38/2004. (VI. 29.) BM rendelet

az Országos Rendőr-főkapitányság szervezeti korszerűsítésével kapcsolatos egyes belügyminiszteri rendeletek módosításáról

E rendelet 1. és 2. §-a vonatkozásában az informatikai és hírközlési miniszterrel, a pénzügyminiszterrel, a honvédelmi miniszterrel és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító miniszterrel egyetértésben a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 101. §-a (1) bekezdésének a), e) pontjában kapott felhatalmazás alapján; e rendelet 3-7. §-a, 18. §-a (2) bekezdésének a) pontja vonatkozásában a legfőbb ügyésszel egyetértésben a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 37. §-ának (1) bekezdésére, valamint az Rtv. 4. §-a (3) bekezdésének d) pontjára figyelemmel, továbbá az Rtv. 101. §-a (1) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján; e rendelet 8. és 9. §-a vonatkozásában az Rtv. 101. §-a (1) bekezdésének j) pontjában kapott felhatalmazás alapján; e rendelet 10-13. §-a vonatkozásában az Rtv. 101. §-a (1) bekezdésének c) pontjában, továbbá a büntetések és intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejű rendelet 127. §-ában kapott felhatalmazás alapján az igazságügy-miniszterrel és a legfőbb ügyésszel egyetértésben; e rendelet 14. §-a vonatkozásában a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 342. §-a (2) bekezdésének b), c), f) pontjában; e rendelet 15. és 16. §-a vonatkozásában a Hszt. 251. §-ának (1) bekezdésében és a Hszt. 342. §-a (2) bekezdésének e),f) pontjában kapott felhatalmazás alapján; e rendelet 17. §-a vonatkozásában az Rtv. 101. §-a (1) bekezdésének h) pontjában kapott felhatalmazása alapján; e rendelet 18. §-a (2) bekezdésének b) pontja vonatkozásában a személy- és tárgykörözésről szóló 2001. évi XVIII. törvény 39. §-ának a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján; e rendelet 18. §-a (2) bekezdésének c) pontja vonatkozásában az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 13. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján a következőket rendelem el:

A Repülőtéri Biztonsági Főigazgatóság létesítéséről, feladatáról és hatásköréről szóló 24/1990. (IX. 5.) BM rendelet módosítása

1. §

A Repülőtéri Biztonsági Főigazgatóság létesítéséről, feladatáról és hatásköréről szóló 24/1990. (IX. 5.) BM rendelet (a továbbiakban: R.1.) 1. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A Szolgálat a Rendészeti Biztonsági Szolgálat alárendeltségében működő, területi besorolású, főosztály jogállású szerv, amelynek bűnügyi szervei nyomozási jogkörrel rendelkeznek."

2. §

(1) Az R.1. 2. §-a (1) bekezdésének h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Szolgálat feladata:)

"h) a tűzszerészeti feladatok irányítása, továbbá a repülőtéren jelentkező, a Rendőrség hatáskörébe tartozó tűzszerészeti feladatok ellátása;"

(2) Az R.1. 2. §-a (1) bekezdésének n) pontja helyébe következő rendelkezés lép:

(A Szolgálat feladata:)

"n) a polgári légiközlekedés védelmének szabályairól, a Légiközlekedés Védelmi Bizottság jogköréről, feladatáról és működési rendjéről szóló 104/2004. (IV. 27.) Korm. rendeletben a rendőrség számára meghatározottak - illetékességi területén történő - végrehajtása;"

(3) Az R.1. 2. §-ának (1) bekezdése a következő o) és p) ponttal egészül ki:

(A Szolgálat feladata:)

"o) bűnüldözési feladatok ellátása;

p) a légiközlekedés védelme érdekében ellenőrzés alá vonható munkavállalók köréről szóló 50/2003. (XII. 18.) BM rendeletben meghatározott feladatok végrehajtása."

3. §[1]

4. §[2]

5. §[3]

6. §[4]

7. §[5]

Az eltűnt személyek felkutatásának és a rendkívüli halálesetek kivizsgálásának rendjéről szóló 23/1994. (X. 26.) BM rendelet módosítása

8. §

Az eltűnt személyek felkutatásának és a rendkívüli halálesetek kivizsgálásának rendjéről szóló 23/1994. (X. 26.) BM rendelet (a továbbiakban: R.3.) 5. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az eljárást a rendőrség hivatásos állományú tagjának eltűnése, illetve szolgálati helyén vagy szolgálata során bekövetkezett rendkívüli halála esetén a szolgálati hely szerint illetékes rendőrfőkapitány; az Országos Rendőr-főkapitányság állományába tartozó rendőr, valamint rendőrségi fogdában fogvatartott rendkívüli halála esetén az országos rendőrfőkapitány által kijelölt szerv vezetője folytatja le."

9. §

Az R.3. 7. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az 5. § (3) bekezdésében meghatározott esetekben az eljárás megindításáról haladéktalanul tájékoztatni kell az illetékes ügyészséget, és lehetővé kell tenni az ügyészi szerv képviselőjének részvételét az egyes eljárási cselekményeknél. Az ügyészségnek az érdemi határozatot is meg kell küldeni."

A rendőrségi fogdák rendjéről szóló 19/1995. (XII. 13.) BM rendelet módosítása

10. §

A rendőrségi fogdák rendjéről szóló 19/1995. (XII. 13.) BM rendelet (a továbbiakban: R.4.) 2. §-a (10) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (E rendelet alkalmazásában a fogvatartásért felelős) "c) az Országos Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Főigazgatóság Nemzeti Nyomozó Iroda (a továbbiakban: ORFK NNYI) fogdájában az ORFK NNYI igazgatója."

