107/2009. (V. 14.) Korm. rendelet

az egyes agrártárgyú törvények módosításáról szóló 2009. évi XXVIII. törvénnyel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40. § (3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szót ó 1996. évi LV. törvény 100. §-ának (2) bekezdésében, a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 1996. évi LXXVI. törvény 29. § (5) bekezdés a) pontjában, a halászatról és a horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvény 56. §-ának (4) bekezdésében, az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 90. §-a (5) bekezdésének c)-d) pontjában, a géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény 34. §-a (1) bekezdésének f) pontjában, az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. §-a (3) bekezdésének b) pontjában, a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 30. §-a (1) bekezdésének b) pontjában, a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 57. §-ának (3) bekezdésének b) pontjában, az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. §-a (1) bekezdésének a) pontjában, kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §

(1) A géntechnológiai tevékenység engedélyezési eljárási rendjéről, valamint az eljárás során az Európai Bizottsággal való kapcsolattartásról szóló 132/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet 1. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) E rendelet előírásait - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a Tv-ben meghatározott

a) géntechnológiai módosítás,

b) géntechnológiával módosított mikroorganizmusok zárt rendszerű felhasználásának,

c) géntechnológiával módosított szervezetek és az azokból előállított termékek nem forgalomba hozatali célú kibocsátásának, valamint forgalomba hozatalának, illetve behozatalának, kivitelének, szállításának, ártalmatlanításának,

d) géntechnológiai módosítást végző létesítmény létrehozásának, valamint

e) az egymás melletti termesztés engedélyezése során kell alkalmazni."

(2) A géntechnológiai tevékenység engedélyezési eljárási rendjéről, valamint az eljárás során az Európai Bizottsággal való kapcsolattartásról szóló 132/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet 1. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A kérelmező, illetve a hasznosító a géntechnológiai tevékenység végzéséhez szükséges engedély iránti kérelemben közölt, valamint az engedélyben szereplő adataiban bekövetkezett változásról tizenöt napon belül értesíti a géntechnológiai hatóságot. A géntechnológiai hatóság a nyilvántartásba vett adatok változásáról tíz munkanapon belül tájékoztatja a nyilvántartó szervet."

(3) A géntechnológiai tevékenység engedélyezési eljárási rendjéről, valamint az eljárás során az Európai Bizottsággal való kapcsolattartásról szóló 132/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet 5. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Ha a létesítményt a 2. vagy magasabb osztályba tartozó zárt rendszerű felhasználás végzésére korábban már engedélyezték, és az engedélyben foglalt minden ezzel kapcsolatos feltétel teljesült, akkor a további 2. osztályba tartozó zárt rendszerű felhasználást az új engedélyre vonatkozó kérelem benyújtása után azonnal folytatni lehet. Ha a kérelmező a további 2. osztályba tartozó zárt rendszerű felhasználást a korábbi engedélyezési feltételekkel kívánja végezni, a géntechnológiai hatóság kizárólag a kérelmező erre irányuló kérelme esetén dönt a tevékenység változatlan feltételekkel történő engedélyezéséről."

(4) A géntechnológiai tevékenység engedélyezési eljárási rendjéről, valamint az eljárás során az Európai Bizottsággal való kapcsolattartásról szóló 132/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet 5. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az (1) és (2) bekezdések szerinti esetekben a géntechnológiai hatóság a kérelem kézhezvételétől számított 45 napon belül dönt."

(5) A géntechnológiai tevékenység engedélyezési eljárási rendjéről, valamint az eljárás során az Európai Bizottsággal való kapcsolattartásról szóló 132/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet 6. §-ának (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az első és minden további alkalommal, a már engedélyezett létesítményben történő 3. vagy a 4. osztályba tartozó zárt rendszerű felhasználás kizárólag előzetes engedély birtokában végezhető.

(2) A géntechnológiai hatóság

a) olyan létesítmény esetében, amelyet korábban 3. vagy 4. osztályba tartozó zárt rendszerű felhasználásra már engedélyeztek, és az engedélyben foglalt minden ezzel kapcsolatos feltétel teljesült, a kérelem kézhezvételétől számított 45 napon belül;

b) egyéb esetekben a kérelem kézhezvételétől számított 90 napon belül

dönt."

