Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

1993. évi XI. törvény

a Gépjármű Felelősségbiztosítási Kárrendezési Alapról[1]

Az Országgyűlés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 54. §-a alapján a Gépjármű Felelősségbiztosítási Kárrendezési Alapról a következő törvényt alkotja:

1. § (1)[2] A Gépjármű Felelősségbiztosítási Kárrendezési Alap (a továbbiakban: Alap) az Országgyűlés által létesített elkülönített állami pénzalap. Az Alap jogi személy.

(2) Az Alap a gépjárművek felelősségbiztosítása alapján azokra a szolgáltatásokra nyújt fedezetet, amelyeket az 1991. július 1. napja előtt bekövetkezett káresemények időpontjában hatályos jogszabályok szerint még nem teljesítettek.

(3) A (2) bekezdésben rögzített szolgáltatások teljesítése és az igények érvényesítése szempontjából az Alap a felelősségbiztosító általános jogutódja.

(4) Az Alap (2) bekezdés szerinti működése nem minősül biztosítási tevékenységnek, arra a biztosítóintézetekről szóló jogszabályok hatálya nem terjed ki.

2. § (1) Az Alap működése felett a pénzügyminiszter jogosult rendelkezésre, s felügyelet gyakorlására.

(2) Az Alap kezelője az Állami Fejlesztési Intézet (a továbbiakban: Alapkezelő).

(3) Az Alapkezelő a kárfizetési és járadékszolgáltatási kötelezettségek teljesítésével biztosítóintézetet bízhat meg.

(4) Az Alapkezelő feladata az Alap forrásainak kezelése, azzal való gazdálkodás, valamint a szolgáltatásokra fordított pénzeszközök felhasználásának ellenőrzése.

3. § (1) Az Alap bevételi forrásai:

a) a Hungária Biztosító Rt. által az 56/1986. (XII. 10.) MT rendelet és az ennek végrehajtásáról szóló, többször módosított 14/1987. (IV. 13.) PM rendelet alapján kötelezően képzett és az Alapnak a 109/1992. (VI. 30.) Korm. rendelet szerint átadott felelősségbiztosítási járadéktartaléknak és hozamának a törvény hatálybalépésekor rendelkezésre álló maradványa;

b) a függő károk és a függő károk lezárása miatti új járadékok tartalékának rendezésére a központi költségvetésből az adott évben átutalt összeg;

c) ha az a) és b) pontban megjelölt összeg és hozamai az Alap terhére teljesítendő kiadásokra nem elegendőek, a különbözet a központi költségvetést terheli.

(2) Az Alapból teljesíthető kiadások:

a) az 1. § (2) bekezdés szerinti fizetési kötelezettségek, ideértve a megbízott biztosítóintézet részére fizetendő szolgáltatási díjat;

b) az Alap kezelésével kapcsolatos költségek.

4. § (1) Az Alap a 3. § (1) bekezdésének a) pontja alapján a járadéktartalék részeként átvett részvényekkel és egyéb értékpapírokkal rendelkezhet. Egyebekben az Alap gazdasági tevékenységére az Áht. 59. §-ának rendelkezése irányadó.

(2) Az Alap szabad pénzeszközeit az Alapkezelő a Magyar Nemzeti Banknál betétként elhelyezheti, illetve az állam által garantált értékpapírt vásárolhat.

(3) Az Alap szervezeti és működési szabályzatát a pénzügyminiszter hagyja jóvá és egyúttal felelős az (1) és (2) bekezdésben engedélyezett gazdasági tevékenységért.

(4) Az Alapkezelő az Alap pénzeszközeinek befektetéséből származó esetleges bevételeket kizárólag az Alap vagyonának növelésére fordíthatja.

(5) Az Alap év végi maradványa a következő költségvetési évre átvihető, el nem vonható.

5. § (1) Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a Gépjármű Felelősségbiztosítási Kárrendezési Alap létrehozásáról szóló 109/1992. (V. 30.) Korm. rendelet hatályát veszti.

(3) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a gépjármű üzemben tartójának kötelező felelősségbiztosításáról szóló, a 84/1992. (V. 19.) Korm. rendelettel módosított 58/1991. (IV. 13.) Korm. rendelet 13. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"Az (5) bekezdésben említett jogszabályokat az 1991. június 30-a előtti károkra azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az e jogszabályban meghatározott biztosítóintézet kötelezettségeit 1992. október 31. napját követően a Gépjármű Felelősségbiztosítási Kárrendezési Alap terhére az Alap kezelője, az Állami Fejlesztési Intézet teljesíti."

(4) A Magyar Köztársaság 1993. évi költségvetéséről szóló 1992. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tv.) 1. számú mellékletének XVII. fejezet, 18. Cím, 2. Alcím, 1. Kiemelt előirányzat csoport - termelési árkiegészítés és dotáció - 1993. évi előirányzat összege 10.200 millió forintra módosul.

(5) A Tv. 1. számú mellékletének XVII. fejezete a következő Címmel és Alcímmel egészül ki:

"25. Cím Alapok

1. Alcím Gépjármű Felelősségbiztosítási Kárrendezési Alap 1993. évi előirányzat összege 1.000 millió forint"

(6) A Tv. 7. számú melléklete a következőkkel egészül ki, ennek megfelelően az összesen rovatok az alábbiak szerint változnak:

"Megnevezés: Gépjármű Felelősségbiztosítási Kárrendezési Alap

BevételekÖsszesen rovat
millió forintban
1993. évi nyitó állomány1.4327.025
Folyó bevételek
- költségvetési támogatás1.00076.990
Tőkebevételek
- értékpapírból3142.770
Összes bevétel1.314229.351
Nyitó állomány
+ bevétel2.746236.376
Kiadások
folyó kiadások
- pénzbeli juttatás1.7203.923
- egyéb16126.460
Összes kiadás1.881225.330
Záró állomány86511.046
Kiadás + záró állomány2.746236.376"

"

(7) A Tv. 9. számú melléklete a következők szerint módosul:

"Kiadások

Termelési árkiegészítés és dotáció 1993. évi előirányzata: 15.500 millió forint.

Elkülönített állami pénzalapok támogatása 1993. évi előirányzata: 76.990 millió forint."

Göncz Árpád s. k.,

a Köztársaság elnöke

Szabad György s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés az 1993. február 16-i ülésnapján fogadta el.

[2] Megállapította az 1995. évi XLVIII. törvény 158. § -a. Hatályos 1995.06.30.