7/1986. (VII. 8.) IpM rendelet

a Villamosenergia Közszolgáltatási Szabályzat kiadásáról szóló 4/1971. (VI. 5.) NIM rendelet egyes rendelkezéseinek módosításáról

A villamosenergia fejlesztéséről, átviteléről és elosztásáról szóló 1962. évi IV. törvény (a továbbiakban: VET) 16. §-ának (4) bekezdése, valamint a törvény végrehajtására kiadott, 11/1970. (IV. 29.) Korm. rendelettel módosított 40/ 1962. (XI. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 50. §-ában kapott felhatalmazás alapján az érdekelt miniszterekkel, országos hatáskörű szervek vezetőivel egyetértésben a 4/1971. (VI. 5.) NIM rendelet mellékleteként kiadott, a 11/1975. (XII. 31.) NIM, a 4/ 1977. (XII. 29.) NIM, a 8/1979. (VI. 26.) NIM és az 1/1983. (I. 1.) IpM rendeletekkel módosított Villamosenergia Közszolgáltatási Szabályzat (a továbbiakban: VKSz) egyes rendelkezéseit a következők szerint módosítom.

1. §

A VKSz 1. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki, jelenlegi szövege pedig (1) bekezdésre változik:

"(2) A külön jogszabályban meghatározott közvilágítás szolgáltatás tekintetében fogyasztó a területileg illetékes helyi tanács végrehajtó bizottságának energiaügyi feladatokat ellátó szakigazgatási szerve (a továbbiakban: szakigazgatási szerv)."

2. §

(1) A VKSz 2. §-a (2) bekezdésének b) pontja a következő új b/4. alponttal egészül ki:

"b/4. egy fogyasztási hely a közvilágítás szolgáltatás tekintetében egy település teljes közigazgatási területe, függetlenül attól, hogy az hány közép/kisfeszültségű transzformátorállomásból kap táplálást."

(2) A VKSz 2. §-a (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(3) Az igényelhető teljesítményekkel kapcsolatos fogalmak a következők:

a) teljesítmény a csatlakozási ponton 1/4 órára vonatkoztatott átlagteljesítmény;

b) csatlakozási ponton fennálló üzembiztos teljesítőképesség az a teljesítményérték, melynek mértékéig a csatlakozási ponton az azt ellátó hálózat, illetőleg átalakító és kapcsolóberendezés túlterhelésének veszélye nélkül a fogyasztó(k) igénye kielégíthető;

c) a fogyasztó részére az adott csatlakozási ponton rendelkezésre álló teljesítmény az a határteljesítmény érték, amely a külön jogszabályok hatályba lépésekor érvényben volt szerződésben

c/1. a teljesítménydíjas árszabás szerint vételező fogyasztó (a továbbiakban: teljesítménydíjas fogyasztó) részére üzemszerű nappali és csúcsidőszaki vételezésre és/vagy kisegítő teljesítményként le volt kötve, illetőleg, amelyért a fogyasztó a külön jogszabályok szerinti díjat megfizette, és amelynek mértékéig az áramszolgáltató - a teljesítménygazdálkodási előírások figyelembevételével - köteles a fogyasztó igényeinek megfelelően szerződést kötni;

c/2. a háztartási és az általános árszabással vételező fogyasztó részére nappali és/vagy külön mért éjszakai névleges csatlakozási teljesítményként meghatároztak, illetőleg amelyért a fogyasztó a külön jogszabályok szerinti díjat megfizette, és amelynek mértékéig az áramszolgáltató - a teljesítménygazdálkodási előírások figyelembevételével - köteles a fogyasztó igényeinek megfelelően szerződést kötni;

d) lekötött teljesítmény a teljesítménydíjas fogyasztó szerződésében csatlakozási pontonként, teljesítményfajtánként, illetőleg napszakonként rögzített teljesítményérték, amely a szerződés érvénytartama alatt teljesítménydíj fizetése ellenében igénybe vehető. A nappali és csúcsidőszakra üzemszerű vételezésre lekötött teljesítmény és/vagy kisegítő teljesítmény értéke nem haladhatja meg a rendelkezésre álló teljesítmény értékét;