11. §

Az R.4. 4. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A fogda parancsnoka által hozott döntés elleni, illetve a döntés elmulasztása miatti panaszt a fogvatartá-sért felelős bírálja el. A fogvatartásért felelős határozata elleni panaszt, ha a fogvatartásért felelős:

a) a rendőrkapitány, akkor a megyei (budapesti) rendőrfőkapitány;

b) a megyei (budapesti) rendőrfőkapitány, akkor az országos rendőrfőkapitány;

c) az ORFK NNYI igazgatója, akkor az Országos Rendőr-főkapitányság bűnügyi főigazgatója bírálja el."

12. §

Az R.4. 27. §-a (8) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A panasz elbírálására jogosult)

"c) az ORFK NNYI igazgatója, ha a megtámadott határozatot az ORFK NNYI nyomozó szervének vezetője hozta."

13. §

Az R.4. 35. §-a (1) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Általános fogdaellenőrzésre jogosult:)

"c) a belügyminiszter, az országos rendőrfőkapitány és helyettesei, az ORFK Közbiztonsági Főigazgatóság Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Főosztály főosztályvezetője és a Közrendvédelmi Osztály vezetője, az ORFK Bűnügyi Főigazgatóság Bűnügyi Főosztály főosztályvezetője és osztályvezetői,"

A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint az önkormányzati tűzoltóság szolgálati viszonyban álló tagjai szolgálati viszonyának egyes kérdéseiről és a személyügyi igazgatás rendjéről szóló 9/1997. (II. 12.) BM rendelet módosítása

14. §

(1) A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint az önkormányzati tűzoltóság szolgálati viszonyban álló tagjai szolgálati viszonyának egyes kérdéseiről és a személyügyi igazgatás rendjéről szóló 9/1997. (II. 12.) BM rendelet (a továbbiakban: R.5.) 3. számú melléklete Rendőrségre vonatkozó része helyébe a következő szövegrész lép:

(A fegyveres szerveknél rendszeresített, idegennyelvtudást is igénylő munkakörök és beosztások)

"RENDÕRSÉG:

közvetlen vezetői munkakörök:

- országos rendőrfőkapitány-helyettes (bűnügyi főigazgató),

- közbiztonsági főigazgató,

- Nemzetközi Kapcsolatok Főosztályának vezetője és állománya.

Bűnügyi szakterülettel kapcsolatos munkakörök:

- INTERPOL Magyar Nemzeti Iroda vezetője és munkatársai,

- Nemzeti Nyomozó Iroda vezetője,

- nemzetiségi területen dolgozó nyomozók és vizsgálók.

Közbiztonsági szakterülettel kapcsolatos munkakörök:

- Idegenrendészeti Osztály vezetője és munkatársai,

- Rendészeti Biztonsági Szolgálat Repülőtéri Biztonsági Szolgálat vezetője és helyettese,

- a turistaforgalom szempontjából frekventált területeken szolgálatot teljesítő, az állományilletékes parancsnok által meghatározott járőrök, baleseti helyszínelők, vizsgálók,

- a nemzetiségiek által lakott területeken az állományilletékes parancsnok által meghatározott körzeti megbízotti és járőrállomány."

(2) Az R.5. 3. számú melléklete Határőrségre vonatkozó része helyébe a következő szövegrész lép:

(A fegyveres szerveknél rendszeresített, idegennyelvtudást is igénylő munkakörök és beosztások)

"HATÁRÕRSÉG:

Közvetlen vezetői munkakörök:

- rendészeti főigazgató

- gazdasági főigazgató,

- nemzetközi főosztály vezetője. Határrendészeti tevékenységgel összefüggő munkakörök:

- határrendészeti főosztály, osztályvezető,

- kiemelt főreferensi, kiemelt főelőadói, főelőadói, előadói beosztások,

- kirendeltségvezető és helyettese,

- kirendeltség osztályvezetői,

- főhatárrendész, határrendész,

- kirendeltség kiemelt főreferensi, kiemelt főelőadói, főelőadói, előadói beosztások,

- átkelőhely-vezetők, átkelőhely-ügyeletesek,

- csoportvezetők,

- szolgálati részlegvezetők,

- járőrvezetők, járőrök,

- főútlevélkezelők, útlevélkezelők,

- bevetési szolgálatvezető,

- bevetés irányítási főosztályvezető, osztályvezető, alosztályvezető,

- határvadász századok parancsnokai és helyettesei,

- szolgálati csoportvezetők,

Idegenrendészeti és szabálysértési tevékenységgel összefüggő munkakörök:

- idegenrendészeti és szabálysértési főosztály, osztály vezetője, alosztályvezető,

- kiemelt főreferens, kiemelt főelőadó, előadó, központvezetők és helyetteseik,

- segédelőadók,

- szakértők,

- vizsgálók,

- egészségügyi felcserek.

Operatív tevékenységgel kapcsolatos munkakörök:

- bűnügyi és felderítő főosztály, osztály, szolgálat vezetője, szolgálat vezetőjének helyettese,

- kiemelt főreferensei, kiemelt főelőadói, főelőadói, előadói, kiemelt főnyomozói, kiemelt fővizsgálói, fővizs-gálói, vizsgálói,

- segédelőadói, technikusi beosztások. Oktatással, képzéssel kapcsolatos munkakörök:

- tanszékvezetők,

- főtanárok"

A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 20/1997. (III. 19.) BM rendelet módosítása

15. §

A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 20/1997. (III. 19.) BM rendelet (a továbbiakban: R.6.) 1. számú mellékletének helyébe az e rendelet 4. számú melléklete lép.

16. §

(1) Az. R.6. 2. számú mellékletének I. része 1. pontja helyébe a következő szövegrész lép:

(I. A kormányrendelet 50. §-a értelmében különleges bevetési pótlékra jogosultak:)

"1. Az Országos Rendőr-főkapitányságon

a) 150%-os mértékben

- Rendészeti Biztonsági Szolgálat Különleges Szolgálatok Parancsnoksága Terrorelhárító Szolgálata,

- Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság "Neutron" beavatkozó egysége,

- Bűnügyi Ellátó Igazgatóság Műveleti Főosztály Bevetési Osztálya és Felderítő Osztálya,

- Bűnügyi Ellátó Igazgatóság Tanúvédelmi Szolgálat Személyvédelmi Osztálya;

b) 125%-os mértékben

- külszolgálatot teljesítők,

- Rendészeti Biztonsági Szolgálat Támogató Kommandó Alegységei,

- ORFK Közbiztonsági Főigazgatóság Repülőtéri Biztonsági Szolgálat Közbiztonsági Osztály "Sólyom" Bevetési Alosztály;

c) 100%-os mértékben

- Rendészeti Biztonsági Szolgálat Bevetési Parancsnokság,

- Köztársasági Õrezred Személyvédelmi Főosztály (kivéve az adminisztratív munkakörben lévők és a Megelőző Védelmi Osztály Tűzszerész és Technikai Alosztály állománya),

- Köztársasági Õrezred Személyügyi Osztály Kiképzési Alosztálya (kivéve az adminisztratív munkakörben lévők),

- megyei rendőr-főkapitányságok bevetési alosztályai,

- a BRFK Központi Bűnügyi Szervek Akció Osztály (a titkárnő és az ügyeletesek kivételével),

- Szervezett Bűnözés Elleni Igazgatóság,

- Bűnügyi Ellátó Igazgatóság Tanúvédelmi Szolgálat Tanúvédelmi Osztálya,

- Rendészeti Biztonsági Szolgálat Különleges Szolgálatok Pénzkísérő Szolgálata."

(2) Az R.6. 2. számú melléklete V. részének a Határőrségnél című része helyébe a következő szövegrész lép:

(Különleges gépjárművezetői pótlék folyósítása szempontjából különleges gépjárműnek minősülnek)

"A határőrségnél:

- harci járművek,

- üzemanyag-szállító tehergépkocsi,

- darus tehergépkocsi,

- műhelykocsi,

- iszapszippantó tehergépkocsi,

- kotró tehergépkocsi,

- vontatók."

A különleges eszközök és módszerek engedélyezéséről és igénybevételéről szóló 26/1999. (VIII. 13.) BM rendelet módosítása

17. §

A különleges eszközök és módszerek engedélyezéséről és igénybevételéről szóló 26/1999. (VIII. 13.) BM rendelet 1. és 2. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"1. § A Rendőrség és a Határőrség szervei, valamint a Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata (a továbbiakban: RSZVSZ) törvényben meghatározott feladataik teljesítése érdekében e rendelet szerint kérhetik a bírói engedélyhez kötött, a titkos információgyűjtésre és a titkos adatszerzésre szolgáló eszközök és módszerek (a továbbiakban együtt: különleges eszközök) alkalmazásának engedélyezését.

2. § (1) A különleges eszközök alkalmazása iránti kérelmet (a továbbiakban: kérelem):

a) az országos rendőrfőkapitány;

b) az Országos Rendőr-főkapitányság (a továbbiakban: ORFK) Bűnügyi Főigazgatóság főigazgatója;

c) az ORFK Bűnügyi Főigazgatóság Bűnügyi Főosztály (a továbbiakban: ORFK Bűnügyi Főosztály) főosztályvezetője;

d) az ORFK Bűnügyi Főigazgatóság Nemzeti Nyomozó Iroda (a továbbiakban: ORFK NNYI) igazgatója;

e) az ORFK NNYI igazgatóhelyettesei;

f) az ORFK NNYI Szervezett Bűnözés Elleni Főosztály főosztályvezetője;

g) az ORFK NNYI Gazdaságvédelmi Főosztály főosztályvezetője;

h) az ORFK NNYI Bűnügyi Főosztály főosztályvezetője;

i) az ORFK NNYI Pénzügyi Nyomozó Főosztály főosztályvezetője;

j) az ORFK Bűnügyi Főigazgatóság Bűnügyi Ellátó Igazgatóság (a továbbiakban: ORFK BEI) igazgatója;

k) az ORFK BEI Logisztikai Főosztály főosztályvezetője;

l) az ORFK BEI Tanúvédelmi Szolgálat vezetője;

m) a megyei (budapesti) rendőrfőkapitány;

n) a megyei rendőr-főkapitányság bűnügyi igazgatója, illetőleg a budapesti rendőrfőkapitány bűnügyi helyettese;

o) az RSZVSZ vezetője;

p) az RSZVSZ vezetőjének általános helyettese;

q) az RSZVSZ vezetőjének műveleti helyettese;

r) a Rendészeti Biztonsági Szolgálat (a továbbiakban: REBISZ) Repülőtéri Biztonsági Szolgálat (a továbbiakban: REBISZ RBSZ) parancsnoka;

s) a REBISZ Autópálya Rendőrség (a továbbiakban: REBISZ AR) parancsnoka;

t) a REBISZ parancsnokhelyettese (bűnügyi);

u) a Határőrség országos parancsnoka;

ü) a Határőrség rendészeti főigazgatója;

x) a Határőrség Bűnügyi és Felderítő Főosztály vezetője;

y) a határőr igazgatóságok igazgatói;

v) a határőr igazgatóságok rendészeti igazgató-helyettesei terjeszthetik elő.

(2) A rendőrkapitányság vezetőjének kérelmét a megyei rendőr-főkapitányság bűnügyi igazgatója, illetőleg a budapesti rendőrfőkapitány bűnügyi helyettese, a határőr igazgatóság Bűnügyi és Felderítő Osztály vezetőjének kérelmét a határőr igazgatóság rendészeti igazgatóhelyettese terjeszti elő.

(3) A REBISZ RBSZ, valamint a REBISZ AR esetében a különleges eszköz alkalmazásának sürgősségi elrendelésére az ORFK Bűnügyi Főosztály főosztályvezetője jogosult.

(4) A különleges eszközök alkalmazásának sürgősségi elrendelésére az (1) bekezdés a)-e), j), m), o)-q), u)-y) pontjaiban felsorolt vezetők jogosultak az Rtv. 72. §-a szerint."

18. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti:

a)[6]

b) a Rendőrség és a Határőrség körözési tevékenységéről, a körözés során alkalmazható intézkedések végrehajtásáról, valamint a körözött személyek, tárgyak tartózkodási, illetve megtalálási helyének, illetőleg a személyek és holttestek személyazonosságának megállapítása esetén követendő eljárásról szóló 20/2001. (X. 11.) BM rendelet 12. §-ának d) pontja,

c)[7]

Pál Tibor s. k.,

belügyminisztériumi politikai államtitkár

1. számú melléklet a 38/2004. (VI. 29.) BM rendelethez

[1. számú melléklet a 15/1994. (VII. 14.) BM rendelethez]

A megyei (budapesti) rendőr-főkapitányságok felderítő és nyomozó szerveinek hatáskörébe tartozó bűncselekmények

Btk. XII. Fejezet

A SZEMÉLY ELLENI BŰNCSELEKMÉNYEK

I. cím

Az élet, testi épség és az egészség elleni bűncselekmények

166. § Emberölés bűntette és vétsége

167. § Erős felindulásban elkövetett emberölés bűntette

168. § Öngyilkosságban közreműködés bűntette

169. § (3) bekezdés Halált okozó magzatelhajtás bűntette

170. § (5) bekezdés Életveszélyt vagy halált okozó testi sértés bűntette

170. § (6) bekezdés Gondatlanságból elkövetett életveszélyt okozó testi sértés vétsége

171. § (2) bekezdés b) pont Halált okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége

171. § (2) bekezdés c) pont Több ember halálát (halálos tömegszerencsétlenséget) okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége

171. § (3) bekezdés Halált okozó, foglalkozás körében elkövetett szándékos veszélyeztetés bűntette

171. § (3) bekezdés Több ember halálát (halálos tömegszerencsétlenséget) okozó, foglalkozás körében elkövetett szándékos veszélyeztetés bűntette

172. § (2) bekezdés Segítségnyújtás halált okozó elmulasztásának bűntette, kivéve, ha a bűncselekményt a közlekedési szabályok megszegésével követték el

172. § (3) bekezdés Segítségnyújtás halált okozó elmulasztásának a veszélyhelyzetet előidéző (segítségnyújtásra egyébként is köteles) által elkövetett bűntette, kivéve, ha a bűncselekményt a közlekedési szabályok megszegésével követték el

II.cím

Az egészségügyi beavatkozás, az orvostudományi kutatás rendje és az egészségügyi önrendelkezés elleni bűncselekmények

173/A. § Beavatkozás az emberi génállományba bűntette

173/B. § Az emberi ivarsejt tiltott felhasználása bűntette és vétsége

173/C. § Születendő gyermek nemének megválasztása bűntette

174/D. § Emberen végezhető kutatás szabályainak megszegése bűntette

173/E. § Embrióval vagy ivarsejttel végezhető kutatás szabályai megszegésének bűntette és vétsége

173/F. § Embrióval vagy ivarsejttel végezhető kutatás szabályai megszegésének bűntette és vétsége

173/G. § Embrióval vagy ivarsejttel végezhető kutatás szabályai megszegésének bűntette

173/H. § Egészségügyi önrendelkezési jog megsértése bűntette és vétsége

173/I. § Emberi test tiltott felhasználása bűntette és vétsége

III.cím

A szabadság és az emberi méltóság elleni bűncselekmények

174/A. § A lelkiismereti és vallásszabadság megsértésének bűntette

174/B. § Nemzeti, etnikai, faji vagy vallási csoport tagjai elleni erőszak bűntette

175. § (2) és (3) bekezdés Személyi szabadság megsértése bűntette

175/A. § Emberrablás bűntette

175/B. § Emberkereskedelem bűntette és vétsége

Btk. XIV. Fejezet

A HÁZASSÁG, A CSALÁD, AZ IFJÚSÁG ÉS A NEMI ERKÖLCS ELLENI BÛNCSELEKMÉNYEK

II. cím

A nemi erkölcs elleni bűncselekmények

205. § (2) és (3) bekezdés Üzletszerű kéjelgés elősegítése bűntette

207. § (2) és (3) bekezdés Kerítés bűntette

Btk. XV. Fejezet

AZ ÁLLAMIGAZGATÁS, AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS ÉS A KÖZÉLET TISZTASÁGA ELLENI BŰNCSELEKMÉNYEK

I.cím

A választás, a népszavazás és a népi kezdeményezés rendje elleni bűncselekmény

211. § A választás, a népszavazás és a népi kezdeményezés rendje elleni bűntett

II.cím

A rendészeti bűncselekmények

218. § (3) bekezdés Embercsempészés bűntette 218. § (4) bekezdés Embercsempészésre irányuló előkészület vétsége, ha az előkészület a (3) bekezdésben meghatározott embercsempészésre irányul

IV. cím

A hivatali bűncselekmények

227/A. § A jogosulatlan titkos információgyűjtés bűntette

228/A. § Az egyesülési és a gyülekezési szabadság megsértésének bűntette

VII. cím

A közélet tisztasága elleni bűncselekmények 250-255. § Vesztegetés bűntette és vétsége

255/B. § Vesztegetés feljelentésének elmulasztása vétsége

257. § Közérdekű bejelentő üldözése vétsége

Btk. XVI. fejezet

A KÖZREND ELLENI BÛNCSELEKMÉNYEK

I.cím

A közbiztonság elleni bűncselekmények

259. § (2) bekezdés b) pont Különösen nagy vagy ezt meghaladó vagyoni hátrányt előidéző közveszély okozás bűntette

259. § (3) bekezdés Halált előidéző közveszély okozás bűntette

259. § (4) bekezdés Különösen nagy vagy ezt meghaladó vagyoni hátrányt előidéző gondatlan közveszély okozás vétsége

259. § (4) bekezdés Halált előidéző gondatlan közveszély okozás vétsége

260. § (2) bekezdés Közérdekű üzem működése különösen nagy vagy ezt meghaladó vagyoni hátrányt okozó megzavarásának bűntette

260. § (3) bekezdés Közérdekű üzem működése különösen nagy vagy ezt meghaladó vagyoni hátrányt okozó gondatlan megzavarásának vétsége

261/A. § Nemzetközi jogi kötelezettség megszegésének bűntette és vétsége

263. § (2) és (3) bekezdés Visszaélés robbanóanyaggal vagy robbantószerrel bűntette

263/A. § (2) és (3) bekezdés Visszaélés lőfegyverrel vagy lőszerrel bűntette

263/B. § Fegyvercsempészet bűntette 263/C. § Bűnszervezetben részvétel bűntette

264. § (3) bekezdés Visszaélés radioaktív anyaggal bűntette

264/C. § Visszaélés nemzetközi szerződés által tiltott fegyverrel bűntette

II.cím

Köznyugalom elleni bűncselekmények

268. § Törvény vagy hatósági rendelkezés elleni izgatás bűntette

269. § Közösség elleni izgatás bűntette

IV. cím

A közegészség elleni bűncselekmények

282. § (2) bekezdés Visszaélés kábítószerrel bűntette

282. § (3) bekezdés b) pont Visszaélés kábítószerrel bűntette, ha az elkövetési magatartás a kábítószer előállításához szükséges anyag, berendezés vagy felszerelés készítése, átadása, forgalomba hozatala, az azzal való kereskedelem, az országba való behozatala, kivitele, az ország területén átvitele

282. § (4) bekezdés Visszaélés kábítószerrel bűntette, ha az elkövetési magatartás a (2) bekezdés szerinti minősített esethez kapcsolódóan anyagi eszközök szolgáltatása

282/A. § (2) és (3) bekezdés Visszaélés kábítószerrel bűntette

282/A. § (4) bekezdés Visszaélés kábítószerrel elkövetésre irányuló előkészület bűntette

282/A. § (5) bekezdés Visszaélés kábítószerrel bűntette, ha az elkövetési magatartás a (2) és (3) bekezdés szerinti minősített esethez kapcsolódóan anyagi eszközök szolgáltatása

282/B. § (2) és (3) bekezdés Tizennyolcadik életévét betöltött személy által tizennyolcadik életévét be nem töltött személy felhasználásával elkövetett visszaélés kábítószerrel bűntette

282/B. § (4) bekezdés Tizennyolcadik életévét betöltött személy által tizennyolcadik életévét be nem töltött személy felhasználásával elkövetett visszaélés kábítószerrel előkészületének bűntette

282/B. § (6) bekezdés Visszaélés kábítószerrel bűntette, ha az elkövetési magatartás a (2) és (3) bekezdés szerinti minősített esethez kapcsolódóan tizennyolcadik életévét betöltött személy által tizennyolcadik életévét be nem töltött személy felhasználásával anyagi eszközök szolgáltatása

282/C. § (3) és (4) bekezdés Kábítószerfüggő személy által elkövetett visszaélés kábítószerrel bűntette

283/A. § Visszaélés kábítószer előállításához használt anyaggal

Btk. XVII. Fejezet

A GAZDASÁGI BŰNCSELEKMÉNYEK

I. cím

Gazdálkodási kötelességeket és a gazdálkodás rendjét sértő bűncselekmények

287. § Nemzetközileg ellenőrzött termékek és technológiák forgalmára vonatkozó kötelezettség megszegése 291. § Hitelező jogtalan előnyben részesítése vétsége 297. § Tartozás fedezetének elvonása bűntette 299/A. § Bennfentes értékpapír-kereskedelem bűntette 299/B. § Tőkebefektetési csalás bűntette 299/C. § Piramisjáték szervezése bűntette 300/C. § (4) bekezdés b) pont Különösen nagy kárt okozó számítástechnikai rendszer és adatok elleni bűncselekmény bűntette

