1993. évi CXV. törvény

a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1994. évi költségvetéséről[1]

Az Országgyűlés - az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 84-86. §-ában, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetéséről szóló 1992. évi LXXXIV. törvényben (a továbbiakban: AT.) foglaltak és a társadalombiztosítási rendszer megújításának koncepciójáról és a rövid távú feladatokról szóló 60/1991. (X. 29.) OGY határozat alapján, valamint a társadalombiztosítás önkormányzati igazgatásáról szóló 1991. évi LXXXLV. törvény figyelembevételével - a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1994. évi költségvetéséről a következő törvényt alkotja.

I.

A NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP 1994. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

A főösszegek

1. § (1) Az Országgyűlés a Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban: Ny. Alap) 1994. évi költségvetését 371 949 millió forint bevételi, 371 107 millió forint kiadási előirányzattal, 842 millió forint szufficittel állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti szufficitet a likviditási tartalékba kell helyezni.

(3) A Ny. Alap költségvetési mérlegét a törvény 1. számú melléklete tartalmazza.

A bevételek részletezése

2. § (1) A járulékbevételek összege 363 848 millió forint. Ebből a munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék bevétele 274 294 millió forint, a munkanélküliek ellátása után fizetett nyugdíjbiztosítási járulék 15 034 millió forint, az egyéni nyugdíjjárulék bevétele 69 810 millió forint, a munkanélküli járadék és a pályakezdők munkanélküli segélye után fizetett nyugdíjjárulék 3310 millió forint. Az egyes szociális ellátások után fizetett nyugdíjbiztosítási járulék 1400 millió forint, melyből 1125 millió forint a települési önkormányzatok által fizetett járulék, 275 millió forint az ellátásból levont járulék.

(2) A társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevétel 14 409 millió forint. Ebből a késedelmi pótlék és a rendbírság 14 098 millió forint.

(3) A kamat- és egyéb hozambevételek összege 2304 millió forint. E bevételeket a törvény 4. számú melléklete tartalmazza.

(4) Az állam által vissztehermentesen átadott vagyon hozamából származó bevétel 8931 millió forint.

(5) A Ny. Alap likviditási tartalékának a 11. § szerinti visszapótlására számításba vehető bevétel 3600 millió forint.

(6) A bevételek összegét a Ny. Alap és az Egészségbiztosítási Alap (a továbbiakban: E. Alap) közötti elszámolások egyenlege 21 261 millió forinttal csökkenti. Ebből a Ny. Alap egyösszegű bevételátcsoportosítása az E. Alap részére 6130 millió forint; az AT. 3. §-ának (5) bekezdése szerinti járulékátcsoportosítás egyenlege 15 131 millió forint. Ez utóbbi összeg

a) az átvett 30 155 millió forint (az E. Alap 98 870 millió forint pénzbeli ellátási kiadásának a Ny. Alap ellátásainak fedezetére meghatározott járulékmérték szerinti százaléka), és

b) az átadott 45 286 millió forint (a Ny. Alap 353 800 millió forint ellátási kiadásának - ide nem értve a mezőgazdasági szövetkezeti járadékokat - az E. Alap természetbeni ellátásainak fedezetére meghatározott járulékmérték szerinti százaléka)

különbözete.

(7) A működési ár- és díjbevétel 48 millió forint, a családi pótlék és más ellátások folyósítási kiadásainak megtérítéséből származó bevétel 70 millió forint. Az E. Alaptól kapott, az AT. 4. §-a (3) bekezdésének h) pontja szerinti hozzájárulás nélkül, amelynek összegében a két önkormányzat állapodik meg.

A kiadások részletezése

3. § (1) Az AT. 4. §-ának (1) bekezdésében meghatározott nyugellátások kiadásainak előirányzata 359 020 millió forint.

(2) Az AT. 3. §-ának (3) bekezdése alapján finanszírozott kiadások Ny. Alapot terhelő részére 918 millió forint irányozható elő.

(3) A kamat- és egyéb hozambevételek elérése érdekében felmerülő kiadás előirányzata 18 millió forint.

(4) Az (1)-(3) bekezdésben meghatározott, esedékessé vált kifizetéseket - ideértve a mindenkor hatályos törvény szerint szükségessé váló nyugdíjemeléseket is - akkor is teljesíteni kell, ha ennek következtében az ott megjelölt előirányzatok fölé emelkednek a kiadások.

(5) A Ny. Alap likviditási tartalékának a 11. § szerinti visszapótlására számításba vehető bevétel tartalékba helyezéséből keletkező kiadás 3600 millió forint.

(6) A Ny. Alap működési kiadásának előirányzata 7551 millió forint. Ez tartalmazza az Egészségbiztosítási Önkormányzat központi hivatali szerve és annak igazgatási szervei által végzett feladatokhoz történő, megállapodás alapján meghatározott hozzájárulás összegét is.

(7)[2] A (6) bekezdésben meghatározott előirányzatból

a) 5430 millió forint a Nyugdíjbiztosítási Önkormányzatnál és igazgatási szerveinél működési célra felhasználható összeg, mely tartalmazza az ezen igazgatási szerveknél ellátott, az egészségbiztosítás céljait szolgáló feladatok (korhatár alatti rokkantsági és baleseti nyugellátások megállapítása és folyósítása), valamint a közös érdekeltségű feladatok (a biztosítottak bejelentésének, a járulék bevallási, befizetési kötelezettség teljesítésének és az ezzel kapcsolatos nyilvántartási, adatszolgáltatási feladatok ellátásának szakellenőrzése) végzéséhez szükséges - arányos részében az E. Alapból biztosított - kiadásokat;

b) 2121 millió forint - a biztosítási önkormányzatok megállapodása alapján az egymás számára végzett feladatokhoz történő kölcsönös hozzájárulásokhoz igazodóan - az Egészségbiztosítási Önkormányzat igazgatási szerveinél működési célra felhasználható összeg.

A tartalékok alakulása

4. § A Ny. Alap 1994. évi induló tartalékainak az alakulását a törvény 2. számú melléklete tartalmazza.

II.

AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 1994. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

A főösszegek

5. § (1)[3] Az Országgyűlés az F Alap 1994. költségvetését 341.801 millió forint bevételi, 341.801 millió forint kiadási előirányzattal, 0 egyenleggel állapítja meg.

(2) Az E. Alap költségvetési mérlegét a törvény 3. számú melléklete tartalmazza.

A bevételek részletezése

6. § (1) Az E. Alap járulékbevétele 283 822 millió forint. Ebből a munkáltatói egészségbiztosítási járulék bevétele 218 316 millió forint, a munkanélküliek ellátása után fizetett egészségbiztosítási járulék 11 966 millió forint, az egyéni egészségbiztosítási járulékbevétel 46 540 millió forint. Az AT. 5. §-a (3) bekezdésének b) pontja szerint a központi költségvetés által - utólagos elszámolással - fizetett járulék 1994. évi előirányzata 7000 millió forint.

(2) Az E. Alap kiadásai között kimutatott, de 1993-tól a központi költségvetést terhelő egészségügyi feladatok finanszírozására a központi költségvetéstől átvett összeg 5500 millió forint. Ebből 2500 millió forint a terhesgondozás, 3000 millió forint a közgyógyellátás költségeinek megtérítése. A közgyógyellátás tényleges kiadásairól az 1994. évi zárszámadás keretében el kell számolni, és az 1995. évi költségvetésben e kiadás már nem része a társadalombiztosítási alrendszer költségvetésének.

(3) Az E. Alap társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevétele 14 141 millió forint. Ebből a késedelmi pótlék és a rendbírság 10 862 millió forint, a közgyögyellátási igazolványok kibocsátásával kapcsolatban a települési önkormányzatok által adott megtérítés 650 millió forint, a baleseti megtérítés és egyéb kártérítések megtérítése 690 millió forint. 300 millió forint a terhességmegszakítás egyéni térítési díja, 1400 millió forint az c feladattal kapcsolatban az E. Alap állal 1993-ban - a magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény 16. §-ának (3) bekezdése szerint - megelőlegezett költségek központi költségvetési megtérítése.

(4) Az E. Alap kamat- és egyéb hozambevétele 256 millió forint. E bevételeket a törvény 4. számú melléklete tartalmazza.

(5) Az állam által az E. Alap részére vissztehermentesen átadott vagyon hozamából származó bevétel 7109 millió forint.

(6) Az E. Alap likviditási tartalékának a 11. § szerinti visszapótlására számításba vehető bevétel 3600 millió forint.

(7) Az E. Alap bevételét az E. Alap és a Ny. Alap közötti elszámolások egyenlege 21 261 millió forinttal növeli. Ebből a Ny. Alap egyösszegű bevételátcsoportosítása az E. Alap részére 6130 millió forint; az AT. 3. §-ának (5) bekezdése szerinti járulékátcsoportosítás egyenlege 15 131 millió forint. Ez utóbbi összeg

a) az átvett 45 286 millió forint (a Ny. Alap 353 800 millió forint ellátási kiadásának - ide nem értve a mezőgazdasági szövetkezeti járadékokat - az E. Alap természetbeni ellátásainak fedezetére meghatározott járulékmérték szerinti százaléka), és

b) az átadott 30 155 millió forint (az E. Alap 98 870 millió forint pénzbeli ellátási kiadásának a Ny. Alap ellátásainak fedezetére meghatározott járulékmérték szerinti százaléka)

különbözete.

