő és általa lakott - elemi csapás által sujtott - épület helyreállítására is adható segély.

(4)[13] A segély iránti kérelem ügyében az ingóság helye, illetve az ingatlan fekvése szerint illetékes önkormányzati szerv jár el.

Vegyes rendelkezések

8. §[14]

9. §

(1) Az esetenkénti segélyt megállapító határozat rendelkező részében elrendelhető a határozat azonnali végrehajtása (1981. évi I. törvény 63. §).

(2)[15]

10. §[16]

11. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba; egyidejűleg a rendkívüli szociális segélyről, az elemi károsultak szociális segélyéről, valamint a temetési segélyről és a köztemetésről szóló 4/1968. (VII. 12.) EüM rendelet, az azt módosító 4/1971. (X. 6.) EüM rendelet, a végrehajtása tárgyában kiadott 37/1968. (Eü. K. 14.) EüM utasítás és az azt módosító 9/1982. (Eü. K. 4.) EüM utasítás a hatályát veszti.

Dr. Medve László s. k.,

egészségügyi miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 10/1989. (IV. 15.) SZEM rendelet 1. §-a. Hatálytalan 1989.04.15.

[2] Hatályon kívül helyezte a 17/1992. (VII. 10.) NM rendelet 20. §-a. Hatálytalan 1992.07.18.

[3] Módosította a 17/1992. (VII. 10.) NM rendelet 20. §-a. Hatályos 1992.07.18.

[4] Módosította a 17/1992. (VII. 10.) NM rendelet 20. §-a. Hatályos 1992.07.18.

[5] Hatályon kívül helyezte a 17/1992. (VII. 10.) NM rendelet 20. §-a. Hatálytalan 1992.07.18.

[6] Hatályon kívül helyezte a 17/1992. (VII. 10.) NM rendelet 20. §-a. Hatálytalan 1992.07.18.

[7] Hatályon kívül helyezte a 17/1992. (VII. 10.) NM rendelet 20. §-a. Hatálytalan 1992.07.18.

[8] Módosította a 17/1992. (VII. 10.) NM rendelet 16. § (1) bekezdése. Hatályos 1992.07.18.

[9] Hatályon kívül helyezte a 17/1992. (VII. 10.) NM rendelet 20. §-a. Hatálytalan 1992.07.18.

[10] Módosította a 17/1992. (VII. 10.) NM rendelet 16. § (1) bekezdése. Hatályos 1992.07.18.

[11] Megállapította a 17/1992. (VII. 10.) NM rendelet 16. § (2) bekezdése. Hatályos 1992.07.18.

[12] Módosította a 17/1992. (VII. 10.) NM rendelet 20. §-a. Hatályos 1992.07.18.

[13] Módosította a 17/1992. (VII. 10.) NM rendelet 16. § (1) bekezdése. Hatályos 1992.07.18.

[14] Hatályon kívül helyezte a 17/1992. (VII. 10.) NM rendelet 20. §-a. Hatálytalan 1992.07.18.

[15] Hatályon kívül helyezte a 17/1992. (VII. 10.) NM rendelet 20. §-a. Hatálytalan 1992.07.18.

[16] Hatályon kívül helyezte a 17/1992. (VII. 10.) NM rendelet 20. §-a. Hatálytalan 1992.07.18.

Tartalomjegyzék