e) névleges csatlakozási teljesítmény

- az általános árszabás,

- a háztartási árszabás,

- a háztartási fogyasztással együtt mért ipari (foglalkozási) árszabás szerinti vételezés esetén a szerződésben csatlakozási pontonként rögzített, a külön jogszabályokban meghatározott, vagy ott előírt módon számított teljesítményérték, amelynek 1/4 óránál hosszabb időtartamú túllépése esetén a túláramvédelem a vételezést megszakíthatja. A névleges csatlakozási teljesítmény értéke nem haladhatja meg a rendelkezésre álló teljesítmény értékét;

f) kisegítő teljesítmény az üzemi erőművel rendelkező fogyasztó által erőművének karbantartására, illetőleg üzemzavara idejére leköthető teljesítmény;

g) növekvő teljesítmény a teljesítménydíjas fogyasztó által nappali időszakra igényelhető, az előző szerződéses időszak legnagyobb nappali lekötött teljesítményéhez képest a szerződéses időszak végéig fokozatos (lépcsőzetes) növekedéssel leköthető teljesítmény; az egyes teljesítménylépcsők közötti növekedés legkisebb mértékét a villamosenergia árszabás határozza meg;

h) éjszakai többletteljesítmény a teljesítménydíjas fogyasztó által a nappali időszakra lekötött teljesítmény felett, legalább egy hónapra, a rendelkezésre álló teljesítményt meghaladóan is igénybe vehető többlet;

i) hétvégi többletteljesítmény a péntek éjszakai napszak kezdete és a hétfő nappali napszak kezdete közötti időszakra - a munkanapok csúcsidőszakára lekötött teljesítményt meghaladó -rendszeres többletvételezésre igényelhető, vagy az áramszolgáltató előzetes hozzájárulásával esetenként, a rendelkezésre álló teljesítményt is meghaladóan igénybevehető teljesítmény;

j) tartalék teljesítmény a több csatlakozási ponton keresztül ellátott fogyasztási hely egyes csatlakozási pontjain a teljesítménydíjas fogyasztó által üzemszerű igénybevételre lekötött felett -a szerződésben megállapodott és a 13. § (3) bekezdésében foglalt feltételek mellett - a rendelkezésre álló teljesítményt is meghaladóan igénybevehető teljesítmény;

k) operatív teljesítmény az a teljesítményérték, amelynek mértékéig a kontingentálható teljesítménydíjas fogyasztó - a teljesítménygazdálkodási előírások alapján - a kapott engedély, vagy előírás szerint, illetőleg az áramszolgáltatóval kötött megállapodás alapján, az abban meghatározott időtartamon belül a szerződésben eredetileg lekötött teljesítménytől eltérően, a rendelkezésre álló teljesítményt is meghaladóan vételezhet;

l) eseti többletteljesítmény az a teljesítményérték, amelynek mértékéig a teljesítménydíjas fogyasztó azon a csatlakozási ponton, amelyre legalább egy napszakban 1000 kW vagy annál nagyobb teljesítményre szerződött, az áramszolgáltatóval kötött eseti megállapodás alapján, az abban meghatározott időtartamon belül

1/1. kizárólag csúcsidőszakban, vagy

1/2. valamennyi napszakban a szerződésben eredetileg lekötött és a rendelkezésre álló teljesítményt is meghaladóan vételezhet."

3. §

(1) A VKSz 3. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A villamosenergia vételezésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés (a továbbiakban: szerződés) megkötését, illetőleg módosítását általában megelőzi

a) a fogyasztó előzetes igénybejelentése,

b) a fogyasztó részére a hálózatra kapcsolás és a szolgáltatás műszaki-gazdasági és esetleges egyéb feltételeire vonatkozó szolgáltatói tájékoztatás,

c) fogyasztói igénybejelentés,

d) az igénybejelentés alapján szerződés tervezet (szerződési ajánlat) elkészítése és átadása."

(2) A VKSz 3. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A (2) bekezdésben foglaltakat a külön jogszabálynak megfelelően alkalmazni kell a Közvilágítás Szolgáltatási Szerződés (9/A. §) megkötésének, illetőleg módosításának előkészítésére."

4. §

(1) A VKSz 4. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az áramszolgáltató a fogyasztói igény kielégítési lehetőségéről - az előzetes igénybejelentés kézhezvételétől számított 30 napon belül - köteles tájékoztatást adni annak,

a) akinek üzemszerű, illetőleg tartalék jellegű villamos teljesítményigénye - részben vagy egészben - csak csatlakozó berendezés, illetőleg méretlen fogyasztói hálózat létesítésével vagy bővítésével, illetőleg pénzügyi feltételek teljesítése után volna kielégíthető, továbbá

b) aki a rendelkezésre álló teljesítményt [2. § (3) bekezdés c) pont] meghaladó teljesítményt kíván igénybe venni."

(2) A VKSz 4. §-ának (2) bekezdése a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"a) az üzemszerű, illetőleg tartalék jelleggel igényelt villamosenergiát (teljesítményt, többletteljesítményt) hálózatának mely részéről tudja szolgáltatni és a szolgáltatás műszaki-gazdasági feltételeit;"

5. §

A VKSz 5. §-ának (1) bekezdése a következő szövegrésszel egészül ki:

"A Közvilágítási Szolgáltatási Szerződésre ezt a rendelkezést megfelelően kell alkalmazni."

6. §

A VKSz a 7. §-a után a következő 7/a. §-sal egészül ki:

"7/A. §

(1) A külön jogszabály előírásai szerint kontingentálhatónak minősülő fogyasztási helyre vonatkozó szerződést az áramszolgáltató csak az energiagazdálkodási igénybejelentés birtokában, az abban foglalt teljesítmény mértékéig kötheti meg, kivéve ha a kontingentálás ennél kisebb értéket ír elő. Ugyanígy kell eljárni a fogyasztó által kezdeményezett szerződésmódosítás esetén is.

(2) Ha a fogyasztó az energiagazdálkodási igénybejelentéséhez képest nagyobb teljesítmény vételezésére kíván szerződni, újabb energiagazdálkodási igénybejelentést köteles tenni.

(3) Arra a hónapra (elszámolási időszakra), amelyre teljesítménykontingenst írtak elő

a) a szerződésben a napszaki kontingens mértékéig köthető le üzemszerű teljesítmény,

b) a már megkötött szerződésben lekötött üzemszerű teljesítmények a napszaki kontingensek szerint módosulnak.

(4) Több csatlakozási ponton keresztül ellátott fogyasztási hely esetén a kontingenseknek a csatlakozási pontok közötti megosztását - az egyes csatlakozási pontokon rendelkezésre álló teljesítmények határáig - a fogyasztó határozza meg.

(5) Villamosenergia kontingens előírása esetén a szerződés teljesítményértékeit a fogyasztó kívánságára csökkenteni kell."

7. §

A VKSz 8. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Háztartási fogyasztóval a 9. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő szerződést csak akkor kell megkötni, ha

a) a háztartási fogyasztó: alfogyasztó, vagy

b) a fogyasztási hely névleges csatlakozási teljesítménye 3,3 kW fölé növekszik, vagy

c) egy fogyasztási helyen háztartási, valamint ipari (foglalkozási) célra is vételez a fogyasztó villamosenergiát, függetlenül attól, hogy a kétféle célra vételezett villamosenergiát közös-, vagy külön fogyasztásmérőn mérik,

d) a háztartási fogyasztó külön jogszabályban meghatározott hőtároló hőfejlesztő készülékéhez időprogramkapcsoló kerül felszerelésre a külön jogszabályban foglalt rendelkezés alapján, illetőleg a fogyasztó kérésére."

8. §

A VKSz 9. §-ának (1) bekezdése g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A szerződésnek a következő adatokat kell tartalmaznia :)

"g) A rendelkezésre álló, a lekötött teljesítmény, illetőleg a névleges csatlakozási teljesítmény értékét (kW, kVA) a szükségeshez mérten teljesítményfajta [2. § (3) bekezdés], illetőleg időszak szerinti bontásban, beleértve a 7. § (4) bekezdésében említett továbbadással vételező szervek, vállalatok teljesítményigényét is."

9. §

A VKSz a 9. §-a után a következő 9/A. §-sal egészül ki:

"9/A. §

(1) A Közvilágítás Szolgáltatási Szerződés (a továbbiakban: KSsz) tartalmazza:

a) a szerződő felek nevét és címét (székhelyét, telephelyét);

b) a közvilágítás szolgáltatás helyét (település);

c) a közvilágítás vezérlésének és üzemeltetésének a módját, szükség esetén közvilágítási egységenkénti felsorolásban;

d) a közvilágítás üzemeltetésére vonatkozó esetleges külön megállapodásokat, ideértve az általános megállapodásokat és az esetleges eseti megállapodások megkötésének módját is;

e) a közvilágítási berendezések olyan részletességű teljesítmény adatait, amelyek alapján a közvilágítás szolgáltatás díja az elszámolás időszakában hatályos árszabás rendelkezésnek megfelelően kiszámítható (pl. fényforrás típusonként a lámpatestek előtétekkel együtt számított beépített teljesítményének az összege), szükség szerint közvilágítási egységenként csoportosítva;

f) a közvilágítás szolgáltatás díjszabását, az elszámolási időszakot, a számlázás és a számlakiegyenlítés módját;

g) a közös megállapodással kijelölt kiemelt fontosságú közvilágítási helyek felsorolását;

h) az előírt határidőn túl nem működő fényforrások, valamint a szabványos érték alatti megvilágítást adó közvilágítások közös megállapításának és ezek közvilágítási teljesítménye elszámolásának módjára vonatkozó megállapodást.

(2) A KSsz mellékletét képezik a hatálya alá tartozó, a megkötéskor már üzemben levő közvilágítási berendezések (közvilágítási egységenkénti) az (1) bekezdés e) pontjának megfelelő részletességű leírásai.

(3) A KSsz kiegészítését, illetőleg mellékleteinek módosítását képezik a szerződés megkötése után üzembehelyezett (átalakított, áthelyezett, rekonstruált) közvilágítási berendezések üzembehelyezési eljárásán készült jegyzőkönyvek, illetőleg egyszerűsített üzembehelyezési eljárás esetén a jegyzőkönyv tartalmi előírásainak megfelelő egyéb iratok."

10. §

(1) A VKSz 26. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az áramszolgáltató a csatlakozási ponton rendelkezésre álló teljesítmény folyamatos szolgáltatásával - a (8) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - változatlan mértékben köteles rendelkezésre állni, illetőleg annak mértékéig szerződést kötni, amíg a fogyasztó arról írásban nem mond le. Ez a folyamatos szolgáltatási kötelezettség nem vonatkozik az ideiglenes csatlakozó berendezésen [2. § (5) bekezdés b) pontja] keresztül ellátott csatlakozási pontra."

(2) A VKSz 26. §-ának (9) bekezdése a következő szövegrésszel egészül ki:

"A határidő nem vonatkozik arra az esetre, ha a szerződés módosítására a külön jogszabály szerinti kontingentálás miatt kerül sor."

11. §

Ez a rendelet 1986. augusztus hó 1. napján lép hatályba; egyidejűleg a VKSz 9. §-a (1) bekezdése f) pontjának szövegéből a "közvilágítási" kifejezés, valamint a 9. § (3) bekezdésének d) pontja és a 26. § (5) bekezdése hatályát veszti.

Kapolyi László s. k.,

ipari miniszter