(8) A működési ár- és díjbevétel 82 millió forint, a családi pótlék és más ellátások folyósítási kiadásainak megtérítéséből származó bevétel 630 millió forint. A Ny. Alaptól kapott, az AT. 5. §-a (3) bekezdésének i) pontja szerinti hozzájárulás nélkül, amelynek összegében a két önkormányzat állapodik meg.

(9)[4] Az egészségügy területén 1994-ben végrehajtandó bérintézkedés forrásainak kiegészítésére a központi költségvetés 5.400 millió forintot biztosít.

(10)[5] Ha az E. Alapban az 1994. évi költségvetés végrehajtásánál szufficit keletkezik, e szufficit összegét, de legfeljebb a (9) bekezdés szerinti összeget a központi költségvetésbe be kell fizetni. Az átutalás a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1994. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló törvény hatálybalépését követő 15. napon belül esedékes.

(11)[6] A (9) bekezdés szerinti összeg a társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetéséről szóló - többször módosított - 1992. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: AT.) 3. §-a (3) bekezdésének alkalmazásánál az E. Alap bevételeként nem vehető figyelembe.

A kiadások részletezése

7. § (1)[7] A gyógyító-megelőző ellátásoknak az AT. 5. §-a (1) bekezdésében megjelölt feladataira fordítható kiadások előirányzata - felújítások, beruházások nélkül - 169.880 millió forint. Az előirányzatnak az 1993. évi előirányzatból történő levezetését a törvény 5. számú melléklete tartalmazza.

(2)[8] Az (1) bekezdés szerinti előirányzat 22.400 millió forintot tartalmaz az 1993. évi bérpolitikai intézkedés, az illetményeknek a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: KJT.) rendelkezései szerinti illetményszintekre történő emelése, továbbá a KJT. 75. §-a alapján megállapított illetménypótlékok fedezetére. A fedezet összegéből 17.000 millió forint az E. Alapból e célra biztosítható összeg, 5.400 millió forint a 6. § (9) bekezdésében említett, a bérintézkedés forrásainak kiegészítésére a központi költségvetés által biztosított összeg. A KJT. illetményszintekre vonatkozó rendelkezéseinek végrehajtása során a következők szerint kell eljárni:

a) A KJT. végrehajtásához kapcsolódó többletkiadás az E. Alapból finanszírozott körben a Magyar Köztársaság 1994. évi költségvetéséről szóló 1993. évi CXI. törvény 72. §-ának (5) bekezdése szerinti szempontok figyelembevételével kerül megállapításra.

b) A többletkiadás elosztása a teljesítmény szerinti finanszírozásához illeszkedve, az egyes ellátási formák tekintetében elfogadott finanszírozási technikát követve, a következő módszerrel történik:

- a háziorvosi szolgálat területén a fix-összegű térítés növelésével,

- a feladatfinanszírozás körébe tartozó feladatoknál a bázis előirányzat módosításával,

- a járóbeteg-szakellátásnál a bázis előirányzat emelésével,

- a fekvőbeteg-ellátásban a saját érték korrekciójával.

A háziorvosi szolgálatnál a fix-összegű térítés növelésének mértéke átlagos értéken kerül megállapításra. A háziorvosi ellátásra elkülönített előirányzat maximum 1 %-áig - a kormányrendeletben meghatározott módon - elkülönített alapot kell képezni, mely a teljesítményarányos finanszírozás miatt szélsőséges finanszírozási helyzetbe került területi ellátási kötelezettséggel rendelkező praxisok bevételének kiegészítésére szolgál.

(3)[9] A gyógyszerek fogyasztói árának társadalombiztosítási támogatására fordított kiadás előirányzata 50 700 millió forint, a gyógyászati segédeszközök árának társadalombiztosítási támogatására fordított kiadás előirányzata 7000 millió forint. A vérzékenység kezelésére szolgáló kiadás előirányzata 800 millió forint. A gyógyszer-ártámogatás előirányzatának év végi maradványát a járóbeteg-szakellátás és a háziorvosi szolgálat előirányzatának növelésére kell fordítani, az eredeti előirányzataik arányában.Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár felhatalmazást kap arra, hogy kizárólag ez évben az 1994. évi importgyógyszer-áremelkedés fogyasztókra történő ez évi áthárításának elkerülése érdekében a forgalmazókkal és a gyártókkal kötött szerződés alapján, számukra - összesen 1 milliárd forint értékben - árbevétel-kiegészítést folyósíthasson.

(4) A gyógyászati szolgáltatások kiadásainak előirányzata 1220 millió forint. Ebből 1100 millió forint a gyógyfürdő szolgáltatás, 120 millió forint az anyatejellátás kiadási előirányzata.

(5) Az AT. 5. §-ának (1) bekezdésében meghatározott nyugellátások kiadásainak előirányzata 54 160 millió forint.

(6) A terhességi-gyermekágyi segély kiadásainak előirányzata 9150 millió forint.

(7) A táppénzkiadás előirányzata 34 100 millió forint.

(8) Az egyéb betegségi ellátások (utazási költségtérítés, betegséggel kapcsolatos segélyek, kártérítési járadék) kiadásának előirányzata 3040 millió forint.

(9) Az AT. 3. §-ának (3) bekezdése alapján finanszírozott kiadások E. Alapot terhelő részére 832 millió forint irányozható elő.

(10) A társadalombiztosítási kifizetőhely fenntartóját megillető költségtérítés előirányzata 300 millió forint.

(11) A kamat- és egyéb hozambevételek elérése érdekében felmerülő kiadás előirányzata 2 millió forint.

(12)[10] A (3)-(11) bekezdésben meghatározott, esedékessé vált kifizetéseket - ideértve az AT. 5. § (1) bekezdésében meghatározott nyugellátásoknak törvény szerint szükségessé váló emelését is - akkor is teljesíteni kell, ha ennek következtében az ott megjelölt előirányzatok fölé emelkednek a kiadások.

(13) Az E. Alap likviditási tartalékának a 11. § szerinti visszapótlására számításba vehető bevétel tartalékba helyezéséből keletkező kiadás 3600 millió forint.

(14) Az E. Alap működési kiadásának előirányzata 7017 millió forint. Ez tartalmazza a Nyugdíjbiztosítási Önkormányzat központi hivatali szerve és annak igazgatási szervei által végzett feladatokhoz történő, megállapodás alapján meghatározott hozzájárulás összegét is.

(15)[11] Az Egészségbiztosítási Önkormányzatnál és igazgatási szerveinél működési célra felhasználható 9138 millió forint tartalmazza az igazgatási szerveknél ellátott közös érdekeltségű feladatok (járulékelszámolási, nyilvántartási, végrehajtási-behajtási, valamint az ezekkel kapcsolatos pénzügyi feladatok) végzéséhez szükséges - arányos részében a Ny. Alapból biztosított - kiadásokat, amely a (14) bekezdésben meghatározott előirányzat, valamint a 3. § (7) bekezdése szerinti kölcsönös hozzájárulásokkal összefüggésben az ott megjelölt 2121 millió forint együttes összege.

A gyógyító-megelőző ellátások és szolgáltatások finanszírozása

8. § (1)[12]

(2)[13]

(3) A gyógyító-megelőző ellátások 1994. évi finanszírozási formánkénti előirányzatát a törvény 6. számú melléklete tartalmazza. Az E. Alap kezelője a népjóléti miniszter egyetértésével az 1994. év májusáig elvégzett felülvizsgálat alapján jogosult az előirányzatok szükség szerinti átcsoportosítására. Az előirányzat ezen túlmenően a központi intézkedések hatásával módosítható.

A tartalékok alakulása

9. § Az E. Alap 1993. évi induló tartalékainak az alakulását a törvény 7. számú melléklete tartalmazza.

III.

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ALRENDSZER ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSÉT ÉRINTŐ RENDELKEZÉSEK

10. § (1) A társadalombiztosítási alrendszernek - az AT. 4. §-a (1) bekezdésében és 5. §-a (1) bekezdésében meghatározott nyugellátásokra előirányzott kiadások összegezéséből adódó - együttes nyugdíjkiadási előirányzata 413 180 millió forint.

(2) Különös méltánylást érdemlő esetben nyugellátás - ideértve az öregségi korhatárt el nem érő rokkantsági nyugdíjakat is - megállapítására, a nyugdíjak egyéni elbíráláson alapuló, a szociális rászorultságot is figyelembe vevő emelésére [a T. 13. §-a és a T. végrehajtására kiadott 89/1990. (V. 1.) MT rendelet 14. §-ának (2)-(3) bekezdése], valamint egyszeri szociális segélyekre az (1) bekezdés szerinti előirányzatból 500 millió forint fordítható.

11. § A Társadalombiztosítási Alap 1991. évi hiányának fedezetére felhasznált likviditási tartaléknak a Társadalombiztosítási Alap 1991. évi költségvetésének a végrehajtásáról, valamint a tartalékalapok biztosítási ágak közötti megosztásáról szóló 1992. évi LX. törvény (a továbbiakban: VT.) 4. §-ának (3)-(5) bekezdése szerinti visszapótlására számításba vehető bevétel 1994. évi előirányzata 7200 millió forint. E bevételből - a VT. 7. §-ának (4) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján - a Ny. Alap és az E. Alap 50-50%-os arányban részesedik.

12. § A 2. § (4) bekezdésében és a 6. § (5) bekezdésében meghatározott előirányzat teljesüléséért 1993-ban legfeljebb 16 milliárd forint értékű többletvagyon kerül átadásra. Az átadásra kerülő többletvagyont csökkenti az ÁV Rt. által átadandó vagyonrész hozama. A többletvagyon ezen túlmenően szabadon értékesíthető.