300/C. § (4) bekezdés c) pont Különösen jelentős kárt okozó számítástechnikai rendszer és adatok elleni bűncselekmény bűntette

II.cím

A pénz- és bélyeghamisítás

304. § (2) bekezdés Pénzhamisítás bűntette 304/A. § Pénzhamisítás elősegítése vétsége a 304. § (2) bekezdésében meghatározott bűncselekmény elkövetésével összefüggésben

307. § Bélyeghamisítás bűntette és vétsége

III.cím

A pénzügyi bűncselekmények

310. § (4) bekezdés a) pont Különösen nagy vagy ezt meghaladó mértékű bevételcsökkentést okozó adó-, társadalombiztosítási csalás bűntette, ha azt nem a Vám- és Pénzügyőrség vagy az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal hatáskörébe tartozó adóra, illetve járulékra követték el

313/C. § (5) bekezdés a) pont Különösen nagy kárt okozó készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel visszaélés bűntette

313/C. § (6) bekezdés a) pont Különösen jelentős kárt okozó készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel visszaélés bűntette

313/C. § (6) bekezdés b) pont Különösen nagy kárt okozó bűnszövetségben vagy üzletszerűen elkövetett készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel visszaélés bűntette

313/C. § (8) bekezdés A gazdálkodó szervezet által kibocsátott, a kibocsátó áruja vagy szolgáltatása ellenértékének kiegyenlítésére alkalmas kártyára elkövetett készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel visszaélés bűntette, ha azt az (5) bekezdés a) pontjában, illetőleg a (6) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott értékre, illetve módon követik el

Btk. XVIII. fejezet

A VAGYON ELLENI BÛNCSELEKMÉNYEK

316. § (6) bekezdés a) pont Különösen nagy értékre elkövetett lopás bűntette

316. § (7) bekezdés a) pont Különösen jelentős értékre elkövetett lopás bűntette

316. § (7) bekezdés b) pont Különösen nagy értékre a (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott módon elkövetett lopás bűntette

317. § (6) bekezdés a) pont Különösen nagy értékre elkövetett sikkasztás bűntette

317. § (7) bekezdés a) pont Különösen jelentős értékre elkövetett sikkasztás bűntette

317. § (7) bekezdés b) pont Különösen nagy értékre a (2) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott módon elkövetett sikkasztás bűntette

318. § (6) bekezdés a) pont Különösen nagy kárt okozó csalás bűntette, ha azt nem az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal hatáskörébe tartozó adóra, járulékra vagy költségvetési támogatásra követték el

318. § (7) bekezdés a) pont Különösen jelentős kárt okozó csalás bűntette, ha azt nem az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal hatáskörébe tartozó adóra, járulékra vagy költségvetési támogatásra követték el

318. § (7) bekezdés b) pont Különösen nagy kárt okozó csalás bűntette, ha azt nem az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal hatáskörébe tartozó adóra a (2) bekezdés a) -c) pontjában meghatározott módon követték el

319. § (3) bekezdés c) pont Különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntette

319. § (3) bekezdés d) pont Különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntette

320. § (2) bekezdés Különösen nagy vagy azt meghaladó vagyoni hátrányt okozó hanyag kezelés vétsége

321. § (3) bekezdés a) pont Fegyveresen elkövetett rablás bűntette

321. § (4) bekezdés a) pont Különösen nagy vagy azt meghaladó értékre elkövetett rablás bűntette

321. § (4) bekezdés b) pont Jelentős értékre fegyveresen elkövetett rablás bűntette

321. § (4) bekezdés c) pont Hivatalos személy, külföldi hivatalos személy ellen, hivatalos eljárása alatt, vagy közfeladatot ellátó személy ellen e feladata teljesítése során fegyveresen elkövetett rablás bűntette

322. § (3) bekezdés a) pont Különösen nagy vagy ezt meghaladó értékre elkövetett kifosztás bűntette

323. § (2) bekezdés a)-c) pont Zsarolás bűntette

324. § (5) bekezdés Különösen nagy kárt okozó rongálás bűntette

324. § (6) bekezdés Különösen jelentős kárt okozó rongálás bűntette

326. § (5) bekezdés a) pont Különösen nagy értékre elkövetett orgazdaság bűntette

326. § (6) bekezdés a) pont Különösen jelentős értékre elkövetett orgazdaság bűntette

326. § (6) bekezdés b) pont Különösen nagy értékre üzletszerűen elkövetett orgazdaság bűntette

329/A. § (3) bekezdés a) pont Különösen nagy vagyoni hátrányt okozó szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértésének bűntette

329/A. § (3) bekezdés b) pont Különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértésének bűntette

329/D. § (3) bekezdés a) pont Különösen nagy vagyoni hátrányt okozó iparjogvédelmi jogok megsértésének bűntette

329/D. § (3) bekezdés b) pont Különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó iparjogvédelmi jogok megsértésének bűntette

2. számú melléklet a 38/2004. (VI. 29.) BM rendelethez

[2. számú melléklet a 15/1994. (VII. 14.) BM rendelethez]

Az ORFK Nemzeti Nyomozó Iroda hatáskörébe tartozó bűncselekmények

Btk. X. fejezet AZ ÁLLAM ELLENI BŰNCSELEKMÉNYEK

Btk. XI. Fejezet

AZ EMBERISÉG ELLENI BŰN CSELEKMÉNYEK Btk. XV. Fejezet

AZ ÁLLAMIGAZGATÁS, AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS ÉS A KÖZÉLET TISZTASÁGA ELLENI BŰNCSELEKMÉNYEK

III. cím

Az államtitok és a szolgálati titok megsértése

221. § Államtitok sértés bűntette és vétsége

222. § Szolgálati titoksértés bűntette és vétsége

223. § Államtitok sértés feljelentése elmulasztásának vétsége

VI.cím

Az igazságszolgáltatás elleni bűncselekmények

244. § Az e mellékletben felsorolt bűncselekményekkel kapcsolatban elkövetett bűnpártolás bűntette

VII.cím

A közélet tisztasága elleni bűncselekmények

250. § Vesztegetés bűntette és vétsége, amennyiben azt a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 2. számú mellékletében felsorolt fontos és bizalmas munkakört betöltő személy követte el, illetőleg a Btk. 137. §-ának 8. pontja szerint - bűnszervezetben - követik el.

VIII. cím

A nemzetközi közélet tisztasága elleni bűncselekmények

258/B. § Vesztegetés nemzetközi kapcsolatban bűntette és vétsége

258/D. § Vesztegetés nemzetközi kapcsolatban bűntette 258/E. § Befolyással üzérkedés nemzetközi kapcsolatban bűntette

Btk. XVI. Fejezet

A KÖZREND ELLENI BÛNCSELEKMÉNYEK

I. cím

A közbiztonság elleni bűncselekmények

261. § Terrorcselekmény bűntette

262. § Légijármű, vasúti, vízi, közúti tömegközlekedési vagy tömeges áruszállításra alkalmas jármű hatalomba kerítése bűntette

263. § (2) bekezdés a) pont Ha a visszaélés robbanóanyaggal vagy robbantószerrel bűntettét a Btk. 137. §-ának 8. pontja szerint - bűnszervezetben - követik el

263/B. § (2) bekezdés a) pont Ha a fegyvercsempészet bűntettét a Btk. 137. §-ának 8. pontja szerint - bűnszervezetben - követik el

III.cím

A közbizalom elleni bűncselekmények

274. § Közokirat-hamisítás bűntette és vétsége

275. § Közokirat-hamisítás bűntette

276. § Magánokirat-hamisítás vétsége, ha e bűncselekményeket az e mellékletben felsorolt bűncselekményekkel összefüggésekben követik el

IV.cím

A közegészség elleni bűncselekmények

280. § Környezetkárosítás bűntette és vétsége, ha azt a Btk. 137. §-ának 8. pontja szerint - bűnszervezetben - követik el

281. § Természetkárosítás bűntette és vétsége, ha azt a Btk. 137. §-ának 8. pontja szerint - bűnszervezetben - követik el

282/A. § Visszaélés kábítószerrel bűntette, ha azt a Btk. 137. §-ának 8. pontja szerint - bűnszervezetben - követik el

Btk. XVII. Fejezet

A GAZDASÁGI BŰNCSELEKMÉNYEK

I. cím

Gazdálkodási kötelezettségeket és a gazdálkodás rendjét sértő bűncselekmények

288. § Jogosulatlan gazdasági előny megszerzése bűntette

289. § A számvitel rendjének megsértése bűntette és vétsége

290. § Csődbűntett

303. § (2) bekezdés Pénzmosás bűntette, ha az alapbűncselekmény elkövetője más személy, mint aki a pénzmosás elkövetésével megalapozottan gyanúsítható

III.cím

A pénzügyi bűncselekmények

310. § Adó-, társadalombiztosítási csalás bűntette és vétsége, ha azt az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal hatáskörébe tartozó adóra vagy járulékra követik el

310/A. § A Munkaerőpiaci Alap bevételét biztosító fizetési kötelezettség megsértése bűntette és vétsége

310/B. § Társadalombiztosítási, egészségbiztosítási vagy nyugdíjjárulék fizetési kötelezettség megsértése bűntette és vétsége

313/C. § (6) bekezdés a) pont Készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel visszaélés bűntette, ha azt a Btk. 137. §-ának 8. pontja szerint - bűnszervezetben - követik el

IV.cím

Vegyes rendelkezések

314. § Az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése bűntette

Btk. XVIII. fejezet

A VAGYON ELLENI BŰNCSELEKMÉNYEK

316. § (7) bekezdés a) pont Lopás bűntette, ha annak tárgya közgyűjtemény (kulturális javak)

3. számú melléklet a 38/2004. (VI. 29.) BM rendelethez

[3. számú melléklet a 15/1994. (VII. 14.) BM rendelethez]

Az ORFK Nemzeti Nyomozó Iroda Pénzügyi Nyomozó Főosztály megyei nyomozó hivatalai illetékessége

1. Az ORFK Nemzeti Nyomozó Iroda Pénzügyi Nyomozó Főosztály megyei nyomozó hivatalai:

a) Budapesti és Pest Megyei Nyomozó Hivatal

Budapest székhellyel, Budapestre és Pest megyére kiterjedő illetékességgel;

b) Baranya Megyei Nyomozó Hivatal

Pécs székhellyel, Baranya megyére kiterjedő illetékességgel;

c) Bács-Kiskun Megyei Nyomozó Hivatal Kecskemét székhellyel,

Bács-Kiskun megyére kiterjedő illetékességgel;

d) Békés Megyei Nyomozó Hivatal

Békéscsaba székhellyel, Békés megyére kiterjedő illetékességgel;

e) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Nyomozó Hivatal Miskolc székhellyel,

Borsod-Abaúj-Zemplén megyére kiterjedő illetékességgel;

f) Csongrád Megyei Nyomozó Hivatal Szeged székhellyel,

Csongrád megyére kiterjedő illetékességgel;

g) Fejér Megyei Nyomozó Hivatal Székesfehérvár székhellyel,

Fejér megyére kiterjedő illetékességgel;

h) Győr-Moson-Sopron Megyei Nyomozó Hivatal Győr székhellyel,

Győr-Moson-Sopron megyére kiterjedő illetékességgel;

i) Hajdú-Bihar Megyei Nyomozó Hivatal

Debrecen székhellyel,

Hajdú-Bihar megyére kiterjedő illetékességgel;

j) Heves Megyei Nyomozó Hivatal

Eger székhellyel, Heves megyére kiterjedő illetékességgel;

k) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nyomozó Hivatal

Szolnok székhellyel, Jász-Nagykun-Szolnok megyére kiterjedő illetékességgel;

l) Komárom-Esztergom Megyei Nyomozó Hivatal

Tatabánya székhellyel, Komárom-Esztergom megyére kiterjedő illetékességgel;

m) Nógrád Megyei Nyomozó Hivatal

Salgótarján székhellyel, Nógrád megyére kiterjedő illetékességgel;

n) Somogy Megyei Nyomozó Hivatal

Kaposvár székhellyel, Somogy megyére kiterjedő illetékességgel;

o) Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Nyomozó Hivatal

Nyíregyháza székhellyel, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére kiterjedő illetékességgel;

p) Tolna Megyei Nyomozó Hivatal

Szekszárd székhellyel, Tolna megyére kiterjedő illetékességgel;

q) Vas Megyei Nyomozó Hivatal

Szombathely székhellyel, Vas megyére kiterjedő illetékességgel;

r) Veszprém Megyei Nyomozó Hivatal

Veszprém székhellyel, Veszprém megyére kiterjedő illetékességgel;

s) Zala Megyei Nyomozó Hivatal

Zalaegerszeg székhellyel, Zala megyére kiterjedő illetékességgel.

2. Az ORFK NNI Pénzügyi Nyomozó Főosztály központi nyomozó szervei

Budapest székhellyel, országos illetékességgel.

4. számú melléklet a 38/2004. (VI. 29.) BM rendelethez

[1. számú melléklet a 20/1997. (III. 19.) BM rendelethez]

Illetménykiegészítésre jogosító szervezetek, szervezeti egységek

RendőrségHatárőrségKatasztrófavédelem, valamint a Hivatásos önkormányzati tűzoltóságEgyéb szervek
50/15%-ra jogosultak
- BM egyes hivatali szervezeti egységei
- Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata
35/15%-ra jogosultak35/15%-ra jogosultak35/15%-ra jogosultak35/15%-ra jogosultak
- Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) központi szervei- Határőrség Országos Parancsnokság (HOP) központi szervei- BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) központi szervei- Rendőrtiszti Főiskola Távközlési Szolgálat Oktatási Főigazgatóság
- Köztársasági Őrezred
- ORFK speciális bűnügyi szervei
25/10%-ra jogosultak
ORFK területi besorolású szervei
25/10%-ra jogosultak
HOP területi besorolású háttérintézményei
25/10%-ra jogosultak
OKF területi besorolású háttérintézményei
25/10%-ra jogosultak
rendészeti szakközépiskolák
- Készenléti Rendőrség - budapesti és megyei rendőr-főkapitányság megyei illetékességű középirányító szervei- a határőr igazgatóságok megyei (regionális) illetékességű középirányító szervei- Fővárosi polgári védelmi és megyei katasztrófavédelmi igazgatóság megyei illetékességű középirányító szervei
- Repülőtéri Katasztrófavédelmi Igazgatóság területi feladatokat ellátó állománya
- Katasztrófavédelmi Oktatási Központ Nemzetközi Oktatási Központ
- Fővárosi Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság megyei illetékességű középirányító szervei
5/10%-ra jogosultak
Rendőrkapitányságok (kerületi, városi, vízi)
15/10%-ra jogosultak
- határrendészeti kirendeltségei - határvadász századok - idegenrendészeti központ - bűnügyi felderítő szolgálatok
15/10%-ra jogosultak
- Repülőtéri Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyi feladatokat ellátó állománya
- idegenrendészeti szolgálatok- Országház Tűzoltóparancsnokság
- bűnügyi felderítő szolgálatok- katasztrófavédelem polgári védelmi kirendeltségei
- hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok (kerületi, városi)

Lábjegyzetek:

[1] A §-t, és a megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 3/2008. (I. 16.) IRM rendelet 8. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2008.01.21.

[2] Hatályon kívül helyezte a 3/2008. (I. 16.) IRM rendelet 8. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2008.01.21.

[3] Hatályon kívül helyezte a 3/2008. (I. 16.) IRM rendelet 8. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2008.01.21.

[4] Hatályon kívül helyezte a 3/2008. (I. 16.) IRM rendelet 8. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2008.01.21.

[5] Hatályon kívül helyezte a 3/2008. (I. 16.) IRM rendelet 8. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2008.01.21.

[6] Hatályon kívül helyezte a 3/2008. (I. 16.) IRM rendelet 8. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2008.01.21.

[7] Hatályon kívül helyezte a 13/2006. (XII. 19.) ÖTM-IRM együttes rendelet 1. § d) pontja. Hatálytalan 2006.12.19.

Tartalomjegyzék