19/1992. (I. 28.) Korm. rendelet

a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatáskörének megállapításával kapcsolatos földművelésügyi ágazati jogszabályok módosításáról

A Kormány a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény (a továbbiakban: Htv.) 147. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §[1]

(1) A jegyző látja el:

a)[2]

b)[3]

c)[4]

d)[5] a Kormány által kijelölt élelmiszerlánc-felügyeleti szervként az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) 18. § (6) bekezdésében leírt, a méhállományok tartási helyének, illetve vándoroltatásának nyilvántartásba vételével,

e)[6]

f) a települési önkormányzat döntését előkészítő eljárás során az állati hullák és feldolgozásra alkalmatlan állati eredetű hulladékok elföldelésére alkalmas területek kijelölésével,[7]

g)[8] a Kormány által kijelölt élelmiszerlánc-felügyeleti szervként az Éltv. 50. § (1) és (4) bekezdésében leírt, a növényvédelmi tevékenység keretében belterületen a károsítók elleni védekezési kötelezettség betartásának ellenőrzésével, illetve a közérdekű védekezés elrendelésével

h)[9]

kapcsolatos - külön jogszabályban meghatározott - feladatokat.

(2)[10] A fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala látja el a méregjelzésű vagy tűz- és robbanásveszélyes növényvédőszer elvesztésére, elcserélésére, eltulajdonítására, növényvédőszernek élelmiszerbe, takarmányba keveredésére, ivóvízbe, állóvízbe vagy vízfolyásba jutására vonatkozó bejelentésnek az Éltv. 26. § (2) bekezdése szerinti növény- és talajvédelmi szolgálat részére való továbbításával kapcsolatos - külön jogszabályban meghatározott - feladatokat.

2. §[11]

3. §[12]

4. §[13]

5. §[14]

6. §[15]

7. §

Ez a rendelet 1992. február 15. napján lép hatályba[16]

a)[17]

b)[18]

c)[19]

d)[20]

Dr. Antall József s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Szerkezetét módosította a 174/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2013.01.01.

[2] Hatályon kívül helyezte a 107/2009. (V. 14.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2009.05.15.

[3] Hatályon kívül helyezte a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 35. §-a. Hatálytalan 2009.10.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 35. §-a. Hatálytalan 2009.10.01.

[5] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 34. §-a. Hatályos 2009.10.01.

[6] Hatályon kívül helyezte a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 35. §-a. Hatálytalan 2009.10.01.

[7] A veszélyes hulladékok keletkezésének ellenőrzéséről és azok ártalmatlanításával kapcsolatos tevékenységekről szóló 56A981. (XI. 18.) MT rendelet végrehajtásáról rendelkező 6/1983. (III. 30.) MÉM rendelet.

[8] Megállapította a 218/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet 23 § (2) bekezdése. Hatályos 2008.09.01.

[9] Hatályon kívül helyezte a 174/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 93. § (1) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2013.01.01.

[10] Beiktatta a 174/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2013.01.01.

[11] Hatályon kívül helyezte a 128/1999. (VIII. 13.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1999.08.21.

[12] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1487. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[13] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1487. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[14] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1487. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[15] Hatályon kívül helyezte az 1993. évi XCIII. törvény 88. § (3) bekezdése. Hatálytalan 1994.01.01.

[16] A nyitó szövegrészt módosította a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1487. pontja. Hatályos 2008.05.16.

[17] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1487. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[18] Hatályon kívül helyezte a 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 47. § g) pontja. Hatálytalan 2007.01.01.

[19] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1487. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[20] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1487. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.