13. § A társadalombiztosítási alrendszernek a Ny. Alap és az E. Alap költségvetése összegezéséből - a halmozódások kiküszöbölésével - adódó összevont költségvetése mérlegét a törvény 8. számú melléklete tartalmazza.

14. § (1) 1994. január 1-jétől a 9. számú mellékletben felsorolt, 1993-ban még átmenetileg a társadalombiztosítás által finanszírozott ellátások kiadásait - a mezőgazdasági szövetkezeti járadékok kivételével, amelyek 1994. évben még a Ny. Alap részei - a központi költségvetés finanszírozza. A mezőgazdasági szövetkezeti járadékok kiadásait a központi költségvetés 1995. január 1-jétől átveszi a Ny. Alaptól.

(2) A társadalombiztosítási szervek által folyósított, társadalombiztosítási alrendszeren kívüli forrásból megtérített pénzbeli ellátások kiadásait a törvény 10. számú melléklete tartalmazza. E kiadások nem részei a társadalombiztosítási alrendszer költségvetésének.

IV.

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATAINAK MEGALAPOZÁSÁT SZOLGÁLÓ TÖRVÉNYMÓDOSÍTÁS

15. § A társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetéséről szóló 1992. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: AT.) 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az Alapok együttesen alkotják az államháztartás társadalombiztosítási alrendszerét."

16. § Az AT. 3. § (1)-(2) bekezdése, az (5) bekezdésének az a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, egyúttal a (4) bekezdés hatályát veszti:

"(1) A Nyugdíjbiztosítási Alap a központi költségvetés helyett átmenetileg társadalombiztosítási forrásból finanszírozza az öregségi és növelt összegű öregségi járadékot, a munkaképtelenségi és növelt összegű munkaképtelenségi járadékot, az özvegyi és növelt összegű özvegyi járadékot (a továbbiakban: mezőgazdasági szövetkezeti járadékok).

(2) Az Alapok működési költségvetésének részletezését az államháztartás információs rendszerének megfelelő struktúrában az Alap kezelőjére és az igazgatási szerveire elkülönített bontásban törvény határozza meg.

"[(5) Az Alapok egymás részére az általuk finanszírozott pénzbeli ellátások tényleges kiadásaival arányos járulékátcsoportosítást eszközölnek. Ennek során]

a) a Nyugdíjbiztosítási Alap átutalja nyugdíjkiadásainak - ide nem értve a mezőgazdasági szövetkezeti járadékokat - a természetbeni egészségbiztosítási szolgáltatások céljára meghatározott (12,8%);

[járulékmérték szerinti százalékát.]"

17. § Az AT. 4. § (1)-(2) bekezdése, a (3) bekezdésének a) és c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a (3) bekezdés új h) ponttal egészül ki:

"(1) A Nyugdíjbiztosítási Alap az öregségi nyugdíj, az 5. § (1) bekezdésében fel nem sorolt hozzátartozói nyugellátások, az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személyek rokkantsági nyugdíja, baleseti nyugellátása, valamint átmenetileg, csak 1994-ben a mezőgazdasági szövetkezeti járadékok kiadásainak fedezetére szolgál.

(2) A Nyugdíjbiztosítási Alap az (1) bekezdésben megjelölt feladatokon túl az azokkal összefüggésben felmerült működési kiadásokra, valamint az Egészségbiztosítási Önkormányzat központi hivatali szerve és annak igazgatási szervei által végzett feladatok ellátásához történő hozzájárulásra, az azok finanszírozásával összefüggésben felmerült bankköltségre és postaköltségre, a Nyugdíjbiztosítási Alap pénzügyi tevékenységének költségeire, a 3. § (3) bekezdése alapján teljesítendő hozzájárulásokra, valamint törvényben meghatározott egyéb kiadásra használható fel.

[(3) A kiadások fedezetét a következő bevételek képezik:]

a) a társadalombiztosításhoz befolyt munkáltatói járulékok 55,68%-ának (a társadalombiztosítási járulékon - 44% - belül a nyugdíjbiztosítási járulék - 24,5% - részarányának), a munkanélküli járadék, a pályakezdők munkanélküli segélye, továbbá a gyermeknevelési támogatás és az ápolási díj utáni 6%-os mértékű nyugdíjjárulék teljes összegének, valamint az egyéni járulékok 60%-ának (a biztosított által fizetett járulékok együttes mértékén - 10% - belül a nyugdíjjárulék - 6% - részarányának) a Nyugdíjbiztosítási Alaphoz történő átutalásával realizálódó munkáltatói és egyéni nyugdíjjárulék;

c) a társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek - ide nem értve a közgyógyellátási megtérítés, terhességmegszakítással kapcsolatos egyéni térítési díj és központi költségvetési térítés, baleseti megtérítés, egyéb kártérítések megtérítésének összegét -, valamint, eltérő rendelkezés hiányában, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak éves költségvetési törvényében meghatározott további bevételek 56,48%-a (a járulékok együttes mértékén - 54% - belül a nyugdíjbiztosítási feladatokra meghatározott járulékmértékek együttes összegének - 30,5% - részaránya);

h) működési célú bevétel, ideértve a Nyugdíjbiztosítási Önkormányzat központi hivatali szerve és annak igazgatási szervei által végzett feladatokhoz az Egészségbiztosítási Alapból történő hozzájárulást."

18. § Az AT. 5. § (1)-(2) bekezdése, a (3) bekezdés a), b), da) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg új i) ponttal egészül ki:

"(1) Az Egészségbiztosítási Alap a táppénz, a terhességi-gyermekágyi segély, az öregségi nyugdíjkorhatárt be nem töltött személyek rokkantsági nyugdíja, baleseti ellátása (ideértve a hozzátartozói baleseti nyugellátásokat és a rokkantság miatt megállapított hozzátartozói nyugellátásokat is), a társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvényben (a továbbiakban: T.), valamint az annak végrehajtásáról szóló rendeletekben meghatározott gyógyítómegelőző ellátások, a gyógyászati szolgáltatások (gyógyfürdő-szolgáltatások, anyatejellátás), a gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz ártámogatás és egyéb betegségi ellátások (kártérítési járadék, útiköltség térítés, segélyek) kiadásainak fedezetére szolgál.

(2) Az Egészségbiztosítási Alap az (1) bekezdésben megjelölt feladatokon túl az azokkal összefüggésben felmerült működési kiadásokra, valamint a Nyugdíjbiztosítási Önkormányzat központi hivatali szerve és annak igazgatási szervei által végzett feladatok ellátásához történő hozzájárulásra, az azok finanszírozásával összefüggésben felmerült bankköltségre és postaköltségre, a társadalombiztosítási kifizetőhely fenntartóját megillető, az (1) bekezdésben felsorolt ellátások kifizetőhely által folyósított összegének 1%-ával azonos költségtérítésre, az Egészségbiztosítási Alap pénzügyi tevékenységének költségeire, a 3. § (3) bekezdése alapján teljesítendő hozzájárulásokra, valamint törvényben meghatározott egyéb kiadásra használható fel.

[(3) A kiadások fedezetét a következő bevételek képezik:]

a) a társadalombiztosításhoz befolyt munkáltatói járulékok 44,32%-ának (a társadalombiztosítási járulékon - 44% - belül az egészségbiztosítási járulék - 19,5% - részarányának), valamint - a munkanélküli járadék és a pályakezdők munkanélküli segélye utáni 6%-os mértékű nyugdíjjárulékot nem tartalmazó - egyéni járulékok 40%-ának (a biztosított által fizetett járulékok együttes mértékén - 10% - belül az egészségbiztosítási járulék - 4% - részarányának) az Egészségbiztosítási Alaphoz történő átutalásával realizálódó munkáltatói és egyéni egészségbiztosítási járulék;

b) meghatározott személyek egészségbiztosítására a T. 119. §-ának rendelkezése szerint a központi költségvetés által fizetett járulék;

da) a közgyógyellátási megtérítés, a terhesség megszakítással kapcsolatos egyéni térítési díj és központi költségvetési térítés, a baleseti megtérítés és egyéb kártérítések megtérítésének összege teljes egészében;

i) működési célú bevétel, ideértve az Egészségbiztosítási Önkormányzat központi hivatali szerve és annak igazgatási szervei által végzett feladatokhoz a Nyugdíjbiztosítási Alapból történő hozzájárulást."

19. § Az AT. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A likviditási tartalékot az Alapok mindenkori éves kiadási főösszegük 6%-ának megfelelő mértékig kötelesek képezni. A likviditási tartaléknak az előírt szintre történő feltöltéséig az Alapok - kiadásaik folyamatos teljesítésének biztosítására - tehermentesen vehetik igénybe - a központi költségvetés adott évi törvényében szabályozott módon - a központi költségvetés forgóalapjához kapcsolt megelőlegezési számlát."

20. § Az AT. 10. § (1) bekezdésének a) pontja és a (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, új (7) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a (2) bekezdése hatályát veszti:

[(1) A működési költségvetés bevétele:]

"a) az éves költségvetési törvényben a bevételekből biztosított, a folyamatos működési kiadásokra és a tárgyévi fejlesztésekre felosztott összeg;

(6) Az Alapok kezelői a biztosítási alap éves költségvetéséről szóló törvény elfogadását követően együttes döntéssel meghatározzák a központi hivatali szervei és azok igazgatási szervei által elvégzendő működési feladatok és az egymás számára kölcsönösen megvalósítandó feladatok körét, valamint az ehhez történő hozzájárulás mértékét. A működési kiadásokról - a 3. § (2) bekezdése szerint - költségvetést kell készítsenek és azokat az Alapok vagyonkimutatásával együtt a törvény elfogadását követő 60 napon belül - a jogalkotás rendjének megfelelően - az Országgyűlés elé terjesztik.