(6) A géntechnológiai tevékenység engedélyezési eljárási rendjéről, valamint az eljárás során az Európai Bizottsággal való kapcsolattartásról szóló 132/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet 19. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Amennyiben a géntechnológiával módosított mikroorganizmusok zárt rendszerű felhasználása során baleset következik be, a géntechnológiai hatóság a kapcsolattartó szerv útján a legrövidebb időn belül köteles a Bizottságot értesíteni. Ennek során ismertetnie kell a baleset körülményeit, az érintett géntechnológiával módosított mikroorganizmusok azonosító nevét, mennyiségét, a megtett elhárítási intézkedéseket, azok eredményét, valamint a baleset bekövetkeztének elemzését, beleértve a jövőbeni hasonló balesetek elkerülését célzó intézkedéseket. A géntechnológiai hatóságnak a baleset bekövetkezte előtt is közvetlenül konzultálnia kell egy esetleges balesetben valószínűleg érintett tagállamok hatóságaival a készenléti tervek javasolt megvalósítását illetően."

2. §

(1) A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és működésétől szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 13. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) 5. §-ának (6) bekezdésében, 15. §-ának (5) bekezdésében, 17. §-ának (5)-(6) bekezdésében, 27. §-ának (5) bekezdésében, 32. §-a (1) bekezdésének c) pontjában, 32. §-a (2) bekezdésének a)-d) pontjában, és (3)-(4) bekezdésében, 33. §-ának a) és d) pontjában, 34. §-a (1) bekezdésének f)-h) pontjában, 34. §-a (4) bekezdésének a), pontjában, 35. §-a (2) bekezdésének b)-c) pontjában, 35. §-a (4) bekezdésének c) pontjában, 35/A. §-ában, 36. §-a (1) bekezdésének b) pontjában, 37. §-a (1) bekezdésének a) és c)-d) pontjában, 37. §-a (3) bekezdésének a)-d) pontjában, 39. §-a (4) bekezdésének c)-m) pontjában, 40. §-ának (1)-(3) bekezdésében, 41. §-ának (1)-(2) bekezdésében, 48. §-a (1) bekezdésének b)-g) pontjában, 54. §-ának (1) bekezdésében, 57. §-ának d) pontjában, valamint a 71. §-ának (3)-(5) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány élelmiszerlánc-felügyeleti szervként a Központot jelöli ki.

(2) Az Éltv. 8. §-ának (2) bekezdésében, 8/A. §-ának (3) bekezdésében, 15. §-ának (4) bekezdésében, 17. §-a (1) bekezdés b) pontjában, 17. §-ának (7) bekezdésében, 18. §-a (1) bekezdésének e)-i) pontjában, 18. §-ának (5) bekezdésében, 19. §-ának (1) és (4) bekezdésében, 23. §-ának (1)-(3) bekezdésében, 27. §-ának (2)-(4) bekezdésében, 33. §-ának ba)-be) alpontjában, 34. §-a (1) bekezdésének b), d)-e) pontjában, 34. §-a (2) bekezdésének a)-f és k)-l) pontjában, 34. §-a (3) bekezdésének b) pontjában, 35. §-a (1) bekezdésének a)-b) pontjában, 35. §-a (2) bekezdésének a) pontjában, 35. §-a (3) bekezdésének a)-e) pontjában, 36. §-a (1) bekezdésének a), c) pontjában, 36. §-ának (2) és (3) bekezdésében, 37. §-ának (2) bekezdésében, 37. §-a (3) bekezdésének f)-i) pontjában, 38. §-ának (3) bekezdésében, 44. §-ának (2)-(6) bekezdésében, 48. §-a (1) bekezdésének a) és h)-k) pontjában, 48. §-ának (2)-(3) bekezdésében, 50. §-ának (1)-(2) bekezdésében, 53. §-ának (2) és (3) bekezdésében, 61. §-ának (1) és (3) bekezdésében, valamint 62. §-ának (3) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány élelmiszerlánc-felügyeleti szervként az MgSzH területi szerveit jelöli ki."

(2) A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és működéséről szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A kerületi hivatalt hatósági főállatorvos (kerületi főállatorvos) vezeti. A kerületi főállatorvos felett a munkáltatói jogokat a szakterületért felelős megyei igazgató (megyei igazgató főállatorvos) gyakorolja."

(3) A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és működéséről szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az Éltv. 17. § (1) bekezdés c) pontjában és a (4) bekezdésben foglalt védekezési kötelezettség megszegése esetén a növényvédelmi bírság kiszabására az MgSzH területi szerve jogosult."

(4) A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és működéséről szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. §-ának (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) A közérdekű védekezés elrendelésére külterületen az MgSzH területi szerve jogosult. Ha belterületi ingatlan esetében a települési (fővárosban a kerületi) önkormányzat nem tesz eleget a védekezési kötelezettségének, az MgSzH rendeli el a közérdekű védekezést."

(5) A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és működéséről szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 21. §-a (2) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A bortörvény]

"b) 7. §-ának (5) bekezdésében, 43. §-ának (1) és (2) bekezdésében, 43/D. §-ának (4) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány növénytermesztési hatóságként a Központot jelöli ki."

(6) A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és működéséről szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 21. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A bortörvény 20. §-ának (1) bekezdésében, 21. §-ának (2) bekezdésében, 23. §-ának (6) bekezdésében, 24. §-ának (1)-(2) bekezdésében, 24/A. §-ának (1) és (6) bekezdésében, 25. §-ának (2)-(3) bekezdésében, 28. §-ában, 29. §-ában, 30. §-ának (2) bekezdésében, 32. §-ának (4) bekezdésében, 40. §-a (1) bekezdésének c) pontjában, 40. §-ának (5) bekezdésében, 41. §-ának (1) bekezdésében, 44. §-ának (1)-(3) bekezdésében, 48. §-ának (1)-(4) és (7) bekezdésében, 50. §-ának (1)-(2) és (4) bekezdésében, 51. §-ának (1)-(2) bekezdésében, 51. §-ának (4) bekezdésében, valamint 53. §-ának (3) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány borászati hatóságként a Központot jelöli ki."

(7) A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásától és működésétől szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 22. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Az erdőfenntartási járulék beszedésével kapcsolatos feladatok ellátására - amennyiben a követelés végrehajtása még nem indult meg - a Kormány a Központot és az MgSzH területi szerveit jelöli ki."

(8) A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásától és működésétől szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 24. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 6. §-ának (4) bekezdésében, 12. §-ának (2) és (4) bekezdésében, 13. §-ának (3) bekezdésében, 14. §-ának (1) bekezdésében, 18. §-ában, 19. §-ának (1) és (3) bekezdésében, 20. §-ának (2)-(4) bekezdésében, 22. §-ának (1) bekezdésében, 25. §-ának (2) bekezdésében, 26. §-ában, 27. §-ának (1)-(2) bekezdésében, 27. §-a (3) bekezdésének b) és c) pontjában, 27. §-ának (4) és (7) bekezdésében, 28. §-ának (6) bekezdésében, 30. §-ának (2) bekezdésében, 32. §-ának (1) bekezdésében, 35. §-ának (3) bekezdésében, 38. §-ának (3) bekezdésében, 38/A. §-ának (1) és (3) bekezdésében, 39. §-ának (1) és (3) bekezdésében, 45. §-ának (2) és (3) bekezdésében, 47. §-ának (1) és (3) bekezdésében, 50. §-ának (3) és (4) bekezdésében, 51. §-ának (1) bekezdésében, 52. §-ának (1) és (2) bekezdésében, 53. §-ának (2) bekezdésében, 57. §-ának (1) bekezdésében, 58. §-ának (4) bekezdésében, 62. §-ának (2) bekezdésében, 63. §-ának (2) bekezdésében, 64. §-ának (1) bekezdésében, 65. §-ának (1)-(4) bekezdésében, 67. §-ának (4) bekezdésében, 69. §-ának (2) bekezdésében, 71. §-a (1) bekezdésének k) pontjában, 71. §-ának (4) bekezdésében, 73. §-ának (1)-(3) és (5) bekezdésében, 74. §-ának (1)-(2) és (5) bekezdésében, 79. §-a (1) bekezdésének d) pontjában, 80. §-ának (2)-(4) bekezdésében, 83. §-ának (1) bekezdésében, 83. §-a (4) bekezdésének a)-b) és e) pontjában, 84. §-ának (1) bekezdésében, 86. §-ának (2) bekezdésében, valamint 96. §-ának (1) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány vadászati hatóságként az MgSzH Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szerveit jelöli ki.

(2) A Vtv. 21. §-ának (2) bekezdés ében, 22. §-ának (3) és (6) bekezdésében, 24. §-ának (2)-(3) bekezdésében, 25/A. §-ának (2) bekezdésében, 33. §-ának (2) bekezdésében, 38/A. §-ának (4) bekezdésében, valamint 74. §-ának (6) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány vadászati hatóságként a Központot jelöli ki."

(9) A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásától és működésétől szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 24. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A Vtv. 82. §-ában, 89. §-ában, valamint 92. §-ának (1) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány vadászati hatóságként a Központot és az MgSzH területi szerveit jelöli ki."

(10) A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és működéséről szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 26. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A halászatról és a horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Hhtv.) 2. §-a (1) bekezdésének d) pontjában, 4. §-ának (3) bekezdésében, 6. §-ában, 11. §-ának (4) bekezdésében, 14. §-ának (1) bekezdésében, 16. §-ának (3) bekezdésében, 18. §-ának (1) bekezdésében, 19. §-ának (1) bekezdésében, 20. §-ának (2) bekezdésében, 21. §-ának (2) és (3) bekezdésében, 24. §-ának (2) és (5) bekezdésében, 25. §-ának (3) bekezdésében, 26. §-ának (1) bekezdésében, 28-30. §-ában, 32. §-ának (1)-(2) bekezdésében, 34. §-ának (2)-(3) bekezdésében, (4) bekezdésének e) pontjában és (5) bekezdésében, 35. §-ának (4) bekezdésében, 36. §-ának (1) bekezdésében, 38. §-ának (3) bekezdésében, 39. §-ának (1) bekezdésében, 42. §-ának (1) és (5) bekezdésében, 44. §-ában, 48. §-a (2) bekezdésének e)-f) és h)-i) pontjában, 49. §-ának (1) bekezdésében, valamint 50. §-ának (1) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány halászati hatóságként az MgSzH területi szerveit jelöli ki."

(11) A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és működéséről szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 26. §-a a következő (3)-(5) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A Hhtv. 22. §-ának (2) bekezdés ében, valamint 30/A. §-ában foglaltak tekintetében a Kormány halászati hatóságként a Központot jelöli ki.

(4) A Hhtv. 5. §-ának (3) bekezdés ében, 22. §-ának (6) bekezdésében, 48. §-ának (1) bekezdésében, 48. §-a (2) bekezdésének a)-d) és g) pontjában foglaltak tekintetében a Kormány halászati hatóságként a Központot és az MgSzH területi szerveit jelöli ki.

(5) A Hhtv. 37. §-ának (1) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány vadászati hatóságként az MgSzH területi szerveit jelöli ki."

3. §

Az állatvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 334/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Az Ávt. 24/F. §-ában és 48/B. §-ában foglaltak tekintetében állatvédelmi hatóságként a területileg illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség jár el."

4. §

(1) Ez a rendel et 2009. május 15-én lép hatályba és 2009. július 2-án hatályát veszti.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti

a) a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatáskörének megállapításával kapcsolatos földművelésügyi ágazati jogszabályok módosításáról szóló 19/1992. (I. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontja;

b) a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és működéséről szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 21. §-ának (3) bekezdése, 24. §-ának (4) és (8)-(10) bekezdése;

c) a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. §-ának (2) bekezdése, 13. §-a, 14. §-ának második mondat a, 18. §-ának (2) bekezdése.

(3) 2009. július 1-jén hatályát veszti a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek ökológiai követelmények szerinti előállításáról, forgalmazásáról és jelöléséről szóló 140/1999. (IX. 3.) Korm. rendelet.

Bajnai Gordon s. k.,

miniszterelnök

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére