46/1994. (IV. 1.) Korm. rendelet

az egészségügy társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 52/1993. (IV. 2.) Korm. rendelet módosításáról

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetéséről szóló 1992. évi LXXXIV. törvény 31/A. §-ának (14) bekezdésében és 40. §-ának (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - az Egészségbiztosítási Önkormányzattal egyetértésben - az egészségügy társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 52/1993. (IV. 2.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: FR.) a Kormány az alábbiak szerint módosítja:

1. §

(1) Az FR. 7. §-ának (2) bekezdése a következő mondattal egészül ki:

"A degresszió számításánál az adott háziorvoshoz bejelentkezett valamennyi biztosítottat figyelembe kell venni, ha azok ellátása azonos rendelőben és azonos rendelési időben történik."

(2) Az FR. 7. §-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A hónap közben bejelentkező biztosított első ízben a tárgyhavi, a más orvostól hónap közben átjelentkező biztosított első ízben a következő havi változásjelentésben szerepeltethető."

2. §

Az FR. 9. §-ának (3) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

"c) az a) és b) pontban foglaltakon túl 2,0-cs szorzóval kell emelni a 4. § a) és b) pontjaiban foglaltak alapján létrehozott háziorvosi szolgálatok esetén a működés első 6 hónapjában, amennyiben a bejelentkezett biztosítottak száma felnőtt, illetve felnőtt és gyermek lakosság ellátására szervezett körzet esetén a 800 főt, gyermek lakosság ellátására szervezett körzet esetén a 400 főt nem éri el."

3. §

Az FR. a következő 9/A. §-sal egészül ki:

"9/A. § (1) A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1994. évi költségvetéséről szóló 1993. évi CXV. törvény (a továbbiakban: T.) 7. §-ának (2) bekezdésében foglalt, a teljesítményarányos finanszírozás miatt szélsőséges finanszírozási helyzetbe került, területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi körzetek bevételének kiegészítésére szolgáló elkülönített alapban rendelkezésre álló összegre, a (2) bekezdésben foglaltak szerint, 1994. május 15-ig kell a pályázatokat benyújtani az E. Alap kezelőjéhez.

(2) A háziorvosi szolgálat működtetője akkor nyújthat be pályázatot, ha a település földrajzi adottságai a 4. § szerinti körzetátalakítást kizárják és

a) a területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi körzet egy vagy több település lakosságának ellátására lett kialakítva; és

b) a körzet lakosságszáma eléri a ba)-bc) pontokban foglalt létszámot és a bejelentkezett biztosítottak száma eléri az alábbi létszámok 90%-át

ba) felnőtt lakosság ellátására szervezett körzet esetén 2200 főt,

bb) gyermek lakosság ellátására szervezett körzet esetén 1100 főt,

bc) felnőtt és gyermek lakosság ellátására szervezett körzet esetén 2000 főt; vagy

c) a körzet lakosságszáma

ca) felnőtt lakosság ellátására szervezett körzet esetén 1400 fő alatt van,

cb) gyermek lakosság ellátására szervezett körzet esetén 600 fő alatt van,

cc) felnőtt és gyermek lakosság ellátására szervezett körzet esetén 1200 fő alatt van.

(3) A pályázathoz mellékelni kell a háziorvosi körzetiek) működtetésére az E. Alapból 1993-ban folyósított pénzeszközök elszámolási dokumentációjának másolatát, valamint a területileg illetékes városi tiszti főorvos véleményével ellátott igazolást a (2) bekezdésben foglalt feltételek meglétéről.

(4) A pályázatokat az E. Alapkezelője 1994.június 15-ig bírálja el. Amennyiben az E. Alap kezelője megállapítja, hogy a háziorvosi szolgálat zökkenőmentes működtetése nem biztosított, a (2) bekezdésben foglalt feltételek fennállása esetén a háziorvosi szolgálat működtetője részére - külön szerződés alapján - havonta a 9. § (2) bekezdése szerinti fix összegű díj maximum 100%-áig terjedő összeget folyósíthat."

4. §

Az FR. 10. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A háziorvosi szolgálat működtetője, amennyiben a havi elszámoláshoz szükséges adatokat - az E. Alap kezelője által jóváhagyott formában - számítógépes adathordozón küldi meg az E. Alap kezelőjének, szolgálatonként havi 2000 Ft térítésben részesül."

5. §

(1) Az FR. 11. §-ának (1) bekezdése első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"A 7. § alapján számított összeget az E. Alap kezelője a jelentés leadása hónapjának 25. napjáig folyósítja a háziorvosi szolgálat működtetője részére."

(2) Az FR. 11. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Új finanszírozási szerződés megkötésekor az E. Alap kezelője a 9. § (2) és (6) bekezdése szerinti díjakat a tárgyhónapot megelőző hónap 25. napjáig folyósítja."

6. §

Az FR. a következő 16/A. §-sal egészül ki:

" 16/A. § (1) A fogorvosi szolgálat működtetője teljesítményét a 20. § (1) bekezdése szerinti rendelet 12. számú mellékletében foglalt bontásban jelenti az E. Alap kezelőjének. Az E. Alap kezelője az összesítéseket felülvizsgálja és visszajelzi a feltárt hiányosságokat.

(2) Számítógépes adathordozón, az E. Alap kezelője által jóváhagyott formában megküldött összesítés esetén a szolgálat fenntartója 5000 Ft térítésben részesül - heti 36 órás munkaidő alapulvételével - rendelésenként.

(3) A működtető első ízben az 1994. november hónapra jelentett teljesítménye alapján részesül - a Tat. 24. §-ának (4) bekezdése szerint, első ízben 1995. január 20-án - a 16/B. § (2)-(4) bekezdése alapján díjazásban, azt megelőzően, a 10%-kal megemelt 1993. I. félévi alapelőirányzata alapján jogosult díjazásra."

7. §

Az FR. a következő 16/B. §-sal egészül ki:

"16/B. § (1) A fogorvosi ellátás finanszírozása az E. Alap kezelője és a fogorvosi szolgálat működtetője közötti szerződés alapján történik.

(2) A működtető az 1993. I. félévi alapelőirányzatának 10%-kal megemelt összegén túl a (3) bekezdésben foglaltak szerinti díjazásra jogosult.

(3) Az E. Alapban a fogászati ellátás finanszírozására szolgáló - első ízben az 1995. évi költségvetésben e célra megjelölt - előirányzatnak, a (2) bekezdés szerint országosan felhasznált összeggel csökkentett maradványa a működtetők között a végzett teljesítménnyel arányosan kerül felosztásra.

(4) A 20. § (4) bekezdésében foglalt rendelet 2. számú mellékletében önálló elszámolási tételként meghatározott pontértékek alapján a (3) bekezdés szerinti maradvány havi időarányos része és az adott hónapban országosan teljesített pontértékek hányadosa képezi egy teljesítmény-pontnak a havi finanszírozás során alkalmazott aktuális forintértékét. A 2. számú mellékletben önálló elszámolási tételként nem szereplő beavatkozások fedezetére az alapelőirányzat szolgál.

(5) A fogászati ellátás címén folyósított összeget a működtető egyéb bevételeitől elkülönítetten kezeli, és azt annak a fogorvosi rendelésnek a céljaira használja fel, amelynek teljesítménye alapján elszámolták.

(6) A 16/A. § (1) bekezdése szerinti jelentések leadása és a teljesítmény elszámolása a járóbeteg-szakellátásra vonatkozó szabályok szerint történik."

8. §

Az FR. 17. §-ának (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) Az (1) bekezdés a) pontjában foglalt szerződéseket a Tat. 31/A. §-ának (9) bekezdésében foglaltak alapján kell felülvizsgálni, illetve a felülvizsgálat eredményeként módosítani."