(7) A 3. § (2) bekezdése szerinti törvény benyújtásáig az igazgatási szervek 1994. évben bérfejlesztést nem hajthatnak végre, továbbá jutalom kifizetésére nem kerülhet sor, ide nem értve a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII., vagy egyéb törvényben, jogszabályban előírt kötelező juttatásokat. A folyamatos működéssel összefüggő dologi célra felmerülő kiadások havonta nem léphetik túl az 1993. évi azonos célú dologi kiadások 1/12-ed részét."

21. § Az AT. 11. § (1) bekezdésének c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és egyidejűleg új (8) bekezdéssel egészül ki:

[(1) A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak költségvetéséről és annak végrehajtásáról - az Áht. 86. §-ának (2) bekezdése alapján - alkotott törvénynek tartalmaznia kell:]

"c) az Alapok működési költségvetése kiadásainak és bevételeinek fő összegét;

d) a költségvetés végrehajtásáról szóló törvénynek tartalmaznia kell a 3. § (2) bekezdés szerint elkészített működési költségvetést és vagyonkimutatást is."

(8) A Nyugdíjbiztosítási és az Egészségbiztosítási Alap kezelője pótköltségvetési törvényjavaslatot kell készítsen, ha az érintett Alap várható egyenlege éves szinten 5000 millió forinttal kedvezőtlenebb, mint az előirányzat."

22. § Az AT. új 31/A. §-sal és azt megelőző új címmel egészül ki:

"A gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása

31/A. § (1) A biztosított, valamint a T. 118. § (1) bekezdése szerint egészségügyi szolgáltatásra, illetve a T. 118. § (2) bekezdése alapján baleseti ellátásra és baleseti egészségügyi szolgáltatásra jogosult személy (a továbbiakban: biztosított) által térítésmentesen igénybevehető, a T. 16/A. §-ában meghatározott egészségügyi szolgáltatások finanszírozása az Országos Egészségbiztosítási Pénztár és igazgatási szervei (a továbbiakban: OEP) és az egészségügyi intézet - ideértve a háziorvosi és a házi gyermekorvosi szolgálatokat is - fenntartója - fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézet vagy önálló rendelőintézet esetén az intézet vezetője - közötti szerződés alapján történik.

(2) Az OEP finanszírozási szerződést köt a területi ellátási kötelezettséget ellátó állami és önkormányzati egészségügyi intézetekkel, illetőleg köthet egészségügyi vállalkozással, magángyakorlatot folytató orvossal, valamint egészségügyi intézetet fenntartó alapítvánnyal, egyházzal és más szervezettel.

(3) Az egészségügyi intézet fenntartója 1994. március 31-ig felülvizsgálja és a felülvizsgálatot követően az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat területileg illetékes megyei (fővárosi) intézete (a továbbiakban: ÁNTSZ) részére továbbítja az 1991. évi XX. törvény 132. § (1) bekezdése szerinti ellátási kötelezettségét. Az ÁNTSZ a részére megküldött területi ellátási rendről szóló összefoglalót a szakmai véleményével együtt 1994. június 30-ig továbbítja az OEP részére.

(4) Finanszírozási szerződés akkor köthető az egészségügyi intézettel, ha az intézet vezetője rendelkezik az intézet fenntartóinak - orvostudományi (egészségtudományi) egyetemek esetén a népjóléti miniszternek - a finanszírozási szerződésre vonatkozó előzetes egyetértésével.

(5) A szerződésben vállalt feladatok szakmai feltételeinek meglétéről az OEP felkérésére az ÁNTSZ tájékoztatást ad.

(6) Az OEP a szerződéseket a biztosítottak szükségletéből kiindulva - az egészségi kockázatkezelés szempontjait figyelembe véve - a szakmai fejlődésre, az ésszerű takarékosságra és a pénzügyi lehetőségekre tekintettel köti meg.

(7) A Népjóléti Minisztérium az Egészségbiztosítási Önkormányzat részvételével kidolgozza az egészségügy középtávú szakmai fejlesztési programját.

(8) Az OEP a Népjóléti Minisztérium egyetértésével - a szakmai érdekképviseletekkel és a tulajdonosok képviselőivel egyeztetve - évente pályázatot ír ki a középtávú szakmai fejlesztési programhoz illeszkedő konkrét célokra és az azok megvalósításához szükséges, továbbá az egyéb működési többletköltség igények bejelentésére. A pályázatokat a Népjóléti Minisztérium szakmai rangsorolása alapján az Egészségbiztosítási Önkormányzat bírálja el.

(9) Az (1) bekezdés szerinti finanszírozási szerződéseket az OEP - az Egészségbiztosítási Alap éves költségvetését meghatározó törvény kihirdetését követő 60 napon belül - évente felülvizsgálja.

(10) Az OEP jogosult - a szakmai és a pénzügyi dokumentáció felülvizsgálatával - a szerződésben foglaltak teljesülésének ellenőrzésére, a teljesülést elősegítő intézkedések megtételére. Az OEP jogosult a feltárt hiányosságokat jelezni az intézet fenntartójának és az ÁNTSZ-nak.

(11) Amennyiben az intézet fenntartója az OEP jelzését követően nem intézkedik a hiányosságok megszüntetése iránt, az OEP egyeztető tárgyalást kezdeményez. Ennek sikertelensége esetén az OEP kezdeményezi a finanszírozási szerződés módosítását. Amennyiben a szerződés módosítását az intézmény nem fogadja el, az OEP a népjóléti miniszter egyetértésével a szerződést - a felbontási szándék jelzését követő hatodik hónap első napjától - módosítja vagy felbontja.

(12) Az OEP a szerződést felbontja, ha

a) erre jogszabály kötelezi,

b) a finanszírozott feladat megszűnt.

(13) A finanszírozási szerződés megkötését, illetve módosítását bármelyik fél kezdeményezheti. Az egészségügyi intézet, illetve annak fenntartója köteles a szerződés módosítását kezdeményezni a finanszírozott feladatkör, illetve a működési feltételek változása esetén. Az intézet tájékoztatási kötelezettségének elmulasztása esetén az indokolatlanul igénybe vett támogatást köteles visszatéríteni.

(14) A szerződéskötés és a finanszírozás, valamint a pályázatok elbírálásának és a működési többletköltség igények befogadásának részletes szabályait a Kormány rendeletben állapítja meg."

23. § Az AT. 32. §-a helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg azt megelőzően új címmel egészül ki:

"A gyógyító-megelőző ellátásra folyósított összegek felhasználása

32. § (1) Az Egészségbiztosítási Alapból a gyógyító-megelőző ellátások és szolgáltatások céljára jóváhagyott előirányzatok megállapítására és felhasználására az Áht., valamint a Magyar Köztársaság éves költségvetéséről szóló törvény előírásait kell az e törvényben meghatározott eltérésekkel alkalmazni.

(2) Az Egészségbiztosítási Alapból folyósított összeg - a célkeretként meghatározottak kivételével - működési célra történő jogcímek szerinti megállapításáról és felhasználásáról az intézet vezetője, a nem intézeti formában működő egészségügyi szolgálatok esetén a szolgálat működtetője dönt. Költségvetési gazdálkodási rend szerint működő intézetek esetében az intézet vezetője, illetve a működtető gazdálkodási hatáskörét a finanszírozási szerződésben vállalt gyógyító-megelőző ellátási kötelezettségének maradéktalan teljesítése mellett érvényesítheti, azonban a társadalombiztosítás által folyósított összeget kizárólag egészségügyi szolgáltatásra - ide nem értve a helyi önkormányzatok egészségügyi szakigazgatással kapcsolatos költségeit - használhatja.

(3) Ha a finanszírozási rendszer változása következtében az intézet ellátási kötelezettségének teljesítése súlyos veszélybe kerül, az intézet vezetője köteles javaslatot tenni az intézet fenntartója részére a feladatok ellátásának új szervezési, szervezeti rendjére, a pénzügyi egyensúly helyreállításához szükséges intézkedésekre és erről a Népjóléti Minisztériumot - az ÁNTSZ-en keresztül - tájékoztatja. A Népjóléti Minisztérium az érdekképviseleti szervek és a tulajdonosok véleményére is tekintettel a ténylegesen veszélybe került intézet feladatainak ellátására, átszervezési és szervezeti rendjére, a pénzügyi egyensúly helyreállításához szükséges intézkedési tervre vonatkozó szakmai véleményét az OEP-hez továbbítja, amely soron kívül - egyedi elbírálás alapján - az adott feladat ellátására szolgáló előirányzat terhére támogatást nyújthat a válsághelyzet megoldására.

(4) A települési önkormányzat a vele kötött szerződésben területi ellátási kötelezettséget vállaló magángyakorlatot folytató orvos, illetve egészségügyi vállalkozás részére térítésmentesen biztosítja az átvállalt feladat ellátásához szükséges rendelőt és annak alapfelszerelését."

24. § Az AT. 33. §-a és az azt megelőző cím helyére a következő rendelkezés lép:

"A finanszírozás szabályai

33. § (1) A gyógyító-megelőző ellátások finanszírozásának térítési formáit és szabályait, valamint annak változásait a bevezetés előtt 60 nappal kormányrendeletben kell kihirdetni.

