1991. évi LXV. törvény

a gazdasági társaságokról szóló 1988. évi VI. törvény, valamint a bírósági cégnyilvántartásról és a cégek törvényességi felügyeletéről szóló 1989. évi 23. törvényerejű rendelet módosításáról[1]

1. §[2]

2. §[3]

3. §[4]

4. §[5]

5. §[6]

6. §[7]

7. §[8]

8. §[9]

9. §[10]

10. §[11]

11. §[12]

12. §[13]

13. §[14]

14. §[15]

15. §[16]

16. §[17]

17. §[18]

18. §[19]

19. §[20]

20. §[21]

21. §[22]

22. §[23]

23. §[24]

24. §[25]

25. §[26]

26. §[27]

27. §[28]

28. §[29]

29. §[30]

30. §[31]

31. §[32]

32. §[33]

33. §[34]

34. §[35]

35. §[36]

36. §[37]

37. §[38]

38. §[39]

39. §[40]

40. §[41]

41. §[42]

42. § (1)[43]

(2) A Ctvr. 2. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Az igazságügyminiszter által létrehozott cégnyilvántartási és céginformációs szolgálat a bíróságok cégnyilvántartásában szereplő adatokat összesíti és azokat a központi államigazgatási szervek részére statisztikai célra, a Központi Statisztikai Hivatal számára ingyenesen, egyébként térítés ellenében rendelkezésre bocsátja. A cégnyilvántartási és céginformációs szolgálat másnak - térítés ellenében - csak a cégjegyzékben szereplő adatokról adhat információt."

43. § (1) A Ctvr. 3. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Külföldiek magyarországi közvetlen kereskedelmi képviselete, információs vagy szervizirodája esetében az elnevezésnek a külföldi (cég) nevét vagy nevének vezérszavát és azt kell tartalmaznia, hogy a kereskedelmi képviselet, információs vagy szerviziroda Magyarországon működik (magyarországi)."

(2) A Ctvr. (4). §-a (1) bekezdésének első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A cég elnevezésének (rövidített elnevezésének) az ország területén azonos vagy hasonló tevékenységet folytató más cég elnevezésétől egyértelműen különböznie kell. Két vagy több hasonló elnevezésű társaság közül a választott név viselésének joga azt illeti meg, amelyik a cégbejegyzési kérelmét elsőként nyújtotta be."

(3) A Ctvr. 5. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A történelem kiemelkedő személyiségének nevét a Magyar Tudományos Akadémia engedélyével, olyan elnevezést pedig, amelyhez másnak jogi érdeke fűződik, csak a jogosult hozzájárulásával lehet a cég elnevezésébe felvenni. A cég elnevezésével kapcsolatban törvény további feltételeket is meghatározhat."

44. § A Ctvr. a "A cégbírósági eljárás általános szabályai a törvényességi felügyelet során" alcímet követően az alábbi 18/A §-sal egészül ki:

"18/A § (1) A törvényességi felügyelet keretében a cégbíróság

a) a cégjegyzékbe való bejegyzés előtt ellenőrzi, hogy a társasági szerződés (alapszabály, alapító okirat, létesítő okirat), valamint a cég szervezetére és működésére vonatkozó egyéb okiratok, illetve azok módosításai megfelelnek-e a jogszabályoknak, továbbá

b) a cég működésével kapcsolatban vizsgálja, hogy a cég szervezetére és működésére vonatkozó határozatai (okiratai) nem ütköznek-e jogszabályba, illetve a cég már korábban meghozott határozatainak (okiratainak) rendelkezéseibe.

(2) A törvényességi felügyelet nem terjed ki olyan ügyekre, amelyekben más bírósági vagy államigazgatási eljárásnak van helye, illetve a cég gazdálkodásának és döntéseinek gazdasági-célszerűségi szempontból való felülvizsgálatára."

45. §[44] A Ctvr. 21. §-a a következő (5)-(6) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Ha a cégjegyzékben szereplő adat, jog vagy tény bejegyzését elrendelő végzés jogszabálysértő és a jogszabálysértést okozó hiba a jellegénél fogva egyszerűen kiküszöbölhető, a bíróság a végzés meghozatalától számított hat hónapon belül a céget - megfelelő határidő kitűzésével - felhívhatja a jogellenesség kiküszöböléséhez szükséges iratok benyújtására, a 20. §-ban foglalt intézkedéseket - a 20. § (1) bekezdésének b) pontja kivételével - azonban nem alkalmazhatja. Az eljárás eredményeképpen a bíróság - végzése megváltoztatásával - a jogszabálysértő bejegyzést a cégjegyzékből törli.

(6)

46. §[45]

47. §[46]

48. §[47]

49. § (1)[48] E törvény - a 42. § (2) bekezdésében, valamint a 43. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezés kivételével - 1992. január 1. napján lép hatályba. A 43. § (2) bekezdése hatálybalépéséig a Ctvr. 4. §-ának (1) bekezdését kell alkalmazni. A törvénynek a társaságalapítással kapcsolatos rendelkezéseit - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - csak a törvény hatálybalépését követően megkötött társasági szerződésre (alapszabályra, alapító okiratra) kell alkalmazni.

(2)[49]

(3)[50]

(4)[51]

(5)[52]

(6)[53]

(7) A cégnyilvántartásba már bejegyzett gazdasági munkaközösségre és jogi személy felelősségvállalásával működő gazdasági munkaközösségre - a megszűnéséig - e törvénynek és a Gt.-nek e törvény hatálybalépése előtt hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

Göncz Árpád s. k.,

a Köztársaság elnöke

Szabad György s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés az 1991. november 12-i ülésnapján fogadta el.

[2] Hatályon kívül helyezte az 1997. évi CXLIV. törvény 320. § c) pontja. Hatálytalan 1998.06.16.

[3] Hatályon kívül helyezte az 1997. évi CXLIV. törvény 320. § c) pontja. Hatálytalan 1998.06.16.

[4] Hatályon kívül helyezte az 1997. évi CXLIV. törvény 320. § c) pontja. Hatálytalan 1998.06.16.

[5] Hatályon kívül helyezte az 1997. évi CXLIV. törvény 320. § c) pontja. Hatálytalan 1998.06.16.

[6] Hatályon kívül helyezte az 1997. évi CXLIV. törvény 320. § c) pontja. Hatálytalan 1998.06.16.

[7] Hatályon kívül helyezte az 1997. évi CXLIV. törvény 320. § c) pontja. Hatálytalan 1998.06.16.

[8] Hatályon kívül helyezte az 1997. évi CXLIV. törvény 320. § c) pontja. Hatálytalan 1998.06.16.

[9] Hatályon kívül helyezte az 1997. évi CXLIV. törvény 320. § c) pontja. Hatálytalan 1998.06.16.

[10] Hatályon kívül helyezte az 1997. évi CXLIV. törvény 320. § c) pontja. Hatálytalan 1998.06.16.

[11] Hatályon kívül helyezte az 1997. évi CXLIV. törvény 320. § c) pontja. Hatálytalan 1998.06.16.

[12] Hatályon kívül helyezte az 1997. évi CXLIV. törvény 320. § c) pontja. Hatálytalan 1998.06.16.

[13] Hatályon kívül helyezte az 1997. évi CXLIV. törvény 320. § c) pontja. Hatálytalan 1998.06.16.

[14] Hatályon kívül helyezte az 1997. évi CXLIV. törvény 320. § c) pontja. Hatálytalan 1998.06.16.

[15] Hatályon kívül helyezte az 1997. évi CXLIV. törvény 320. § c) pontja. Hatálytalan 1998.06.16.

[16] Hatályon kívül helyezte az 1997. évi CXLIV. törvény 320. § c) pontja. Hatálytalan 1998.06.16.

[17] Hatályon kívül helyezte az 1997. évi CXLIV. törvény 320. § c) pontja. Hatálytalan 1998.06.16.

[18] Hatályon kívül helyezte az 1997. évi CXLIV. törvény 320. § c) pontja. Hatálytalan 1998.06.16.

[19] Hatályon kívül helyezte az 1997. évi CXLIV. törvény 320. § c) pontja. Hatálytalan 1998.06.16.

[20] Hatályon kívül helyezte az 1997. évi CXLIV. törvény 320. § c) pontja. Hatálytalan 1998.06.16.

[21] Hatályon kívül helyezte az 1997. évi CXLIV. törvény 320. § c) pontja. Hatálytalan 1998.06.16.

[22] Hatályon kívül helyezte az 1997. évi CXLIV. törvény 320. § c) pontja. Hatálytalan 1998.06.16.

[23] Hatályon kívül helyezte az 1997. évi CXLIV. törvény 320. § c) pontja. Hatálytalan 1998.06.16.

[24] Hatályon kívül helyezte az 1997. évi CXLIV. törvény 320. § c) pontja. Hatálytalan 1998.06.16.

[25] Hatályon kívül helyezte az 1997. évi CXLIV. törvény 320. § c) pontja. Hatálytalan 1998.06.16.

[26] Hatályon kívül helyezte az 1997. évi CXLIV. törvény 320. § c) pontja. Hatálytalan 1998.06.16.

[27] Hatályon kívül helyezte az 1997. évi CXLIV. törvény 320. § c) pontja. Hatálytalan 1998.06.16.

[28] Hatályon kívül helyezte az 1997. évi CXLIV. törvény 320. § c) pontja. Hatálytalan 1998.06.16.

[29] Hatályon kívül helyezte az 1997. évi CXLIV. törvény 320. § c) pontja. Hatálytalan 1998.06.16.

[30] Hatályon kívül helyezte az 1997. évi CXLIV. törvény 320. § c) pontja. Hatálytalan 1998.06.16.

[31] Hatályon kívül helyezte az 1997. évi CXLIV. törvény 320. § c) pontja. Hatálytalan 1998.06.16.

[32] Hatályon kívül helyezte az 1997. évi CXLIV. törvény 320. § c) pontja. Hatálytalan 1998.06.16.

[33] Hatályon kívül helyezte az 1997. évi CXLIV. törvény 320. § c) pontja. Hatálytalan 1998.06.16.

[34] Hatályon kívül helyezte az 1997. évi CXLIV. törvény 320. § c) pontja. Hatálytalan 1998.06.16.

[35] Hatályon kívül helyezte az 1997. évi CXLIV. törvény 320. § c) pontja. Hatálytalan 1998.06.16.

[36] Hatályon kívül helyezte az 1997. évi CXLIV. törvény 320. § c) pontja. Hatálytalan 1998.06.16.

[37] Hatályon kívül helyezte az 1997. évi CXLIV. törvény 320. § c) pontja. Hatálytalan 1998.06.16.

[38] Hatályon kívül helyezte az 1997. évi CXLIV. törvény 320. § c) pontja. Hatálytalan 1998.06.16.

[39] Hatályon kívül helyezte az 1997. évi CXLIV. törvény 320. § c) pontja. Hatálytalan 1998.06.16.

[40] Hatályon kívül helyezte az 1997. évi CXLIV. törvény 320. § c) pontja. Hatálytalan 1998.06.16.

[41] Hatályon kívül helyezte az 1997. évi CXLIV. törvény 320. § c) pontja. Hatálytalan 1998.06.16.

[42] Hatályon kívül helyezte az 1997. évi CXLIV. törvény 320. § c) pontja. Hatálytalan 1998.06.16.

[43] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi LXII. törvény 14. § (3) bekezdése. Hatálytalan 1995.07.30.

[44] A Ctv. 21. § (6) bekezdését megállapító rendelkezést hatályon kívül helyezte az 1992. évi LXVIII. törvény 31. § d) pontja. Hatálytalan 1993.01.01.

[45] Hatályon kívül helyezte az 1992. évi LXVIII. törvény 31. § d) pontja. Hatálytalan 1993.01.01.

[46] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 87. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[47] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 87. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[48] Módosította a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 87. pontja. Hatályos 2007.07.01.

[49] Hatályon kívül helyezte az 1997. évi CXLIV. törvény 320. § c) pontja. Hatálytalan 1998.06.16.

[50] Hatályon kívül helyezte az 1997. évi CXLIV. törvény 320. § c) pontja. Hatálytalan 1998.06.16.

[51] Hatályon kívül helyezte az 1997. évi CXLIV. törvény 320. § c) pontja. Hatálytalan 1998.06.16.

[52] Hatályon kívül helyezte az 1997. évi CXLIV. törvény 320. § c) pontja. Hatálytalan 1998.06.16.

[53] Hatályon kívül helyezte az 1997. évi CXLIV. törvény 320. § c) pontja. Hatálytalan 1998.06.16.