9. §

Az FR. 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"18. § (1) A Tat. 31/A. §-ának (8) bekezdése szerint működési többletköltség igények akkor jelenthetők be, ha azok

a) bér- és pénzügyi szabályozórendszerbeli változással járó központi rendelkezésekhez az E. Alap költségvetésébe beépülő forrástöbblettel kapcsolódnak, de a többlet elosztása nem automatikusan, hanem külön igényfelmérés alapján történik,

b) beruházás, rekonstrukció és egyéb szervezési intézkedések révén megvalósuló

ba) funkcióbővülés, új profil belépése,

bb) kapacitásbővülés,

bc) technikai-technológiai korszerűsítés,

bd) struktúraváltás következtében merülnek fel.

(2) Amennyiben az (1) bekezdésben foglaltak pályázatban meghatározott konkrét célokhoz kapcsolódnak, a bejelentést a pályázatok közzétételét követő 30 napon belül kell megtenni. Az egyéb - az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott, a tárgyévet követő évre vonatkozó - működési többletigényeket évente, szeptember 30-ig lehet bejelenteni. A pályázatokat az E. Alap éves költségvetésének elfogadását követő 60 napon belül kell elbírálni.

(3) A pályázati kiírásokat és az elfogadott pályázatokat a Népjóléti Közlöny teszi közzé.

(4) A beruházások, illetve a rekonstrukciós munkálatok megkezdése, illetőleg egyéb szervezési intézkedések előtt be kell szerezni az E. Alap kezelőjének előzetes nyilatkozatát a beruházás, illetve a rekonstrukció eredményeként jelentkező működési többletköltségek tudomásulvételéről. Ennek hiányában a működési többletköltségek az intézményt, illetve annak fenntartóját terhelik."

10. §

Az FR. a következő 24/A. §-sal egészül ki:

"24/A. § (1) A Tat. 32. §-ának (4) bekezdésében foglalt esetekben az E. Alap kezelője akkor köthet az önkormányzatok járóbeteg-ellátási feladatát szerződésben átvállaló magángyakorlatot folytató orvossal, illetve egészségügyi vállalkozással finanszírozási szerződést, ha a feladatot átadó önkormányzat a rendelkezésére bocsátja

a) a feladatátvállalási szerződés másolatát;

b) a magángyakorlatot folytató orvos, illetve az egészségügyi vállalkozás a 30/1989. (XI. 15.) SZEM rendelet, illetőleg a 113/1989. (XI. 15.) MT rendelet szerinti, a tevékenység folytatására kiadott engedély, valamint a felelősségbiztosítási szerződés másolatát;

c) a feladatot átvállaló nyilatkozatát arról, hogy az átvállalt egészségügyi szolgáltatást a területi beutalási rend szerinti ellátási kötelezettséggel vállalja, azaz az átvállalt feladatot addig ellátó intézmény által ellátott terület lakossága részére, valamint a sürgős esetekben területi hovatartozástól függetlenül nyújt a biztosítottak részére térítésmentes szolgáltatást;

d) a feladatot eddig ellátó egészségügyi intézmény átadott feladatra eső alapelőirányzatának számítását.

(2) Az E. Alap kezelője az (1) bekezdés d) pontja szerinti összeggel csökkenti a feladatot addig ellátó intézmény előirányzatát, és ezt az összeget folyósítja a feladatot átvállaló részére intézményfinanszírozás keretében. A feladatot átvállaló az alapirányzaton felül a 22-24. §-ok szerint számolhat el teljesítményt."

11. §

Az FR. 25. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl fekvőbeteg-ellátási esetnek minősül a fekvőbeteg-osztályra felvett biztosított részére az ellátás időtartamától függetlenül az R. 9. számú mellékletében meghatározott beavatkozás és az osztályra történő felvételt követően 12 órán belül meghalt személyek részére nyújtott ellátás is."

12. §

Az FR. a következő 26/A. §-sal egészül ki:

"26/A. § (1) A 40. § (4) bekezdése szerinti rendeletben foglalt vértranszfúziós intézetektől a felhasználó intézmények által igényelt vér és vérkészítmény (a továbbiakban: vérkészítmény) térítési díját az R. 13. számú melléklete tartalmazza, amelyet az intézmények egymás közölt közvetlenül számolnak el.

(2) A térítési díjak fedezete a fekvő- és járóbeteg-ellátás teljesítményarányos finanszírozási rendszerébe épül be.

(3) Az intézmények a rendelkezésükre álló vérkészítményekről az Országos Haematológiai, Vértranszfúziós és Immunológiai Intézetben (a továbbiakban: OHVII) lévő diszpécserközpont részére jelentést adnak. A központ a vérkészítmények szükség szerinti átcsoportosításáról rendelkezhet. A központi intézkedésre átadott vérkészítmények szállítási költségei az igénylő intézményt terhelik."

13. §

(1) Az FR. 29. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A napi ellátási díjat a HBCS súlyszámok és a normatív ápolási idők hányadosai közül a legkisebb érték aktuális forintértékének 80%-ában kell megállapítani."

(2) Az FR. 29. §-a a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Aktív ellátás esetén a más fekvőbeteg-intézményből áthelyezett esetekre - ide nem értve a visszahelyezést - az átvevő intézet az adott HBCS súlyszám 1,2-szeresét számolhatja el.

(7) Részleges teljesítményelszámolás az aktív hosszú ellátási esetnél is alkalmazható akkor, ha a finanszírozási eset ápolási időtartama meghaladja azt a felső határnapot, amely a legmagasabb a HBCS felső határnapok között."

14. §

Az FR. 33. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) Az R. 10. számú mellékletében meghatározott - egymással összefüggő kezelési sorozatot alkotó - kúraszerű ápolási események elszámolása - ambuláns ellátás esetén is - a HBCS szerint történik azzal, hogy amennyiben azoknak a napoknak a száma, amelyeken a kúra folytatódik, meghaladja az adott HBCS-re megállapított normatív ápolási időt, az ellátás új finanszírozási esetként számolható el."

15. §

(1) Az FR. 35. §-ának (6) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép és az alábbi c) ponttal egészül ki:

"b) pótlólagos elszámolás adathiány miatt legfeljebb a beteg kórházi távozásának hónapját követő 4. hónapig nyújtható be;

c) javítás az elszámolásra már beküldött hibás vagy hiányos esetekre legfeljebb a beküldés hónapját követő 4. hónapig adható meg."

(2) Az FR. 35. §-ának (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(10) A 26. § (2) bekezdés d) pontja szerinti forintérték módosítása esetén a változás időpontjáig köteles elszámolni az intézmény a krónikus ellátásait, valamint az aktív ellátásoknál a HBCS-re megállapított felső határnapot meghaladó hosszú ápolási napok számát."

16. §

Az FR. 36. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"36. § (1) A művesekezelés finanszírozására az R. 11. számú mellékletében meghatározott dializálási eljárásonként az E. Alap kezelője 1994. július 1-jétől normatív, országosan egységes forintértékű esetátalányt állapít meg az aktív fekvőbeteg-ellátási előirányzat terhére, amelyet a Népjóléti Közlönyben 1994. május 30-ig közzétesz

(2) A szervtranszplantációs riadó jelentéséért és az eset szerv kivételéig történő ellátásáért - amennyiben azt sikeres szervkivétel követi - 68 000 Ft, a szervet átültetésre előkészítő munkacsoport tevékenységéért pedig - amennyiben azt transzplantáció követi - 54 000 Ft támogatást folyósít esetenként az E. Alap kezelője.

(3) A még országosan el nem terjedt, az R. 8. számú mellékletében foglalt nagyértékű műtéti és diagnosztikus eljárások finanszírozása az E. Alap kezelője által megállapított és - az alkalmazását megelőzően 30 nappal - a Népjóléti Közlönyben közzétett esetátalány szerint történik azzal, hogy a finanszírozott esetek számára a népjóléti miniszter egyetértésével az E. Alap kezelője felső korlátot állapíthat meg."

17. §

Az FR. III. fejezete a következő 36/A. §-sal egészül ki:

"36/A. § (1) Az E. Alap éves költségvetésében jóváhagyott többletek - a jóváhagyott jogcímek esedékességétől függő - időarányos felosztását az adott év június 30-ig kell elvégezni.

(2) A teljesítményfinanszírozás korrekciójára azon az értéken kerül sor, amely a tényleges teljesítés elszámolásakor érvényben volt."

18. §

Az FR. 37. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A 7. § (4) bekezdésének alkalmazásánál

a) 0-1 év közöttinek kell tekinteni az 1993. december 31. után születetteket;

b) 1-3 év közöttinek kell tekinteni az 1990. január 1. és 1993. december 31. között születetteket;

c) 3-14 év közöttinek kell tekinteni az 1980. január 1. és 1989. december 31. között születetteket;

d) 14-35 év közöttinek kell tekinteni az 1959. január 1. és 1979. december 31. között születetteket;

e) 35-60 év közöttinek kell tekinteni az 1934. január 1. és 1958. december 31. között születetteket;

f) 60 éven felülinek kell tekinteni az 1934. január 1. előtt születetteket."

19. §

Az FR. 39. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A fegyveres erők, a Belügyminisztérium állal fenntartott egészségügyi intézmények, valamint a vasútegészségügyi intézmények 1994. július 1-jétől e rendelet II. fejezetében foglaltak alapján részesülnek az E. Alapból díjazásban azzal, hogy a teljesítményfinanszírozott szakellátási körben az 1993. I. félévi alapelőirányzatuk 15%-kal megemelt összegére jogosultak."

20. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba azzal, hogy a finanszírozási változásokra vonatkozó rendelkezéseit az 1994. július 1-jét követően kell alkalmazni.

(2) A T. 7. § (2) bekezdésének a) és b) pontjában foglaltak végrehajtása során az E. Alap kezelője a 9. § (2) bekezdésében meghatározott összegeket megemelheti.

(3) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg

- az 5. § (2) bekezdésében a "a Vasútegészségügyi Igazgatósággal munkaviszonyban álló" szövegrész helyébe a "vasútegészségügyi szervezetnél foglalkoztatott (MÁV területi egészségügyi központok)" szövegrész lép,

- a 15. § (1) bekezdésében a "minden hónap 5. napjáig" szövegrész helyébe a "negyedévenként, a tárgynegyedév utolsó hónapjának 25. napjáig" szövegrész lép,

- a 15. § (3) bekezdésében és a 21. § (4) bekezdésében, az "1993." szövegrészek helyébe a "tárgyév" szövegrészek lépnek,

- a 26. § (2) bekezdésének d) pontjában az "1993 májusában" szövegrész és f) pontjában az "1993. május havi" szövegrész helyébe a "tárgyévi" szövegrész lép,

- a 26. § (3) bekezdésében az "1992" szövegrész helyébe a "1993. július 1. és 1994. június 30. közötti időszak" szövegrész lép, a második mondata pedig a hatályát veszti,

- a 37. § (6) bekezdésének a) pontjában az "1979" szövegrész helyébe az "1980" szövegrész lép.

(4) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti

- a 6. § (1) bekezdésének b) pontjából a "a Vasútegészségügyi Igazgatósággal munkaviszonyban álló üzemorvos esetén, az Igazgatóságnak" szövegrész,

- a 26. § (5) bekezdése, a 35. § (11) bekezdése, a 40. § (3) bekezdése,

- a 11. § (5) bekezdéséből a "8. § (2) bekezdése és a" szövegrész,

- a 16. §-ából az "a fogorvosi ellátás" szövegrész,

- a 24. §-ának (8) bekezdéséből "a vérellátás" és a "a fogászati ellátás és" szövegrész,

- a 26. § (4) bekezdéséből a "1993 májusától" szövegrész,

- a 32. § (2) bekezdéséből az "adaptációs szabadság miatti" szövegrész,

- a 39. §-ának (1) bekezdéséből a "fegyveres erők", a "Belügyminisztérium", valamint az "és a vasútegészségügyi intézmények" szövegrészek.

Dr. Boross Péter s. k.,

miniszterelnök