(2) A biztosítottak gyógyító-megelőző ellátásáért az OEP a finanszírozási szerződésben meghatározott módon a kormányrendeletben meghatározott térítést fizeti.

(3) A díjtételek forintértékét a jogszabályok keretein belül az Önkormányzat állapítja meg.

(4) Az 5. § (1) bekezdésében megjelölt feladatokon túlmenően az adott év költségvetésében a biztosítási érdekkörbe tartozó, kockázatcsökkentő és -kezelő programok finanszírozására az Önkormányzat a Népjóléti Minisztérium programjaival összehangoltan pályázatot írhat ki. A pályázatokat és a pályázatok nyerteseit a Népjóléti Közlönyben is közzé kell tenni."

25. §[14]

26. §[15]

27. §[16]

28. §[17]

29. §[18]

V.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

30. § (1) Ez a törvény 1994. január 1-jén lép hatályba.

(2) A törvény hatálybalépésével egyidejűleg a társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetéséről szóló 1992. évi LXXXIV. törvény 11. § (4) bekezdése, 31. § (3)-(4) bekezdései, 36-40. §-ai hatályukat vesztik. Rendelkezéseiket azonban a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1993. évi költségvetésének végrehajtása és a mérlegzárás során még alkalmazni kell.

(3) Az 1992-1993-ban bevezetett gyógyító-megelőző ellátási finanszírozási rendszer felülvizsgálatát el kell végezni, és a szükséges változtatásokról szóló kormányrendeletet 1994. április 1-jéig ki kell adni.

(4)[19] A vérellátás finanszírozási rendszerének, valamint a fegyveres erők, a Belügyminisztérium által fenntartott intézetek, és a vasútegészségügyi szolgálatok tekintetében 1994. I. félévében új finanszírozási rendszert kell bevezetni.

(5) Az 1992. december 31-én folyamaiban lévő és befogadási nyilatkozattal nem rendelkező beruházások működési költségigényét az Egészségbiztosítási Önkormányzat a Népjóléti Minisztériummal közösen 1994. március 31-ig felül kell vizsgálni, és befogadásukról 1994. június 30-ig állást kell foglalni.

(6) A számvitelről szóló 1991. évi XVIII. törvény 15. §-ának (10) bekezdése szerinti bruttó elszámolási elvet 1995-től az 1992. évi LXXXIV. törvény 3, és 10. § rendelkezéseinek tekintetében teljes körűen érvényesíteni kell.

(7)[20]

(8) A csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló, többször módosított 1991. évi IL. törvény 53. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi (2)-(3) bekezdés (3)-(4) bekezdésre változik:

"(2) A felszámoló a nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatás ellátásához köteles a külön jogszabályban előírt - a biztosítottak 1988. január 1-je és 1992. február 29-e közötti kereseti (jövedelmi) adatait tartalmazó - munkabér - jövedelemigazolást az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság területileg illetékes igazgatási szervének a Vasutaknál a MÁV Nyugdíj Igazgatóságának átadni."

Göncz Árpád s. k.,

a Köztársaság elnöke

Szabad György s. k.,

az Országgyűlés elnöke

1. számú melléklet az 1993. évi CXV. törvényhez

A Nyugdíjbiztosítási Alap 1994. évi költségvetési mérlege

(millió forintban)

Megnevezés1992. évi1993. évi1994. évi
tény*várhatóelőirányzat
BEVÉTELEK
1.Járulékbevételek271 808305 292363 848
- munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék befizetések207 648228 017274 294
- munkanélküli ellátás után fizetett nyugdíjbiztosítási járulék10 01315 43515 034
- egyéni nyugdíjjárulék befizetések54 14660 84069 810
- munkanélküli járadék (segély) után fizetett nyugdíjjárulék**--3 310
- egyes szociális ellátások után fizetett járulék (önkormányzati+egyéni)-1 0001 400
2.A társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek10 20112 82114 409
- késedelmi pótlék és rendbírság9 90212 42614 098
- egyéb bevételek298395311
3.Kamat- és egyéb hozambevételek6 4973 6002 304
4.Vissztehermentesen átveti vagyonból származó bevétel-2 7848 931
5.Likviditási tartalék visszapótlására számításba vehető bevétel***-3 6003 600
6.Az előnyugdíjjal és a politikai rehabilitációval kapcsolatos nyugdíjkiegészítéssel összefüggő - 1991-ben elmaradt - megtérítés139--
7.Foglalkoztatáspolitikai célú korengedményes nyugdíjjal kapcsolatos -
1991-ben elmaradt - megtérítés
353--
Megnevezés1992. évi tény*1993. évi várható1994. évi előirányzat
8. Alapok közötti elszámolások egyenlege-10 103-11 822-21 261
- pénzbeli egészségbiztosítási ellátások után átvett járulék22 23326 76430 155
- nyugdíjkiadások után átadott járulék-32 337-38 586-45 286
- egyösszegű átcsoportosítás az Egészségbiztosítási Alap részére---6 130
9. Működési célú bevétel****---118
Bevételek összesen:278 894316 275371 949
KIADÁSOK
1. Nyugellátások252 235301 450359 020
- korhatár fölötti saját jogú nyugdíjak215 980258 550304 280
- hozzátartozói ellátások36 25542 90049 520
- mezőgazdasági járadékok--5 220
2. Hozzájárulás az alapok által közösen fedezett kiadásokhoz22 75626 292918
- átmenetileg finanszírozott ellátások21 84825 490_
- átmenetileg finanszírozott nyugellátások9 14511 970-
- átmenetileg finanszírozott anyasági ellátások12 46113 520-
- temetési segély242__
D J
- egyéb kiadások
636802918
- biztosítási képviselők választásának költségei272--
3. Működési kiadások
ebből: működési célú bevételből fedezett
4 0866 6137 551 118
4. Kamat- és egyéb hozambevételek tartalékba helyezése6 482--
5. Likviditási tartalék visszapótlása2 7973 6003600
6. Kamat- és egyéb hozambcvételekkel kapcsolatos ráfordítás154518
7. A Társadalombiztosítási Alap 1991. évi hiányának fedezetérc szolgáló kiadás139--
Kiadások összesen:288 510338 000371 107
EGYENLEG-9 617-21 725842
• A mellékletekben megjelenít') - kerekített - 1992. évi tényadatok összege (különbsége) eltérhet a mellékletekben szereplő összegezi (különbözeti) értékektől, melyek a pontos (kerekítés nélküli) adatokból vannak számolva.
••Az ezen a címen befolyt összeget 1993. évvel bezárólag az egyéni nyugdíjjárulék befizetések címszó tartalmazza.
• • • Forrása az 1991. december 31. előtt keletkezett tartozás megfizetése. Az ezen a címen számításba vett bevétel 1992. évi összegét, 2444 milli< forintot, az 1. és a 2. sorokban kimutatott összegek együttcsen tartalmazzák. Az 1993. és 1994. évi összegeket az 1. és 2. sorokban meghatározol jogcímek nem tartalmazzák.
•••• A működési célú feladatok ellátásához, az Fgészségbiztosítási Alaptól kapott hozzájárulás összege nélkül.

2. számú melléklet az 1993. évi CXV. törvényhez

A Nyugdíjbiztosítási Alap tartalékainak alakulása

(millió forintban)

Tartalékok
Megnevezéslikviditási
tartalék
befektetések
hozama
tartalék
tartósan
befektetett
eszközök
1. 1992. év végi - a kiadási többlet hatását nem tartalmazó - állapot10 9934 73515 485
2. Likviditási tartalékcsökkenés az 1992. évi kiadási többlettel összefüggés-
ben*
-9 617--
3. 1993. évi induló állapot1 3764 73515 485
4. A likviditási tartalék 1991. évi kiadási többlettel összefüggő 1993. évi
visszapótlása
3 600--
5. 1993. év végi állapot**4 9764 73515 485
6. A likviditási tartalék 1991. évi kiadási többlettel összefüggő 1994. évi
visszapótlása
3600--
7. 1994. év végi állapot***8 5764 73515 485
* Az 1992. évi kiadási többlet fedezetét képező államkötvény-kibocsátás ellenében befolyó összeggel a likviditási tartalék visszapótlásra kerül.
E művelet hatását, valamint a likviditási tartalék 1991. évi kiadási többlettel összefüggő visszapótlására vonatkozó állami garancia alapján esedékes összegei (822 millió forint) a táblázat nem tartalmazza.
** Az 1993. évi kiadási többlet hatását, illetve a kiadási többlet fedezetével kapcsolatos műveletek hatását a táblázat nem tartalmazza.
***Az 1994. évi egyenleg hatása nélkül.

