26/1990. (II. 14.) MT rendelet

a nemzetbiztonsági feladatok ellátásának átmeneti szabályozásáról

A különleges titkosszolgálati eszközök és módszerek engedélyezésének átmeneti szabályozásáról szóló 1990. évi X. törvénnyel módosított 1974. évi 17. törvényerejű rendelet 11. §-ának (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Minisztertanács a Magyar Köztársaság (a továbbiakban: MK) nemzetbiztonsági feladatai ellátásáról a következőket rendeli:

1. §

(1) Az 1990. évi X. törvény 2. §-ában és az 1974. évi 17. tvr. 4. §-ában meghatározott feladatokat:

a) a nemzetbiztonsági szolgálat;

b) az információs szolgálat;

c) a katonai biztonsági szolgálat;

d) a katonai felderítő szolgálat

(a továbbiakban együtt: szolgálatok) látja el.

(2) A nemzetbiztonsági, valamint az információs feladatokat végző szolgálat országos hatáskörű, önálló költségvetési szervként működik.

(3) A katonai biztonsági szolgálat és a katonai felderítő szolgálat a Magyar Néphadsereg része; annak szervezeti keretében és költségvetési rendjében működik.

2. §

(1) Nemzetbiztonsági szolgálati feladat:

a) a MK szuverenitását, nemzeti érdekeit veszélyeztető külföldi titkosszolgálati törekvések felderítése és elhárítása;

b) a kormányzati tevékenység szempontjából fontos objektumok biztonsági védelme, kivéve azokat, amelyek védelmét a katonai biztonsági szolgálat végzi;

c) az állam elleni bűncselekmények (Btk. X. fejezet), az emberiség elleni bűncselekmények (Btk. XI. fejezet), a terrorcselekmény (Btk. 261. §) és a légi jármű hatalomba kerítése (Btk. 262. §), a közösség elleni izgatás (Btk. 269. §) a rémhírterjesztés (Btk. 270. §) megelőzése, felderítése és megakadályozása;

d) a különösen fontos és bizalmas munkakört betöltő személyek - tudtukkal történő - védelme;

e) a hazánkba bevándorló vagy menekült státusért folyamodó személyek biztonsági ellenőrzése;

f)[1] valamennyi biztonsági okmány védelmének és technológiai ellenőrzésének megszervezése.

g)[2] a Határőrségnek a külföldi titkosszolgálatokkal, valamint az alkotmányos és törvényes rendet sértő vagy veszélyeztető tevékenységekkel szembeni védelme;

h)[3] a külföldi szökés (Btk. 343. §), a zendülés (Btk. 352. §) és a harckészültség veszélyeztetése (Btk. 363. §), megelőzése, felderítése és megakadályozása, ha az a Határőrséggel szolgálati vagy munkaviszonyban álló személy követi el.

(2)[4] Információs szolgálati feladat:

a) az MK nemzeti érdekeinek érvényesítését szolgáló kormányzati tevékenység segítése bizalmas információk megszervezésével, elemzésével és értékelésével;

b)[5] a rejtjelzési kötelezettség teljesítésével összefüggő rejtjeltevékenység szakirányítása, hatósági engedélyezése és felügyelete.

(3) Katonai biztonsági szolgálati feladat:

a) a Honvédelmi Minisztériumnak és a MN-nek a külföldi hatalmak katonai hírszerző és speciális szolgálataival, valamint az alkotmányos, törvényes rendet sértő vagy veszélyeztető tevékenységgel szembeni védelme;

b) a külföldre szökés (Btk. 343. §), a zendülés (Btk. 352. §) és a harckészültség veszélyeztetése (Btk. 363. §), továbbá ha szolgálati vagy katonai szervvel munkaviszonyban álló követi el, az (1) bekezdés c) pontja szerint bűncselekmények megelőzése, felderítése és megakadályozása;

c) a "K" és katonai objektumok biztonsági védelme;

d) a különösen fontos és bizalmas munkakört betöltő személyek - tudtukkal történő - védelme.

(4) Katonai felderítő szolgálati feladat a MK honvédelmi érdekeinek érvényesítését szolgáló kormányzati tevékenység segítése bizalmas információk megszerzésével, elemzésével és értékelésével.

(5)[6] A szolgálatok illetékes szervei együttműködnek az NGKM Exportellenőrzési Irodával, illetőleg a Vám- és Pénzügyőrséggel a nemzetközileg ellenőrzött termékek és technológiák illegális forgalmának megakadályozásában, megelőzésében és felderítésében.

(6)[7] A szolgálatok e rendeletben meghatározott körben hatósági jogkört gyakorolhatnak, viszont személyes szabadságot korlátozó kényszerintézkedést nem alkalmazhatnak.

3. §

(1) Az államigazgatási szervek, a fegyveres erők és a rendőrség elősegíti a nemzetbiztonsági feladatok végrehajtását.

(2) A szolgálatok a jogszabályban meghatározott feladataik ellátása során támaszkodnak az állampolgárok önkéntes közreműködésére.

4. §[8]

5. §

A szolgálatok vezetői:

a) közvetlenül irányítják a vezetésük alatt álló szolgálatot, felelősek a szolgálat törvényes működéséért;

b) kinevezik a szolgálatok hatáskörükbe utalt beosztott vezetőit és a polgári alkalmazottak kivételével a szolgálatok munkatársait;

c) meghatározzák a szolgálatok belső szervezetét, működési rendjét és a különleges titkosszolgálati eszközök és módszerek alkalmazásának szabályait;

d) kidolgozzák a különleges titkosszolgálati eszközök alkalmazás iránti igazságügyminiszteri engedélyek beszerzésének eljárási szabályait.

6. §

(1)[9] A szolgálatok munkatársainak jogállására a fegyveres erők és a fegyveres testületek hivatásos állományú tagjaira és polgári alkalmazottaira vonatkozó jogszabályokat az alábbi eltérésekkel kell alkalmazni:

a) a szolgálatok tevékenységével összefüggő adatokkal kapcsolatban általános titoktartási kötelezettség terheli őket, amely alól csak az érintett biztonsági szolgálat vezetője adhat felmentést;

b) a nemzetbiztonsági és az információs szolgálat hivatásos állományú tagjai feladataik ellátása során szolgálati fegyver viselésére jogosultak, amelyet csak jogos védelmi helyzetben használhatnak.

(2)[10] A Nemzetbiztonsági Hivatal, illetőleg az Információs Hivatal hivatásos és polgári alkalmazottaira vonatkozó Fegyelmi felelősségre vonás részletes szabályait a Hivatalok Fegyelmi Szabályzata állapítja meg.

(3)[11] Ahol a jogszabály fegyveres erőkre, fegyveres testületekre vonatkozóan illetékes minisztert említ, azon a Nemzetbiztonsági Hivatal illetőleg az Információs Hivatal főigazgatóját, ahol fegyveres erőket, fegyveres testületeket említ, ott a Nemzetbiztonsági Hivatalt, illetőleg az Információs Hivatalt is érteni kell.

7. §

(1) A szolgálatok hivatásos állományú tagjainak e rendelet melléklete szerinti esküt kell tenni.

(2) A hivatásos állomány azon tagjának, aki az eskü letételét megtagadja, a megtagadást követő hónap utolsó napjával a szolgálati viszonyát meg kell szüntetni. A szolgálati viszony megszüntetésének jogkövetkezményeire a fegyveres erők és a fegyveres testületek hivatásos állományának szolgálati viszonyáról szóló 1971. évi 10. törvényerejű rendelet 6. §-ának a) és b) pontjában foglaltak az irányadók.

8. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg:

a)[12]

b) a rendőrségről szóló 39/1974. (XI. 1.) MT rendelet 1. §-ában az állambiztonságra vonatkozó szövegrész; a 6. §-a és 13. §-ának (7) bekezdése a hatályát veszti;

c)[13]

d) a belügyminiszter feladatáról és hatásköréről szóló - módosított - 20/1988. (IV. 8.) MT rendelet II. fejezetének címében, valamint 13. §-ában az állambiztonságra vonatkozó meghatározás; a 9. §-ának b) pontjában "az állam belső biztonságának védelméről" szövegrész a hatályát veszti;

e)[14]

Németh Miklós s. k.,

a Minisztertanács elnöke

Melléklet a 26/1990. (II. 14.) MT rendelethez

A nemzetbiztonsági szolgálat hivatásos állománya esküjének szövege

Én .............................. a Magyar Köztársaság .............................. hivatásos állományú tagja esküszöm, hogy a Magyar Köztársaság Alkotmányához, törvényeihez és más jogszabályaihoz híven, becsülettel teljesítem kötelességemet. Elöljáróim és feljebbvalóim parancsainak engedelmeskedem.

Esküszöm, hogy hazám alkotmányos és törvényes rendjét, nemzetünk biztonságát, ha kell életem feláldozásával is hűségesen védelmezem. Mindenkor az állampolgári jogok érvényesítését tartom szem előtt és a nép érdekeinek megfelelően járok el.

Esküszöm, hogy elöljáróimat, munkatársaimat megvédem, fegyveremet, felszerelésemet megóvom.

A szolgálati ismereteket elsajátítom. A rendet, a fegyelmet minden törvényes eszközzel fenntartom. Alárendeltjeimről legjobb tudásom szerint gondoskodom, őket öntudatos hazafiakká, a népek kölcsönös tiszteletére nevelem. Minden erőmmel, törekvésemmel, tudásommal a Magyar Köztársaság fejlődését szolgálom.

Az állam- és szolgálati titkot híven megtartom. Szolgálatban és szolgálaton kívül példamutatóan viselkedem.

Ha pedig eskümet megszegem, ítéljenek a Magyar Köztársaság törvényei szerint.

Lábjegyzetek:

[1] Beiktatta a 90/1990. (V. 2.) MT rendelet 1. §-a. Hatályos 1990.05.02.

[2] Beiktatta a 38/1990. (IX. 14.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 1990.09.14.

[3] Beiktatta a 38/1990. (IX. 14.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 1990.09.14.

[4] Megállapította a 90/1990. (V. 2.) MT rendelet 2. §-a. Hatályos 1990.05.02.

[5] Megállapította a 43/1994. (III. 29.) Korm. rendelet 20. § (3) bekezdése. Hatályos 1994.04.13.

[6] Beiktatta a 166/1992. (XII. 18.) Korm. rendelet 13. §-a. Hatályos 1993.01.01.

[7] Számozását módosította a 166/1992. (XII. 18.) Korm. rendelet 13. §-a. Hatályos 1993.01.01.

[8] Hatályon kívül helyezte a 108/1994. (VII. 21.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatálytalan 1994.07.21.

[9] Számozását módosította a 90/1990. (V. 2.) MT rendelet 4. §-a. Hatályos 1990.05.02.

[10] Beiktatta a 90/1990. (V. 2.) MT rendelet 4. §-a. Hatályos 1990.05.02.

[11] Megállapította a 98/1990. (VI. 11.) MT rendelet 2. §-a. Hatályos 1990.06.11.

[12] Hatályon kívül helyezte a 103/1992. (VI. 26.) Korm. rendelet 1. § I/2. pontja. Hatálytalan 1992.07.01.

[13] Hatályon kívül helyezte a 49/1992. (III. 13.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatálytalan 1992.03.21.

[14] Hatályon kívül helyezte a 103/1992. (VI. 26.) Korm. rendelet 1. § I/2. pontja. Hatálytalan 1992.07.01.

Tartalomjegyzék