24/1990. (IX. 5.) BM rendelet

a Repülőtéri Biztonsági Szolgálat létesítéséről, feladatáról és hatásköréről[1]

Az 1971. évi 25. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a Nemzetközi Polgári Repülésről szóló Chicagói Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) - 1989. november 16-tól a szerződő tagállamok számára kötelező szabvánnyá vált - 17. számú függelékében előírt biztonsági követelmények maradéktalan teljesítése érdekében, a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. §-a (1) bekezdésének a) és e) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, a közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszterrel, a pénzügyminiszterrel, a honvédelmi miniszterrel és a polgári titkosszolgálatokat irányító tárca nélküli miniszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:[2]

1. §

(1)[3] A Budapesti (Ferihegyi) Nemzetközi Repülőtéren (a továbbiakban: repülőtér) repülőtéri székhellyel, a nemzetközi és a belföldi polgári repülés jogellenes cselekmények elleni védelmével kapcsolatos biztonsági feladatok meghatározására, ellátására és koordinálására Repülőtéri Biztonsági Szolgálat (a továbbiakban: Szolgálat) létesül.

(2)[4] A Szolgálat a Rendészeti Biztonsági Szolgálat alárendeltségében működő, területi besorolású, főosztály jogállású szerv, amelynek bűnügyi szervei nyomozási jogkörrel rendelkeznek.

2. §

(1) A Szolgálat feladata:[5]

a) a repülőtér nyilvános közforgalom számára megnyitott területeinek és a repülőtéri belső parkolók, valamint a repülőteret határoló kerítéssel bezárt területek rendőri ellenőrzése, a közrend fenntartása;

b)[6] a jegykezelési, a vámkezelési és a tranzit-területek fegyveres biztosítása;

c)[7] a Magyarországra be nem léptetett utasok biztonságának tranzit-területen való biztosítása;

d)[8] A közforgalmú utas- és áruszállítást végző repülőgépek személyzetének, utasainak, a vámterületre belépő és onnan kilépő személyeknek, csomagjainak, ruházatának - a légitársaságok által az utazás általános szerződési feltételeként előírt - utasbiztonsági ellenőrzésének fegyveres biztosítása és felügyelete;

e)[9] az olyan utas nélküli csomagok és postai küldemények biztonsági ellenőrzésének fegyveres biztosítása és felügyelete, amelyek utasokat is szállító közforgalmú repülőgépen kerülnek szállításra;

f) a repülőtér és a repülés biztonságát veszélyeztető erőszakos cselekmények megelőzése, szükség esetén a megerősített biztosítás elrendelése, valamint az Egyezmény alapján készült, külön tervekben meghatározott rendkívüli biztonsági intézkedések és korlátozások elrendelése és foganatosítása;

g) bekövetkezett erőszakos cselekmény esetén az elsődleges intézkedések bevezetése, különösen: az elkövetőkkel való tárgyalások megkezdése és halaszthatatlan esetben a fegyveres beavatkozás;

h)[10] a tűzszerészeti feladatok irányítása, továbbá a repülőtéren jelentkező, a Rendőrség hatáskörébe tartozó tűzszerészeti feladatok ellátása;

i) a repülőtéri belépők kiadásának ellenőrzése;

j) a kijelölt repülőtéri objektumok és légiszállítmányok biztonsági őrzését végző polgári fegyveres őrség szakfelügyelete - ezen belül: az őrzés biztonsági rendszerének, a szolgálat tervezése és szervezése rendjének meghatározása - és a jogellenes cselekmény bekövetkezése esetén az irányítása;

k) más belföldi közforgalmú repülőtéren működő rendőri biztonsági szervek szakirányítása;

l) a nemzetközi polgári repülés jogellenes cselekmények elleni védelmében együttműködő szervek biztonsági tevékenységének összehangolása;

m) az Egyezményből adódó egyéb feladatok ellátása.

n)[11] a polgári légiközlekedés védelmének szabályairól, a Légiközlekedés Védelmi Bizottság jogköréről, feladatáról és működési rendjéről szóló 104/2004. (IV. 27.) Korm. rendeletben a rendőrség számára meghatározottak - illetékességi területén történő - végrehajtása;

o)[12] bűnüldözési feladatok ellátása;

p)[13] a légiközlekedés védelme érdekében ellenőrzés alá vonható munkavállalók köréről szóló 50/2003. (XII. 18.) BM rendeletben meghatározott feladatok végrehajtása.

(2)[14] A Szolgálat együttműködik a Külügyminisztériummal, a Határőrséggel, a nemzetbiztonsági szolgálatokkal, a HM Katonai Légügyi Hivatallal, a Légügyi Főigazgatósággal, a Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér Üzemeltető Részvénytársasággal, a PM Vám- és Pénzügyőrséggel, a rendőri szervekkel, a légitársaságok és más államok repülőtéri és biztonsági szerveivel.

3. §[15]

4. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Dr. Horváth Balázs s. k.,

belügyminiszter

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 48/1998. (X. 28.) BM rendelet 2. §-a. Hatályos 1998.10.28.

[2] A preambulumot megállapította a 48/1998. (X. 28.) BM rendelet 1. §-a. Hatályos 1998.10.28.

[3] Módosította a 48/1998. (X. 28.) BM rendelet 2. §-a. Hatályos 1998.10.28.

[4] Megállapította a 38/2004. (VI. 29.) BM rendelet 1. §-a. Hatályos 2004.07.02.

[5] A nyitó szövegrészt módosította a 48/1998. (X. 28.) BM rendelet 2. §-a. Hatályos 1998.10.28.

[6] Megállapította a 10/1995. (VII. 25.) BM rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 1995.08.01.

[7] Módosította a 68/2011. (XII. 30.) BM rendelet 1. §-a. Hatályos 2012.01.01.

[8] Megállapította a 21/1999. (VII. 16.) BM rendelet 4. §-a. Hatályos 1999.07.16.

[9] Megállapította a 21/1999. (VII. 16.) BM rendelet 4. §-a. Hatályos 1999.07.16.

[10] Megállapította a 38/2004. (VI. 29.) BM rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2004.07.02.

[11] Megállapította a 38/2004. (VI. 29.) BM rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2004.07.02.

[12] Beiktatta a 38/2004. (VI. 29.) BM rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályos 2004.07.02.

[13] Beiktatta a 38/2004. (VI. 29.) BM rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályos 2004.07.02.

[14] Módosította a 45/2001. (XII. 20.) KöViM rendelet 6. § (2) bekezdés h) pont ha) alpontja. Hatályos 2001.12.31.

[15] Hatályon kívül helyezte a 15/1994. (VII. 14.) BM rendelet 6. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1994.08.01.