3. számú melléklet az 1993. évi CXV. törvényhez

Az Egészségbiztosítási Alap 1994. évi költségvetési mérlege

(millió forintban)

Megnevezés1992. évi tény1993. évi várható1994. évi előirányzat
BEVÉTELEK
1. Járulékbevételek211 951240 128283 822
- munkáltatói egészségbiztosítási járulék befizetések165 283181 483218 316
- munkanélküli ellátás után fizetett egészségbiztosítási járulék7 97012 28511 966
- egyéni egészségbiztosítási járulék befizetések36 09840 56046 540
- a központi költségvetés által fizetett járulék2 60058007 000
2. Központi költségvetést terhelő egészségügyi feladatok ellátásával kapcso­latos bevétel-2 5005 500
[21]
Megnevezés1992. évi tény1993. évi várható1994. évi előirányzat
3. A társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek906611 17914 141
- közgyógyellátási kiadások megtérítése202500650
- terhességmegszakítás egyéni térítési díja-200300
- terhességmegszakítással kapcsolatos központi költségvetési térítés--1 400
- baleseti megtérítés, egyéb kártérítések megtérítése
- késedelmi pótlék és rendbírság
843 7 787600 9 574690 10862
- egyéb bevételek235305239
4. Kamat- és egyéb hozambevételek2 503400256
5. Vissztehermentesen átvett vagyonból származó bevétel-2 2167 109
6. A likviditási tartalék visszapótlására számításba vehető bevétel*-3 6003600
7. Központi költségvetési forrásátadás az 1992. évi központi bérintézkedésre1 660--
8. Központi költségvetési forrásátadás az 1993. évi központi bérintézkedésre-2 371-
9. Az előnyugdíjjal és a politikai rehabilitációval kapcsolatos nyugdíjkiegészítéssel összefüggő - 1991-ben elmaradt - megtérítés139--
10. Foglalkoztatáspolitikai célú korengedményes nyugdíjjal kapcsolatos -1991-ben elmaradt - megtérítés353--
11. Alapok közötti elszámolások egyenlege10 10311 82221 261
- nyugdíjkiadások után átvett járulék3233738 58645 286
- pénzbeli egészségbiztosítási ellátások után átadott járulék-22 233-26 764-30155
- egyösszegű átcsoportosítás a Nyugdíjbiztosítási Alaptól--6130
12. Működési célú bevétel**--712
13. Az 1994. évi egészségügyi
bérintézkedésre a központi költségvetésből biz-
tosított forrás
--5400
Bevételek összesen:235 776274 216341 801
Bevételek összesen:235 776274 216336 401
KIADÁSOK
1. Természetbeni ellátások156 203185 371235 180
- gyógyító-megelőző ellátások112 123131 971169 880
- gyógyászati szolgáltatások***--1 220
- gyógyfürdő szolgáltatás--1 100
- anyatejellátás--120
- gyógyszertámogatás39 39246 00050 700
- vérzékenység kezelése (VIII. faktor)****--800
- gyógyászati segédeszköz-támogatás3 5706 0007 000
- utazási költségtérítés1 1181 4001 580
2. Pénzbeli ellátások72 89587 75098 870
- korhatár alatti rokkant és baleseti ellátások36 45545 05054 160
- terhességi-gyermekágyi segély64197 5009 150
- táppénz28 91234 00034100
- betegséggel kapcsolatos segélyek537500650
- kártérítési járadék572700810
[22]
Megnevezés1992. évi tény1993. évi várható1994. évi előirányzat
3. Hozzájárulás az alapok állal közösen fedezett kiadásokhoz1910322 908832
- átmenetileg finanszírozott ellátások18 34022 210-
- átmenetileg finanszírozott nyugellátások7 67710 430-
- átmenetileg finanszírozott anyasági ellátások10 461 20311 780-
- temetési segély
- egyéb kiadások534698832
- biztosítási képviselők választásának költségei228
4. Működési kiadások3 4745 6737017
ebből: működési célú bevételből fedezeti--712
5. Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés199300300
6. Kamat- és egyéb hozambevételek tartalékba helyezése2 418--
7. Likviditási tartalék visszapótlása2 7973 6003600
8. Egészségügyi célok támogatása280--
- ifjúsági és szabadidő-sport tevékenység250--
- alkoholizmus elleni prevenció30--
9. Kamat- és egyéb hozambevételekkel kapcsolatos ráfordítás252
10. A Társadalombiztosítási Alap 1991. évi hiányának fedezetére szolgáló kiadás139--
Kiadások összesen:257 511305 607341 801
EGYENLEG-21 735-31 391-
• Forrása az 1991. december 31. előtt keletkezett tartozás megfizetése. Az ezen a címen számításba vett bevétel 1992. évi összegéi. 2444 millió forintot az 1. és 3. sorokban kimutatott összegek együttesen tartalmazzák. Az 1993. és 1994. évi összegeket az 1. és 3. sorokban meghatározott jogcímek nem tartalmazzák.
** A működési célú feladatok ellátásához a Nyugdíjbiztosítási Alaptól kapott hozzájárulás összege nélkül.
*** Az itt szereplő ellátások kiadásai 1993. évvel bezárólag a gyógyító-megelőző ellátások részeként szerepelnek.
**** a vérzékenység kezelésének kiadásai 1993. évvel bezárólag a gyógyszertámogatási kiadások között jelennek meg.

4. számú melléklet az 1993. évi CXV. törvényhez

Kamat- és egyéb hozambevételek biztosítási ágak szerint és együttesen

(millió forintban)

Megnevezés1992. évi
tény
1993. évi
várható
1994. évi
előirányzat
1. A Nyugdíjbiztosítási Alap kamat- és egyéb hozambevételei6 4973 6002 304
- tartós befektetések hozama3 7673 2401 764
- rövid lejáratú befektetések hozama729360540
- kamattérítés (az 1990. I-III. havi családi pótlék finanszírozással
összefüggésben)2000--
Megnevezés1992. évi
tény
1993. évi
várható
1994. évi
előirányzat
2. Az Egészségbiztosítási Alap kamat- és egyéb hozambevételei2 503400256
- tartós befektetések hozama419360196
- rövid lejáratú befektetések hozama854060
- kamattérítés (az 1990. I-III. havi családi pótlék finanszírozással
összefüggésben)2 000--
3. Kamat- és egyéb hozambevételek összesen90004 0002 560
- tartós befektetések hozama4 1863 6001 960
- rövid lejáratú befektetések hozama814400600
- kamattérítés (az 1990. I-III. havi családi pótlék finanszírozással
összefüggésben)4 000--

5. számú melléklet az 1993. évi CXV. törvényhez

A gyógyító-megelőző ellátás kiadásainak 1994. évi előirányzata

(millió forintban)

[23]
1993. évi eredeti előirányzat129 600
Szintrehozások11 000
- 1993. évi fejlesztések1 000
- Reformintézkedés10 000
Feladatváltozások2 580
- ÁFA-emelés, Ft-leértékelés3 570
- Gyógyfürdő szolgáltatás, anyatejellátás-990
Reformintézkedések folytatása6 800
- Háziorvosi szolgálat kártyapénzének kiegészítése1 300
- Ügyelet, készenlét egységesítése807
- Fogorvosi szolgáltatás teljesítmény finanszírozása1500
- Vérellátás finanszírozása500
- Mentő és egyéb betegszállítás700
- Egészségügyi kockázatkezelő szolgáltatások1 993
1993. évi bérpolitikai intézkedés és a közalkalmazotti törvény hatása11 000
Fejlesztések3 500
- Beruházásból, rekonstrukcióból belépő fejlesztésekre3 500
1994. évi előirányzat169 880

6. számú melléklet az 1993. évi CXV. törvényhez

Gyógyító-megelőző ellátás költségvetési előirányzatának finanszírozási formák szerinti megoszlása

(millió forintban)

Kassza megnevezése1993. év1994. év
I. Háziorvosi ellátás finanszírozása13 51017 298
II. Teljesítmény finanszírozása73 50191317
1. Aktív fekvőbeteg-ellátás65 52881 385
- aktív ellátás61 16376 097
- művesekezelés2 3172 681
- speciális finanszírozási feladat20482 607
2. Krónikus fekvőbeteg-ellátás7 9739 932
III. Feladat + teljesítmény finansz.20 29625 824
1. Nőgyógyászati járóbeteg-ellátás1 3731498
- nőgyógyászati szakrendelés9511 009
- nőgyógyászati szakambulancia422489
2. Egyéb járóbeteg-szakellátás18 92324 326
- egyéb járóbeteg-szakrendelés13 20117 014
- egyéb járóbeteg-szakambulancia3 4054 803
- speciális finanszírozású feladatok23172 509
IV. Feladat finanszírozás1761523 641
1. Egyéb alapellátás9 36713 330
- iskolaegészségügyi ellátás269412
- védőnői szolgálat18252 202
- ügyeleti szolgálat1 1712 164
- kiegészítő alapellátási feladat270313
- fogorvosi szolgáltatás3 9306 029
- munkaegészségügyi szolgálat1 3751 608
- anya-, gyermekvédelem527602
2. Járóbeteg-szakellátás2 3722 707
- gyermekgyógyászati MSZSZ2730
- nőgyógyászati MSZSZ2125
- sportegészségügyi ellátás109123
- nemibeteg gondozás és szűrés242274
- tüdőgondozás és szűrés8821 011
- ideggyógyászati gondozás és szűrés552631
- onkológiai gondozás és szűrés285328
- alkohológia és drogellátás254285
3. Vérellátás2 1672 925
4. Mentés, betegszállítás3 6384604
5. Egyéb7175
- új beruházás, rekonstrukciós előrehozás2323
- rekonstrukció miatti kiesés1921
- E raktár2931
KASSZÁK ÖSSZESEN124 922158 080
[24]
Kasszák összesen124.922158.080
Célelőirányzatok4.6786.400
- gyógyfürdő-szolgáltatás990-
- szolidaritási járulék3.2884.008
- prevenciós programok400-
- egészségi kockázatkezelő szolgál-
tatások-1.817
- ifjúsági és szabadidősport-200
A Nemzeti Ifjúsági és Szabadidő-
sport az Egészséges Életmódért
Alapítványnak nyújtott támogatás
- alkoholizmus primer prevenció-30
- egészségügyi intézmények egész-
ségmegőrző mentálhigiénés prog-
ramjai-200
- otthoni ápolás-145
Összesen:129.600169.880”

7. számú melléklet az 1993. évi CXV. törvényhez

Az Egészségbiztosítási Alap tartalékainak alakulása

(millió forintban)

MegnevezésTartalékok
likviditási
tartalék
befektetések
hozama
tartalék
tartósan
befektetett
eszközök
1.1992. év végi - a kiadási többlet hatását nem tartalmazó - állapot10 2755261 721
2.Likviditási tartalékcsökkenés az 1992. évi kiadási többlettel összefüggés-
ben*
-21 735--
3.1993. évi induló állapot-114595261 721
4.A likviditási tartalék 1991. évi kiadási többlettel összefüggő 1993. évi
visszapótlása
3600--
5.1993. év végi állapot**-7 8595261 721
6.A likviditási tartalék 1991. évi kiadási többlettel összefüggő 1994. évi
visszapótlása
3 600--
7.1994. év végi állapot***-4 2595261 721
* Az 1992. évi kiadási többlet fedezetét képező államkötvény-kibocsátás ellenében befolyó összeggel a likviditási tartalék visszapótlásra kerül.
E művelet hatását, valamint a likviditási tartalék 1991. évi kiadási többlettel összefüggő visszapótlására vonatkozó állami garancia alapján esedékes
összeget (822 millió forint) a táblázat nem tartalmazza.
** Az 1993. évi kiadási többlet hatását, illetve a kiadási többlet fedezetével kapcsolatos műveletek hatását a táblázat nem tartalmazza.
*** Az 1994. évi egyenleg hatása nélkül.

8. számú melléklet az 1993. évi CXV. törvényhez

A társadalombiztosítási alrendszer összevont költségvetési mérlege

(millió forintban)

[25]
Megnevezés1992. évi tény1993. évi várható1994. évi előirányzat
BEVÉTELEK
1. Járulékbevételek483 759545 420647 670
- munkáltatói járulékbefizetés372 932409 500492 610
- munkanélküli ellátás után fizetett járulék17 98327 72027 000
- egyéni járulékbefizetés90 244101 400116 350
- munkanélküli járadék (segély) után fizetett nyugdíjjárulék*--3 310
- a központi költségvetés által fizetett járulék26005 8007 000
- egyes szociális ellátások után fizetett járulék10001 400
2. Központi költségvetést terhelő egészségügyi feladatok ellátásával kapcso­latos bevétel-2 5005 500
3. A társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek19 26724 00028 550
- megtérítések az Egészségbiztosítási Alap részére1 04513003 040
- késedelmi pótlék és rendbírság17 68922 00024 960
- egyéb bevételek533700550
4. Kamat- és egyéb hozambevételek90004 0002 560
5. Vissztehermentesen átvett vagyonból származó bevétel-5 00016 040
6. A likviditási tartalék visszapótlására számításba vehető bevétel**7 2007 200
7. Központi költségvetési forrásátadás az 1992. évi központi bérintézkedésre1 660--
8. Központi költségvetési forrásátadás az 1993. évi központi bérintézkedésre-2 371-
9. Az előnyugdíjjal és a politikai rehabilitációval kapcsolatos nyugdíjkiegé­szítéssel összefüggő - 1991-ben elmaradt - megtérítés278--
10. Foglalkoztatáspolitikai célú korengedményes nyugdíjjal kapcsolatos -1991-ben elmaradt - megtérítés706--
11. Működési célú bevétel1 6731 713830
12. Az 1994. évi egészségügyi bérintézkedésre a központi költségvetésből
biztosított forrás:
--5400
Bevételek összesen:516 342592 204713 750
KIADÁSOK
1. Nyugellátás305 511368 900413 180
- nyugdíjbiztosítási ágba tartozó ellátások ebből:252 235301 450359 020
- mezőgazdasági járadékok--5 220
- egészségbiztosítási ágba tartozó ellátások38 45545 05054 160
- átmenetileg finanszírozott ellátások1682122 400-
[26]
Megnevezés1992. évi tény1993. évi várható1994. évi előirányzat
2. Anyasági ellátások29 34132 8009 150
- terhességi-gyermekágyi segély6 4197 5009 150
- anyasági segély1 111--
- gyermekgondozási segély70668100-
- gyermekgondozási díj14 74517 200-
3. Táppénz28 91234 00034 100
4. Gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz támogatás42 96252 00058 500
- gyógyszertámogatás39 39246 00050 700
- vérzékenység kezelése***
- gyógyászati segédeszköz támogatás
3 5706000800 7 000
5. Gyógyító-megelőző ellátások112123131 971169 880
6. Gyógyászati szolgáltatások****--1 220
- gyógyfürdő szolgáltatás--1 100
- anyatejellátás--120
7. Egyéb ellátások2 67226003 040
- utazási költségtérítés1 1181 4001580
- betegséggel kapcsolatos segélyek537500650
- kártérítési járadék572700810
- temetési segély445--
8. Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés199300300
9. Ellátásokkal kapcsolatos egyéb kiadások (postaköltség és egyéb)1 1711 5001 750
10. Biztosítási képviselők választásának költségei500--
11. Egészségügyi célok támogatása280--
12. Működési kiadások
ebből: működési célú bevételből fedezett
9 233 1 67313 999 1 71314 568 830
13. Kamat- és egyéb hozambevételek tartalékba helyezése8900--
14. Likviditási tartalék visszapótlása5 5957 2007 200
15. Kamat- és egyéb hozambevételekkel kapcsolatos ráfordítás165020
16. A Társadalombiztosítási Alap 1991. évi hiányának fedezetére szolgáló kiadás278--
Kiadások összesen:547 694645 320712 908
EGYENLEG:-31 351-53 116842
* Az ezen a címen befolyt összeget 1993. évvel bezárólag az egyéni járulékbefizetés címszó tartalmazza.
** Forrása az 1991. december 31. előtt keletkezett tartozás megfizetése. Az ezen a címen számításba vett bevétel 1992. évi összegét. 4888 millió forintot az 1. és a 3. sorokban kimutatott összegek együttesen tartalmazzák. Az 1993. és 1994. évi összegeket az 1. és 3. sorokban meghatározott jogcímek nem tartalmazzák.
*** A vérzékenység kezelésének kiadásai 1993. évvel bezárólag a gyógyszertámogatási kiadások között jelennek meg.
**** Az itt szereplő ellátások kiadásai 1993. évvel bezárólag az 5. sor kiadásainak részeként szerepelnek.

9. számú melléklet az 1993. évi CXV. törvényhez

Az 1992. és 1993. években átmenetileg a társadalombiztosítás által finanszírozott ellátások kiadásai

(millió forintban)

Megnevezés1992. évi
tény
1993. évi
várható
1. Házastársi pótlék és házastárs utáni jövedelempótlék a nyugellátásokhoz4 9834 880
2. Mezőgazdasági járadékok4 3374 700
3. Megváltozott munkaképességű dolgozók átmeneti járadéka, rendszeres szociális
járadéka és egyéb szociális járadékok
7 45112 770
4. Cukorbetegek támogatása5050
5. Gyermekgondozási díj14 74517 200
6. Gyermekgondozási segély7 0668100
7. Temetési segély445-
8. Anyasági segély1 111-
Összesen:40 18947 700

10. számú melléklet az 1993. évi CXV. törvényhez

A társadalombiztosítás által folyósított, nem társadalombiztosítási forrásból finanszírozott ellátások kiadásai

(millió forintban)

Megnevezés1992. évi
lény
1993. évi
várható
1994. évi
előirányzat
1. A központi költségvetésből finanszírozott ellátások
- családi pótlék91 960* 106 490104 000
- várandóssági pótlék--2900
- gyermekgondozási díj--21 000
- gyermekgondozási segély--8 500
- politikai rehabilitációval kapcsolatos nyugdíjkiegészítések3 119**4 7504 180
- kitüntetésekhez, címekhez kötött pótlékok100-210
- tudományos fokozat után járó kiegészítő nyugellátások42-80
- nemzeti gondozotti ellátások4-720
- bányásznyugdíj3461 5(X)1 500
- bányászok szénjárandóságának pénzbeli megváltása-500500
Megnevezés1992. évi
tény*
1993. évi
várható
1994. évi
előirányzat
- lakbérhozzájárulás és -támogatás358350350
- vakok személyi járadéka12391 4001500
- rokkantsági járadék8229901000
- hadigondozotti ellátások76210451 500
- egyházak támogatása95110120
- egészségkárosodási járadék375060
- katonai családi segély223250280
- megváltozott munkaképességűek keresetkiegészítése552620700
- megváltozott munkaképességű dolgozók átmeneti járadéka, rendsze-
res szociális járadéka és egyéb szociális járadékok
--15 980
- cukorbetegek támogatása--50
- házastársi pótlék és házastárs utáni jövedelempótlék a nyugellátások-
hoz
--5 010
2. Munkáltatói befizetésből, illetve Foglalkoztatási Alapból finanszírozott
ellátás
- foglalkoztatáspolitikai célú korengedményes nyugdíj8 4679 50010 950
3. Szolidaritási Alapból finanszírozott ellátás
- előnyugdíj94030004 300
4. Kárpótlással összefüggő ellátások
- életjáradék tulajdoni kárpótlás alapján412001 500
- életjáradék személyi kárpótlás alapján27600800
5. 1993. évben átadott feladatok
- anyasági segély-250-
- temetési segély-160-
Összesen:109 097132 765187 690
• A családi pótlék 1993. évi várható adata tartalmazza a várandóssági pótlék 1993. évi várható kiadásait is.
**A politikai rehabilitációval kapcsolatos nyugdíjkiegészítések 1993. évi várható adata tartalmazza a kitüntetésekhez, címekhez kötött pótlékok,
a tudományos fokozat után járó kiegészítő nyugellátások és a nemzeti gondozotti ellátások 1993. évi várható kiadásait is.

11. számú melléklet[27]

A Nyugdíjbiztosítási Alap működési költségvetése (millió forintban)

cím-
szám
alcím
szám
elő-
irány
zat
cso-
port
szám
ki-
emelt
elő
irány-
zat
szám
címnévalcím
név
elő-
irány-
zat cso-
port-
név
Kiadások1994. évi
előirányzat
kiemelt előirányzat neve
1Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság
1Nyugdíjbiztosítási Önkormányzat
1Működési kiadások
1Héralap7
2Társadalombiztosítási járulék11
3Dologi kiadások53
2Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság
1Működési kiadások
1Héralap133
2Társadalombiztosítási járulék59
3Dologi kiadások332
2Területi nyugdíjbiztosítási igazgatóságok
1Működési kiadások
1Héralap926
2Társadalombiztosítási járulék432
3Dologi kiadások(>93
3Nyugdíj folyósító Igazgatóság
1Működési kiadások
1Béralap464
2Társadalombiztosítási járulék218
3Dologi kiadások458
cím-
szám
alcím
szám
elő-
irány-
zat
cso-
port-
szám
ki-
emelt
elő-
irány-
zat
szám
címnévalcím
név
elő-
irány-
zat
cso-
port-
név
Kiadások1994. évi
előirányzat
kiemelt előirányzat neve
9Központosított előirányzatok
1Központosított intézményi előirányzatok
1Működési kiadások
1Béralap37
2Társadalombiztosítási járulék16
3Dologi kiadások133
2Felújítások232
3Beruházások
1Épületvásárlások400
2Gép-, eszközbeszerzés51
2Nyugdíjbiztosítási célfeladatok
1Informatikai fejlesztések500
2Világbanki kölcsönnel kapcsolatos kiadások125
3Épületvásárlással összefüggő működési kiadások, egyszeri ráfordítások tart.150
3Nettó hozzájárulás az Egészségbiztosítási Alap által végzett, Nyugdíjbiztosítás
Alap érdekeltségébe tartozó kiadásokhoz
2121
A Nyugdíjbiztosítási Alap működési költségvetésének kiadásai Összesen7 551

A Nyugdíjbiztosítási Alap működési költségvetése (millió forintban)

cím-
szám
alcím
szám
elő-
irány-
zat
cso-
port-
szám
ki-
emeli
elő-
irány-
zat
szám
címnévalcím
név
elő-
irány-
zat
cso-
port-
név
Bevételek1994. évi előirányzat
kiemelt előirányzat neve
1Központosított előirányzatok
1Működési bevételek48
2A Nyugdíjbiztosítási Alap járulékbevételeiből működésre fordított bevétel7 433
3A nem nyugdíjbiztosítási ellátások megállapítási, folyósítási kiadásainak
megtérítése
70
A Nyugdíjbiztosítási Alap működési költségvetésének bevételei összesen7 551

12. számú melléklet[28]

Az Egészségbiztosítási Alap működési költségvetése

adatok millió Ft-ban

címalcímelő-
irány-
zat
cso-
port-
szám
ki-
emeli
elő-
irány-
zat
szám
címnévalcím
név
elő-
irány-
zat
cso-
port-
név
Kiadások1994. évi
előirányzat
kiemeli előirányzat neve
1Egészségbiztosítási Alap Központi irányítása1 706
1Egészségbiztosítási Önkormányzat95
1Működési kiadások95
1Héralap8
2Társadalombiztosítási járulék12
3Dologi kiadások75
címalcímelő-
irány-
zat
cso-
port-
szám
ki-
emeli
elő-
irány-
zat
szám
címnévalcím
név
elő-
irány-
zat
cso-
port-
név
Kiadások1994. évi
előirányzat
kiemelt előirányzat neve
2Felújítások
3Beruházások
1Egyéb intézményi beruházások
2Országos Egészségbiztositási Pénztár1 611
1Működési kiadások1611
1Béralap609
Társadalombiztosítási járulék300
3Dologi kiadások702
2Felújítások
3Beruházások
1Egyéb intézményi beruházások
2Megyei és Ágazati Egészségbiztosítási Pénztárak4 7*58
1Működési kiadások4 758
1Béralap2 322
Társadalombiztosítási járulék1 187
3Dologi kiadások1 084
2Felújítások
3Beruházások51
1Egyéb intézményi beruházások51
3Országos Orvosszakértői Intézet570
1Működési kiadások570
1Béralap330
Társadalombiztosítási járulék168
3Dologi kiadások72
2Felújítások
3Beruházások
1Egyéb intézményi beruházások
9Központosított előirányzatok2 104
1Központosított intézményi előirányzatok1 429
1Működési kiadások300
1Béralap100
2Társadalombiztosítási járulék51
3Dologi kiadások149
2Felújítás216
3Beruházások913
2Egészségbiztosítási célfeladatok675
Informatikai fejlesztés550
1Működési kiadások48
1Béralap32
2Társadalombiztosítási járulék
3Dologi kiadások
2Felújítás
3Beruházások
Világbanki kölcsönnel kapcsolatos belföldi költségek
502
125
1Működési kiadások125
1Béralap10
2Társadalombiztosítási járulék5
3Dologi kiadások110
2Felújítás
3Beruházások
Egészségbiztosítási Alap működési kiadásai összesen9 138

adatok millió Ft-ban

címalcímelő-
irány-
zat
cso-
port-
szám
ki-
emelt
elő
irány-
zat
szám
címnévalcím
név
elő-
irány-
zat
cso-
port-
név
Bevételek1994. évi
előirányzat
kiemelt előirányzat neve
9Központosított előirányzatok9 138
1Működési költségvetés
1Működési ár- és díjbevétel82
2Családi pótlék és más ellátások folyósítási kiadásainak megtéríté-
séből származó bevétel
630
2Egészségbiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz.6 305
3Nyugdíjbiztosítási Alaptól működésre átvett pénzeszköz2121
Egészségbiztosítási Alap működési bevételei összesen9 138

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés az 1993. december 22-i ülésnapján fogadta el.

[2] Beiktatta az 1994. évi L. törvény 1. §-a. Hatályos 1994.05.15.

[3] Megállapította az 1994. évi L. törvény 2. §-a. Hatályos 1994.05.15.

[4] Beiktatta az 1994. évi L. törvény 3. §-a. Hatályos 1994.05.15.

[5] Beiktatta az 1994. évi L. törvény 3. §-a. Hatályos 1994.05.15.

[6] Beiktatta az 1994. évi L. törvény 3. §-a. Hatályos 1994.05.15.

[7] Megállapította az 1994. évi L. törvény 4. §-a. Hatályos 1994.05.15.

[8] Megállapította az 1994. évi L. törvény 4. §-a. Hatályos 1994.05.15.

[9] Módosította az 1994. évi LXXVI. törvény 1. § -a. Hatályos 1994.12.02.

[10] Módosította az 1994. évi L. törvény 10. § (1) bekezdése. Hatályos 1994.05.15.

[11] Beiktatta az 1994. évi L. törvény 5. §-a. Hatályos 1994.05.15.

[12] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi LXXIII. törvény 29. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1995.07.22.

[13] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi LXXIII. törvény 29. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1995.07.22.

[14] Hatályon kívül helyezte az 1997. évi LXXX. törvény Mellékletének c) pontja. Hatálytalan 1998.01.01.

[15] Hatályon kívül helyezte az 1997. évi LXXX. törvény Mellékletének c) pontja. Hatálytalan 1998.01.01.

[16] Hatályon kívül helyezte az 1997. évi LXXX. törvény Mellékletének c) pontja. Hatálytalan 1998.01.01.

[17] Hatályon kívül helyezte az 1997. évi LXXX. törvény Mellékletének c) pontja. Hatálytalan 1998.01.01.

[18] Hatályon kívül helyezte az 1997. évi LXXX. törvény Mellékletének c) pontja. Hatálytalan 1998.01.01.

[19] Módosította az 1994. évi L. törvény 10. § (1) bekezdése. Hatályos 1994.05.15.

[20] Hatályon kívül helyezte az 1997. évi LXXX. törvény Mellékletének c) pontja. Hatálytalan 1998.01.01.

[21] Módosította az 1994. évi L. törvény 6. § (1)-(2) bekezdése. Hatályos 1994.05.15.

[22] Módosította az 1994. évi L. törvény 6. § (2) bekezdése. Hatályos 1994.05.15.

[23] Módosította az 1994. évi L. törvény 6. § (3) bekezdése. Hatályos 1994.05.15.

[24] Módosította az 1994. évi L. törvény 6. § (4) bekezdése. Hatályos 1994.05.15.

[25] Módosította az 1994. évi L. törvény 6. § (5) bekezdése. Hatályos 1994.05.15.

[26] Módosította az 1994. évi L. törvény 6. § (6) bekezdése. Hatályos 1994.05.15.

[27] Beiktatta az 1994. évi L. törvény 7. §-a (lásd 1. melléklet). Hatályos 1994.05.15.

[28] Beiktatta az 1994. évi L. törvény 7. §-a (lásd 2. melléklet). Hatályos 1994.05.15.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére